Vážení spoluobčané, milí Volarané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, milí Volarané,"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, milí Volarané, Volarský zpravodaj se dopsal ke konci dalšího ročníku svého vycházení a my také pomalu uděláme tečku za uplynulým rokem Už nám dohořela čtvrtá adventní svíčka a před námi jsou vánoční svátky. Vánoční svátky tichého rozjímání. Vánoční svátky vybízející nás k milosti, přívětivosti, štědrosti, srdečnosti a rozdávání radosti druhým. Přeji vám, aby vaše Vánoce byly se všemi přívlastky, které právě k těmto svátkům patří. Aby byly bohaté. Bohaté ve štěstí, lásce, radosti a v přítomnosti vašich blízkých. Vážení spoluobčané, děkuji vám za podporu, pomoc a vše pozitivní, co jste pro Volary vykonali. Poděkování také patří všem zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, členům výborů a komisí a městským organizacím za jejich odvedenou práci nejen v uplynulém roce, ale v celém volebním období. Do toho nadcházejícího volebního období a do nového roku 2011 vám přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů. Martina Pospíšilová, starostka města

2 Z jednání zastupitelstva mûsta konaného dne Zastupitelstvo konstatuje, Ïe * v ichni pfiítomní ãlenové ZM slo- Ïili zákonem pfiedepsan slib * volby o v ech funkcích probûhnou vefiejn m hlasováním Zastupitelstvo schvaluje * navrïen program jednání * volební komisi v tomto sloïení: pfiedseda p. Pavel Trnka, ãlenové Ing. Martin Janda, Mgr. Dana Míková, Vilém Mik ík, Mgr. Petr Horálek Zastupitelstvo urãuje, Ïe * pro v kon funkcí starosty a místostarosty budou dále zvolení ãlenové konaného dne zastupitelstva mûsta uvolnûní * dny pro oddávání jsou stanoveny na pátek a sobotu od 9:00 hodin do 13:00 hodin Zastupitelstvo volí * do funkce uvolnûné starostky mûsta paní Martinu Pospí ilovou * do funkce uvolnûného místostarosty mûsta Ing. Roberta Proãku * do funkcí neuvolnûn ch ãlenû rady mûsta p. Romana Kozáka, Mgr. Víta Pavlíka, p. Ivo Rolãíka * pfiedsedou finanãního v boru Mgr. Petra Horálka * pfiedsedou kontrolního v boru p. Pavla Trnku Z jednání rady mûsta Rada mûsta schvaluje * postup provedení inventarizace majetku mûsta k dle pfiedloïeného metodického listu. Hlavní inventarizaãní komise je ve sloïení: pfiedseda Stanislava Jindrová, ãlenové Ing. Franti ek Pokorn, Ing. Dana Kabilková * uzavfiení provozu Matefiské koly Volary v ul. Sídli tû Míru 117 v dobû od do * uzavfiení mûstské knihovny v termínu od * ve znûní pfiedloïeného návrhu operativní Plán zimní údrïby místních komunikací, kter bude platn na období roku * vyhlá ení zámûru ã. 23/11/N/2010 na pronájem ãásti pozemku p.ã. PK 4730/1d5 v k. ú. Volary o v mûfie 55 m 2 ve znûní pfiedloïeného návrhu * vyhlá ení zámûru ã. 25/11/N/2010 na pronájem ãásti pozemku st. p. ã v k. ú Volary o v mûfie 40 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 24/11/N/2010 na pronájem ãásti pozemku p. ã. 1170/1 v k. ú. Volary o v mûfie 53 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 30/11/Prod/2010 ve znûní pfiedloïeného návrhu na prodej nebytového prostoru ã. 427/5 v budovû ã p. 427 v Kollárovû ul. vãetnû pfiíslu n ch podílû na spoleãn ch ãástech domu a zastavûného pozemku * vyhlá ení zámûru ã. 28/11/Prod/2010 ve znûní pfiedloïeného návrhu na prodej pozemku p. ã. 662/9 v k. ú. Chlum u Volar o v mûfie 368 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 29/11/Prod/2010 ve znûní pfiedloïeného návrhu na prodej pozemku p. ã 662/1 díl "a" v k. ú. Chlum u Volar o v mûfie 502 m 2 * vyhlá ení zámûru ã. 31/11/Prod/2010 na prodej bytové jednotky ã. 272/8 a pfiíslu n ch spoluvlastnick ch podílû na spoleãn ch ãástech domu a zastavûného pozemku ve znûní pfiedloïeného návrhu Rada mûsta rozhodla * na základû Ïádosti sníïit od mûsíãní pfiedpis za uïívání bytu ã. 12 o sluïby, po dobu léãení v nemocnici a doloïení dokladu o pobytu v nemocnici * uzavfiít dodatek ã. 4 k mandátní smlouvû ze dne Kino Volary na období od do * vypovûdût nájem bytu z dûvodu hrubého poru ování povinností nájemníka nezaplacením nájemného a záloh na sluïby spojen ch s uïíváním bytu ã. 1, ãp. 19, Ml nská ul. * vyhlásit zámûr ã. 04/11/SDaB/2010 na pronájem nebytov ch prostor ãp. 34 Námûstí ve znûní pfiedloïeného návrhu * neprojednávat pfiedloïen materiál * ãleny finanãního v boru Ing. Jifiího Cigánka, p. Viléma Mik íka, p. Petra âmerdu, paní Jaroslavu Mazurovou * ãleny kontrolního v boru Mgr. Danu Míkovou, Ing. Martina Jandu, p. Vladimíra âutku, paní Janu Bártovou Zastupitelstvo zfiizuje * kontrolní a finanãní v bor, oba o poãtu pûti ãlenû Zastupitelstvo povûfiuje * Ing. Roberta Proãku a p. Romana Kozáka uzavíráním manïelství pfii obãansk ch sàatcích Návrh na vyhlá ení zámûru na pronájem NP, ãp. 51, Soumarská ulice * neprojednávat pfiedloïen materiál Návrh na vyhlá ení zámûru na pronájem NP, ãp. 149, ulice 5. kvûtna * vypovûdût nájem nebytov ch prostor ã. 1, ãp. 500, Budûjovická ulice z dûvodu neplacení nájemného a záloh na sluïby podle 9 odst. 2b zákona ã. 116/1990 Sb. * na základû Ïádostí nájemníka nebytov ch prostor ã. 1, ãp. 134, ukonãit nájemní vztah dohodou ke dni * vyhlásit zámûr ã. 07/11/SDaB/2010 na pronájem nebytov ch prostor ãp. 134 Námûstí * v souladu s podmínkami vefiejné zakázky zateplení budovy ãp. 283 pfiidûlit tuto zakázku a uzavfiít smlouvu o dílo * v souladu s podmínkami vefiejné zakázky zateplení budovy ãp. 303 pfiidûlit tuto zakázku a uzavfiít smlouvu o dílo * Ïe mûsto s firmou E.ON Distribuce a.s., uzavfie smlouvu o zfiízení práva odpovídajícího vûcnému bfiemenu * vyplatit finanãní odmûny fieditelûm pfiíspûvkov ch organizací Mûsta Volary * pronajmout na dobu urãitou a to od do , byt V Kasárnách ãp. 352, Sídli tû Míru ãp. 283, byt V Kasárnách ãp. 351 Volarsk zpravodaj 2

