mimo prostory obvyklé k podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mimo prostory obvyklé k podnikání"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání Lukáš Záluský 2012/2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury..... Lukáš Záluský 2

3 Poděkování: Rád bych poděkoval JUDr. Markétě Selucké, Ph.D. za její vedení, podporu a optimistický přístup při zpracování práce. 3

4 Abstrakt a seznam klíčových slov Abstrakt: Předmětem diplomové práce je analýza úpravy problematiky ochrany spotřebitele u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání a to na evropské úrovni v podobě směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory 85/577/EHS za použití odborné literatury a především rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie. Práce pokračuje analýzou implementace směrnice 85/577 do českého právního řádu a poté komparuje tuto implementaci s implementací na Slovensku a v Irsku. V další části práce autor analyzuje směrnici evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES a aktuální míru její implementace do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce tedy hodnotí jak úpravu de lege lata, tak návrhy de lege ferenda. Seznam klíčových slov: Směrnice 85/577 a směrnice 2011/83, podomní prodej, občanský zákoník, minimální a maximální harmonizace, implementace směrnice. Abstract: The goal of this thesis is to analyze legislature concerning consumer protection in contracts concluded away from business premises on both european and national levels. It analyzes Directive 85/577/EHS and then it s implementation into Czech law, using academic literature and court desicions, mainly of the Court of Justice of the European Union. Further off the thesis compares Czech legislature with Slovakian and Irish legislature. In the following part, author of the thesis analyzes new Directive 2011/83/EU about consumer rights, which repeals directive 83/577, and it s implementation into the new Czech civil code. This thesis aims at critical evaluating of current legislature and at proposals de lege ferenda. Keywords: Directive 85/577/EHS and Directive 2011/83/EU, doorstep selling, Czech civil code, minimum and full harmonisation, directive implementation. 4

5 Obsah Abstrakt a seznam klíčových slov... 4 Seznam použitých zkratek... 7 Úvod Spotřebitelská politika EU Vývoj politiky ochrany spotřebitele Fungování spotřebitelské politiky Rozbor směrnice 85/577 a ustanovení 57 OZ Historický vývoj Struktura a předmět ochrany směrnice Spotřebitel Obchodník neboli Trader Smlouvy, na které se směrnice vztahuje (čl. 1) Negativní vymezení působnosti (čl. 3) Informační povinnost (čl. 4) Odstoupení od smlouvy (čl. 5) Ostatní ustanovení Úprava v OZ Úprava spotřebitelských smluv v OZ Smlouvy sjednávané mimo provozovnu (tzv. podomní obchody), 57 OZ Slovensko Irsko Směrnice 2011/83/EU Rozbor směrnice Preambule Definice a pozitivní vymezení působnosti, obchodní prostory Negativní vymezení působnosti a úroveň harmonizace

6 Informační povinnost Formální požadavky na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Odstoupení od smlouvy Ostatní ujednání Úprava smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání v NOZ Závěr Seznam literatury

7 Seznam použitých zkratek EU Evropská unie Komise Evropská komise NOZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ObZ Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů OSPP - Zákon č. 108/2000 Zb., o ochrane spotrebiteľa při podomovom predaji a zásielkovom predaji, ve znění pozdějších předpisů OZ - Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. SDEU - Soudní dvůr Evropské unie, dříve Evropský soudní dvůr Směrnice 85/577 - Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory Směrnice 2011/83 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES SOZ - Zákon č. 40/1964 Zb., občianský zákonník, ve zneni neskorších predpisov SŽZ - Zákon č. 455/1991 Zb., zákon o živnostenském podnikání, ve zneni neskorších predpisov 7

