PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Revel s.r.o. Dubno 127, Příbram Telefon, fax : , Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice -Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš D SO 05 Úpravna vody D Vzduchotechnika Město Hostomice, Tyršovo nám.165, Hostomice p.brdy Zakázka č. : P 111/13 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Datum : 06/2014 Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha 11

2 Revel s.r.o. Dubno 127, Příbram Telefon, fax : , Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice -Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš D SO 05 Úpravna vody D Vzduchotechnika Město Hostomice, Tyršovo nám.165, Hostomice p.brdy Zakázka č. : P 111/13 TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum : 06/2014 Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha 4

3 Vzduchotechnika 1. Úvodem Předkládaná dokumentace pro provedení stavby řeší návrh systému větrání pro stavební úpravy objektu úpravny vody na akci akci Kanalizace a vodovod Hostomice Bezdědice Radouš,, investor město Hostomice pod Brdy.. Jedná se o jedno až dvoupodlažní objekt, podsklepený s plochou střechou. Jako podklady pro návrh řešení byly použity výkresy stavebního a architektonického řešení (půdorysy, řez,..) od projekční kanceláře Ureš vhprojekt -ing.v.ureš, Příbram a A Plan Příbram ing.benda, řešení dodavatele technologie, uvažované využití prostor, podklady dodané investorem, technické normy a vyhlášky, známé požadavky jiných profesí v době zhotovení PD, přání a požadavky investora a konzultace. V objektu se nachází prostory úpravny vody s filtrací, chlorovna a prostory vodojemu. Úkolem dokumentace je navrhnout systém VZT zařízení tak, aby bylo mikroklima v souladu s příslušnými normami, hygienickými vyhláškami a předpisy a aby byla zajištěna pohoda vnitřního prostředí. Nucené větrání bude prováděno pro zajištění kvality mikroklimatu v nuceně větraných prostorech s odvodem znehodnoceného vzduchu mimo větraný prostor do venkovního prostředí. Místnost se zvýšeným výskytem vlhkosti bude větrána nuceně pro snížení vlhkostní zátěže v prostoru úpravny. Místnosti s přítomností chemikálií budou větrány pro snížení koncentrací pod přípustné limity Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/2007Sb. ve změně 93/2012Sb. o požadavcích na pracovní prostředí, vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhláška 148/2006Sb. ve změně 272/2011Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále technické normy ČSN navrhování VZT a klima zařízení, ČSN Hospodářství pro dezinfekci vody, , Požár.ochrana staveb, Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, ČSN EN 779 Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů, ČSN EN Větrání nebytových budov Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení: 2007/10. ČSN EN Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky: 2007/12, ČSN Výkresy vzduchotechnických zařízení, ČSN EN Větrání budov značky, terminologie a grafické značky a další normy návazné. Výpočtové hodnoty - zima t e = -15 C, léto t e = 30 C, i = 56 kj/kg, vnitřní-zima t i = C, léto t i = N/A r.h.< 65-70%(úpravna vody), rh < 55-60% - ostatní prostory 2. Tepelná rozvaha 2A.Potřeba tepla pro VZT Bez požadavku, pouze mírně zvýšený výkon topných ploch v prostorech nuceně větraných (filtrace vody, chlorovna,..). 2B. Tepelné zisky Výpočet tepelné zátěže nebyl vzhledem k povaze prostor proveden. 3. VZT zařízení větrání prostoru úpravny vody A větrání prostoru úpravny vody Prostor bude větrán pro snížení škodlivin(vlhkosti odpařené z provozu úpravny vody). Odpar byl vypočítán pro teplotní podmínky cca T v =6-10 C(voda), T i =7-15 C(vzduch) z plochy vodní hladiny uvedené v stavební části s uvažováním částečného vířivého provozu v části vodní plochy. Pro dané teplotní poměry a vodní plochu vychází ventilační množství pro snížení koncentrace vlhkosti pod požadované limity cca 350 resp.400m 3 /h, což představuje intenzitu výměny vzduchu I = cca 3.5-4/h. Větrání bude prováděno v režimu mírně podtlakovém pro zamezení šíření vlhkosti do ostatních prostor. V prostoru úpravny a filtrace je uvažováno s prouděním vody a v části vodní plochy i s jejím intenzivním promícháváním(vířením). Větrání prostoru je navrženo pomocí potrubního diagonálního ventilátoru. specifikace ventilátoru: Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový plastový hrdlo d 160, skřín z plastu, oběž.kolo z plastu, vč.nízkodp.zpět.klapky, uchycení, 2* manžeta a spona, ovládání a příslušenství, M = 400m3/h, Pext=cca 100Pa, IP44, 230V, 44/50W, 0.19/0.22A, tlak 29/33 db(a) - ve 3 metrech, tepelná ochrana(pojistka), kuličková samomazná ložiska viz popis ve specifikaci. Přívod čerstvého vzduchu bude 5

