Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, F. Cívela, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer Omluven: Ing. J. Toufar Ověřovatel: F. Cívela Hosté: Bc. J. Foltýn, Ing. L. Náplava, Ing. M. Chrástová, D. Mikošková, M. Sudolský, S. Kozmíková, DiS., Ing. I. Šlíma, Mgr. K. Frascaová, D. Pálková, Ing. M. Polášek Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Výběr zhotovitele pro zakázku Městský komunikační systém Napajedla ulice 1.máje 2. Hospodaření společnosti NTV cable s.r.o. za rok Zadání zakázky malého rozsahu na akci Oprava elektroinstalace ve 2. ZŠ 4. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Výměna podlahoviny v učebnách 2. ZŠ 5. Zadání zakázky malého rozsahu na akci 2. ZŠ nátěr oken 6. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Elektronické zabezpečení 1. ZŠ 7. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce VO v ulici Jiráskova 8. Zadání zakázky malého rozsahu na akci MŠ dokončení výměny rozvodů ZTI 9. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce chodníku v ulici Podzámčí a Rekonstrukce chodníku v ulici 2. května 10. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Oprava střechy objektu zdravotního střediska, Napajedla II. etapa 11. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Oprava elektroinstalace hromosvodu ZS 12. Nabídka na darování pozemku Městu Napajedla 13. Žádost o navýšení výměry pronajatého pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 14. Žádost spol. Fatra, a.s. o prodej pozemku pod stavbou vodojemu v lokalitě Maková umístěnou na pozemku města 15. Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zastoupené spol. SITEL, spol. s r.o., o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 16. Nájem či výpůjčka prostor radničního dvora TJ Sokol Napajedla akce Hry bez hranic 17. Komunikační připojení garáže u RD č. p Výpůjčka části pozemku za účelem vybudování parkovacích stání v ulici Nad Zámkem 19. Návrh na prodej bytu v domě č.p v ulici Palackého 20. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám uzavřeným v rámci stavby Napajedla protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy

2 2 21. Smlouva o výpůjčce se spol. EKO KOM a.s. 22. Návrh provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů Fe MARKET recycling, s.r.o. 23. Požadavek na uvolnění fin. prostředků k provedení analýz v průmyslové zóně Slavia 24. Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2012, rozdělení hospodářského výsledku za rok Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Klub stomiků Zlín, o. s. 26. Účast obcí a měst v projektu ProGam.cz 27. Krátkodobá překlenovací půjčka pro Technickou správu města, s.r.o. 28. Uzavření dohody mezi Městem Napajedla, Technickou správou města, s.r.o. a příspěvkovou organizací Služby města napajedla, p.o. 29. Výše úplat za kroužky ve školním roce 2013/ Termíny zasedání rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne 7. května Zápis z jednání sociální komise dne 22. května Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok Program zastupitelstva města dne 19. června Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července Prezentace činnosti Klubu kultury Napajedla 37. Rozhodnutí rady města působnosti valné hromady NBTH, s.r.o. schválení výsledků hospodaření za rok Schválení příloh Mandátní smlouvy s NBT Závěrečný účet Regionu Slovácko sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za rok Náhradní termín výpůjčky prostor radničního dvora společnosti Slaviamotor, s.r.o. pořádání hudební produkce C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Vyhodnocení dotazníkového šetření Program rozvoje města, pracovní verze analytické části Programu rozvoje obce 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a ve 14:00 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 5 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen F. Cívela. 3. Zápis z jednání dne 15. května 2013 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změn. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