8 Úvod V této diplomové práci se budu věnovat specifické oblasti ochrany spotřebitele a to jeho ochraně v případě, že uzavře smlouvu mimo takzvané prostory obvykle k podnikání, případně mimo provozovnu. Tomuto způsobu prodeje se běžně říká podomní prodej a je založený na principu, že obchodník především navštíví spotřebitele u něj doma nebo v jeho zaměstnání, či jej pozve na speciální akci typu zájezdu nebo exkurze. Smlouvy takto uzavírané jsou nezřídka formulářového typu, spotřebitel tedy nemůže ovlivnit obsah smlouvy, pouze ji přijmou nebo odmítnout 1. Množství podnikatelů takto provozuje legitimní činnost, kdy tímto specifickým způsobem prodeje šetří na nákladech, které by jinak museli vynaložit na provozování provozovny. Nicméně z praxe mnoho lidí poznalo, že množství obchodníků využívá momentu překvapení spotřebitele a smlouva v tomto okamžiku překvapení uzavřená, později spotřebitelem hlouběji rozmyšlená, se může jevit jako značně nevýhodná. V následujících kapitolách této práce tedy bude především rozebráno, jak je spotřebitel v případě podomního prodeje chráněn, jakou míru ochrany přikazuje Evropská unie, jak se s požadavky na ochranu vypořádaly členské státy, především tedy Česká Republika (bude provedena komparace se Slovenskem a Irskem), tedy pohled na účinnou úpravu, která vychází ze směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory 85/577/EHS (dále jen směrnice 85/577). Cílem této části práce tedy bude především analyzovat jednotlivá ustanovení směrnice 85/577 a zhodnotit míru implementace ve vybraných členských státech. K analýze bude přistupováno kriticky, budou vytknuty slabiny v implementaci a porovnány rozdíly v legislativě. Práce se bude poté věnovat dalšímu předpisu Evropské unie, směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (dále jen směrnice 2011/83). Opět budou jednotlivá relevantní ustanovení směrnice analyzována a komparována s textem směrnice 85/577. Poslední kapitolou práce pak je zhodnocení implementace této nové směrnice do NOZ. 1 HRUBÁ, Michaela. Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání. In: FIALA, Josef et. al. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 41. ISBN

9 V závěru práce budou zodpovězeny následující hypotézy: Byla směrnice 85/577 řádně implementována do českého právního řádu? Implementovaly Slovensko a Irsko směrnici 85/577 lépe? Řeší směrnice 2011/83 nedostatky směrnice 85/577? Jsou požadavky směrnice 2011/83 již implementovány v NOZ? 9

10 1. Spotřebitelská politika EU V sedmadvaceti členských státech Evropské unie žije téměř půl miliardy potenciálních spotřebitelů. K evropskému HDP přispívají až 58 procenty 2. Smlouvám uzavíraným spotřebiteli je tedy třeba poskytnout vyšší míru ochrany, především v podobě kogentní úpravy 3, protože spotřebitel obvykle vystupuje ve vztahu k obchodníkovi jako slabší strana, která si nemusí být vědoma všech svých práv ze smlouvy vyplývajících, nemusí být důsledně obeznámen s parametry zboží a v neposlední řadě může být obchodníkem zaskočen a překvapen. Politika ochrany spotřebitele se zaměřuje na ochranu zdraví, bezpečnost a zájmy konzumentů, prosazuje společný přístup k zákazníkům a práva na informace. Ochrana spotřebitele má tak zásadně přispívat k účinnému fungování vnitřního trhu, podporovat přeshraniční obchod a tak zvyšovat celkový odbyt zboží na společném trhu Vývoj politiky ochrany spotřebitele K harmonizaci legislativ jednotlivých členských států na poli ochrany spotřebitele začalo docházet především od poloviny 70. let. V roce 1975 představila Evropská komise Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele 4, který se stal základním kamenem spotřebitelské legislativy. Dokument shrnul pět základních práv spotřebitelů: právo na ochranu zdraví a bezpečnosti právo na ochranu ekonomických zájmů právo na náhradu škody právo na informace a vzdělávání právo na zastupování 2 KOPECKÁ, Hana. Euroskop: Ochrana spotřebitele [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/ 3 HULVA, Tomáš. Ochrana Spotřebitele. Praha: Aspi, a.s., s. ISBN S EU (1975): Council Resolution of 14 April 1975 on a preliminary programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy. In: Úřední věstník Evropské unie C 092, 25/04/1975 P [cit ]. 10

