Vznik života na Zemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik života na Zemi"

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají více otázek, než dávají odpovědí. Přesto již bylo dosaženo významného pokroku. Na počátku zřejmě Bůh stát nemusel WWW:

2 1 Vznik Sluneční soustavy Sluneční soustava se začala formovat z plynoprachového mračna o nízké teplotě řádově 10 Kelvinů s velmi nízkou hustotou. Díky vnějšímu impulsu (např. erupci blízké supernovy) se mračno začalo nepravidelně smršťovat a kvůli zachování momentu hybnosti začalo rotovat kolem určité rotační osy. Vlivem odstředivé síly se původně amorfní plynoprachové mračno začalo měnit v poměrně pravidelný rotující disk chladné látky. Prachová zrna se začala kupit do velmi tenké rotující desky a plyn se většinou soustředil v centrálním kulovém tělese a z části vytvořil tlustší disk, který se prolínal s prachovou deskou. Prachová zrna se po určité době soustředila téměř výlučně v prachové desce. Protože se zrna pohybovala vůči sobě malou rychlostí, začalo docházet k jejich kondenzaci. Počítačové simulace ukazují, že během asi tisíce let vznikla zrna o průměru 10 milimetrů a za dalších tisíc let již byla rovina sluneční soustavy vyplněna kameny o rozměrech asi 5 kilometrů (tzv. planetesimály 1. generace). Po době asi 20 tisíc let vznikly planetesimály 2. generace o průměru asi 500 až 800 kilometrů a o hmotnosti až kilogramu. Tato tělesa již byla schopna na sebe vázat plynnou atmosféru z původního plynného disku. Gravitace těchto těles ale bylo natolik slabé, že většina atomů a molekul plynu dosáhla únikové rychlosti. Na volné atomy a molekuly plynu ve volném prostoru působí proud elektricky nabitých částic ze Slunce. Předpokládá se, že zárodečné Slunce do prostoru vyvrhovalo mnohem více částic, než je tomu dnes. Z planetesimál 2. generace postupně vznikly vzájemným gravitačním působením jednotlivé planety. Rozsáhlou původní atmosféru si uchovala pouze hmotná tělesa, jako jsou planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Atmosféry těchto těles dosahují tloušťky několika tisíc kilometrů. Menší planety o původní atmosféru zcela přišly a Venuše, Země a Mars si vytvořily novou atmosféru zejména sopečnou činností. Dokladem jsou aktivní sopky na Zemi a zřejmě také na Venuši a vyhaslé štítové sopky na Marsu. Konzorcium německých a amerických vědců pozorovalo velmi rychlé shlukování částic. Výsledky pozorování plně podporují hlavní teorii vzniku planetesimál. Pozorování přineslo jedno překvapení. Výzkumníci očekávali, že shluky částic budou mít fraktální strukturu s fraktální dimenzí d kolem 1,8. Hmotnost shluku by měla odpovídat velikosti shluku umocněné dimenzí d. V uvedeném experimentu výzkumníci pozorovali, že fraktální dimenze d byla kolem 1,3, což znamená, že pozorované struktury byly lineárnější a tvoří krátké rozvětvené řetízky (Blum et al., Physical Review Letters, 18. září 2000) 2 Vznik života na Zemi Vznik života na planetě Zemi není dosud uspokojivě vysvětlen. Jednou z možných teorií o původu života je evoluční abiogeneze, jejíž základy položil sovětský vědec Alexandr I. Oparin ( ). Oparin se domníval, že atmosféra planety Země měla původně redukční charakter a vlivem tepla, záření, elektrických výbojů a dalších forem energie vznikaly jednoduché organické molekuly reakcemi prvotních sloučenin uhlíku (methan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík, oxid siřičitý, amoniak atd.) s vodíkem a vodními párami. Jeden z klasických experimentů prebiologických syntéz byl proveden Stanleyem Millerem v roce 1953 na univerzitě v Chicagu [Miller, Stanley, Science 117, 528 (1953). Miller, Stanley; Orgel, Lesley: The Origin of Life on the Earth, Prentice Hall, New Jersey, 1974, str. 55]. Miller nechal procházet simulované blesky nádobou s jednoduchými látkami, které předpokládal v prvotní atmosféře Země. Po určité době v nádobě zjistil výskyt některých aminokyselin. Od té doby bylo provedeno velké množství experimentů tohoto druhu (Cyril Ponnamperum z Univerzity v Marylandu, Leslie Orgel ze Salk Institute v San Diegu, Sidney Fox z Univerzity v Miami a další). Tyto experimenty prokázaly, že řada biologicky významných molekul, jako jsou dusíkaté báze nukleových kyselin, enzymy a molekuly sloužící k udržování chemické energie, může vzniknout 1

