Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy

2 2

3 OBSAH Úvod Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Výkon činností organizace Základní údaje o výkonu činností organizace Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanských sdruženích při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání...9 a) nová soustava 9 b) dobíhající soustava Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci učitelé podle věkové skladby a délky praxe Údaje o nepedagogických pracovnících Organizace řízení školy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Základní údaje Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách Údaje o jazykovém vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích

4 6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu...21 a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 21 b) Průběh a výsledky vzdělávání 21 c) Materiální podpora výuky 31 d) Vyučovací formy a metody 31 e) Motivace žáků 31 f) Hodnocení žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pracovníků školy Priority DVPP školního roku 2009/ Přehled o akcích a účasti na DVPP školního roku 2009/ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Samostudium Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Údaje o aktivitách souvisejících s výchovně vzdělávací činností...36 a) Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě 36 b) Lyžařský výcvik 36 c) Akce Školního sportovního klubu - ŠSK 37 d) Aktivity a zájmové kroužky školní družiny a školního klubu ŠD, ŠK 41 e) Další akce školy 42 f) Chronologický přehled akcí školy 42 g) Partnerství školy a multikulturní výchova a vzdělávání zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 51 h) Program environmentálního vzdělávání a výchovy 51 i) Program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů 52 j) Školní informační a vzdělávací centrum ŠIVC zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Činnost v oblasti poskytování informací Základní údaje o hospodaření školy Vlastní hodnocení a evaluace školy...61 Závěr

5 Úvod Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram. Jako samostatná právnická osoba ve smyslu obchodního zákoníku a statutu, který nabyl platnosti dne , poskytuje žákům základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Škola vykonává i vedlejší hospodářskou respektive doplňkovou činnost podle obecně platných právních předpisů, a to v takových činnostech a rozsahu, který není na úkor jejího poslání. Škola historicky patří mezi nejstarší příbramské školy, neboť je přímou pokračovatelkou příbramské měšťanské školy pro chlapce, která byla založena v roce Nyní je umístěna v pavilónových budovách z roku 1987 a nachází se v příjemném a klidném prostředí poblíž Svaté Hory s velmi dobrou dopravní dostupností ze všech částí města Příbram. Ve škole se každoročně navyšuje počet žáků. Dokazuje to i zápis prvňáčků pro příští školní rok, kdy budou otevřeny tři první třídy. Úměrně tomu narůstá i počet dětí ve školní družině. Škola je naplněná nad hranici své funkční kapacity a z tohoto důvodu musíme využívat všechny odborné učebny jako kmenové, místnosti tříd pro skupiny školní družiny. Vedení školy, pedagogové, rodiče a žáci žádají svého zřizovatele (město Příbram) o ukončení pronájmu jednoho pavilonu školy Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram (zřizovatel Středočeský kraj), který je součástí areálu školy. Navrhují Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram respektive jeho zřizovateli Středočeskému kraji nabídnout ze strany Město Příbram jiné volné prostory (např. bývalá 8. ZŠ 2 pavilóny) k zachování fungování gymnázia a provozování jeho školských služeb. Město Příbram, které je zřizovatelem školy, se zajímá a stará společně s vedením školy o zvyšování úrovně materiálně - technických podmínek pro činnost školy. Ve školním roce 2009/2010 byla provedena částečná výměna oken pavilonu 2. stupně, oprava ležatých rozvodů studené vody do školní jídelny, pavilonu tělocvičen a pavilonu 2. stupně. Do dvou třetin tříd tohoto pavilonu byla zavedena teplá voda a upraveny a rekonstruovány hygienické kouty. Nutnost rozvodů teplé vody do tříd nám ukládají novelizované hygienické normy, proto se bude v tomto pokračovat i příští školní rok. Byly nadále průběžně modernizovány odborné učebny a třídy. Doufáme, že spolupráce vedení školy s Městským úřadem Příbram vyústí i v další finanční pomoc při zajištění více než potřebných investičních akcí. Nejvíce ze všeho si žáci školy, pedagogové i rodiče žáků přejí uskutečnění rekonstrukce a modernizace školního hřiště, jehož projektová dokumentace je již dávno připravena. Škola se sportovním zaměřením, velmi dobře reprezentující město Příbram, a to v celorepublikovém měřítku, by si již nové a moderní školní hřiště zcela jistě zasloužila. Dle příslibu našeho zřizovatele se má s rekonstrukcí začít v říjnu

