Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy

2 2

3 OBSAH Úvod Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Výkon činností organizace Základní údaje o výkonu činností organizace Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanských sdruženích při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání...9 a) nová soustava 9 b) dobíhající soustava Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci učitelé podle věkové skladby a délky praxe Údaje o nepedagogických pracovnících Organizace řízení školy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Základní údaje Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách Údaje o jazykovém vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích

4 6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu...21 a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 21 b) Průběh a výsledky vzdělávání 21 c) Materiální podpora výuky 31 d) Vyučovací formy a metody 31 e) Motivace žáků 31 f) Hodnocení žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pracovníků školy Priority DVPP školního roku 2009/ Přehled o akcích a účasti na DVPP školního roku 2009/ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Samostudium Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Údaje o aktivitách souvisejících s výchovně vzdělávací činností...36 a) Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě 36 b) Lyžařský výcvik 36 c) Akce Školního sportovního klubu - ŠSK 37 d) Aktivity a zájmové kroužky školní družiny a školního klubu ŠD, ŠK 41 e) Další akce školy 42 f) Chronologický přehled akcí školy 42 g) Partnerství školy a multikulturní výchova a vzdělávání zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 51 h) Program environmentálního vzdělávání a výchovy 51 i) Program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů 52 j) Školní informační a vzdělávací centrum ŠIVC zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Činnost v oblasti poskytování informací Základní údaje o hospodaření školy Vlastní hodnocení a evaluace školy...61 Závěr

5 Úvod Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram. Jako samostatná právnická osoba ve smyslu obchodního zákoníku a statutu, který nabyl platnosti dne , poskytuje žákům základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Škola vykonává i vedlejší hospodářskou respektive doplňkovou činnost podle obecně platných právních předpisů, a to v takových činnostech a rozsahu, který není na úkor jejího poslání. Škola historicky patří mezi nejstarší příbramské školy, neboť je přímou pokračovatelkou příbramské měšťanské školy pro chlapce, která byla založena v roce Nyní je umístěna v pavilónových budovách z roku 1987 a nachází se v příjemném a klidném prostředí poblíž Svaté Hory s velmi dobrou dopravní dostupností ze všech částí města Příbram. Ve škole se každoročně navyšuje počet žáků. Dokazuje to i zápis prvňáčků pro příští školní rok, kdy budou otevřeny tři první třídy. Úměrně tomu narůstá i počet dětí ve školní družině. Škola je naplněná nad hranici své funkční kapacity a z tohoto důvodu musíme využívat všechny odborné učebny jako kmenové, místnosti tříd pro skupiny školní družiny. Vedení školy, pedagogové, rodiče a žáci žádají svého zřizovatele (město Příbram) o ukončení pronájmu jednoho pavilonu školy Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram (zřizovatel Středočeský kraj), který je součástí areálu školy. Navrhují Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram respektive jeho zřizovateli Středočeskému kraji nabídnout ze strany Město Příbram jiné volné prostory (např. bývalá 8. ZŠ 2 pavilóny) k zachování fungování gymnázia a provozování jeho školských služeb. Město Příbram, které je zřizovatelem školy, se zajímá a stará společně s vedením školy o zvyšování úrovně materiálně - technických podmínek pro činnost školy. Ve školním roce 2009/2010 byla provedena částečná výměna oken pavilonu 2. stupně, oprava ležatých rozvodů studené vody do školní jídelny, pavilonu tělocvičen a pavilonu 2. stupně. Do dvou třetin tříd tohoto pavilonu byla zavedena teplá voda a upraveny a rekonstruovány hygienické kouty. Nutnost rozvodů teplé vody do tříd nám ukládají novelizované hygienické normy, proto se bude v tomto pokračovat i příští školní rok. Byly nadále průběžně modernizovány odborné učebny a třídy. Doufáme, že spolupráce vedení školy s Městským úřadem Příbram vyústí i v další finanční pomoc při zajištění více než potřebných investičních akcí. Nejvíce ze všeho si žáci školy, pedagogové i rodiče žáků přejí uskutečnění rekonstrukce a modernizace školního hřiště, jehož projektová dokumentace je již dávno připravena. Škola se sportovním zaměřením, velmi dobře reprezentující město Příbram, a to v celorepublikovém měřítku, by si již nové a moderní školní hřiště zcela jistě zasloužila. Dle příslibu našeho zřizovatele se má s rekonstrukcí začít v říjnu

