Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Omluveni: Ověřovatel: Hosté: Ing. I. Brabcová Z. Ohnoutek, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer, Ing. J. Toufar F. Cívela, Mgr. R. Podlas Ing. P. Ratiborský Bc. J. Foltýn, Mgr. E. Daňková, JUDr. D. Fus, Ing. A. Jirků, Ing. L. Náplava, Ing. M. Chrástová, Ing. I. Šlíma, Ing. Z. Sukupová Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. změna zakladatelské listiny společnosti NBTH, s.r.o 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města, s.r.o. změna zakladatelské listiny společnosti Technická správa města, s.r.o. 3. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. změna zakladatelské listiny společnosti NTV cable s.r.o. navýšení základního kapitálu a změna orgánů společnosti 4. Zakázka na dodávku 1 ks nového vozidla s namontovanou repasovanou plošinou zadavatele (Služeb města Napajedla) kupní smlouva 5. Vyhodnocení nabídky Na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS NTV 6. Účetní odpisy pohledávek NTV cable s.r.o. pro rok Hospodaření společnosti NTV cable s.r.o za rok Návrh Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. na majetkoprávní vypořádání pozemků ve městě a k. ú. Napajedla 9. Výpůjčka nebytových prostor objektu č. p (bývalá kotelna C) na Nábřeží 10. Žádost spol. STAVYMA spol. s r.o. o prodej pozemku a úpravu smluvních vztahů týkajících se uzavřených smluv o budoucích smlouvách darovacích 11. Žádost o uzavření darovací smlouvy a vyhotovení geometrického plánu na náklady města 12. Informace o přípravných pracích na opravu elektroinstalace v objektu Klubu kultury 13. Úprava provozní doby Návštěvnického centra 14. Vyjádření vlastníka účelové komunikace Za Humny 15. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku v k. ú. Napajedla 16. Zakázka malého rozsahu Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou, odvodňovací potrubí a rozpočtové opatření č. 27/ Žádost spol. RWE Gasnet s.r.o. o uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 18. Navýšení finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Napajedla na pořízení zásahových obleků, rozpočtové opatření č. 24/ Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Fatra Slavia Napajedla (oddíl kopané) 20. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla 21. Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013

2 2 22. Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok Provoz DDM Matýsek v měsících červen srpen Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok Organizační směrnice BOZP č. 01/2014 pro zaměstnance města Napajedla 26. Volba přísedících soudců u Okresního soudu ve Zlíně 27. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Napajedla v příštím volebním období 28. Termíny zasedání rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí Žádost o vyvěšení moravské vlajky 30. Stavební úpravy kina, Napajedla, rozpočtové opatření, zadání zakázky malého rozsahu 31. Program zasedání zastupitelstva města dne 25. června Obecně závazná vyhláška města Napajedla o místním poplatku ze psů 33. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného 34. Změna organizační struktury MěÚ Napajedla k Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro sdružení JAKIN, Napajedla C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Vyjádření Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k postoupení podání Kvalita životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla - Informace o stavu a postupu přípravy stavby R5506 Napajedla Babice, II. Etapy 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 4 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. P. Ratiborský. 3. Zápis z jednání dne 21. května 2014 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Místostarosta seznámil přítomné s programem, který byl schválen včetně změn. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. usnesením č. 74/1513/2014 úplné znění zakladatelské listiny společnosti NBTH, s.r.o. spočívající v přizpůsobení tohoto dokumentu novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích dle přílohy č. 1

