PODĚKOVÁNÍ Děkuji především vedoucímu bakalářské práce prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, Csc. za čas který mi věnoval, za odborné vedení, cenné náměty,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODĚKOVÁNÍ Děkuji především vedoucímu bakalářské práce prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, Csc. za čas který mi věnoval, za odborné vedení, cenné náměty,"

Transkript

1

2

3

4

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji především vedoucímu bakalářské práce prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, Csc. za čas který mi věnoval, za odborné vedení, cenné náměty, rady, trpělivost a laskavý přístup. Dále děkuji své rodině a přátelům za podporu a pochopení. V neposlední řadě děkuji svým zvířecím kamarádům za to, že po dobu tvorby bakalářské práce trpělivě čekali až jsem jim budu moci opět věnovat tak, jak si zaslouží.

6 Název bakalářské práce: Problematika drog Jméno a příjmení autora: Edita Bucharová Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2011/2012 Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Karel Rýdl, Csc. Anotace: Bakalářská práce se zabývala problematikou drog, přičemž byla zaměřena na středoškolskou mládež a ilegální drogy. Jejím cílem bylo charakterizovat problematiku drogové závislosti a zjistit, jakou má zkušenost s drogami středoškolská mládež. Práce byla složena ze dvou stěžejních oblastí. Teoretická část popisovala a objasňovala základní pojmosloví v oblasti drogové závislosti za použití odborných zdrojů. Praktická část pomocí dotazníku vypracovaného 120 studenty středních škol zjišťovala, jakou má zkušenost středoškolská mládež s ilegálními drogami. Výsledky ukázaly, že středoškolská mládež má s ilegálními drogami značné zkušenosti a nejčastěji užívanými drogami jsou marihuana a hašiš. Zjištění pak vyústila v navrhovaná opatření v oblasti prevence užívání drog vhodnými programy ve školských zařízeních a zdůrazněním kladných rodinných vztahů ve smyslu vhodné výchovy jako prevence zneužívání návykových látek. Vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat za největší přínos zjištění, že středoškolská mládež má zkušenosti s ilegálními drogami nejen přímé ale též nepřímé, které lze považovat taktéž za velice nebezpečné. Problematika drog je velice významným tématem, kterým je nutné se zabývat. Klíčová slova: drogy, mládež, závislost na drogách, prevence závislosti na drogách, model závislosti na drogách, léčba závislosti na drogách

7 Tytle of Bachelor Thesis: Problems of Drugs First and last name of the author: Edita Bucharová Academic year of thesis submission: 2011/2012 Supervisor of the bachelor thesis: prof. PhDr. Karel Rýdl, Csc. Summary: The Bachelor thesis dealt with the problems of drugs, especially focusing on high school youth and illegal drugs. Its aim was to characterize the problems of drug addiction and to find out what experience has high school youth with illegal drugs. The Thesis was composed of two key areas. The theoretical part described and explained the basic terminology in the field of drug addiction using expert sources. The practical part using a questionnaire filled up by 120 high school students tried to find what experience has high school youth with illegal drugs. The results showed that high school youth has significant experience with illegal drugs and the most frequently used drugs are marijuana and hashish. Findings resulted in the proposed action in drug prevention programs in schools and emphasizing the positive effect of family relations within the meaning of an appropriate education to prevent abuse of addictive substances. Taking into consideration the present issues, as the greatest contribution could be regarded the findings that high school youth has experience with illegal drugs not only direct but also indirect, which could also be regarded as dangerous. A problem of drugs is a significant topic that is necessary to deal with. Keywords: Drugs, Youth, Drug addiction, Prevention of drug addiction, Model of addiction, Treatment for drug addiction

8 Obsah ÚVOD...10 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU Historie Definice závislosti Definice a diagnostika závislosti podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Poruchy vyvolané návykovými látkami Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti Biologická úroveň Psychologická úroveň Sociální úroveň Spirituální úroveň Bio-psycho-sociálně-spirituální model závislosti jako východisko k primární, sekundární a terciální prevenci Kořeny závislosti Primární prevence Sekundární prevence Terciální prevence Drogová závislost a mládež Vymezení období dospívání Pojetí závislosti u dětí a mladistvých Ohrožené skupiny mladých lidí z hlediska rozvoje drogové závislosti Léčba drogové závislosti Druhy služeb a zařízení v ČR zaměřené na práci s uživateli drog Předpokládané trendy ve vývoji služeb o drogově závislé...45 PRAKTICKÁ ČÁST Cíl praktické části Stanovení předpokladů Použité metody Popis zkoumaného vzorku Průběh průzkumu

