Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr.Antonín Petrů ředitel školy Říjen 2012

2 Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Část I. Oddíl A: Základní údaje o škole Oddíl B: Součásti školy OddílC:Přehled oborů základního vzdělání a vzdělávací programy Část II. Oddíl A: Personální charakteristika Část III. Oddíl A: Výsledky výchovy a vzdělávání Oddíl B: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část IV. Oddíl A: Údaje o výsledcích kontrol Oddíl B: Šetření stížností Část V. Oddíl A: Výkon státní správy Část VI. Oddíl A: Další údaje o škole Oddíl B: Školská rada TABULKOVÁ ČÁST Oddíl A. Základní informace o škole vykonávající činnosti školy Oddíl B. MŠ,ZŠ výsledky výchovy a vzdělávání Oddíl D. Internát Oddíl E. Školní jídelna Oddíl F. Celkový přehled personální situace Oddíl G. Výkon státní správy Oddíl H. Poradenské služby na škole Oddíl J. Další údaje o škole

3 Část I. Oddíl A: Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Sídlo: Právní forma: IČO: IZO: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj Telefon: Štefánikova 2, Boskovice příspěvková organizace Fax: Ředitel školy: Mgr. Antonín Petrů Adresa bydliště: Letovice,Brahmsova 5,PSČ Oddíl B: Součásti školy Druh školy: Kapacita: IZO: Mateřská škola Základní škola Střední škola Školní jídelna Internát Školní družina Oddíl C: Přehled oborů základního vzdělání a vzdělávací programy: Druhy oborů základního vzdělání Název oboru: Kapacita: Základní škola praktická 105 Základní škola speciální 28 Praktická škola jednoletá

4 Vzdělávací programy Druh školy: Č.j.: Název: Mateřská škola Školní vzdělávací program Hrajeme si od jara do zimy Základní škola Školní vzdělávací program 729/10 Ne pro školu, ale pro život se učíme 24035/97-22 Pomocná škola 730/10 Školní vzdělávací program Učíme se pro život I. a II / Rehabilitační vzdělávací program PŠ Střední škola 479/12 Praktická škola jednoletá Školní vzdělávací program Škola pro život 1 Od šk.roku 2011/2012 jsou žáci všech ročníků vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Ne pro školu, ale pro život se učíme, který vychází z RVP ZV příloha LMP. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválilo MŠMT ČR pod č.j /97-22 s platností od jako učební dokument pro pomocné školy ve smyslu 39 odst. 1 školského zákona. Školní vzdělávací program Učíme se pro život byl schválen na Radou školy dne Vzdělávací program praktické školy s jednoletou přípravou, č.j /96-24, schválilo MŠMT ČR dne s platností od Tento program byl ve školním roce 2011/2012 ukončen a od se budou žáci praktické školy jednoleté a žáci praktické školy dvouleté vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Škola pro život 1 v PrŠJ a Škola pro život 2 v PrŠD. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j.5988/ schválilo MŠMT ČR dne s platností od Část II. Personální charakteristika 1. Obecné údaje o pracovnících školy Na škole pracovalo ve šk.r.2011/2012 v přepočteném počtu 19,9 pedagogických pracovníků a 7,3 provozních zaměstnanců. Výuka je téměř 100% zajištěna kvalifikovanými speciálními pedagogy, pouze v jednom případě pracuje na pozici učitelky paní vychovatelka se zaměřením na speciální pedagogiku. Tato ukončí magisterské studium učitelství speciální pedagogiky v lednu

5 V případě provozních zaměstnanců má škola ve stravovacím zařízení vyučenou kuchařku a školníka s kvalifikací elektrikář. THP pracovníci mají střední odborné vzdělání. Pedagogičtí zaměstnanci: Základem pedagogického sboru jsou odborně a pedagogicky způsobilí učitelé a vychovatelé s délkou praxe nad 20 let. Délka praxe zbývající části pedagogů se pohybovala v rozmezí od 11 do 17 let. Věkové složení pedagogických pracovníků ve fyzických počtech: Do 35 let let 12 Nad 50 let 8 z toho 2 muži Provozní zaměstnanci: Do 35 let let 4 Nad 50 let 3 z toho 1 muž Část III. Oddíl A: Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Prospěch žáků I. pololetí : počet zameškaných hodin omluvených hodin, 12 neomluvených Snížený stupeň z chování: - II. pololetí: počet zameškaných hodin omluvených hodin, 34 neomluvených Snížený stupeň z chování: 3. stupeň - 1 žákyně za 34 neomluvených hodin 4. Plnění učebních osnov a učebních plánů Vlastní vzdělávací koncepce základního vzdělávání vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu praktickou Ne pro školu, ale pro život se učíme. Respektuje specificky probíhající proces učení zdravotně postižených dětí a dává velký prostor aplikaci individuálního přístupu dle věkových zvláštností dětí s použitím speciálních metod, forem a prostředků výuky, a možností slovního hodnocení