11 Po Předběžném programu následovaly ještě další iniciativy, ale za skutečný začátek komunitární spotřebitelské politiky můžeme považovat až Jednotný evropský akt v roce , který zmocnil Evropskou komisi k návrhu opatření na ochranu spotřebitelů. Konečně pak ochranu spotřebitele zavádí jako samostatnou plnohodnotnou komunitární politiku Maastrichtská smlouva v roce , požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele a při provádění ostatních evropských politik zohlednila i Amsterodamská smlouva v roce Fungování spotřebitelské politiky Strategie spotřebitelské politiky je věcně zaměřena na oblast ochrany potravin, ochrany veřejného zdraví a ochrany práv spotřebitele. Nás zajímají především tyto aspekty: poctivé obchodní praktiky klamavá a srovnávací reklama cenové ukazatele a etikety nepřiměřené smluvní podmínky distanční a podomní prodej práva cestujících V prosinci 2006 byl přijat nový program ochrany spotřebitelů pro období s celkovým rozpočtem 157 milionů eur. Mezi priority ve výhledovém období tak patří především efektivnější vymáhání spotřebitelských práv, posun spotřebitelské politiky do centra zájmů ostatních relevantních politik, posílení informovanosti spotřebitele a transparentní trh umožňující bezproblémové přeshraniční obchody. 5 Byl podepsán 17. února 1986 v Lucemburku a 28. února 1986 v Haagu, vstoupil v platnost 1. července Smlouva o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu Amsterodamská smlouva, která byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky ( ). In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: 11

12 2. Rozbor směrnice 85/577 a ustanovení 57 OZ Směrnice 85/577 je jednou z 8 směrnic spotřebitelského aquis, které byly podrobeny rozsáhlé revizi. Jedná se o nejstarší směrnici z těchto směrnic, byla v rámci Unie uplatňována déle než 25 let. Jedním z hlavních důvodů přijetí byly nekalé praktiky obchodníků, nicméně těmi se zabývat nebudeme, jelikož tuto problematiku v sobě poté obsáhla směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Je třeba zmínit, že SDEU svou judikaturou zobecnil použití směrnice na v podstatě jakoukoli smlouvu, která byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, jak bude následně poukázáno. Směrnice 85/577, jak bylo řečeno v úvodu, chrání spotřebitele v případech uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání, případně v jiné terminologii mimo provozovnu. Pokrývá tedy např. situace nevyžádané návštěvy obchodníka v domově spotřebitele či na jeho pracovišti, nebo také smlouvy uzavřené na exkurzi pořádané obchodníkem. Základním východiskem ochrany spotřebitele je fakt, že nabídka k uzavření smlouvy jej může zastihnout nepřipraveného, v jemu neznámém prostředí, které se nemusí slučovat s jeho představou o místě běžném k prodeji. Je také většinou neschopný porovnat v danou chvíli kvalitu i cenu zboží, jelikož je na něj často vyvíjen tlak k rychlému uzavření smlouvy. Směrnice, první svého druhu na poli ochrany spotřebitele, má z dnešního pohledu omezené ambice. Jejími hlavními zbraněmi jsou články, které zakládají povinnost písemně informovat spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy a samotný institut odstoupení od smlouvy. Doba poskytnutá pro odstoupení od smlouvy nesmí být kratší než 7 dní od okamžiku, kdy byl spotřebitel informován o svém právu odstoupit od smlouvy. Směrnice uplatňuje tzv. minimální harmonizaci 9, stejně jako ostatních 7 směrnic, které byly revidovány 10. Tento způsob harmonizace umožňuje členským státům přijímat či ponechat v účinnosti legislativu, která je pro spotřebitele příznivější než minimum ochrany vyžadované směrnicí. Většina států této možnost využila a spotřebitel je tak chráněn lépe, než je vyžadováno směrnicí. Při rozboru samotné směrnice bych chtěl začít jejími definicemi spotřebitele ( consumer ) a obchodníka ( trader ). Nejednotnost těchto definic napříč spotřebitelským aquis způsobila mnoho rozporů v legislativě členských států, které si díky minimální harmonizaci samy mohly definice rozšířit. 9 TOMÁŠEK, Michal. Princip minimální harmonizace při transpozici směrnic v oblasti ochrany spotřebitele. Právní fórum. 2004, roč. 1, č. 1, s ISSN Více později v souvislosti s rozborem směrnice 2011/83 12

