Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy

2 2

3 OBSAH Úvod Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Výkon činností organizace Základní údaje o výkonu činností organizace Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanských sdruženích při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání...9 a) nová soustava 9 b) dobíhající soustava Vzdělávací programy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci učitelé podle věkové skladby a délky praxe Údaje o nepedagogických pracovnících Organizace řízení školy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Základní údaje Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách Údaje o jazykovém vzdělávání žáků Údaje o integrovaných žácích

4 6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu...21 a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 21 b) Průběh a výsledky vzdělávání 21 c) Materiální podpora výuky 31 d) Vyučovací formy a metody 31 e) Motivace žáků 31 f) Hodnocení žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pracovníků školy Priority DVPP školního roku 2009/ Přehled o akcích a účasti na DVPP školního roku 2009/ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Samostudium Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Údaje o aktivitách souvisejících s výchovně vzdělávací činností...36 a) Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě 36 b) Lyžařský výcvik 36 c) Akce Školního sportovního klubu - ŠSK 37 d) Aktivity a zájmové kroužky školní družiny a školního klubu ŠD, ŠK 41 e) Další akce školy 42 f) Chronologický přehled akcí školy 42 g) Partnerství školy a multikulturní výchova a vzdělávání zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 51 h) Program environmentálního vzdělávání a výchovy 51 i) Program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů 52 j) Školní informační a vzdělávací centrum ŠIVC zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Činnost v oblasti poskytování informací Základní údaje o hospodaření školy Vlastní hodnocení a evaluace školy...61 Závěr

5 Úvod Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram. Jako samostatná právnická osoba ve smyslu obchodního zákoníku a statutu, který nabyl platnosti dne , poskytuje žákům základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Škola vykonává i vedlejší hospodářskou respektive doplňkovou činnost podle obecně platných právních předpisů, a to v takových činnostech a rozsahu, který není na úkor jejího poslání. Škola historicky patří mezi nejstarší příbramské školy, neboť je přímou pokračovatelkou příbramské měšťanské školy pro chlapce, která byla založena v roce Nyní je umístěna v pavilónových budovách z roku 1987 a nachází se v příjemném a klidném prostředí poblíž Svaté Hory s velmi dobrou dopravní dostupností ze všech částí města Příbram. Ve škole se každoročně navyšuje počet žáků. Dokazuje to i zápis prvňáčků pro příští školní rok, kdy budou otevřeny tři první třídy. Úměrně tomu narůstá i počet dětí ve školní družině. Škola je naplněná nad hranici své funkční kapacity a z tohoto důvodu musíme využívat všechny odborné učebny jako kmenové, místnosti tříd pro skupiny školní družiny. Vedení školy, pedagogové, rodiče a žáci žádají svého zřizovatele (město Příbram) o ukončení pronájmu jednoho pavilonu školy Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram (zřizovatel Středočeský kraj), který je součástí areálu školy. Navrhují Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram respektive jeho zřizovateli Středočeskému kraji nabídnout ze strany Město Příbram jiné volné prostory (např. bývalá 8. ZŠ 2 pavilóny) k zachování fungování gymnázia a provozování jeho školských služeb. Město Příbram, které je zřizovatelem školy, se zajímá a stará společně s vedením školy o zvyšování úrovně materiálně - technických podmínek pro činnost školy. Ve školním roce 2009/2010 byla provedena částečná výměna oken pavilonu 2. stupně, oprava ležatých rozvodů studené vody do školní jídelny, pavilonu tělocvičen a pavilonu 2. stupně. Do dvou třetin tříd tohoto pavilonu byla zavedena teplá voda a upraveny a rekonstruovány hygienické kouty. Nutnost rozvodů teplé vody do tříd nám ukládají novelizované hygienické normy, proto se bude v tomto pokračovat i příští školní rok. Byly nadále průběžně modernizovány odborné učebny a třídy. Doufáme, že spolupráce vedení školy s Městským úřadem Příbram vyústí i v další finanční pomoc při zajištění více než potřebných investičních akcí. Nejvíce ze všeho si žáci školy, pedagogové i rodiče žáků přejí uskutečnění rekonstrukce a modernizace školního hřiště, jehož projektová dokumentace je již dávno připravena. Škola se sportovním zaměřením, velmi dobře reprezentující město Příbram, a to v celorepublikovém měřítku, by si již nové a moderní školní hřiště zcela jistě zasloužila. Dle příslibu našeho zřizovatele se má s rekonstrukcí začít v říjnu

