Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, Praha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2"

Transkript

1 Název: Výzkumný design kvalitativní části studie PAD Autor: Mgr. Michal Miovský Pracoviště: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Katedra psychologie FFUP Olomouc Abstrakt: Autor v příspěvku představuje navržený design probíhající výzkumné studie PAD zaměřené na analýzu dopadu nové drogové legislativy v ČR. Studie je vládním projektem, podléhajícím MPK při Úřadu vlády jehož výsledky mají pomoci při zhodnocení a interpretaci dopadů nové drogové legislativy. Studie má dvě části. První, v níž převažují spíše kvantifikující metody využívající metody CBA (Cost and benefit analysis) a CI (Cost of illness). Ve druhé části výzkumu převažuje kvalitativní přístup a tato část má za úkol pomoci připravit a korigovat podklady pro analýzy v části první, respektive kromě ověření statistických vztahů na případové úrovni je jejím hlavním úkolem pomoci ověřit, zda data vstupující do první části skutečně odpovídají situaci mezi jednotlivými definovanými skupinami uživatelů drog. Kromě toho je kvalitativní analýza jediným zdrojem pro několik skupin údajů, které nejsou získatelné jinou cestou. Supervizi a roli konzultanta nad kvalitativní částí výzkumu převzal prof.bruce Bullington ze School of Criminal Justice (Florida state univerzity, USA). Klíčová slova: Uživatelé ilegálních drog, legislativní úprava, výzkumný design, Cost and Benefit Analysis, Cost of Illness, zhodnocení, dopad. Text příspěvku: I přes jistou nedokonalost danou stavem rozpracování a stále spíše pilotnímu charakteru první fáze projektu, vám dnes můžeme představit v pracovní verzi velmi zajímavý výzkumný projekt, který v současnosti je ve své druhé fázi a má za sebou pilotní část a navazující první část hlavního výzkumu. Nyní vstupuje do vrcholu části zaměřené především na získání dat a třídění. Projekt, jehož zadavatelem je vláda ČR, je zaměřen na dopad nové drogové legislativy v naší zemi. Okolo nového protidrogového zákona se strhla velmi emocionální diskuse a postupně došlo ke značnému zamlžení v argumentaci všech stran a nemožnosti se shodnout na dalším společném postupu. Na tomto pozadí se postupně rodila studie PAD, jako pokus o realizaci zhodnocení přínosů a ztrát, které změna legislavitního rámce přinesla. Výzkumný projekt PAD (Průběžná analýza dopadů) byl původně navržen jako studie využívající především kvantifikujících metod. Samotné provedení kvalitativní studie bylo navrženo v souladu s návrhy a konzultacemi supervizního týmu School of Criminal Justice, Florida State Univerzity. Postupem času však projekt získal novou podobu, neboť v průběhu příprav a první fáze projektu (pilotní studie struktura I.a II. fáze projektu - viz diagram), se objevilo několik nových oblastí, které nebylo možné předvídat a navíc, díky komplexnosti a záběru studie, má její konečný design téměř až grandiózní podobu danou vysokým počtem zohledněných zkoumaných oblastí i cílových skupin participantů v rámci jednotlivých substudií. Samotná kvalitativní část má za cíl čtyři oblasti. První je identifikace vztahů a směru působení mezi proměnnými definovanými v rámci kvantitativní části studie PAD a to na úrovni případových studií. Na základě této identifikace následně umožnit navrhnout metody

2 pro zpětné statistické ověření těchto vztahů. Druhým cílem, navazujícím na předchozí je využití kvalitativních metod jako jednoho z prostředků validizace (ve smyslu ověření platnosti v reálných podmínkách) výsledků kvantitativních analýz. Tedy ověření, zda statistické výsledky skutečně odpovídají (respektive v čem se liší) reálným situacím a problémům na úrovni případových studií a zda bylo statisticky ověřovány a testovány relevantní hypotézy vzhledem k cílům výzkumu. Budou-li výsledky statistických analýz validní a budou-li validní též poznatky získané QA, pak musí vzájemně korespondovat, či eventuálně musíme být schopni užitými výzkumnými nástroji objasnit a zdůvodnit proč a za jakých podmínek se daný konkrétní případ liší od výsledků dosažených statistickou analýzou. Třetím cílem je získání specifických dat potřebných pro kvanitativní analýzy, která nejsou získatelná jinou cestou. Jedená se především o data v oblasti trestné činnosti uživatelů jednotlivých skupin drog (druh, objem, pravidla fungování černého trhu, ceny drog a jejich změny, distribuční podmínky, chování dealerů, čistota drog atd.) a oblasti prevalenčních odhadů (počty uživatelů v lokalitě apod.). Vložit diagram fází výzkumu