6 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola pod Svatou Horou, Příbram adresa školy Balbínova 328, Příbram II, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakty Datum poslední změny v rejstříku škol : 1. září 2007 ředitel : statutární zástupce : zástupce ředitele 2 : Mgr. Petr Ročňák Mgr. Jitka Pružinová Mgr. Roman Behún (do ) Mgr. Jaroslav Umlauf tel.: m.tel.: fax: ; http: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Město Příbram adresa zřizovatele Tyršova 108, Příbram I, Kontakty tel.: fax: Výkon činností organizace součásti kapacita Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna základní školy 600 žáků 220 žáků 180 žáků 750 jídel 6

7 1.4 Základní údaje o výkonu činností organizace Součást školy Počet tříd - počet oddělení Počet žáků / dětí Počet žáků / dětí na třídu 1. stupeň ZŠ ,00 2. stupeň ZŠ ,00 Celkem škola žáci dle 38 23,63 Školní družina Školní klub x 172 x Školní jídelna ZŠ x 451 x Školní jídelna Gy x 171 x dle statistických výkazů k Druh/typ školy, školské zařízení Nejvyšší povolený počet žáků/jídel Skutečný počet žáků/strávníků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků základní škola ,70 16,94 školní družina ,70 36,84 Školní klub ,60 101,18 školní jídelna ,30 90,36 dle statistických výkazů k Materiálně-technické podmínky školy Ve školním roce 2009/2010 byli žáci školy rozřazeni do 22 tříd. Na I. stupni základní školy bylo 13 tříd a na druhém stupni 9 tříd. Z kapacitních důvodů (zmíněno již v úvodu) nemohly být zřízeny kmenové třídy a některé odborné učebny musely být permanentně obsazeny. Zachovány byly pouze odborné učebny multimediální výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků. V odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, matematiky, českého jazyka, zeměpisu dějepisu a výtvarné učebny byly umístěny kmenové třídy. Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Třídy jsou postupně vybavovány technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování - audiovizuální systém, interaktivní tabule. Na počátku školního roku byla dokončena modernizace a rekonstrukce odborných učeben chemie a učebny pro výuku cizích jazyků. Žákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré vysoké nároky na psychohygienu žáků ve vyučování. Vyměnit nábytek zbývá pouze v místnostech školní družiny. Všechny učebny jsou postupně doplňovány pomůckami z aktuálních nabídek firem zabývajících se výrobou a prodejem školních učebních pomůcek. 7

8 Školní zahrada a venkovní učebna jsou využívány nejen k výuce, ale i jako odpočinkové zóny školy venkovní herna pro školní družinu. Své zázemí tady našel i včelařský kroužek, organizovaný při školním klubu. Školní tělocvičny jsou udržovány ve výborném stavu a je pravidelně před zahájením školního roku prováděna revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičen. Podstatně horší je situace u školního hřiště, které se škola snaží svými silami a prostředky udržovat v provozuschopném stavu (zmíněno též v úvodu). Vybavení kabinetů dosahuje vysoké úrovně. Učitelé mají ve svých kabinetech počítače s možností přístupu na Internet a do školního intranetu, a tím je jim dána možnost přípravy na vyučování i s využitím množství výukových programů. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 13. červen 2005 Počet členů školské rady 6 Členové školské rady Kontakt Mgr. Roman Behún (za pedagogické pracovníky) Mgr. Gabriela Baumruková (za pedagog. pracovníky) Ing. Ivan Eis (za rodiče zákonné zástupce) Mgr. Monika Sedláčková (za rodiče zák. zástupce) Mgr. Jaroslav Kopecký (za zřizovatele) Ing. Bohumil Kortus (za zřizovatele) Městský úřad Příbram,Tyršova 108, Příbram I, ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Údaje o občanských sdruženích při škole Název Registrace Zaměření Členové výboru RR Kontakt Rada rodičů 1.základní školy Příbram MV ČR spolupráce rodičů se školou Ing. Ivan Eis (předseda RR) Barbora Suchá (místopředsedkyně RR) Mgr. Monika Sedláčková (hospodářka RR) ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Název Registrace Zaměření Školní sportovní klub ASŠK ČR Organizace sportovního vyžití žáků školy Kontakt ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II,