6 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola pod Svatou Horou, Příbram adresa školy Balbínova 328, Příbram II, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Kontakty Datum poslední změny v rejstříku škol : 1. září 2007 ředitel : statutární zástupce : zástupce ředitele 2 : Mgr. Petr Ročňák Mgr. Jitka Pružinová Mgr. Roman Behún (do ) Mgr. Jaroslav Umlauf tel.: m.tel.: fax: ; http: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Město Příbram adresa zřizovatele Tyršova 108, Příbram I, Kontakty tel.: fax: Výkon činností organizace součásti kapacita Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna základní školy 600 žáků 220 žáků 180 žáků 750 jídel 6

7 1.4 Základní údaje o výkonu činností organizace Součást školy Počet tříd - počet oddělení Počet žáků / dětí Počet žáků / dětí na třídu 1. stupeň ZŠ ,00 2. stupeň ZŠ ,00 Celkem škola žáci dle 38 23,63 Školní družina Školní klub x 172 x Školní jídelna ZŠ x 451 x Školní jídelna Gy x 171 x dle statistických výkazů k Druh/typ školy, školské zařízení Nejvyšší povolený počet žáků/jídel Skutečný počet žáků/strávníků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pracovníků základní škola ,70 16,94 školní družina ,70 36,84 Školní klub ,60 101,18 školní jídelna ,30 90,36 dle statistických výkazů k Materiálně-technické podmínky školy Ve školním roce 2009/2010 byli žáci školy rozřazeni do 22 tříd. Na I. stupni základní školy bylo 13 tříd a na druhém stupni 9 tříd. Z kapacitních důvodů (zmíněno již v úvodu) nemohly být zřízeny kmenové třídy a některé odborné učebny musely být permanentně obsazeny. Zachovány byly pouze odborné učebny multimediální výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků. V odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, matematiky, českého jazyka, zeměpisu dějepisu a výtvarné učebny byly umístěny kmenové třídy. Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Třídy jsou postupně vybavovány technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování - audiovizuální systém, interaktivní tabule. Na počátku školního roku byla dokončena modernizace a rekonstrukce odborných učeben chemie a učebny pro výuku cizích jazyků. Žákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré vysoké nároky na psychohygienu žáků ve vyučování. Vyměnit nábytek zbývá pouze v místnostech školní družiny. Všechny učebny jsou postupně doplňovány pomůckami z aktuálních nabídek firem zabývajících se výrobou a prodejem školních učebních pomůcek. 7

8 Školní zahrada a venkovní učebna jsou využívány nejen k výuce, ale i jako odpočinkové zóny školy venkovní herna pro školní družinu. Své zázemí tady našel i včelařský kroužek, organizovaný při školním klubu. Školní tělocvičny jsou udržovány ve výborném stavu a je pravidelně před zahájením školního roku prováděna revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičen. Podstatně horší je situace u školního hřiště, které se škola snaží svými silami a prostředky udržovat v provozuschopném stavu (zmíněno též v úvodu). Vybavení kabinetů dosahuje vysoké úrovně. Učitelé mají ve svých kabinetech počítače s možností přístupu na Internet a do školního intranetu, a tím je jim dána možnost přípravy na vyučování i s využitím množství výukových programů. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 13. červen 2005 Počet členů školské rady 6 Členové školské rady Kontakt Mgr. Roman Behún (za pedagogické pracovníky) Mgr. Gabriela Baumruková (za pedagog. pracovníky) Ing. Ivan Eis (za rodiče zákonné zástupce) Mgr. Monika Sedláčková (za rodiče zák. zástupce) Mgr. Jaroslav Kopecký (za zřizovatele) Ing. Bohumil Kortus (za zřizovatele) Městský úřad Příbram,Tyršova 108, Příbram I, ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Údaje o občanských sdruženích při škole Název Registrace Zaměření Členové výboru RR Kontakt Rada rodičů 1.základní školy Příbram MV ČR spolupráce rodičů se školou Ing. Ivan Eis (předseda RR) Barbora Suchá (místopředsedkyně RR) Mgr. Monika Sedláčková (hospodářka RR) ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Název Registrace Zaměření Školní sportovní klub ASŠK ČR Organizace sportovního vyžití žáků školy Kontakt ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II,