3 tímto abiotickým způsobem. V současné době existuje několik odlišných teorií pro vznik těchto organických látek bez přítomnosti života. Jednou z nich je teorie vzniku těchto látek v plynných a prachových mlhovinách ve vesmíru. Tyto látky se pak na Zemi dostávaly v meteoritech, které dopadaly na vhodná místa, jakými jsou blátivá jílovitá jezírka. Je experimentálně prokázáno, že jíl je vhodným substrátem nejen pro katalýzu vzniku jednoduchých organických látek. Jíl také může sloužit jako substrát pro existenci prvotních organismů [A. Cairns - Smith, Journal of Theoretical Biology 10, 53 (1966). Genetic Takeover, Cambridge University Press, 1982]. Jedním ze zásadních problémů teorií vzniku života je princip, jímž jednoduché organické sloučeniny vytvořily buňky. Aby mohla vzniknout živá buňka, musely vzniknout nejméně tři její složky: Musela vzniknout její hranice, tedy membrána, která buňku odděluje od okolí. Musel vzniknout metabolismus látek pro syntézu dalších stavebních látek a pro získávání energie. Konečně musely vzniknout geny, které řídí celý proces. Tradiční teorie tvrdí, že vznik buňky započal poté, co se interagující molekuly oddělily ve strukturách oddělených polopropustnými membránami, čímž byla umožněna evoluce složitějších molekul v prostoru a v čase. Koacervativní model Alexandra I. Oparina předpokládá, že vodní kapénky s rozpuštěnými organickými látkami (koacerváty) tvoří kolem nabité částice stav, ve kterém aminokyseliny jsou nuceny vytvářet samoorganizující se struktury [Bernal, J.D.: The Origin of Life, str.2]. Podle hypotézy Sidneyho Foxe pak tvoří makroskopické kulovité kapénky [M. Ho, P. Sauners, Sidney Fox. New Scientist, ]. Richardem Goldacrem byl navržen model lipidové dvojvrstvy, kdy lipidové molekuly předávají síly tvořící jednoduché struktury podobné membránám [Avers, C.: Molecular Cell Biology, Addison- Wesley, Massachusetts, 1986]. Současný pohled zdůrazňuje autokatalytické vlastnosti polymerních řetězců RNA, pokud RNA vznikla dříve než buněčné membrány. Za objev těchto vlastností získaly v roce 1986 Sydney Altman z Yalské univerzity a Thomas Cech z univerzity v Coloradu Nobelovu cenu za chemii. Jejich práce o biologické katalýze ukázala, že ji lze považovat za nezbytnou pro vznik proteinů [Rajagopal, J.; Doudna, J.; Szostak J., Science 244, 692 (1989). McSwiggen, J.; Cech, T., Science 244, 697 (1989)]. Na vznik živé buňky lze použít odlišné a současně doplňující principy tzv. samoorganizace látky. Samoorganizace je proces, při kterém vznikají složitější prostorové struktury. Samoorganizace se objevuje u otevřených termodynamických systémů (systémů vyměňujících si s okolím energii a látku; tzv. disipace energie), které se nacházejí ve stavu daleko od termodynamické rovnováhy a existuje v nich nějaká nelineární zpětná vazba. Bezesporu nejvýznamnějším přínosem k termodynamice systémů daleko od rovnováhy jsou práce Ilyi Prigogina (1917) ze Svobodné univerzity v Bruselu, kterou založili svobodní zednáři jako světskou instituci na protest proti útlaku ze strany katolické církve. Nezbytným předpokladem samoorganizace jsou fluktuace energie a dalších termodynamických veličin. Fluktuace mohou způsobit přechod systému z jednoho stacionárního stavu do jiného. Přitom se někdy systém vrátí do původního stavu, jindy po překročení určité hranice stability je nový stacionární stav nevratný. Pokud v prebiotické směsi organických látek existovaly vhodné zpětnovazebné mechanismy, které odpovídaly za nelineární chování systému, pak byly splněny obecné podmínky pro samoorganizaci. Takovým mechanismem je např. molekula, která katalyzuje svou vlastní syntézu, což odpovídá nelineární zpětné vazbě. Nelineární zpětná vazba pak může vést k porušení prostorové a časové homogenity prostředí a takto mohou vznikat struktury a cyklické rytmy podobné těm, které navrhoval Alan Turing v roce Podle Ilyi Prigogina fylogeneze (historický vývoj živých organismů) má dvě složky. Deterministickou složkou jsou přípustné stacionární stavy, které jsou určeny vnitřní strukturou systému a vnějšími podmínkami. Stochastickou složkou jsou fluktuace, které v určitém smyslu směřují proti entropii. Molekulární biologové hledají mechanismus vazby difúze na vhodné nelineární biochemické reakce. Přesná povaha prebiotické směsi je předmětem intenzivních debat, které jsou však z dosahu jakéhokoliv přímého pozorování. Důležitým závěrem těchto úvah jsou principy, které vedou ke vzniku organizovaných struktur. Z tohoto hlediska provedli Leslie Orgel a jeho kolegové v Salt 2