9 Název Registrace Zaměření Kontakt Volejbalový klub pod Svatou Horou, Příbram MV ČR Organizace a zajištění sportovní volejbalové přípravy sportovních tříd ve spolupráci se školou a TJ Baník Příbram a VO Příbram ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky - třídy C/01 Základní škola RVP 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené ročníky - třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen 4., 5., 9. ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - RVP, č.j / ) Škola pro zdravý život Rozšířené vyučování: č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) Zařazené ročníky - třídy 4., 5., 9. ročník 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník IX. E Vzdělávání a výchova probíhají podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, včetně úprav a doplňků schválených MŠMT. Na 2. stupni školy je zřízena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (IX.E) se vzdělávacím programem Základní škola, č.j /96-2 v souladu s modelovým učebním plánem č.j / a dále třídy VII.E, VIII.E a část třídy VI.B, kde výuka a vzdělávání probíhá v souladu s RVP č.j / a se ŠVP. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - sportovní třídy zaměřené na volejbal s dotací MŠMT VO Příbram prostřednictvím Českého volejbalového svazu, a to na sportovní přípravu a rozvoj sportovně talentované mládeže. 9

10 V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy, výchovy ke zdraví, zdravé zuby, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany za mimořádných situací, multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence apod. Žákům školy byly ve školním roce 2009/2010 nabídnuty volitelné předměty : Školní vzdělávací program : 6. ročník Matematický seminář Seminář z českého jazyka Seminář z přírodovědných předmětů Seminář společenskovědních předmětů Sportovní příprava 7., 8. ročník Seminář z českého jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Informatika Seminář společenskovědních předmětů Seminář z přírodovědných předmětů Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Sportovní příprava Sportovní hry Esteticko výtvarný seminář Program Základní škola : 9. ročník Seminář z českého jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Informatika Seminář společenskovědních předmětů Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Sportovní hry Žákům školy byly ve školním roce 2009/2010 nabídnuty tyto nepovinné předměty : IV.C, V.B VI.E Sportovní výchova Sportovní příprava Výuka byla realizována u předmětů, jejichž názvy jsou podtrženy. 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 64 Počet učitelů ZŠ 38 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 9 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé, vychovatelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, kteří ve školním roce 2009/2010 přestali být zaměstnanci školy učitelé ukončení důvod odchodu kvalifikace úvazek Karasová D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Kašová M Ukončení pracovního poměru dohodou SPgŠ Část.úvazek Havlíčková H Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Nesporá A Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Sýkorová M Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Suchopárová A Ukončení pracovního poměru dohodou VŠZ, DPS Část.úvazek Smíšková D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Učitelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram s termínovaným pracovním poměrem ve školním roce 2009/2010, se kterými je počítáno i v dalším školním roce učitelé ukončení druh prac.poměru kvalifikace úvazek Havlíčková H Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Karasová D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Nesporá A Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Sýkorová M Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Smíšková D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek 11