9 Název Registrace Zaměření Kontakt Volejbalový klub pod Svatou Horou, Příbram MV ČR Organizace a zajištění sportovní volejbalové přípravy sportovních tříd ve spolupráci se školou a TJ Baník Příbram a VO Příbram ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky - třídy C/01 Základní škola RVP 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené ročníky - třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen 4., 5., 9. ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - RVP, č.j / ) Škola pro zdravý život Rozšířené vyučování: č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) Zařazené ročníky - třídy 4., 5., 9. ročník 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník IX. E Vzdělávání a výchova probíhají podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, včetně úprav a doplňků schválených MŠMT. Na 2. stupni školy je zřízena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (IX.E) se vzdělávacím programem Základní škola, č.j /96-2 v souladu s modelovým učebním plánem č.j / a dále třídy VII.E, VIII.E a část třídy VI.B, kde výuka a vzdělávání probíhá v souladu s RVP č.j / a se ŠVP. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - sportovní třídy zaměřené na volejbal s dotací MŠMT VO Příbram prostřednictvím Českého volejbalového svazu, a to na sportovní přípravu a rozvoj sportovně talentované mládeže. 9

10 V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy, výchovy ke zdraví, zdravé zuby, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany za mimořádných situací, multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence apod. Žákům školy byly ve školním roce 2009/2010 nabídnuty volitelné předměty : Školní vzdělávací program : 6. ročník Matematický seminář Seminář z českého jazyka Seminář z přírodovědných předmětů Seminář společenskovědních předmětů Sportovní příprava 7., 8. ročník Seminář z českého jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Informatika Seminář společenskovědních předmětů Seminář z přírodovědných předmětů Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Sportovní příprava Sportovní hry Esteticko výtvarný seminář Program Základní škola : 9. ročník Seminář z českého jazyka Základy ruského jazyka Základy německého jazyka Informatika Seminář společenskovědních předmětů Konverzace v anglickém jazyce Matematický seminář Sportovní hry Žákům školy byly ve školním roce 2009/2010 nabídnuty tyto nepovinné předměty : IV.C, V.B VI.E Sportovní výchova Sportovní příprava Výuka byla realizována u předmětů, jejichž názvy jsou podtrženy. 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 64 Počet učitelů ZŠ 38 Počet vychovatelů ŠD a ŠK 9 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Učitelé, vychovatelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, kteří ve školním roce 2009/2010 přestali být zaměstnanci školy učitelé ukončení důvod odchodu kvalifikace úvazek Karasová D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Kašová M Ukončení pracovního poměru dohodou SPgŠ Část.úvazek Havlíčková H Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Nesporá A Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Sýkorová M Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Suchopárová A Ukončení pracovního poměru dohodou VŠZ, DPS Část.úvazek Smíšková D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Učitelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram s termínovaným pracovním poměrem ve školním roce 2009/2010, se kterými je počítáno i v dalším školním roce učitelé ukončení druh prac.poměru kvalifikace úvazek Havlíčková H Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Karasová D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Nesporá A Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Sýkorová M Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek Smíšková D Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce PedF Část.úvazek 11

