Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Omluveni: Ověřovatel: Hosté: Ing. I. Brabcová Z. Ohnoutek, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer, Ing. J. Toufar F. Cívela, Mgr. R. Podlas Ing. P. Ratiborský Bc. J. Foltýn, Mgr. E. Daňková, JUDr. D. Fus, Ing. A. Jirků, Ing. L. Náplava, Ing. M. Chrástová, Ing. I. Šlíma, Ing. Z. Sukupová Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. změna zakladatelské listiny společnosti NBTH, s.r.o 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města, s.r.o. změna zakladatelské listiny společnosti Technická správa města, s.r.o. 3. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. změna zakladatelské listiny společnosti NTV cable s.r.o. navýšení základního kapitálu a změna orgánů společnosti 4. Zakázka na dodávku 1 ks nového vozidla s namontovanou repasovanou plošinou zadavatele (Služeb města Napajedla) kupní smlouva 5. Vyhodnocení nabídky Na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS NTV 6. Účetní odpisy pohledávek NTV cable s.r.o. pro rok Hospodaření společnosti NTV cable s.r.o za rok Návrh Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. na majetkoprávní vypořádání pozemků ve městě a k. ú. Napajedla 9. Výpůjčka nebytových prostor objektu č. p (bývalá kotelna C) na Nábřeží 10. Žádost spol. STAVYMA spol. s r.o. o prodej pozemku a úpravu smluvních vztahů týkajících se uzavřených smluv o budoucích smlouvách darovacích 11. Žádost o uzavření darovací smlouvy a vyhotovení geometrického plánu na náklady města 12. Informace o přípravných pracích na opravu elektroinstalace v objektu Klubu kultury 13. Úprava provozní doby Návštěvnického centra 14. Vyjádření vlastníka účelové komunikace Za Humny 15. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku v k. ú. Napajedla 16. Zakázka malého rozsahu Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou, odvodňovací potrubí a rozpočtové opatření č. 27/ Žádost spol. RWE Gasnet s.r.o. o uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 18. Navýšení finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Napajedla na pořízení zásahových obleků, rozpočtové opatření č. 24/ Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Fatra Slavia Napajedla (oddíl kopané) 20. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla 21. Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013

2 2 22. Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok Provoz DDM Matýsek v měsících červen srpen Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok Organizační směrnice BOZP č. 01/2014 pro zaměstnance města Napajedla 26. Volba přísedících soudců u Okresního soudu ve Zlíně 27. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Napajedla v příštím volebním období 28. Termíny zasedání rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí Žádost o vyvěšení moravské vlajky 30. Stavební úpravy kina, Napajedla, rozpočtové opatření, zadání zakázky malého rozsahu 31. Program zasedání zastupitelstva města dne 25. června Obecně závazná vyhláška města Napajedla o místním poplatku ze psů 33. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného 34. Změna organizační struktury MěÚ Napajedla k Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro sdružení JAKIN, Napajedla C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Vyjádření Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k postoupení podání Kvalita životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla - Informace o stavu a postupu přípravy stavby R5506 Napajedla Babice, II. Etapy 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 4 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. P. Ratiborský. 3. Zápis z jednání dne 21. května 2014 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Místostarosta seznámil přítomné s programem, který byl schválen včetně změn. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. usnesením č. 74/1513/2014 úplné znění zakladatelské listiny společnosti NBTH, s.r.o. spočívající v přizpůsobení tohoto dokumentu novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích dle přílohy č. 1