4 infiltrací z okolního prostředí a žaluziemi s plochým filtrem F5 pro hrubý záchyt nečistot a s dohřevem vzduchu na nezámrzné hodnoty pomocí zvýšeného příkonu otopné plochy. Ventilátor bude kompletován zpětnou klapkou, pružnými manžetami, sponami, uchycením a ovládáním na hygrostaty s termostatem s nastavitelným rozsahem výkonů (% r.h.) s možností ručního sepnutí. Provoz ventilátoru bude spínán v závislosti na nastavené vlhkosti prostoru. Pro odvod vzduchu bude použito jednořadých komfortních výústek s regulací kovových s kvalit.povrch.nekorozivní úpravou v odstínu RAL. Výfuk bude na fasádu objektu se zakončením samotížnou PD žaluzií s okapničkou. Rozvod VZT bude z potrubí kruhového pozinkového s tvarovkami opatřeného antikorozivním nátěrem dle vzorníku RAL. Sání vzduchu bude prováděno netěsnostmi a stavebními otvory (PD žaluzie s filtrem třídy F5). Zařízení budou napojena na elektr.rozvod-provede část elektro. Energ.údaje : 1 * Ventilátor potrubní /0.05 kw,230v, 1 * Regulace B větrání prostoru chlorovny a chemického hospodářství V prostoru chlorovny budou osazeny tlakové nádoby s chlorem, který bude při průchodu přes ventil zplynován pro dávkování pro dezinfekci vody. Větrání bude probíhat v mírně podtlakovém režimu pro zamezení průniku škodlivin mimo prostor malé chlorovny. V prostoru se mohou vyskytnout(uniknout) chem.sloučeniny v ředěných koncentracích s malým podílem škodlivin nebo agresivní látky. Větrání zajistí naředění koncentrací plynu na nízké podlimitní hodnoty. Dle požadavků normy je požadováno větrání s intenzitou I = minim. 5/hod., v dokumentaci je uvažována intenzita cca 10-11hod. Dohřev nebo předehřev vzduchu bude prováděn zvýšeným výkonem otopných ploch ÚT. Ventilátor odtahový je požadován s chemickou odolností, budou použity ventilátory chemicky odolné radiální z chemicky odolného plastu s chemicky odolnými komponenty Ventilátor potrubní radiální potrubní plastový chemicky odolný s kruhovými hrdly, chemicky odolné provedení - atypické z materiálu PVC(odolnost vůči chloru - kapalnémi i plynnému), instalace do venkovního prostředí, příslušenství, M = cca 120m3/h, P = cca 120Pa, Eexe, IP 55, izolace třídy F, 2*hrdlo d125, 400V, 120W, 0.48A, pružné manžety chemicky odolné, nerezové spony, oběž.kolo na hřídeli elektromotoru - teplot.rozsah C, včetně konzole pro venkovní provedení, vzhledem k přítomnosti plynného a kapalného chloru bude ventilátor muset být proveden atypicky z materiálu PVC chemicky odolného. Krytí ventilátoru je IP55 a třída izolace bude F. Podrobnější popis viz specifikace. Ventilátory budou kompletovány manžetami chem.odolnými, odolnými nerez.sponami, typizovaným podstavcem pro uchycení ke konstrukci a výfukovou stříškou. Ventilátor bude ovládán pomocí čidel nebo snímačů plynné látky chloru - s nastavenou koncentrací a dále spínači umístěnými vně i uvnitř prostoru. Je vhodné je ponechat ventilátor v chodu i chvíli po snížení koncentrace pod nastavenou mez příp.vybavit spínače časovým doběhem. U ventilátoru bude osazena zpětná klapka, vše v chemicky odolném provedení PVC nebo ekvivalent. Ventilátor bude umístěn na stěně objektu na typizované konzole a konstrukci v provedení pro venkovní prostředí. Výtlak ventilátoru bude zakončen PD stříškou s ochr.sítem s výfukem vzduchu nad střešní rovinou-minim. 0.5 metru nad střešní rovinou. Ventilátor bude kompletován podstavcem, izolátory chvění, pružnými manžetami, ovládáním a dalším příslušenstvím v požadované technické kvalitě celého systému. Vzhledem k nespecifikovaným koncentracím bude ventilátor proveden i v provedení nevýbušném Eexe. Odvod vzduchu z prostoru bude pomocí potrubí kruhového chemicky odolného plastového PVC s tvarovkami i vně objektu, pro odvod vzduchu bude použito plastových chemicky odolných výústek do potrubí s regulací přesné určení ve specifikaci. Odvod bude osazen u podlahy z důvodů plynu těžšího než vzduch a přívod vzduchu bude stěnovou mřížkou chemicky odolnou umístěnou pod stropem místnosti. Systém odvodu bude v provedení chemicky odolném, prostředí je deklarováno jako normální s možností výbuchu v odvodním potrubí dle koordinace s profesí elektro. Přívod vzduchu bude přes prostor úpravny mírně podtlakově přes zpětnou klapku a filtr F5. Konkrétní typ ventilátoru bude navržen po odsouhlasení investorem vzhledem k jeho finálním požadavkům nebo bude určen technologem. Požadavky na chemickou, elektrickou a požární odolnost musí splňovat požadavky technologie a části elektro a PBŘ Energ.údaje : 1 * Ventilátor chem.odolný W,400V, regulátor, (Eexe) 1* Regulace. 200W 6