12 Personální pedagogické obsazení na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve školním roce dosažené skutečně vyučované pedagog. učitelé vzdělání/název aprobace poznámka školy předměty praxe (roky) 1 Baumruková G. VŠ, ZČU PedF Čj - Vv Čj, Vv 19 výchovný poradce 2 Behún R. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň -Tv Tv, Spp, Spv 18 zástupce ředitele 3 Buralt O. VŠ, PedF UK Ze - Ma Ze, Ma 4 část. úvazek 4 Eliáš R. VŠ ERS, Bc Ze, Vob, Prč,Tv, Spp, Spv 5 5 Figurová Z. VŠ, UP PF Spec. ped. 1.stupeň, TIP 24 6 Hausnerová H. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň 25 7 Havlíčková H. VŠ, PedF UK Ma - Vv Ma, Fy, Ms 39 část.úv. do Hrbek J. VŠ, PedF UK On -Pedagogika Vob, Rv, Inf, Prč, Fy, Spol 27 9 Janovská M. SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 26 část.úvazek 10 Ježková H. SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 15 část.úvazek 11 Kahovcová E. OA (stud. VŠ) Inf., Ma 1 metodik ICT 12 Karasová D. VŠ, PedF UK 1.stupeň -Vv Aj 44 část.úv. do Kraftová H. SPgŠ (stud.vš) 1.stupeň Mazáková H. VŠ, PedF JČU 1.stupeň 1.stupeň 1 15 Mecová O. VŠ, ZČU PedF Čj - On Čj, Děj Nesporá A. VŠ, PedF JČU Přír-Zzv Přír, Prč, Vob, SPř 40 část.úv. do Nohejlová M. VŠ, PedF JČU 1.stupeň 1.stupeň 1 18 Nolová P. VŠ, PedF UK Čj - On Děj, Vob, Čjl,S pol, Rv, ČjS Nosková K. VŠ,PedF UHK 2.stupeň Aj-On Aj 7 20 Poslušná P. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Pružinová J. VŠ, PedF UK Ma - On Ma, MS 29 zástupce ředitele 22 Rážová L. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Ročňák P. VŠ, FTVS UK Tv - On Tv, Spp 31 ředitel 24 Roub J. VŠ ERS, Bc Fy, Děj, Hv, Prč Rožcová D. VŠ, PedF UK 1.stupeň 1.stupeň, Spv Sedláčková Š. VŠ; PedF JEP 1.stupeň - Aj Aj, Vob 4 27 Smíšková D. VŠ, PedF UK Ma - Zpv Aj, Ma 35 část.úv. do Sudová L. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Suchopárová A. VŠ, VŠZ, DPS ek.odb.před. -Aj Ma, Aj 28 část.úvazek 30 Sýkorová M. VŠ, PedF JČU Čj - Rj Nj, ZNj, ZRj 40 část.úv. do Truhlářová D. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Tylová D. VŠ,PedF UHK 1.stupeň 1.stupeň Umlauf J. VŠ, PedF UK TV, Brv Tv, Ma,Prč, Ze Umlaufová A. VŠ, PedF UK 1.stupeň 1.stupeň Valíčková L. VŠ, FTVS UK Tv - Psychologie Spv, Spp, Tv 6 část.úv. do Vančatová S. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň, Vzd Vondráková M. VŠ, PedF UK Bi, Ch Přír, Che, Vob, Spř Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ Hv, Vv 16 část.úv. do

13 Vychovatelé ŠD a ŠK dosažené vzdělání/název školy aprobace skutečně vyučované předměty pedagog. praxe(roky) poznámka 1 Drašnarová M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 9 část.úvazek 2 Havlovicová D. PFU DPS vychovatelství vychovatelka ŠD 6 část.úvazek 3 Honcová J. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 25 4 Janovská M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 24 část.úvazek 5 Ježková H. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD a ŠK 15 část.úvazek 6 Kášová M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 20 část.úvazek 7 Králová J. SPgŠ vychovatelství ved. vychovatelka ŠK 31 část.úvazek 8 Nováčková L. PFU DPS vychovatelství vychovatelka ŠD 5 mateřská dovolená 9 Podzimková L. SPgŠ vychovatelství ved. vychovatelka ŠD Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 16 část.úvazek 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace v % Aprobovanost ve výuce v % Učitelé 1. stupně 92% Učitelé 1. stupně 92% Učitelé 2. stupně 88% Učitelé 2. stupně 80% Vychovatelky ŠD, ŠK 100% Vychovatelky ŠD, ŠK 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci učitelé podle věkové skladby a délky praxe do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy dle délky pedagogické praxe do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let celkem