3 Čtvrtým cílem při použití kvalitativního přístupu ve výzkumném projektu PAD je tzv. podbarvení a doplnění statistických dat a výsledků o příklady konkrétních kasuistik, což vede nejen ke zvýšení bohatosti a zajímavosti těchto dat, ale současně to zvyšuje srozumitelnost prezentovaných výsledků spolu s akcentem etického rozměru výzkumu a vidění konkrétních lidských příběhů a problémů za výslednými čísly. To je současně také jeden ze sekundárních cílů celé studie PAD tedy zviditelnění konkrétních dopadů, na nichž s projevila nová legislativní opatření a to nejen ve formě statistik, tabulek a grafů, ale právě na konkrétních příbězích klientů a pacientů, kterých se tato opatření nejvíce dotýkají a to v jakémkoli smyslu. Prvním krokem při představení designu studie, jenž je třeba učinit, je seznámit se s definovanými hypotézami kvantitativní části PAD. Tyto hypotézy jsou z hlediska QA významné jako základní výchozí okruhy, nicméně nejsou pro samotnou QA závazné v tom smyslu, že by její průběh a zaměření omezovaly. Naopka jedním z dílčích úkolu QA je ověřit, zda takto definované hypotézy jsou skutečně relevantní vzhledem ke zkoumanému problému a zda postihují všechny významné faktory a event. pomoci hypotézy zpřesnit, redefinovat či definovat další, jež se ke zkoumanému problému ukáží být významné a nebylo je možné identifikovat ze stávajících dostupných materiálů, dat či znalostí zainteresovaných odborníků. Jejich znění vychází z přesné transkripce výroků, jimiž navrhovatelé zákona svůj návrh podepřeli a jimiž bylo v procesu jeho schvalování argumentováno: Výzkumné hypotézy studie PAD (Zábranský 1999b, str. 3) 1. Dojde k usnadnění a zefektivnění práce Policie ČR ve smyslu potírání organizované a pouliční drogové kriminality. 2. Dojde ke snížení dostupnosti OPL. 3. Dojde ke zvýšení obecného povědomí o škodlivém a protispolečenském působení OPL. 4. Dojde ke snížení prevalence užívání OPL (nebo alespoň zastavení jejího nárůstu). 5. Dojde ke snížení incidence užívání OPL. 6. Nedojde ke snížení důvěry v léčebně-kontaktní (dále jen L/K) zařízení. 7. Nedojde k nárůstu negativních zdravotních ukazatelů. 8. Působnost Policie ČR při zjišťování trestných činů a projednávání přestupků v oblasti držby drog i pro vlastní potřebu ( 187a zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, a 30 odst. 1 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění) si nevyžádá žádné finanční náklady. Při zjednodušeném přehledu, můžeme kvalitativní část studie rozdělit na dvě základní oblasti. První je oblast trestně-právního sektoru, které se ve svém příspěvku dále věnovat nebudu, neboť to v rámci jeho rozsahu není možné a také proto, že v době příprav příspěvku nebyla ještě schválena definitivní podoba substudie. Druhou oblast tvoří substudie zaměřená na uživatele návykových látek a pracovníky léčebných a jiných zařízení, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. V duchu metod kontroly validity (Čermák, Štěpaníková 1998) byla místa regionálních týmů volena tak, aby bylo možné vzájemně triangulovat místa původu dat dle specifik oblastí v nichž byla získána. Umístění regionálních týmů tedy bylo zvoleno tak, aby odpovídalo různým velikostem měst v ČR a jejich specifikům. Celkem je ve studii PAD šest regionálních