3 Z jednání rady mûstapokraãování Rada mûsta bere na vûdomí * do lé pfiihlá ky do v bûrového fiízení na místo jednatele spoleãnosti Sesazovna d h, s. r. o., Volary * nabídku na v mûnu zastaralé a nevyhovující promítací techniky a nevyhovujícího zvukového zafiízení v kinû Volary * ukonãení nájmu a pfiedání nebytov ch prostor na st. pozemku p. ã v k. ú. Volary, V Kasárnách ke dni * pfiedloïenou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek vefiejné zakázky "Zateplení budovy ãp. 283 ve Volarech" * pfiedloïenou zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek vefiejné zakázky "Zateplení budovy ãp. 303 ve Volarech" Rada mûsta ukládá * pfiedloïit radû mûsta návrhy zámûrû na pronájmy pozemkû a dodatkû smluv k pozemkûm za ãp ve Volarech Informace z MûÚ V mûsíci prosinci nebude zaji tûn sobotní provoz na MûÚ Volary. Ve dnech 23. a 31. prosince budeu zavfien MûÚ Volary pro vefiejnost. Dûkujeme za pochopení Ing. Franti ek Pokorn, tajemník MûÚ Volary Mûsto Volary nabízí k prodeji voln nebytov prostor - b val bufet v budovû ãp. 427 v Kollárovû ulici o celkové v mûfie 144 m 2. BliÏ í informace - p. Jindrová, odbor investic a správy majetku MûÚ Volary, tel Mûstská knihovna Volary bude z technick ch dûvodû a dûvodû ãerpání dovolené uzavfiena od 20. do 31. prosince Dûkujeme za pochopení. V sobotu 27. listopadu probûhly v radniãním sále a na námûstí Volar vánoãní trhy. Mûstem zavonûl vánoãní punã, kter rozdávali radní Mûsta Volary. Vánoãní atmosféru podtrhly tóny Zámeckého Tria z Hluboké nad Vltavou, které znûly z balkonu mûstského úfiadu. Písniãky a koledy v podání ZU Volary zaznûly v radniãním sále. Zde byla moïnost nákupu vánoãních ozdob, hraãek, knih, podmaleb, fiezbáfisk ch v robkû, perkû, rûzn ch druhû ãaje, v robkû od skautû a DDM, adventních vûncû, svícnû a jin ch produktû, které patfií k adventu a vánocûm. (red) Vánoãní trhy Spoleãenská rubrika V mûsíci prosinci oslavili své narozeniny tito z na ich ãlenû: paní Helena Frömlová, paní Anna Kolínská, pan Ivan Iliev, pan Fritz Karpf a paní Jana âadová. V em jmenovan m v echno nejlep í, hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do dal ích let pfieje V bor zdravotnû postiïen ch Volary Děkujeme paní starostce Martině Pospíšilové za krásná slova a dárek, který věnovala spolu s paní matrikářkou Annou Hodánkovou našim rodičům paní Věře a Vasilu Kalenským při příležitosti jejich Zlaté svatby. Dcera Rajsa a syn Jaroslav s rodinami. Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou soustrast, květinové dary a účast na posledním rozloučení s paní MARIÍ VRŠANOVOU. Zároveň děkujeme za velmi procítěný projev panu Františku Krátkému. Marie, František a Vladislav s rodinami. Dne 11. prosince uplynulo 11 let od úmrtí mého manžela JANA LEJČARA. Všem, kteří si s námi vzpomenou, upřímně děkuje manželka, dcera a syn. Volarsk zpravodaj 3

4 Zprávy z matefiinky Vánoce pfiicházejí Na vánoãní svátky se tû í snad kaïd, velcí, men í, ale hlavnû ti nejmen í. Nejinak je tomu i v na í matefiské kole. PfiestoÏe kola ve v chovnû vzdûlávací ãinnosti pfied kolních dûtí vyuïívá mnohé tradice a zvyklosti s nimi spojené, vánoãní oslavy jsou v ãinnostech koly jedny z nejkrásnûj ích. Na e dûti si hned na poãátku prosince proïily vzru ující dopoledne plné záïitkû, kdy kolu nav tívil Mikulá a kolem koly pobíhal ãertík s metliãkou. Dûti pfiednesly básnû, písnû a pfiedvedly taneãky, které si pro Mikulá e nacviãily a za odmûnu pak dostaly dáreãky. A ani ãertíka nebylo tfieba - v echno zlobení dûti zahodily do ãertovského kotle. Bonusem tohoto emoãního dopoledne byla ãertovská pohádka pfiedvedená uãitelkami koly. Také rodiãe se sv mi dûtmi byli zapojeni do vánoãního tvofiení. V kladní skfiíà firmy Obzor nav tívili ãerti a ãertice, které vyrobili rodiãe s dûtmi z M Revoluãní. Dûti z M Sídli tû Míru se sv mi rodiãi tvofiily Betlém a andûlíãky. O tom, Ïe se jim tohle tvofiení opravdu povedlo, se mûïete pfiesvûdãit na âeské po tû ve Volarech. Matefiskou kolu nav tívili také Ïáci Praktické koly pfii Z ve Volarech s pásmem vánoãních pfiání. I tohle dopoledne si uïívaly nejen na e dûti, ale dûti, které do kolky zavítaly jako koláci. Dûti se bûhem aktivních ãinností seznámí s tradicemi Vánoc. Na e koliãka "vonûla" perníãky, "znûla" vánoãními koledami, "záfiila" vánoãními ozdobami a stromeãky. Závûreãnou teãkou vánoãních oslav v ak bude posezení dûtí, rodiãû i prarodiãû v M. Toto odpoledne chceme proïít spolu - uãitelky, rodiãe, dûti. Zazpíváme si koledy, ochutnáme vánoãní cukroví a vyrobíme si vánoãní pfiáníãka. A pak uï se budeme v ichni tû it na ten magick tûdr den. Kolektiv M pfieje sv m dûtem, rodiãûm a Vám v em, aby kaïd na el pod vánoãním stromeãkem dáreãek, kter si pfiál, a aby pro Vás byly Vánoce opravdu Èastné a veselé. Tereza Votavová, fieditelka koly Ani mrazy nás nespálily Ani mrazy nás nespálily A je tû ani zima nezaãala a uï jsou pofiádné. Správní skauti, ale chodí do pfiírody za kaïdého poãasí, a tak jsme vyrazili, aã vítr hrozil, Ïe na e nejmlad í skautíky - Svûtlu ky a Vlãata, odfoukne neznámo kam. Vyrazili jsme na místo, kde byl zastfielen poslední umavsk vlk. To uï bylo, pravda, pfied mnoha lety a teì je na tom místû jen pomníãek. Ale ten je fakt hezk. Je to na Svûtlé hofie u Lipky, a my jsme si tam povídali o vlcích, jak Ïijí, kde se dnes je tû volnû vyskytují. A protoïe bylo zrovna svatého Martina a to u nás b vá posvícení, nechybûly ani pravé Martinské rohlíky. Ty si, ale musel kaïd sám najít. Podafiilo se to v em, takïe paráda. Cestou k Borov m Ladám se udûlalo nádhernû, dokonce pfiestal skuãet vítr a zaãalo hfiát sluníãko. NeÏ jsme dorazili na Lipku, zase se zatáhlo a zaãalo pr et. Sedmnáct listopad jsme strávili se skauty z Vimperka na Boubínû. Chodíme tam takto tradiãnû jiï dlouho, letos jsme dokonce napoãítali, Ïe jiï dvacet let. Alpy jsme sice nevidûli, zato jsme si pfiímo na vrcholu uvafiili v bornou polévku. A uï tu byl advent a ten pro nás znamená kaïdoroãnû prodávání na volarsk ch trzích. TakÏe jsme kuchtili, vyrábûli doma i v klubovnû a jsme rádi, Ïe se vám na e v robky líbily a Ïe se je podafiilo prodat. Také se nám podafiilo strávit odpoledne plné deskov ch her, na které jsme pozvali i lenorské dûti. Nauãili jsme je hru Metro, Vikingy a Carcassone. Proto- Ïe akce byla úspû ná, chtûli bychom uspofiádat podobnou i pro dûti ve Volarech, takïe urãitû sledujte na e webové stránky a v vûsku. A teì se uï pfiipravujeme na vánoce, jako kaïd m rokem i letos budeme rozná et betlémské svûtlo s pfiáním, aby jeho hfiejiv plamínek Vám záfiil a pfiiná el radost, pohodu a dobrou náladu do v ech dnû pfií tího roku. A to bychom pfiáli Vám v em. Za skautsk oddíl Boubín Rozárka Jandová Volarsk zpravodaj 4

5 Zpráviãky z Volarského domeãku T ÍKRÁLOVÁ "PLY ÁKOVÁ" SBÍRKA bûhem dne - pro v echny dûti, které mají doma ply áky, se kter mi si uï nehrají a vûdí, Ïe by udûlaly radost jin m. Prosím pfiineste je do Volarského domeãku. leden pro v echny nad ené hráãe âlovûãe nezlob se âlovùâí MARATÓN PRO M dopoledne - pro v echny malé hráãe z matefiské kolky v ukov program - ENCAUSTIKA 10:00-12:00 hodin, malování voskem pomocí speciální Ïehliãky âlovùâí MARATÓN od 13:00 do 15:00 hodin finále od 13:00 do 15:00 hodin NEBOJ SE VYSVùDâENÍ, MÁME PRO TEBE P EKVAPENÍ 14:00-16:00 hodin - pro v echny dûti, které nám pfiinesou pololetní vysvûdãení ze koního roku 2010/2011, je pfiipraveno ve Volarském domeãku nejedno pfiekvapení. Hry, v tvarná dílna, soutûïe a smích. INFORMACE : budou bûhem mûsíce ledna na plakátech tel.: , www: Pfiání pro JeÏí ka V pátek a v sobotu 26. a se volarské pracovi tû Domu dûtí a mládeïe Prachatice, zahalilo do pfiedvánoãní atmosféry. Osmnáct kolákû a pfied kolákû se ve spolupráci s pracovnicemi mûstské knihovny dozvûdûlo, kdo v které zemi o vánoãních svátcích nadûluje dárky. Pro kaïdého byl pfiipraven dáreãek v podobû malé drobnosti a krásného papírového Mikulá e. Poté si dûti vyrábûly kvûtináãkové andílky a pro své kamarády pfiipravovaly obãerstvení. Velk m záïitkem pro dûti je vïdy svût lková cestiãka a na jejím konci pfiekvapení. Po vydatné veãefii a pfiipravení vlastního pelí ku se dûti koukaly na pohádku. Pfienocování v Domeãku je to, co dûti na této akci láká nejvíce, není zde nouze o legraci. Sobotní dopoledne dûti malovaly svá pfiání k vánocûm, soutûïily v interaktivních a deskov ch hrách. Spoleãn víkendov program pak vyvrcholil úãastí na adventních trzích, kde se dûti zapojily do prezentace práce v ech úãastníkû zájmového vzdûlávání. Celá akce se vydafiila, o ãemï svûdãí spokojenost zúãastnûn ch dûtí. JiÏ teì se tû íme na dal í setkání v na em Domeãku. Podûkování patfií Vûfie Pálkové a Ladislavû krnové z mûstské knihovny za bezvadnou spolupráci. Za DDM Prachatice, pracovi tû Volary: Vlaìka Laschová a Monika Gricová Děkujeme všem organizacím, subjektům a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují a podporují naši činnost. Děkujeme, že nám pomáháte rozdávat radost dětem a kvalitně naplňovat jejich volný čas. Přejeme Vám hodně zdraví, radosti a úspěchů do roku 2011 a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Kolektiv pracovníků DDM Prachatice, pracoviště Volary Volarsk zpravodaj 5

