Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole"

Transkript

1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od ) IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Součásti školy: Školní jídelna ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 IZO: Školní družina ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 IZO: Telefon: , ; fax: ; Počty žáků a tříd na konci školního roku Ročník Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu k , , , , ,0 1.stupeň , , , , ,5 2.stupeň ,1 Celkem ,4-1 -

2 Počty oddělení a žáků ve školní družině Počet oddělení Počet žáků 1 22 Počty strávníků ve školní jídelně Počet žáků Počet zaměstnanců Počet cizích strávníků 252 4,1/5 60 Vzdělávací program Ve školním roce 2006/2007 škola učila podle vzdělávacího programu Základní škola, čj /96-2. Jako volitelný předmět měli všichni žáci 6. až 9. ročníku zařazenu jednu hodinu Informatiky a dále si vybírali z těchto předmětů: Cvičení z matematiky, Sportovní hry, Volba povolání, Německý jazyk, Estetická výchova, Mediální výchova a Zdravotní tělesná výchova. Skladba volitelných předmětů vycházela zejména z požadavků žáků a jejich rodičů, kteří se vyjadřovali k jejich skladbě formou anketních lístků. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 18,73/19 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 16,55/17 Celkový počet nepedagogických pracovníků 9,1/10 V letošním školním roce nastoupili tři absolventi s odbornou kvalifikací, z toho jedna absolventka na 1. stupeň, jedna absolventka s aprobací Př TV a jeden absolvent s aprobací TV. Za dlouhodobě nemocného vyučujícího fyziky zastupoval po dobu celého školního roku aprobovaný pedagog. Na konci školního roku odešel tento pan učitel, stejně tak i paní učitelka, která zastupovala na 1. stupni pana učitele, který odešel po volbách do obecního zastupitelstva vykonávat funkci místostarosty

3 Věkové složení učitelů: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 1 10 nad 50 let 1 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 3 16 Rodičovská dovolená 3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy K hlavním úkolům DVPP všech pedagogů školy v tomto školním roce patřilo vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a rovněž všichni pedagogové absolvovali seminář na téma projektového vyučování. K významným akcím v individuálním vzdělávání pedagogů školy patřilo dokončení rozšiřujícího kvalifikačního studia výchovného poradenství na VŠ (1 pedagog), studium pro ředitele škol a školských zařízení realizované NIDV ( ředitelka školy), studium angličtiny, realizované rovněž NIDV v rámci projektu MEJA ( 1 pedagog; dosažení úrovně B 1), školení metodika prevence sociálně patologických jevů, 31 akcí zaměřených na rozvoj oborových pedagogických dovedností pořádaných SSŠ DVPP Hodonín a NIDV v Brně a semináře k tvorbě ŠVP ). V rámci SIPVZ absolvovali čtyři noví vyučující ověření znalostí Z úrovně P I. Vzájemné hospitace: V průběhu tohoto školního roku jsme pokračovali ve vzájemných hospitacích kolegů, které by měly přispět k obohacení výuky poznáním metod a forem práce jednotlivých pedagogů mezi sebou a diskusi k metodice práce. Materiální podmínky na škole Podmínky pro výuku byly na škole velmi dobré. Škola měla letos k dispozici sportovní halu, odbornou učebnu informatiky a novou odbornou učebnu fyziky. Výuka probíhala v kmenových třídách, které jsou přizpůsobeny výuce jednotlivých předmětů. Do dvou učeben byl nově zudován dataprojektor i s ozvučením. Postupně jsou doplňovány učební pomůcky a výukové materiály, včetně výukového SW. I v letošním roce probíhala rekonstrukce podlah ve čtyřech třídách v 1. patře a došlo k výměně tabulí ve čtyřech třídách

4 Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, ,36-4 -

5 3.Absence žáků ve škole: Třída: Zameškané hodiny na žáka: 1. 11, , , ,28 5.A 29,54 5.B 62,42 6.A 42,47 6.B 56,52 7.A 53,14 7.B 27, ,10 9.A 62,90 9.B 64,20 Neomluvená absence ve školním roce 2006/2007 nebyla zaznamenána. 4. Údaje o integrovaných žácích: Celkem ve škole bylo vedeno 7 žáků s individuální integrací, z toho 3 sluchově postižení a 2 žáci s vývojovými poruchami učení, 1 žák se zrakovým postižením, 1 žák s vývojovou poruchou chování. Všichni žáci pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl schválen SPC Kyjov a Olomouc a PPP Hodonín. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Všichni žáci byli přijati v prvním kole výběrového řízení. Škola: Počet žáků Purkyňovo gymnázium Strážnice 6 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 1 SOŠ Strážnice,Technické lyceum 1 SOŠ Strážnice, Strojírenství 3 SOŠ a SOU Veselí nad Moravou, Obchodní akademie 5 SOŠ a SOU Veselí nad Moravou, informatika v ekonomice 3 Soukromá SOŠ Kunovice, zahraniční obchod 2 SOŠ a SOU automobilní Kyjov, silniční doprava 1 SOŠ technická Uherské Hradiště, mechanik seřizovač 2 SOŠ průmyslová Břeclav, provoz a ekonom. dopravy 1 VOŠ,SOŠ a SOU Bzenec, hotelnictví a turismus 1-5 -