4 Institute v Kalifornii experimenty zásadního významu. Ukázali, že nukleové kyseliny mají potřebné vlastnosti pro vlastní kopírování, kdy v čisté chemické směsi stavebních bloků nukleových kyselin jsou vytvářeny další molekuly nukleových kyselin. Dalším problémem teorií vzniku života je zdůvodnění, proč došlo k prostorové asymetrii proteinů. Alfa-aminokyseliny mají asymetrický atom uhlíku a mohou se proto vyskytovat ve dvou opticky aktivních formách. V molekulách proteinů se vyskytují téměř výhradně L-aminokyseliny. Z toho by bylo možno usuzovat na jednotný původ života, ale tento závěr není přesvědčivý. Pokud by život měl např. dvojí původ, pak prostorová asymetrie mohla vzniknout např. náhodně. Nelze ani vyloučit, že tato symetrie byla vynucena teprve po delší době existence života. Lze si např. představit, že v určitém časovém úseku vzniklo více organismů, které používaly pro svoje buněčné struktury L-aminokyseliny. Protože jsou živé organismy na sobě potravně závislé, mohlo pak dojít k současné asymetrii proteinů. Vývoj živých systémů (buněk) lze charakterizovat třemi úzce souvisejícími stupni: morfologickým vývojem buněčných struktur, vývojem genetického kódu a biochemickým vývojem metabolismu, který závisí na enzymech. Předpokládá se, že ke vzniku prvních živých organismů došlo zhruba před 3,7 miliardami let. Tyto organismy měly enzymy řízený metabolismus látek, byly schopny se rozmnožovat a byly schopny dalšího vývoje. Genetický kód hraje u organismů zásadní úlohou při řízení syntézy biochemických látek v buňkách a při rozmnožování. Chyby v genetickém kódu při rozmnožování se označují jako mutace. Darwinistická evoluční teorie rozeznává v procesu evoluce dva mechanismy. Prvním z nich je variace (rozmanitost). Její příčinou jsou náhodné mutace. Ke slovu variace přidávají darwinisté přívlastek nahodilá. Jde o velmi nešťastný termín, protože nejde o nahodilost ve statistickém smyslu, kdy se variace může se stejnou pravděpodobností ubírat jakýmkoliv směrem. Chtějí tím pouze vyjádřit skutečnost, že k variaci dochází bez předchozí orientace organismu v adaptivních možnostech. Pokud poklesnou teploty a silnější kožich by pomohl přežít, nedochází ke zvýšenému výskytu genetické variace vedoucí k huňatosti. Druhým mechanismem je selekce, která dělá v neorientovaných variacích výběr, propůjčuje výhodným variantám větší reprodukční úspěšnost a proměňuje tak celé populace. 3 Samoorganizace Patrně jedním z největších křesťanských myslitelů byl Tomáš Akvinský, který se pokusil sestavit logické důkazy existence Boha. Jeden z jeho důkazů tvrdí, že Bůh je původní příčinou všech věcí, tedy že je jejich stvořitelem. Vychází se z názoru, že všechno, co má určitou organizaci a strukturu, muselo být na počátku někým stvořeno. Pokud něco má určité uspořádání, pak musel být někdo, kdo toto uspořádání navrhnul. Současná věda ale ukazuje, že hmota je schopna sama sebe organizovat a vytvářet struktury. Tímto způsobem bude možno vysvětlit vznik života jako samoorganizující se proces. Samoorganizace je proces, při němž organizace určitého systému roste spontánně, tedy bez ovládání prostředím nebo zásahu nějakého jiného vnějšího systému. Samoorganizace je procesem evoluce, kdy vliv prostředí je minimální a vývoj nových, složitých struktur probíhá pouze kvůli systému samotnému. Samoorganizaci lze porozumět na základě zcela stejných procesů variace a přírodního výběru, kterými se řídí procesy evoluce ovlivněné prostředím. Je způsobena procesy vnitřní variace, které označujeme jako fluktuace nebo náhodný šum. Hein von Foester odhalil princip, na jehož základě tyto procesy fluktuace vytvářejí selektivně udržované uspořádané konfigurace. Ilya Prigogine objasnil princip, jakým vzniká řád z fluktuací. Oba tyto principy jsou zvláštním případem principu výběrové mnohotvárnosti. Vzrůst organizace lze měřit jako pokles statistické entropie systému. Samoorganizující systém snižuje svoji termodynamickou entropii a proto podle druhého zákona termodynamiky musí nutně svoji entropii disipovat do svého okolí. Podstatným krokem k pochopení teorie samoorganizace 3

