Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Brno 2007

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na strategii společnosti vypracovala samostatně. Použitou literaturu uvádím v seznamu literatury. Děčín, leden podpis studenta Poděkování Ráda bych poděkovala zejména prof. PhDr. Tomáši Sirovátkovi, CSc. za cenné připomínky při psaní diplomové práce. 2

3 Obsah Úvod 5 1 Strategie organizace Vymezení pojmu strategie organizace Složky strategie organizace Členění strategií Tvorba strategie organizace 9 2 Kultura organizace, personální strategie a personální politika Kultura organizace Personální strategie Vymezení pojmu personální strategie Tvorba personální strategie Strategické řízení lidských zdrojů ve vazbě na obecné podnikové strategické řízení Personální politika Typologie organizací a její důsledky pro personální praxi Úloha personálního řízení v Chart Ferox, a.s Personální činnosti Vymezení personálních činností Získávání zaměstnanců Výběr pracovníků Vliv strategie organizace na personální činnosti Vliv strategie na získávání a výběr zaměstnanců 24 4 Popis postupu analýzy potřeb organizace v oblasti lidských zdrojů a procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s Projekt výzkumu Cíl a charakter výzkumu Výzkumné otázky dílčí cíle práce Analýza potřeb organizace v oblasti získávání a výběru pracovníků Analýza strategie organizace Analýza současného stavu lidských zdrojů Analýza vybraných procesů získávání a výběru pracovníků Výzkumné metody Analýza dokumentů Pozorování 31 5 Analýza potřeb organizace v oblasti lidských zdrojů a procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s Představení společnosti Chart Ferox, a.s Historie firmy 34 3

4 5.1.2 Současná situace Struktura organizace a její postavení v regionu Analýza potřeb společnosti v oblasti získávání a výběru pracovníků Strategie Chart Ferox, a.s Analýza současného stavu lidských zdrojů Zhodnocení výsledků provedených analýz Získávání a výběr zaměstnanců Zhodnocení provedených analýz a návrhy na změnu 48 Závěr 51 Bibliografie 53 Anotace 55 Rejstřík 56 Přílohy 57 Stať 83 4

5 Úvod Personální řízení vyjadřuje v nejširším slova smyslu vše, co se vztahuje k lidem působícím v organizacích. Lidé stanovují strategii a cíle organizace, vyrábějí výrobky či poskytují služby, ovlivňují kvalitu, uplatnění společnosti na trhu, rozdělují finanční zdroje. Lidé určují využívání všech zdrojů, které má organizace k dispozici, aby zajistila svou konkurenceschopnost a perspektivu. Personální řízení zajišťuje potřebné množství schopných lidí a jejich řízení (a vedení) způsobem, který vede k dosažení stanovených cílů organizace. Základním úkolem řízení lidských zdrojů je sladění zájmů organizace se zájmy pracovníků. K dosažení tohoto cíle je využíváno mnoha personálních činností, které jsou navzájem propojené. Správný výběr zaměstnanců byl, je a bude vždycky nesnadný. V současné ekonomice to platí několikanásobně. (Stýblo, 2006, s.38) Z hlediska nákladů představují lidé pro organizaci značné investice, jejich potenciál je ale pro fungování firmy prioritou. Všechny investice do lidí jsou totiž investicemi návratnými. Svých cílů může firma dosáhnout pouze prostřednictvím lidí. Aby se firma mohla rozvíjet, potřebuje aktivitu, tvořivost, iniciativu pracovníků, stejně jako jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti. Řízení lidských zdrojů je částí podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu. (Koubek, 1998, str. 11) Je nepopiratelné, že lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a ovlivňují jejich využívání, představují pro podnik jeden z nejcennějších a dá se říci, že nejdražších zdrojů, a proto je řízení lidských zdrojů jádrem a nejdůležitější oblastí celého podnikového řízení. O způsobu řízení lidských zdrojů si každý podnik rozhoduje sám, je jen na jeho rozhodnutí, jaké bude postavení tohoto řízení v podnikové hierarchii řídících činností, jak velký bude mít rozsah, na které oblasti se soustředí více a na které méně, kolik a jaké pracovníky bude podnik přijímat, jaká bude podniková personální politika a strategie. Je nutné, aby si každá firma uvědomila, že první podmínkou úspěšnosti podniku je uvědomění si hodnoty a významu lidských zdrojů, uvědomění si, že lidské zdroje představují největší bohatství podniku a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda podnik uspěje, či nikoliv. Předpoklad, že základem dobrého fungování každé organizace je získání, výběr a udržení vhodných zaměstnanců, kteří se snaží o dosažení cílů plynoucích z podnikové strategie, se stal i motivací pro moji diplomovou práci. Ve své diplomové práci se zaměřím na strojírenskou společnost Chart Ferox, a.s., která své výrobky dodává do celého světa. K jejím produktům patří kryogenní zařízení na skladování a distribuci technických plynů v kapalném i plynném stavu. Společnost má za svých šedesát pět let trvání pestrou historii vlastnických vztahů, kultur i organizací, a v posledních více než deseti letech byla jejím majoritním vlastníkem vždy americká společnost. Nyní již téměř 7 let je majoritním vlastníkem americká společnost Chart Industries, Inc. I přes tento fakt byla oblast lidských zdrojů v těchto posledních letech téměř nedotknuta. Oddělení lidských zdrojů bylo po velkých vlnách propouštění v letech zrušeno a z personálních činností byla zachována pouze personální administrativa nutná pro udržování stavu. Pro rozvoj oblasti lidských zdrojů se společnost rozhodla něco dělat až v tomto roce, kdy bylo přímo pod generálním ředitelem společnosti vytvořeno místo personalisty, který by měl nastavit základní personální činnosti, kterými jsou získávání, 5