6 Učební osnovy byly splněny, učební plány jsou sestaveny v souladu s rozvojovým programem MŠMT ČR č.j / Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání,přílohy č.4,5,6. V 5. post.ročníku základní školy praktické vstoupil v platnost školní vzdělávací program. V 2. a 8. post.ročníku základní školy speciální bylo zahájeno vzdělávání podle nového školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Učíme se pro život. Škola pokračovala na 1.stupni ve využívání prvků výuky Otevřeného vyučování, včetně zpracovávání týdenních plánů činností třídními učiteli, které se řadí mezi alternativní formy výuky. Hlavním cílem vzdělávání je dosažení samostatnosti žáka v běžných sociálních situacích. Klademe důraz na dovednost jasného, srozumitelného a správného vyjadřování se při všech činnostech žáků, na osobní sebekázeň, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj vnímání a na soustředěnou pracovní činnost. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, ke kladnému vztahu k prostředí, ve kterém se pohybují, k rozvoji komunikace a k rozvoji sociálního cítění. Výuka je doplňována celou řadou aktivit spojených s praktickou výukou i výchovou k plnohodnotnému a samostatnému životu. Školní vzdělávací programy jsou koncipovány tak, aby žáci s různým stupněm mentálního postižení, za podpory speciálně vzdělávacích metod, forem a prostředků mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostního rozvoje. ŠVP vychází ze vzdělávacích potřeb všech žáků naší školy. Žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli sami sobě, ostatním lidem i světu kolem sebe. Školní program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP pro LMP. Program je založen na principech činnostního učení. Hlavním úkolem je výchova k samostatnosti. Program odráží potřeby a zájmy všech dětí, respektuje jejich individuální zvláštnosti a zachovává všechny speciálně pedagogické aspekty. Činnostní učení vede žáky ke spolupráci. Je založeno na metodě objevování. Dle svých schopností jsou žáci vedeni k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. 5. Projektové vyučování a další školní aktivity Rozvojové programy vyhlášené MŠMT EU Peníze školám, Ovoce do škol, Podpora praxe studentů speciální pedagogiky. Celostátní projekt v rámci EVVO Recyklohraní. Školní projekty v rámci průřezových témat ze ŠVP a multikulturní výchovy Objevujeme Evropu a svět, Ty a já jsme kamarádi, Nebezpečí kolem nás, Láska je láska, Každý jsme jiný a přece jsme stejní, Životní prostředí a já aneb přežije Země?, Čtvero ročních období, Moje zdravé tělo, Záškoláctví, Agrese a násilí

7 Jednodenní školní projekty Ovoce a zelenina pro zdraví, Den Mléka, Den Země, Hraní nás baví, Sportujeme rádi, Kdo to ví, odpoví, Škola hrou, Milionář. Vánoční, velikonoční výtvarné a pracovní dílny, EVVO dílny, pravidelný sběr starého papíru, průběžné třídění a recyklace odpadu v budově školy. Besedy ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Boskovice. Besedy s praktickými ukázkami ze zdravotní výchovy pořádané ve spolupráci s VOŠ Boskovice 1.pomoc při úrazech, poranění a nehodách. 6. Projekt minimálního preventivního programu Viz hodnocení plnění plánu v příloze výroční zprávy. 7. Zájmové vzdělávání a další školní a mimoškolní činnosti Oblast zájmového vzdělávání považujeme za mimořádně důležitou z důvodu smysluplného využití volného času našich žáků v mnoha oborech lidské činnosti. Žáci navštěvují zájmové kroužky rádi, někteří pracují i v několika z nabízených. Kroužky čtenářský, logopedický, vodní hrátky /relaxační pobyty v bazénu/, cyklistický, veselá angličtina, hudební, ruční práce, počítačový, sportovní. Účast žáků školy na Vánočním jarmarku v Boskovicích, hudební vystoupení žáků školy na Tříkrálovém koncertu v Evangelickém kostele v Boskovicích, vánoční a jarní vystoupení žáků v MSSS Boskovice, kulturní vystoupení žáků školy na akci pořádané MěÚ Boskovice VIVAT Boskovice, účast žáků školy v běhu Za sedmizubým hřebenem. Besedy v rámci MPP Násilná trestná činnost, Prevence kouření a alkoholismu ve spolupráci se sdružením Podané ruce. Besedy v rámci EVVO a zdravotní výchovy Tajemství včelích společenství, Odpadní materiály, Třídíme odpad ve škole. Účast ve výtvarných soutěžích pořádaných ve spolupráci s ČSZ Ovoce ze zahrádky, školní, okresní a krajské soutěže Ovoce a zelenina pro zdraví, Vy a my, Dva světy, Podzimní kouzlení, Moje vánoční ozdoba, Čertovské rejdění, Nejkrásnější sněhulák, Ovoce na zahrádce, Jarní kytička, aj. Účast žáků školy v mezinárodní soutěži v malování na PC Pod modrou oblohou. Jednodenní vycházky žáků školy dle ročních období v rámci EVVO, zdravotní a dopravní výchovy Arboretum Šmelcovna Boskovice. Podzimní turistický pobyt žáků školy v Ostrově u Macochy, podzimní a letní cvičení CO, lyžařský kurz v Orlických horách, škola v přírodě Jedovnice, týdenní prázdninový pobyt žáků školy v rekreačním středisku Athéna Suchý