13 2.1. Historický vývoj Členské státy před přijetím směrnice neměly žádnou koherentní legislativu týkající se podomního prodeje. Úroveň ochrany se velmi lišila, od kvalitní a obsáhlé (Švédsko a Dánsko) po neexistující (Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko) 11. Státy, které podomní prodej ve své legislativě již zachytily před oznámením Komise o záměru tuto oblast regulovat na evropské úrovni, k němu přistupovaly různě. Např. Lucembursko jej na zákonné úrovni 12 v roce1970 obecně zakázalo, s výjimkou pro právně regulované a povolené aktivity. Podobný postoj zaujala např. i Belgie. 13 Švédsko, Francie a Nizozemí ve své legislativě zakotvily právo odstoupení od smlouvy, Nizozemí navíc zavedlo registraci podomních obchodníků ve snaze zamezit nekalé jednání 14. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se pohybovala mezi 7-8 dny a její běh počínal uzavřením smlouvy nebo od upozornění spotřebitele o možnosti od smlouvy odstoupit. Poté, co nabyla směrnice platnosti, Dánsko ji jednoduše transponovalo do své již existující vnitrostátní legislativy v roce 1987, státy jako např. Německo, Španělsko a Irsko přijaly zákony nové. 15 Přistupující státy obvykle neměly spotřebitelskou politiku vůbec upravenu, případně jen minimálně, na základě obecných institutů týkajících se smluv a závazků z nich vyplývajících. Česká Republika směrnici transponovala již před svým přijetím do EU a to novelou občanského zákoníku 367/ Na Slovensku došlo k transpozici směrnice v podobě zákona č. 108/2000 Zb., o podomovom predaji SCHULTE-NÖLKE, H.; TWIGG-FLESNER, Ch.; EBERS, M. EC Consumer Law Compendium-Comparative Analysis [online].universität Bielefeld, 2008 [cit ]. S Dostupné z: (dále jen Compendium). 12 Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit., S Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ] 17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 108/2000 Zb., o podomovom predaji, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ] 13

14 2.2. Struktura a předmět ochrany směrnice V prvních 3 článcích směrnice vymezuje, za jakých podmínek a na které situace se bude vztahovat. Směrnice má být aplikována na smlouvy, na základě kterých dodavatel dodává zboží spotřebiteli nebo poskytuje služby. Článek 1 směrnice 85/577 stanovuje případy, na které směrnice dopadá. V době, kdy byla směrnice přijata, byly zdaleka nejčastější nevyžádané návštěvy obchodníka (doma nebo na pracovišti) a jím pořádané exkurze. Nicméně už v době přijetí několik členských států rozšířilo působnost směrnice i na další situace. Státy např. užily podobnou míru ochrany i na smlouvy uzavřené na veřejných místech (ulice, trhy). Některé státy rozšířily ochranu na případy, kdy byla smlouva vyjednána mimo provozovnu, ale později v provozovně uzavřena. Nakonec některé státy poskytly ochranu všem, tj. i vyjednaným, návštěvám Spotřebitel V článku 2 směrnice nacházíme definici spotřebitele, která jej definuje jako fyzickou osobu (dále jen FO), která v transakcích spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon povolání. Zde se musíme pozastavit nad způsoby převedení této definice do národní legislativy vybraných členských států. Mnoho z nich tuto definici využilo jako obecnou pro většinu nebo všechny zákony týkající se spotřebitelské problematiky. Nicméně např. Belgie zahrnula do definice bez dalšího i právnické osoby 19. Na Slovensku postupovali zákonodárci podobně, v zákoně o ochraně spotřebitele 20 rovněž zahrnuli i právnické osoby (dále jen PO), nicméně v případě podomního prodeje je z ochrany vyloučili. V České Republice byly právnické osoby novelou č.367/2000 rovněž brány za spotřebitele, protože se v ní mluvilo pouze o osobách 21. Nicméně pozdější novelou jim byla tato ochrana odejmuta (nadále tedy v 52 OZ již jen spotřebitelé jako fyzické osoby) 22. Je otázka, zda definice spotřebitele ve směrnici je vůbec předmětem minimální harmonizace, protože SDEU judikoval v případě rozhodnutí C-541/99 18 Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit., S SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Iura Edition SK [cit ] 21 Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 22 Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 14