6 výběr, přijímání, vzdělávání a hodnocení pracovníků. Cílem mé diplomové práce je zhodnotit, zda strategie společnosti Chart Ferox, a.s. v oblasti získávání a výběru zaměstnanců odpovídá potřebám společnosti. Ve své diplomové práci jsem tedy pro identifikaci potřeb společnosti v oblasti lidských zdrojů provedla konfrontaci strategie a z ní vyplývajících požadavků na lidské zdroje, a to ve dvou rovinách jednak se pomocí analýzy současného stavu v oblasti lidských zdrojů a jejich tendencí a jednak se pomocí analýzy současných personálních procesů v oblasti získávání pracovníků a jejich výběru. Na závěr provedu zhodnocení zjištěných informací a navrhnu případné nutné změny, pro to, aby tyto personální činnosti lépe korespondovaly se záměry společnosti a fází rozvoje, ve kterém se společnost nalézá. Celá práce je členěna do tří základních částí teoretické, metodologické a analytické. Teoretická část je členěna na tři kapitoly. V první z nich se čtenář může seznámit s pojmem strategie organizace, jejími složkami a postupem její tvorby. Kapitola druhá je věnována pojmům kultura organizace, personální strategie a politika a jejich vazbám na strategii celkovou. Jak uvádí Kocianová (2004, s. 15) vazba personální strategie na strategii celkovou je nepopiratelná: Personální strategie je jednou z dílčích strategií organizace, vyjadřuje záměry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální oblasti (provázané s ostatními cíli organizace), které mají napomoci dosažení cílů organizace. Poslední z kapitol je věnována personálním procesům získávání a výběru zaměstnanců a vazbě těchto personálních činností na celkovou strategii organizace. V další části práce, která je již části metodologickou, má čtenář možnost se seznámit s projektem analýzy, cíli diplomové práce a výzkumnými otázkami. Představen je postup analýzy potřeb pro personální procesy získávání a výběru pracovníků. Zabývám se zde metodami analýzy stavu lidských zdrojů a procesu získávání a výběru pracovníků ve vybrané firmě. Blíže se zaměřuji na pojem stav lidských zdrojů v organizaci a analytické indikátory (vzdělanost, fluktuace, věková struktura, apod.). V poslední části diplomové práce analytické a návrhové jsem na základě analýzy potřeb organizace (v oblasti náboru a získávání pracovníků) plynoucích z celkové strategie organizace popsala, jaký je současný stav lidských zdrojů v těchto personálních činnostech, jaké jsou možné budoucí trendy a navrhuji případné nutné změny v těchto procesech, pro to, aby tyto personální činnosti mohly lépe korespondovat se záměry společnosti a fází rozvoje, ve kterém se společnost nalézá. V této části práce také uvádím základní informace o společnosti, ve které je tato diplomová práce realizována. Blíže popisuji a analyzuji vybrané personální činnosti získávání a výběr zaměstnanců. V závěru své práce jsem provedla shrnutí celého obsahu diplomové práce. 6

7 1 Strategie organizace Činnost každé organizace se řídí určitou teorií podnikání, to znamená určitým souborem předpokladů, které se týkají oboru působení, cílů, předpokladu výsledků a zákazníků. Smyslem strategie je tedy umožnit organizaci dosáhnout požadovaných cílů. (Drucker, 2002). 1.1 Vymezení pojmu strategie organizace V současném managementu je otázce podnikatelské strategie věnována velká pozornost. Je tedy pochopitelné, že existuje velké množství definic, které obsah tohoto pojmu vymezují. Je nutné podotknout, že vymezení tohoto pojmu se mění i v čase. V současné době je strategie organizace chápána jako jeden z předpokladů pro dosažení úspěchu firmy. Nyní se pojďme seznámit s několika pohledy na pojem strategie organizace a definice tohoto pojmu. Jak uvádí Kocianová (2004, str. 115), strategie organizace představuje dlouhodobé, obecné a komplexně pojaté cíle podniku. Jedná se o představu o ucelené perspektivě organizace a jejím směřování. Vodáček a Vodáčková (1996, s. 62) ve své publikaci o managementu definují strategii organizace jako plánovací informační základnu pro stanovení základních cílů rozvoje firmy a postupů pro jejich dosažení, která by neměla být fixním dokumentem, ale otevřeným systémem sladěných záměrů a předpokladů pro rychlé a efektivní reakce na měnící se možnosti podnikatelského uplatnění. Podle Lubasové (2001, s. 3) je strategie množina strategických cílů a záměrů organizace, stanovení nezbytných činností a zdrojů pro dosažení těchto cílů. Jejím cílem tedy není přesně určit to, jak podnik dosáhne svých cílů, ale vytvoření rámce pro uvažování a činnost. Ve strategickém řízení (více k pojmu strategické řízení v kapitole 2.2.) jde v první řadě o formulování podnikové strategie. Ta může být chápána jako vyhlášení toho, čím se chce organizace stát, kam chce jít a vůbec, jak se tam dostat (Armstrong, 2002, s. 165). Pak strategie v nejobecnější podobě odpovídá na otázky: V čem podnikáme? a Jak z toho chceme získat peníze?. Strategie nám pak určuje směr, kterým se společnost bude ubírat, aby získala trvalou konkurenční výhodu. V tomto smyslu pak lze formulování podnikové strategie definovat jako proces vytváření směru postupu. Z toho tedy vyplývá, že strategie organizace musí být vždy založena na předvídání vývoje a musí vycházet z předpokladů, že může dojít k odchylkám od původní předpovědi. Hlavním cílem strategie je připravit organizaci na očekávaný budoucí vývoj okolí, aby byla schopna rychle reagovat na změny. Změny ovlivňují podnikové hodnoty, zasahují organizační strukturu a rozdělení zdrojů, změny vyžadují podporu lidí. Při stanovování strategie musí organizace zvažovat lidský potenciál a jeho řízení k realizaci svých cílů, personální oblast ovlivňuje strategie organizace stejně jako ostatní oblasti řízení. (Kocianová, 2004, s. 115) Strategické řízení se zaměřuje na cíle i nástroje, které naznačují, jakým způsobem bude vize realizována. Vždy však musíme vycházet ze stávajících kapacit, schopností a silných stránek. 7