3 3 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s výběrem zhotovitele pro zakázku Městský komunikační systém Napajedla ulice 1.máje a u s n e s e n í m č. 54/1098/2013 výběr zhotovitele pro zakázku Městský komunikační systém Napajedla ulice 1.máje jednatele společnosti NTV cable s.r.o. uzavřením smlouvy se společností TELETECH Zlín spol.s.r.o., Městský komunikační systém Napajedla ulice 1.máje za cenu Kč ,00 včetně DPH Termín: do 30. června 2013 c) ukládá Ing. Lubomíru Náplavovi, řediteli NTV cable s.r.o. realizovat akci Termín: 31. prosince 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. u s n e s e n í m č. 54/1099/ výroční zprávu společnosti NTV cable s.r.o. za rok řádnou účetní závěrku společnosti NTV cable s.r.o. za rok hospodářský výsledek, ztrátu společnosti NTV cable s.r.o. za účetní období roku 2012 ve výši Kč ,00, a jeho převod na účet nerozdělená ztráta z minulých let b) bere na vědomí - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami NTV cable s.r.o. za rok výrok auditora k účetní uzávěrce NTV cable s.r.o. za rok 2012 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 3. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Oprava elektroinstalace ve 2. ZŠ a u s n e s e n í m č. 54/1100/2013 smlouvu o dílo s panem Hubníkem na provedení akce Oprava elektroinstalace ve 2. ZŠ za cenu Kč ,00 vč. DPH podpisem smlouvy o dílo s panem Hubníkem na realizaci akce Oprava elektroinstalace ve 2. ZŠ Termín: 7. června 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

4 4 4. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Výměna podlahoviny v učebnách 2. ZŠ a u s n e s e n í m č. 54/1101/2013 smlouvu o dílo s panem Fryštákem na provedení akce Výměna podlahoviny v učebnách 2. ZŠ za cenu Kč ,00 vč. DPH podpisem smlouvy o dílo s panem Fryštákem na realizaci akce Výměna podlahoviny v učebnách 2. ZŠ Termín: 7. června 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 5. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce 2. ZŠ nátěr oken a u s n e s e n í m č. 54/1102/2013 smlouvu o dílo s panem Gregorem na provedení akce 2. ZŠ nátěr oken za cenu Kč ,00 vč. DPH podpisem smlouvy o dílo s panem Gregorem na realizaci akce 2. ZŠ nátěr oken Termín: 12. června 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 25. srpna 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 V 15:05 hodin přišel Z. Tilšer, přítomno 6 členů rady města. 6. Bod týkající se přípravy realizace akce Elektronické zabezpečení 1. ZŠ byl stažen z programu jednání. 7. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Rekonstrukce VO v ulici Jiráskova a u s n e s e n í m č. 54/1103/2013 smlouvu o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na provedení akce Rekonstrukce VO v ulici Jiráskova za cenu Kč ,00 vč. DPH podpisem smlouvy o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Rekonstrukce VO v ulici Jiráskova Termín: 12. června 2013

5 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce MŠ dokončení výměny rozvodů ZTI a u s n e s e n í m č. 54/1104/2013 smlouvu o dílo se společností PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s.r.o. na provedení akce MŠ dokončení výměny rozvodů ZTI za cenu Kč ,00 vč. DPH podpisem smlouvy o dílo se společností PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s.r.o. na realizaci akce MŠ dokončení výměny rozvodů ZTI Termín: 12. června 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 20. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akcí Rekonstrukce chodníku v ulici Podzámčí a Rekonstrukce chodníku v ulici 2. května a u s n e s e n í m č. 54/1105/2013 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce chodníku v ulici Podzámčí zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených RM dne pod č. j. 50/994/2013 b) schvaluje vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce chodníku v ulici 2. května zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených RM dne pod č. j. 50/994/2013 c) schvaluje smlouvu o dílo se společností STRABAG a.s. na provedení akce Rekonstrukce chodníku v ulici Podzámčí za cenu Kč ,00 vč. DPH d) schvaluje smlouvu o dílo se společností STRABAG a.s. na provedení akce Rekonstrukce chodníku v ulici 2. května za cenu Kč ,00 vč. DPH e) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s. na realizaci akce Rekonstrukce chodníku v ulici Podzámčí Termín: 12. června 2013 f) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s. na realizaci akce Rekonstrukce chodníku v ulici 2. května Termín: 12. června 2013