8 Oddíl B: Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků školy probíhá v souladu se směrnicí ředitele školy k DVPP č.j. 207/2008 a plánem vzdělávání na daný kalendářní rok. Provozní zaměstnanci se řídí při výběru školení a seminářů aktuálními problémy, které přináší jejich pracovní zařazení. Název kurzu Počet zúčastněných Interaktivní tabule a metody 2 Prevence patologických jevů 1 Fyzikální pokusy 1 Čtenářská gramotnost 9 Výukové metody 8 Výchovný poradce 1 Instruktor lyžování 1 Školská legislativa 1 Vnitřní kontrolní systém 1 Ekonomika a administrativa 2 Stravování a ostatní provoz 2 Školní metodička prevence sociálně patologických jevů ukončila specializační studium za účelem prohloubení kvalifikace. Získané poznatky ze školení a seminářů jsou předávány ústní i písemnou formou na poradách učitelů a jednáních metodických sdružení k širšímu využití všemi pedagogickými pracovníky školy. Magisterské studium učitelství speciální pedagogiky dokončuje jedna pedagogická pracovnice ve funkci učitelky. Část IV. Oddíl A: Údaje o výsledcích kontrol 1. Provedené kontroly ze strany ČŠI nebyly provedeny. 2. Kontroly ze strany KÚ JmK a/ Odbor kontrolní a právní Provedena kontrola OKP KrÚ JMK dle ust. 15 odst. 2 z.č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a 9 odst. 1 z.č. 320/2001, o finanční kontrole - bez podstatných závad, nápravná opatření již byla realizována. 3. Kontroly ze strany jiných subjektů a/ Záchranný sbor JMK Blansko Provedena kontrola dodržování předpisů o požární ochraně bez závad - 6 -

9 b/ Odbor TOŽP MěÚ Boskovice Provedena kontrola dodržování zákona o ochraně ovzduší bez závad c/ Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko Provedena kontrola odvodů zdravotního pojištění bez závad. 4. Kontrolní činnost ředitele školy Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy je stanovena v plánu kontrolní činnosti na daný školní rok a má toto obsahové zaměření: - vedení povinné pedagogické dokumentace - dodržování platných předpisů, nařízení a směrnic - plnění úkolů z pedagogických a provozních porad - úroveň přípravy na vyučování a výchovně vzdělávací činnosti V průběhu školního roku neřešil ředitel školy závažné porušení povinností, vyplývajících z platných předpisů a interních směrnic a nařízení. Oddíl B: Šetření stížností V průběhu školního roku 2011/2012 nebyla podána stížnost na práci školy ani na vedoucí nebo ostatní pracovníky školy. Část V. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, je obsažen v tabulkové části výroční zprávy. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 se konal dne K zápisu se dostavila 1 žákyně, která byla přijata do 1.roč. základního vzdělávání a zahájila školní docházku od