8 Strategie v organizaci má různé složky. Všechny součásti podnikové strategie se označují jako strategický rámec podniku. Jeho součástí jsou vize, záměr, poslání a cesta. 1.2 Složky strategie organizace Strategický rámec je tvořen systémem uspořádaných strategických myšlenek, které popisují účel a cíle existence podniku. Z tohoto rámce jsou pak odvozovány cíle a cesty, kterými by se měl podnik ubírat. Vize a záměr představují věcnou část strategického rámce, poslání a cesta tvoří rámec metodický. Složky strategie organizace: Vize - představa, vidina podnikové budoucnosti, vztahuje se většinou k časovému horizontu 5-10 let. Záměr - jde o cílový stav, kterého chce podnik v budoucnu dosáhnout. Vize je zda zpracována do podoby měřitelných parametrů. Poslání (mise) firmy - obsahuje klíčová pravidla, která vedou k naplnění vize. Cesta - způsob, jakým je dosahováno naplnění záměru. Je spíše racionální a měřitelná. Ve společnostech, které mají více organizačních jednotek (např. divizí nebo útvarů) se zpravidla vyskytují různé úrovně strategie, z nichž se každá zabývá jinou částí strategického řízení podniku. 1.3 Členění strategií Správně zvolená strategie může organizaci dovést k vytvoření dostatku zdrojů nejen pro pokrytí vlastních potřeb, ale také pro svůj rozvoj a uspokojení požadavků. Je pak východiskem pro tvorbu plánů, které ze strategie vycházejí. Ve velkých společnostech, které mají více podnikatelských jednotek se vyskytují různé úrovně strategického řízení. Každá úrovní se zabývá jinou částí strategického řízení podniku Obecně je možné strategie členit do tří úrovní (tři úrovně strategického řízení), a to na: strategie organizace jako celku (globální strategie) - zahrnuje a dále rozpracovává odpovědi na základní otázku Ve které oblasti budeme podnikat? a Jak z toho dostaneme peníze? strategie na úrovni organizační jednotky - jsou zpracovávány jednotlivými vnitroorganizačními jednotkami organizace (dceřinné společnosti, divize, závody) a v tomto případě je pozornost zaměřena na otázku Jak obstát v konkurenci na určitém trhu? strategie na funkční úrovni (dílčí, funkční strategie) - jsou zpracovávány a formulovány z pohledu organizačních útvarů. Jejich cílem je formulovat strategii tak, aby organizační útvar, který strategii zpracovává, přispěl ke splnění cílů organizace jako celku. Na této nejnižší úrovni tedy jednotka zpracovává tyto dílčí strategie obchodní strategie, ekonomicko-finanční strategie, strategii organizace, strategii public relations, výrobkovou strategii, 8

9 marketingovou strategii a investiční strategii. Průřezově pak všemi těmito funkčními strategiemi se prolíná strategie personální, protože, lidský kapitál ovlivňuje všechny výše uvedené dílčí strategie. Dle Kocianové (2004) však mohou být strategie v podniku formulovány i jen na dvou úrovních. Jednou je strategie podniku, která se vztahuje k vizi, poslání, cílům organizace a podnikání, na které se orientuje nebo na které aspiruje, druhou úrovní jsou specifické strategie v rámci strategie podniku, které se týkají vývoje trhu produktů, lidí, financí, nové technologie, organizace a takových obecných aspektů řízení, jako je kvalita, produktivita, inovace a snižování nákladů. 1.4 Tvorba strategie organizace Postup tvorby a realizace podnikatelské strategie patří k velmi náročným procesům podnikatelského myšlení a můžeme ho charakterizovat jako vzájemně se podmiňující celek dílčích etap, respektive prací. (Vodáček, Vodáčková, 1996, s. 63) Jak uvádí Vodáček, Vodáčková (1996) mnohé prameny zmiňují tyto hlavní etapy tvorby strategie: 1) stanovení poslání, mise firmy Zde si podnik stanovuje oblast podnikání a filosofii firmy. Poslání již často navazuje na vizi, která může být charakterizována jako stručné vyjádření představy, kam se chce firma ve své oblasti podnikání dostat. (Vodáček, Vodáčková, 1996, s. 63). Vize však často ani není definována a je součástí poslání. 2) rozbor výchozího stavu Jde o zjištění silných a slabých stránek firmy pro uvažované podnikatelské činnosti. 3) rozbor zdrojových možností rozvoje a vytvoření specifických podnikatelských předností firmy 4) stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie Často se vymezují nejen pro organizaci jako celek, ale také pro hlavní obory, organizační jednotky a oblasti. Varianty soustavy cílů jsou zmíněny v následující tabulce. Hierarchie řízení (stupně, úrovně) Charakter cílů Poslání (mise) firmy Strategické cíle rozvoje firmy Cíle jednotlivých funkčních oblastí firmy (výroby, prodeje, personální politiky, apod.) Cíle dílčích autonomních organizačních jednotek (divizí, závodů) Úroveň vedoucích pracovníků Správní rada Vrcholové vedení Vedoucí pracovníci středních úrovní řízení 9