4 týmů: Praha, Brno, Olomouc, Karviná a Ostrava, Ústí nad Labem, Třebíč. Každý regionální tým je složen z několika tazatelů, kteří procházejí systematickým zaškolováním, které čerpá z aktuálních získaných dat a obojí probíhá v permanentní interakci. Zkoumána (cílová populace) je část populace, tvořená uživateli na všech známých základních úrovních. První skupina skrytá populace uživatelů návykových látek je složena ze tří podskupin: experimentátoři, rekreační uživatelé návykových látek a pravidelní uživatelé vysoce rizikových návykových látek. Druhou skupinu tvoří klienti streetworku a paralelně s nimi pak pracovníci streetworku. Třetí skupina jsou klienti K-center a opět paralelně s nimi pracovníci K-center. Dále klienti léčeben (PL, PK apod.) a paralelně s nimi pracovníci léčebných zařízení. Poslední skupina je tvořena studenty a vůbec mládeží do 25 let s paralelní skupinou pedagogů a školních koordinátorů obě skupiny bez zkušenosti s návykovými látkami (nealkoholovými). Metody užívané v rámci kvalitativní části studie odpovídají typům výzkumu v nichž se pohybujeme. Ačkoli jsou tyto typy didakticky od sebe rozlišovány, v rámci studie se téměř výhradně jedná o jejich různé kombinace (dle skupin participantů). Vedle jednopřípadových studií typu Life strory, se objevuje akční typ výzkumu (zejména u skyté populace, kde se mimo získání základních dat, předpokládá také, v případě zájmu, o pomoc ve smyslu informací či zprostředkování kontaktu s léčebným zařízením a podobně). Samozřejmě, že oba předchozí typy probíhají v kombinaci s terénním typem výzkumu, neboť s participanty je navazován kontakt v jejich prostředí event. v prostředí kontaktních či léčebných zařízení. Zapomenout nelze na evaluaci, která je spojena s klasifikováním různých stupňů a úrovní rizikovosti chování uživatelů drog, jejich trestné činnosti apod. Mimo to, pak u klientů, kteří procházejí strukturovanou léčbou, je pracováno s jejich dokumentací v rámci typu výzkumu analýzy dokumentů. Ústřední metodou celé kvalitativní části je semistrukturované interview (Kvale 1996). Jeho vývoji a pečlivému zaškolování tazatelů byla věnována největší pozornost a největší část prací v první a druhé fáze výzkumu se soustředila právě na tento nástroj. Semistrukturované interview se ukazuje být jednou z mála metod, která je pro definovanou skupinu participantů přijatelnou a tito jsou ochotni ke komunikaci. Jakákoli dotazníková šetření či jiná forma hromadného získávání dat příliš formalizovaným a standardizovaným postupem zatím vždy selhala či vedla k příliš výrazného zkreslení dat (výjimku tvoří část skupiny experimentátorů a skupina participantů bez zkušenosti s drogou). Interview je za souhlasu participanta nahráváno na diktafon a následně je pořízena doslovná transkripce záznamu. K tomu je přidána časová osa, sestavená na základě interview a dále vyplněný dotazník, který vyplňuje tazatel po proběhlém interview. V dotazníku jsou podchycena základní data, která svým zaměřením odpovídají jednak cílům studie a jednak jsou srovnatelná se studiemi Rapid Assessment a přispívají tak do informační databáze o uživatelích drog ve skryté populaci. Rozdělíme-li z didaktických důvodů metody užité ve studie, pak jako metody získání dat jsou užity především nástroje z metodiky Rapid Asessmentu (Barker 2000, Rapid Assessment 1998). Tedy semistrukturované interview a focus groups. Dále výpis z dokumentace. Po provedení roztřídění dat a popisu participantů bude provedeno rychle zhodnocení (Rapid Assessment 1998). Na jeho základě pak budou definitivně zvoleny metody analýz dat. Ty budou prováděny na mnoha úrovních dle požadavků a definovaných cílů (neboť ty odpovídají velmi různým úrovním práce s daty). Základním nástrojem pro analýzu byla zvolena Grounded Theory autorů Glasera a Strausse (Strauss a Corbinová 1998). Důvodem k volbě této metody je především její schopnost kombinovat více zdrojů dat získaných odlišným způsobem a možnost použití v rámci různých typů výzkumů. Mimo to, pak k této metodě existuje dostupná literatura a metoda byla již úspěšně v několika studiích v českém prostředí použita. Ačkoli má mnoho odpůrců, patří ve světové metodologické