9 13 Výsledky a jejich interpretace Průběh průzkumu Vyhodnocování položek dotazníku Ověření platnosti předpokladů Shrnutí výsledků praktické části...61 ZÁVĚR...63 NÁVRH OPATŘENÍ...65 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...66 SEZNAM PŘÍLOH

10 ÚVOD Tématem předložené bakalářské práce je problematika drog. Téma bylo zvoleno s ohledem na skutečnost, že zneužívání návykových látek a závislost na drogách je velice závažným problémem, jehož následky se odrážejí v celé společnosti. Závislost jako taková škodí nejen uživateli a jeho blízkým, nýbrž může v důsledku špatných zdravotních, sociálních, ekonomických a bezpečnostních hledisek poškodit vývoj celé společnosti. Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku drogové závislosti a zjistit, jakou má zkušenost s drogami středoškolská mládež, protože se domníváme, že riziko vzniku drogové závislosti je velice vysoké hlavně v období dospívání, kdy jedinec hledá sám sebe, místo kam patří a kde se bude cítit dobře. Toto období lidského života dává skvělé zázemí experimentům s drogami. Mladý člověk nemá tolik zkušeností ani náhled na vlastní zranitelnost, natož aby dokázal bezpečně zvážit důsledky, jež mohou následovat. Mladí lidé jsou často nerozhodní, neví co chtějí a navíc v mnoha případech odmítají hodnoty dospělých, což mohou dávat najevo právě tím, že užívají drogy. V droze může jedinec zprvu vidět svobodu a nezávislost, dostává se mu pocitu sebedůvěry, pohody, žije přítomností, vše se mu může zdát snadné a o případných problémech neuvažuje. V droze vidí nezávislost a to, že v budoucnu mu tuto výsadu právě droga může vzít si nepřipouští. Dospívající, který má zkušenosti s drogami, se tím většinou netají, proto bývá částí svých vrstevníků obdivován, částí odsuzován. Často se pak tvoří party a skupinky podobně smýšlejících lidí, což může způsobit špatný náhled na vlastní existenci a odklon od dřívějších zájmů a hodnot. Tato bakalářská práce se zaměřuje na drogy nealkoholového typu, tj. drogy ilegální. Tyto drogy nejsou společností tolerované a proto je s nimi úzce spojeno riziko kriminality, jež může průběh života závislého jedince ještě více ohrozit. O těchto drogách panuje do dnešní doby spousta mýtů a nepravd, které často padají z úst nejen neinformovaných rodičů, ale často i pedagogů. 10

11 Dospělí ve snaze být co nejpřesvědčivější mají tendence zveličovat, zastrašovat a tak často volí neadekvátní techniky a metody. Neuvědomují si však, že mládež je vlivem internetu, medií ale i zkušeností ze svého okolí často lépe a pravdivěji informována a vyhrožování dospělých se jim zdá směšné, což ovšem může vést k domněnce, že nic není tak strašné jak se říká. Paradoxně tím nebezpečí spojené s užíváním drog zlehčují. Smyslem této bakalářské práce není vyjmenovávat drogy a jejich účinky. V teoretické části se věnujeme historii drog, specifikům drogové závislosti, poruchám, jež tyto látky vyvolávají, dále se zabýváme bio-psycho-socio-spirituálním modelem závislosti, primární, sekundární a terciální prevencí, léčbou a jak již bylo uvedeno výše, zaměřujeme se na mládež a rizikové skupiny mladých lidí. Drogová závislost je skutečná nemoc, společnost ji však ještě stále často vnímá spíše jako ostudu, hanbu a něco, za co si každý může sám. Ať už to tak je či není, dle našeho názoru jen správné a upřímné informace o této problematice mohou vést mladé lidi k uvědomění si skutečného nebezpečí. Vědní disciplínou zabývající se problematikou drogové závislosti je Adiktologie. V ČR se touto problematikou od roku 2005 zabývá odborné pracoviště Centrum adiktologie působící při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od roku 2001 vychází časopis Adiktologie, ve kterém lze najít spoustu užitečných informací a argumentů. V praktické části prostřednictvím vzorku respondentů tvořeném studenty vybraných středních škol a učilišť zjistíme, jakou má středoškolská mládež zkušenost s drogami. Jedná se o ročník středních škol, asi 60 studentů, ročník učilišť, asi 60 studentů. Celkem asi 120 studentů. Bakalářská práce vychází z předpokladu, že alespoň 25 % středoškolské mládeže má nějaké zkušenosti s užíváním drog. Dále pak předpokládáme, že nejčastější zkušenosti bude mít středoškolská mládež s marihuanou a druhou nejčastější zkušenost bude mít středoškolská mládež s pervitinem. Pro ověření předpokladu byla pro bakalářskou práci zvolena metoda kvantitativního dotazníku. Smyslem a účelem předložené bakalářské práce je upozornit na problematiku drog, na nutnost kvalitní prevence a na nebezpečí, které představuje pro mladého člověka závislost na drogách. 11