5 C větrání prostoru šachty vodojemu Na základě požadavku normy ČSN bude prostor vodojemu osazen pro dekompresi prostoru při náhlých rozdílech vodní hladiny ventilační žaluzií pro množství 1,5 násobek hodinové změny. Pro větrání je použito komfortních PD žaluzií s kvalitní povrchovou úpravou. Otvor bude opatřen dle požadavku normy prachovým a pylovým filtrem třídy F5. D větrání prostoru vodojemu Na základě požadavku normy ČSN bude prostor vodojemu osazen pro dekompresi prostoru při náhlých rozdílech vodní hladiny krátkým vzduchotechnickým potrubím s osazenou filtrační kazetou do kruhového potrubí s filtrem třídy F5. Vyústění vzduchovodu do venkovního prostředí pod stropem prostoru šsachty vodojemu a následně klesá pod strop vodojemu, kde je zakončeno krycí mřížkou. Vyrovnávací vzduchovod je dimenzován pro množství 1,5 násobek hodinové změny. Pro větrání je použito komfortních PD žaluzií s kvalitní povrchovou úpravou. Vzduchovod bude proveden Spiro potrubím s kvalitní povrchovou antikorozní úpravou uvnitř i vně potrubí, případně potrubím plastovým. 4. Požární ochrana Veškeré VZT potrubí se nachází v rámci jednoho požárního úseku, není zapotřebí provádět žádná protipožární opatření VZT systému. Rozdělení objektu na požár.úseky, protipožární opatření a požadavky PO na dodávku VZT viz část PO (PBŘ). 5. Požadavky na ostatní profese : ZTI : Odvod kondenzátu od požadovaných míst potrub.rozvodu, u chemicky odolných systémů v chemicky odolném provedení, více v textu Stavební část : Prostupy stavebními konstrukcemi pro VZT rozvody otvory větší min.o 20-30mm na každou stranu, úchytné body pro rozvody a zařízení nosnost min.50kg, obalení potrubí v místě prostupu tlumícím a izolač.materiálem, utěsnění prostupů, úprava otvorů po instalaci VZT rozvodů, finální úpravy povrchů po instalaci VZT zařízení, umožnění přístupu ke všem zařízením, klapkám a ovládacím zařízením, zajištění odstupů od staveb.konstrukcí pro zajištění servisu zařízení, řešení vyústění rozvodů skrz stěnu, stavební přípomoce, koordinace otvorů a vedení vzhledem ke stavebnímu řešení a technologiím, finální úpravy a nátěry, stavební řešení žaluzií a požadovaných elementů vč.vzhledových požadavků, pomoc.konstrukce pro VZT, zajištění dopravních cest, více v textu Vytápění : Bez požadavku Elektro a MaR : VZT zařízení a elementy vyžadující připojit na el.proud (napěťový rozvod 3*400/230V), ovládání VZT řešit v součinnosti požadavku VZT a MaR, připojení ovládacích elementů a propojení ovlád.a regulač.členů, rezerva příkonu pro zařízení, osazení regulátorů neintegrovaných ve ventilátorech přívod el.energie k ventilátorům, ovládání dle požadavku, napojení spotřebičů dle požadavků výrobců a tech.norem, uzemnění, ochrana před dotyk.napětím, svod stat.elektřiny a ochrana před bleskem, osvětlení techn.prostor, více v textu Tepelné izolace, nátěry : Na odtahu znehodnoceného vzduchu a na přívodu chlad.vzduchu v interiéru v ochlaz.prostoru budou tepelně izolovány veškeré potrubní rozvody tepelně izolační hadice nebo obalení potrubí min.vatou 2.5cm s povrchovou úpravou ALfol - altern.hadice s tepelnou, zvukovou izolací, v požárně odlišných úsecích miner.vatou s požár.odolností na trny. Viditelné rozvody a elementy budou opatřeny povrch.úpravou RAL dle archit.dozoru potrubí opatřeno antikorozivním nátěrem v celé délce na očištěný povrch 7

