Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls90814/2011 a příloha ke sp. zn. sukls70541/2012 a sukls152621/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls90814/2011 a příloha ke sp. zn. sukls70541/2012 a sukls152621/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls90814/2011 a příloha ke sp. zn. sukls70541/2012 a sukls152621/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 měkká tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas. Přípravek obsahuje oranžovou žluť (E 110). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Měkká tobolka Lesklé oválné měkké průhledné oranžové želatinové tobolky s potiskem "ORG DV3", uvnitř žlutý olej. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Substituce testosteronu u mužů u primárních nebo sekundárních hypogonadálních poruch, buď vrozených nebo získaných. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí: Jako počáteční dávka se obvykle doporučuje mg denně po dobu 2 3 týdnů. Následné dávkování ( mg denně) by mělo být určeno na základě klinické odpovědi během prvních týdnů léčby. Děti: Bezpečnost a účinnost nebyla u dětí a dospívajících adekvátně stanovena. Pro zajištění absorpce se přípravek Undestor užívá s jídlem, je-li to nutné s malým množstvím tekutiny a polykají se celé, nerozkousané. Je lépe užít polovinu denní dávky ráno a druhou polovinu večer. Obecně, dávka by měla být upravena individuálně podle odpovědi pacienta. 4.3 Kontraindikace Karcinom prostaty nebo karcinom prsu v anamnéze nebo v současnosti. Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. 1/5

2 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Lékař by měl sledovat pacienta, který užívá přípravek Undestor, před zahájením léčby a ve čtvrtletních intervalech po dobu prvních 12 měsíců, později každý rok se zaměřením na následující parametry: digitální rektální vyšetření (DRE) prostaty a PSA k vyloučení subklinického karcinomu prostaty (viz bod 4.3); hematokrit a hemoglobin k vyloučení polycytémie. U pacientů se stávajícím srdečním, renálním nebo jaterním onemocněním může být léčba androgenem příčinou komplikací charakterizovaných otokem s nebo bez městnavého srdečního selhání.v takovém případě musí být léčba ihned ukončena. Pacienti po infarktu myokardu, se srdečním, jaterním nebo renálním selháním, hypertenzí, epilepsií nebo migrénou by měli být monitorováni vzhledem k riziku zhoršení jejich stavu nebo recidivy. Androgeny obecně a Undestor mohou zlepšit glukózovou toleranci a antikoagulační účinek (viz také bod 4.5). Nejsou dostatečné údaje pro doporučení bezpečné léčby estery testosteronu u mužů se spánkovou apnoe. Dobré klinické posouzení a opatrnost by měly být věnovány pacientům s rizikovými faktory, jako je zánět tukové tkáně nebo chronické onemocnění plic. U prepubertálních chlapců by měl být monitorován tělesný růst a pohlavní vývoj, neboť androgeny obecně a přípravek Undestor mohou ve vysokých dávkách urychlit uzávěr epifýz a pohlavní zrání. Objeví-li se nežádoucí účinky spojené s androgenem, měla by se léčba přípravkem Undestor přerušit a/nebo pokračovat s nižšími dávkami. Přípravek Undestor obsahuje oranžovou žluť Sunset (E110, FD+C žluť no 6), která může způsobit alergické reakce. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Léky indukující enzymy mohou hladinu testosteronu snižovat a léky inhibující enzymy mohou hladinu testosteronu zvyšovat. Proto může být zapotřebí dávkování přípravku Undestor upravit. Androgeny mohou zlepšovat glukózovou toleranci a snižovat potřebu inzulinu nebo jiných antidiabetik (viz bod 4.4). Vyšší dávky androgenů mohou zvyšovat účinek kumarinových antikoagulancií a umožňují snížení dávky těchto léků. Undestor se musí užívat s jídlem, aby byla zajištěna jeho absorpce (viz bod 4.2 a 5.2). Současné podávání testosteronu s ACTH nebo kortikosteroidy může zvýšit tvorbu edému; proto by se tyto léčivé látky měly podávat s opatrností, zvláště u pacientů se srdečním nebo jaterním onemocněním nebo u pacientů s predispozicí k tvorbě edémů. Interakce v laboratorních testech: Androgeny mohou snižovat hladiny tyroxin vázajícího globulinu, což může vést ke snížení celkové hladiny T4 v séru a zvýšení zpětného vychytávání T3 a T4. Hladiny volných thyroidálních hormonů zůstávají nezměněné, nicméně, neexistuje žádný klinický důkaz thyroidální dysfunkce. 4.6 Těhotenství a kojení Přípravek Undestor není indikován pro použití u žen. 2/5