5 literatuře k velmi známým a citovaným přístupům. Charakter práce s daty v rámci ní, se velmi výrazně blíží obecným principům analytické práce s kvalitativními daty, blízké hermeneutice. Jak bylo definováno v úvodu, kvalitativní část studie PAD má tři hlavní cíle a úkoly. Bez pečlivého rozboru případových studií se ukázalo být nemožné identifikovat jednotlivé relevantních faktory, uplatňující se ve složitém vztahu kulturní-sociální-psychologicképsychopatologické pozadí užívání návykových látek ve vztahu k problémům vzniklým na tomto základě a rozlišení různých rovin těchto problémů. Je například obtížné bez znalosti prostředí a konkrétních případů hovořit o hodnotě preventivního dopadu represivních opatření u uživatelů kanabisových látek, u kterých se kromě konfliktu se zákonem objevují jiné problémy jen velmi výjimečně a u nichž rozporuplnost srovnání mezi úrovní rizik spojených s konzumací alkoholu či cigaret vyvolává spíše opačný efekt. Nebo jiný příklad, kdy typ určitých legislativních opatření má přímý vliv na pravidla s obchodováním s návykovými látkami a vysoce rizikovými návykovými látkami na černém trhu a vliv těchto pravidel na rizikovost vzorců užívání ve skryté populaci uživatelů. Proces identifikace relevantních faktorů a směrů působení mezi nimi se tedy bez kvalitativní analýzy není schopen obejít. Ačkoli až následná kvantifikace může prokázat významnost těchto vztahů a dosáhnout též jisté úrovně zobecnitelnosti, není možné jednu část procesu od druhé vzájemně oddělit a se vší vážností právě v této první oblasti lze hovořit o pohybu na určitém kontinuu poznání, nikoli o dvou paralelních světech dělících realitu na část kvalitativní a kvantitativní. Tato myšlenka je podpořena následujícím krokem, která tvoří druhou oblast požadavků na kvalitativní část tedy po provedení statistických analýz, vztáhnout jejich výsledky zpět na úroveň případových studií a s nimi je konfrontovat. Je-li prostorový diagram znázorňující hlavní identifikované faktory a směry jejich působení skutečně nasycen dostatečným množstvím bohatých dat z případových studií, musí být schopen poskytnout interpretační bázi pro výsledky statistických analýz. Tedy jeho prostřednictvím musí být možné vysvětlit a interpretovat proč a jak k určitým jevům a za jakých okolností dochází a kterými činiteli je možné do této interakce zasáhnout a vyvolat eventuální změnu. Dále to, proč u případů, které se vymykají obvyklým vztahům (rozuměj zjištěným statisticky významným vztahům) dochází k odchýlení od obvyklých vzorců. Vysvětlit příčiny tohoto odchýlení a jejich pozadí. To vše samozřejmě pouze s určitou mírou přesnosti, nicméně právě kvalitativní analýza umožňuje u antitypů zacházet v odhalovaní původu jejich atipičnosti mnohem dále a uchopit je s větším porozuměním a schopností vysvětlit a interpretovat. Přestože tedy výsledky celé studie budou v závěru zpracovány metodikou Cost and benefit analysis a metodikou Cost of illness, tedy metodikami převádějícími dostupná data do ekonomických ukazatelů a peněz, nebylo možné se při zadávání vstupních hodnot do těchto nástrojů obejít bez podpory kvalitativních dat. Pohledem z druhé strany pak přesto, že hlavní výstupy celé studie PAD budou především o ekonomických ukazatelích, neztrácí tyto výsledky svoji tvář a srozumitelnost. Neboť ačkoli tyto výsledky abstrahují od roviny konkrétních lidských příběhů a prožitků, se budou v omezené míře s nimi vzájemně prolínat a ilustrovat jedny druhé, díky čemuž předpokládáme dosažení lepší srozumitelnost a názornosti, za současného zachování a připomenutí pozadí kvantitativních dat, za nimiž stojí konkrétní lidé a jejich příběhy. Literatura: Arksey, H. Knight, P. (1999): Interviewing for Social Scientists. Sage, Barker, G. (1999): Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování (Rapid Assessment) zneužívání drog ve společnosti. Albert, Boskovice. Creswell, J.W. (1994): Research Design. Sage, Thousand Oaks, London,