6 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola pod Svatou Horou, Příbram adresa školy Balbínova 328, Příbram II, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakty Datum poslední změny v rejstříku škol : 1. září 2007 ředitel : statutární zástupce : zástupce ředitele 2 : Mgr. Petr Ročňák Mgr. Jitka Pružinová Mgr. Roman Behún (do ) Mgr. Jaroslav Umlauf tel.: m.tel.: fax: ; http: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Město Příbram adresa zřizovatele Tyršova 108, Příbram I, Kontakty tel.: fax: Výkon činností organizace součásti kapacita Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna základní školy 600 žáků 220 žáků 180 žáků 750 jídel 6

7 1.4 Základní údaje o výkonu činností organizace Součást školy Počet tříd - počet oddělení Počet žáků / dětí Počet žáků / dětí na třídu 1. stupeň ZŠ ,00 2. stupeň ZŠ ,00 Celkem škola žáci dle 38 23,63 Školní družina Školní klub x 172 x Školní jídelna ZŠ x 451 x Školní jídelna Gy x 171 x dle statistických výkazů k Druh/typ školy, školské zařízení Nejvyšší povolený počet žáků/jídel Skutečný počet žáků/strávníků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků základní škola ,70 16,94 školní družina ,70 36,84 Školní klub ,60 101,18 školní jídelna ,30 90,36 dle statistických výkazů k Materiálně-technické podmínky školy Ve školním roce 2009/2010 byli žáci školy rozřazeni do 22 tříd. Na I. stupni základní školy bylo 13 tříd a na druhém stupni 9 tříd. Z kapacitních důvodů (zmíněno již v úvodu) nemohly být zřízeny kmenové třídy a některé odborné učebny musely být permanentně obsazeny. Zachovány byly pouze odborné učebny multimediální výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků. V odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, matematiky, českého jazyka, zeměpisu dějepisu a výtvarné učebny byly umístěny kmenové třídy. Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Třídy jsou postupně vybavovány technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování - audiovizuální systém, interaktivní tabule. Na počátku školního roku byla dokončena modernizace a rekonstrukce odborných učeben chemie a učebny pro výuku cizích jazyků. Žákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré vysoké nároky na psychohygienu žáků ve vyučování. Vyměnit nábytek zbývá pouze v místnostech školní družiny. Všechny učebny jsou postupně doplňovány pomůckami z aktuálních nabídek firem zabývajících se výrobou a prodejem školních učebních pomůcek. 7

8 Školní zahrada a venkovní učebna jsou využívány nejen k výuce, ale i jako odpočinkové zóny školy venkovní herna pro školní družinu. Své zázemí tady našel i včelařský kroužek, organizovaný při školním klubu. Školní tělocvičny jsou udržovány ve výborném stavu a je pravidelně před zahájením školního roku prováděna revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičen. Podstatně horší je situace u školního hřiště, které se škola snaží svými silami a prostředky udržovat v provozuschopném stavu (zmíněno též v úvodu). Vybavení kabinetů dosahuje vysoké úrovně. Učitelé mají ve svých kabinetech počítače s možností přístupu na Internet a do školního intranetu, a tím je jim dána možnost přípravy na vyučování i s využitím množství výukových programů. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 13. červen 2005 Počet členů školské rady 6 Členové školské rady Kontakt Mgr. Roman Behún (za pedagogické pracovníky) Mgr. Gabriela Baumruková (za pedagog. pracovníky) Ing. Ivan Eis (za rodiče zákonné zástupce) Mgr. Monika Sedláčková (za rodiče zák. zástupce) Mgr. Jaroslav Kopecký (za zřizovatele) Ing. Bohumil Kortus (za zřizovatele) Městský úřad Příbram,Tyršova 108, Příbram I, ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Údaje o občanských sdruženích při škole Název Registrace Zaměření Členové výboru RR Kontakt Rada rodičů 1.základní školy Příbram MV ČR spolupráce rodičů se školou Ing. Ivan Eis (předseda RR) Barbora Suchá (místopředsedkyně RR) Mgr. Monika Sedláčková (hospodářka RR) ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Název Registrace Zaměření Školní sportovní klub ASŠK ČR Organizace sportovního vyžití žáků školy Kontakt ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II,