15 Idealservice 23 (sice ve smyslu definice ze směrnice o nepřiměřených podmínkách, ale tato definice je téměř stejná), že spotřebitelem je pouze FO. K tomuto rozhodnutí je však třeba komparovat rozhodnutí C-361/89 Pinto 24, kde SDEU rozhodl tak, že spotřebitelem může být členskými státy považován i PO či podnikatel, pokud nečiní běžný úkon v rámci svého podnikání. Tato doktrína však již byla odmítnuta a nadále lze za spotřebitele považovat jen FO (více v rozboru směrnice 2011/83). Není však vyloučeno, aby státy poskytly ochranu i určitým PO, nesmí je však nazývat spotřebiteli. Dále je třeba zhodnotit striktnost definice ve spojení s jednáním spotřebitele, které nelze považovat za podnikatelskou činnost nebo výkon povolání. Ustanovení 52 OZ za spotřebitele považuje FO, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Směrnice mluví pouze o podnikatelské činnosti a výkonu povolání. Polsko nabízí volnější pojetí, kde nacházíme podmínku formulovanou do podoby činnost, kterou nelze přímo považovat za výkon povolání 25. Naproti tomu Belgická úprava jakoukoli spojitost s podnikatelskou činností vylučuje a na takovou osobu nenahlíží jako na spotřebitele 26. Jižní státy, jako např. Španělsko a Řecko zastávají tezi, že spotřebitel je osoba, která je koncovým článkem dodavatelského řetězce, nehledě na fakt, zda dané zboží či služby využívají pro své podnikání 27. Německá doktrína nemá vyhraněný názor a soudy posuzují situaci případ od případu 28. Nicméně výše uvedené jsou formální hlediska a při posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o spotřebitele či nikoliv, musíme nahlížet i z hlediska materiálního, kdy spotřebitelem musí být i podnikatel, který si však kupuje dané zboží či službu pro své soukromé účely. V nálezu I. ÚS 1930/11 29 Ústavní soud České Republiky formuloval závěr, kdy východiskem spotřebitelské ochrany je názor, podle něhož se spotřebitel ocitá ve fakticky nerovném postavení s profesionálním dodavatelem, a to s ohledem na okolnosti, za nichž dochází ke 23 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , spojené věci C-541/99 a C-542/99. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Idealservice 24 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , věc C-361/89. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Pinto 25 Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit. S Compendium, op. cit. S Nález Ústavního soudu ČR ze dne , věc I. ÚS 1930/11. In: Salvia [právní informační systém]. Sokordia [cit ]. Dostupné z: 15

16 kontraktaci, s ohledem na větší profesionální zkušenost prodávajícího, lepší znalost práva a lepší dostupnost právních služeb, a konečně možnost stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových smluv. K podnětu k smluvnímu jednání dochází především ze strany dodavatele a spotřebitel obecně není na smluvní ujednání řádně připraven. Základním prvkem ochrany je tedy pro spotřebitele odstoupení od smlouvy. V daném případě stěžovatelka uzavřela kupní smlouvu a následně smlouvu mandátní, kde byla označena jako podnikatelka. Při odstoupení od smlouvy bylo druhou stranou namítnuto, že se na ni nevztahují ujednání o ochraně spotřebitele. Obecné soudy aplikaci ustanovení 57 OZ odmítly, buď s akcentem na později uzavřenou mandátní smlouvy, v níž stěžovatelka byla označena jako podnikatelka, či s odkazem na obsah kupní smlouvy (připravený vedlejší účastnicí v podobě formuláře). Ústavní soud však takové závěry odmítl a označil je za extrémní rozpor v právu na spravedlivý proces Obchodník neboli Trader Směrnice za obchodníka považuje fyzickou nebo právnickou osobu, která v posuzované situaci jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání, jakožto i osobu, která jedná jménem nebo na účet dodavatele. Některé státy, např. Dánsko 30 a Irsko, se držely definice přesně, nicméně většina států se více či méně odchýlila. Česká Republika používá termín dodavatel (anglicky supplier), definicí se poměrně liší. Možný aplikační problém bych viděl v použití spojení výkon povolání namísto pojmu použitého ve směrnici profesionální činnost. Považuji tedy za nutné si pomoci 2 odst. 2 c) zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník výklad doplnit, kdy za výkon povolání považujeme určité činnosti 31. Slovensko má definici rovněž lehce odlišnou a jejich úprava například zakazuje podomní prodej obchodníkům, kteří provozují koncesovanou živnost podle jejich předpisů Smlouvy, na které se směrnice vztahuje (čl. 1) Tato směrnice se vztahuje na smlouvy, na základě kterých dodavatel dodává spotřebiteli zboží nebo poskytuje služby, uzavřené: v průběhu zájezdu organizovaného dodavatelem mimo jeho obchodní prostory nebo 30 Compendium, op. cit. S Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 32 Blíže v příslušné kapitole 16