6 Bezpečnost práce : Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení. 6. Závěrem V dokumentaci jsou splněny zásadní požadavky hygienických předpisů, vyhlášek a norem. Při montáži VZT zařízení a provozu je třeba je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Pohyblivé části zřízení musí být zakryty a nesmí být za provozu snímány. Vzduchotechnická zařízení a systém budou splňovat limitní akustický výkon stanovený vyhláškami 148/2006 Sb.a 272/2011Sb.. Je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány. Jednotlivé potrubní rozvody jsou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími vložkami pro zamezení šíření hluku, taktéž budou ošetřeny nosné konstrukce ventilátorů a uchycení pohyblivých částí rozvodů ke stavebním konstrukcím. Před zahájením provozu bude provedeno měření průtokových a hlukových parametrů. Provoz a údržba musí provádět kvalifikovaní pracovníci podrobně seznámení s obsluhou a provozními stavy zařízení, údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky, zařízení nesmí být při údržbě v provozu. Při údržbě zařízení je třeba dodržovat a respektovat kmenové předpisy, udržovat pohyblivé mechanismy (čištění, mazání..), provádět kontrolu a údržbu elementů VZT zařízení, provádět kontrolu filtrů a výměníků. Montáž musí provádět odborná firma, která musí dodržovat technolog.postupy a požadavky výrobců, včetně komponent které musí být se zařízením dodány a montáž provede zaregulování a proměření systému. Závěsy a další pomocné a úchytné prvky určí při montáži vedoucí montáže VZT zařízení. Musí být vypracovány dokumentace navazujících profesí. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Pro úplnou realizaci je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci profese a dokumentaci navazujících profesí s reálnými návaznostmi či požadavky na ostatní profese. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem. Zařízení minimálně zatěžují svým provozem životní prostředí a zajišťují ochranu osob v objektu. Dokumentace byla zhotovena na základě předaných požadavků investora a známých skutečností v době zhotovení PD bez zvláštních požadavků na vnitřní prostředí. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem. V případě dodání výrobků o jiných parametrech než referenční vzory nelze zaručit 100% funkčnost soustavy. Pokud jsou uvedeny nějaké příklady výrobků nebo zařízení, tak slouží pouze jako příklad technických parametrů uvažovaného zařízení pro určení kvalitativního technického, estetického a funkčního standardu dodávky systému referenční vzory, jinak projektová dokumentace je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 8