12 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU 1 Historie Historie drog je dle Fišerové (2000) stará jako lidstvo samo. Na území staré Mezopotámie byly vlastnosti makové šťávy známy již v období neolitu a to let př. n. l. Opium jako lék proti bolesti byl z máku vyráběn v Egyptě už ve 14. století př. n. l. Jednou z nejstarších kulturních rostlin na světě je konopí. Pochází nejspíš z Asie odkud se dále rozšířilo i do Afriky a Číny. Zhruba před 5000 lety bylo konopí popsáno v Knize léčiv čínského lékaře Sheng-Nunga jako droga proti zácpě, revmatizmu, malárii a dalším nemocem. Také v indické kultuře bylo kolem roku 800 př. n. l. uvedeno konopí jako lék proti mnoha obtížím, zároveň však tehdejší literatura popisuje i jeho duchovní účinky např. při uctívání boha Višnu. Účinky listů keře koky jsou známy v Jižní Americe pravděpodobně již 5000 let. Dle starých indiánských legend pocházejících ze 14. století byl list koky přinesen synem Slunce vyvolenému národu Inků a dokázal rozveselit zarmoucené, posílit vyčerpané, nasytit hladové. Pro svůj posilující účinek je využíván dodnes pro usnadnění pohybu ve vysokých horách Významnou součástí dějin náboženství bylo snad ve všech světových částech rozšířené užívání halucinogenních drog. Houbový kult indiánů ve Střední Americe, zhruba 4000 let starý, přežívá částečně dodnes. Mezi tradiční halucinogeny patří také mexický kaktus peyotl, či amazonská epena, což je šňupací prášek z kůry stromu virola. Námel paličkovice nachové, býval ve středověku příčinou častých hromadných otrav žitem v Evropě. Zlou pověst měly také tzv. drogy nočních stínů a to kořen mandragory, bobule rulíku zlomocného, semena durmanu aj. Kudrle (2003, s 84) uvádí, že mnohé psychedelické rostlinné i živočišné látky byly ve středověku používány při sabatech, černých mších, čarodějnických rituálech a to v podobě nápojů či mastí. Ve stejné době svatá inkvizice krutě potlačovala evropské čarodějnictví a v Novém světě panovala snaha o vymýcení používání drog u kolonizovaných domorodců. 12

13 Fišerová (2000) poukazuje na fakt, že v 19. století spolu s rozvojem farmaceutického výzkumu docházelo ke skutečně masovému rozšiřování drog a to především v Evropě a Severní Americe. V 19. století byly izolovány alkaloidy jako morfin, kofein, nikotin, atropin, kokain, efedrin, přičemž se celá řada těchto látek začala vyrábět komerčně. Farmaceutický průmysl se časem automatizoval a rozšiřoval po světě léky s obsahem těchto omamných látek. Podle odhadů užívalo drogy v polovině 19. století na sto milionů lidí. Dosud neznámé rozměry účinků některých drog přinesl vynález injekční stříkačky, a tím se z původně léčebného využití stává také rozšiřující a nebezpečnější možnost jak aplikovat drogu. Na přelomu století a ve dvacátých letech znovu vzrostl nárůst drogových závislostí, čímž prudce narůstaly i společenské komplikace a sociální i zdravotní dopady. Touto dobou začínají mezinárodní jednání o narkotikách a v jednotlivých zemích vznikají protidrogové zákony. Autorka dále zdůrazňuje, že od počátku 20. století vede postupně společenské hodnocení k rozdělení drog na legální a nelegální. Výroba nelegálních drog je zakázána a trestána. Co se týká důležitých léčiv, jsou pravidla pro zacházení s nimi velice zpřísněna. Postupem času pak dochází k nárůstu ilegálního prodeje drog a výskytu nových druhů drog, zejména pak halucinogenů a stimulancií. Roku 1961 se uzavírá mezinárodní jednotná dohoda OSN o zákazu všech drog lidem škodlivých, jež je později posílena dalšími dohodami. Postupem času začínají být závislosti na drogách posuzovány jako chronická onemocnění CNS. Výrazná je pak podpora výzkumu mechanizmů závislostí, snaha o léčení a prevenci. Přesto přese všechno se počet lidí závislých na dogách zvyšuje a zvyšuje se i spektrum druhů užívaných omamných látek. Osobně se domnívám, že nejoblíbenější drogou dnešní doby je marihuana. Přesto, že jde o drogu nelegální, její užívání současnou populaci nepohoršuje a společnost ji většinou nepovažuje za nebezpečnou, pakliže je užívána v rozumné míře. Za další velice rozšířenou ilegální návykovou látku považuji pervitin. Dnešní doba je velice uspěchaná, lidé jsou velmi často vystavováni tlaku a stresu a tato droga se může zdát zprvu velice dobrým partnerem. Poskytuje člověku pocit sebedůvěry, energie a řešitelnosti všech problémů. Jsou mi známy příklady studentů, jež si touto drogou pomáhali při učení se na maturitu či zkoušky na vysoké škole. Tuto drogu však posuzuji vzhledem k následkům dlouhodobého užívání za velmi nebezpečnou jak pro tělo tak mysl. 13