14 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících provozní pracovníci dosažené vzdělání pracovní funkce úvazek 1 Bartošová Z. VOB Uklízečka 1,00 2 Bernášková J. SOU Provozní pracovník společného stravování 1,00 3 Blažková M. USO Topička, uklízečka část.úvazek 4 Franková M. USO Finanční účetní 1,00 5 Fremrová V. USO Mzdová účetní 1,00 6 Juhošová L. VOB Hlavní kuchařka 1,00 7 Kolářová H. UO Uklízečka 1,00 8 Makovcová A. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 9 Maršálková A. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 10 Matějovská D. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 11 Pavlíková D. UO Uklízečka 1,00 12 Poláčková M. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 13 Rusová D. SO Správce hřiště a tělocvičny 1,00 14 Spál E. UO Asistent školníka - údržbář 0,50 15 Steinbachová D. VOB Uklízečka 1,00 16 Vůchová L. VOB Provozní pracovník společného stravování 1,00 17 Wágner A. VOB Školník - údržbář 1,00 18 Zachová M. úplné střední odborné Vedoucí školní jídelny 1,00 Pedagogický sbor 14

15 4. Organizace řízení školy Ředitel školy statutární orgán Zástupce ŘŠ I zástupce statutárního orgánu Sekretariát finanční (FÚ), mzdová účetní (MÚ) Poradní orgány ředitele školy Zástupce ŘŠ II koordinátor ŠVP Výchovný poradce Metodik prevence ICT metodik, koordinátor Metodik environmentální výchovy Vedoucí metodických, předmětových komisí učitelé 1. stupně, 2. stupně 15 třídní učitelé netřídní učitelé Vedoucí vychovatelka školní družiny Vedoucí vychovatelka školního klubu vychovatelé ŠD, vedoucí kroužků ŠD vychovatelé ŠK, vedoucí kroužků ŠK Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka kuchařky, prac. provozu ŠJ Školník údržbář, topič, uklízečky, pracovníci VPP

16 Pedagogická rada školy a metodické komise jednotlivých vzdělávacích oborů (poradní orgány ředitele školy) se během školního roku v souladu se svými plány činnosti pravidelně scházely a pracovaly. Rada rodičů 1.základní školy Příbram (ZŠ pod Svatou Horou, Příbram), jako jeden z poradních orgánů ředitele školy, je oficiálně zaregistrována na MV ČR jako občanské sdružení a pravidelně pracovala celý školní rok. Vliv Rady rodičů na chod školy a její spolupráce s vedením školy se neustále zkvalitňuje a zefektivňuje. Během školního roku 2009/2010 se pravidelně scházel a pracoval Žákovský parlament (další poradní orgán ředitele školy), který tvoří zástupci žáků jednotlivých tříd. 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 78 dětí. O odklad školní docházky požádalo prostřednictvím zákonných zástupců 16 žáků, kterým bylo ve správním řízení vyhověno. Čtyři žáci přestoupili nastoupili na jinou školu. Do 1. ročníku pro školní rok bylo zařazeno 58 žáků. 5.2 Výsledky přijímacího řízení Přijímacích řízení na střední školy v rámci ukončení povinné školní docházky se zúčastnilo celkem 49 žáků z 9. ročníku a 1 žák ze 7. třídy. Všichni tito žáci byli zařazeni a umístěni do středních škol či odborných učilišť, 41 žáků na střední školy končící maturitou, z toho 10 žáků na gymnázia a 6 žáků na lycea, 9 žáků na střední odborná učiliště. Z 5. ročníku uspěli při přijímacím řízení a k 1. září 2010 odchází na Gymnázium Příbram, ul. Legionářů 3 žáci. Ze 7. ročníku odešli na Gymnázium pod Svatou Horou 4 žáci. 16