3 Nejsou adekvátní údaje o použití přípravku Undestor u těhotných žen. Vzhledem k riziku virilizace plodu se nemá přípravek Undestor podávat během těhotenství. V případě, že se těhotenství objeví, je nutné léčbu přípravkem Undestor přerušit. Nejsou adekvátní údaje pro použití přípravku Undestor během kojení. Proto by se přípravek Undestor neměl používat během kojení. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Pokud je známo, Undestor nemá žádný vliv na pozornost a soustředění Nežádoucí účinky Následující nežádoucí účinky jsou spojovány s léčbou androgeny obecně. Třída orgánového systému Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy) Poruchy krve a lymfatického systému Poruchy metabolismu a výživy Psychiatrické poruchy Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně Cévní poruchy Gastrointestinální poruchy Poruchy kůže a podkožní tkáně Poruchy reprodukčního systému a prsu Vyšetření *MedDRA verze Progrese subklinického karcinomu prostaty 2. Zvětšení prostaty (do normogonadální velikosti) 3. Snížení LDL-C, HDL-C a triglyceridů v séru. Nežádoucí účinek* Karcinom prostaty 1 Polycytémie Retence tekutin Deprese, nervozita, změny nálady, zvýšené libido, snížené libido Myalgie Hypertenze Nauzea Pruritus, akné Gynekomastie, oligozoospermie, priapismus, porucha prostaty 2 Abnormální hodnoty jaterních funkcí, abnormální hladiny lipidů 3, zvýšení PSA U několika málo pacientů byl během podávání přípravku Undestor hlášen průjem, bolesti břicha nebo dyskomfort. Pediatrická populace Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u prepubertálních chlapců užívajících androgeny (viz bod 4.4): předčasný sexuální vývoj, zvýšená frekvence erekcí, zvětšení penisu a předčasný uzávěr epifýz. 4.9 Předávkování Akutní toxicita testosteronu je nízká. Předávkování přípravkem Undestor může způsobit žaludeční potíže vzhledem k obsahu ricinového oleje; léčba je symptomatická. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: androgeny ATC kód: G03B A Farmakodynamické vlastnosti Léčba hypogonadálních mužů přípravkem Undestor obnovuje v závislosti na dávce celkové a biodostupné sérové hladiny testosteronu na úroveň normálních hodnot. Výsledkem léčby je také 3/5