17 v průběhu návštěvy dodavatele: u spotřebitele doma nebo v bytě jiných spotřebitelů; u spotřebitele na jeho pracovišti, neuskutečnila-li se návštěva na výslovnou žádost spotřebitele. Obecný výklad a použití Drtivá většina členských států se aplikačního vymezení přesně držela, s občasnými rozdíly ve formulaci. Opět je zde třeba brát v potaz názory SDEU, např. v rozhodnutí C-423/97 Travel VAC 33 soud judikoval, že pokud je smlouva uzavřena poté, co obchodník pozval spotřebitele na určité místo v určité vzdálenosti od spotřebitelova bydliště, které se neslučuje s místem, kde obchodník běžně vykonává svou činnost a které nelze rozumně identifikovat jako prodejní místo (za účelem prezentace zboží či služeb), musí být na takovou smlouvu nahlíženo, jako na smlouvu, která byla uzavřena během exkurze mimo prostory obvyklé k podnikání (ve smyslu směrnice 85/577). Zásadním prvkem tohoto rozhodnutí je názor, že spotřebitel nemusí prokazovat, že byl obchodníkem ovlivněn nebo zmanipulován. Postačuje fakt, že smlouva byla uzavřena za podmínek, které popisuje směrnice. Dále SDEU v rozhodnutí C-229/04 Crailsheimer Volskbank 34 judikoval, že aplikace směrnice nesmí být založena na podmínce, v případě jednání třetí strany ve jménu nebo na účet obchodníka, že si dotyčný obchodník nebyl vědom, že k uzavření smlouvy se spotřebitelem dochází formou podomního prodeje. Takovéto jednání musí být posuzováno v rámci směrnice. Rozšíření aplikační působnosti směrnice Některé členské státy rozšířily počet situací, na které se směrnice aplikuje. Zde bych zmínil přístup Německa, které do působnosti přímo zahrnuje i veřejnou dopravu či veřejná místa 35. I k pojmu exkurze se staví Německo příznivěji pro spotřebitele, kde nevyžaduje nutně organizaci zájezdu či podobné akce přímo obchodníkem. Postačuje, pokud akci 33 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , věc C-423/97. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Travel VAC 34 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , věc C-229/04. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Crailsheimer Volksbank 35 Compendium, op. cit. S