17 střední škola Gy Příbram Gy psh, Příbram SPŠ Příbram SOŠ Dubno ISŠ Příbram SOŠ Březnice OA Příbram OA Sedlčany SPgŠ Beroun SPgŠ Praha 6 SZdrŠ Příbram SŠ propag.tvorby Velké Poříčí SPŠ grafická Praha 1 ISŠ (SOU) Pb SOU Hluboš SOU Dubno SOU Sedlčany třída chlapci dívky 5.A 5.B 7. A 7. B 7. E 9. A 9. E celkem počet žáků k počet přijatých žáků (chlapci, dívky, celkem) C e l k e m osmileté gymnázium šestileté gymnázium čtyřleté gymnázium lycea - gymn.vzd. maturita SOŠ výuční list 40% 44% 16% 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Změny počtu žáků během školního roku Ročník Přišlo Odešlo

18 6.1 Základní údaje TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCI DĚVČATA I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VII.E VIII.A VIII.E IX.A IX.E C E L K E M 523 * I. STUPEŇ II. STUPEŇ I. STUPEŇ průměr počtu žáků na třídu 13 tříd 22,00 II. STUPEŇ průměr počtu žáků na třídu 9 tříd 26,33 C E L K E M průměr počtu žáků na třídu 22 tříd 23,77 Oddělení školní družiny / zapsaných žáků Oddělení školního klubu / zapsaných žáků Počet strávníků žáků ZŠ / celkem stráv. ve škol.jídelně ZŠ (údaje odpovídají ke dni (* + 2 žáci dle 38); ŠJ, ŠD a ŠK dle statistických výkazů ke dni ) 18

19 třída 6.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách Souhrnná statistika 2. pololetí školního roku 2009/10 počet žáků z toho hodnocení snížená známka z chování V P 5 H 2.st. 3.st. průměrný prospěch absence na žáka v hodinách omluvená neomluvená třídní učitel I.A ,000 53,45 - Mgr. Poslušná Petra I.B ,000 51,95 - Mgr. Sudová Libuše I.C ,000 24,52 - Mgr. Umlaufová Anna II.A ,075 57,73 - Mgr. Truhlářová Dana II.B ,093 57,30 - Mgr. Rážová Lenka II.C ,072 47,11 - Mgr. Hausnerová Hana III.A 25 * ,160 41,92 - Mgr. Vančatová Soňa III.B ,220 54,07 - Mgr. Mazáková Helena IV.A ,444 68,36 - Mgr. Nohejlová Markéta IV.B ,292 62,55 - Mgr. Figurová Zuzana IV.C ,374 68,00 - Mgr. Rožcová Dana V.A ,632 63,38 - Kraftová Helena V.B ,387 67,16 0,04 Mgr. Tylová Dagmar VI.A ,878 88,06 - Mgr. Mecová Olga Mgr. Umlauf VI.B ,567 66,61 0,19 Jaroslav VII.A ,035 79,00 - Mgr. Nesporá Alena VII.B 25 * ,944 58,95 23,80 ** Mgr. Hrbek Jiří VII.E ,781 56,72 - Eliáš Radek Mgr. Vondráková VIII.A ,775 77,53 - Martina VIII.E ,730 69,47 - Mgr. Nolová Pavlína IX.A ,763 84,75 - Mgr. Buralt Ondřej IX.E , ,14 - Bc. Roub Jiří Legenda: V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl H - nehodnocen * + 1 žák dle 38 ** 1 žák 572 hodin 19