6 VOŠ,SOŠ a SOU Bzenec, kuchař, číšník 7 Škola: Počet žáků: SOŠ a SOU Veselí nad Moravou, zámečník 1 SŠ prům. a um. A VOŠ Hodonín, stavebnictví 1 SŠ podnikání a cest. ruchu vyškov, podnikatel 1 VOŠ,SOŠ a SOU Bzenec, hotelnictví a turismus 1 SOU Havlíčkova Kyjov, elektrikář 1 SOU letecké s.r.o. Kunovice, matur. st. obor letecký mechanik 1 SOU letecké s.r.o. Kunovice, mechanik, opravář letadel 2 SOŠ obchodu služeb a SOU, Strážnice., hotelnictví a tur. 1 SOŠ a SOU Hustopeče, veřejnosprávní činnost 1 VOŠ a SPŠ Praha 1, elektro-technika 1 SOU Havlíčkova, Kyjov, pečovatelská péče 1 6. Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků 9.ročník 45 nižší ročník 0 Celkem Rozhodnutí ředitele: Dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. byl vydán následující počet rozhodnutí a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 40 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008 : 32, jeden žák bude upakovat první ročník, celkem tedy 33 žáků 8. Práce žákovské samosprávy Po celý školní rok se minimálně jednou do měsíce scházel kruh zástupců jednotlivých tříd 2. až 9. ročníku. Na jeho setkáních žáci řešili (s ředitelkou a zástupkyní ředitelky školy) problémy týkající se chodu školy a přicházeli s nejrůznějšími nápady. K aktivitám zábavného charakteru iniciovaným zástupci tříd patřilo focení všech tříd a Den dětí, který si sami žáci od druhého ročníku zorganizovali. Byla zorganizována dobrovolná finanční sbírka, jejíž výtěžek byl určen na charitativní účely na Konto adventních koncertů pořádaných Českou televizí

7 Prevence negativních jevů plnění minimálního preventivního programu Celý minimální preventivní program byl zaměřen zejména na výchovu zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a zvyšování odolnosti proti negativnímu působení drog a dalších sociálně patologických jevů. Při působení na žáky šlo zejména o budování a rozvoj základních kompetencí. Konkrétní témata prevence byla zapracována do jednotlivých předmětů a kromě toho se žáci účastnili rady nejrůznějších akcí a besed s touto tématikou, které byly zajišťovány ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a jinými organizacemi. Pro preventivní program je důležitý i rozvinutý informační systém počínající besedami zástupců tříd s ředitelkou školy, které jsou organizovány na začátku školního roku pro všechny třídy 6. až 9. ročníku, přes nástěnky (včetně nástěnky prevence s instalovanou schránkou důvěry) až po školní časopis Střípek. V prevenci negativních jevů hraje důležitou úlohu i nabídka volnočasových aktivit (kroužků a akcí pro děti) i nabídka možností, jak trávit čas během volné hodiny před odpoledním vyučováním, kde žáci měli možnost využívat o volné hodině kromě dvou tříd a počítačové učebny i tělocvičnu školy a v odpoledních hodinách jednou týdně možnost využívat počítačovou učebnu včetně internetu. Enviromentální výchova Na škole se rozvíjela i enviromentální výchova a v průběhu celého roku jsme se zajímali o tuto problematiku, zejména uplatňováním ekologických aspektů v jednotlivých předmětech. Ve škole probíhaly i mnohé aktivity v dlouhodobé péči o životní prostředí školy, ve třídách jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, zejména na plasty. Opět jsme rozvíjeli spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, pro žáky 1. stupně jsme uspořádali projektový den na Lučině, a pro žáky 6. a 7. ročníku besedy ve středisku ve Veselí nad Moravou. Zájmová činnost a výsledky soutěží Pravidelně pracující kroužky: Dyslektický kroužek Florbal Odbíjená Národopisný kroužek Šití panenek Tvorba www stránek Stolní tenis Zdravotnický kroužek Šikovné ruce - 7 -