18 organizuje třetí strana v obchodníkově zájmu (není tedy nutné, aby jednala v jeho jméně nebo na jeho účet) 36. Česká úprava je rovněž poměrně příznivá k variacím, kde může k uzavření smlouvy dojít. Zde je na místě předložit otázku, zda je výčet situací ve směrnici dostačující a jak se s tím vypořádává nová směrnice. Pokud budeme zatím vycházet z předložených informací, jeví se jako vhodná Německá úprava. Inspirace touto úpravou by vedla k zjednodušení rozhodovací praxe národních soudů. Zboží a služby Ze směrnice samotné nevyplývá úplně jasně, na jaké předměty smlouvy přesně dopadá. Dokonce můžeme naleznout rozdíly v jazykových zněních směrnice, kde anglické znění odkazuje na smlouvy, ve kterých obchodník dodává zboží nebo služby. Francouzská a německá verze se liší 37, vyžadují pouze smlouvu s obchodníkem, který dodává zboží a služby obecně. Anglická verze tedy předpokládá, že předmětem konkrétní smlouvy musí být dodávka zboží nebo služeb. Pod německé a francouzské znění mohou spadnout i situace, kdy obchodník nemusel nutně poskytnout zboží, stačí, že ho obecně poskytuje. Většina členských států se ve svých národních úpravách definicím zboží a služeb nevěnuje. Výjimkami jsou např. Nizozemí, které zahrnuje i ekonomická práva 38 a Francie, kde soud dospěl k rozhodnutí, že pod ochranu vztaženou k podomnímu prodeji patří i situace, kdy spotřebitel pronajal obchodníkovi prostor ve své nemovitosti za účelem zřízení vysílače 39. V Británii v souvislosti s pojmem zboží a služby odvolací soud (při transpozici směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách) doporučil, aby tyto pojmy byly vykládány velmi široce Compendium, op. cit. S Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , věc C-45/96. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Bayerische Hypotheken 38 Compendium, op. cit. S Rozsudek francouzského odvolacího soudu ze dne , věc no Fouque [cit ]. Abstrakt dostupný ve francouzsštině z: 40 Report on the Implementationof Directive 90/314/EEC on Package Travel and Holiday Tours in the Domestic Legislation of EC Member States [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 V článku 1 odst. 3 a 4 se směrnice snaží vysvětlit, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že nabídku v situacích pokrytých směrnicí sám inicioval, nehledě na závaznost dané nabídky. Tyto odstavce jsou v určitém smyslu nekompletní, neboť postihují pouze dvoustranné právní úkony. Jednostranné úkony by měly být pod ochranu rovněž vztaženy. Některé státy toto ve své národní úpravě výslovně zmiňují, ostatní se musí spoléhat na výklad svých soudů. Smlouvy sjednané při podomním prodeji, avšak uzavřené až následně Některé státy poskytují ochranu i smlouvám, jež byly uzavřeny v provozovně, ale sjednány podomně. Např. ve Francii se ochrana vztahuje na smlouvy, které byly uzavřeny v prostorách obvyklých k podnikání, ale spotřebitel tam byl nejprve vyzván telefonicky 41. Návštěva sjednaná spotřebitelem Zde se přístup států poměrně silně rozdělil, část z nich ustanovení o této výjimce z ochrany neimplementovala, zatímco zbytek ustanovení využil a ochranu poskytl jen nevyžádaným návštěvám. Zde musíme zmínit čl. 1 odst. 2 směrnice 85/577, který obsahuje výjimku z obecného pravidla ve směrnici Tato směrnice se rovněž vztahuje na smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb odlišné od těch, u nichž spotřebitel požádal dodavatele o návštěvu za podmínky, že spotřebitel v době své žádosti nevěděl nebo důvodně nemohl vědět, že dodávka takového zboží nebo poskytnutí služeb tvořila součást podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání dodavatele Negativní vymezení působnosti (čl. 3) V článku 3 směrnice 85/577 najdeme výčet smluv, na něž se směrnice nevztahuje. Jsou to smlouvy o výstavbě, prodeji nebo nájmu nemovitostí nebo smlouvy týkající se jiných práv k nemovitostem, na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží denní potřeby dodávaného do domácnosti spotřebitele pravidelnou donáškovou službou. Smlouvy o dodávce zboží, které bude začleněno do nemovitosti, a smlouvy o opravě nemovitostí z působnosti této směrnice vyjmuty nejsou. Za splnění daných podmínek se směrnice 85/577 nevztahuje na smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, pokud je smlouva uzavřena na základě dodavatelova katalogu, s nímž měl možnost a dostatek času se spotřebitel seznámit i bez přítomnosti dodavatelova 41 Compendium, op. cit. S