6 Zapomenuté kouzlo novoroãenek Vzpomínám na dobu pfied více jak dvaceti lety, kdy se toto období neslo nejen ve znamení shánûní dárkû a pfiípravy na nadcházející vánoãní ãas, ale také bylo naãase zapnout mozkové závity a vytvofiit novoroãenku - péefko. Poãe tûl název je zkratkou z francouzského Pour féliciter. Rozesílání novoroãenek bylo tradicí nejen mezi trampy, kum t fii, své novoroãenky si vyrábûl kdekdo. B valy prezentací jednotlivce nebo skupiny, stejnû jako kdysi pouïívané ex libris. KaÏd se snaïil pfiijít s nûjak m neotfiel m nápadem, grafikou, obrázkem, fotkou. A vûfite, Ïe v dobû, kdy jsme mûli jen obyãejné fotoaparáty a barviãky, to nebylo vûbec jednoduché. Zavírali jsme se v temnu fotokomor a pfies negativ pokládali vystfiihané ablonky s letopoãtem. Kdo se v té dobû mohl dostat k cyklostylu (lihov kopírovací stroj - pozn. aut. pro mladou generaci) nebo ke xeroxu, tak byl king. Spousta lidí svá péefka malovala ruãnû, co kus, to originál. V období mezi Vánoci a Nov m rokem se pak nosily na po tu tûsky obálek a ãekalo se od koho se objeví novoroãenka ve schránce, s ãím nás kdo pfiekvapí. V té dobû se je tû vedly tfieba kroniky nebo osobní deníky - canacáky. A tam se péefka vlepovala, bylo jich aï nûkolik stránek. I dnes mi v po tovní pfiihrádce pfiib vá v období Vánoc obálek s ruãnû psanou adresou i dnes se snaïím na poãítaãi (jaká pohoda) vytvofiit nûjaké pûkné neotfielé péefko, ale proti té dfiívûj í záplavû uï to není ono. Obdobnû dopadly vánoãní pohlednice, nahradily je maily a esemesky. Firmy je tû posílání novoroãních pfiání udrïují, je to podstatnû jednodu í, na webu si mûïete vybrat ze stovek nabídek. KdyÏ Vám zbude v pfiedvánoãním mumraji chviliãka, zkuste si vzpome- nout na své blízké a "vrazit" do nich tu desetikorunu za známku. Osobní pohlednice nebo dokonce vlastní pééfko potû í víc neï pfiepískaná esemeska. Martin Janda Redakční rada Volarského zpravodaje přeje příjemné prožití vánočních svátků, šťastný a pohodový rok Volarsk zpravodaj 6

7 Klidné vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce přejí Technické služby města Volary Městský úřad Volary přeje všem občanům klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Rodinnou pohodu po celé vánoční svátky, nevšední zážitky při čtení knih a šťastný vstup do nového roku přejí Věra Pálková a Ladislava Škrnová Zlat koník - Zlatou ek KdyÏ v dobách minul ch pfii ly na umavu Vánoce, byly tak jako dnes, v echny dûti plny oãekávání, jestli a co jim JeÏí ek nadûlí. Dnes nadûluje JeÏí- ek umavsk m dûtem dárky na tûdr den 24. prosince veãer. Ty dûti, které dodrïely celodenní pûst, mohou dokonce zahlédnout i zlaté prasátko. Nebylo tomu tak vïdy. V dfiívûj ích dobách, v nûkter ch oblastech umavy, nosíval dûtem dárky a rûzné dobroty JeÏí ek také na tûdr den, ale jiï ráno. Dûti dobfie vûdûly, Ïe JeÏí ek musí nav tívit hodnû dûtí, také dárkû a dobrot má mnoho, a proto mu pomáhají zlatí koníci se stfiíbrn mi podkovami a zlat m zvonkem na krku, ktefií JeÏí ka vozí a prohánûjí se s ním po nebi. Právû Zlatou ky, JeÏí ek posílal, aby dûtem pfiinesli dobroty a dárky. Tam, kde se oãekávala nadílka jiï ráno, rozestavûly dûti veãer na rûzná místa v domu, za oknem ãi ve stodole a podobnû, misky nebo ko íãky. Ráno, je tû za tmy, je vzbudilo cinkání zvonku, kter zvonil zlatému koníku na krku a po pokoji poskakovalo svûtélko, odraz jeho zlaté hfiívy. Mnohdy sly ely i dusot jeho stfiíbrn ch kopyt. KdyÏ v ak vybûhly ven, koník byl pryã, ale dárky a pochoutky jiï v pfiipraven ch nádobách byly. Nûkde zlat koník, dûti je tû spící v posteli, dobrotami a dárky pfiímo v posteli zasypal nebo jim schoval naditou ponoïku a dárky pod postel. Tam, kde zlat koník nadûloval dárky aï veãer, bylo po setmûní jiï z daleka sly et dusot jeho kopyt a zvonûní zlatého zvonku a v ude poskakovalo svûtlo jeho zlaté hfiívy. Dûti, které ãekaly na pochoutky a dárky, jej v ak nesmûly polekat, aby neutekl, a proto na nûj ãekaly zavfiené v pokoji. KdyÏ byl zlat koník s nadílkou dobrot a dárkû hotov, zacinkal sv m zlat m zvonkem, zabu il sv mi stfiíbrn mi kopyty na dvefie a zadupal. NeÏ dûti vybûhly z místnosti, byl jiï pryã. S dodrïováním tûdrodenního pûstu, to také bylo rûzné. Vût inou lo o dodrïování mírného pûstu po cel advent, kde se vypou tûlo z jídelníãku pfiedev ím maso, ale vypustily se i rûzné jiné Ïivotní rozmafiilosti. Kde byl pûst celodenní a zlat koník pfiinesl nadílku ráno, mohly si dûti nadûlené dobroty sníst hned ráno. Kde byl pûst mírnûj í s lehk m obûdem, mohly se nadûlené pochoutky jíst aï po obûdû. Obûdvalo-li se na 0tûdr den, nesmûla hospodynû vstát od stolu a jídlo nosila nejstar í dcera. To proto, Ïe vstala-li by hospodynû, nevysedûla by na jafie Ïádná slepice kufiata. Pfii veãerní nadílce, to bylo pfies den obdobné, dûti nejedly dobroty, ale prostou obyãejnou stravu. Zlaté prasátko má pravdûpodobnû pûvod je tû z dob pohansk ch, kdy v pfiedkfiesèansk ch dobách byl vepfi symbolem slunce a také zimního slunovratu, kter nastává právû ve vánoãní dobû. Jifií Sosna Redakční rada děkuje všem svým dopisovatelům a těší se v roce 2011 na další spolupráci. Poděkování patří také panu Rubešovi za dovoz Volarského zpravodaje z tiskárny FOP z Černé v Pošumaví. Volarsk zpravodaj 7