3 3 Ing. Ireně Brabcové, jednatelce NBTH, s.r.o. zajistit založení úplného znění zakladatelské listiny do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Termín: 30. června 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Ve 14:10 hodin přišel Z.Tilšer, přítomno 5 členů rady města. 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti Technická správa města, s.r.o. usnesením č. 74/1514/2014 úplné znění zakladatelské listiny společnosti Technická správa města, s.r.o. spočívající v přizpůsobení tohoto dokumentu novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích dle návrhu v příloze č. 1 b) schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Technickou správou města, s.r.o. a Ing. Alešem Jirků dle návrhu v příloze č. 2 c) schvaluje požitky poskytnuté Ing. Aleši Jirků v období od do na základě pracovního poměru ve výši Kč 2.000,00 měsíčně d) ukládá Ing. Aleši Jirků, jednateli TSM, s.r.o. zajistit založení úplného znění zakladatelské listiny do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem a podat návrh na změnu zápisu společnosti v obchodním rejstříku Termín: 30. června Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s ústním oznámením jednatelů společnosti NTV cable s.r.o. Ing. Jaroslava Toufara a Zbyňka Ohnoutka o odstoupení z funkcí jednatelů společnosti NTV cable s.r.o. a usnesením č. 74/1515/2014 a) bere na vědomí - odstoupení Ing. Jaroslava Toufara z funkce jednatele společnosti NTV cable s.r.o. ke dni - odstoupení Zbyňka Ohnoutka z funkce jednatele společnosti NTV cable s.r.o. ke dni b) schvaluje - navýšení základního kapitálu ve společnosti NTV cable s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 87, IČ , z hodnoty Kč ,00 o částku 1,0 mil. Kč v roce 2014, a to peněžitým vkladem města Napajedla ve výši 1,0 mil. Kč v témže roce - úplné znění zakladatelské listiny společnosti NTV cable s.r.o. spočívající v: - změně počtu jednatelů NTV cable s.r.o. ze dvou na jednoho - přizpůsobení tohoto dokumentu novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích dle přílohy č. 1. c) jmenuje do funkce jednatele společnosti NTV cable s.r.o. Ing. Lubomíra Náplavu

4 4 d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi NTV cable s.r.o. a Ing. Lubomírem Náplavou dle návrhu v příloze č. 2, a to s účinností od e) vyslovuje souhlas s omezením zákazu podnikání v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o výkonu funkce jednatele f) ukládá Ing. Lubomíru Náplavovi, jednateli NTV cable s.r.o. zajistit podání návrhu na zápis v obchodním rejstříku ohledně navýšení základního kapitálu a změně orgánů společnosti a založení úplného znění zakladatelské listiny NTV cable s.r.o. do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Termín: 15. července 2014 g) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města - zajistit peněžitý vklad v uvedené výši do společnosti v roce 2014 Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala materiál předložený ředitelem Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace a usnesením č. 74/1516/2014 kupní smlouvu se společností INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. na dodávku 1 ks nového vozidla s namontovanou repasovanou plošinou zadavatele (Služeb města Napajedla) dle návrhu v příloze č. 1 Ing. Aleši Jirků, řediteli Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace podepsat smlouvu s dodavatelem INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. Termín: 13. června Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s vyhodnocením nabídky Na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS a usnesením č. 74/1517/2014 a) neschvaluje výběr společnosti na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS b) pověřuje Ing. Lubomíra Náplavu, jednatele společnosti NTV cable s.r.o. zrušením výběrového řízení a vypsáním nového výběrového řízení na dodávku, instalaci a servis technologie CMTS Termín: 31. července Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s návrhem účetních odpisů pohledávek pro rok 2013 a usnesením č. 74/1518/2014