14 Lidé touží též po zábavě a silnějších prožitcích při už tak příjemných činnostech, tehdy se mohou uchýlit k látkám typu extáze, LSD. Tyto drogy bývají označovány za drogy víkendové, taneční apod. Jsou z mého hlediska mimo jiné nebezpečné hlavně díky nevalné kvalitě a příměsím nebezpečných látek, jež mohou vyvolat jiný než tolik očekávaný příjemný zážitek. 2 Definice závislosti Problém závislosti má interdisciplinární povahu. Touto problematikou se zabývá řada profesionálů, kteří jsou kvalifikováni v různých oborech pomáhajících profesí např. speciální pedagogové, psychologové, psychiatři, sociální pracovníci. Dále také různé resorty státní správy, veřejná správa a jiné státní i nestátní instituce tj. probační a mediační služba, léčebná zařízení, policie, vězeňská služba, soudy, sociální kurátoři, hygienická služba, medicínské obory zabývající se infekčními onemocněními aj. Část odborníků, kteří se závislostmi zabývali, se díky prudkému nárůstu zneužívání nealkoholových návykových látek v devadesátých letech 20. století oddělila od zařízení pracujících s lidmi závislými na alkoholu a zaměřila svou pozornost na uživatele nealkoholových drog (Müllerová, aj. 2005, s. 211). Kudrle (2003, s. 107) poukazuje na to, že člověk odedávna hledá možnosti, jak zintenzivnit prožitek radosti, jak dosáhnout euforie nebo jak utéci před starostmi, bolestí či samotou. Za jistých okolnosti však může přejít tato přirozená touha k nutkavosti, a stát se tak příčinou rozvoje chorobných symptomů. Vedle nutkavého dychtění se tyto znaky projevují touhou po změně prožívání, narušením až ztrátou kontroly nad pocitem nutkání vzít si drogu znovu, pokračováním v užívání přesto, že se začínají dostavovat důsledky a prohloubením stavu nepříjemnosti, pokud se užívání drog přeruší. Závislost pak autor definuje jako chronickou poruchu s progresivním průběhem, jež se rozvíjí v pozadí touhy člověka změnit své prožívání. Výzkumy ukazují na určitou podobnost v psychologických zákonitostech drogové závislosti s jinými druhy škodlivého jednání jako je např. bulimie, anorexie, gambling, workoholismus. U všech se vyskytuje znak nutkavého, naléhavého jednání vedoucího ke krátkodobému uspokojení, jenž ústí k často závažným újmám na zdraví, problematickým vztahům s rodinou a sociálním prostředím. 14