20 6.3 Údaje o jazykovém vzdělávání žáků Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,59 německý ,00 ruský ,50 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý ruský Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 byla reedukace žáků se specifickými poruchami učení a chování organizována na 1. a 2. stupni formou tříd intenzivní péče /TIP/. Nápravné pedagogické působení probíhalo v 11 skupinách jednu hodinu týdně pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga. Celkem oddělení TIP navštěvovalo 53 žáků, z toho 24 žáků 1. stupně a 29 žáků 2. stupně. Po konzultaci s rodiči měli možnost v těchto odděleních pracovat i žáci, kteří mají obtíže ve výchovně vzdělávacím procesu, ale zatím nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikováni. Po sledování školním speciálním pedagogem bylo rodičům doporučeno vyšetření dítěte v PPP nebo byly pedagogům doporučeny vhodné metody a postupy při práci s těmito žáky. Ve školním roce 2009/2010 bylo statisticky vykazováno 7 integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti byli vyučováni podle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, průběžně konzultovaných s rodiči těchto žáků a PPP Příbram. Dva integrovaní žáci na 1. stupni pracovali ve vyučování s pomocí asistentů pedagoga. Pro žáky s SPU se na naší škole snažíme vytvářet podmínky pro zlepšení dopadu SPU (vhodná učebna, speciální pedagogické pomůcky, počítačové výukové programy, prostor pro relaxaci aj.) jak ve výuce, tak v sociální oblasti. Vzhledem k psychologickým dopadům na osobnost dítěte se snažíme ověřovat sociální klima i v jednotlivých třídách. Snahou speciálního pedagoga a všech ostatních pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování u žáků, stejně jako odstraňování jejich možných negativních důsledků (stres, odmítání, šikana). 20

21 6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně - vzdělávací proces probíhal podle všech vyhlášek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v platném znění. Vyučování začínalo první hodinou v 7, 55 hodin, škola byla vždy otvírána 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně základní školy měli dopoledne nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci druhého stupně 6 vyučovacích hodin. Přestávky mezi jednotlivými hodinami byly desetiminutové a po druhé vyučovací hodině byla zařazena dvacetiminutová přestávka. Výuka plavání byla organizována ve dvou po sobě jdoucích ročnících na prvním stupni základní školy ve 2. a 3. třídách v měsících září listopad s časovou dotací 10 lekcí. Zvýšená pozornost byla věnována v průběhu celého školního roku bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve škole i při akcích mimo školu. Škola vycházela vstříc individuálním požadavkům rodičů talentovaných žáků, kteří absolvují výkonnostní a jinou přípravu v různých sportovních a zájmových činnostech. Zákonní zástupci žáka mohli požádat o individuální vzdělávací plán. b) Průběh a výsledky vzdělávání V průběhu školního roku 2009/2010 se škola zapojila stejně jako v minulém školním roce do projektu STONOŽKA od renomované společnosti Scio. Volíme tento projekt jako nástroj ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání, tedy výsledky vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dále škola pokračovala v pilotním projektu ESKALÁTOR (opět společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání). Projekt zahrnuje pravidelné testy a podpůrný e-learning, který na základě informací o zjištěné úrovni žáka nabídne dítěti na míru šitý program rozvoje. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce došlo v rámci projektu ESKALÁTOR k testování čtenářské gramotnosti, anglického jazyka, matematiky, českého jazyka, německého jazyka a obecných studijních předpokladů. Test absolvovali žáci 4., - 9. ročníků. Na výsledky tohoto dlouhodobějšího projektu si budeme muset počkat. Škola se opakovaně zapojila do dotazníkového šetření Mapa školy 2009/2010, též od firmy Scio. Výsledky šetření z dotazníků pro učitele, rodiče a žáky umožnily porovnání s ostatními základními školami v širokém spektru poskytování školských služeb, jejich podmínek a kvality. Zároveň bylo provedeno porovnání s výsledky z roku Do budoucna škola nadále počítá se zapojením žáků školy do testovacích projektů, protože vyhodnocení umožňuje porovnávat vědomosti a znalosti žáků naší školy se žáky ostatních základních škol v ČR. Některé obecné výsledky testování níže předkládáme. Podrobnější výsledkové analýzy jsou uloženy u ředitele školy. Zájemcům bude po předcházející domluvě dána možnost do výsledků nahlédnout. 21

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více