9 Název Registrace Zaměření Kontakt Volejbalový klub pod Svatou Horou, Příbram MV ČR Organizace a zajištění sportovní volejbalové přípravy sportovních tříd ve spolupráci se školou a TJ Baník Příbram a VO Příbram ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky - třídy C/01 Základní škola RVP 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené ročníky - třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen 4., 5., 9. ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - RVP, č.j / ) Škola pro zdravý život Rozšířené vyučování: č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) Zařazené ročníky - třídy 4., 5., 9. ročník 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník IX. E Vzdělávání a výchova probíhají podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, včetně úprav a doplňků schválených MŠMT. Na 2. stupni školy je zřízena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (IX.E) se vzdělávacím programem Základní škola, č.j /96-2 v souladu s modelovým učebním plánem č.j / a dále třídy VII.E, VIII.E a část třídy VI.B, kde výuka a vzdělávání probíhá v souladu s RVP č.j / a se ŠVP. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - sportovní třídy zaměřené na volejbal s dotací MŠMT VO Příbram prostřednictvím Českého volejbalového svazu, a to na sportovní přípravu a rozvoj sportovně talentované mládeže. 9

10 V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy, výchovy ke zdraví, zdravé zuby, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany za mimořádných situací, multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence apod. Žákům školy byly ve školním roce 2009/2010 nabídnuty volitelné předměty : Školní vzdělávací program : 6. ročník Matematický seminář Seminář z českého jazyka Seminář z přírodovědných předmětů Seminář společenskovědních předmětů Sportovní příprava 7., 8. ročník Seminář z českého jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Informatika Seminář společenskovědních předmětů Seminář z přírodovědných předmětů Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Sportovní příprava Sportovní hry Esteticko výtvarný seminář Program Základní škola : 9. ročník Seminář z českého jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Informatika Seminář společenskovědních předmětů Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Sportovní hry Žákům školy byly ve školním roce 2009/2010 nabídnuty tyto nepovinné předměty : IV.C, V.B VI.E Sportovní výchova Sportovní příprava Výuka byla realizována u předmětů, jejichž názvy jsou podtrženy. 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 64 Počet učitelů ZŠ 38 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 9 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé, vychovatelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, kteří ve školním roce 2009/2010 přestali být zaměstnanci školy učitelé ukončení důvod odchodu kvalifikace úvazek Karasová D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Kašová M Ukončení pracovního poměru dohodou SPgŠ Část.úvazek Havlíčková H Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Nesporá A Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Sýkorová M Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Suchopárová A Ukončení pracovního poměru dohodou VŠZ, DPS Část.úvazek Smíšková D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Učitelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram s termínovaným pracovním poměrem ve školním roce 2009/2010, se kterými je počítáno i v dalším školním roce učitelé ukončení druh prac.poměru kvalifikace úvazek Havlíčková H Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Karasová D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Nesporá A Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Sýkorová M Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Smíšková D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek 11

