Vážení spoluobčané, milí Volarané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, milí Volarané,"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, milí Volarané, Volarský zpravodaj se dopsal ke konci dalšího ročníku svého vycházení a my také pomalu uděláme tečku za uplynulým rokem Už nám dohořela čtvrtá adventní svíčka a před námi jsou vánoční svátky. Vánoční svátky tichého rozjímání. Vánoční svátky vybízející nás k milosti, přívětivosti, štědrosti, srdečnosti a rozdávání radosti druhým. Přeji vám, aby vaše Vánoce byly se všemi přívlastky, které právě k těmto svátkům patří. Aby byly bohaté. Bohaté ve štěstí, lásce, radosti a v přítomnosti vašich blízkých. Vážení spoluobčané, děkuji vám za podporu, pomoc a vše pozitivní, co jste pro Volary vykonali. Poděkování také patří všem zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, členům výborů a komisí a městským organizacím za jejich odvedenou práci nejen v uplynulém roce, ale v celém volebním období. Do toho nadcházejícího volebního období a do nového roku 2011 vám přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů. Martina Pospíšilová, starostka města

2 Z jednání zastupitelstva mûsta konaného dne Zastupitelstvo konstatuje, Ïe * v ichni pfiítomní ãlenové ZM slo- Ïili zákonem pfiedepsan slib * volby o v ech funkcích probûhnou vefiejn m hlasováním Zastupitelstvo schvaluje * navrïen program jednání * volební komisi v tomto sloïení: pfiedseda p. Pavel Trnka, ãlenové Ing. Martin Janda, Mgr. Dana Míková, Vilém Mik ík, Mgr. Petr Horálek Zastupitelstvo urãuje, Ïe * pro v kon funkcí starosty a místostarosty budou dále zvolení ãlenové konaného dne zastupitelstva mûsta uvolnûní * dny pro oddávání jsou stanoveny na pátek a sobotu od 9:00 hodin do 13:00 hodin Zastupitelstvo volí * do funkce uvolnûné starostky mûsta paní Martinu Pospí ilovou * do funkce uvolnûného místostarosty mûsta Ing. Roberta Proãku * do funkcí neuvolnûn ch ãlenû rady mûsta p. Romana Kozáka, Mgr. Víta Pavlíka, p. Ivo Rolãíka * pfiedsedou finanãního v boru Mgr. Petra Horálka * pfiedsedou kontrolního v boru p. Pavla Trnku Z jednání rady mûsta Rada mûsta schvaluje * postup provedení inventarizace majetku mûsta k dle pfiedloïeného metodického listu. Hlavní inventarizaãní komise je ve sloïení: pfiedseda Stanislava Jindrová, ãlenové Ing. Franti ek Pokorn, Ing. Dana Kabilková * uzavfiení provozu Matefiské koly Volary v ul. Sídli tû Míru 117 v dobû od do * uzavfiení mûstské knihovny v termínu od * ve znûní pfiedloïeného návrhu operativní Plán zimní údrïby místních komunikací, kter bude platn na období roku * vyhlá ení zámûru ã. 23/11/N/2010 na pronájem ãásti pozemku p.ã. PK 4730/1d5 v k. ú. Volary o v mûfie 55 m 2 ve znûní pfiedloïeného návrhu * vyhlá ení zámûru ã. 25/11/N/2010 na pronájem ãásti pozemku st. p. ã v k. ú Volary o v mûfie 40 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 24/11/N/2010 na pronájem ãásti pozemku p. ã. 1170/1 v k. ú. Volary o v mûfie 53 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 30/11/Prod/2010 ve znûní pfiedloïeného návrhu na prodej nebytového prostoru ã. 427/5 v budovû ã p. 427 v Kollárovû ul. vãetnû pfiíslu n ch podílû na spoleãn ch ãástech domu a zastavûného pozemku * vyhlá ení zámûru ã. 28/11/Prod/2010 ve znûní pfiedloïeného návrhu na prodej pozemku p. ã. 662/9 v k. ú. Chlum u Volar o v mûfie 368 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 29/11/Prod/2010 ve znûní pfiedloïeného návrhu na prodej pozemku p. ã 662/1 díl "a" v k. ú. Chlum u Volar o v mûfie 502 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 31/11/Prod/2010 na prodej bytové jednotky ã. 272/8 a pfiíslu n ch spoluvlastnick ch podílû na spoleãn ch ãástech domu a zastavûného pozemku ve znûní pfiedloïeného návrhu Rada mûsta rozhodla * na základû Ïádosti sníïit od mûsíãní pfiedpis za uïívání bytu ã. 12 o sluïby, po dobu léãení v nemocnici a doloïení dokladu o pobytu v nemocnici * uzavfiít dodatek ã. 4 k mandátní smlouvû ze dne Kino Volary na období od do * vypovûdût nájem bytu z dûvodu hrubého poru ování povinností nájemníka nezaplacením nájemného a záloh na sluïby spojen ch s uïíváním bytu ã. 1, ãp. 19, Ml nská ul. * vyhlásit zámûr ã. 04/11/SDaB/2010 na pronájem nebytov ch prostor ãp. 34 Námûstí ve znûní pfiedloïeného návrhu * neprojednávat pfiedloïen materiál * ãleny finanãního v boru Ing. Jifiího Cigánka, p. Viléma Mik íka, p. Petra âmerdu, paní Jaroslavu Mazurovou * ãleny kontrolního v boru Mgr. Danu Míkovou, Ing. Martina Jandu, p. Vladimíra âutku, paní Janu Bártovou Zastupitelstvo zfiizuje * kontrolní a finanãní v bor, oba o poãtu pûti ãlenû Zastupitelstvo povûfiuje * Ing. Roberta Proãku a p. Romana Kozáka uzavíráním manïelství pfii obãansk ch sàatcích Návrh na vyhlá ení zámûru na pronájem NP, ãp. 51, Soumarská ulice * neprojednávat pfiedloïen materiál Návrh na vyhlá ení zámûru na pronájem NP, ãp. 149, ulice 5. kvûtna * vypovûdût nájem nebytov ch prostor ã. 1, ãp. 500, Budûjovická ulice z dûvodu neplacení nájemného a záloh na sluïby podle 9 odst. 2b zákona ã. 116/1990 Sb. * na základû Ïádostí nájemníka nebytov ch prostor ã. 1, ãp. 134, ukonãit nájemní vztah dohodou ke dni * vyhlásit zámûr ã. 07/11/SDaB/2010 na pronájem nebytov ch prostor ãp. 134 Námûstí * v souladu s podmínkami vefiejné zakázky zateplení budovy ãp. 283 pfiidûlit tuto zakázku a uzavfiít smlouvu o dílo * v souladu s podmínkami vefiejné zakázky zateplení budovy ãp. 303 pfiidûlit tuto zakázku a uzavfiít smlouvu o dílo * Ïe mûsto s firmou E.ON Distribuce a.s., uzavfie smlouvu o zfiízení práva odpovídajícího vûcnému bfiemenu * vyplatit finanãní odmûny fieditelûm pfiíspûvkov ch organizací Mûsta Volary * pronajmout na dobu urãitou a to od do , byt V Kasárnách ãp. 352, Sídli tû Míru ãp. 283, byt V Kasárnách ãp. 351 Volarsk zpravodaj 2

