Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů"

Transkript

1 Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů (používané zejména v energetice) je chemická td. a td. materiálů zaměřena na určení podmínek, při kterých je sledovaná soustava v td. rovnováze a tudíž se nemůže měnit. U soustav, které nejsou v rovnovážném stavu, určí td. možnost, směr a rozsah fyzikální nebo chemické přeměny. Td. se zajímá pouze o počáteční a konečný stav soustavy, ne o mechanismus nebo kinetiku dějů, proto nemůže poskytnout žádné informace o jejich průběhu, době a rychlosti. Td. např. určuje podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn, poskytuje informace o chemických reakcích o tom, zda mohou za daných podmínek samovolně probíhat a jaký výtěžek jsou schopny poskytnout, přispívá k teoretickému vysvětlení vlastností látek a pod Základní pojmy Termodynamická soustava Je to vymezená část prostoru se svou látkovou náplní, která je předmětem td. studia. Vně soustavy je její okolí. Soustava je od svého okolí oddělena hranicemi skutečnými nebo myšlenými. Vlastnosti hranice určují charakter soustavy z hlediska: propustnosti látky: otevřená hranice přes ni může přecházet ze soustavy do okolí a zpět energie i látka, uzavřená hranice přes ni může oběma směry přecházet energie, ne však látka. propustnosti energie: neizolovaná hranice umožňuje přestup tepla i mechanické práce mění se td. stav soustavy izolovaná hranice neumožňuje vzájemnou výměnu tepla a mechanické práce mezi soustavou a jejím okolím. Látkovou náplň td. soustavy tvoří její složky vzájemně nezávislá chemická individua zahrnující atomy nebo molekuly stejného druhu. Pomocí složek je možno popsat chemickou podstatu dané soustavy a všech jejích fází.

2 Fáze soustavy jsou stejnorodé, fyzikálně a chemicky vzájemně odlišné části soustavy tvořené jednou nebo více složkami o různém množství. Soustava obsahující jednu fázi se nazývá homogenní soustava, heterogenní soustava obsahuje dvě a více fází. Základním kriteriem pro třídění fází je jejich skupenství (plynné g, kapalné l, pevné s). Popisuje okamžitý způsob existence td. soustavy. Soustava může být ve stavu (obr. 3-1): stabilním S (rovnovážném) její energie je na absolutním minimu; soustava nemá možnost ani snahu se samovolně dále měnit. metastabilním M její energie je v lokálním minimu, je to stav podmíněné (zdánlivé) rovnováhy. Soustava se snaží přejít ze stavu M do stavu S musí však přitom vynaložit určité množství energie (tzv. aktivační energie E A ) potřebné na překonání energetické bariery, která přechodu ze stavu M do stavu S brání. nestabilním N (nerovnovážném) soustava má snahu přejít ze stavu N do stavu stabilnějšího (N 1 M) nebo stabilního (N 2 S) vyznačujícího se nižší energií a má i možnost tento přechod samovolně uskutečnit. Soustava se může postupně vyskytovat (obr. 3-2) v několika metastabilních stavech (M 1, M 2, M 3 ), avšak stabilní stav S je jen jeden ten s nejnižší možnou energií. Soustavy samovolně směřují ke stavu termodynamické rovnováhy. Obr. 3-1: Různé termodynamické stavy soustavy Obr. 3-2: Energie několika metastabilních a jediného stabilního stavu soustavy

3 Pojmy vnitřní energie U vnitřní energie, zn. U, statist. stř. hodnota součtu kinetické energie chaotického pohybu částic, např. molekul, a potenciální energie vzájemného působení částic. Změna v. e. se projeví jednak výměnou tepla, jednak konáním práce. entalpie H entalpie [řec.], enthalpie, tepelný obsah - fyz. zn H. I ; H = U + pv, U vnitřní energie, p - tlak, V - objem termodynamické soustavy. E. má význam hl. při vyšetřování procesů probíhajících při stálém tlaku; změna e. pak představuje teplo, které soustava přijímá (vydává) při přechodu z jednoho stavu do jiného. entropie S entropie [z řec. trope - otáčet ] ve fyz. veličina vyjadřující směr energetických přeměn (vývoje) zkoumaného systému (v termodynamice). E. je mírou neuspořádanosti systému. V ekol.- míra degradace energie. Ekol. systémy, které přijímají energii ze slunečního záření nebo potravou, každou přeměnou část energie ztráceji, avšak udržují si stav vysoké uspořádanosti, tj. nízké e. Složitý ekosystém odstraňuje neuspořádanost dýcháním (respirací). volná energie F volná energie, Helmholtzova energie, Helmholtzova funkce, zn. F - termodynamický potenciál, definovaný vztahem F = U - TS, kde T - teplota y K, U- vnitřní energie, S - entropie. Úbytek v. e. termodynamického systému B se rovná max. práci, kterou lze získat při dané izotermické změně (teplota systému B se stále rovná teplotě termostatu) zobecněných souřadnic a#i# ve výrazu pro práci, např. při změně objemu. Práce takto získaná jde jednak na úkor vnitřní energie systému B, jednak na úkor termostatu. Při dané teplotě termostatu a při daných a#i# se systém během času vyvíjí tak, že jeho v. e. klesá tak dlouho, až nabude minima. Minimum v. e. je nutnou a postačující podmínkou rovnováhy za uvedených podmínek. volná entalpie G.