10 Cíle dílčích organizačních útvarů (úseků, útvarů, provozů, apod.) Cíle jednotlivců, pracovních skupin, apod. Vedoucí pracovníci nejnižších úrovní řízení Tab. č. 1. Varianty soustavy cílů (Pramen: Vodáček, Vodáčková, 1996, s. 65, upraveno) 5) formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie jako celku, ale i dalších dílčích strategií jednotlivých oborů 6) prověření vhodnosti dané strategie 7) realizace strategie (samozřejmostí je průběžné vyhodnocování plnění strategie) Tvorba strategie a především pak její realizace je složitým procesem, ovlivňuje ji řada faktorů, které pak rozhodují o její úspěšnosti. Musíme proto dbát i na zákonité principy, které strategii provázejí. K těmto principům dle Lubasové (2001) patří: Princip permanentnosti práce na strategii je nikdy nekončícím procesem Princip tvůrčího přístupu strategii je nutné neustále inovovat, uplatňovat nové poznatky Princip rizika strategie nemusí být vždy naplněna Princip variantnosti nutné mít připraveno několik variant pro případ nenadále změny situace Princip interdisciplinarity strategii může ovlivnit mnoho vlivů z různých oblastí (ekonomické, životního prostředí, apod.) Princip vědomí práce s časem každá strategie je zpracována pro konkrétní časový interval Strategie organizace by měla být formulována každou organizací, významné je to však především u organizací velkých, s mnoha zaměstnanci. Firma, která bude předmětem analýz v empirické části práce, však jasně formulovanou strategii nemá, a to i přes skutečnost, že je firmou velkou, s poměrně dlouholetou tradicí, dobrým postavením v regionu, stabilním postavením na trhu, které si však musela velmi těžce vybojovat. Alternativou k formulované strategii v této organizaci mohu být vytyčené strategické cíle, které jsou součástí hodnocení managerů na nejvyšší úrovni, problém je ale právě v tom, že tyto cíle jsou známé pouze pro top managery a jejich přímé podřízené. Zaměstnanci na nižších úrovních tyto cíle neznají, neví tedy vůbec, jakých cílů se organizace snaží dosáhnout. Může to vést k nejednotnosti, nesoudržnosti, problémům při kooperaci a týmové práci. Tento fakt také může vypovídat o slabé firemní kultuře. V následující kapitole se blíže zaměřím na pojmy kultura organizace, personální strategie a personální politika. 10

11 2 Kultura organizace, personální strategie a personální politika 2.1 Kultura organizace Kultura existuje nejen ve společnosti, ale i ve firmách. Každá společnost, organizace, podnik, firma, je chápána jako celek, v rámci kterého se uplatňuje určitý kulturní systém. Z hlediska její funkce ve společnosti se kulturou zabývá především kulturní antropologie. Organizační kultura může být definována jako jednota společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a projevuje se navenek jako forma společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích, obyčejích a pravidlech. (Bedrnová, Nový, 1998, s.3) Firemní kultura má dvě základní funkce, a to: 1. řešení problémů externí adaptace řízení procesu dosahování cílů a jednání s cizinci (obchodními partnery, zákazníky, konkurenčními firmami), 2. řešení problémů interní integrace jde o interiorizaci firemních hodnot, vytváření kolektivní identity a způsobů jak společně žít a pracovat. Firemní kultura dále vykazuje určité základní prvky, které jako první setřídil E. H. Schein. Jeho třídění se stalo východiskem pro další autory. Dle Bělohlávka (1996, s. 111) je možné členit prvky firemní kultury takto: 1. základní předpoklady nabízí určitý návod k řešení situací, vznikají z opakování určitých problémů a způsobů jejich řešení; základní předpoklady jsou stálé, stabilní a je obtížné je změnit, jsou to věci, které jsou považovány za dané (Bělohlávek, 1996, s.111), 2. hodnoty vytváří u lidí představu, jakým způsobem mají v určitých situacích jednat, jsou prezentované a zastávané vedením organizace a snižují nejistotu jejích členů, 3. výtvory projevy, které lze vidět, slyšet nebo cítit, jsou to zjevné projevy kultury (např. jazyk, styl, oblékání, způsoby oslovování, historky organizace, pracovní prostředí). Důležitými jsou z hlediska kultury její obsah a síla. Obsah firemní kultury vyjadřuje, jaké hodnoty jsou uplatňovány v jednotlivých oblastech řízení. Např. organizace může deklarovat, že klíčovým kritériem pro určení výše osobního ohodnocení je pracovní výkon, v praxi však zaměstnancům na stejné pracovním místě vyplácí osobní ohodnocení bez ohledu na plnění tohoto kritéria. Lze předpokládat, že firemní kultura ovlivňuje celkové řízení organizace a veškeré procesy, které v organizaci probíhají, tedy i procesy personální. To, nakolik jsou dané předpoklady, hodnoty, normy a z nich vyplývající vzorce chování v organizaci sdíleny, nám udává informaci o síle organizační kultury. 11

12 2.2 Personální strategie Vymezení pojmu personální strategie Personální strategie je jednou z dílčích strategií organizace, vyjadřuje záměry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální oblasti (provázané s ostatními cíli organizace), které mají napomoci dosažení cílů organizace. (Kocianová, 2004, str. 115). Týká se dlouhodobých, obecných a komplexně pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby a samozřejmě i v oblasti využívání pracovních sil a hospodaření s nimi. Cíle v oblasti práce a lidského činitele jsou nutně provázány s ostatními cíli podniku, neměly by v žádném případě být v rozporu se zájmy společnosti. Personální strategie je ovlivněna celkovou strategií organizace (tedy dlouhodobými, obecnými a komplexně pojatými cíli podniku). Sama však tvoří jádro podnikové strategie, protože pracovní síla je rozhodujícím zdrojem, který má podnik k dispozici. Jinými slovy - personální strategie organizace vytváří ve své oblasti předpoklady k realizaci podnikové strategie. Personální strategie musí tedy reagovat na změny strategie organizace, musí odpovídat specifikům organizace (vnitřním podmínkám) a respektovat vnější podmínky, v nichž organizace funguje (personální strategie spojuje vnější vlivy na organizaci s jejími vnitřními specifiky). (Koubek, 1998) Personální strategie bývá rozpracována do konkrétních strategických plánů. Každé rozhodování v personální oblasti pak znamená zvažování alternativ v souladu s personální strategií. Je třeba zmínit, že personální strategii vyjádřenou explicitně mnohé organizace nemají, a to zejména organizace v postkomunistických zemích, kam naši zemi také můžeme zařadit. Organizace, které se po pádu komunismu v osmdesátém devátém roce staly součástí nadnárodních společností, které mají nejen strategie organizace jako celku, ale i strategie personální velmi dobře propracovány, nastavily strategii přesně podle svého zahraničního vlastníka. Některé organizace, zejména ty menší, působící ve stabilním prostředí, ale necítily potřebu vytváření strategií. K organizacím, které se staly součástí nadnárodních společností, patřila i společnost Chart Ferox, a.s., která bude v rámci této diplomové práce podrobena určitým analýzám. V období, kdy byla společnost v majetku americké společnosti Air Products, měla organizace poměrně dobře nastavenou personální strategii, její personální postupy byly propracované a dodržované. Po roce 2000, kdy se však vlastníkem společnosti stala americká společnost Chart Industries, Inc., personální oddělení bylo celé zrušeno a nastavené procesy se tak přestaly dodržovat. Toto zrušení personálního oddělení, neexistence personální strategie vedlo k decentralizaci jednotlivých personálních činností, každé oddělení praktikovalo personální činnosti rozdílně, a to na základě uvážení jednotlivých vedoucích, některé personální postupy nebyly prováděny vůbec. Výsledkem pak byla naprostá nejednotnost ve vykonávání všech personálních činností, od získávání pracovníků až po jejich hodnocení Tvorba personální strategie Při tvorbě jakékoliv strategie (nemusí jít nutně o strategii lidských zdrojů), je nutné si uvědomit, že strategie musí mít dvě klíčové složky musí existovat strategické cíle a musí existovat plán jednotlivých kroků (tj. prostředky, kterými se dá cílů dosáhnout). Cíle je vždy nutné definovat v obecných pojmech a teprve na základě toho je možné formulovat konkrétní realizační strategie a plány. 12