3 Z jednání rady mûstapokraãování Rada mûsta bere na vûdomí * do lé pfiihlá ky do v bûrového fiízení na místo jednatele spoleãnosti Sesazovna d h, s. r. o., Volary * nabídku na v mûnu zastaralé a nevyhovující promítací techniky a nevyhovujícího zvukového zafiízení v kinû Volary * ukonãení nájmu a pfiedání nebytov ch prostor na st. pozemku p. ã v k. ú. Volary, V Kasárnách ke dni * pfiedloïenou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek vefiejné zakázky "Zateplení budovy ãp. 283 ve Volarech" * pfiedloïenou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek vefiejné zakázky "Zateplení budovy ãp. 303 ve Volarech" Rada mûsta ukládá * pfiedloïit radû mûsta návrhy zámûrû na pronájmy pozemkû a dodatkû smluv k pozemkûm za ãp ve Volarech Informace z MûÚ V mûsíci prosinci nebude zaji tûn sobotní provoz na MûÚ Volary. Ve dnech 23. a 31. prosince budeu zavfien MûÚ Volary pro vefiejnost. Dûkujeme za pochopení Ing. Franti ek Pokorn, tajemník MûÚ Volary Mûsto Volary nabízí k prodeji voln nebytov prostor - b val bufet v budovû ãp. 427 v Kollárovû ulici o celkové v mûfie 144 m 2. BliÏ í informace - p. Jindrová, odbor investic a správy majetku MûÚ Volary, tel Mûstská knihovna Volary bude z technick ch dûvodû a dûvodû ãerpání dovolené uzavfiena od 20. do 31. prosince Dûkujeme za pochopení. V sobotu 27. listopadu probûhly v radniãním sále a na námûstí Volar vánoãní trhy. Mûstem zavonûl vánoãní punã, kter rozdávali radní Mûsta Volary. Vánoãní atmosféru podtrhly tóny Zámeckého Tria z Hluboké nad Vltavou, které znûly z balkonu mûstského úfiadu. Písniãky a koledy v podání ZU Volary zaznûly v radniãním sále. Zde byla moïnost nákupu vánoãních ozdob, hraãek, knih, podmaleb, fiezbáfisk ch v robkû, perkû, rûzn ch druhû ãaje, v robkû od skautû a DDM, adventních vûncû, svícnû a jin ch produktû, které patfií k adventu a vánocûm. (red) Vánoãní trhy Spoleãenská rubrika V mûsíci prosinci oslavili své narozeniny tito z na ich ãlenû: paní Helena Frömlová, paní Anna Kolínská, pan Ivan Iliev, pan Fritz Karpf a paní Jana âadová. V em jmenovan m v echno nejlep í, hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do dal ích let pfieje V bor zdravotnû postiïen ch Volary Děkujeme paní starostce Martině Pospíšilové za krásná slova a dárek, který věnovala spolu s paní matrikářkou Annou Hodánkovou našim rodičům paní Věře a Vasilu Kalenským při příležitosti jejich Zlaté svatby. Dcera Rajsa a syn Jaroslav s rodinami. Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou soustrast, květinové dary a účast na posledním rozloučení s paní MARIÍ VRŠANOVOU. Zároveň děkujeme za velmi procítěný projev panu Františku Krátkému. Marie, František a Vladislav s rodinami. Dne 11. prosince uplynulo 11 let od úmrtí mého manžela JANA LEJČARA. Všem, kteří si s námi vzpomenou, upřímně děkuje manželka, dcera a syn. Volarsk zpravodaj 3

4 Zprávy z matefiinky Vánoce pfiicházejí Na vánoãní svátky se tû í snad kaïd, velcí, men í, ale hlavnû ti nejmen í. Nejinak je tomu i v na í matefiské kole. PfiestoÏe kola ve v chovnû vzdûlávací ãinnosti pfied kolních dûtí vyuïívá mnohé tradice a zvyklosti s nimi spojené, vánoãní oslavy jsou v ãinnostech koly jedny z nejkrásnûj ích. Na e dûti si hned na poãátku prosince proïily vzru ující dopoledne plné záïitkû, kdy kolu nav tívil Mikulá a kolem koly pobíhal ãertík s metliãkou. Dûti pfiednesly básnû, písnû a pfiedvedly taneãky, které si pro Mikulá e nacviãily a za odmûnu pak dostaly dáreãky. A ani ãertíka nebylo tfieba - v echno zlobení dûti zahodily do ãertovského kotle. Bonusem tohoto emoãního dopoledne byla ãertovská pohádka pfiedvedená uãitelkami koly. Také rodiãe se sv mi dûtmi byli zapojeni do vánoãního tvofiení. V kladní skfiíà firmy Obzor nav tívili ãerti a ãertice, které vyrobili rodiãe s dûtmi z M Revoluãní. Dûti z M Sídli tû Míru se sv mi rodiãi tvofiily Betlém a andûlíãky. O tom, Ïe se jim tohle tvofiení opravdu povedlo, se mûïete pfiesvûdãit na âeské po tû ve Volarech. Matefiskou kolu nav tívili také Ïáci Praktické koly pfii Z ve Volarech s pásmem vánoãních pfiání. I tohle dopoledne si uïívaly nejen na e dûti, ale dûti, které do kolky zavítaly jako koláci. Dûti se bûhem aktivních ãinností seznámí s tradicemi Vánoc. Na e koliãka "vonûla" perníãky, "znûla" vánoãními koledami, "záfiila" vánoãními ozdobami a stromeãky. Závûreãnou teãkou vánoãních oslav v ak bude posezení dûtí, rodiãû i prarodiãû v M. Toto odpoledne chceme proïít spolu - uãitelky, rodiãe, dûti. Zazpíváme si koledy, ochutnáme vánoãní cukroví a vyrobíme si vánoãní pfiáníãka. A pak uï se budeme v ichni tû it na ten magick tûdr den. Kolektiv M pfieje sv m dûtem, rodiãûm a Vám v em, aby kaïd na el pod vánoãním stromeãkem dáreãek, kter si pfiál, a aby pro Vás byly Vánoce opravdu Èastné a veselé. Tereza Votavová, fieditelka koly Ani mrazy nás nespálily Ani mrazy nás nespálily A je tû ani zima nezaãala a uï jsou pofiádné. Správní skauti, ale chodí do pfiírody za kaïdého poãasí, a tak jsme vyrazili, aã vítr hrozil, Ïe na e nejmlad í skautíky - Svûtlu ky a Vlãata, odfoukne neznámo kam. Vyrazili jsme na místo, kde byl zastfielen poslední umavsk vlk. To uï bylo, pravda, pfied mnoha lety a teì je na tom místû jen pomníãek. Ale ten je fakt hezk. Je to na Svûtlé hofie u Lipky, a my jsme si tam povídali o vlcích, jak Ïijí, kde se dnes je tû volnû vyskytují. A protoïe bylo zrovna svatého Martina a to u nás b vá posvícení, nechybûly ani pravé Martinské rohlíky. Ty si, ale musel kaïd sám najít. Podafiilo se to v em, takïe paráda. Cestou k Borov m Ladám se udûlalo nádhernû, dokonce pfiestal skuãet vítr a zaãalo hfiát sluníãko. NeÏ jsme dorazili na Lipku, zase se zatáhlo a zaãalo pr et. Sedmnáct listopad jsme strávili se skauty z Vimperka na Boubínû. Chodíme tam takto tradiãnû jiï dlouho, letos jsme dokonce napoãítali, Ïe jiï dvacet let. Alpy jsme sice nevidûli, zato jsme si pfiímo na vrcholu uvafiili v bornou polévku. A uï tu byl advent a ten pro nás znamená kaïdoroãnû prodávání na volarsk ch trzích. TakÏe jsme kuchtili, vyrábûli doma i v klubovnû a jsme rádi, Ïe se vám na e v robky líbily a Ïe se je podafiilo prodat. Také se nám podafiilo strávit odpoledne plné deskov ch her, na které jsme pozvali i lenorské dûti. Nauãili jsme je hru Metro, Vikingy a Carcassone. Proto- Ïe akce byla úspû ná, chtûli bychom uspofiádat podobnou i pro dûti ve Volarech, takïe urãitû sledujte na e webové stránky a v vûsku. A teì se uï pfiipravujeme na vánoce, jako kaïd m rokem i letos budeme rozná et betlémské svûtlo s pfiáním, aby jeho hfiejiv plamínek Vám záfiil a pfiiná el radost, pohodu a dobrou náladu do v ech dnû pfií tího roku. A to bychom pfiáli Vám v em. Za skautsk oddíl Boubín Rozárka Jandová Volarsk zpravodaj 4