3 3 Ing. Ireně Brabcové, jednatelce NBTH, s.r.o. zajistit založení úplného znění zakladatelské listiny do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Termín: 30. června 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Ve 14:10 hodin přišel Z.Tilšer, přítomno 5 členů rady města. 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města, s.r.o. usnesením č. 74/1514/2014 úplné znění zakladatelské listiny společnosti Technická správa města, s.r.o. spočívající v přizpůsobení tohoto dokumentu novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích dle návrhu v příloze č. 1 b) schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Technickou správou města, s.r.o. a Ing. Alešem Jirků dle návrhu v příloze č. 2 c) schvaluje požitky poskytnuté Ing. Aleši Jirků v období od do na základě pracovního poměru ve výši Kč 2.000,00 měsíčně d) ukládá Ing. Aleši Jirků, jednateli TSM, s.r.o. zajistit založení úplného znění zakladatelské listiny do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem a podat návrh na změnu zápisu společnosti v obchodním rejstříku Termín: 30. června Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s ústním oznámením jednatelů společnosti NTV cable s.r.o. Ing. Jaroslava Toufara a Zbyňka Ohnoutka o odstoupení z funkcí jednatelů společnosti NTV cable s.r.o. a usnesením č. 74/1515/2014 a) bere na vědomí - odstoupení Ing. Jaroslava Toufara z funkce jednatele společnosti NTV cable s.r.o. ke dni - odstoupení Zbyňka Ohnoutka z funkce jednatele společnosti NTV cable s.r.o. ke dni b) schvaluje - navýšení základního kapitálu ve společnosti NTV cable s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 87, IČ , z hodnoty Kč ,00 o částku 1,0 mil. Kč v roce 2014, a to peněžitým vkladem města Napajedla ve výši 1,0 mil. Kč v témže roce - úplné znění zakladatelské listiny společnosti NTV cable s.r.o. spočívající v: - změně počtu jednatelů NTV cable s.r.o. ze dvou na jednoho - přizpůsobení tohoto dokumentu novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích dle přílohy č. 1. c) jmenuje do funkce jednatele společnosti NTV cable s.r.o. Ing. Lubomíra Náplavu

4 4 d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi NTV cable s.r.o. a Ing. Lubomírem Náplavou dle návrhu v příloze č. 2, a to s účinností od e) vyslovuje souhlas s omezením zákazu podnikání v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o výkonu funkce jednatele f) ukládá Ing. Lubomíru Náplavovi, jednateli NTV cable s.r.o. zajistit podání návrhu na zápis v obchodním rejstříku ohledně navýšení základního kapitálu a změně orgánů společnosti a založení úplného znění zakladatelské listiny NTV cable s.r.o. do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Termín: 15. července 2014 g) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města - zajistit peněžitý vklad v uvedené výši do společnosti v roce 2014 Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala materiál předložený ředitelem Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace a usnesením č. 74/1516/2014 kupní smlouvu se společností INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. na dodávku 1 ks nového vozidla s namontovanou repasovanou plošinou zadavatele (Služeb města Napajedla) dle návrhu v příloze č. 1 Ing. Aleši Jirků, řediteli Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace podepsat smlouvu s dodavatelem INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Termín: 13. června Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s vyhodnocením nabídky Na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS a usnesením č. 74/1517/2014 a) neschvaluje výběr společnosti na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS b) pověřuje Ing. Lubomíra Náplavu, jednatele společnosti NTV cable s.r.o. zrušením výběrového řízení a vypsáním nového výběrového řízení na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS Termín: 31. července Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s návrhem účetních odpisů pohledávek pro rok 2013 a usnesením č. 74/1518/2014