7 Revel s.r.o. Dubno 127, Příbram Telefon, fax : , Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice -Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš D SO 05 Úpravna vody D Vzduchotechnika Město Hostomice, Tyršovo nám.165, Hostomice p.brdy Zakázka č. : P 111/13 SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Datum : 06/2014 Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha 10

8 Výstavba kanalizace a ČOV Hostomice D SO 05 - Úpravna vody Soupis strojů a zařízení Vzduchotechnika, klimatizace pozice popis charakteristika ovládání, další požadavky počet Zařízení č.1 - Ventilace prostor ČOV Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový plastový hrdlo d 160, skřín z plastu, oběž.kolo z plastu, vč.nízkodp.zpět.klapky, hygrostatu s termostatem, uchycení, 2* manžeta a spona, ovládání a příslušenství, M = 400m3/h, Pext=cca 100Pa, IP44, 230V, 44/50W, 0.19/0.22A, tlak 29/33 db(a) - ve 3 metrech, tepelná ochrana(pojistka), kuličková 230V, 50/44W, zpět.klapka 1.1. samomazná ložiska nízkoodpor., manžety, příslušenství, hygrostat + spínač Ventilátor potrubní radiální potrubní plastový chemicky odolný s kruhovými hrdly, chemicky odolné provedení - atypické z materiálu PVC(odolnost vůči chloru - kapalnémi i plynnému), instalace do venkovního prostředí, příslušenství, M = cca 120m3/h, P = cca 120Pa, Eexe, IP 55, izolace třídy F, 2*hrdlo d125, 400V, 120W, 0.48A, pružné manžety chemicky odolné, nerezové spony, oběž.kolo na hřídeli elektromotoru - teplot.rozsah C, včetně konzole pro venkovní provedení 400V, 120W, Eexe, zpět.klapka chem.odolná-pvc, příslušenství, čidlo chem.látky-chlor.sloučeniny + 2*spínač 1 Stránka 1 z 1

9 Revel s.r.o. Dubno 127, Příbram Telefon, fax : , Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice -Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš D SO 05 Úpravna vody D Vzduchotechnika Město Hostomice, Tyršovo nám.165, Hostomice p.brdy Zakázka č. : P 111/13 SPECIFIKACE Datum : 06/2014 Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha 9