5 Zpráviãky z Volarského domeãku T ÍKRÁLOVÁ "PLY ÁKOVÁ" SBÍRKA bûhem dne - pro v echny dûti, které mají doma ply áky, se kter mi si uï nehrají a vûdí, Ïe by udûlaly radost jin m. Prosím pfiineste je do Volarského domeãku. leden pro v echny nad ené hráãe âlovûãe nezlob se âlovùâí MARATÓN PRO M dopoledne - pro v echny malé hráãe z matefiské kolky v ukov program - ENCAUSTIKA 10:00-12:00 hodin, malování voskem pomocí speciální Ïehliãky âlovùâí MARATÓN od 13:00 do 15:00 hodin finále od 13:00 do 15:00 hodin NEBOJ SE VYSVùDâENÍ, MÁME PRO TEBE P EKVAPENÍ 14:00-16:00 hodin - pro v echny dûti, které nám pfiinesou pololetní vysvûdãení ze koního roku 2010/2011, je pfiipraveno ve Volarském domeãku nejedno pfiekvapení. Hry, v tvarná dílna, soutûïe a smích. INFORMACE : budou bûhem mûsíce ledna na plakátech tel.: , www: Pfiání pro JeÏí ka V pátek a v sobotu 26. a se volarské pracovi tû Domu dûtí a mládeïe Prachatice, zahalilo do pfiedvánoãní atmosféry. Osmnáct kolákû a pfied kolákû se ve spolupráci s pracovnicemi mûstské knihovny dozvûdûlo, kdo v které zemi o vánoãních svátcích nadûluje dárky. Pro kaïdého byl pfiipraven dáreãek v podobû malé drobnosti a krásného papírového Mikulá e. Poté si dûti vyrábûly kvûtináãkové andílky a pro své kamarády pfiipravovaly obãerstvení. Velk m záïitkem pro dûti je vïdy svût lková cestiãka a na jejím konci pfiekvapení. Po vydatné veãefii a pfiipravení vlastního pelí ku se dûti koukaly na pohádku. Pfienocování v Domeãku je to, co dûti na této akci láká nejvíce, není zde nouze o legraci. Sobotní dopoledne dûti malovaly svá pfiání k vánocûm, soutûïily v interaktivních a deskov ch hrách. Spoleãn víkendov program pak vyvrcholil úãastí na adventních trzích, kde se dûti zapojily do prezentace práce v ech úãastníkû zájmového vzdûlávání. Celá akce se vydafiila, o ãemï svûdãí spokojenost zúãastnûn ch dûtí. JiÏ teì se tû íme na dal í setkání v na em Domeãku. Podûkování patfií Vûfie Pálkové a Ladislavû krnové z mûstské knihovny za bezvadnou spolupráci. Za DDM Prachatice, pracovi tû Volary: Vlaìka Laschová a Monika Gricová Děkujeme všem organizacím, subjektům a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují a podporují naši činnost. Děkujeme, že nám pomáháte rozdávat radost dětem a kvalitně naplňovat jejich volný čas. Přejeme Vám hodně zdraví, radosti a úspěchů do roku 2011 a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Kolektiv pracovníků DDM Prachatice, pracoviště Volary Volarsk zpravodaj 5

6 Zapomenuté kouzlo novoroãenek Vzpomínám na dobu pfied více jak dvaceti lety, kdy se toto období neslo nejen ve znamení shánûní dárkû a pfiípravy na nadcházející vánoãní ãas, ale také bylo naãase zapnout mozkové závity a vytvofiit novoroãenku - péefko. Poãe tûl název je zkratkou z francouzského Pour féliciter. Rozesílání novoroãenek bylo tradicí nejen mezi trampy, kum t fii, své novoroãenky si vyrábûl kdekdo. B valy prezentací jednotlivce nebo skupiny, stejnû jako kdysi pouïívané ex libris. KaÏd se snaïil pfiijít s nûjak m neotfiel m nápadem, grafikou, obrázkem, fotkou. A vûfite, Ïe v dobû, kdy jsme mûli jen obyãejné fotoaparáty a barviãky, to nebylo vûbec jednoduché. Zavírali jsme se v temnu fotokomor a pfies negativ pokládali vystfiihané ablonky s letopoãtem. Kdo se v té dobû mohl dostat k cyklostylu (lihov kopírovací stroj - pozn. aut. pro mladou generaci) nebo ke xeroxu, tak byl king. Spousta lidí svá péefka malovala ruãnû, co kus, to originál. V období mezi Vánoci a Nov m rokem se pak nosily na po tu tûsky obálek a ãekalo se od koho se objeví novoroãenka ve schránce, s ãím nás kdo pfiekvapí. V té dobû se je tû vedly tfieba kroniky nebo osobní deníky - canacáky. A tam se péefka vlepovala, bylo jich aï nûkolik stránek. I dnes mi v po tovní pfiihrádce pfiib vá v období Vánoc obálek s ruãnû psanou adresou i dnes se snaïím na poãítaãi (jaká pohoda) vytvofiit nûjaké pûkné neotfielé péefko, ale proti té dfiívûj í záplavû uï to není ono. Obdobnû dopadly vánoãní pohlednice, nahradily je maily a esemesky. Firmy je tû posílání novoroãních pfiání udrïují, je to podstatnû jednodu í, na webu si mûïete vybrat ze stovek nabídek. KdyÏ Vám zbude v pfiedvánoãním mumraji chviliãka, zkuste si vzpome- nout na své blízké a "vrazit" do nich tu desetikorunu za známku. Osobní pohlednice nebo dokonce vlastní pééfko potû í víc neï pfiepískaná esemeska. Martin Janda Redakční rada Volarského zpravodaje přeje příjemné prožití vánočních svátků, šťastný a pohodový rok Volarsk zpravodaj 6