5 hmoty je odlišit rovnovážnou termodynamiku, kdy veškerá schopnost změny je vyčerpána, od termodynamiky nerovnovážné. Rovnovážným stavem smísení mléka s kávou je obvyklá kapalina blátivé barvy. Během procesu mísení, tedy během nerovnovážného stavu, však vznikají vířivé obrazce a struktury bílého mléka v černé kávě. Samoorganizace dokazuje, že druhý zákon termodynamiky není pouze šipkou času, ale je zdrojem časových cyklů a prostorových struktur. Tento jev těsně souvisí s nelineárními dynamickými systémy s deterministickým chaosem. Chaos zde neznamená pouhé rozrušení řádu, ale spíše jeho zvláštní formu. V chemických hodinách se na chaos nahlíží jako na posloupnost barevných změn. Přívlastek deterministický naznačuje, že tento chaos má skryté formy uspořádání. Kolem nelineárních dynamických systémů a deterministického chaosu vznikla nová vědecká oblast, označovaná termínem nelineární věda, díky níž se objevila nová fyzika, která se snaží realitu nerozdělovat na jednotlivé části, jak to fyzika činila až dosud, ale postihnout realitu jako celek. Matematika k nelineární vědě dospěla nejen prostřednictvím fyziky, ale také studiem fraktální geometrie a hledáním řešení některých nelineárních diferenciálních rovnic, které nelze řešit explicitně. Pro toho, kdo zná pouze rovnovážnou termodynamiku, je značně překvapující, že v dynamických systémech daleko od rovnovážného stavu se objevuje vysoký stupeň uspořádanosti. Rozsáhlé shluky molekul se chovají koordinovaně jak v prostoru tak v čase. Takové struktury Ilya Prigogine označil jako disipativní struktury, protože vznikají díky výměně energie a hmoty systému s okolím a tím dochází k celkovému růstu entropie, což se označuje obecně jako disipace. Složité a vzájemně závislé procesy, které vedou ke vzniku disipativních struktur, se označují jako samoorganizace. Hlavním výsledkem Glansdorffovy a Prigoginovy práce je závěr, že druhý zákon termodynamiky dovoluje vznik uspořádanosti. V roce 1977 obdržel Ilya Prigogine Nobelovu cenu za chemii za přínos k rozvoji nerovnovážné termodynamiky. Samoorganizace obvykle souvisí se složitějšími, nelineárními jevy, než s relativně jednoduchými procesy. Všechny projevy nelinearity (limitní cykly, deterministický chaos, citlivost na počáteční podmínky, disipativní strukturování) lze vysvětlit součinností kladných a záporných zpětných vazeb. Některé variace působí společně (projevují se jako autokatalytický růst), jiné variace se vzájemně potlačují. Oba typy zpětných vazeb ovlivňují přírodní výběr. Kladná zpětná vazba zvětšuje počet konfigurací (až do vyčerpání jejich zdrojů), záporná zpětná vazba konfigurace stabilizuje. Interakce mezi oběma vazbami, kdy variace jistými směry jsou posíleny a jinými směry naopak potlačeny, mohou vést k chaotickému chování, které se může velmi rychle vyvíjet, dokud není dosaženo některé stabilní konfigurace (atraktoru). Nelineární jevy se objevují již v nejjednodušších procesech. V roce 1900 Henri Bénard popsal voštinové obrazce, vznikající při zahřátí tenké vrstvy kapaliny uzavřené mezi dvěma destičkami ze skla. V roce 1916 se lord Rayleigh tento jev pokusil vysvětlit a dnes je nazýván Rayleigh- Bénardova hydrodynamická nestabilita. Podle poznatků rovnovážné termodynamiky a molekulárně kinetické teorie by kapalina měla být při vyšší teplotě vždy méně uspořádaná než při teplotě nižší. Voštinový stav je ale mnohem více uspořádanější než původní stav. Vzdálenost mezi jednotlivými šestiúhelníkovými obrazci je stomiliónkrát větší než jsou běžné vzdálenosti mezi molekulami. Voštiny jsou viditelné pouhým okem, pokud je zachován dostatečný tepelný gradient. Entropie ze systému je odstraňována rozptylem tepla. Rozdělení rychlostí molekul v plynu podle Maxwellova zákona způsobuje, že jejich kinetická energie vykazuje náhodný rozptyl kolem střední hodnoty kinetické energie. Ve statistické fyzice se odchylky náhodných veličin od jejich středních hodnot nazývají fluktuace a teorie, která určuje jejich velikost, se nazývá teorie fluktuací. Fluktuace jsou nezbytným předpokladem pro vznik samoorganizace. V blízkosti rovnovážného stavu jsou fluktuace malé a nevedou k samoorganizaci, pokud v systému neexistuje kladná zpětná vazba. Daleko od rovnovážného stavu nelineární vlastnosti systému vedou ke vzniku konvektivních proudů a vznikají tak voštiny. Někteří vědci se pokoušejí tento jev vysvětlit pomocí rovnovážné termodynamiky, ale jejich popis, který lze použít například pro vznik ledových krystalků, selhává. 4