8 Prosincové pranostiky a zajímavosti 1. prosinec - Edmund Kampián, Eligius O svatém Edmundu Kampiánû, ledov vítr fiãí se stránû. KdyÏ mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Podle prûpovídky o studni je moïné pfiedpokládat, Ïe listopad a zaãátek prosince by mûly b t mokré, aby se naplnily prameny. Pokud je such podzim a poté pfiijde brzy zámraz, nedostane se jiï voda ze sráïek pod povrch, takïe následkem toho mûïe dojít opravdu k poklesu hladiny vody ve studních. 4. prosinec - Barbora Svatá Barborka vyhání dfiíví z dvorka. O svaté Barbofie leïívá sníh na dvofie. Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodnû ovoce v budoucím roce. Svatá Barbora je prvním kritick m dnem v prosincovém období. Poãátkem prosince je topná sezóna jiï v plném proudu, takïe opravdu v kamnech rychle mizí hraniãky dfiíví uskladnûn ch na dvorcích. 6. prosinec - Mikulá O Svatém Mikulá i ãasto sníïek prá í. KdyÏ na Mikulá e pr í, zima lidi hodnû zkru í. Pomûrnû pravidelné oteplení pfiipadající na toto období se nemusí nutnû vázat pfiesnû k tomuto dni, jelikoï se jedná o jev vícedenní, takïe mûïe nastat dfiíve (Barbora) nebo pozdûji a potom skuteãnû se mûïe chodit po blátû aï na Lucii. 13. prosinec - Lucie Na svatou Lucii jasn den, urodí se konopí a len. Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdel í noc. Lucie noci upije a dne nepfiidá. Rãení o Lucii a dlouhé noci je u nás známo jiï od roku 1520, pfiiãemï toto rãení vzniklo je tû pfied zmûnou kalendáfie v roce 1582, kdy zimní slunovrat pfiipadal na ãas kolem a neplatí z tohoto dûvodu jiï pro dobu po pfiijetí gregoriánského kalendáfie. Pofiekadlo o upíjení noci (podle F. L. âelakovského) se fiadí mezi nejznámûj í tzv. astronomické paradoxy a vypl vá z rozdílu mezi prav m sluneãním dnem a "obãansk m" dnem poãítan m podle na ich hodinek. 16. prosinec - Albína O svaté Albínû schovej se do sínû. Závûj sv. Albíny zaplavuje doliny. 17. prosinec - Tomá apo tol Na svatého Tomá e nejdéle noc na e. O svatém Tomá i meluzína stra í. Pranostiky sice avizovaly pfiíchod zimy jiï nûkolikrát, ov em ta pravá zima astronomická, kdy také nastává zimní slunovrat, zaãíná aï na Tomá e. Tomu odpovídá i nejdel í noc a nejkrat í den v roce. 23. prosinec - Viktorie Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 24. prosinec - Adam a Eva Na Adama a Evu ãekej oblevu. Jitfiní jasné a obloha ãistá, úroda hojná pfií tí rok jistá. Svítí-li na tûdr den od deváté hodiny jasnû slunce, bude krásné poãasí na Ïnû obilné, senné i otavové. Jasná noc o tûdrém dnu, mrazy lezou ke dnu. Charakteristiku povûtrnosti mûïeme na tento den nalézt rovnûï i v básni tûdr veãer od K. J. Erbena. Je-li na tûdr den zima, shodují se v echny pofiekadla na tom, Ïe úroda v pfií tím roce bude dobrá. Podle Partlicia (1617) vystavovali pilní hospodáfii kolem Matûje ven mûdûnici s vodou, aby mohli poznat, jak mráz byl. Mráz je sice v tuto dobu Ïádoucí, ov em ne pfiíli siln, jelikoï panovala domnûnka, aby po v jimeãnû tuhé zimû nepfii lo neobvykle teplé a suché léto. Obleva v tomto období je dobfie pozorovan m rysem stfiedoevropského podnebí, pfiiãemï v niï ích polohách znamená sychravé poãasí, dé È a mrholení, tudíï konec snûhu a Vánoce na blátû. Dle statistick ch pozorování je moïno s tímto faktem poãítat s pravdûpodobností 80%. Dosud nejteplej ím tûdr m dnem za celé období pozorování v praïském Klementinu od roku 1775 byl 23. prosinec roku 1977, kdy se teplota pfies den vy plhala aï k hodnotû + 12,9 C. Poãátek nového roku dfiíve lidé poãítali od nejkrat ího dne - tzn. od zimního slunovratu. V tomto období zemûdûlské ãinnosti stály. A tak ãlovûk se snaïil alespoà poodhalit rou ku nového roku, pfiiãemï panovaly domnûnky, Ïe jevy, které se ukazují na obloze poukazují na v voj budoucího rázu poãasí, na nûmï byla závislá pfií tí úroda a tím pádem i obïiva celé rodiny. 25. prosinec - Hod boïí vánoãní (BoÏí narození) Lep í Vánoce tfieskuté neï tekuté. Mráz na BoÏí narození - zima se udrïí bez promûny. Vánoce - vánice. KdyÏ Vánoce obílí stromy snûhem, tak je posype jaro kvûtem. Svûtlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - svûtlé stodoly. Co má na mysli prûpovídka o tmav ch Vánocích a svûtl ch stodolách? Jsou-li Vánoce zamraãené a beze snûhu, lze poãítat pfií tí léto s malou úrodou (tedy prázdné stodoly). Zkrátka je Ïádoucí, aby zima byla taková, jakou má b t, pak by i jaro a léto pfií tího roku mûlo b t prosto jak chkoli extrémních v kyvû. 26. prosinec - tûpán muãedník Chodí-li Katefiina ( ) po ledû, chodí svat tûpán po blátû. Svítí-li na den svatého tûpána slunce, bude drahé ovoce. Pakli na tûpána vûtrové uhodí, pfií tí rok víno patné se urodí. Volarsk zpravodaj 8