7 Klidné vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce přejí Technické služby města Volary Městský úřad Volary přeje všem občanům klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Rodinnou pohodu po celé vánoční svátky, nevšední zážitky při čtení knih a šťastný vstup do nového roku přejí Věra Pálková a Ladislava Škrnová Zlat koník - Zlatou ek KdyÏ v dobách minul ch pfii ly na umavu Vánoce, byly tak jako dnes, v echny dûti plny oãekávání, jestli a co jim JeÏí ek nadûlí. Dnes nadûluje JeÏí- ek umavsk m dûtem dárky na tûdr den 24. prosince veãer. Ty dûti, které dodrïely celodenní pûst, mohou dokonce zahlédnout i zlaté prasátko. Nebylo tomu tak vïdy. V dfiívûj ích dobách, v nûkter ch oblastech umavy, nosíval dûtem dárky a rûzné dobroty JeÏí ek také na tûdr den, ale jiï ráno. Dûti dobfie vûdûly, Ïe JeÏí ek musí nav tívit hodnû dûtí, také dárkû a dobrot má mnoho, a proto mu pomáhají zlatí koníci se stfiíbrn mi podkovami a zlat m zvonkem na krku, ktefií JeÏí ka vozí a prohánûjí se s ním po nebi. Právû Zlatou ky, JeÏí ek posílal, aby dûtem pfiinesli dobroty a dárky. Tam, kde se oãekávala nadílka jiï ráno, rozestavûly dûti veãer na rûzná místa v domu, za oknem ãi ve stodole a podobnû, misky nebo ko íãky. Ráno, je tû za tmy, je vzbudilo cinkání zvonku, kter zvonil zlatému koníku na krku a po pokoji poskakovalo svûtélko, odraz jeho zlaté hfiívy. Mnohdy sly ely i dusot jeho stfiíbrn ch kopyt. KdyÏ v ak vybûhly ven, koník byl pryã, ale dárky a pochoutky jiï v pfiipraven ch nádobách byly. Nûkde zlat koník, dûti je tû spící v posteli, dobrotami a dárky pfiímo v posteli zasypal nebo jim schoval naditou ponoïku a dárky pod postel. Tam, kde zlat koník nadûloval dárky aï veãer, bylo po setmûní jiï z daleka sly et dusot jeho kopyt a zvonûní zlatého zvonku a v ude poskakovalo svûtlo jeho zlaté hfiívy. Dûti, které ãekaly na pochoutky a dárky, jej v ak nesmûly polekat, aby neutekl, a proto na nûj ãekaly zavfiené v pokoji. KdyÏ byl zlat koník s nadílkou dobrot a dárkû hotov, zacinkal sv m zlat m zvonkem, zabu il sv mi stfiíbrn mi kopyty na dvefie a zadupal. NeÏ dûti vybûhly z místnosti, byl jiï pryã. S dodrïováním tûdrodenního pûstu, to také bylo rûzné. Vût inou lo o dodrïování mírného pûstu po cel advent, kde se vypou tûlo z jídelníãku pfiedev ím maso, ale vypustily se i rûzné jiné Ïivotní rozmafiilosti. Kde byl pûst celodenní a zlat koník pfiinesl nadílku ráno, mohly si dûti nadûlené dobroty sníst hned ráno. Kde byl pûst mírnûj í s lehk m obûdem, mohly se nadûlené pochoutky jíst aï po obûdû. Obûdvalo-li se na 0tûdr den, nesmûla hospodynû vstát od stolu a jídlo nosila nejstar í dcera. To proto, Ïe vstala-li by hospodynû, nevysedûla by na jafie Ïádná slepice kufiata. Pfii veãerní nadílce, to bylo pfies den obdobné, dûti nejedly dobroty, ale prostou obyãejnou stravu. Zlaté prasátko má pravdûpodobnû pûvod je tû z dob pohansk ch, kdy v pfiedkfiesèansk ch dobách byl vepfi symbolem slunce a také zimního slunovratu, kter nastává právû ve vánoãní dobû. Jifií Sosna Redakční rada děkuje všem svým dopisovatelům a těší se v roce 2011 na další spolupráci. Poděkování patří také panu Rubešovi za dovoz Volarského zpravodaje z tiskárny FOP z Černé v Pošumaví. Volarsk zpravodaj 7

8 Prosincové pranostiky a zajímavosti 1. prosinec - Edmund Kampián, Eligius O svatém Edmundu Kampiánû, ledov vítr fiãí se stránû. KdyÏ mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Podle prûpovídky o studni je moïné pfiedpokládat, Ïe listopad a zaãátek prosince by mûly b t mokré, aby se naplnily prameny. Pokud je such podzim a poté pfiijde brzy zámraz, nedostane se jiï voda ze sráïek pod povrch, takïe následkem toho mûïe dojít opravdu k poklesu hladiny vody ve studních. 4. prosinec - Barbora Svatá Barborka vyhání dfiíví z dvorka. O svaté Barbofie leïívá sníh na dvofie. Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodnû ovoce v budoucím roce. Svatá Barbora je prvním kritick m dnem v prosincovém období. Poãátkem prosince je topná sezóna jiï v plném proudu, takïe opravdu v kamnech rychle mizí hraniãky dfiíví uskladnûn ch na dvorcích. 6. prosinec - Mikulá O Svatém Mikulá i ãasto sníïek prá í. KdyÏ na Mikulá e pr í, zima lidi hodnû zkru í. Pomûrnû pravidelné oteplení pfiipadající na toto období se nemusí nutnû vázat pfiesnû k tomuto dni, jelikoï se jedná o jev vícedenní, takïe mûïe nastat dfiíve (Barbora) nebo pozdûji a potom skuteãnû se mûïe chodit po blátû aï na Lucii. 13. prosinec - Lucie Na svatou Lucii jasn den, urodí se konopí a len. Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdel í noc. Lucie noci upije a dne nepfiidá. Rãení o Lucii a dlouhé noci je u nás známo jiï od roku 1520, pfiiãemï toto rãení vzniklo je tû pfied zmûnou kalendáfie v roce 1582, kdy zimní slunovrat pfiipadal na ãas kolem a neplatí z tohoto dûvodu jiï pro dobu po pfiijetí gregoriánského kalendáfie. Pofiekadlo o upíjení noci (podle F. L. âelakovského) se fiadí mezi nejznámûj í tzv. astronomické paradoxy a vypl vá z rozdílu mezi prav m sluneãním dnem a "obãansk m" dnem poãítan m podle na ich hodinek. 16. prosinec - Albína O svaté Albínû schovej se do sínû. Závûj sv. Albíny zaplavuje doliny. 17. prosinec - Tomá apo tol Na svatého Tomá e nejdéle noc na e. O svatém Tomá i meluzína stra í. Pranostiky sice avizovaly pfiíchod zimy jiï nûkolikrát, ov em ta pravá zima astronomická, kdy také nastává zimní slunovrat, zaãíná aï na Tomá e. Tomu odpovídá i nejdel í noc a nejkrat í den v roce. 23. prosinec - Viktorie Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 24. prosinec - Adam a Eva Na Adama a Evu ãekej oblevu. Jitfiní jasné a obloha ãistá, úroda hojná pfií tí rok jistá. Svítí-li na tûdr den od deváté hodiny jasnû slunce, bude krásné poãasí na Ïnû obilné, senné i otavové. Jasná noc o tûdrém dnu, mrazy lezou ke dnu. Charakteristiku povûtrnosti mûïeme na tento den nalézt rovnûï i v básni tûdr veãer od K. J. Erbena. Je-li na tûdr den zima, shodují se v echny pofiekadla na tom, Ïe úroda v pfií tím roce bude dobrá. Podle Partlicia (1617) vystavovali pilní hospodáfii kolem Matûje ven mûdûnici s vodou, aby mohli poznat, jak mráz byl. Mráz je sice v tuto dobu Ïádoucí, ov em ne pfiíli siln, jelikoï panovala domnûnka, aby po v jimeãnû tuhé zimû nepfii lo neobvykle teplé a suché léto. Obleva v tomto období je dobfie pozorovan m rysem stfiedoevropského podnebí, pfiiãemï v niï ích polohách znamená sychravé poãasí, dé È a mrholení, tudíï konec snûhu a Vánoce na blátû. Dle statistick ch pozorování je moïno s tímto faktem poãítat s pravdûpodobností 80%. Dosud nejteplej ím tûdr m dnem za celé období pozorování v praïském Klementinu od roku 1775 byl 23. prosinec roku 1977, kdy se teplota pfies den vy plhala aï k hodnotû + 12,9 C. Poãátek nového roku dfiíve lidé poãítali od nejkrat ího dne - tzn. od zimního slunovratu. V tomto období zemûdûlské ãinnosti stály. A tak ãlovûk se snaïil alespoà poodhalit rou ku nového roku, pfiiãemï panovaly domnûnky, Ïe jevy, které se ukazují na obloze poukazují na v voj budoucího rázu poãasí, na nûmï byla závislá pfií tí úroda a tím pádem i obïiva celé rodiny. 25. prosinec - Hod boïí vánoãní (BoÏí narození) Lep í Vánoce tfieskuté neï tekuté. Mráz na BoÏí narození - zima se udrïí bez promûny. Vánoce - vánice. KdyÏ Vánoce obílí stromy snûhem, tak je posype jaro kvûtem. Svûtlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - svûtlé stodoly. Co má na mysli prûpovídka o tmav ch Vánocích a svûtl ch stodolách? Jsou-li Vánoce zamraãené a beze snûhu, lze poãítat pfií tí léto s malou úrodou (tedy prázdné stodoly). Zkrátka je Ïádoucí, aby zima byla taková, jakou má b t, pak by i jaro a léto pfií tího roku mûlo b t prosto jak chkoli extrémních v kyvû. 26. prosinec - tûpán muãedník Chodí-li Katefiina ( ) po ledû, chodí svat tûpán po blátû. Svítí-li na den svatého tûpána slunce, bude drahé ovoce. Pakli na tûpána vûtrové uhodí, pfií tí rok víno patné se urodí. Volarsk zpravodaj 8