6 Většina fyziků a molekulárních biologů klade důraz na činnost jednotlivých molekul. Tento názor někdy vede k představě určité komunikace mezi molekulami v samoorganizujícím prostředí. Přesto tento jev není sám o sobě záhadný, protože je důsledkem fyzikálních zákonů ve stavech daleko od rovnováhy. V chemii se nelineární chování systému projevuje tehdy, když produkt katalytické reakce je katalyzátorem vlastní produkce. Jde o kladnou zpětnou vazbu, kterou lze popsat diferenciální rovnicí dx(t) = a x(t) + b dt kde x(t) představuje množství produktu v časovém okamžiku t. Poprvé takové jevy z matematického hlediska zkoumal Alan Turing. Své myšlenky shrnul ve své práci publikované v Philosophical Transactions of the Royal Society Part B v roce Turing se zajímal o vzájemné souvislosti mezi biochemickou podstatou života a prostředky, jimiž vznikají tvary, struktury a jsou realizovány biologické funkce organismů. Zajímalo ho mimo jiné, jaké jsou mechanismy diferenciace stejných buněk v různé orgány. Turing ukázal, že může nastat určité porušení symetrie díky náhodným fluktuacím. Turingovy závěry ale nevedly k vysvětlení struktur, jako jsou ulity plžů nebo barevné vzory hadích kůží. Autor dva roky po vydání svého článku o morfogenezi spáchal sebevraždu. Patnáct až dvacet let po Turingově smrti zůstávala jeho práce téměř bez odezvy. Turing musel zvládnout nelineární rovnice. Zastával ale názor, že matematika platí v lineárních případech chování systémů pouze za určitých podmínek. Tím se nemohl dostat za první kritický bod, kdy se systém ocitne mimo rovnovážný stav. V roce 1968 se západní vědci poprvé dověděli o existenci tzv. Bělousovovy-Žabotinského reakce a začali porovnávat oscilace vyskytující se v biologii. Takovými oscilujícími reakcemi jsou mimo jiné glykolýza a fotosyntéza. V roce 1968 Ilya Prigogine a René Lefever ve svém článku, který publikovali v časopise Journal of Chemical Physics 48, str. 1695, formulovali a analyzovali model chemického reakčního systému, který měl zabudované mechanismy nutné pro vznik jevu prostorové samoorganizace. Tento model nazval John Tyson v roce 1973 jako bruselátor podle místa vzniku. Prigogine a Levefer ukázali, že samoorganizace se objevuje v souhlase s Glansdorf-Prigoginovým kritériem pro termodynamickou evoluci. Jejich model byl tím nejjednodušším modelem, jaký bylo možno definovat. Později Lefever a Nicolis ukázali, že bruselátor je schopen vykazovat pravidelné oscilace v koncentracích některých sloučenin. Bruselátor je standardním modelem pro studium disipativních struktur v nelineárních chemických systémech. Lze jej popsat pomocí následujících chemických reakcí, kde A a B jsou výchozí sloučeniny a E je výsledný produkt: k 1 : A X k 2 : B + X Y + D k3 : 2X + Y 3X k4 : X E Předpokládá se, že koncentrace výchozích produktů A, B je zcela konstantní (jsou dodávány z vnějšího prostředí) a koncentrace všech ostatních látek závisí na uvedených reakcích. Nelineární povaha bruselátoru se projevuje v reakci k 3, kdy dvě molekuly X vedou ke vzniku tří molekul X. Takto definovaný bruselátor je popsán soustavou vázaných diferenciálních rovnic ve tvaru, kde X představuje koncentrace látek X, Y a v(x) představuje rychlost změn koncenteací: dx dt X = = v(x) x 1 y 1 x 2 y 2 5