6 g) ukládá zajistit realizaci akcí Termín: 31. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Oprava střechy objektu zdravotního střediska, Napajedla II. etapa a u s n e s e n í m č. 54/1106/2013 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Oprava střechy objektu zdravotního střediska, Napajedla II. etapa zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených RM dne pod č. j. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností IZOLACE Kostík s.r.o. na provedení akce Oprava střechy objektu zdravotního střediska, Napajedla II. etapa za cenu Kč ,20 vč. DPH c) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností IZOLACE Kostík s.r.o. Termín: 10. června 2013 d) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 26. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Oprava elektroinstalace hromosvodu objektu zdravotního střediska, Napajedla a u s n e s e n í m č. 54/1107/2013 smlouvu o dílo č. 08/2013 se společností INEL trend s.r.o. na provedení akce Oprava elektroinstalace hromosvodu objektu zdravotního střediska, Napajedla za cenu Kč ,00 vč. DPH podpisem smlouvy o dílo č. 08/2013 se společností INEL trend s.r.o. na provedení akce Oprava elektroinstalace hromosvodu objektu zdravotního střediska, Napajedla Termín: 10. června 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 14. října 2013 d) schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2013: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na opravy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na akci Oprava elektroinstalace hromosvodu objektu zdravotního střediska, Napajedla (ORJ 1326)

7 7 e) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 31. května Rada města Napajedla projednala nabídku na darování pozemku Městu Napajedla a u s n e s e n í m č. 54/1108/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru, pozemku p. č lesní pozemek o výměře 201 m 2 Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 19. června Rada města Napajedla projednala žádost o navýšení výměry pronajímaného pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 54/1109/2013 a) vyhlašuje záměr nájmu pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře cca 30 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, na základě žádosti k pěstitelským účelům, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce ke dni sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 14. června 2013 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru nájmu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 6. června Rada města Napajedla projednala žádost spol. Fatra, a.s. o prodej pozemku pod stavbou vodojemu v lokalitě Maková a u s n e s e n í m č. 54/1110/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje pozemku katastru nemovitostí p. č. 4288/2 trvalý travní porost o výměře 1503 m 2 v k. ú. Napajedla společnosti Fatra, a.s. za cenu obvyklou Kč ,00 dle znaleckého posudku č. 5293/98/2013 ze dne Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zveřejnit záměr Termín: 31. května 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit návrh prodeje k projednání zastupitelstva města Termín: 19. června Rada města Napajedla projednala žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v zastoupení spol. SITEL, spol. s r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a

8 u s n e s e n í m č. 54/1111/ zřízení věcného břemene pro stavbu , RVDSL3M_Z_E02_ZL_NPJD44_OK na pozemcích KN p. č. 461/1, p. č. 461/101, ZE (EN) p. č. 6439/6, KN p. č. 461/104, p. č. 461/107, p. č. 461/103, p. č. 461/69, p. č. 130/18, ZE (EN) p. č. 6478/1, p. č. 6439/5 a KN p. č. 6477/5 v k. ú. Napajedla b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene v předloženém znění dle přílohy č. 2 c) ukládá sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 28. června Rada města Napajedla projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Napajedla, zastoupené jednatelkou paní Sloukovou, o nájem či výpůjčku nádvoří radnice za účelem uspořádání akce Hry bez hranic a u s n e s e n í m č. 54/1112/2013 výpůjčku nádvoří radnice dne od 14:00 hodin do 24:00 hodin, za podmínek stanovených dle Provozního řádu nádvoří radnice, za účelem uspořádání akce Hry bez hranic Tělocvičné jednotě Sokol Napajedla Ing.Monice Chrástové vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli Termín:5. června Rada města Napajedla projednala návrh komunikačního připojení novostavby garáže u rodinného domu č. p. 88 v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 54/1113/2013 zřízení nového vjezdu v šíři 3,07 m z místní komunikace v ulici Na Malině k novostavbě garáže u rodinného domu č. p. 88 v Napajedlích sdělit stanovisko žadateli a uzavřít dohodu o zřízení vjezdu z místní komunikace Termín: 14. června Rada města Napajedla projednala záležitost vybudování tří parkovacích stání v ulici Nad Zámkem a využití části pozemku KN p. č. 2034/1 a 2034/3 v k. ú. Napajedla a u s n e s e n í m č. 54/1114/2013