9 28. prosinec - Mláìátka betlémská Na Mláìátka kdyï pr í, os pají se dûti. O Mláìátkách den se omlazuje. S oznaãením Mláìátek pro tento den se setkáme v Jiráskovû Filosofské historii, kde v bytû aktuára Roubínka se nacházel obraz zpodobàující ukrutného krále Heroda, jenï dal nemilosrdnû povraïdit betlémská mláìátka. S tím je také spojena motivace vût iny pranostik tohoto dne. RovnûÏ tak je moïno souhlasit se skuteãností, Ïe pokud koncem prosince pr í a teploty se udrïují nad nulou, pfiispívá tento ráz v skytu infekãních onemocnûní popfi. jin ch - osypky apod. 31. prosinec - Silvestr Pokud jde o v hledy na nejbliï í období váïící se k tomuto dni, stoprocentní úspû nosti se tû í rãení: KdyÏ na Silvestra snûïí, Nov rok není daleko. Ná prosinec je v kalendáfii mûsícem posledním - dvanáct m, v fiímském kalendáfii byl ov em mûsícem desát m, od ãehoï plyne i jeho pojmenování - december. Jeho ãeské oznaãení snad pochází od slova sin, prosinût (tzn. Vánoãní zvyky Prosvítat), jelikoï prosincové dny jsou povût inou charakteristické "barvou" edivou, jsou bledé, mlhavé, protoïe slunce v tomto období zimního slunovratu svítí z celého roku s nejniï í intenzitou. Je moïné si na pranostikách v imnout faktu, Ïe pouze velmi málo z nich se zab vá samotn m poãasím v tomto období, témûfi v echny se váïí k pfií tímu roku, jeho úrodû, popfi. se zab vají v hledy na dobu nastávající zimy. Podle pofiekadla o vûtru a nemoci je uvaïováno na základû v skytu specifického charakteru poãasí, jenï je provázen teplotní inverzí a s ním spojen m mí ením kapek mlhy s ostatními ãásticemi (koufi, v fukové plyny apod.), ãehoï následkem jest v skyt tzv. klasického smogu, pfiiãemï pfii vdechování tûchto ãástic dochází ve vût inû pfiípadû k dráïdûní horních cest d chacích a zv ené náchylnosti organismu k infekcím. Ov em v skyt této situace je daleko více pfiíznaãn aï pro následné mûsíce - leden a únor. Ráz pranostik je moïné shrnout pod skuteãnost, Ïe je-li v prosinci mráz se snûhem, tudíï zima se vyskytuje ve své "charakteristické" podobû, lze pfiedpokládat, Ïe bude i ráz povûtrnosti v prûbûhu pfií tího roku "normální", bez v skytu vût ích extrémû. Vánoãní kapr tûdroveãerní kapr patfií k tradiãním symbolûm Vánoãních svátkû. JiÏ v pfiedvánoãním ãase v ulicích kaïdého ãeského mûsta nejdete veliké kádû plné ryb. Tradiãní tûdroveãerní veãefie se skládá z rybí polévky a smaïeného kapra s bramborov m salátem. Tolik oblíbená tûdroveãerní veãefie se smaïen m kaprem patfií mezi nejmlad í vánoãní tradice. Ryby se na vánoãním stole zaãaly ãastûji objevovat aï na zaãátku 19. století, dfiíve byly spí e vzácností, pfiedev ím v rybníkáfisk ch oblastech anebo v zámoïn ch rodinách. PÛvodní vánoãní úprava kapra - kapr na ãerno - se pfiipravoval dva aï tfii dny pfiedem a vafiil se ve sladké omáãce s ofiechy, perníkem a vestkami. SmaÏeného kapra poprvé pfiipravila Magdaléna Dobromila Rettigová. V kuchafice se smaïen kapr spoleãnû s bramborov m salátem objevil aï v roce Tradiãní souãástí tûdroveãerní veãefie se stal aï v 50. letech 20. století. Umístûní na stole Také umístûní vûcí a pokrmû na stole mûlo svûj úãel: na jednom rohu byl bochník chleba, kter mûl rodinû zajistit dostatek jídla. Na druhém pak slamûnka a dary pole - aby i následující rok pfiinesl dobrou úrodu. Na tfietí roh se dávaly peníze, které mûly domácnosti pfiinést bohatství. Nezapomínalo se ani na domácí zvífiata: na ãtvrtém rohu b vala miska s kousky jídla pro dobytek a slepice. Chutû vánoc Zku ené kuchafiky a pekafiky vûdí, Ïe na sváteãní peãení nepotfiebují jenom mouku, cukr a tuk. Teprve dal í maliãkosti dodávají kaïdému cukroví pravou, zcela specifickou chuè. Vanilka Úzké tobolky této orchideje jsou zdrojem látky zvané vanilin. Vanilkov lusk po vy krábnutí voàavého vnitfiku nevyhazujeme, ale dáme do dózy s mouãkov m cukrem nebo do lahve s rumem. Skofiice KÛra tropick ch stromû - skofiicovníkû - pocházejících ze Srí Lanky má jemnû nasládlou chuè a nádhernû voní. Je jedním z nejstar ích kofiení, zmínky o ní najdeme uï v Bibli. Kakao Botanick název kakaovníku zní v pfiekladu pokrm bohû. Do peãiva pouïíváme jak kakaov prá ek, tak nejoblíbenûj í v robek z kakaa - ãokoládu. Pokud ji potfiebujeme jako polevu, musí obsahovat dostatek kakaového másla, aby byla lesklá a hladká. Kokos Do cukroví vût inou pfiidáváme su enou mouãku, která má ménû v raznou chuè neï ãerstv kokos. Na ozdobu ãokoládov ch dezertû se urãitû vyplatí pouïít nastrouhanou ãerstvou Èavnatou duïinu. Zázvor Pfii pfiípravû cukroví pouïíváme su ené mladé oddenky. Vynikne hlavnû v perníãcích, su enkách ãi v nákypech. Rum Pfiidává se spí do polev a do krémû. Do rumu nakládáme rozinky, které pouïijeme pfii peãení vánoãky. Volarsk zpravodaj 9