12 Personální pedagogické obsazení na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve školním roce dosažené skutečně vyučované pedagog. učitelé vzdělání/název aprobace poznámka školy předměty praxe (roky) 1 Baumruková G. VŠ, ZČU PedF Čj - Vv Čj, Vv 19 výchovný poradce 2 Behún R. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň -Tv Tv, Spp, Spv 18 zástupce ředitele 3 Buralt O. VŠ, PedF UK Ze - Ma Ze, Ma 4 část. úvazek 4 Eliáš R. VŠ ERS, Bc Ze, Vob, Prč,Tv, Spp, Spv 5 5 Figurová Z. VŠ, UP PF Spec. ped. 1.stupeň, TIP 24 6 Hausnerová H. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň 25 7 Havlíčková H. VŠ, PedF UK Ma - Vv Ma, Fy, Ms 39 část.úv. do Hrbek J. VŠ, PedF UK On -Pedagogika Vob, Rv, Inf, Prč, Fy, Spol 27 9 Janovská M. SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 26 část.úvazek 10 Ježková H. SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 15 část.úvazek 11 Kahovcová E. OA (stud. VŠ) Inf., Ma 1 metodik ICT 12 Karasová D. VŠ, PedF UK 1.stupeň -Vv Aj 44 část.úv. do Kraftová H. SPgŠ (stud.vš) 1.stupeň Mazáková H. VŠ, PedF JČU 1.stupeň 1.stupeň 1 15 Mecová O. VŠ, ZČU PedF Čj - On Čj, Děj Nesporá A. VŠ, PedF JČU Přír-Zzv Přír, Prč, Vob, SPř 40 část.úv. do Nohejlová M. VŠ, PedF JČU 1.stupeň 1.stupeň 1 18 Nolová P. VŠ, PedF UK Čj - On Děj, Vob, Čjl,S pol, Rv, ČjS Nosková K. VŠ,PedF UHK 2.stupeň Aj-On Aj 7 20 Poslušná P. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Pružinová J. VŠ, PedF UK Ma - On Ma, MS 29 zástupce ředitele 22 Rážová L. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Ročňák P. VŠ, FTVS UK Tv - On Tv, Spp 31 ředitel 24 Roub J. VŠ ERS, Bc Fy, Děj, Hv, Prč Rožcová D. VŠ, PedF UK 1.stupeň 1.stupeň, Spv Sedláčková Š. VŠ; PedF JEP 1.stupeň - Aj Aj, Vob 4 27 Smíšková D. VŠ, PedF UK Ma - Zpv Aj, Ma 35 část.úv. do Sudová L. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Suchopárová A. VŠ, VŠZ, DPS ek.odb.před. -Aj Ma, Aj 28 část.úvazek 30 Sýkorová M. VŠ, PedF JČU Čj - Rj Nj, ZNj, ZRj 40 část.úv. do Truhlářová D. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Tylová D. VŠ,PedF UHK 1.stupeň 1.stupeň Umlauf J. VŠ, PedF UK TV, Brv Tv, Ma,Prč, Ze Umlaufová A. VŠ, PedF UK 1.stupeň 1.stupeň Valíčková L. VŠ, FTVS UK Tv - Psychologie Spv, Spp, Tv 6 část.úv. do Vančatová S. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň, Vzd Vondráková M. VŠ, PedF UK Bi, Ch Přír, Che, Vob, Spř Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ Hv, Vv 16 část.úv. do

13 Vychovatelé ŠD a ŠK dosažené vzdělání/název školy aprobace skutečně vyučované předměty pedagog. praxe(roky) poznámka 1 Drašnarová M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 9 část.úvazek 2 Havlovicová D. PFU DPS vychovatelství vychovatelka ŠD 6 část.úvazek 3 Honcová J. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 25 4 Janovská M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 24 část.úvazek 5 Ježková H. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD a ŠK 15 část.úvazek 6 Kášová M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 20 část.úvazek 7 Králová J. SPgŠ vychovatelství ved. vychovatelka ŠK 31 část.úvazek 8 Nováčková L. PFU DPS vychovatelství vychovatelka ŠD 5 mateřská dovolená 9 Podzimková L. SPgŠ vychovatelství ved. vychovatelka ŠD Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 16 část.úvazek 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace v % Aprobovanost ve výuce v % Učitelé 1. stupně 92% Učitelé 1. stupně 92% Učitelé 2. stupně 88% Učitelé 2. stupně 80% Vychovatelky ŠD, ŠK 100% Vychovatelky ŠD, ŠK 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci učitelé podle věkové skladby a délky praxe do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy dle délky pedagogické praxe do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let celkem