9 9 a) vyhlašuje záměr výpůjčky na část pozemku KN p. č. 2034/1 a 2034/3 o celkové výměře cca 13 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem vybudování parkovacího stání v ul. Nad Zámkem dle předloženého návrhu v příloze č. 3 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměrů na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 7. června sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 7. června nechat vypracovat smlouvu o výpůjčce a předložit ke schválení radě města Termín: 17. července Rada města Napajedla projednala návrh na prodej bytu v domě č. p v ulici Palackého a u s n e s e n í m č. 54/1115/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje bytu v domě č. p v ulici Palackého, bytové jednotky č. 1504/2 o výměře 38,10 m 2, za cenu nejvyšší nabídky za následujících podmínek: - minimální cena Kč ,00 - kupující převezme práva a povinnosti ze smlouvy, která vznikla potvrzením objednávky města č společností DREKSLER s.r.o.; město však přistoupí k závazku nového majitele bytu uhradit cenu z této smlouvy ve výši Kč ,00 - kupujícím může být výhradně fyzická osoba - v případě, že má být byt nabyt do společného jmění manželů, přihlásí se do výběrového řízení oba manželé - předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem (uchazeči) - v případě stejné cenové nabídky bude rozhodnuto losem - město Napajedla si vyhradilo právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z předložených nabídek - Zájemci o koupi bytu si musí podat žádost na Městský úřad Napajedla, v zalepené obálce s označením v levém dolním rohu BYT 1504/2. Obálka musí být doručena osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, v termínu 2 dny před zasedáním Zastupitelstva města Napajedla. Zalepená obálka bude předložena na nejbližším jednání Zastupitelstva města Napajedla. O termínech konání zastupitelstva je možné se informovat osobně, na tel , na internetových stránkách města: Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru Termín: 3. června 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit návrh na prodej bytu č. 1504/2 zastupitelstvu města Termín: 19. června Rada města Napajedla projednala protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy a u s n e s e n í m č. 54/1116/2013

10 10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi Povodím Moravy, s.p. a Městem Napajedla dle předloženého návrhu v příloze č. 1 b) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření mezi Povodím Moravy, s.p. a Městem Napajedla dle předloženého návrhu v příloze č. 2 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Povodím Moravy, s.p. a Městem Napajedla dle předloženého návrhu v příloze č. 3 d) pověřuje podpisem dodatků ke smlouvám dle a) a b) Termín: 30. června 2013 e) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí darovací k projednání zastupitelstvu města Termín: 19. června Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. a u s n e s e n í m č. 54/1117/2013 smlouvu o výpůjčce nádob na tříděné složky odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. podpisem smlouvy Termín: 7. června Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů společnosti Fe MARKET recycling, s.r.o. a bere jej na vědomí. 23. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým požadavkem na uvolnění finančních prostředků na provedení analýz v okolí průmyslové zóny Slavia a u s n e s e n í m č. 54/1118/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění částky Kč ,00 na provedení rozboru těla ryby z odstavného ramene Pahrbek Státním veterinárním ústavem Olomouc, analýzy 27 půdních vzorků a 6 rostlinných vzorků a instalace 3 stanovišť aktivního biomonitoringu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno, vzorkovacích prací a odběru vzorků na pozaďové hodnoty ústavem Masarykovy univerzity Brno RECETOX, rozšíření analýzy vzorků půdy o dopad na zdravotní rizika Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem a roční pasivní vzorkování ovzduší v průmyslové zóně ústavem RECETOX Brno