15 Dále se vyskytuje neschopnost překonat touhu po uspokojení, objevuje se rozladěnost, podráždění, dysforie, deprese. Jestliže dojde k přerušení, znovu vzniká touha pokračování v užívání či jednání. Droga nebo vzorec chování se stane hlavní činností, jež poskytuje uspokojení. Tento proces přichází pozvolna a daný člověk ho buď nezaznamenává vůbec, nebo jen částečně (Kudrle 2003, s ). Podle Langmeiera (2000, s. 390) pojímáme z medicínského hlediska závislost na drogách jako psychický, někdy i fyzický stav, který se vyznačuje změnami v chování, jednání a jinými reakcemi, nutkáním opakovaně užívat návykovou látku pro její prožitkové účinky, později též proto, aby se nedostavil tzv. abstinenční syndrom, vznikající při nepřítomnosti drogy v těle závislého. 3 Definice a diagnostika závislosti podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Jak míní Nešpor (2000, s. 14) z formálního hlediska je situace jasná, závislostí myslíme to, co odpovídá definici závislosti dle MKN 10. Závislost v této definici pojímáme jako skupinu fyziologických, behaviorálních a kognitivních jevů, kdy jedinec dává užívání jedné nebo více látek přednost před vším, čeho si dříve cenil. Charakteristická je silná až přemáhající touha po droze. Diagnóza závislosti se může stanovit jen tehdy, pakliže během jednoho roku došlo ke třem a více z následujících symptomů. 1. Pocit puzení či přemáhající touhy užívat drogu. 2. Potíže v sebeovládání, co se týká začátku a ukončení užívání, nebo množství užívané látky. 3. Tělesný odvykací stav, přičemž je látka užívána proto, aby nedošlo k nežádoucím příznakům doprovázejícím nedostatek drogy v těle, či rozvinutí abstinenčního syndromu, někdy dochází mírnění odvykacího stavu jinou látkou s podobnými účinky. 4. Tolerance k účinku látky, tj. užívání stále většího množství drogy k vyvolání účinku, k němuž dříve stačily dávky nižší. 15

16 5. Zanedbávání dřívějších zájmů, to, co dříve jedinci dělalo radost je postupně potlačováno ve prospěch drogy, příčinou je většinou získání potřebného času na získávání drogy, nebo na zotavení se z jejího účinku. 6. Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivosti, pokračování v braní látky, přestože se objevují zdravotní psychické, sociální a jiné problémy. Nešpor (2003, s. 217) dále uvádí, že. v MKN 10 se pod kódem F10 až F19 označují duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek. Pojem psychoaktivní látky není v MKN 10 definován, ale lze najít skupiny látek o které se jedná. F10.x Závislost na alkoholu F11.x Závislost na opioidech F12.x Závislost na kanabinoidech F13.x Závislost na sedativech nebo hypnotikách F14.x Závislost na kokainu F15.x Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu F16.x Závislost na halucinogenech F17.x Závislost na tabáku F18. x Závislost na organických rozpouštědlech F19.x Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách 4 Poruchy vyvolané návykovými látkami Akutní intoxikace Akutní intoxikace je přechodným, vratným syndromem, projevujícím se nápadnou změnou chování, změnou psychických funkcí, funkcí některých tělesných orgánů a to včetně základních tělesných funkcí bezprostředně po požití drogy. Příznaky a znaky akutní intoxikace záleží na účincích požité látky. 16

17 Vliv má také osobnost, psychická výbava jedince, celkový zdravotní stav, množství a druh aplikace drogy. Akutní intoxikace se vyvíjí po požití drogy od nerozeznatelných příznaků až po útlum životně důležitých funkcí. Intoxikace bývá spojena často se zraněním v důsledku užití drogy, či s onemocněním, které nemusí souviset s užíváním drog. Nejhorším důsledkem intoxikace je smrt, kterou dokáže při předávkování způsobit většina návykových látek (Dvořáček 2008, s. 131). Škodlivé užívání Škodlivým užíváním označuje Nešpor (2003, s. 218) vzorec chování poškozující zdraví. Poškození může být duševní či fyzické. Škodlivé užívání bývá sociálním prostředím kritizováno a může vyvolávat vážně důsledky v životě uživatele drog. Při škodlivém užívání je patrné selhávání v určité životní roli, rizikové užívání např. řízení pod vlivem drog, kriminalita a pokračování v užívání přesto, že problémy v sociálních a mezilidských vztazích jsou stále patrnější. Syndrom závislosti Syndrom závislosti se projevuje psychickou a u některých látek i fyzickou potřebou užívat drogu, jíž dává uživatel návykové látky větší přednost, než kterékoli jiné činnosti, jež měla pro něj dříve veliký význam. Závislý není schopen ovládat puzení znovu požít návykovou látku ani ohlídat množství dávky. Některé látky rozvíjí závislost psychickou, některé fyzickou, některé žádnou a některé obě. Syndrom závislosti se dále projevuje rozvojem tolerance, jedinec potřebuje stále větší dávku drogy aby dosáhl optimálního stavu, jež byl dříve vyvolán mnohem menším množstvím drogy. Závislý časem přestane dbát o všechno co pro něj bylo dříve důležité, i sám o sebe. V užívání nepřestává ani když se u něj začínají projevovat vážnější somatická poškození (Mahrová 2008, s. 74). Odvykací stav Odvykacím stavem máme na mysli skupinu příznaků v různých kombinacích s různou závažností, které se projeví po vysazení návykové látky při dlouhodobém užívání či požití vysoké dávky. Odvykací syndrom se projevuje typickými příznaky, jež nejsou příčinou tělesné ani duševní nemoci. Ve vážných případech mohou odvykací stav provázet křečové záchvaty nebo delirium ( Nešpor 2003, s. 218). 17