7 a vektor v(x) obsahuje elementy: A (B 1)x 1 + x 2 1y 1 + D 1 (y 2 x 1 ) v(x) = Bx 1 x 2 1y 1 + D 2 (y 2 y 1 ) A (B + 1)x 2 + x 2 2y 2 + D 1 (x 1 x 2 ) Bx 2 x 2 2y 2 + D 2 (y 1 y 2 ) Podrobný matematický popis jejich řešení je obtížný, ale snadno si jej lze přiblížit barevně, pokud by látka X byla například červená a Y byla modrá. V rovnovážném stavu vznikne fialová směs molekul. Malé změny koncentrace A, B od rovnovážných hodnot nezpůsobí vychýlení systému z rovnovážného stavu. Pokud ale přísun látek A, B přesáhne určitou úroveň, začne výsledná reagující směs měnit svoji barvu v pravidelných časových intervalech od červené k modré. Tato oscilace se nazývá Hopfova nestabilita. Pokud nejsou do směsi přidávány látky A, B, směs přestane měnit barvy a vznikne znovu fialová směs molekul. Bruselátor je pochopitelně pouze matematickým modelem, ale chování popsané bruselátorem je pozorovatelné u řady jevů, mimo jiné v Bělousovově-Žabotinského reakci. Koncepce disipativních struktur se stala základem řady oborů. Věda rozřešila problém, jak se postavit proti čistě matematickému pohledu na problematiku nelineárních diferenciálních rovnic. Chemie časově periodických reakcí se brzy stala středem zájmu pro poměrnou jednoduchost realizace. Toto studium připravilo půdu pro vývoj matematických modelů biologických procesů v jediné buňce a v mnohobuněčných systémech. Jakmile se matematické metody studia nelineárních systémů zdokonalily a staly se široce dostupné, objevily se ve fyzice, chemii a biologii, kde vedly ke vzniku řady interdisciplinárních oborů. Rozvoj těchto oborů vyžadoval matematický popis pomocí nelineárních diferenciálních rovnic, které umožnily popsat různé zpětné vazby. Zpětná vazba se objevuje nejen v chemických, ale také v biologických, sociologických, ekonomických a mnoha dalších modelech. Hlubší studium modelů chemických hodin ukazuje, že struktury se neobjevují jen v čase, ale vznikají také v prostoru. Vezmeme v úvahu, že malý objem reagujících látek může vznikat pouze v jedné části nádoby a musí se přemístit do ostatních částí. Do modelů lze zahrnout difúzní jevy v podobě Fickových zákonů. Změny koncentrace probíhají v čase a difúzní koeficient ve Fickových zákonech umožňuje nastavit vlastnosti všech sloučenin v roztoku. Hmotné molekuly difundují pomaleji a pomocí Fickových zákonů tak lze vzít v úvahu viskozitu kapaliny. Takový model je popsán nelineárními parciálními diferenciálními rovnicemi. Jedním z objektů, v němž vznikají struktury v čase a prostoru, je vlna na hladině moře. V našem příkladu chemických hodin s Hopfovou nestabilitou by měly vznikat červené a modré vlny, které se postupně šíří roztokem. V oscilačních reakcích na bázi chloridových, jodidových a malonových kyselin objevila skupina vědců z univerzity v Bordeaux, Brandeisovy univerzity a maďarské univerzity L. Eötvöse bílé vločky rostoucí v koncentrických kruzích, které se vzájemně spojují. [Scientific American 248, 96 (1983)]. Pochopitelně existují také modely, v nichž se struktury časem nemění. Takové struktury používají biomatematikové pro popis příčin, proč zebra má pruhy, jak vznikly vzory na křídlech motýlů a jak jsou řízeny shluky identických buněk uvnitř vejce, aby se objevilo embryo. Na počátku 50. let 20. století Boris Pavlovič Bělousov se snažil odhalit podstatu Krebsova cyklu pomocí jeho napodobení. Krebsův cyklus je konečným procesem v buněčném metabolismu, v němž dochází k přeměně trikarboxylových kyselin (kys. oxaloctová, citronová, akonitová, isocitronová, oxaljantarová, ketoglutarová, jantarová, fumarová, jablečná) za vzniku chemické energie. Tento cyklus souvisí s ostatními metabolismy látek (glykolýzou, pentosovým cyklem, metabolismem lipidů atd.) pomocí acetylkoenzymu A. Bělousov použil kyselinu citronovou, bromid draselný pro napodobení oxidace kyseliny citronové, kyselinu sírovou a katalyzátor na bázi iontů ceru. Roztok začal oscilovat mezi bezbarvým a žlutým stavem, které odpovídaly odlišným formám iontů ceru. Bělousov tak jako první pozoroval vznik prostorových struktur. Bohužel v době objevu v roce 1951 byl Bělousovova práce odmítnuta a objevila se až v roce Nikdo však tomuto důkazu samoorganizace nevěnoval pozornost. Až v 60. letech Anatolij 6