5 5 účetní odpisy pohledávek pro rok 2013 ve výši Kč ,00 Ing. Lubomíru Náplavovi, jednateli společnosti NTV cable s.r.o. zajistit odpis pohledávek Termín: 31. prosince Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. usnesením č. 74/1519/ výroční zprávu společnosti NTV cable s.r.o. za rok řádnou účetní závěrku společnosti NTV cable s.r.o. za rok hospodářský výsledek zisk společnosti NTV cable s.r.o. za účetní období roku 2013 ve výši Kč ,00 - hospodářský výsledek bude použit na účet nerozdělený zisk z minulých let - ztráta z minulých let vykázaná na účtu 429 ve výši Kč ,00 bude pokryta z nerozděleného zisku z účtu 428 b) bere na vědomí - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami NTV cable s.r.o. za rok výrok auditora k účetní uzávěrce NTV cable s.r.o. za rok Rada města Napajedla projednala návrh Ředitelství Zlínského kraje, příspěvkové organizace na majetkoprávní vypořádání pozemků ve městě a k. ú. Napajedla a usnesením č. 74/1520/2014 a) vyhlašuje záměr daru pozemků p. č. 6476/3 o výměře 247 m 2 silnice III/4973, p. č. 6361/20 o výměře 15 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/23 o výměře 27 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/24 o výměře 41 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/28 o výměře 9 m 2 silnice III/36740, p. č. 6361/30 o výměře 20 m 2 silnice III/36740, p. č. 6439/6 o výměře 2431 m 2 dle geometrického plánu č /2014 silnice III/49724 do vlastnictví Zlínského kraje, právo hospodařit Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace; celková výměra pozemků, které jsou předmětem daru, je 2790 m 2 a jejich účetní hodnota je Kč ,00 b) doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru pozemků p. č. 6415/57 o výměře 416 m 2 a p. č. 6439/81 o výměře 1210 m 2 od Zlínského kraje, právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic, p.o. do vlastnictví města Napajedla; celková plocha pozemků, které jsou předmětem daru je 1626 m 2 a jejich účetní hodnota je Kč ,00 c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. června 2014 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června 2014

6 6 9. Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Služby města Napajedla, příspěvková organizace na užívání nebytových prostor v objektu č. p (bývalá kotelna C) na Nábřeží a usnesením č. 74/1521/2014 výpůjčku nebytových prostor v objektu č. p (bývalá kotelna C) o výměře 166 m 2 se společností Služby města Napajedla, příspěvková organizace s účinností od na dobu určitou, po dobu existence společnosti b) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 c) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města SMN, p.o. Termín: 20. června 2014 d) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 30. června Rada města projednala žádost společnosti STAVYMA spol. s r.o. o prodej pozemku a úpravu smluvních vztahů týkajících se uzavřených smluv o budoucích smlouvách darovacích a usnesením č. 74/1522/2014 a) vyhlašuje záměr prodeje pozemku zastavěného bytovým domem st. p. č. 141/5 o výměře 1 m 2 dle geometrického plánu č /2013 v k. ú. Napajedla společnosti STAVYMA spol. s r.o. za cenu 810,00 Kč/m 2 formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní b) vyhlašuje záměr výpůjčky částí pozemků p. č. 461/11 a p. č. 130/124 o celkové výměře cca 100 m 2 za účelem vybudování 7 parkovacích stání společnosti STAVYMA spol. s r.o. do doby kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Komerčního objektu, který vznikne rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice č. p. 1597, nejpozději však do , pod podmínkou, že vybudovaná parkovací stání budou darována Městu Napajedla c) doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru vybudovaných sedmi parkovacích stání na částech pozemků města p. č. 461/11 a p. č. 130/124 od společnosti STAVYMA spol. s r.o. d) schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce na vybudování 7 parkovacích stání ze dne včetně dodatku č. 1 ze dne se spol. STAVYMA spol. s r.o. k e) schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce na vybudování 5 parkovacích stání ze dne se spol. STAVYMA spol. s r.o. k f) doporučuje zastupitelstvu města ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne se společností STAVYMA spol. s r.o. k g) doporučuje zastupitelstvu města ukončení smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne se společností STAVYMA spol. s r.o. k