13 Podniková strategie Vnitřní prostředí Celková strategie lidských zdrojů Vnější prostředí Strategie získávání a výběru Strategie rozvoje lidských zdrojů Strategie odměňování Strategie pracovních vztahů Schéma č. 1: Lineární model strategického řízení lidských zdrojů (Pramen: Armstrong, 2002, s. 59) Při vytváření personální strategie je možné se řídit různými přístupy, neexistuje jediný správný způsob. Dle Kocianové (2004) by při formulování personální strategie mělo být zvažováno: jakou kvalifikaci a schopnosti bude organizace potřebovat v budoucnu, zda je úroveň výkonnosti dostatečně vysoká, aby umožnila zvýšení ziskovosti, vyšší produktivitu, lepší kvalitu a zlepšení služeb zákazníkům, zda budou struktura, procesy a systémy v organizaci v jejich současné podobě schopny vyrovnat se s budoucími úkoly zda organizace využívá nejlepším způsobem kvalifikaci a výkonový potenciál pracovníků, zda organizace investuje dostatečně do rozvoje potřebných schopností Konkrétní podoba personální strategie pak bývá ovlivněna velikostí a celkovou úrovní organizace (tj. počtem zaměstnanců, jejich kvalifikační strukturou, počtem personalistů v organizaci, personálními činnostmi, které zahrnuje, apod.) Strategické řízení lidských zdrojů ve vazbě na obecné podnikové strategické řízení Jak uvádí Armstrong (2002, s.167) k tomu, aby firma fungovala efektivně jsou nezbytné tyto klíčové prvky: 1) poslání a strategie 2) organizační struktura 3) řízení lidských zdrojů Dle Armstronga (2002, s. 164) může být obecné podnikové strategické řízení charakterizováno jako postupný proces skládající se ze vzájemně na sebe navazujících aktivit, a to z formulace strategie, strategického plánování, realizace, kontroly a hodnocení a úpravy strategie. Znamená to, že se manažeři zaměřují na to, čeho potřebují dosáhnout v relativně vzdálené budoucnosti. Strategické řízení se zabývá jak cíli, tak i nástroji. Cíl pak představuje vizi, jak něco bude vypadat za několik let. Nástroj 13

14 nám pak ukazuje, jak tato vize bude realizována. Strategické řízení se tedy zabývá vytvářením a realizováním myšlenek o směrech, kterými by se měla organizace ubírat. Zmiňujeme-li se o strategickém řízení, musíme si vymezit i klíčové pojmy strategického řízení, o kterých ve své knize zmiňuje Armstrong (2002): Konkurenční výhoda firmy vytvářejí hodnoty pro své zákazníky, a aby mohly vyniknout, vybírají si trhy, na kterých mohou zazářit a svým zákazníkům ukazovat, že se neustále zlepšují Způsobilost zdrojů ve strategii jde vždy o udržování souladu mezi zdroji a příležitostmi. Úspěšné firmy mají tu schopnost, že se mohou ukazovat v tom světle, že jsou výjimečné co se týče zdrojů a schopností Kritické faktory úspěchu jde o hnací síly, které jsou důležité pro dosažení cílů podniku Synergie je dosažena, pokud kombinovaný výkon zdrojů organizace je větší než prostý součet jejích součástí Ve strategickém řízení jde především o formulování podnikové strategie (více k pojmu strategie organizace v kapitole 1.1.) Obecné podnikové strategické řízení musí vždy odpovídat na tyto otázky (Koubek, 1998, s ): 1) jakou podnikatelskou filosofii si chce firma vytvořit, jaké bude jeho poslání, jakou roli si přeje hrát na trhu 2) jaké jsou pozitivní a negativní faktory, kterým bude muset čelit 3) jaké jsou přednosti a nedostatky podniku 4) jakých cílů se chce podnik dosáhnout 5) jak chce těchto cílů dosáhnout Pokud na tyto otázky chceme odpovědět, musíme vždy brát v úvahu lidské zdroje. Ty totiž vždy do určité míry ovlivňují formulaci podnikové filosofie, poslání i roli podniku na trhu. Strategické řízení lidských zdrojů je tedy praktickým vyústěním podnikové personální strategie. Dle Koubka (1998, s. 23) jde o konkrétní aktivitu, konkrétní úsilí, směřující k dosažení cílů obsažených v personální strategii. I to musí být provázáno se strategickým řízením podniku. Pozitivně či negativně může firmu ovlivnit populační vývoj (reprodukci pracovních zdrojů a pracovních sil), rozmístění obyvatelstva, prostorová mobilita a samozřejmě i s tím vším související situace na trhu práce. Povaha práce v podniku, množství práce a struktura zaměstnanců (zejména profesně-kvalifikační), pracovní chování, produktivita práce, mobilita a flexibilita, apod. to vše řadíme k přednostem a nedostatkům podniku. Všechny tyto zmíněné skutečnosti ovlivňují cíle, kterých chce podnik dosáhnout a samozřejmě i cesty k jejich dosažení. Hlavním cílem strategického řízení lidských zdrojů je dle Kocianové (2004, s. 143) formovat strategickou schopnost organizace zabezpečováním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pracovníků. Z výše uvedených otázek plynou otázky, které podnikové strategické řízení lidských zdrojů musí řešit především (Koubek, 1998): 1) Kolik a jaký druh pracovníků bude podnik potřebovat? 2) Jaká nabídka pracovních sil se v podniku i mimo něj perspektivně předpokládá? 14