14 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících provozní pracovníci dosažené vzdělání pracovní funkce úvazek 1 Bartošová Z. VOB Uklízečka 1,00 2 Bernášková J. SOU Provozní pracovník společného stravování 1,00 3 Blažková M. USO Topička, uklízečka část.úvazek 4 Franková M. USO Finanční účetní 1,00 5 Fremrová V. USO Mzdová účetní 1,00 6 Juhošová L. VOB Hlavní kuchařka 1,00 7 Kolářová H. UO Uklízečka 1,00 8 Makovcová A. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 9 Maršálková A. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 10 Matějovská D. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 11 Pavlíková D. UO Uklízečka 1,00 12 Poláčková M. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 13 Rusová D. SO Správce hřiště a tělocvičny 1,00 14 Spál E. UO Asistent školníka - údržbář 0,50 15 Steinbachová D. VOB Uklízečka 1,00 16 Vůchová L. VOB Provozní pracovník společného stravování 1,00 17 Wágner A. VOB Školník - údržbář 1,00 18 Zachová M. úplné střední odborné Vedoucí školní jídelny 1,00 Pedagogický sbor 14

15 4. Organizace řízení školy Ředitel školy statutární orgán Zástupce ŘŠ I zástupce statutárního orgánu Sekretariát finanční (FÚ), mzdová účetní (MÚ) Poradní orgány ředitele školy Zástupce ŘŠ II koordinátor ŠVP Výchovný poradce Metodik prevence ICT metodik, koordinátor Metodik environmentální výchovy Vedoucí metodických, předmětových komisí učitelé 1. stupně, 2. stupně 15 třídní učitelé netřídní učitelé Vedoucí vychovatelka školní družiny Vedoucí vychovatelka školního klubu vychovatelé ŠD, vedoucí kroužků ŠD vychovatelé ŠK, vedoucí kroužků ŠK Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka kuchařky, prac. provozu ŠJ Školník údržbář, topič, uklízečky, pracovníci VPP

16 Pedagogická rada školy a metodické komise jednotlivých vzdělávacích oborů (poradní orgány ředitele školy) se během školního roku v souladu se svými plány činnosti pravidelně scházely a pracovaly. Rada rodičů 1.základní školy Příbram (ZŠ pod Svatou Horou, Příbram), jako jeden z poradních orgánů ředitele školy, je oficiálně zaregistrována na MV ČR jako občanské sdružení a pravidelně pracovala celý školní rok. Vliv Rady rodičů na chod školy a její spolupráce s vedením školy se neustále zkvalitňuje a zefektivňuje. Během školního roku 2009/2010 se pravidelně scházel a pracoval Žákovský parlament (další poradní orgán ředitele školy), který tvoří zástupci žáků jednotlivých tříd. 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 78 dětí. O odklad školní docházky požádalo prostřednictvím zákonných zástupců 16 žáků, kterým bylo ve správním řízení vyhověno. Čtyři žáci přestoupili nastoupili na jinou školu. Do 1. ročníku pro školní rok bylo zařazeno 58 žáků. 5.2 Výsledky přijímacího řízení Přijímacích řízení na střední školy v rámci ukončení povinné školní docházky se zúčastnilo celkem 49 žáků z 9. ročníku a 1 žák ze 7. třídy. Všichni tito žáci byli zařazeni a umístěni do středních škol či odborných učilišť, 41 žáků na střední školy končící maturitou, z toho 10 žáků na gymnázia a 6 žáků na lycea, 9 žáků na střední odborná učiliště. Z 5. ročníku uspěli při přijímacím řízení a k 1. září 2010 odchází na Gymnázium Příbram, ul. Legionářů 3 žáci. Ze 7. ročníku odešli na Gymnázium pod Svatou Horou 4 žáci. 16