12 Personální pedagogické obsazení na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve školním roce dosažené skutečně vyučované pedagog. učitelé vzdělání/název aprobace poznámka školy předměty praxe (roky) 1 Baumruková G. VŠ, ZČU PedF Čj - Vv Čj, Vv 19 výchovný poradce 2 Behún R. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň -Tv Tv, Spp, Spv 18 zástupce ředitele 3 Buralt O. VŠ, PedF UK Ze - Ma Ze, Ma 4 část. úvazek 4 Eliáš R. VŠ ERS, Bc Ze, Vob, Prč,Tv, Spp, Spv 5 5 Figurová Z. VŠ, UP PF Spec. ped. 1.stupeň, TIP 24 6 Hausnerová H. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň 25 7 Havlíčková H. VŠ, PedF UK Ma - Vv Ma, Fy, Ms 39 část.úv. do Hrbek J. VŠ, PedF UK On -Pedagogika Vob, Rv, Inf, Prč, Fy, Spol 27 9 Janovská M. SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 26 část.úvazek 10 Ježková H. SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 15 část.úvazek 11 Kahovcová E. OA (stud. VŠ) Inf., Ma 1 metodik ICT 12 Karasová D. VŠ, PedF UK 1.stupeň -Vv Aj 44 část.úv. do Kraftová H. SPgŠ (stud.vš) 1.stupeň Mazáková H. VŠ, PedF JČU 1.stupeň 1.stupeň 1 15 Mecová O. VŠ, ZČU PedF Čj - On Čj, Děj Nesporá A. VŠ, PedF JČU Přír-Zzv Přír, Prč, Vob, SPř 40 část.úv. do Nohejlová M. VŠ, PedF JČU 1.stupeň 1.stupeň 1 18 Nolová P. VŠ, PedF UK Čj - On Děj, Vob, Čjl,S pol, Rv, ČjS Nosková K. VŠ,PedF UHK 2.stupeň Aj-On Aj 7 20 Poslušná P. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Pružinová J. VŠ, PedF UK Ma - On Ma, MS 29 zástupce ředitele 22 Rážová L. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Ročňák P. VŠ, FTVS UK Tv - On Tv, Spp 31 ředitel 24 Roub J. VŠ ERS, Bc Fy, Děj, Hv, Prč Rožcová D. VŠ, PedF UK 1.stupeň 1.stupeň, Spv Sedláčková Š. VŠ; PedF JEP 1.stupeň - Aj Aj, Vob 4 27 Smíšková D. VŠ, PedF UK Ma - Zpv Aj, Ma 35 část.úv. do Sudová L. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Suchopárová A. VŠ, VŠZ, DPS ek.odb.před. -Aj Ma, Aj 28 část.úvazek 30 Sýkorová M. VŠ, PedF JČU Čj - Rj Nj, ZNj, ZRj 40 část.úv. do Truhlářová D. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň Tylová D. VŠ,PedF UHK 1.stupeň 1.stupeň Umlauf J. VŠ, PedF UK TV, Brv Tv, Ma,Prč, Ze Umlaufová A. VŠ, PedF UK 1.stupeň 1.stupeň Valíčková L. VŠ, FTVS UK Tv - Psychologie Spv, Spp, Tv 6 část.úv. do Vančatová S. VŠ, ZČU PedF 1.stupeň 1.stupeň, Vzd Vondráková M. VŠ, PedF UK Bi, Ch Přír, Che, Vob, Spř Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ Hv, Vv 16 část.úv. do

13 Vychovatelé ŠD a ŠK dosažené vzdělání/název školy aprobace skutečně vyučované předměty pedagog. praxe(roky) poznámka 1 Drašnarová M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 9 část.úvazek 2 Havlovicová D. PFU DPS vychovatelství vychovatelka ŠD 6 část.úvazek 3 Honcová J. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 25 4 Janovská M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 24 část.úvazek 5 Ježková H. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD a ŠK 15 část.úvazek 6 Kášová M. SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 20 část.úvazek 7 Králová J. SPgŠ vychovatelství ved. vychovatelka ŠK 31 část.úvazek 8 Nováčková L. PFU DPS vychovatelství vychovatelka ŠD 5 mateřská dovolená 9 Podzimková L. SPgŠ vychovatelství ved. vychovatelka ŠD Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ vychovatelství vychovatelka ŠD 16 část.úvazek 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace v % Aprobovanost ve výuce v % Učitelé 1. stupně 92% Učitelé 1. stupně 92% Učitelé 2. stupně 88% Učitelé 2. stupně 80% Vychovatelky ŠD, ŠK 100% Vychovatelky ŠD, ŠK 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci učitelé podle věkové skladby a délky praxe do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy dle délky pedagogické praxe do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let celkem