10 Novinky v knihovnû Jifií ulc: MOSTY DO TEL AVIVU Druhá svûtová válka skonãila, Evropa je v troskách. V nouzov ch táborech se tísní statisíce ÎidÛ, ktefií pfieïili koncentraãní tábory, ale nemají kam jít. Stfiedoevropské a v chodoevropské státy uï jsou ovládány Moskvou fiízen mi komunistick mi stranami. Jedním z posledních ostrûvkû je skomírající demokracie v âeskoslovensku. V této situaci pfiijíïdí do Prahy Ehud Avriel se zdánlivû nesplniteln m úkolem: nakoupit zbranû, nezbytné k ubránûní vznikajícího Ïidovského státu. Román popisuje skuteãné i fiktivní osudy nûkolika lidí, ktefií spoluvytváfieli pováleãnou podobu svûta, i kdyï se osobnû vût inou nesetkali. Michala Viewegh: BIOMANÎELKA Od zaãátku jsem pfiesvûdãena, Ïe Mojmírovo manïelství s Hedvikou je moderní soft verzí pradávného pfiíbûhu o Modrovousovi, kter vraïdí své Ïeny. Jistû jej znáte: nezku ená kráska se provdá za chlípné bohaté monstrum, které jí naoko poskytuje svobodu, ale ve skuteãnosti zabíjí její pfiirozenou krásu, talent a nespoutanost," fiíká dula, vypravûãka nové knihy Michala Viewegha Bioman- Ïelka. Dula je zprvu jen prûvodkyní manïelãin m tûhotenstvím a porodem. Svou rodiãku v ak neopou tí ani poté, takïe následujících sedm let s Hedvikou a jejím manïelem bydlí to je v chozí situace humoristického románu nejpopulárnûj ího ãeského spisovatele. Zdánlivû humoristického, upfiesàuje autor. A nemohu bohuïel popfiít, Ïe je to román ãásteãnû autobiografick. Elizabeth Gilbert: JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT Elizabeth Gilbertová má v e, co se od moderní ambiciózní Ameriãanky oãekává: manïela, dûm a úspû nou kariéru. JenÏe místo aby se cítila Èastná a naplnûná, ji pohlcuje panika, zoufalství a zmatek. Odhodlá se tedy k radikálnímu kroku a úplnû sama se vydá na roãní pouè kolem svûta. V Itálii studuje umûní rozko e, uãí se italsky, flirtuje, nezfiízenû hoduje a pfiibere deset nej Èastnûj ích kilogramû svého Ïivota. V Indii absolvuje ãtyfimûsíãní duchovní cestu do vlastního nitra, na níï nechybí ani tak zdánlivé protiklady jako je vztek, transendentální meditace, ãern humor, mantry a vize. V Indonésii, kde se stane Ïaãkou svérázného starého amana, pak hledá svûj koneãn cíl: rovnováhu, schopnost vybalancovat svûj Ïivot mezi svûtsk m potû ením a pravou zboïností. Pokud jste se i vy nûkdy vzbudili s naléhavou touhou zmûnit sebe i cel svûj Ïivot, je pro vás tahle kniha tou nejlep í inspirací. Jaroslava Koãová: MISTR DÎO U A BROSKVOV SAD Mistr DÏo u a broskvov sad je sbírka komiksov ch minipfiíbûhû, nakreslen ch na základû knihy Václava Cílka Mrtvá koãka. Autorka obrazové podoby zpracovává kromû klasick ch japonsk ch zenov ch koanû také dal í pfiíbûhy, jako je napfi. Doslov k Básni o prameni Broskvov ch kvûtû (v pfiekladu V. Cílka), kter je jednou z nejãastûji zmiàovan ch pasáïí celé rané ãínské literatury. Jak komiks, tak kóanová cviãení vyïadují silné zapojení imaginace, schopnost vytváfiení irok ch asociací, postfieh a adaptabilitu. Komiksové ztvárnûní se tak jeví kromobyãejnû pfiíhodn m. Barbara Nesvadbová: GARPÍ KOVINY ANEB BIBI A âty I KOâKY Oblíbená a úspû ná autorka knih pro dospûlé se tentokrát rozhodla, snad proto, Ïe je sama maminkou estileté holãiãky, napsat kníïku i pro dûti. A tak vznikly naprosto originální pohádky, které si jistû rády pfieãtou nejen dûti, ale s nimi také jejich rodiãe a prarodiãe. Pohádky jsou bohatû ilustrované Petrou Vykoukalovou. Vše nejlepší, pevné zdraví, co nejvíce pozitivních myšlenek, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2011 Vám přeje kolektiv pracovníků ZUŠ Volary Vážení občané, ráda bych Vám všem do nastávajících dnů popřála pohodové prožití svátků vánočních, klidnou štědrovečerní hostinu v kruhu rodinném či s přáteli, rozzářená dětská očička u ozdobeného stromečku, šťastné úsměvy při rozbalování dárků, spoustu setkání se svými blízkými a bujarou silvestrovskou noc. Jako odstupující šéfredaktor Volarského zpravodaje děkuji za přízeň, kterou jste těmto novinám věnovali v uplynulých letech. Jako člen zastupitelstva města Volary, Vám všem přeji především hodně zdraví, energie a sil do dalšího roku. VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK Šárka Trubelová Volarsk zpravodaj 10

11 KINO VOLARY Námûstí 27, Volary, tel.: Leden 2011 Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA sobota a hod. POSLEDNÍ VLÁDCE VùTRU Fantasy film USA (dabing). Vstupné 50,- Kã, 103min. âtyfii národy, jeden osud!!! *** sobota a hod. BABYLON A. D. Akãní sci-fi film USA, Francie (titulky). Vstupné 50,- Kã, 110 min. Jak je moïné, Ïe dívka dokáïe fiídit starou ruskou ponorku, mluvit 19 jazyky a zná vûci, které se nikdy neuãila? *** sobota a hod. TAJEMSTVÍ MUMIE Francousk film podle komiksu (titulky). Vstupné 50,- Kã, 115min. DobrodruÏství neohroïené reportérky! *** sobota hod. HABERMANÒV ML N Drama v koprodukci âesko-nûmecko- Rakousko reïiséra Juraje Herze. Vstupné 50,- Kã, 104min. Film zobrazuje jedenu z nejkontroverznûj ích kapitol ãesk ch dûjin - odsun NûmcÛ po 2. svûtové válce. Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním! Zmûna programu vyhrazena! Plaveck bazén Vánoãní provozní doba Plaveckého bazénu Volary sauna rodiãe + dûti sauna muïi pára sauna Ïeny ZAV ENO ZAV ENO spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Přeje Český svaz žen Sbor dobrovolných hasičů přeje klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Pfiipravujeme Ve stfiedu 27. ledna od hodin Vás Mûsto Volary zve do spoleãenského sálu radnice na klubov pofiad TOULKY STAROU UMAVOU. Vstup voln Fotografie volarského autora zdobí nové infomateriály Regionální rozvojová agentura umava, o.p.s. vytvofiila novou vizuální identitu regionu umava. Jejím základem je grafick manuál, kter obsahuje nové logo umavy, grafick vzhled tiskovin, claimy, bannery a dal í prvky. V novém vizuálním stylu bude vydána celá fiada tiskovin, jako první byly vyti - tûny "Cyklotrasy na umavû a v Bavorském lese" a "KdyÏ nepfieje poãasí na umavû a v Bavorském lese". Fotografie poskytl Václav Hfiebek a mlad volarsk fotograf Martin Lazaroviã (více o autorovi na stránkách Novû vytvofiené logo a bannery mohou vyuïívat zdej í obce nebo mûsta a také podnikatelé a dal í subjekty, ktefií jsou zapojeni do cestovního ruchu. Získají ho na vyïádání. Na tvorbû loga se podílela 20-ãlenná pracovní skupina ve spolupráci s grafick m studiem, které vyhrálo soutûï o grafick návrh. Hlavním poïadavkem byl motiv vyjadfiující "ducha umavy", tj. jedineãnou umavskou pfiírodu a krajinu s hlubok mi lesy, zelené hvozdy, slatû, umavské kopce, vodní plochy. Mûlo b t jednoduché, moderní, v stiïné, originální a snadno zapamatovatelné. Vítûzné logo je ve tvaru srdce, které symbolizuje kromû vfielého vztahu obyvatel k umavû i její podobu. Tu tvofií siluety Boubína a Bobíka a pod nimi linie lesû, potokû a fiek. Nové logo dopl- Àují claimy, napfi. " umava - pohodová zábava", které se mûní podle vyuïití a potfieb prezentace. Petr âmerda (zdroj: Volarsk zpravodaj 11