7 7 h) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. června 2014 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města projednala žádost o uzavření darovací smlouvy a vyhotovení geometrického plánu na náklady města a usnesením č. 74/1523/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na stavbu příjezdné komunikace s asfaltovým povrchem na částech pozemků KN p. č. 6452/2 a 397/3 od napojení na místní komunikaci až po hranici pozemku p. č. 397/6 b) souhlasí, aby náklady na vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby příjezdné komunikace s asfaltovým povrchem v k. ú. Napajedla, na částech pozemků p. č. 6452/2 a p. č. 397/3 od napojení na místní komunikaci po hranici pozemku p. č. 397/7, o celkové ploše cca 50 m 2 uhradilo město Napajedla c) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit vyhotovení geometrického plánu Termín: 30. června předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla se seznámila s informací o probíhajících přípravných pracích na akci Oprava elektroinstalace v objektu Klubu kultury a usnesením č. 74/1524/2014 a) bere na vědomí informaci o probíhajících přípravných pracích na akci Oprava elektroinstalace v objektu Klubu kultury popsaných v důvodové zprávě b) pověřuje Ing. Moniku Chrástovou, vedoucí odboru SMIR - zajistit přípravu projektové dokumentace na opravu elektroinstalace, s cílem získání informace o výši finančních nákladů na předmětnou akci Termín: průběžně - seznámit radu města s finančními náklady na rekonstrukci elektroinstalace v Klubu kultury Termín: srpen Bod týkající se úpravy provozní doby Návštěvnického centra byl stažen z programu jednání. 14. Rada města Napajedla se seznámila s novými vyjádřeními dotčených orgánů a odbornými posudky doloženými k účelové komunikaci v ulici Za Humny a

8 8 usnesením č. 74/1525/2014 a) seznámila se s odborným posudkem společnosti Consultest s.r.o., odborným stanoviskem dopravního projektanta a novými vyjádřeními Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Odboru silničního hospodářství Otrokovice Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit vytyčení hranice pozemku p. č. 6426/2 v terénu Termín: 16. června předložit k projednání radě města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků v k. ú. Napajedla a usnesením č. 74/1526/2014 a) vyhlašuje záměr nájmu pozemků uvedených v přiloženém soupisu pozemků (viz příloha č. 3) o celkové výměře 3127 m 2 vk. ú. Napajedla společnosti AGROCORP s.r.o. za cenu 195,00 Kč/rok na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. října běžného roku, pokud se strany nedohodnou jinak; platba bude prováděna na účet pronajímatele bez předchozího vyrozumění pronajímatele a je splatná nejpozději do příslušného roku b) vyhlašuje záměr nájmu pozemků p. č. 5916/1 o výměře 1660 m 2 a p. č. 6047/30 o výměře 865 m 2 (celková výměra 2525 m 2 ) vk. ú. Napajedla společnosti PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s. za cenu 851 Kč/ha/rok dle Vyhlášky č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků (ve znění aktualizovaném vyhláškou č. 427/2009 Sb., vyhláškou č. 340/2010 Sb., vyhláškou č. 358/2011 Sb., vyhláškou č. 412/2012 Sb., vyhláškou č. 356/2013 Sb., s účinností od na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, která počne běžet 1. října běžného roku, pokud se strany nedohodnou jinak; platba bude prováděna na účet pronajímatele bez předchozího vyrozumění pronajímatele a je splatná nejpozději do následujícího roku, celkový roční nájem činí 215,00 Kč c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 9. června Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí a návrhem rozpočtového opatření č. 27/2014 a usnesením č. 74/1527/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Úprava tvaru svahu na čele skládky vnapajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí zadané dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013

9 9 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností MK stavební s.r.o. ve výši Kč ,00 včetně DPH na realizaci akce Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí Termín: 15. června 2014 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 zběžné rezervy (ORJ 2400) do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na navýšení výdajů spojených s úpravou svahu skládky (ORJ 1423) d) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností MK stavební s.r.o. na realizaci akce Úprava tvaru svahu na čele skládky v Napajedlech Odvodňovací žlab, lapač splavenin s revizní šachtou a odvodňovací potrubí e) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit realizaci akce Termín: 30. října sdělit rozhodnutí rady města uchazečům o zakázku malého rozsahu Termín: 13. června 2014 f) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2014 Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala žádost společnosti RWE GasNet s.r.o. o uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní a usnesením č. 74/1528/2014 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní se spol. RWE GasNet, s.r.o dle předloženého návrhu v příloze č. 3 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 30. června Rada města Napajedla se seznámila s návrhem převedení finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Napajedla a usnesením č. 74/1529/2014 rozpočtové opatření č. 24/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 64 Ostatní činnosti z ORJ 2400 běžná rezerva do oddílu 55 Požární ochrana ORJ 3210 investiční prostředky na pořízení zásahových obleků