17 střední škola Gy Příbram Gy psh, Příbram SPŠ Příbram SOŠ Dubno ISŠ Příbram SOŠ Březnice OA Příbram OA Sedlčany SPgŠ Beroun SPgŠ Praha 6 SZdrŠ Příbram SŠ propag.tvorby Velké Poříčí SPŠ grafická Praha 1 ISŠ (SOU) Pb SOU Hluboš SOU Dubno SOU Sedlčany třída chlapci dívky 5.A 5.B 7. A 7. B 7. E 9. A 9. E celkem počet žáků k počet přijatých žáků (chlapci, dívky, celkem) C e l k e m osmileté gymnázium šestileté gymnázium čtyřleté gymnázium lycea - gymn.vzd. maturita SOŠ výuční list 40% 44% 16% 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Změny počtu žáků během školního roku Ročník Přišlo Odešlo

18 6.1 Základní údaje TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCI DĚVČATA I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VII.E VIII.A VIII.E IX.A IX.E C E L K E M 523 * I. STUPEŇ II. STUPEŇ I. STUPEŇ průměr počtu žáků na třídu 13 tříd 22,00 II. STUPEŇ průměr počtu žáků na třídu 9 tříd 26,33 C E L K E M průměr počtu žáků na třídu 22 tříd 23,77 Oddělení školní družiny / zapsaných žáků Oddělení školního klubu / zapsaných žáků Počet strávníků žáků ZŠ / celkem stráv. ve škol.jídelně ZŠ (údaje odpovídají ke dni (* + 2 žáci dle 38); ŠJ, ŠD a ŠK dle statistických výkazů ke dni ) 18

19 třída 6.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách Souhrnná statistika 2. pololetí školního roku 2009/10 počet žáků z toho hodnocení snížená známka z chování V P 5 H 2.st. 3.st. průměrný prospěch absence na žáka v hodinách omluvená neomluvená třídní učitel I.A ,000 53,45 - Mgr. Poslušná Petra I.B ,000 51,95 - Mgr. Sudová Libuše I.C ,000 24,52 - Mgr. Umlaufová Anna II.A ,075 57,73 - Mgr. Truhlářová Dana II.B ,093 57,30 - Mgr. Rážová Lenka II.C ,072 47,11 - Mgr. Hausnerová Hana III.A 25 * ,160 41,92 - Mgr. Vančatová Soňa III.B ,220 54,07 - Mgr. Mazáková Helena IV.A ,444 68,36 - Mgr. Nohejlová Markéta IV.B ,292 62,55 - Mgr. Figurová Zuzana IV.C ,374 68,00 - Mgr. Rožcová Dana V.A ,632 63,38 - Kraftová Helena V.B ,387 67,16 0,04 Mgr. Tylová Dagmar VI.A ,878 88,06 - Mgr. Mecová Olga Mgr. Umlauf VI.B ,567 66,61 0,19 Jaroslav VII.A ,035 79,00 - Mgr. Nesporá Alena VII.B 25 * ,944 58,95 23,80 ** Mgr. Hrbek Jiří VII.E ,781 56,72 - Eliáš Radek Mgr. Vondráková VIII.A ,775 77,53 - Martina VIII.E ,730 69,47 - Mgr. Nolová Pavlína IX.A ,763 84,75 - Mgr. Buralt Ondřej IX.E , ,14 - Bc. Roub Jiří Legenda: V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl H - nehodnocen * + 1 žák dle 38 ** 1 žák 572 hodin 19