6 New Delhi. Čermák, I., Štěpaníková, I. (1998): Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie 1, LXII. Denzin, N.K.- Lincoln, Y.S. (ed.) (1998): Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Sage, Denzin, N.K.- Lincoln, Y.S. (ed.) (1998): Strategies of Qualitative Inquiry. Sage, Hartnoll, R. (ed.) (2001): Výběr vzorku technikou sněhové koule Handbook on Snowball Sampling). Albert, Boskovice (v tisku). IDU-RAR. Rapid Asessment. WHO Kvale, S. (1996): Interviews. Sage, Marschal, C. Rossman, G.B. (1999): Designing Qualitative Research. Sage, Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994): Qualitative Data Analysis. Sage, Morgan, D.L.(2001): Focus Groups jako metoda kvalitativního výzkumu. Albert, Boskovice. V tisku. Moustakas, C. (1994): Phenomenological Research Methods. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi. Rhodes, T. (1999): Terénní práce s uživateli drog. Albert, Boskovice. Silverman, D. (1993): Interpreting Qualitative data. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi. Straus, A.- Corbinová, J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody Zakotvená teorie. Albert, Boskovice. Stringer, E.T. (1999): Action Research. Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi. Yin, R.K. (1994): Case Study Research. Sage, Sage, Abstract: Research design of qualitative part of PAD project The author presents the research design of project PAD. The main goal of Government research project PAD is assessment of effectiveness of the drug legislation context change - new drug low, that started in spring This project has two parts with different methodological frameworks: a) methodology of Cost of illness, especially Cost and benefit method, b) qualitative research methods, particularly Rapid Assessment (WHO), Grounded Theory etc. In the paper is argued that the implementation of Cost and benefit and Cost of illness is not possible without results coming from qualitative part of study. Supervisor of the qualitative part of the project is professor Bruce Bullington from the School of Criminal Justice, FloridaState Univerzity, USA. Key Words: Users of illegal drugs, new drug law, research design, Cost and Benefit Analysis, Cost of Illness, assessment of effectiveness.

Praktické ukázky aplikace kvalitativních metod v adiktologickém výzkumu: Metody rychlého posuzování (Rapid Assessment and Response)

Praktické ukázky aplikace kvalitativních metod v adiktologickém výzkumu: Metody rychlého posuzování (Rapid Assessment and Response) Praktické ukázky aplikace kvalitativních metod v adiktologickém výzkumu: Metody rychlého posuzování (Rapid Assessment and Response) Michal Miovský V Ý U K O V Ý T E X T Publikace vznikla a byla vydána

Více

ANALÝZA POTŘEB KLIENTŮ využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji

ANALÝZA POTŘEB KLIENTŮ využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji ANALÝZA POTŘEB KLIENTŮ využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji realizovaná v rámci studie Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji Mgr. Roman Gabrhelík

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Racionální drogová politika Vyučující: Mgr. Josef Radimecký, MSc. Garant: Doc. PhDr. Michal Miovský, CSc. Číslo předmětu: 1613 Semestr:

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Hodnocení základního kursu Finanční účetnictví podle ECTS studenty

Hodnocení základního kursu Finanční účetnictví podle ECTS studenty Hodnocení základního kursu Finanční účetnictví podle ECTS studenty Jaroslava Janhubová 1. Výuka základního kursu účetnictví Na začátku akademického roku 2006/7 začala katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu doléčování. DC Prevent České Budějovice Mgr. Martina Brožová

Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu doléčování. DC Prevent České Budějovice Mgr. Martina Brožová Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu doléčování DC Prevent České Budějovice Mgr. Martina Brožová Základní východisko Berger & Luckmann (1999) a jejich sociálně konstruktivistický

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Adiktologie 1. ročník

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Adiktologie 1. ročník Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Adiktologie 1. ročník Název předmětu: Metodologie adiktologického výzkumu Číslo předmětu: 1264 Semestr: Letní 2005/2006

Více

Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014

Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014 Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014 Osnova 1. Smíšený přístup k dopadové evaluaci. 2. Důvody pro jeho využití. 3. Existující designy a jejich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Diplomová práce. Bc. EVA KAPROVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Diplomová práce. Bc. EVA KAPROVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. EVA KAPROVÁ Financování regionálního školství Olomouc 2014 Vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika 1. Úvod do studia statistiky Andrew Lang o politikovi: Používá statistiku jako opilý člověk pouliční lampu spíš na podporu než na osvětlení. Benjamin Disraeli o lži: Jsou tri stupně lži - lež, nehanebná