11 11 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 27/2013: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků z běžné rezervy v objemu Kč ,00 do oddílu 37 Ochrana životního prostředí na úhradu nákladů spojených s realizací rozborů půdy, ryby, rostlin a monitoringu ovzduší v katastru Napajedel (ORJ 2636) c) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Napajedla Termín: 19. června 2013 Hlasování: pro 5 proti 1 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2012, projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2012, seznámila se s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku města Napajedla za rok 2012 a u s n e s e n í m č. 54/1119/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města - schválit Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012, příloha č. 1 - vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2012, a to bez výhrad - schválit hospodářský výsledek města za rok 2012 zisk po zdanění ve výši Kč ,74 zjištěný podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví a převést jej v plné výši na účet 432 nerozdělený zisk minulých let Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit Zprávu, Závěrečný účet a schválení hospodářského výsledku za rok 2012 na jednání zastupitelstva města Termín: 19. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a u s n e s e n í m č. 54/1120/2013 a) neschvaluje přidělení finančního příspěvku na provoz humanitní činnosti (přednášky, stomasestry, předvádění pomůcek, informace o ošetření atonie) pro Klub stomiků Zlín, o.s. Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu finančního odboru zajistit sdělení rozhodnutí rady města žadateli Termín: 14. června Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem Českého institutu pro výzkum závislostí na účast města v celonárodním projektu snižování či minimalizace kriminality a sociálních dopadů provozovaných sázkových her a loterií v obcích a městech ČR s názvem ProGam.cz a u s n e s e n í m č. 54/1121/2013 účast města v celonárodním projektu snižování či minimalizace kriminality a sociálních dopadů provozovaných sázkových her a loterií v obcích a městech ČR ProGam.cz

12 12 Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ Napajedla zajistit účast v programu ProGam.cz 27. Rada města Napajedla projednala materiál předložený jednatelem společnosti Technická správa města s.r.o. a u s n e s e n í m č. 54/1122/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města poskytnout společnosti Technická správa města, s.r.o. krátkodobou půjčku ve výši Kč ,00 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o půjčce mezi městem Napajedla jako věřitelem a společností Technická správa města, s.r.o. jako dlužníkem dle přílohy č. 1 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 26/2013: - v oblasti financování navýšit položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku Kč ,00 - ve výdajové části rozpočtu navýšit oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj o částku Kč ,00 na poskytnutí půjčky pro společnost Technická správa města, s.r.o. (ORJ 2421) - v příjmové části rozpočtu navýšit třídu 2 nedaňové příjmy o částku Kč ,00 z důvodu vrácení půjčky - ve výdajové části rozpočtu v oddíle 64 Ostatní činnosti navýšit běžnou rezervu o částku ,- KČ (ORJ 2400) d) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit materiál k projednání zastupitelstva města Termín: 19. června Rada města Napajedla projednala materiál předložený jednatelem společnosti Technická správa města, s.r.o. a u s n e s e n í m č. 54/1123/2013 dohodu mezi Městem Napajedla, Technickou správou města, s.r.o. a Službami města Napajedla, příspěvkovou organizací o snížení imisní zátěže ve městě Napajedla podpisem dohody dle návrhu v příloze č. 1 c) schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Technickou správou města, s.r.o a Službami města Napajedla, příspěvkovou organizací dle návrhu v příloze č Rada města Napajedla se seznámila s přehledem nabídky kroužků a výší úplat za kroužky Domu dětí a mládeže Matýsek, příspěvkové organizace, Napajedla, ve školním roce 2013/2014 a bere je na vědomí.