15 3) Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníků v podniku. Pro to, abychom mohli na tyto otázky spolehlivě odpovědět, je dle Koubka (1998) nutné, aby podnikové strategické řízení bralo v úvahu vnější a vnitřní podmínky podniku: 1) vnější podmínky určují mantinely, ve kterých strategické úvahy i řešení běžných úkolů personální práce mohou pohybovat. Patří k nim zejména tyto podmínky: a. populační vývoj b. vývoj trhu práce c. změny techniky a technologie d. změny hodnotových orientací lidí e. prostorová mobilita obyvatelstva f. pracovní a sociální legislativa a politika zaměstnanosti g. průběh tzv. průmyslového cyklu h. změny v poptávce po výrobcích a službách i. změny v míře otevřenosti národní ekonomiky Vnější podmínky je nutné zkoumat zejména v v regionu, kde podnik působí, stojí ale za to sledovat i ostatní regiony státu. 2) vnitřní podmínky souvisejí s: a. organizací (velikost podniku, organizační struktura, organizační kultura, aj.) b. prací (charakter a obsah, obtížnost, rizikovost, forma organizace práce, individuální či týmový charakter) c. zaměstnanci (počet, demografická, ekonomická, sociální struktura, jejich znalosti, dovednosti, osobnost, očekávání, hodnotové orientace, životní podmínky, aj.) 2.3 Personální politika Systém personálního řízení v organizaci tvoří personální politika a její realizace (určuje zásady v oblasti personálního řízení a realizaci dílčích personálních činností), sociální politika a její realizace (je podporou personální politiky, pozitivně ovlivňuje pracovní spokojenost a stabilizaci pracovníků) a vedení lidí (ovlivňuje pracovní ochotu, zahrnuje uplatňovaný styl vedení jednotlivců, týmů a pracovních skupin v organizaci). Jak uvádí Kocianová (2004, s. 116) je personální politika souborem relativně stabilních zásad v oblasti personálního řízení, uplatňovaných metod a nástrojů v personální oblasti. Personální politika určuje pravidla řízení lidí v organizaci, způsoby jednání s nimi a principy očekávaného jednání vedoucích pracovníků při řešení personálních záležitostí. Personální politika pak definuje obecný způsob jednání, poskytuje rámec, v němž jsou přijímána odpovídající rozhodnutí. (Kocianová, 2004, s. 117) Personální politika je koncepcí realizace personální strategie, určuje pravidla realizace konkrétních postupů personálního řízení. Následující schéma nám ukazuje vztah strategie organizace, personální strategie a politiky, jednotlivých personálních činností, které jsou vždy ovlivněny vnějšími a vnitřními podmínkami. 15

16 Vnější Strategie organizace Vnitřní podmínky Personální strategie Personální politika Vnější podmínky Realizace personálních činností Schéma č. 2: Personální strategie a politika (Pramen: Kocianová, 2004, s. 117) Pro zvýšení důvěryhodnosti organizace je nutné pracovníky organizace s personální politikou organizace seznámit, stanovená pravidla dodržovat a pravidelně poskytovat informace o všech skutečnostech i změnách týkajících se procesů v personální oblasti. Dobře formulovaná a respektovaná personální politika ovlivňuje klima v organizaci, motivaci lidí, jejich vztah k podniku, mezilidské vztahy. Personální politika musí respektovat podmínky organizace, zohledňovat její zájmy i zájmy pracovníků, odráží se v ní etika organizace. Personální politika je tvořena dílčími politikami, které se vztahují k určitým oblastem personálního řízení. Jak uvádí Kocianová (2004) explicitně vyjádřená personální politika organizace by měla zahrnovat její deklarované cíle, odpovědnost za personální řízení a normy chování v personální oblasti. Personální politika by měla být formulována maximálně srozumitelně. Jak uvádí Armstrong (1999) při formulování personální politiky (nebo její změně) je třeba postupovat v následujících krocích: 1. pochopit kulturu organizace a její hodnoty 2. analyzovat existující personální politiku (psanou či nepsanou) 3. analyzovat vnější vlivy (významný vliv má legislativa), 4. vyhodnotit oblasti vyžadující novou politiku 5. zjistit názory vedení organizace a ostatních vedoucích pracovníků na personální politiku a její změny 6. zjistit názory pracovníků na personální politiku, nakolik je spravedlivá a uplatňována přiměřeně (např. průzkumem postojů) 7. zjistit názory představitelů odborů 8. analyzovat všechny získané informace v předcházejících krocích a připravit návrh politiky 9. projednat a schválit politiku s vedením organizace a představiteli odborů 10. informovat o politice pracovníky organizace Personální politika existuje v každé organizaci, často souvisí s danou organizační kulturou. V některých společnostech je vyjádřena pouze určitou filosofií a přístupem managementu k zaměstnancům, v jiných společnost existuje jako formální písemný 16