4 volná entalpie, Gibbsova funkce, Gibbsova energie, Gibbsův termodynamický potenciál, zn. G - termodynamický potenciál definovaný vztahem G = U + pv - TS, kde U - vnitřní energie, p - tlak, V - objem, T - teplota v K, S - entropie. V. e. lze vyjádřit též pomocí entalpie H vztahem G = H - TS. Úbytek v. e. uvažovaného termodynamického systému B se rovná max. práci, kterou lze získat ze systému C, jestliže změny parametru systému B se dějí izotermicky při teplotě termostatu a izobaricky při tlaku rovném tlaku termostatu. Jestliže B je při T = T 0 a p = p 0 ve vnitřní nerovnováze, např. v B probíhají chem. reakce, a ostatní parametry, jejichž změna by vedla na nenulovou vnější práci, jsou konstantní, pak se systém B vyvíjí tak, že v. e. během času klesá, až nabude svého minima, kdy nastává stav termodynamické rovnováhy. Změna v. e. vícesložkového systému za výše uvedených konstantních podmínek je mírou afinity chem. reakce. V. e. homogenního systému přepočítaná na jeden mol se rovná jeho chem. potenciálu. Kinetika Souvislost mezi termodynamickými a kinetickými parametry si vysvětlíme na příkladu krystalizace a tavení čisté látky (obr. 5-1). Na obr. 5-1 (a) je uvedena závislost volné entalpie čisté látky v tuhém a tekutém stavu na teplotě při konstantním tlaku. Stabilní stav při dané teplotě se vyznačuje nejnižší možnou hodnotou volné entalpie. Jestliže vlivem změny teploty přestane být uvažovaný stav soustavy stabilní (např. tavenina při teplotě T L S nebo tuhá látka při T S L ) je vytvořen termodynamický předpoklad (hnací síla G < 0) pro uskutečnění fázové přeměny, vlivem níž je opět dosaženo stavu stabilního za daných nových podmínek. Při fázové přeměně dochází k přeskupení elementárních částic. Aby se částice mohla přesunout ze své polohy v tavenině do polohy v tuhé látce, musí se vyprostit z přitažlivých sil okolních částic v tavenině a musí dočasně vysunout své sousedy z jejich rovnovážné polohy. To znamená, že při vzniku nového uspořádání se musí v každém případě překonávat energetické bariery, vyznačené na obr. 5-1 (b), (c), (d), kde je na y osu vynášena volná entalpie soustavy označená velkým G, je-li uvažována z hlediska termodynamického, a malým g, je-li uvažována z hlediska kinetického. Na x - ose se vyznačuje stav soustavy.

5 (a) (b) (c) Obr. 5-1 (b) ukazuje, že při teplotě T L S je příznivý termodynamický předpoklad pro uskutečnění krystalizace. Ta však ve skutečnosti proběhne tehdy, když se soustavě podaří v reálném čase překonat energetickou barieru tohoto přechodu. Obr. 5-1 (c) znázorňuje stav termodynamické rovnováhy mezi roztavenou a tuhou čistou látkou při teplotě T m, kdy je termodynamická hnací síla krystalizace i tavení nulová. Proto se žádná z těchto fázových přeměn nemůže uskutečnit bez ohledu na jejich kinetické parametry. (d) Obr. 5-1 (a), (b), (c), (d): Energetické podmínky krystalizace a tavení čisté látky Obr. 5-1 (d) ukazuje příznivý termodynamický předpoklad pro tavení čisté látky při teplotě T S L ; tavení se však uskuteční v reálném čase pouze za příznivých kinetických podmínek, tj. podaří-li se soustavě překonat v reálném čase energetickou barieru přeměny. Na obr. 5-1 (b), (c), (d) vyznačená aktivační energie přeměny g akt je minimální energie, kterou musí částice získat, aby mohly uskutečnit uvažovaný termodynamický děj. Zamysleme se nad tím, odkud berou částice energii potřebnou na překonání energetické bariery: každá částice kmitá kolem své rovnovážné polohy, dochází přitom mezi nimi ke srážkám a tím se energie průběžně přenáší z jedné částice na druhou. Proto podle kinetické teorie mají jednotlivé částice soustavy při dané teplotě a v daném čase různý obsah energie odlišný od její průměrné celkové hodnoty charakterizující celou soustavu, např. G L a G s na obr. 5-1 (b), (c), (d). Z uvedeného vyplývá, že začátek a průběh přeměn je určen spíše přítomností a charakterem místních rozdílů a kolísání energie než změnou energie celého systému. V každém místě soustavy, kde částice nabudou takovou energii, že jsou schopny překonat energetickou barieru, se může začít tvořit stabilní nová fáze.

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více