14 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících provozní pracovníci dosažené vzdělání pracovní funkce úvazek 1 Bartošová Z. VOB Uklízečka 1,00 2 Bernášková J. SOU Provozní pracovník společného stravování 1,00 3 Blažková M. USO Topička, uklízečka část.úvazek 4 Franková M. USO Finanční účetní 1,00 5 Fremrová V. USO Mzdová účetní 1,00 6 Juhošová L. VOB Hlavní kuchařka 1,00 7 Kolářová H. UO Uklízečka 1,00 8 Makovcová A. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 9 Maršálková A. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 10 Matějovská D. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 11 Pavlíková D. UO Uklízečka 1,00 12 Poláčková M. základní Provozní pracovník společného stravování 1,00 13 Rusová D. SO Správce hřiště a tělocvičny 1,00 14 Spál E. UO Asistent školníka - údržbář 0,50 15 Steinbachová D. VOB Uklízečka 1,00 16 Vůchová L. VOB Provozní pracovník společného stravování 1,00 17 Wágner A. VOB Školník - údržbář 1,00 18 Zachová M. úplné střední odborné Vedoucí školní jídelny 1,00 Pedagogický sbor 14

15 4. Organizace řízení školy Ředitel školy statutární orgán Zástupce ŘŠ I zástupce statutárního orgánu Sekretariát finanční (FÚ), mzdová účetní (MÚ) Poradní orgány ředitele školy Zástupce ŘŠ II koordinátor ŠVP Výchovný poradce Metodik prevence ICT metodik, koordinátor Metodik environmentální výchovy Vedoucí metodických, předmětových komisí učitelé 1. stupně, 2. stupně 15 třídní učitelé netřídní učitelé Vedoucí vychovatelka školní družiny Vedoucí vychovatelka školního klubu vychovatelé ŠD, vedoucí kroužků ŠD vychovatelé ŠK, vedoucí kroužků ŠK Vedoucí školní jídelny Vedoucí kuchařka kuchařky, prac. provozu ŠJ Školník údržbář, topič, uklízečky, pracovníci VPP

16 Pedagogická rada školy a metodické komise jednotlivých vzdělávacích oborů (poradní orgány ředitele školy) se během školního roku v souladu se svými plány činnosti pravidelně scházely a pracovaly. Rada rodičů 1.základní školy Příbram (ZŠ pod Svatou Horou, Příbram), jako jeden z poradních orgánů ředitele školy, je oficiálně zaregistrována na MV ČR jako občanské sdružení a pravidelně pracovala celý školní rok. Vliv Rady rodičů na chod školy a její spolupráce s vedením školy se neustále zkvalitňuje a zefektivňuje. Během školního roku 2009/2010 se pravidelně scházel a pracoval Žákovský parlament (další poradní orgán ředitele školy), který tvoří zástupci žáků jednotlivých tříd. 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 78 dětí. O odklad školní docházky požádalo prostřednictvím zákonných zástupců 16 žáků, kterým bylo ve správním řízení vyhověno. Čtyři žáci přestoupili nastoupili na jinou školu. Do 1. ročníku pro školní rok bylo zařazeno 58 žáků. 5.2 Výsledky přijímacího řízení Přijímacích řízení na střední školy v rámci ukončení povinné školní docházky se zúčastnilo celkem 49 žáků z 9. ročníku a 1 žák ze 7. třídy. Všichni tito žáci byli zařazeni a umístěni do středních škol či odborných učilišť, 41 žáků na střední školy končící maturitou, z toho 10 žáků na gymnázia a 6 žáků na lycea, 9 žáků na střední odborná učiliště. Z 5. ročníku uspěli při přijímacím řízení a k 1. září 2010 odchází na Gymnázium Příbram, ul. Legionářů 3 žáci. Ze 7. ročníku odešli na Gymnázium pod Svatou Horou 4 žáci. 16