10 Oddíl A: Další údaje o škole Část VI. 1. Spolupráce školy s dalšími subjekty Trvalou nutností je spolupráce se soukromými podnikateli, jejichž finanční i materiální pomoc je nezbytným předpokladem pro realizaci všech školních i mimoškolních aktivit, uvedených v tabulkové části výroční zprávy. Škola již pátým rokem pokračuje ve spolupráci s firmou Delikomat Brno. Tato zajišťuje nákup a předání vánočních dárků pro naše žáky. Další spolupracující subjekty: MěÚ Boskovice ředitel školy je členem poradního orgánu pro výchovu a vzdělávání, MP Boskovice, Policie ČR Boskovice, MSSS Boskovice, Muzeum Boskovice, Městská knihovna Boskovice, MŠ Boskovice, ZŠ Boskovice, SPgŠ Boskovice, VOŠ E a Z a SŠ Boskovice, OU Olešnice,DD Boskovice, MU PdF Brno - katedra speciální pedagogiky, DD Brno, DDM Boskovice, ZUŠ Boskovice, HZS Boskovice, ÚP Blanko a Boskovice, Arboretum Šmelcovna Boskovice, Lipka Brno, EKO Centrum Brno, ČSZ Boskovice, Charitativní zařízení Betany Boskovice, Dům pro matku a dítě Boskovice, Sdružení Podané ruce, ZŠ a PrŠ Hustopeče, Sportment Želešice, Služby Boskovice, Westernové městečko Boskovice, Dopravní hřiště Blansko, Poradenská centra SPC Blansko, PPP Boskovice, aktivní účast žáků a rodičů školy na charitativních sbírkách občanských sdružení Život dětem, fond SIDUS. 2. Hlavní změny a události ve šk.roce 2011/2012 Dne byl ukončen pobyt žáků a studentů DD Brno Vídeňská 26 z důvodu jejich návratu do nově zrekonstruovaných prostor v Brně. Na základě žádosti vedení školy o změnu zápisu v rejstříku škol bylo škole povoleno otevření nového oboru vzdělávání Praktické školy dvouleté s účinností od Dne byly zahájeny stavební práce na přístavbě výtahu v budově školy pro žáky školy a klienty PPP Boskovice. 3. Další záměry v oblasti výstavby a rekonstrukcí Oprava zděného oplocení školy z jižní a východní strany z důvodu havarijního stavu, který ohrožuje zdraví i majetek žáků, zaměstnanců i návštěvníků školy a poradny. Trvale a průběžně je nutno pokračovat v rekonstrukci a nové výsadbě dřevin v areálu školy z důvodu zajištění bezpečnosti osob, které se v areálu pohybují. - 8

11 Rekonstrukce uhelny na učebnu pohybové a sportovní výchovy. 4. Další záměry v oblasti výchovy a vzdělávání: Zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální. Postupné zavádění, ověřování a aktualizace školních vzdělávacích programů v jednotlivých druzích škol. Navázání spolupráce s VOŠ E a Z a SŠ Boskovice v oboru vzdělávání Praktické školy dvouleté. Zpracování a realizace koncepce celoživotního vzdělávání absolventů speciálních škol, kteří nenašli uplatnění na trhu práce. Oddíl B: Školská rada Celkový počet členů školské rady byl zřizovatelem školy, Jihomoravským krajem, stanoven na devět členů. Z tohoto důvodu proběhly dne doplňovací volby do RŠ z řad pedagogických zaměstnanců školy a zákonných zástupců žáků. Nové členy Rady školy jmenoval i Jihomoravský kraj dopisem ze dne pod č.j.: JMK 8878/2012. S účinností od vstoupil v platnost nový volební řád pro volby členů školských rad. Jednání RŠ se v minulém školním roce uskutečnilo třikrát. Stávající členové školské rady: Za zřizovatele školy: Andrea Pečínková, RNDr. Jaroslav Oldřich, Jaroslav Plevač Za zákonné zástupce: Eva Krejčířová, Kolbertová Marie, Vojtěchová Lenka Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Ivana Staffová, předsedkyně ŠR, Mgr.Pavel Janík, Bc. Dagmar Žáčková Výroční zprávu o činnosti školy projedná Rada školy dne viz přiložená kopie zápisu. V Boskovicích dne Mgr.Antonín Petrů ředitel školy Přílohy č.1: Tabulky 2011/2012 č.2: Hodnocení MPP za rok 2011/2012 č.3: Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 č.4: Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím v roce

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012-2013 Mgr. Iveta Grocholová ředitelka školy 1 OBSAH Charakteristika školy... 3 Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Úvod. Charakteristika školy

Úvod. Charakteristika školy O b s a h : I. Výroční zpráva o činnosti školy: úvod: charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled pracovníků školy D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Adresa škola: Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno IČ: 653 53 653 Telefon: 543321303, 543212531 e-mail:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více