12 Povídání o lyïování VáÏení ãtenáfii sportovních stránek. Fotbalisté odloïili kopaãky a míã k zimnímu spánku. A protoïe zima, je období zimních sportû a radovánek, tak poãínaje tímto ãíslem vám pfiiblíïím Ïivot volarsk ch lyïafiû a pokusím se o struãné pfiedstavení nûkolika lyïafisk ch stfiedisek na Volarsku. Kde jinde zahájit neï u nás doma. Volar tí lyïafii mají svûj SKI KLUB umava a hlavní sídlo je SKI areál âeské Îleby. V loàském roce se koneãnû po dlouhé dobû a sloïit ch vyjednávání podafiilo na sjezdovku pod âesk mi Îleby získat umûlé zasnûïování a tak si volar tí prodlouïili sezónu. V letním období vybudovali umûlé nádr- Ïe na vodu, které jsou nutné pro v robu umûlého snûhu, a sehnali snûhová dûla. Já jsem volarské lyïafie nav tívil 26. listopadu, kde jinde, neï v âesk ch Îlebech. Byl to první den zasnûïování a ponûvadï teplota byla pfiíznivá, mûl jsem moïnost vidût v práci i nové moderní snûhové dûlo. U krásn ch kachlov ch kamen jsem si popovídal s pány Franti kem Puffrem a Petrem Klazarem o lyïování a nejenom o nûm. Pfiedseda SKI Klubu Franti ek Puffr mi fiekl: LoÀská sezóna byla velmi dobrá z hlediska zimy. Hlavnû se poprvé jezdilo na umûlém snûhu, se kter m byli lyïafii spokojeni. Byla to nároãná práce, která pfiinesla své ovoce a jsme za to rádi. VÏdyÈ na i ãlenové zde odpracovali spoustu brigádnick ch hodin, a tak se velkou mûrou podíleli na spokojenosti lyïafiû. V leto ním roce jsme vyãistili nádrï, upravili a kamenû zbavili v echny sjezdovky. Pfiipravili rolbu a provedli kontrolu ãerpadla, elektriky a zahájili pfiípravu na zimu. I v leto ní zimní sezónû budeme chtít navázat na loàsk rok, kter byl úspû n. Nadále budeme provádût zasnûïování a vychovávat mladé lyïafie. Tûch je v klubu 53, z toho je 33 z Volar a 20 ze StoÏce. Pod vedením Martina Taranzy a Ale e Valíãka, Venduly KvûtoÀové a Martina âerného se uãí a zdokonalují od karvingu, pfies snowboard po bûïeck sport. Máme z nich velkou radost a trénujeme ve stfiedu a v pátek. V listopadu probûhlo i jednání EUROREGIONU umava, kde se zúãastnûné strany dohodly na údrïbû bûïeck ch stop. Stanovi tû areálu je ideálním místem nástupu na bûïecké tratû smûfiující odtud na v echny svûtové strany (Volary, Sto- Ïec, Lenora, Hlini tû, StráÏn, Mlaka - hraniãní pfiechod Mechov Potok se SRN). Ve StoÏci je moïno navázat na stopy do Haidmühle. V e bude propojeno tak, Ïe z Novopecka bude návaznost na rakouské bûïecké stopy, takïe pro zdatné lyïafie bude moïné projet na bûïkách hranici tfií státû, které umavu tvofií, po krásnû vyfrézovan ch tratích. My se budeme snaïit o to, aby byli spokojení. Tyto fiádky jsou psány krátce pfied prvním startem, a tak pfieji volarsk m lyïafiûm hodnû spokojen ch zákazníkû neboè ceny zûstávají na loàské úrovni. Kopec bude zasnûïován tfiemi dûly, z toho jedno je velmi moderní a staãí mu i teplota pod mínus dvûma stupni. Dûtem z lyïafiského oddílu, pfieji aby jim oblouky, aè ty krátké, ãi snowbordové ly, a bûïcûm krásné stopy. Vám v em, ktefií se chystáte na zimní radovánky, pfieji krásnou lyïovaãku. Nashledanou na sjezdovce. L. Beran Souhrn poãasí za listopad 2010 Minimální teplota: -14,6 C dne v 4:40 Pfiízemní minimální teplota: -16,7 C dne v 3:20 Maximální teplota: +18,6 C dne v 14:10 PrÛmûrná mûsíãní teplota: +3,0 C Úhrn sráïek: 45,4 mm Maximální náraz vûtru: 17,6 m/s dne v 23:32 (tj. 63,4 km/hod.) Poãet mrazov ch dní (teplota niï í neï 0,0 C): 13 Poãet dní s pfiízemním mrazem: 14 Nejvy í snûhová pokr vka: cm Poãet dní se snûhovou pokr vkou: 7 dní Celkem napadlo: 26 cm za mûsíc Sluneãní svit: 56,4 hodiny VOLARSK ZPRAVODAJ vydává mûsto Volary * Redakãní komise - Jana Frejková ( éfredaktor), Sylva Konrádová, Jifií Sosna, ing. Martin Janda - se nemusí vïdy ztotoïàovat s názory dopisovatelû a vyhrazuje si právo na úpravu délky textû * Inzerce a pfiíspûvky: J. Frejková, MûÚ Volary, Námûstí 25, tel: , * Za pûvodnost a obsahovou správnost ruãí autor * Nepodepsané pfiíspûvky - redakãní komise * VZ vychází v nákladu 1650 ks poslední den v mûsíci a je neprodejn * Tisk: Tiskárna FOP âerná v Po umaví 131, * Reg.ã.: MK âr E

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Na shledanou v roce 2013 Martina Pospí ilová, starostka mûsta PF 2013

Na shledanou v roce 2013 Martina Pospí ilová, starostka mûsta PF 2013 VáÏení spoluobãané, v nedûli 2. prosince jsme spoleãnû pfiivítali adventní ãas rozsvícením vánoãního stromu, poslechli si hrané i zpívané koledy od ÏákÛ ze základní umûlecké koly a poprvé se zaposlouchali

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Volarské bûïecké trasy

Volarské bûïecké trasy VáÏení spoluobãané, milí Volarané, uï mûïeme hovofiit o tom, Ïe zimní období pomalu, ale jistû pfiedává svou vládu jaru. Pracovníci technick ch sluïeb zaãínají uskladàovat zimní techniku a Mûsto Volary

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Palačinky & Lívanečky. 6x jinak. Prospěšná vláknina. Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker. Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno www.oetker.