9 28. prosinec - Mláìátka betlémská Na Mláìátka kdyï pr í, os pají se dûti. O Mláìátkách den se omlazuje. S oznaãením Mláìátek pro tento den se setkáme v Jiráskovû Filosofské historii, kde v bytû aktuára Roubínka se nacházel obraz zpodobàující ukrutného krále Heroda, jenï dal nemilosrdnû povraïdit betlémská mláìátka. S tím je také spojena motivace vût iny pranostik tohoto dne. RovnûÏ tak je moïno souhlasit se skuteãností, Ïe pokud koncem prosince pr í a teploty se udrïují nad nulou, pfiispívá tento ráz v skytu infekãních onemocnûní popfi. jin ch - osypky apod. 31. prosinec - Silvestr Pokud jde o v hledy na nejbliï í období váïící se k tomuto dni, stoprocentní úspû nosti se tû í rãení: KdyÏ na Silvestra snûïí, Nov rok není daleko. Ná prosinec je v kalendáfii mûsícem posledním - dvanáct m, v fiímském kalendáfii byl ov em mûsícem desát m, od ãehoï plyne i jeho pojmenování - december. Jeho ãeské oznaãení snad pochází od slova sin, prosinût (tzn. Vánoãní zvyky Prosvítat), jelikoï prosincové dny jsou povût inou charakteristické "barvou" edivou, jsou bledé, mlhavé, protoïe slunce v tomto období zimního slunovratu svítí z celého roku s nejniï í intenzitou. Je moïné si na pranostikách v imnout faktu, Ïe pouze velmi málo z nich se zab vá samotn m poãasím v tomto období, témûfi v echny se váïí k pfií tímu roku, jeho úrodû, popfi. se zab vají v hledy na dobu nastávající zimy. Podle pofiekadla o vûtru a nemoci je uvaïováno na základû v skytu specifického charakteru poãasí, jenï je provázen teplotní inverzí a s ním spojen m mí ením kapek mlhy s ostatními ãásticemi (koufi, v fukové plyny apod.), ãehoï následkem jest v skyt tzv. klasického smogu, pfiiãemï pfii vdechování tûchto ãástic dochází ve vût inû pfiípadû k dráïdûní horních cest d chacích a zv ené náchylnosti organismu k infekcím. Ov em v skyt této situace je daleko více pfiíznaãn aï pro následné mûsíce - leden a únor. Ráz pranostik je moïné shrnout pod skuteãnost, Ïe je-li v prosinci mráz se snûhem, tudíï zima se vyskytuje ve své "charakteristické" podobû, lze pfiedpokládat, Ïe bude i ráz povûtrnosti v prûbûhu pfií tího roku "normální", bez v skytu vût ích extrémû. Vánoãní kapr tûdroveãerní kapr patfií k tradiãním symbolûm Vánoãních svátkû. JiÏ v pfiedvánoãním ãase v ulicích kaïdého ãeského mûsta nejdete veliké kádû plné ryb. Tradiãní tûdroveãerní veãefie se skládá z rybí polévky a smaïeného kapra s bramborov m salátem. Tolik oblíbená tûdroveãerní veãefie se smaïen m kaprem patfií mezi nejmlad í vánoãní tradice. Ryby se na vánoãním stole zaãaly ãastûji objevovat aï na zaãátku 19. století, dfiíve byly spí e vzácností, pfiedev ím v rybníkáfisk ch oblastech anebo v zámoïn ch rodinách. PÛvodní vánoãní úprava kapra - kapr na ãerno - se pfiipravoval dva aï tfii dny pfiedem a vafiil se ve sladké omáãce s ofiechy, perníkem a vestkami. SmaÏeného kapra poprvé pfiipravila Magdaléna Dobromila Rettigová. V kuchafice se smaïen kapr spoleãnû s bramborov m salátem objevil aï v roce Tradiãní souãástí tûdroveãerní veãefie se stal aï v 50. letech 20. století. Umístûní na stole Také umístûní vûcí a pokrmû na stole mûlo svûj úãel: na jednom rohu byl bochník chleba, kter mûl rodinû zajistit dostatek jídla. Na druhém pak slamûnka a dary pole - aby i následující rok pfiinesl dobrou úrodu. Na tfietí roh se dávaly peníze, které mûly domácnosti pfiinést bohatství. Nezapomínalo se ani na domácí zvífiata: na ãtvrtém rohu b vala miska s kousky jídla pro dobytek a slepice. Chutû vánoc Zku ené kuchafiky a pekafiky vûdí, Ïe na sváteãní peãení nepotfiebují jenom mouku, cukr a tuk. Teprve dal í maliãkosti dodávají kaïdému cukroví pravou, zcela specifickou chuè. Vanilka Úzké tobolky této orchideje jsou zdrojem látky zvané vanilin. Vanilkov lusk po vy krábnutí voàavého vnitfiku nevyhazujeme, ale dáme do dózy s mouãkov m cukrem nebo do lahve s rumem. Skofiice KÛra tropick ch stromû - skofiicovníkû - pocházejících ze Srí Lanky má jemnû nasládlou chuè a nádhernû voní. Je jedním z nejstar ích kofiení, zmínky o ní najdeme uï v Bibli. Kakao Botanick název kakaovníku zní v pfiekladu pokrm bohû. Do peãiva pouïíváme jak kakaov prá ek, tak nejoblíbenûj í v robek z kakaa - ãokoládu. Pokud ji potfiebujeme jako polevu, musí obsahovat dostatek kakaového másla, aby byla lesklá a hladká. Kokos Do cukroví vût inou pfiidáváme su enou mouãku, která má ménû v raznou chuè neï ãerstv kokos. Na ozdobu ãokoládov ch dezertû se urãitû vyplatí pouïít nastrouhanou ãerstvou Èavnatou duïinu. Zázvor Pfii pfiípravû cukroví pouïíváme su ené mladé oddenky. Vynikne hlavnû v perníãcích, su enkách ãi v nákypech. Rum Pfiidává se spí do polev a do krémû. Do rumu nakládáme rozinky, které pouïijeme pfii peãení vánoãky. Volarsk zpravodaj 9

10 Novinky v knihovnû Jifií ulc: MOSTY DO TEL AVIVU Druhá svûtová válka skonãila, Evropa je v troskách. V nouzov ch táborech se tísní statisíce ÎidÛ, ktefií pfieïili koncentraãní tábory, ale nemají kam jít. Stfiedoevropské a v chodoevropské státy uï jsou ovládány Moskvou fiízen mi komunistick mi stranami. Jedním z posledních ostrûvkû je skomírající demokracie v âeskoslovensku. V této situaci pfiijíïdí do Prahy Ehud Avriel se zdánlivû nesplniteln m úkolem: nakoupit zbranû, nezbytné k ubránûní vznikajícího Ïidovského státu. Román popisuje skuteãné i fiktivní osudy nûkolika lidí, ktefií spoluvytváfieli pováleãnou podobu svûta, i kdyï se osobnû vût inou nesetkali. Michala Viewegh: BIOMANÎELKA Od zaãátku jsem pfiesvûdãena, Ïe Mojmírovo manïelství s Hedvikou je moderní soft verzí pradávného pfiíbûhu o Modrovousovi, kter vraïdí své Ïeny. Jistû jej znáte: nezku ená kráska se provdá za chlípné bohaté monstrum, které jí naoko poskytuje svobodu, ale ve skuteãnosti zabíjí její pfiirozenou