5 5 účetní odpisy pohledávek pro rok 2013 ve výši Kč ,00 Ing. Lubomíru Náplavovi, jednateli společnosti NTV cable s.r.o. zajistit odpis pohledávek Termín: 31. prosince Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. usnesením č. 74/1519/ výroční zprávu společnosti NTV cable s.r.o. za rok řádnou účetní závěrku společnosti NTV cable s.r.o. za rok hospodářský výsledek zisk společnosti NTV cable s.r.o. za účetní období roku 2013 ve výši Kč ,00 - hospodářský výsledek bude použit na účet nerozdělený zisk z minulých let - ztráta z minulých let vykázaná na účtu 429 ve výši Kč ,00 bude pokryta z nerozděleného zisku z účtu 428 b) bere na vědomí - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami NTV cable s.r.o. za rok výrok auditora k účetní uzávěrce NTV cable s.r.o. za rok Rada města Napajedla projednala návrh Ředitelství Zlínského kraje, příspěvkové organizace na majetkoprávní vypořádání pozemků ve městě a k. ú. Napajedla a usnesením č. 74/1520/2014 a) vyhlašuje záměr daru pozemků p. č. 6476/3 o výměře 247 m 2 silnice III/4973, p. č. 6361/20 o výměře 15 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/23 o výměře 27 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/24 o výměře 41 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/28 o výměře 9 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/30 o výměře 20 m 2 silnice III/36740, p. č. 6439/6 o výměře 2431 m 2 dle geometrického plánu č /2014 silnice III/49724 do vlastnictví Zlínského kraje, právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace; celková výměra pozemků, které jsou předmětem daru, je 2790 m 2 a jejich účetní hodnota je Kč ,00 b) doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru pozemků p. č. 6415/57 o výměře 416 m 2 a p. č. 6439/81 o výměře 1210 m 2 od Zlínského kraje, právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic, p.o. do vlastnictví města Napajedla; celková plocha pozemků, které jsou předmětem daru je 1626 m 2 a jejich účetní hodnota je Kč ,00 c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. června 2014 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června 2014

6 6 9. Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Služby města Napajedla, příspěvková organizace na užívání nebytových prostor v objektu č. p (bývalá kotelna C) na Nábřeží a usnesením č. 74/1521/2014 výpůjčku nebytových prostor v objektu č. p (bývalá kotelna C) o výměře 166 m 2 se společností Služby města Napajedla, příspěvková organizace s účinností od na dobu určitou, po dobu existence společnosti b) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 c) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města SMN, p.o. Termín: 20. června 2014 d) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 30. června Rada města projednala žádost společnosti STAVYMA spol. s r.o. o prodej pozemku a úpravu smluvních vztahů týkajících se uzavřených smluv o budoucích smlouvách darovacích a usnesením č. 74/1522/2014 a) vyhlašuje záměr prodeje pozemku zastavěného bytovým domem st. p. č. 141/5 o výměře 1 m 2 dle geometrického plánu č /2013 v k. ú. Napajedla společnosti STAVYMA spol. s r.o. za cenu 810,00 Kč/m 2 formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní b) vyhlašuje záměr výpůjčky částí pozemků p. č. 461/11 a p. č. 130/124 o celkové výměře cca 100 m 2 za účelem vybudování 7 parkovacích stání společnosti STAVYMA spol. s r.o. do doby kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Komerčního objektu, který vznikne rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice č. p. 1597, nejpozději však do , pod podmínkou, že vybudovaná parkovací stání budou darována Městu Napajedla c) doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru vybudovaných sedmi parkovacích stání na částech pozemků města p. č. 461/11 a p. č. 130/124 od společnosti STAVYMA spol. s r.o. d) schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce na vybudování 7 parkovacích stání ze dne včetně dodatku č. 1 ze dne se spol. STAVYMA spol. s r.o. k e) schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce na vybudování 5 parkovacích stání ze dne se spol. STAVYMA spol. s r.o. k f) doporučuje zastupitelstvu města ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne se společností STAVYMA spol. s r.o. k g) doporučuje zastupitelstvu města ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne se společností STAVYMA spol. s r.o. k