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Jaroslava Simonová Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogická fakulta UK Praha výzkumný projekt Přechod mezi preprimárním

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY 2011 TEORIE A PRAXE Pardubice 5. 5. 2011 Petr Hejzlar¹², Martin Halíř¹, Hana Herelová¹ ¹občanské

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Úmrtnostní tabulky příjemců příspěvku na péči

Úmrtnostní tabulky příjemců příspěvku na péči Úmrtnostní tabulky příjemců příspěvku na péči Datum: listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Autor: Jan Alexa 1 Jan Alexa vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy a Fakultu sociálních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Pilotní projekt Expak AT.CZ

Pilotní projekt Expak AT.CZ Koncepce Pilotní projekt Expak AT.CZ Zjištění potřeb a poradenství pro podniky v sektoru zdravotnictví v příhraničním regionu Mag. Clemens Ragl, Mag. Andreas Polsterer Koncepční spolupracovníci: Mag. Ehrenfried

Více

Budování informačních systémů pro komunitní plánování

Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem 1 Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracoval: MUDr.Miroslav Seiner Obsahová část materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní plánování jako

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

Petra Pokorná, Petr Ptáček

Petra Pokorná, Petr Ptáček Learning Materials less Exposed Subjects for Students of Chemistry Teaching Učební materiály k výuce méně exponovaných témat pro studenty učitelství chemie Petra Pokorná, Petr Ptáček Abstract: Based on

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS JANA MAHDALÍČKOVÁ Justiční akademie v Kroměříži Abstrakt Příspěvek se zabývá aktuálními právními

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Hodnocení stylu řídící práce

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Hodnocení stylu řídící práce ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Hodnocení stylu řídící práce Vedoucí diplomové práce: Prof.Ing. Jan Hron DrSc.

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Článek se zabývá jednáním oprávněných

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009.

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. VYPRACOVÁNO PRO: Masarykovu univerzitu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Vlasta Rehnová* Matúš Šucha** Centrum dopravního výzkumu, Praha* Katedra psychologie Filozofické fakulty, Univerzita Palackého Olomouc** vlasta.rehnova@cdv.cz,

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words

Abstrakt. Klíčová slova. Abstract. Key words Vize portálu KNIŽNÍ DATABÁZE Jakub Houžvička Abstrakt Tato semestrální práce má pomoci seznámit s vizí projektu Knižní databáze. Jedná se o projekt v podobě webového portálu přístupnému všem uživatelům

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika Převod a možnosti využití britské diagnostické metody Nottingham adjustment scale v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice Tereza Kimplová Katedra pedagogické a školní

Více

METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. Bc. Kateřina Böhmová

METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. Bc. Kateřina Böhmová METODA ROZHOVORU V RÁMCI DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ Bc. Kateřina Böhmová OBSAH Úvod Problematika rozhovoru z pohledu teorie a praxe Cíle práce Výsledky výzkumu (popis a interpretace) Závěr a diskuze

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách Datum uvolnění zprávy: 25.3.2003 V posledních

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika Cílové koncepty: magnetické vlastnosti různých materiálů, intenzita magnetického pole Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 3x45

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace

Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace UNIVERZITA KARLOVA Pedagogická fakulta Centrum školského managementu Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace Závěrečná bakalářská práce Autor: Obor : Typ studia: Vedoucí práce : Datum

Více

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka Cílové koncepty: Smysly a jejich interakce / součinnost Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 3 hod. Shrnutí: Děti zkoumají

Více

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117.

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR 2015 1 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková)

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) (pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) Rozlišovány bývají dvě základních paradigmata pedagogické metodologie, resp. kvantitativní a kvalitativní metodologie.

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách V posledních týdnech se v médiích opakovaně

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS

AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS ONDREJ ŠTEFÁNIK Masaryk University, Faculty of Law, the Czech Republic Abstract in original language: Příspěvek pojednává o možnostech

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH Miloslav Chlad V rámci EU se v rozhodující míře pro regionální politiku využívá regionální úroveň

Více