krásu, talent a nespoutanost," fiíká dula, vypravûãka nové knihy Michala Viewegha Bioman- Ïelka. Dula je zprvu jen prûvodkyní manïelãin m tûhotenstvím a porodem. Svou rodiãku v ak neopou tí ani poté, takïe následujících sedm let s Hedvikou a jejím manïelem bydlí to je v chozí situace humoristického románu nejpopulárnûj ího ãeského spisovatele. Zdánlivû humoristického, upfiesàuje autor. A nemohu bohuïel popfiít, Ïe je to román ãásteãnû autobiografick. Elizabeth Gilbert: JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT Elizabeth Gilbertová má v e, co se od moderní ambiciózní Ameriãanky oãekává: manïela, dûm a úspû nou kariéru. JenÏe místo aby se cítila Èastná a naplnûná, ji pohlcuje panika, zoufalství a zmatek. Odhodlá se tedy k radikálnímu kroku a úplnû sama se vydá na roãní pouè kolem svûta. V Itálii studuje umûní rozko e, uãí se italsky, flirtuje, nezfiízenû hoduje a pfiibere deset nej Èastnûj ích kilogramû svého Ïivota. V Indii absolvuje ãtyfimûsíãní duchovní cestu do vlastního nitra, na níï nechybí ani tak zdánlivé protiklady jako je vztek, transendentální meditace, ãern humor, mantry a vize. V Indonésii, kde se stane Ïaãkou svérázného starého amana, pak hledá svûj koneãn cíl: rovnováhu, schopnost vybalancovat svûj Ïivot mezi svûtsk m potû ením a pravou zboïností. Pokud jste se i vy nûkdy vzbudili s naléhavou touhou zmûnit sebe i cel svûj Ïivot, je pro vás tahle kniha tou nejlep í inspirací. Jaroslava Koãová: MISTR DÎO U A BROSKVOV SAD Mistr DÏo u a broskvov sad je sbírka komiksov ch minipfiíbûhû, nakreslen ch na základû knihy Václava Cílka Mrtvá koãka. Autorka obrazové podoby zpracovává kromû klasick ch japonsk ch zenov ch koanû také dal í pfiíbûhy, jako je napfi. Doslov k Básni o prameni Broskvov ch kvûtû (v pfiekladu V. Cílka), kter je jednou z nejãastûji zmiàovan ch pasáïí celé rané ãínské literatury. Jak komiks, tak kóanová cviãení vyïadují silné zapojení imaginace, schopnost vytváfiení irok ch asociací, postfieh a adaptabilitu. Komiksové ztvárnûní se tak jeví kromobyãejnû pfiíhodn m. Barbara Nesvadbová: GARPÍ KOVINY ANEB BIBI A âty I KOâKY Oblíbená a úspû ná autorka knih pro dospûlé se tentokrát rozhodla, snad proto, Ïe je sama maminkou estileté holãiãky, napsat kníïku i pro dûti. A tak vznikly naprosto originální pohádky, které si jistû rády pfieãtou nejen dûti, ale s nimi také jejich rodiãe a prarodiãe. Pohádky jsou bohatû ilustrované Petrou Vykoukalovou. Vše nejlepší, pevné zdraví, co nejvíce pozitivních myšlenek, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2011 Vám přeje kolektiv pracovníků ZUŠ Volary Vážení občané, ráda bych Vám všem do nastávajících dnů popřála pohodové prožití svátků vánočních, klidnou štědrovečerní hostinu v kruhu rodinném či s přáteli, rozzářená dětská očička u ozdobeného stromečku, šťastné úsměvy při rozbalování dárků, spoustu setkání se svými blízkými a bujarou silvestrovskou noc. Jako odstupující šéfredaktor Volarského zpravodaje děkuji za přízeň, kterou jste těmto novinám věnovali v uplynulých letech. Jako člen zastupitelstva města Volary, Vám všem přeji především hodně zdraví, energie a sil do dalšího roku. VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK Šárka Trubelová Volarsk zpravodaj 10

11 KINO VOLARY Námûstí 27, Volary, tel.: Leden 2011 Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA sobota a hod. POSLEDNÍ VLÁDCE VùTRU Fantasy film USA (dabing). Vstupné 50,- Kã, 103min. âtyfii národy, jeden osud!!! *** sobota a hod. BABYLON A. D. Akãní sci-fi film USA, Francie (titulky). Vstupné 50,- Kã, 110 min. Jak je moïné, Ïe dívka dokáïe fiídit starou ruskou ponorku, mluvit 19 jazyky a zná vûci, které se nikdy neuãila? *** sobota a hod. TAJEMSTVÍ MUMIE Francousk film podle komiksu (titulky). Vstupné 50,- Kã, 115min. DobrodruÏství neohroïené reportérky! *** sobota hod. HABERMANÒV ML N Drama v koprodukci âesko-nûmecko- Rakousko reïiséra Juraje Herze. Vstupné 50,- Kã, 104min. Film zobrazuje jedenu z nejkontroverznûj ích kapitol ãesk ch dûjin - odsun NûmcÛ po 2. svûtové válce. Prodej vstupenek je hodinu pfied promítáním! Zmûna programu vyhrazena! Plaveck bazén Vánoãní provozní doba Plaveckého bazénu Volary sauna rodiãe + dûti sauna muïi pára sauna Ïeny ZAV ENO ZAV ENO spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna spoleãná sauna Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Přeje Český svaz žen Sbor dobrovolných hasičů přeje klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Pfiipravujeme Ve stfiedu 27. ledna od hodin Vás Mûsto Volary zve do spoleãenského sálu radnice na klubov pofiad TOULKY STAROU UMAVOU. Vstup voln Fotografie volarského autora zdobí nové infomateriály Regionální rozvojová agentura umava, o.p.s. vytvofiila novou vizuální identitu regionu umava. Jejím základem je grafick manuál, kter obsahuje nové logo umavy, grafick vzhled tiskovin, claimy, bannery a dal í prvky. V novém vizuálním stylu bude vydána celá fiada tiskovin, jako první byly vyti - tûny "Cyklotrasy na umavû a v Bavorském lese" a "KdyÏ nepfieje poãasí na umavû a v Bavorském lese". Fotografie poskytl Václav Hfiebek a mlad