8 Žabotinskij jako absolvent biochemie Moskevské státní univerzity zopakoval Bělousovovy základní reakce a ionty ceru nahrazoval iontovými činidly. Později Bělousovův objev a množství variant vyvinutých Žabotinským byl označen jako Bělousovova-Žabotinského reakce. Samotný vznik života z neživé hmoty je jednou z největších záhad současné molekulární biologie. Jedním z prvních průkopníků názoru, že život vznikl z neživé hmoty, byl jezuitský kněz Pierre Teilhard de Chardin ( ), který se pokusil spojit vědu a náboženství do jednoho konzistentního rámce. Tvrdil, že živá a neživá hmota jsou postupně sami v určitém čase organizovány do složitějších forem. Je prokázáno četnými pokusy, že abiotickým způsobem může vznikat řada biologicky významných molekul, jako jsou dusíkaté báze nukleových kyselin, enzymy a molekuly sloužící k udržování chemické energie (jako je např. adenosintrifosfát nebo guanosin- trifostát). Existuje řada teorií pro vznik těchto organických látek. Jedním ze zásadních problémů všech teorií vzniku života je princip, jak vznikly buňky. Dnes se často hovoří o tzv. samoorganizaci látky, při níž vznikají složitější prostorové struktury měnící se v čase. Tento jev se objevuje u otevřených termodynamických systémů, které se nacházejí ve stavu daleko od termodynamické rovnováhy, a existuje v nich určitá nelineární zpětná vazba (například vznik nějaké látky je katalyzován touto látkou). Původní atmosféra planety Země obsahovala vodík, dusík, oxid uhličitý, metan, amoniak a vodu, ale neměla dostatek kyslíku. Tyto jednoduché molekuly mohou vytvářet složitější komplexy. Jedním z klasických experimentů prebiotických syntéz byl proveden v roce 1953 na univerzitě v Chicagu Stanleyem Millerem, který byl student Harolda Ureye. Uzavřená nádoba byla naplněna plyny, které zřejmě tvořily původní atmosféru Země. Pomocí elektrických výbojů byly simulovány blesky. Po určité době byly ve vzniklé směsi nalezeny jednoduché aminokyseliny a další organické látky. Od té doby byla provedena celá řada podobných pokusů, které prokázaly, že řada biologicky významných látek může vzniknout podobným způsobem. Pro vznik organických látek za nepřítomnosti života existuje několik odlišných teorií. Jednoduché molekuly mohly vznikat v plynných a prachových mračnech v tmavých mlhovinách. Na Zemi byly přineseny v meteoritech, které dopadaly na vhodná místa, jako např. bahnivá jílová jezírka. Jíl mohl být nejen vhodným katalyzátorem jednoduchých chemických reakcí, ale také mohl tvořit významnou součást dřívějších forem života. Alexandr Oparin vytvořil koacervativní hypotézu, podle níž ve vodním prostředí kolem elektricky nabitých částic vzniká stav, který nutí aminokyseliny ke vzniku samoorganizujících struktur. Podle jiné hypotézy život vznikl díky lipidové dvojvrstvě, kde lipidy (tuky) tvoří semipermeabilní (polopropustné) membrány. Byl také objeven autokatalytický mechanismus polymerních řetězců ribonukleové kyseliny RNA, který pak mohl být prvotním impulsem vzniku jednoduchých proteinů. Podle principů samoorganizace mohly v původní prebiotické směsi existovat určité nelineární zpětné vazby, které jsou předpokladem pro samoorganizaci látky. Například pokud by některá látka byla katalyzována výskytem svých molekul, mohla by vznikat nelineární zpětná vazba. Nositelem informace o stavbě všech proteinů v buňce je DNA (kyselina desoxyribonukleová) a RNA (kyselina ribonukleová). Vývojové změny v DNA a RNA lze použít jako molekulární hodiny pro měření doby vzniku evolučních změn. Bylo zjištěno, že DNA a RNA podléhají mutacím v poměrně ustáleném poměru během dostatečně dlouhých period. Mutace jsou důsledkem chyb při kopírování DNA během reprodukce organismu. Bylo odhadnuto, že genetický kód nemůže být starší než 3,8 miliardy let. Molekulární hodiny lze kalibrovat pomocí přesně datovaných fosilií. Pak je lze použít pro určování časových okamžiků, kdy došlo k diverzifikaci druhů. Genetický kód v DNA určuje pořadí aminokyselin v proteinech. Proteiny v buňce vytvářejí buněčné struktury a slouží jako biologické katalyzátory, enzymy v metabolických procesech. Byly objeveny zpětné vazby mezi proteiny a nukleovými kyselinami. Některé proteiny autokatalýzou ovlivňují svoji tvorbu. Stuart Kauffman z Pensylvánské univerzity vytvořil model vzniku života, v němž genetické a proteinové řetězce mohou katalyzovat biochemické reakce, při nichž jsou jiné molekuly děleny nebo spojovány. Jednoduché organické látky jsou převáděny na složitější biologicky aktivní látky. 7

9 Kauffman a jeho tým prokázali, že takový systém může sám sebe reprodukovat. Schopnost molekul sebe reprodukovat je jednou z hlavních charakteristik života. Pokud skládání proteinů a nukleových kyselin podléhá určitým nerovnovážným omezením, mohou se objevit všechny formy disipativních struktur, prostorových, časových i kombinovaných, může se objevit chaotické chování. 8

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3)

Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3) Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3) podmínky existence života. (1/2) podmínky existence života. 1 Přehled názorů a hypotéz Kreační hypotéza creo = tvořím => život byl stvořen Bohem,