7 7 h) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. června 2014 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města projednala žádost o uzavření darovací smlouvy a vyhotovení geometrického plánu na náklady města a usnesením č. 74/1523/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na stavbu příjezdné komunikace s asfaltovým povrchem na částech pozemků KN p. č. 6452/2 a 397/3 od napojení na místní komunikaci až po hranici pozemku p. č. 397/6 b) souhlasí, aby náklady na vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby příjezdné komunikace s asfaltovým povrchem v k. ú. Napajedla, na částech pozemků p. č. 6452/2 a p. č. 397/3 od napojení na místní komunikaci po hranici pozemku p. č. 397/7, o celkové ploše cca 50 m 2 uhradilo město Napajedla c) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit vyhotovení geometrického plánu Termín: 30. června předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla se seznámila s informací o probíhajících přípravných pracích na akci Oprava elektroinstalace v objektu Klubu kultury a usnesením č. 74/1524/2014 a) bere na vědomí informaci o probíhajících přípravných pracích na akci Oprava elektroinstalace v objektu Klubu kultury popsaných v důvodové zprávě b) pověřuje Ing. Moniku Chrástovou, vedoucí odboru SMIR - zajistit přípravu projektové dokumentace na opravu elektroinstalace, s cílem získání informace o výši finančních nákladů na předmětnou akci Termín: průběžně - seznámit radu města s finančními náklady na rekonstrukci elektroinstalace v Klubu kultury Termín: srpen Bod týkající se úpravy provozní doby Návštěvnického centra byl stažen z programu jednání. 14. Rada města Napajedla se seznámila s novými vyjádřeními dotčených orgánů a odbornými posudky doloženými k účelové komunikaci v ulici Za Humny a

8 8 usnesením č. 74/1525/2014 a) seznámila se s odborným posudkem společnosti Consultest s.r.o., odborným stanoviskem dopravního projektanta a novými vyjádřeními Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Odboru silničního hospodářství Otrokovice Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit vytyčení hranice pozemku p. č. 6426/2 v terénu Termín: 16. června předložit k projednání radě města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků v k. ú. Napajedla a usnesením č. 74/1526/2014 a) vyhlašuje záměr nájmu pozemků uvedených v přiloženém soupisu pozemků (viz příloha č. 3) o celkové výměře 3127 m 2 vk. ú. Napajedla společnosti AGROCORP s.r.o. za cenu 195,00 Kč/rok na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. října běžného roku, pokud se strany nedohodnou jinak; platba bude prováděna na účet pronajímatele bez předchozího vyrozumění pronajímatele a je splatná nejpozději do příslušného roku b) vyhlašuje záměr nájmu pozemků p. č. 5916/1 o výměře 1660 m 2 a p. č. 6047/30 o výměře 865 m 2 (celková výměra 2525 m 2 ) vk. ú. Napajedla společnosti PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s. za cenu 851 Kč/ha/rok dle Vyhlášky č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků (ve znění aktualizovaném vyhláškou č. 427/2009 Sb., vyhláškou č. 340/2010 Sb., vyhláškou č. 358/2011 Sb., vyhláškou č. 412/2012 Sb., vyhláškou č. 356/2013 Sb., s účinností od na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. října běžného roku, pokud se strany nedohodnou jinak; platba bude prováděna na účet pronajímatele bez předchozího vyrozumění pronajímatele a je splatná nejpozději do následujícího roku, celkový roční nájem činí 215,00 Kč c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. června Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí a návrhem rozpočtového opatření č. 27/2014 a usnesením č. 74/1527/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Úprava tvaru svahu na čele skládky vnapajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí zadané dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013

9 9 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností MK stavební s.r.o. ve výši Kč ,00 včetně DPH na realizaci akce Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí Termín: 15. června 2014 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 zběžné rezervy (ORJ 2400) do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na navýšení výdajů spojených s úpravou svahu skládky (ORJ 1423) d) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností MK stavební s.r.o. na realizaci akce Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí e) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit realizaci akce Termín: 30. října sdělit rozhodnutí rady města uchazečům o zakázku malého rozsahu Termín: 13. června 2014 f) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2014 Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala žádost společnosti RWE GasNet s.r.o. o uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní a usnesením č. 74/1528/2014 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní se spol. RWE GasNet, s.r.o dle předloženého návrhu v příloze č. 3 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 30. června Rada města Napajedla se seznámila s návrhem převedení finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Napajedla a usnesením č. 74/1529/2014 rozpočtové opatření č. 24/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 64 Ostatní činnosti z ORJ 2400 běžná rezerva do oddílu 55 Požární ochrana ORJ 3210 investiční prostředky na pořízení zásahových obleků