10 10 Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2014 Termín: 30. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1530/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na podporu rozvoje kopané ve městě Napajedla pro TJ Fatra Slávia Napajedla b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy sžadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle doporučení návrhu smlouvy v příloze č. 1 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 26/2014: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 34 tělovýchova a zájmová činnost pro TJ-Fatra Slavia ORJ 2464 d) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1531/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši Kč ,00 na rekonstrukci sociálního zařízení pro Tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 25/2014: převod finančních prostředků z oddílu 64 Ostatní činnosti z rezervy na spolky ORJ 2411 v objemu Kč ,00 a z rezervy kapitálové ORJ 2410 v objemu Kč ,00 do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost pro Tělocvičnou jednotu Sokol Napajedla ORJ 2463 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle návrhu smlouvy v příloze č. 2 d) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku města Napajedla za rok 2013 a usnesením č. 74/1532/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Napajedla za rok 2013 dle přílohy č. 1

11 11 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodářský výsledek města Napajedla za rok 2013 zisk po zdanění ve výši Kč ,11 a jeho převedení v plné výši na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období c) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit účetní závěrku k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh Závěrečného účtu města Napajedla za rok 2013 a projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2013 a usnesením č. 74/1533/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Napajedla za rok 2013, a to bez výhrad Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření města na jednání zastupitelstva města Termín: 25. června Rada města Napajedla se seznámila s provozem v měsících červen srpen 2014 a přehledem táborů Domu dětí a mládeže Matýsek, Napajedla. 24. Rada města Napajedla se seznámila s předloženou Zprávou o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok 2013 a doporučuje ji předložit na zasedání zastupitelstva města Napajedla dne Rada města Napajedla projednala předložený návrh Organizační směrnice BOZP č. 01/2014 pro zaměstnance města Napajedla a usnesením č. 74/1534/2014 Organizační směrnici BOZP č. 01/2014 pro zaměstnance města Napajedla Ing. Ireně Brabcové, starostce města Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit podpis a dodržování směrnice Termín: průběžně 26. Rada města Napajedla se seznámila se seznamem občanů z města Napajedla, kteří souhlasí s opětovným zvolením do funkce přísedících soudců u Okresního soudu ve Zlíně pro období a usnesením č. 74/1535/2014

12 12 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh přísedících soudců Okresního soudu ve Zlíně pro období : Ludmila Dolečková Bc. Jarmila Foralová Mgr. Karla Marčíková Mgr. Renáta Krystyníková Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit uvedený návrh ke schválení zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala předložený návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva města Napajedla pro příští volební období a usnesením č. 74/1536/2014 doporučuje ponechat stávající počet členů Zastupitelstva města Napajedla pro příští volební období v počtu Rada města Napajedla se seznámila s návrhem termínů zasedání rady města a zastupitelstva města na 2. pololetí 2014 a usnesením č. 74/1537/2014 termíny zasedání rady města na 2. pololetí 2014: 16. července a 27. srpna b) doporučuje zastupitelstvu města schválit termín zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2014: 17. září 29. Rada města Napajedla se seznámila se žádostí Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2014 a usnesením č. 74/1538/2014 a) neschvaluje vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 2014 Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města zajistit sdělení usnesení rady města žadateli Termín: 16. června 2013 Hlasování: pro 4 proti 1 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na dodavatele interiérových sedadel pro kino Napajedla a s uvolněním finančních prostředků na tuto akci a usnesením č. 74/1539/2014