Více

Obecná charakteristika živých soustav

Obecná charakteristika živých soustav Obecná charakteristika živých soustav Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kategorie živých soustav Existují

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy HMOTA A JEJÍ VLASTNOSTI POSTAVENÍ FYZIKÁLNÍ CHEMIE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH HISTORIE FYZIKÁLNÍ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE FORMY HMOTY Formy a nositelé hmoty

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK ZÁKLADNÍ POZNATKY V mechanice je pohled na tělesa makroskopický makros = veliký, na zákon zachování energie pohlížíme tak, že nás nezajímá částicová struktura, v molekulové fyzice se zajímáme o tom, co

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny Larysa Ocheretna Obsah Buněčný automat: princip modelu, vymezení pojmů Mřížkový buněčný automat pro plyny Příklady aplikace principů mřížkových buněčných

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Obecné informace ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Téma úvod do studia buňky je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. V tomto tématu jsou probrány a zopakovány základní charakteristiky živých soustav

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Úvod do studia biologie vyučující: RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. Mgr. Robert Vlk, Ph.D. Mgr. Martina Jančová, Ph.D. Doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Úvod do studia biologie vyučující: RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. Mgr. Robert Vlk, Ph.D. Mgr. Martina Jančová, Ph.D. Doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. Úvod do studia biologie vyučující: RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. Mgr. Robert Vlk, Ph.D. Mgr. Martina Jančová, Ph.D. Doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. studijní literatura: Nečas O. et al.: Obecná biologie

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

KMA/MM. Chemické reakce.

KMA/MM. Chemické reakce. Zápočtová práce z předmětu Matematické modelování KMA/MM Chemické reakce Jméno a příjmení: Hana Markuzziová Studijní číslo: A06070 Email: hmarkuzz@students.zcu.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Chemické rovnice 3 3

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Enzymy charakteristika a katalytický účinek Enzymy charakteristika a katalytický účinek Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek enzymy 28.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie

č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie Pedologické praktikum - téma č.. 8: Práce v pedologické laboratoři - stanovení katalytické aktivity půdy p jako lesnicky významné součásti sti půdnp dní biochemie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby

Více

Nelineární systémy a teorie chaosu

Nelineární systémy a teorie chaosu Martin Duspiva KOIF2-2007/2008 Definice Lineární systém splňuje podmínky linearita: f (x + y) = f (x) + f (y) aditivita: f (αx) = αf (x) Každý systém, který nesplňuje jednu z předchozích podmínek nazveme

Více

BIOCHEMIE. František Vácha.

BIOCHEMIE. František Vácha. BIOCHEMIE František Vácha http://www.prf.jcu.cz/~vacha/ Doporučená literatura: D.L. Nelson, M.M. Cox Lehninger Principles of Biochemistry D.J. Voet, J.G. Voet, C.W. Pratt Principles of Biochemistry L.

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku Fullereny Nanomateriály na bázi uhlíku Modifikace uhlíku základní alotropické modifikace C grafit diamant fullereny další modifikace grafen amorfní uhlík uhlíkaté nanotrubičky fullerit Modifikace uhlíku

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka 10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Složitost živých systémů. D. Lukáš 2015

Složitost živých systémů. D. Lukáš 2015 Složitost živých systémů D. Lukáš 2015 1 Obsah Formulace problému (Rozpor mezi biologickou evolucí a druhou větou termodynamickou) Biologické evoluce Druhá věta termodynamická (Definice mikrokanonického

Více

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus. Chemická kinetika Chemická reakce: děj mezi jednotlivými atomy a molekulami, při kterých zanikají některé vazby v molekulách výchozích látek a jsou nahrazovány vazbami v molekulách nově vznikajících látek.

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace Nukleové kyseliny Úvod Makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí informaci. Jsou to makromolekulární látky uspořádané do dlouhých. Řadí se mezi tzv.. Jsou přítomny ve buňkách a virech. Poprvé

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Úvod do analytické mechaniky

Úvod do analytické mechaniky Úvod do analytické mechaniky Vektorová mechanika, která je někdy nazývána jako Newtonova, vychází bezprostředně z principů, které jsou vyjádřeny vztahy mezi vektorovými veličinami. V tomto případě např.

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Nukleové kyseliny příručka pro učitele Téma Nukleové kyseliny je završením základních kapitol z popisné chemie a je tedy zařazeno až na její závěr. Probírá se v rámci jedné, eventuálně

Více

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15 Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD...11 1. TEORETICKÁ MECHANIKA...15 1.1 INTEGRÁLNÍ PRINCIPY MECHANIKY... 16 1.1.1 Základní pojmy z mechaniky... 16 1.1.2 Integrální principy... 18 1.1.3 Hamiltonův princip nejmenší

Více