17 střední škola Gy Příbram Gy psh, Příbram SPŠ Příbram SOŠ Dubno ISŠ Příbram SOŠ Březnice OA Příbram OA Sedlčany SPgŠ Beroun SPgŠ Praha 6 SZdrŠ Příbram SŠ propag.tvorby Velké Poříčí SPŠ grafická Praha 1 ISŠ (SOU) Pb SOU Hluboš SOU Dubno SOU Sedlčany třída chlapci dívky 5.A 5.B 7. A 7. B 7. E 9. A 9. E celkem počet žáků k počet přijatých žáků (chlapci, dívky, celkem) C e l k e m osmileté gymnázium šestileté gymnázium čtyřleté gymnázium lycea - gymn.vzd. maturita SOŠ výuční list 40% 44% 16% 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Změny počtu žáků během školního roku Ročník Přišlo Odešlo

18 6.1 Základní údaje TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCI DĚVČATA I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VII.E VIII.A VIII.E IX.A IX.E C E L K E M 523 * I. STUPEŇ II. STUPEŇ I. STUPEŇ průměr počtu žáků na třídu 13 tříd 22,00 II. STUPEŇ průměr počtu žáků na třídu 9 tříd 26,33 C E L K E M průměr počtu žáků na třídu 22 tříd 23,77 Oddělení školní družiny / zapsaných žáků Oddělení školního klubu / zapsaných žáků Počet strávníků žáků ZŠ / celkem stráv. ve škol.jídelně ZŠ (údaje odpovídají ke dni (* + 2 žáci dle 38); ŠJ, ŠD a ŠK dle statistických výkazů ke dni ) 18

19 třída 6.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách Souhrnná statistika 2. pololetí školního roku 2009/10 počet žáků z toho hodnocení snížená známka z chování V P 5 H 2.st. 3.st. průměrný prospěch absence na žáka v hodinách omluvená neomluvená třídní učitel I.A ,000 53,45 - Mgr. Poslušná Petra I.B ,000 51,95 - Mgr. Sudová Libuše I.C ,000 24,52 - Mgr. Umlaufová Anna II.A ,075 57,73 - Mgr. Truhlářová Dana II.B ,093 57,30 - Mgr. Rážová Lenka II.C ,072 47,11 - Mgr. Hausnerová Hana III.A 25 * ,160 41,92 - Mgr. Vančatová Soňa III.B ,220 54,07 - Mgr. Mazáková Helena IV.A ,444 68,36 - Mgr. Nohejlová Markéta IV.B ,292 62,55 - Mgr. Figurová Zuzana IV.C ,374 68,00 - Mgr. Rožcová Dana V.A ,632 63,38 - Kraftová Helena V.B ,387 67,16 0,04 Mgr. Tylová Dagmar VI.A ,878 88,06 - Mgr. Mecová Olga Mgr. Umlauf VI.B ,567 66,61 0,19 Jaroslav VII.A ,035 79,00 - Mgr. Nesporá Alena VII.B 25 * ,944 58,95 23,80 ** Mgr. Hrbek Jiří VII.E ,781 56,72 - Eliáš Radek Mgr. Vondráková VIII.A ,775 77,53 - Martina VIII.E ,730 69,47 - Mgr. Nolová Pavlína IX.A ,763 84,75 - Mgr. Buralt Ondřej IX.E , ,14 - Bc. Roub Jiří Legenda: V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl H - nehodnocen * + 1 žák dle 38 ** 1 žák 572 hodin 19