volarsk fotograf Martin Lazaroviã (více o autorovi na stránkách Novû vytvofiené logo a bannery mohou vyuïívat zdej í obce nebo mûsta a také podnikatelé a dal í subjekty, ktefií jsou zapojeni do cestovního ruchu. Získají ho na vyïádání. Na tvorbû loga se podílela 20-ãlenná pracovní skupina ve spolupráci s grafick m studiem, které vyhrálo soutûï o grafick návrh. Hlavním poïadavkem byl motiv vyjadfiující "ducha umavy", tj. jedineãnou umavskou pfiírodu a krajinu s hlubok mi lesy, zelené hvozdy, slatû, umavské kopce, vodní plochy. Mûlo b t jednoduché, moderní, v stiïné, originální a snadno zapamatovatelné. Vítûzné logo je ve tvaru srdce, které symbolizuje kromû vfielého vztahu obyvatel k umavû i její podobu. Tu tvofií siluety Boubína a Bobíka a pod nimi linie lesû, potokû a fiek. Nové logo dopl- Àují claimy, napfi. " umava - pohodová zábava", které se mûní podle vyuïití a potfieb prezentace. Petr âmerda (zdroj: Volarsk zpravodaj 11

12 Povídání o lyïování VáÏení ãtenáfii sportovních stránek. Fotbalisté odloïili kopaãky a míã k zimnímu spánku. A protoïe zima, je období zimních sportû a radovánek, tak poãínaje tímto ãíslem vám pfiiblíïím Ïivot volarsk ch lyïafiû a pokusím se o struãné pfiedstavení nûkolika lyïafisk ch stfiedisek na Volarsku. Kde jinde zahájit neï u nás doma. Volar tí lyïafii mají svûj SKI KLUB umava a hlavní sídlo je SKI areál âeské Îleby. V loàském roce se koneãnû po dlouhé dobû a sloïit ch vyjednávání podafiilo na sjezdovku pod âesk mi Îleby získat umûlé zasnûïování a tak si volar tí prodlouïili sezónu. V letním období vybudovali umûlé nádr- Ïe na vodu, které jsou nutné pro v robu umûlého snûhu, a sehnali snûhová dûla. Já jsem volarské lyïafie nav tívil 26. listopadu, kde jinde, neï v âesk ch Îlebech. Byl to první den zasnûïování a ponûvadï teplota byla pfiíznivá, mûl jsem moïnost vidût v práci i nové moderní snûhové dûlo. U krásn ch kachlov ch kamen jsem si popovídal s pány Franti kem Puffrem a Petrem Klazarem o lyïování a nejenom o nûm. Pfiedseda SKI Klubu Franti ek Puffr mi fiekl: LoÀská sezóna byla velmi dobrá z hlediska zimy. Hlavnû se poprvé jezdilo na umûlém snûhu, se kter m byli lyïafii spokojeni. Byla to nároãná práce, která pfiinesla své ovoce a jsme za to rádi. VÏdyÈ na i ãlenové zde odpracovali spoustu brigádnick ch hodin, a tak se velkou mûrou podíleli na spokojenosti lyïafiû. V leto ním roce jsme vyãistili nádrï, upravili a kamenû zbavili v echny sjezdovky. Pfiipravili rolbu a provedli kontrolu ãerpadla, elektriky a zahájili pfiípravu na zimu. I v leto ní zimní sezónû budeme chtít navázat na loàsk rok, kter byl úspû n. Nadále budeme provádût zasnûïování a vychovávat mladé lyïafie. Tûch je v klubu 53, z toho je 33 z Volar a 20 ze StoÏce. Pod vedením Martina Taranzy a Ale e Valíãka, Venduly KvûtoÀové a Martina âerného se uãí a zdokonalují od karvingu, pfies snowboard po bûïeck sport. Máme z nich velkou radost a trénujeme ve stfiedu a v pátek. V listopadu probûhlo i jednání EUROREGIONU umava, kde se zúãastnûné strany dohodly na údrïbû bûïeck ch stop. Stanovi tû areálu je ideálním místem nástupu na bûïecké tratû smûfiující odtud na v echny svûtové strany (Volary, Sto- Ïec, Lenora, Hlini tû, StráÏn, Mlaka - hraniãní pfiechod Mechov Potok se SRN). Ve StoÏci je moïno navázat na stopy do Haidmühle. V e bude propojeno tak, Ïe z Novopecka bude návaznost na rakouské bûïecké stopy, takïe pro zdatné lyïafie bude moïné projet na bûïkách hranici tfií státû, které umavu tvofií, po krásnû vyfrézovan ch tratích. My se budeme snaïit o to, aby byli spokojení. Tyto fiádky jsou psány krátce pfied prvním startem, a tak pfieji volarsk m lyïafiûm hodnû spokojen ch zákazníkû neboè ceny zûstávají na loàské úrovni. Kopec bude zasnûïován tfiemi dûly, z toho jedno je velmi moderní a staãí mu i teplota pod mínus dvûma stupni. Dûtem z lyïafiského oddílu, pfieji aby jim oblouky, aè ty krátké, ãi snowbordové ly, a bûïcûm krásné stopy. Vám v em, ktefií se chystáte na zimní radovánky, pfieji krásnou lyïovaãku. Nashledanou na sjezdovce. L. Beran Souhrn poãasí za listopad 2010 Minimální teplota: -14,6 C dne v 4:40 Pfiízemní minimální teplota: -16,7 C dne v 3:20 Maximální teplota: +18,6 C dne v 14:10 PrÛmûrná mûsíãní teplota: +3,0 C Úhrn sráïek: 45,4 mm Maximální náraz vûtru: 17,6 m/s dne v 23:32 (tj. 63,4 km/hod.) Poãet mrazov ch dní (teplota niï í neï 0,0 C): 13 Poãet dní s pfiízemním mrazem: 14 Nejvy í snûhová pokr vka: cm Poãet dní se snûhovou pokr vkou: 7 dní Celkem napadlo: 26 cm za mûsíc Sluneãní svit: 56,4 hodiny VOLARSK ZPRAVODAJ vydává mûsto Volary * Redakãní komise - Jana Frejková ( éfredaktor), Sylva Konrádová, Jifií Sosna, ing. Martin Janda - se nemusí vïdy ztotoïàovat s názory dopisovatelû a vyhrazuje si právo na úpravu délky textû * Inzerce a pfiíspûvky: J. Frejková, MûÚ Volary, Námûstí 25, tel: , * Za pûvodnost a obsahovou správnost ruãí autor * Nepodepsané pfiíspûvky - redakãní komise * VZ vychází v nákladu 1650 ks poslední den v mûsíci a je neprodejn * Tisk: Tiskárna FOP âerná v Po umaví 131, * Reg.ã.: MK âr E

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více