18 Toxická psychóza Tato porucha se v některých publikacích vyskytuje též pod názvem psychotická porucha. Vzniká bezprostředně či během užívání návykových látek. Projevuje se smyslovými halucinacemi, vztahovačností, psychomotorickými poruchami, nepřiměřenými emocemi. Častá bývá u pervitinu, konopí a halucinogenů. Léčba toxických psychóz není jednoduchá a vyžaduje lékařskou péči. Občas se mylně zaměňuje toxická psychóza za intoxikaci pervitinem, konopím nebo halucinogeny. Pro diagnostiku toxické psychózy musí tento stav trvat nejméně 48h. Při důsledné abstinenci tato porucha po měsíci ustupuje částečně, a po 6ti měsících by měla vymizet úplně. Při delším trvání je pak nutno uvažovat o jiné diagnóze např. o schizofrenii, jež mohla být užíváním drog spuštěna (Nešpor 2003, s. 219). Amnestický syndrom včetně Korsakova syndromu vyvolaného psychoaktivní látkou Jak je uvedeno Nešporem (2003, s. 219), tato porucha je provázena výrazným zhoršením krátkodobé paměti, přičemž dlouhodobá paměť bývá někdy též narušena. Bezprostřední paměť je zachována. Zřetelné jsou také poruchy smyslu pro čas, řazení událostí, zhoršení schopnosti učit se novému. Tento syndrom je u nealkoholových drog typický pro zneužívání těkavých látek a pervitinu. Reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem Pod tímto názvem se skrývá stav, jež je provázen demencí, způsobenou návykovými látkami. Dále sem patří také poruchy osobnosti, chování, reziduální afektivní porucha a jiné narušení kognitivních funkcí. Do této skupiny patří i tzv. flashbacky. Při této poruše prožívá několik minut či vteřin abstinující pocit, jakoby požil drogu. Vyskytuje se především u pervitinu, halucinogenů a konopí. Při flashbacku je dobré postiženého uklidnit, do budoucna je důležité a podstatné abstinovat a to včetně užívání marihuany, pak většinou flashbacky do dvou let vymizí (Nešpor 2003, s ). 18

19 5 Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti Kudrle (2003, s. 91) míní, že příčiny drogové závislosti jsou komplexní, jelikož zatím nebyly prokázány predispozice pro vznik závislosti. U někoho se projeví závislost pro psychologické problémy, u někoho může být způsobena genetickými vlivy či sociokulturním prostředím. Nejčastěji je však tento jev multifaktoriální. U člověka zneužívajícího drogy dochází k vytváření psychofyziologických stavů, které jsou ve své podstatě nevědomé a nedobrovolné, tím se pak posiluje vytvářející se bludný kruh toxikomanie. Dále Kudrle (2008, s. 17) poukazuje na fakt, že jako živé bytosti se se závislostí setkáváme již od prvních chvil života. Vývoj člověka začíná absolutní závislostí na organismu matky a nebýt citlivé péče dospělé blízké osoby ihned po narození, nikdy bychom se nemohli rozvinout v moudrou lidskou bytost. Jsme závislí na obrovském množství dalších okolností a faktorů, jež buď ovlivňovat neumíme (voda, vzduch, zemská přitažlivost...), nebo se o to nějakým způsobem pokoušíme (závislost na podpoře rodičů, mínění druhých...). V okamžiku porodu začíná člověk svou cestu za zdánlivou samostatností, hlavně v období dospívání je tento apel velmi silný, neboť hledáme cestu od závislosti k nezávislosti. V dimenzi závislosti proti nezávislosti prožíváme napětí, které je součástí vývoje nás všech, celé společnosti. Toto napětí je hnací silou a jedním ze základních dilemat v životě každého člověka. Někdy se může stát nezávislost hlavním životním cílem. Pokud dospěje do své karikované formy, stane se někdy, že probojovaná nezávislost končí jinou závislostí, např. na návykových látkách. Osobně zastávám názor, že každý člověk má jiné důvody, proč uniká od reality právě pomocí drog. S autorem nemohu jinak než souhlasit, neexistuje jedna okolnost, díky které by se člověk stal závislým, je to souhra okolností a různých faktorů. Společnost často zastává názor, že drogy berou především lidé ze slabšího sociálního prostředí, přestože to může být jeden z rizikových faktorů, zdaleka toto tvrzení nemůže být považováno za pravidlo. 19