17 dokument, pomocí kterého se řeší personální záležitosti (poskytuje určitý návod k řešení těchto situací). 2.4 Typologie organizací a její důsledky pro personální praxi Při personální práci a vedení lidí vstupuje do hry mnoho signálů a kritérií, kterým vědomky či nevědomky dáváme nějaký význam a jsou klíčem k našemu rozhodnutí. Každá organizace je něčím specifická svou historií, postavením v regionu, typem produktu či služby, ale každou z nich, právě na základě její velikosti, fáze rozvoje, či postavení v konkurenčním prostředí je možné zařadit do určitého typu organizace. Každý typ organizace pak vyžaduje různý přístup k personálnímu řízení. L. Kostroň (1997) definoval tyto čtyři typy organizace, které lze zařadit do jednoho ze čtyř kvadrantů: I. kvadrant v tomto kvadrantu jsou zařazeny firmy velké, pohybující se ve stabilním prostředí. Firma má poměrně silnou a stabilní pozici na daném trhu, inovační cyklus bývá pomalý, výroba i prodej jsou dobře zavedeny. Tento typ organizace klade na personální řízení požadavek formalizovaného výběrového řízení, existenci detailních popisů práce, zajištění stability lidských zdrojů v organizaci, kladení důrazu na zkušenosti, disciplínu a smysl pro zodpovědnost. II. kvadrant i zde jsou zahrnuty firmy velké, tyto se však pohybují v tvrdé konkurenci. Tato firma nemá snadné postavení je na ní vyžadována stabilita, ale i umění se přizpůsobit rychle měnícím se podmínkám. To na personální řízení klade požadavek hledání různých typů lidí jak konzervativních, tak i jejich pravý opak. Důraz je kladen na propracované systémy hodnocení, adaptační procesy, loajalitu. III. kvadrant do tohoto kvadrantu zahrnujeme firmy malé, pohybující se ve stabilním prostředí. Tyto firmy poskytují jistotu, skromné podmínky, fluktuace je zde minimální. Nároky na zaměstnance nejsou moc vysoké. IV. kvadrant do tohoto kvadrantu spadají firmy malé, ale pohybující se v dravém prostředí. Zde je kladen důraz na to, aby vybraný kandidát velmi dobře zapadl do týmu, ale zároveň byl dostatečně dravý, výrazný a samostatný. Nejen typ organizace, ale i fáze vývoje, ve kterém se organizace nalézá, klade na personální řízení určité požadavky. V prvních etapách je podnik podporován nadšením zaměstnanců, rozhodnutí jsou přijímána okamžitě a s lehkostí, firma je v přímém kontaktu se zákazníky. V dalších etapách přibývá nutné byrokracie a jsou vytvářená pevná pravidla. Jednotlivým fázím se ve své publikaci Barbarians to bureucrats věnoval Miller. (Kostroň, 1997) 2.5 Úloha personálního řízení v Chart Ferox, a.s. To, jaká je strategie organizace, jaké jsou její vize, cíle, hodnoty, a v neposlední řadě i druh výrobků a poskytovaných služeb (tedy předmět podnikání), konkurenční prostředí, fáze vývoje, růst či stagnace firmy, typ zákazníka, oblast trhu a z toho plynoucí požadavky na zaměstnance, určuje personální strategii organizace. 17

18 Firma Chart Ferox, a.s. je společností strojírenskou, s tradicí více než 65 let, v současné době opět rostoucí, rozšiřující rozsah vyráběných produktů. Jejími produkty jsou technicky náročná zařízení, vyžadující od pracovníků vysokou odbornost s neustálým doplňováním znalostí. Převážná většina stávajících i potencionálních zákazníků jsou zákazníci zahraniční, sídlící po celém světě, nutností je tedy znalost cizích jazyků na vysoké úrovni, a to i odborná (zejména v technické oblasti). Společnost plánuje rozšíření na nové trhy. K silným stránkám společnosti můžeme řadit velmi dobrou jazykovou vybavenost zaměstnanců na klíčových pozicích (zejména prodejců, produkt managerů, konstruktérů, pracovníků zákaznického servisu, top manažerů i montážních dělníků), kteří dokáží s téměř všemi zákazníky komunikovat v jejich rodném, případně úředním jazyce, což dává zákazníkům pocit, že je jim u nás dobře rozuměno, že jsou všechny jejich potřeby dobře vyslyšeny i pochopeny. Za další silnou stránku firmy může být považována vysoká kvalita našich výrobků i poskytovaného servisu, rychlé vyřízení případných reklamací. Jak již bylo zmíněno výše, podnikové strategické řízení musí brát v úvahu vnější a vnitřní podmínky podniku. 1) popis vnějších podmínek Chart Ferox, a.s. Sídlo Chart Ferox, a.s. je v severočeském městě Děčín, což je cca dvacet kilometrů od hranic s Německem. Město Děčín spadá do Ústeckého regionu, ve kterém je poměrně vysoká nezaměstnanost - v listopadu 2006 to bylo 12,49 % (zdroj Statistiky nezaměstnanosti na Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že společnost nemá nouze o uchazeče o zaměstnání a v případě potřeby obsadit uvolněné pracovní místo, má dostatek kandidátů. V tomto momentě je ale nutné se také podívat na požadavky společnosti na uchazeče o práci. Jak vyplývá se sortimentu produktů společnosti a okruhu jejích zákazníků je u většiny uchazečů nutné technické vzdělání a dobrá znalost cizích jazyků, které bohužel většina z uchazečů poslaných z úřadů práce, nesplňuje. Velká většina těchto uchazečů o práci má pouze základní vzdělání a není tak v naší společnosti zaměstnatelná. Výjimku tvoří pouze někteří uchazeči o práci svářečů a kotlářů, kteří pokud splní podmínku absolvování rekvalifikačního svářečského kurzu a splňují i další požadavky na tyto pozice kladené, mohou být přijati. Malý počet kvalitních uchazečů o práci je také způsoben neexistencí vysoké školy s technickým zaměřením v blízkosti Děčína či přímo v něm. Mnoho absolventů pak více hledá své uplatnění ve městech, kde studovalo zejména v Praze. Velká většina uchazečů o práci je ochotna za zaměstnáním dojíždět, což je pozitivním jevem a pomáhá to společnosti nacházet uchazeče i mimo hranice města Děčína. Čím blíže je však bydliště uchazečů o práci k hlavnímu městu, roste jejich snaha získat zaměstnání tam či aspoň snaha o zvýšení nástupního platu tak, aby se plat přibližoval podmínkám Prahy. Specifičnost zaměření oboru společnosti tak klade na personální oddělení dosti velké nároky v hledání uchazečů o práci mimo region a v umění přilákat je do severočeského města. Poptávka po výrobcích a službách společnosti se také stále rozšiřuje, i na příští rok je plánováno rozšíření výroby, což bude znamenat znovuzprovoznění některých dlouhodobě neužívaných budov a objektů společnosti. To také přinese navýšení investic do zprovoznění těchto budou, do jejich obnovy a rekonstrukce, stejně jako do nákupu nových strojů a zařízení. Rozvoj technologií a techniky v kryogenním oboru není tak rychlý, nicméně výroba kryogenních zařízení vyžaduje vysokou odbornost všech na výrobě 18