20 zástupce (nepřesnost v českém znění, v anglickém znění se mluví o dodavateli nebo jeho zástupci), ovšem dalším předpokladem je, že stálý kontakt, který vznikl v souvislosti s touto, jinou nebo později uskutečněnou transakcí mezi zástupcem dodavatele a spotřebitelem bude pokračovat. Poslední podmínkou je uvedení informace o právu vrátit zboží dodavateli nebo právo v téže lhůtě od smlouvy odstoupit. Tato práva musejí být uvedena v katalogu a ve smlouvě, a mohou být uplatněna ve lhůtě alespoň sedmi dnů po obdržení zboží. Spotřebiteli z tohoto práva nesmí vzniknout jiné závazky než povinnosti přiměřeně pečovat o zakoupené zboží. Dále směrnice 85/577 ze své působnosti vyjímá ještě smlouvy o pojištění a smlouvy o převodu cenný papírů. Podle judikatury SDEU nastávaly např. výkladové problémy spojené s tím, zda se tato výjimka vztahuje také na hypoteční úvěry, které se dotýkají zajištění nemovitostí 42. SDEU judikoval, že hypoteční úvěry z aplikace směrnice vyloučeny nejsou. I když se smlouva o hypotečním úvěru týká práva k nemovitosti, protože vrácení poskytnutých prostředků musí být zajištěno zástavním právem k nemovitosti, tento prvek nestačí k závěru, že se uvedená smlouva týká práva k nemovitostem ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 85/577. Dalším výkladovým problémem, který SDEU řešil, bylo, zda se směrnice vztahuje na nákup nemovitostí za účelem investice. Koupě nemovitostí podle SDEU je vyloučena z aplikace směrnice a proto od ní na základě této směrnice nelze odstoupit. Šlo by odstoupit od smlouvy o úvěru na koupi této nemovitosti 43 Dále je členským státům dána možnost vyloučit z ochrany smlouvy, jejichž plnění nepřesáhne hodnotu 60 EUR. Státy mohou tuto hranici v souladu s principem minimální harmonizace snížit či vůbec neuplatňovat. Česká Republika a množství dalších států, mezi nimi i Slovensko, tuto výjimku neuplatnily a peněžní limit pro spotřebitelské smlouvy uzavřené při prodeji mimo prostory obvyklé k podnikání nezavedly. Například ale Irsko této možnosti využilo a limit zavedlo, jak bude rozebráno v další kapitole práce. Obecně si myslím, že zavádění peněžního limitu na spotřebitelské smlouvy není pozitivním krokem, 42 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , věc C-481/99. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Heininger 43 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne , věc C-350/03. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: dále jen rozhodnutí Schulte 20

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY OBČANSKÝ ZÁKONÍK (ZÁKON č. 40/1964 Sb.) HLAVA PÁTÁ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 52 (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy upravené v části osmé tohoto zákona,

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Nakupování po internetu a spotřebitelská práva v EU Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni Dnes není žádnou výstředností či neobvyklostí nakupovat přes internet v tzv. e-shopech nebo si nějaké zboží objednat přes telefon, popřípadě skrz katalog. Jistě si každý něco takovým způsobem objednal.

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Příspěvek na konferenci: Ochrana spotřebitele. Struktura příspěvku

Příspěvek na konferenci: Ochrana spotřebitele. Struktura příspěvku Struktura příspěvku 1. Úvodem vymezím vlastní hypotézu. 2. Poukáži na hodnotovou nevyváženost právního řádu. 3. Upozorním z praxe na co si dát pozor v praxi v oblasti spotřebitelského práva při uzavírání

Více

1. Základní pojmy 1/2012

1. Základní pojmy 1/2012 1/2012 1. Základní pojmy Mezi základní pojmy, které je třeba definovat a vymezit, patří pojmy spotřebitel, podnikatel respektive obchodník, obchodní prostory, a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory.

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 343. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 343. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 343. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 44. schůze konané dne 18. prosince 2008 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období 228 USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Smluvní právo Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Základní pravidlo smluvního práva "Daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny." Smlouvy HLAVNÍ ZÁSADY: smlouva

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1183 Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna, Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 521 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Co je vlastně ten podomní prodej?

Co je vlastně ten podomní prodej? Co je vlastně ten podomní prodej? Prodej mimo obchodní prostory zákon přímo nedefinuje. Podrobně totiž popisuje spoustu jiných, pro spotřebitele ne tolik důležitých věcí pojmů. Výklad se však nezmění,

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA

PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA MARKÉTA SELUCKÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o přezkumu spotřebitelského acquis, které

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ

Aplikační test VÚ. Aplikační test VÚ sdělení fed.min.zahraničí č. 160/1991 Sb. přímá úprava v rozsahu aplikace VÚ se nepoužije kolizní metoda je to MS = státy se na ní musely dohodnout Shoda není vždy možná, proto CISG neupravuje úplně všechny

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více