13 Rada města Napajedla se seznámila s návrhem termínů zasedání rady města a zastupitelstva města na 1. pololetí 2013 a u s n e s e n í m č. 54/1124/2013 termíny zasedání rady města na 2. pololetí 2013: 17. července, 4. září, 9. října, 23. října, 6. listopadu a 11. prosince b) doporučuje zastupitelstvu města schválit termíny zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2013: 18. září a 27. listopadu 31. Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti dne 7. května Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sociální komise dne 22. května 2013 a u s n e s e n í m č. 54/1125/2013 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 307 v DPS Sadová 1554 od 1. července 2013 Aleně Kašné, vedoucí odboru sociálních věcí - sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 31. května 2013 Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. - uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu na byt Termín: 28. června Rada města Napajedla se seznámila se Zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok 2012 a doporučila ji předložit na jednání zastupitelstva města dne Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15, které se bude konat ve středu dne 19. června Rada města Napajedla se seznámila se žádostí Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2013 a u s n e s e n í m č. 54/1126/2013 a) neschvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2013 Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení usnesení rady města žadateli Termín: 12. června 2013 Hlasování: pro 4 proti 2 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s prezentací činnosti Klubu kultury Napajedla.

14 Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. u s n e s e n í m č. 54/1127/2013 schvaluje - řádnou účetní závěrku společnosti NBTH, s.r.o. za rok hospodářský výsledek, ztrátu společnosti NBTH, s.r.o. za účetní období roku 2012 ve výši Kč ,05, a jeho převod na účet nerozdělená ztráta z minulých let 38. Rada města Napajedla projednala přílohy mandátní smlouvy, uzavřené se společností NBTH, s.r.o. a u s n e s e n í m č. 54/1128/2013 předložené přílohy č. 1 a č. 2 mandátní smlouvy 01/M/2006 Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem příloh mandátní smlouvy 39. Rada města Napajedla se seznámila se Závěrečným účtem Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za rok 2012 a u s n e s e n í m č. 54/1129/2013 ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit závěrečný účet Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu zastupitelstvu města Termín: 19. června Rada města Napajedla projednala žádost společnosti Slaviamotor, s.r.o., zastoupené Ing. Vycudilíkem, o náhradní termín výpůjčky nádvoří radnice za účelem pořádání hudební produkce a u s n e s e n í m č. 54/1130/2013 výpůjčku nádvoří radnice dne za podmínek stanovených dle Provozního řádu nádvoří radnice za účelem pořádání hudební produkce sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 4. června 2013

15 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 15 Rada města Napajedla se seznámila s vyhodnocením dotazníkového šetření Program rozvoje města, pracovní verze analytické části Programu rozvoje obce. 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:00 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta František Cívela v. r. ověřovatel

16 16 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A / / / / / / - 7 A A A A A A - 8 A A A A A A - 9 A A A A A A - 10 A A A A A A - 11 A A A A A A - 12 A A A A A A - 13 A A A A A A - 14 A A A A A A - 15 A A A A A A - 16 A A A A A A - 17 A A A A A A - 18 A A A A A A - 19 A A A A A A - 20 A A A A A A - 21 A A A A A A - 22 S S S S S S - 23 A N A A A A - 24 A A A A A A - 25 A A A A A A - 26 A A A A A A - 27 A A A A A A - 28 A A A A A A - 29 B B B B B B - 30 A A A A A A - 31 S S S S S S -

17 17 32 A A A A A A - 33 S S S S S S - 34 S S S S S S - 35 A A N A A N - 36 S S S S S S - 37 A A A A A A - 38 A A A A A A - 39 A A A A A A - 40 A A A A A A - R1 S S S S S S - Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (omluven

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14. 03. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011 USNESENÍ č. 23/2011 ze schůze Rady města Čelákovic 1. prosince 2011 Rada města Čelákovic: Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3., 2.4. 3.4., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 6.6., 8.3., 8.4.,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.09.2008 Usnesení č. 900 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.09.2008. Usnesení č. 901 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 setrvání v realizaci ČOV za podmínek uvedených v přiloženém zápise Pro: 10 proti: 1, zdržel se hlasování: 0 Vypracovat novelizaci vyhlášky

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více