10 10 Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2014 Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1530/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na podporu rozvoje kopané ve městě Napajedla pro TJ Fatra Slávia Napajedla b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy sžadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle doporučení návrhu smlouvy v příloze č. 1 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 26/2014: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 34 tělovýchova a zájmová činnost pro TJ-Fatra Slavia ORJ 2464 d) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1531/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši Kč ,00 na rekonstrukci sociálního zařízení pro Tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 25/2014: převod finančních prostředků z oddílu 64 Ostatní činnosti z rezervy na spolky ORJ 2411 v objemu Kč ,00 a z rezervy kapitálové ORJ 2410 v objemu Kč ,00 do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost pro Tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla ORJ 2463 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle návrhu smlouvy v příloze č. 2 d) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku města Napajedla za rok 2013 a usnesením č. 74/1532/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Napajedla za rok 2013 dle přílohy č. 1

11 11 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodářský výsledek města Napajedla za rok 2013 zisk po zdanění ve výši Kč ,11 a jeho převedení v plné výši na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období c) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit účetní závěrku k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2013 a projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2013 a usnesením č. 74/1533/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Napajedla za rok 2013, a to bez výhrad Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření města na jednání zastupitelstva města Termín: 25. června Rada města Napajedla se seznámila s provozem v měsících červen srpen 2014 a přehledem táborů Domu dětí a mládeže Matýsek, Napajedla. 24. Rada města Napajedla se seznámila s předloženou Zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok 2013 a doporučuje ji předložit na zasedání zastupitelstva města Napajedla dne Rada města Napajedla projednala předložený návrh Organizační směrnice BOZP č. 01/2014 pro zaměstnance města Napajedla a usnesením č. 74/1534/2014 Organizační směrnici BOZP č. 01/2014 pro zaměstnance města Napajedla Ing. Ireně Brabcové, starostce města Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit podpis a dodržování směrnice Termín: průběžně 26. Rada města Napajedla se seznámila se seznamem občanů z města Napajedla, kteří souhlasí s opětovným zvolením do funkce přísedících soudců u Okresního soudu ve Zlíně pro období a usnesením č. 74/1535/2014

12 12 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh přísedících soudců Okresního soudu ve Zlíně pro období : Ludmila Dolečková Bc. Jarmila Foralová Mgr. Karla Marčíková Mgr. Renáta Krystyníková Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit uvedený návrh ke schválení zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala předložený návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva města Napajedla pro příští volební období a usnesením č. 74/1536/2014 doporučuje ponechat stávající počet členů Zastupitelstva města Napajedla pro příští volební období v počtu Rada města Napajedla se seznámila s návrhem termínů zasedání rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí 2014 a usnesením č. 74/1537/2014 termíny zasedání rady města na 2. pololetí 2014: 16. července a 27. srpna b) doporučuje zastupitelstvu města schválit termín zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2014: 17. září 29. Rada města Napajedla se seznámila se žádostí Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2014 a usnesením č. 74/1538/2014 a) neschvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2014 Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení usnesení rady města žadateli Termín: 16. června 2013 Hlasování: pro 4 proti 1 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na dodavatele interiérových sedadel pro kino Napajedla a s uvolněním finančních prostředků na tuto akci a usnesením č. 74/1539/2014