20 6.3 Údaje o jazykovém vzdělávání žáků Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,59 německý ,00 ruský ,50 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý ruský Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 byla reedukace žáků se specifickými poruchami učení a chování organizována na 1. a 2. stupni formou tříd intenzivní péče /TIP/. Nápravné pedagogické působení probíhalo v 11 skupinách jednu hodinu týdně pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga. Celkem oddělení TIP navštěvovalo 53 žáků, z toho 24 žáků 1. stupně a 29 žáků 2. stupně. Po konzultaci s rodiči měli možnost v těchto odděleních pracovat i žáci, kteří mají obtíže ve výchovně vzdělávacím procesu, ale zatím nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikováni. Po sledování školním speciálním pedagogem bylo rodičům doporučeno vyšetření dítěte v PPP nebo byly pedagogům doporučeny vhodné metody a postupy při práci s těmito žáky. Ve školním roce 2009/2010 bylo statisticky vykazováno 7 integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti byli vyučováni podle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, průběžně konzultovaných s rodiči těchto žáků a PPP Příbram. Dva integrovaní žáci na 1. stupni pracovali ve vyučování s pomocí asistentů pedagoga. Pro žáky s SPU se na naší škole snažíme vytvářet podmínky pro zlepšení dopadu SPU (vhodná učebna, speciální pedagogické pomůcky, počítačové výukové programy, prostor pro relaxaci aj.) jak ve výuce, tak v sociální oblasti. Vzhledem k psychologickým dopadům na osobnost dítěte se snažíme ověřovat sociální klima i v jednotlivých třídách. Snahou speciálního pedagoga a všech ostatních pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování u žáků, stejně jako odstraňování jejich možných negativních důsledků (stres, odmítání, šikana). 20

21 6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně - vzdělávací proces probíhal podle všech vyhlášek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v platném znění. Vyučování začínalo první hodinou v 7, 55 hodin, škola byla vždy otvírána 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně základní školy měli dopoledne nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci druhého stupně 6 vyučovacích hodin. Přestávky mezi jednotlivými hodinami byly desetiminutové a po druhé vyučovací hodině byla zařazena dvacetiminutová přestávka. Výuka plavání byla organizována ve dvou po sobě jdoucích ročnících na prvním stupni základní školy ve 2. a 3. třídách v měsících září listopad s časovou dotací 10 lekcí. Zvýšená pozornost byla věnována v průběhu celého školního roku bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve škole i při akcích mimo školu. Škola vycházela vstříc individuálním požadavkům rodičů talentovaných žáků, kteří absolvují výkonnostní a jinou přípravu v různých sportovních a zájmových činnostech. Zákonní zástupci žáka mohli požádat o individuální vzdělávací plán. b) Průběh a výsledky vzdělávání V průběhu školního roku 2009/2010 se škola zapojila stejně jako v minulém školním roce do projektu STONOŽKA od renomované společnosti Scio. Volíme tento projekt jako nástroj ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání, tedy výsledky vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dále škola pokračovala v pilotním projektu ESKALÁTOR (opět společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání). Projekt zahrnuje pravidelné testy a podpůrný e-learning, který na základě informací o zjištěné úrovni žáka nabídne dítěti na míru šitý program rozvoje. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce došlo v rámci projektu ESKALÁTOR k testování čtenářské gramotnosti, anglického jazyka, matematiky, českého jazyka, německého jazyka a obecných studijních předpokladů. Test absolvovali žáci 4., - 9. ročníků. Na výsledky tohoto dlouhodobějšího projektu si budeme muset počkat. Škola se opakovaně zapojila do dotazníkového šetření Mapa školy 2009/2010, též od firmy Scio. Výsledky šetření z dotazníků pro učitele, rodiče a žáky umožnily porovnání s ostatními základními školami v širokém spektru poskytování školských služeb, jejich podmínek a kvality. Zároveň bylo provedeno porovnání s výsledky z roku Do budoucna škola nadále počítá se zapojením žáků školy do testovacích projektů, protože vyhodnocení umožňuje porovnávat vědomosti a znalosti žáků naší školy se žáky ostatních základních škol v ČR. Některé obecné výsledky testování níže předkládáme. Podrobnější výsledkové analýzy jsou uloženy u ředitele školy. Zájemcům bude po předcházející domluvě dána možnost do výsledků nahlédnout. 21

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více