10 Výstavba kanalizace a ČOV Hostomice D SO 05 - Úpravna vody Specifikace pro dokumentaci pro provedení stavby část D1.4.b Vzduchotechnika č.p. Popis m.j. množs. j.cena (Kč) celkem(kč) 0.1. Demontáž zařízení a elementů odhad 2 ventilátory a 5 mřížek, 3m potrubí kpl Odstranění, přesun hmot kpl 1 Skladování, transport, případně úložné kpl Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový plastový hrdlo d 160, skřín z plastu, oběž.kolo z plastu, vč.nízkodp.zpět.klapky, hygrostatu s termostatem, uchycení, 2* manžeta a spona, ovládání a příslušenství, M = 400m3/h, Pext=cca 100Pa, IP44, kpl 1 230V, 44/50W, 0.19/0.22A, tlak 29/33 db(a) - ve 3 metrech, tepelná ochrana(pojistka), kuličková samomazná ložiska ovládání - hygrostat + spínač (dod.elektro/mar) kpl Ventilátor potrubní radiální potrubní plastový chemicky odolný s kruhovými hrdly, chemicky odolné provedení - atypické z materiálu PVC(odolnost vůči chloru - kapalnémi i plynnému), instalace do venkovního prostředí, příslušenství, M = cca 120m3/h, P = cca 120Pa, Eexe, IP 55, izolace třídy F, 2*hrdlo d125, 400V, 120W, 0.48A, pružné manžety chemicky odolné, nerezové spony, oběž.kolo na hřídeli elektromotoru - teplot.rozsah C, včetně konzole pro venkovní provedení kpl 1 ovládání - čidlo chem.látky-chlor.sloučeniny + 2*spínač(dod.elektro/MaR) kpl Filtr pylový a prachový v rámečku kruhový DN250 mm, vč.filtrač.textilie F5, antikorozní úprava rámečku Filtr pylový a prachový v rámečku čtyřhranný - 315*315 mm, vč.filtrač.textilie F5, antikorozní úprava rámečku Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN160, pylový a prachový, vč.filtrač.textilie F5, kpl 1 6 Krycí mřížka pro filtr pylový a prachový v rámečku kruhový DN250 mm, antikorozní úprava rámečku kpl 1 7 Krycí mřížka pro filtr pylový a prachový v rámečku čtyřhranný - 315*315 mm, antikorozní úprava rámečku 8 Větrací (krycí mřížka) mřížka D160 9 Zpětná klapka potrubní kruhová d160 těsná pozink.nebo plast kpl 1 10 Zpětná klapka potrubní kruhová d250 těsná pozink.nebo plast kpl 1 11 Zpětná klapka potrubní kruhová d125 plastová chemicky odolná PVC či PP kpl Protidešťová žaluzie(mřížka) komfortní samotížná s okapničkou pro kruh.potrubí d160, povrchová úprava nekorozivní dle RAL vč.příslušenství Protidešťová žaluzie(mřížka) komfortní pevné listy s okapničkou pro kruh.potrubí d160, povrchová úprava nekorozivní dle RAL vč.příslušenství Protidešťová žaluzie(mřížka) komfortní pevné listy s okapničkou pro kruh.potrubí d250, povrchová úprava nekorozivní dle RAL vč.příslušenství Protidešťová žaluzie(mřížka) komfortní pevné listy s okapničkou pro hranaté potrubí 315x315, povrchová úprava nekorozivní dle RAL vč.příslušenství Protidešťová stříška komfortní plastová chem.odolná PVC pro kruh.potrubí d125, síto proti hmyzu, povrch - odstín dle RAL vč.příslušenství Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí 425*75-R, kovová, včetně povrch.úpravy nekorozivní RAL a uchycení Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí 225*75-R, plastová chemicky odolná PVC či PP včetně povrch.úpravy RAL a uchycení Stěnová mřížka komfortní plastová chemicky odolná z PVC 300*150mm, vč.uchycení, jednostranná, povrch.úpravy RAL a příslušenství kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 3 Potrubí čtyřhranné pozinkové sk.i těsné vč.přirážky na tvarovky s kvalitní antikorozní povrchovou úpravou uvnitř i vně *315, 10% tvarovek bm 2 Potrubí kruhové pozinkové vinuté těsné vč.přirážky na tvarovky s kvalitní antikorozní povrchovou úpravou uvnitř i vně 21 d160, 20% tvarovek bm d250, 20% tvarovek bm 1 Potrubí kruhové plastové chemicky odolné z PVC(výjm. PP) antistatické vč.přirážky na tvarovky 23 d125, 20% tvar. bm 4 Stránka 1 z 2

11 24 Tepelná izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.40mm m Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (nekorozivní, protipovětrnostní,..) m Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly, ) kg Montáž rozvodů a zařízení kpl 1 28 Stavební přípomoce - dodávka stavby kpl 1 29 Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro - dodávka příslušných profesí kpl 1 2. Ostatní 30 Kotvící a uchycovací materiál, příruby, protipříruby atd. soubor 1 31 Zaregulování systému - VZT hod 2 32 Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními kpl 1 33 Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR kpl 1 34 Provoz investora, zaškolení obsluhy hod 4 35 Koordinace profesí hod 4 36 Drobný materiál ostatní (štítky, cedule, ) - cca 15ks kpl 1 37 Zhotovení dílenské(dodavatelské) dokumentace VZT a MaR kpl 1 38 Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT kpl 1 39 Ostatní položky - záruky, servis,... kpl 1 40 Měření a zkoušení ke kolaudaci kpl 1 41 Nátěry potrubí dle vzorníku RAL - dokončovací m Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné kpl 1 CELKEM Kč (bez DPH) DPH 21% CELKEM Kč (s 21% DPH) Stránka 2 z 2

12

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M Obsah dokumentace : 1 ) Technická zpráva 2 ) Technická specifikace Výkaz výměr 3 ) Výkresová dokumentace K-01 KLIMATIZACE ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP A STŘECHY OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA KLIMAKOM spol. s r.o. Ing. Peter Podoliak Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice Strana: 1(5) Obsah 1 Úvod 3 2 Vstupní parametry 3 2.1 Místo stavby, popis objektu..............................