8 Soutěže: V průběhu celého školního roku jsme se zapojovali do různých vědomostních i sportovních soutěží. Již tradičně jsme pořádali školní kola olympiády anglického, českého a německého jazyka, dějepisné a biologické olympiády s postupem do okresních kol a v Biologické olympiádě jsme postoupili do krajského kola s dvojitou účastí. Zúčastnili jsme se mezinárodní matematické soutěže Klokan. Pořádali jsme také recitační soutěž. Ze sportovních soutěží jsme se účastnili soutěží pořádaných AŠSK Hodonín, např. v přespolním běhu, odbíjené, nohejbalu, Poháru rozhlasu a Slovácké ligy ve florbale. Další aktivity: V průběhu roku jsme úzce spolupracovali s místní knihovnou, uspořádali jsme pro žáky dva celoškolní projektové dny Den Evropy, jehož výsledky jsme prezentovali dopoledne pro žáky i rodiče v místní tělocvičně, a Školní akademii, kterou žáci předvedli pro veřejnost v sále místního Lidovéhodomu. Kromě toho jsme pořádali různé besedy; mezi nejatraktivnější patřila rozhodně beseda o životě indiánů v amazonských pralesích a také beseda o holokaustu. Také jsme využívali nabídky filmových a divadelních představení, v rámci výuky jsme pořádali různé exkurze, např. muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, skanzen ve Strážnici, exkurze do elektrárny v Dalešicích a Dukovanech, exkurze do Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. Již tradičně žáci 9. ročníku připravili Mikulášskou nadílku pro žáky ostatních ročníků. Druháci a třeťáci absolvovali povinný plavecký výcvik, a pro žáky sedmého ročníku jsme zorganizovali týdenní lyžařský výcvik v Orlických horách. Druháci se zapojili do projektu Kapka prevence, který byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu. Konec školního roku patřil opět sportování, tradičně jsme mohli strávit předposlední den školy ve sportovním areálu místního koupaliště, a výletům. Spolupráce s okolím školy Spolupráce s rodiči Převážně dobrý vztah rodičů ke škole vyplývá zejména z dobré informovanosti o životě školy, která je zajišťována jednak častými písemnými informacemi v žákovských knížkách, jednak prostřednictvím školního časopisu Střípek, jednak pravidelnými schůzkami učitelů s rodiči. V případě řešení kázeňských problémů žáků se nám osvědčila individuální setkání rodičů, žáků a vyučujících s vedením školy. Od druhého pololetí školního roku se výrazně zlepšilo fungování www stránek školy, na nichž mohou rodiče získávat informace o životě školy. Práce SRPŠ Nejbližším partnerem školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Letos zorganizoval spolu s pedagogy tradiční ples SRPŠ s předtančením žáků 9. ročníku. Kromě toho SRPŠ finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména finančně přispívá na vstupné žáků na různé koncerty a besedy,jízdné pro žáky na různé soutěže a odměny pro žáky na konci školního roku

9 Práce Školské rady: Členové školské rady se na svých schůzkách zajímají o plánování programu školy, na setkáních probíhaly diskuse k reformě školství, tvorbě ŠVP, ke školním řádu i o požadavcích na rozpočet od zřizovatele. Základní údaje o hospodaření Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Celkové výnosy = ,73 Kč z toho: dotace Jihomoravský kraj dotace OÚ Vnorovy příjmy z prodeje služeb (stravné) ostatní příjmy (odprodej dr.hm.majetku, ost.služby) úroky na bank.účtech školné družina zúčtování rezervního fondu hospodářská činnost, prodej služeb-stravné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 589,00 Kč ,73 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,73 Kč Celkové náklady = ,22 Kč z toho: hlavní činnost náklady na platy pracovníků platy - ostatní osobní náklady platy - projekt Hodina zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti odvody FKSP ( 2% z hrubých mezd) výdaje na učebnice, uč.pomůcky spotřeba potravin spotřební materiál, DDHM spotřeba el.energie,plyn,voda opravy a udržování cestovné, školení služby,poštovné,praní prádla,k výp.technice telefony ONIV,další vzdělávání pedagog.pracovníků, projekt P I ostatní poplatky,pojištění, banka školní družina ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,68 Kč ,48 Kč ,20 Kč ,01 Kč ,78 Kč ,54 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,68 Kč ,50 Kč ,37 Kč - 9 -

10 z toho: hospodářská činnost náklady na platy pracovníků zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti odvody FKSP ( 2% z hrubých mezd) spotřeba potravin ost.spotřeba materiálu spotřeba el.energie,plyn,voda ostatní služby Výsledek hospodaření: ,00 Kč ,00 Kč 473,00 Kč 2 250,00 Kč ,66 Kč ,33 Kč ,50 Kč ,36 Kč ,85 Kč ,51 Kč Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne a projednána s pracovníky školy dne Ve Vnorovech PhDr. Hana Tyllichová ředitelka školy

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více