20 5.1 Biologická úroveň Jako biologické faktory lze dle Kudrleho (2003, s ) brát některé problematické okolnosti při těhotenství matky dítěte. Často se vyskytují pokud je matka sama narkomanka a plod se s účinky návykových látek setkával již před narozením. Dále jsou to též okolnosti porodu, co ovlivňuje neurobiologii jedince a jeho celkový psychomotorický vývoj. Pokud byly například použity psychotropní, tlumivé látky v době porodního stresu. Rozvoj epidemických vln drogové závislosti po celém světě lze však těžko vztáhnout na biologické faktory. Genofond a další biologické dispozice se u člověka nemění tak rychle. Za tyto jevy spíše odpovídá větší dostupnost a sociokulturní faktory jako např. reklama, absence duchovních hodnot, módní trendy. K tomuto nelze nedodat, že vliv biologické úrovně bývá společností dle mého názoru přeceňován. Často se setkáváme s tvrzeními, že pakliže jsou rodiče závislí na drogách neunikne jim ani jejich dítě. I v tomto případě nelze mluvit o pravidle, přesto, že jde opět o jeden z velice rizikových faktorů. Výzkumy centrální nervové soustavy identifikují dle Kudrleho (2003, s ) určité důležité neuromodulátory, neurotransmitery a neurohormony ve vztahu k závislosti. Vědci odhalují souvislosti mezi změnami elektrických potenciálů v centrální nervové soustavě a změnami neurotransmise a zároveň mezi změnami hladin neurotransmiterů a změnami afektivních kognitivních funkcí. Každý člověk má individuální ustrojení mozkového neurochemismu, kde do interakce s tímto systémem vstupují jednotlivé psychotropní látky a způsobují změny, jenž jsou pak charakteristické pro změněné emoce, nálady a kognitivní funkce. Látky se stimulačním účinkem jako amfetamin například zvyšují vyplavení dopaminu. Zvyšují jeho nabídku pro postsynaptická vazebná místa, což se projevuje v pocitech euforie, vzrušení a bdělosti. Zároveň ale brání jeho zpětnému vychytávání, to vede posléze k efektu vyčerpání a zvratu k opačným pocitům, jež se pak rozvíjejí v potřebu dalšího užití látky a jsou základem cravingu. Je tedy jasné, že takovéto zacházení je ve své podstatě na dluh, protože se později neblaze projeví v podobě depresivních rozladů a komplexu odvykacích stavů. 20

21 5.2 Psychologická úroveň Podle Kudrleho (2008, s. 19) jsou nejčastějšími faktory na počátku abúzu návykových látek prožitek nudy, zvědavost, absence vlastních zájmů, narušené hranice a nízké sebevědomí. Uživatelům návykových látek chybí často zájem pro pěstování diferencovaných potřeb a zájmů. Jedinec není rodinou veden k samostatnosti, tak si samostatnost nahrazuje v oblastech kam za ním rodiče nemohou, ve změněných stavech vědomí. Z dalších faktorů pak Kudrle (2003, s. 92) uvádí úroveň postnatální péče tj. péče o harmonický vývoj dítěte, vývoj a diferenciaci jeho potřeb, jejich přiměřené uspokojování, s respektováním hranic. Dále pak podpora v období dospívání, v krizi hledání identity a pomoc v případech objevující se patologie nejrůznějších poruch, chorob jako deprese, úzkost, v horším případě při psychotickém onemocnění. Z psychologických faktorů je celá řada těch, které vznikají jako důsledek užívání drog a posilují pak obvykle další abusus, což nasměřuje jedince k závislosti. Tuto oblast závislosti považuji za nejvíce citlivou, zde se zabýváme celou osobností člověka, zde můžeme, pokud nám to závislý dovolí, nahlédnout do skutečných příčin, které ho vedly k touze po droze. Často si je samotný uživatel drog nemusí uvědomovat ovšem domnívám se, že hlubší analýzou lze dojít k samotné podstatě. Trauma z dětství, špatné sociální prostředí, touha po jinakosti, touha po jiném prožitku, nuda, pocit marnosti, naléhání okolí, potřeba být přizván do subkultury, to je jen výčet příkladů, ke kterým se lze skrze psychiku člověka dostat a pochopit tak myšlení a jednání závislého natolik, aby bylo snadnější mu efektivně pomoci. 5.3 Sociální úroveň Sociální úroveň zaměřuje svůj kontext, jak poukazuje Kudrle (2003, s ), na vliv vztahů s okolím. Ty formují zrání jedince, případně zrání brzdí a deformují. Tyto vlivy jsou v souhrnu od nejobecnějších (rasové příslušenství, společenské postavení, sociální zajištění...) po specifičtější a konkrétnější ovlivňování. Ke konkrétnějším vlivům patří kvalita rodinných vztahů, absence rodiny apod. Dospívání je úzce spojeno s procesem sociálního učení, na němž se podílí zejména rodina se svou morálkou, pravidly a mýty. 21