13 13 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku akce Interiérová sedadla pro kino Napajedla, které pro město Napajedla realizovala společnost A PROFIL, spol. s r.o. b) schvaluje smlouvu o dílo se společností HOKO-VH s.r.o. na dodávku akce s názvem Interiérová sedadla pro kino Napajedla za cenu Kč ,00 vč. DPH c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem Smlouvy o dílo se společností HOKO-VH s.r.o. na dodávku akce Interiérová sedadla pro kino Napajedla Termín: 10. června 2014 d) schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků z oddílu 64 Ostatní činnosti z ORJ 2410 kapitálová rezerva a do oddílu 36 Bydlení, komunální služby aúzemní rozvoj o částku Kč ,00 na ORJ 1410 Rekonstrukce kina II. etapa e) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu finančního odboru zajistit změnu rozpočtu města na rok 2014 Termín: 30. června 2014 f) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akce Termín: 30. září Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21, které se bude konat ve středu dne 25. června Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Napajedla č. 1/2014 o místním poplatku ze psů a usnesením č. 74/1540/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Napajedla č. 1/2014 o místním poplatku ze psů Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 25. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1541/2014 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na podporu uměleckého vzdělávání žáka pro Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného b) schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2014:

14 14 převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 64 Ostatní činnosti rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 32 Vzdělávání a školské služby pro Společnost přátel Základní umělecké školy ORJ 2483 c) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli a zajištěním výplaty příspěvku Termín: 30. června Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem změn v organizační struktuře Městského úřadu Napajedla, a usnesením č. 74/1542/2014 s účinností od , v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů následující změny ve stávající organizační struktuře Městského úřadu Napajedla takto: ruší - odbor správní (odb. SPR) - oddělení personální a mzdové (odd. PaM) zřizuje - oddělení tajemníka odd. TAJ převádí - jedno volné neobsazené pracovní místo ze zrušeného odboru správního do odboru SMIR - pracovnici ze zrušeného odd. PaM do odd. TAJ - 7 pracovníků ze zrušeného odboru SPR do odd. TAJ tajemníkovi MěÚ Napajedla - zabezpečit provedení organizačních, provozních a personálních opatření souvisejících s přijatým usnesením Termín: 30. června vydat nový Organizační řád MěÚ Napajedla Termín: 31. srpna Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a usnesením č. 74/1543/2014 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na uspořádání akce Dětský cyklistický závod okolo Pahrbku dne pro JAKIN, oddíl dětí a mládeže b) schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2014: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z oddílu 64 Ostatní činnosti rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost pro JAKIN, oddíl dětí a mládeže ORJ 2466 c) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli a zajištěním výplaty příspěvku Termín: 30. června 2014

15 15 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé R1/ Rada města Napajedla se seznámila s Vyjádřením Krajské hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k postoupení podání Kvalita životního prostředí v okolí průmyslové zóny Slavia Napajedla. R2/ Rada města Napajedla se seznámila s Informacemi o stavu a postupu přípravy stavby R5506 Napajedla Babice, II. Etapy od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Zlín. 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:40 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. Pavel Ratiborský v. r. ověřovatel

16 16 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 A - A - A - A 2 A - A - A A A 3 A - A - A A A 4 A - A - A A A 5 A - A - A A A 6 A - A - A A A 7 A - A - A A A 8 A - A - A A A 9 A - A - A A A 10 A - A - A A A 11 A - A - A A A 12 A - A - A A A 13 / - / - / / / 14 A - A - A A A 15 A - A - A A A 16 A - A - A A A 17 A - A - A A A 18 A - A - A A A 19 A - A - A A A 20 A - A - A A A 21 A - A - A A A 22 A - A - A A A 23 S - S - S S S 24 S - S - S S S 25 A - A - A A A 26 A - A - A A A 27 A - A - A A A 28 A - A - A A A 29 A - A - A A A 30 A - A - A A A

17 17 31 S - S - S S S 32 A - A - A A A 33 A - A - A A A 34 A - A - A A A 35 A - A - A A A R1 S - S - S S S R2 S - S - S S S Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin.

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 Zastupitelstvo MČ Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 návrhovou komisi ve složení:ing. Lenka Alinčová, p. Vilém Vaníček Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

2. Schválení přijetí daru ZŠ J. z Poděbrad

2. Schválení přijetí daru ZŠ J. z Poděbrad - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 6 Kontrola usnesení z 40. zasedání ZMě dne10.7.2014. Trvá nebo splněno 41. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 25.9.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 86 konané dne 8. 2. 2010 62/2010 74/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin.

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více