Palačinky & Lívanečky. 6x jinak. Prospěšná vláknina. Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker. Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno www.oetker. Prospěšná vláknina Palaãinky a Lívaneãky obsahují tûlu tolik prospû nou vlákninu. Jemné vaječné palačinky V echny uvedené recepty z Palaãinek mûïete pfiipravit také s novinkou Jemn mi vajeãn mi palaãinkami.

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO KATALOG PF 2016 Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOG OGO D1 D2 D3 D4 D5 D6 a štastný Nový rok D7 D8 D9 D10 D11 D12 a štastný Nový rok D13 D14 Formát A6 na výšku (105 x 148 mm). A1 A2 A3 D15 D16 a

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

zachraàování lidí tábofiících na Soumarském mostû a za jejich spolupráci s Mûstem Volary po celou dobu trvání tohoto

zachraàování lidí tábofiících na Soumarském mostû a za jejich spolupráci s Mûstem Volary po celou dobu trvání tohoto VáÏení spoluobãané, ãervnové dny nám pfiinesly nemalé starosti s pfiívalov mi de ti. Pravdou je, Ïe na e oblast nebyla tolik zasaïena vodou jako tomu bylo v jin ch ãástech nejen na í republiky. Pfiesto je

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Muzejní sezóna zaãíná

Muzejní sezóna zaãíná VáÏení spoluobãané, v prûbûhu roku si pfiipomínáme nejrûznûj í data, která b vají neodmyslitelnû spojená s nûkter mi událostmi. AÈ uï jsou to narozeniny, jmeniny ãi rûzná rodinná nebo spoleãenská v roãí.

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

VáÏení spoluobãané, milí pfiíznivci slavností dfieva,

VáÏení spoluobãané, milí pfiíznivci slavností dfieva, VáÏení spoluobãané, milí pfiíznivci slavností dfieva, zdá se to b t neskuteãné, ale opût po roce pfiecházíme do druhé poloviny letních prázdnin a ãasû va í dovolené. Opût máme pfied sebou pfiedposlední srpnov

Více

Volary chutnají hezky, jihoãesky...

Volary chutnají hezky, jihoãesky... Nominace na Ïenu regionu MÛÏe b t v hrou, kdyï si nevelké mûsto zvolí za starostku nevelkou Ïenu? V pfiípadû Volar a Martiny Pospí ilové se tak stalo a to opakovanû. V pfiedminul ch volbách získalo mezi

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Zmûna volebních okrskû ve mûstû Volary

Zmûna volebních okrskû ve mûstû Volary VáÏení spoluobãané, v tomto roce poprvé dostáváte do sv ch domácností Volarsk zpravodaj, a proto mi dovolte, abych vám v em úvodem popfiála v roce 2014 hodnû zdraví, úspûchû jak v osobním, tak i profesním

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a 24. 5. 2014, svûj hlas mohou obãané odevzdat v pátek 23. kvûtna od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. kvûtna

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

k pfiechodûm pro chodce a to v e podle plánu zimní údrïby. Ten fie í, které komunikace se udrïují v I. aï III. etapû. Jedná

k pfiechodûm pro chodce a to v e podle plánu zimní údrïby. Ten fie í, které komunikace se udrïují v I. aï III. etapû. Jedná VáÏení spoluobãané, s pfiíchodem nového roku nám zaãala i pofiádná zima s notnou snûhovou nadílkou. Nyní se setkávám s pfiipomínkami, dotazy ãi stíïnostmi vás obãanû k prohrnování snûhu. Dovolte mi nûkolik

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Modernizace a rozvoj mûsta

Modernizace a rozvoj mûsta PfiestoÏe i do na eho mûsta dorazily první pfiíznaky dlouho ohla ované hospodáfiské krize, neznamená to apokalypsu a konec svûta. VÏdyÈ právû v leto ním roce se zhmotní úspûchy na í samosprávy z loàského

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Prosincové zastupitelstvo

Prosincové zastupitelstvo âtvrt lednov den nového roku pfiinesl zajímav astronomick úkaz a to ãásteãné zatmûní slunce, které bylo moïné pozorovat i ve Volarech. V tomto roce nás ãekají je tû dvû zatmûní Mûsíce. První zatmûní bude

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 4 PROSINEC 2015 ZDARMA VáÏení spoluobãané, jiï za nûkolik dnû budeme slavit tûdr den a následující vánoãní a novoroãní svátky. Mnoho z nás si v mysli

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

VáÏení spoluobãané, Martina Pospí ilová (12 z 15 hlasû), místostarostou Ing. Robert Proãka (14 hlasû

VáÏení spoluobãané, Martina Pospí ilová (12 z 15 hlasû), místostarostou Ing. Robert Proãka (14 hlasû VáÏení spoluobãané, srdeãnû Vám dûkuji za hlasy, kter mi jste rozhodli o jednoznaãném vítûzství na eho hnutí pro harmonick rozvoj obcí a mûst. Va i volbu v ná prospûch chápu mimo jiné i jako ocenûní mé

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

ROâNÍK 16 V TISK ZDARMA 1. âtvrtletí 2011

ROâNÍK 16 V TISK ZDARMA 1. âtvrtletí 2011 ROâNÍK 16 V TISK ZDARMA 1. âtvrtletí 2011 Zhodnocení roku 2010 Petrovick spolek pro obnovu a zachování tradic Se el se rok s rokem a ná Spolek se pokusí zhodnotit, jak se podafiilo oïivit spoleãenské dûní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

PIVOBRANÍ. V sledky voleb do Evropského parlamentu 2014

PIVOBRANÍ. V sledky voleb do Evropského parlamentu 2014 VáÏení spoluobãané, i v leto ním roce byly v na em mûstû kvûtnové oslavy obohaceny o dal í novou a velmi zajímavou akci. Organizaãní t m 252. protiletadlového raketového oddílu AâR, ve sloïení nrtm. Jaroslav

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Sportovec okresu Prachatice

Sportovec okresu Prachatice Sportovec okresu Prachatice Dne 29. ledna tohoto roku probûhlo vyhlá ení ankety Sportovec okresu Prachatice pro rok 2009. V krásn ch prostorách Národního domu v Prachaticích se se li nejlep í sportovci

Více

Adolf Ka par. 53 (umûní)

Adolf Ka par. 53 (umûní) Adolf Ka par V roce Franti ka Barto e si pfiipomínáme nejen sté v roãí úmrtí tohoto v znamného národopisného badatele, ale také sté v roãí prvního vydání jeho knihy urãené nikoli badatelûm ãi zájemcûm

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Volar tí hasiãi uzavírali v cvikov rok

Volar tí hasiãi uzavírali v cvikov rok Volar tí hasiãi uzavírali v cvikov rok BlíÏí se konec roku a hasiãi pomalu bilancují, je tû pfied valnou hromadou sboru uzavírají jednu z kapitol svojí celoroãní práce a tou je v cvikov rok. Odborná pfiíprava

Více