20 6.3 Údaje o jazykovém vzdělávání žáků Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,59 německý ,00 ruský ,50 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů Kvalifikace vyučujících celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý ruský Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 byla reedukace žáků se specifickými poruchami učení a chování organizována na 1. a 2. stupni formou tříd intenzivní péče /TIP/. Nápravné pedagogické působení probíhalo v 11 skupinách jednu hodinu týdně pod vedením kvalifikovaného speciálního pedagoga. Celkem oddělení TIP navštěvovalo 53 žáků, z toho 24 žáků 1. stupně a 29 žáků 2. stupně. Po konzultaci s rodiči měli možnost v těchto odděleních pracovat i žáci, kteří mají obtíže ve výchovně vzdělávacím procesu, ale zatím nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikováni. Po sledování školním speciálním pedagogem bylo rodičům doporučeno vyšetření dítěte v PPP nebo byly pedagogům doporučeny vhodné metody a postupy při práci s těmito žáky. Ve školním roce 2009/2010 bylo statisticky vykazováno 7 integrovaných žáků, tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti byli vyučováni podle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, průběžně konzultovaných s rodiči těchto žáků a PPP Příbram. Dva integrovaní žáci na 1. stupni pracovali ve vyučování s pomocí asistentů pedagoga. Pro žáky s SPU se na naší škole snažíme vytvářet podmínky pro zlepšení dopadu SPU (vhodná učebna, speciální pedagogické pomůcky, počítačové výukové programy, prostor pro relaxaci aj.) jak ve výuce, tak v sociální oblasti. Vzhledem k psychologickým dopadům na osobnost dítěte se snažíme ověřovat sociální klima i v jednotlivých třídách. Snahou speciálního pedagoga a všech ostatních pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování u žáků, stejně jako odstraňování jejich možných negativních důsledků (stres, odmítání, šikana). 20

21 6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně - vzdělávací proces probíhal podle všech vyhlášek Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v platném znění. Vyučování začínalo první hodinou v 7, 55 hodin, škola byla vždy otvírána 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně základní školy měli dopoledne nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci druhého stupně 6 vyučovacích hodin. Přestávky mezi jednotlivými hodinami byly desetiminutové a po druhé vyučovací hodině byla zařazena dvacetiminutová přestávka. Výuka plavání byla organizována ve dvou po sobě jdoucích ročnících na prvním stupni základní školy ve 2. a 3. třídách v měsících září listopad s časovou dotací 10 lekcí. Zvýšená pozornost byla věnována v průběhu celého školního roku bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve škole i při akcích mimo školu. Škola vycházela vstříc individuálním požadavkům rodičů talentovaných žáků, kteří absolvují výkonnostní a jinou přípravu v různých sportovních a zájmových činnostech. Zákonní zástupci žáka mohli požádat o individuální vzdělávací plán. b) Průběh a výsledky vzdělávání V průběhu školního roku 2009/2010 se škola zapojila stejně jako v minulém školním roce do projektu STONOŽKA od renomované společnosti Scio. Volíme tento projekt jako nástroj ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání, tedy výsledky vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dále škola pokračovala v pilotním projektu ESKALÁTOR (opět společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání). Projekt zahrnuje pravidelné testy a podpůrný e-learning, který na základě informací o zjištěné úrovni žáka nabídne dítěti na míru šitý program rozvoje. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce došlo v rámci projektu ESKALÁTOR k testování čtenářské gramotnosti, anglického jazyka, matematiky, českého jazyka, německého jazyka a obecných studijních předpokladů. Test absolvovali žáci 4., - 9. ročníků. Na výsledky tohoto dlouhodobějšího projektu si budeme muset počkat. Škola se opakovaně zapojila do dotazníkového šetření Mapa školy 2009/2010, též od firmy Scio. Výsledky šetření z dotazníků pro učitele, rodiče a žáky umožnily porovnání s ostatními základními školami v širokém spektru poskytování školských služeb, jejich podmínek a kvality. Zároveň bylo provedeno porovnání s výsledky z roku Do budoucna škola nadále počítá se zapojením žáků školy do testovacích projektů, protože vyhodnocení umožňuje porovnávat vědomosti a znalosti žáků naší školy se žáky ostatních základních škol v ČR. Některé obecné výsledky testování níže předkládáme. Podrobnější výsledkové analýzy jsou uloženy u ředitele školy. Zájemcům bude po předcházející domluvě dána možnost do výsledků nahlédnout. 21

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více