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C,

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, Investor : ing. Luboš Frank Vypracoval : L. Sokolík

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis stávajícího stavu 03. Návrh řešení a technické údaje 04. Ochrana

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A P15 P126 REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY C BRNO, ŠUMAVSKÁ 519/36, VZT, CHL, VYT, ZTI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Z.č. D.1.4.c.101-00 Počet stran: 17+9 T E C H N I C K Á Z P R Á V A D1.

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace Hala Mektec Vzduchotechnika Obsah A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace B) Výkresy D.1..4.c 2 půdorys 1.NP D.1..4.c.3 řezy 1 D.1..4.c.4 řezy 2 D.1..4.c.5 řezy 3 D.1..4.c.6 půdorys 2.NP Technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provedení stavby eší VZT pívodní zaízení pro úel výuky student v laboratoi VZT školy SPŠ stavební v Hradci Králové. V projektu se uvažuje s využitím stávající pívodní jednotky

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech

- KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech - KNIHOVNA - Název akce: Využití budovy zámku v Doksech Stupeň dokumentace: Technická pomoc zahrnující činnosti a výkony umožňující vyhodnocení nutného rozsahu rekonstrukce budovy zámku - Doksy Objednatel:

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) OBSAH DOKUMENTACE

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: Fyzikální

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy

DUPLEX RK teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy DUPLEX teplovzdušné vytápěí a větraí jednotky pro nízkoenergetiké a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 5 vypínač nastavení otáček volba provozníh režimů MAX NO CP 5 RD letní / zimní režim (by-pass) volba

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah : Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5 Obsah : 1. Úvod 2. Koncepce větracích zařízení 3. Energetické nároky zařízení 4. Ekologie 5. Požární ochrana 6. Požadavky na související

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon ) u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace. Zadávací dokumentace se zadává v rámci projektu

Více

Zařízení pro ochlazování staveb

Zařízení pro ochlazování staveb VFN Praha 2, Poliklinika Karlovo nám. 9/2014 obj. C1, 3.p, imunohematologická laboratoř Zařízení pro ochlazování staveb dokumentace pro provedení stavby AKCE : VFN Praha 2, Poliklinika Karlovo náměstí,

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové

Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM kovové RM 100 - RM 315 RM 355, RM 400 RM 100 - RM 315 RM 100 125 150 160 200 250 315 A 194 195 214 222 223 206 230 B 23 27 24 28 25 27 25 Ø C 243 243 333 333 333 333 401 Ø D 98 123 147 157 198 248 312 Skříň je

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 119421/2015 Sp. zn.: S-JMK 37427/2015 Vyřizuje: Ing. Skalská Telefon: 541 652 160 Počet listů: 2 Počet příloh/listů:

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN VPL 28 Větrání, aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev vzduchu Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN VPL 28 jsou

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Úprava WC v kulturním domě Libice nad Cidlinou Investor: Obec Libice nad Cidlinou Projekt pro provádění stavby F.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh: F.1.4.c 01

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků SAHARA MAXX HG Přehled výrobků 2 PR-2011-0141-CZ Změny vyhrazeny 10/2012 SAHARA MAXX HG Typový klíč Typový klíč SAHARA MAXX Obr. 1-1

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

SO 02 - ROZPOČET. 0108-2688-1-610-000-001-0 2 HPO 1-7-532r.0

SO 02 - ROZPOČET. 0108-2688-1-610-000-001-0 2 HPO 1-7-532r.0 SO 02 - GARÁŽE REKAPITULACE NÁKLADŮ A. Vzduchotechnika a klimatizace Zař.č.1 - VZT garáží a servisního / mycího stání 0,00 0,00 4 001,00 Zař.č.2 - Technologické odsávání výfukových zplodin 0,00 0,00 1

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více