13 13 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku akce Interiérová sedadla pro kino Napajedla, které pro město Napajedla realizovala společnost A PROFIL, spol. s r.o. b) schvaluje smlouvu o dílo se společností HOKO-VH s.r.o. na dodávku akce s názvem Interiérová sedadla pro kino Napajedla za cenu Kč ,00 vč. DPH c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem Smlouvy o dílo se společností HOKO-VH s.r.o. na dodávku akce Interiérová sedadla pro kino Napajedla Termín: 10. června 2014 d) schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků z oddílu 64 Ostatní činnosti z ORJ 2410 kapitálová rezerva a do oddílu 36 Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj o částku Kč ,00 na ORJ 1410 Rekonstrukce kina II. etapa e) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu finančního odboru zajistit změnu rozpočtu města na rok 2014 Termín: 30. června 2014 f) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akce Termín: 30. září Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21, které se bude konat ve středu dne 25. června Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Napajedla č. 1/2014 o místním poplatku ze psů a usnesením č. 74/1540/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Napajedla č. 1/2014 o místním poplatku ze psů Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1541/2014 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na podporu uměleckého vzdělávání žáka pro Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného b) schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2014:

14 14 převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 64 Ostatní činnosti rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 32 Vzdělávání a školské služby pro Společnost přátel Základní umělecké školy ORJ 2483 c) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli a zajištěním výplaty příspěvku Termín: 30. června Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem změn v organizační struktuře Městského úřadu Napajedla, a usnesením č. 74/1542/2014 s účinností od , v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů následující změny ve stávající organizační struktuře Městského úřadu Napajedla takto: ruší - odbor správní (odb. SPR) - oddělení personální a mzdové (odd. PaM) zřizuje - oddělení tajemníka odd. TAJ převádí - jedno volné neobsazené pracovní místo ze zrušeného odboru správního do odboru SMIR - pracovnici ze zrušeného odd. PaM do odd. TAJ - 7 pracovníků ze zrušeného odboru SPR do odd. TAJ tajemníkovi MěÚ Napajedla - zabezpečit provedení organizačních, provozních a personálních opatření souvisejících s přijatým usnesením Termín: 30. června vydat nový Organizační řád MěÚ Napajedla Termín: 31. srpna Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1543/2014 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na uspořádání akce Dětský cyklistický závod okolo Pahrbku dne pro JAKIN, oddíl dětí a mládeže b) schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2014: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 64 Ostatní činnosti rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost pro JAKIN, oddíl dětí a mládeže ORJ 2466 c) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli a zajištěním výplaty příspěvku Termín: 30. června 2014

15 15 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé R1/ Rada města Napajedla se seznámila s Vyjádřením Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k postoupení podání Kvalita životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla. R2/ Rada města Napajedla se seznámila s Informacemi o stavu a postupu přípravy stavby R5506 Napajedla Babice, II. Etapy od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Zlín. 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:40 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. Pavel Ratiborský v. r. ověřovatel

16 16 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 A - A - A - A 2 A - A - A A A 3 A - A - A A A 4 A - A - A A A 5 A - A - A A A 6 A - A - A A A 7 A - A - A A A 8 A - A - A A A 9 A - A - A A A 10 A - A - A A A 11 A - A - A A A 12 A - A - A A A 13 / - / - / / / 14 A - A - A A A 15 A - A - A A A 16 A - A - A A A 17 A - A - A A A 18 A - A - A A A 19 A - A - A A A 20 A - A - A A A 21 A - A - A A A 22 A - A - A A A 23 S - S - S S S 24 S - S - S S S 25 A - A - A A A 26 A - A - A A A 27 A - A - A A A 28 A - A - A A A 29 A - A - A A A 30 A - A - A A A

17 17 31 S - S - S S S 32 A - A - A A A 33 A - A - A A A 34 A - A - A A A 35 A - A - A A A R1 S - S - S S S R2 S - S - S S S Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 56 konaného dne 3. července 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Omluven: Zapisovatel: 4 členové rady města Jana Černá Ing. Jaroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 71 konaného dne 16. dubna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 50/2018 z jednání rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14. 03. 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 46 konaného dne 12. prosince 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 46 konaného dne 12. prosince 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 46 konaného dne 12. prosince 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 31. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 18. dubna 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (omluven

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více