4 zvýšení koncentrace dihydrotestosteronu (DHT) a estradiolu (E 2 ) v séru, stejně jako snížení hladiny globulinu vázajícího pohlavní hormony (SHBG), luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH). U obou skupin mladých i stárnoucích hypogonadálních mužů má léčba přípravkem Undestor za následek zlepšení symptomů spojených s deficitem testosteronu. Kromě toho léčba zvyšuje denzitu kostní hmoty, nárůst svalové hmoty a snižuje tělesnou hmotnost. Léčba také zlepšuje pohlavní funkce včetně libida a erektilní funkce. Léčba v závislosti na dávce snižuje hladiny LDL-C, HDL-C a triglyceridů, zvyšuje hladinu hemoglobinu a hematokrit, přičemž nebyly zaznamenány žádné klinicky relevantní změny v jaterních enzymech a PSA. Léčba může způsobit zvětšení prostaty, avšak nebyly pozorovány žádné nežádoucí prostatické symptomy. U hypogonadálních diabetických pacientů bylo zaznamenáno zlepšení glukózové tolerance a/nebo snížení hladiny glukózy v krvi. U chlapců s vrozeným opožděním růstu a puberty léčba přípravkem Undestor nejprve akceleruje růst a indukuje vývoj sekundárních pohlavních znaků. U ooforektomovaných žen léčených pouze estrogeny, se přidáním přípravku Undestor zlepší libido, zvýší denzita kostní a svalové hmoty. U ženských transsexuálů léčba přípravkem Undestor vyvolá maskulinizaci. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce: Po perorálním podání přípravku Undestor je významná část léčivé látky testosteron undekanoát absorbována spolu s lipofilním rozpouštědlem ze střev do lymfatického systému, čímž se vyhne inaktivaci při prvním průchodu játry. Undestor se musí užívat s normálním jídlem nebo snídaní, aby se zajistila absorpce. Biologická dostupnost je kolem 7 %. Distribuce: Z lymfatické soustavy je testosteron undekanoát uvolňován do plazmy a hydrolyzován na testosteron. Jednorázové podání mg přípravku Undestor vyvolá klinicky signifikantní zvýšení celkové plazmatické hladiny testosteronu s maximem přibližně 40 nmol/l (C max ) dosažených přibližně 4 5 hodin (t max) po podání. Zvýšená plazmatická hladina testosteronu přetrvává po dobu nejméně 8 hodin. Testy in vitro s testosteronem a testosteron undekanoátem vykazují vysokou (přes 97%) nespecifickou vazbu na plazmatické bílkoviny a globulin vázající pohlavní hormony. Biotransformace: V plazmě a v tkáních jsou testosteron a testosteron undekanoát hydrolyzovány za vzniku přirozeného mužského androgenu testosteronu. Testosteron je dále metabolizován na dihydrotestosteron a estradiol. Eliminace: Testosteron, estradiol a dihydrotestosteron jsou metabolizovány běžnými cestami. Vylučuje se převážně močí ve formě sloučenin etiocholanolonu a androsteronu. Linearita: Dávky linearity byly stanoveny pro dávky v rozmezí mg/den. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Preklinické údaje neuvádí žádné riziko pro člověka na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity, genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Panenský ricinový olej, propylenglykol-monolaurát, glycerol, želatina, oranžová žluť. 4/5

5 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistr v zataveném hliníkovém sáčku, krabička Krabička přípravku Undestor obsahuje buď 3, 6 nebo 12 sáčků s obsahem blistru s 10 měkkými tobolkami. Velikost balení: 30, 60 a 120 měkkých tobolek 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Viz také Zvláštní opatření pro uchovávání a Dávkování a způsob podání. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI N.V. Organon, Oss, Nizozemsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 56/023/91-S/C 9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM REVIZE TEXTU /5

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sp.zn.sukls105236/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nebido 1000 mg/ 4 ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje testosteroni undecanoas

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.sukls103797/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR 100 100 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Cyproteroni acetas 100 mg Pomocná látka se

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 0,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 0,5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Activelle 1 mg/0,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum)

Více

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) sp.zn. sukls103228/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Estrofem 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riselle 25 mg implantát 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Implantát obsahuje 25 mg estradiolum hemihydricum bez jakýchkoliv pomocných látek v implantátu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224230/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje: mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propecia 1 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje finasteridum 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ampule s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum. Ampule s 2 ml injekčního roztoku obsahují

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Estrofem 2 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg Simgal 20 mg Simgal 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg. Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum. Pomocné látky se

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum). Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls44373/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tri-Regol, obalené tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ I. - růžové tablety (6 v jednom blistru) Ethinylestradiolum 30 mikrogramů, levonorgestrelum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rp. G03HA01 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 50 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg. Pomocné látky: monohydrát

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012

sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 sp.zn.: sukls132223/2011 a sp.zn.: sukls30883/2011, sukls262125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEGACE 160 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje megestroli

Více

sp.zn. sukls94044/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls94044/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls94044/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SABRIL Potahované tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: vigabatrinum 500 mg v jedné potahované tabletě Úplný

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls122223/2011, sukls122227/2011 a sukls122229/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls122223/2011, sukls122227/2011 a sukls122229/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls122223/2011, sukls122227/2011 a sukls122229/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Spironolactone Orion 25 mg Spironolactone Orion 50 mg Spironolactone Orion 100 mg

Více