19 zainteresovaných zaměstnanců. Jakákoliv, i jen malá chyba, při výrobě tlakového zařízení, která by mohla způsobit výbuch při používání zařízení, by pro firmu znamenala konec podnikatelských aktivit. Rozvoj technologie a techniky je však nutný sledovat zejména s ohledem na možné konkurenční firmy. Jakmile by se totiž objevilo mnoho firem, které by například díky nových technologiím a technice mohly vyrábět stejné výrobky jako naše firma, bylo by velmi těžké udržet si těžce vybudované postavení na trhu. 2) popis vnitřních podmínek Chart Ferox, a.s. Společnost Chart Ferox, a.s. je poměrně velká organizace s velmi významným postavením v regionu. Společnost má více než šedesáti pětiletou tradici, v současné době je jejím většinovým vlastníkem americká firma. Její současný počet zaměstnanců je lehce přes 600, z toho je přes 400 zaměstnanců na dělnických pozicích a 200 zaměstnanců je na pozicích THP. Průměrný věk všech zaměstnanců činí 40,5 roku. Velké procento pracovníků je ve věku mezi rokem, z čehož na personální činnosti vyplývají nároky na rychlé doplňování pracovníků mladších ročníků, jejich rozvoj a přípravu na pozice vyšší. Většina z dělníků má střední vzdělání s výučním listem, u pozic THP převládá vzdělání střední s maturitou. Blíže se analýzám věku a vzdělání věnuji v analytické části. Organizační struktura společnosti je funkcionální, se čtyřmi úrovněmi řízení, takže organizační strukturu můžeme označit za plochou. V čele společnosti stojí generální ředitel, který je zároveň předsedou představenstva. Generální ředitel však většinu času tráví mimo společnost, pokud není na cestách, pracuje z domova z Německa a v Děčíně se objevuje zhruba jedenkrát za měsíc na dva až tři dny. V tomto spatřuji velký problém, protože zde není kontrolní orgán, který by měl vše pod kontrolou po celou dobu. Mezi top managery jednotlivých úseků panuje rivalita, a tak vázne i spolupráce mezi jednotlivými úseky. Většina z personálních procesů nebyla po dlouhou dobu nastavena ani praktikována, proto každý úsek a pak i jednotlivá oddělení praktikují veškeré činnosti jiným způsobem a chybí pravidla a jednotnost personálních procesů jednotlivých personálních činností. To na personální činnosti klade nároky ujasnění pravidel, postupů a jejich kontroly dodržování. V prvé řadě je ale nutné vůbec vytvořit celkovou strategii organizace, následně pak i personální strategii a komunikovat ji mezi zaměstnance. To v současné době chybí. Práce vyžadovaná na jednotlivých zaměstnancích je poměrně náročná, a to zejména na dělnických pozicích. Většinu dělnických profesí tvoří pozice svářečské, kotlářů, lakýrníků, pískovačů, dělníků ve skladu. Velmi častá, zejména u pozic montážních dělníků, kteří vyjíždějí na stavby, je práce venku, a to v jakémkoli počasí. Tyto pracovní podmínky určují nároky na personální činnosti zejména ve smyslu spravedlivého a poměrně nadstandardního odměňování, motivování pracovníků, jejich stabilizace. Významné je i seznamování uchazečů o práci již při pohovoru s těmito podmínkami, aby se omezil odchod pracovníků v adaptačním procesu. Vzhledem k faktu, že na většině TH pozic je výhodou znalost produktů společnosti, jejich technických specifikací a celkově i systému používaného ve firmě, mělo by být upřednostňováno obsazování volných pozic z vnitřních zdrojů. Strategie organizace by měla být formulována každou organizací, významné je to však především u organizací velkých, s mnoha zaměstnanci. Firma, která bude předmětem 19

20 analýz v empirické části práce, je firmou velkou, s poměrně dlouholetou tradicí, dobrým postavením v regionu, stabilním postavením na trhu, které si však musela velmi těžce vybojovat. Taková firma může být v rámci typologie organizací dle L. Kostroně zařazena do I. kvadrantu. Dle mého názoru takový typ organizace vyžaduje od personálního řízení jasnou formulaci personální strategie, v oblasti získávání a výběru požaduje formalizované výběrové řízení, důraz musí být kladen na princip seniority a zásluh, na zkušenosti zaměstnanců a jejich disciplínu. Tento typ organizace také vyžaduje zajištění určité stability týkající se stavu lidských zdrojů. Vzhledem k fázi vývoje organizace a její velikosti musí být veškeré procesy jasně stanoveny, a to zejména z hlediska procesu, postupu a odpovědností za jednotlivé kroky, priority společnosti přechází od expanze k bezpečnosti. 20

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Strategické plánování

Strategické plánování Strategické plánování 1. Potřeba strategického plánování Většina organizací má nějaký účel a zřetelný důvod své existence. Každá organizace má svůj vlastní unikátní důvod pro svou existenci, který poskytuje

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více