22 Ještě specifičtější situace nastane, když dítě vyrůstá v rodině drogově závislých rodičů. Je konfrontováno s braním drog jako s normou. Život s drogově závislým je synonymem pro život v dysfunkčních vztazích. Člověk je vystaven nesplněným slibům, prudkým změnám nálad, nepředvídatelnosti příštích hodin apod. Domnívám se, že přestože sociální prostředí může být velice silně ovlivňujícím faktorem, nelze ho opět brát za stěžejní. Mnozí lidé zastávají názor, že pakliže jsou rodiče závislí na dogách, dopadne zle i jejich potomek. Ovšem některé děti vyrostou, hnusí se jim prostředí ve kterém vyrůstaly a hodlají žít jinak. Nebo mohou rodiče po narození či během vyrůstání dítěte úspěšně abstinovat a tím zlepšit situaci v rodině. Vedle rodiny, jak uvádí Kudrle (2003, s ) pak hraje velikou roli kolektiv vrstevníků. Sem patří především podpora zájmových činností, vyrovnání se s autoritami atd. Pro dospělé je tato úroveň apelem na kultivaci vlastního obrazu, jenž dětem jako poselství do jejich života předkládáme. Efektivní využívání volného a času kladný vzor rodičů pokládám za velmi důležitý faktor prevence proti problémům spojeným s užíváním drog, ovšem musím dodat, že i toto má svá úskalí. Rodiče někdy mohou mít tendence k přehánění či neupřímnosti. Skrze potomka si mohou plnit své sny, kterých se jim nepodařilo dosáhnout bez ohledu na to, jestli na to dítě skutečně má, či jestli ho zájmová činnost skutečně natolik baví, aby jí bylo věnováno tolik času a námahy. Dítě někdy zbytečně přetěžují a kladou na ně nároky, které jedinec nemusí unést. Zjištění, že jejich potomek zanechal milovaného fotbalu a ke všemu vysedává po hospodách a kouří trávu je pro ně potom šokující a málokdy jsou si ochotni přiznat, že chování jejich potomka může být vzdorem proti jejich správné výchově. V adolescenci jsou dle mého názoru jedinci citliví také na neupřímné a povýšené chování rodičů. Chování rodičů typu já toto dělat můžu protože tak to prostě je a ty to dělat nebudeš, protože dokud tady bydlíš tak to nesmíš většinou vybuduje propast v komunikaci. Domnívám se, že v období dospívání je velmi důležité budovat vzájemnou důvěru mezi dítětem a rodičem, jen tak se nám pak může svěřit s případnými problémy, změnami a starostmi, které má a toto může být mnohem účinější prevence než kterákoli jiná. 22

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ?

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? Pavlovská, A., Skořepová, H., Novotná, J., Audrlický, J., Kalina, K. AT konference, Seč, 4. května 2016 Lenka Do substituce přišla na přechodnou

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík Co je Evaluace výsledků léčby v TK? Vyzkumná studie hodnotící výsledky léčby

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU Jana Justinová TK Sananim, 1.LF UK Problematika na pomezí Málo zmapovaná oblast Pomezí sexuologie, adiktologie, psychiatrie, psychologie Nedostatek výzkumů Nedostatek

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více