,,Zpíváme si celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Zpíváme si celý rok"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,,zpíváme si celý rok Platnost dokumentu: od V Kněžmostě dne Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy I. Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Zpíváme si celý rok Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, Kněžmost Ředitelka školy: Mgr. Ivana Veselá Vedoucí učitelka: Kobrlová Květa Kontakty: telefon: , IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Obec Kněžmost Adresa: Na Rynku 51, Kněžmost Kontakty: telefon: fax: Adresa: Sokolská 219, Kněžmost Obsah školního vzdělávacího programu 2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole II. III. IV. Obecná charakteristika školy, historie a současnost Charakteristika vzdělávacího programu (koncepce, dlouhodobé cíle, podmínky přijímání) Popis a formy vzdělávání, organizace vzdělávání V. Vzdělávací obsah VI. Podmínky vzdělávání VII. Evaluační systém VIII. Tématické bloky II. Historie a současnost mateřské školy (obecná charakteristika) Výstavba mateřské školy probíhala od r.1975 jako akce Z a svými sdruženými finančními prostředky se na ní podílelo několik závodů (Jednotné zemědělské družstvo, Státní traktor. stanice, Liaz-Mnichovo Hradiště, Zemědělský nákupní a zásobovací podnik.občané 3

4 odpracovali tisíce brigádnických hodin. Provoz byl zahájen 10.května Výchovně vzdělávací práci zjišťovali kvalifikované, ale i nekvalifikované učitelky. Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová s dvěmi třídami po 28 dětech. Od jsme na 2 roky zahájili provoz další třídy v prostorách základní školy, bylo to naše odloučené pracoviště pro 18 dětí. Výjimku využívání těchto prostor jsme měli pouze na dva roky, proto obecní úřad zajistil dotace na vybudování nového pavilonu pro 27 dětí. Stavbu provedla firma Lipraco a prostory byly zkolaudovány dne Budova má rekonstruovanou vyvařovnou školní jídelny (rekonstrukce vyvařovny byla provedena v červenci a srpnu r. 2007), čističku pro bazén s technickými prostorami v suterénu, samostatnou prádelnu a mandl. Od r.1984 zajišťovaly výchovně vzdělávací práci výhradně kvalifikované učitelky. Ve školním roce nám počet dětí výrazně klesl, proto se dětem věnovaly pouze tři učitelky, které se střídaly ve dvou třídách. Na školní rok 2008/09 jsme přijali studující Lucii Bejrovou a na další školní rok ještě zdravotní sestru Vladimíru Bejrovou. V současné době jsou všechny učitelky kvalifikované. Vladimíra Bejrová absolvovala studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky v Liberci, maturitní zkoušku vykonala dne 25.května Lucie Bejrová ukončila bakalářské studium Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem dne Naši mateřskou školu navštěvují děti nejen z Kněžmosta, ale i z okolních obcí (Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko, Lítkovice, Chlumín, Úhelnice, Násedlnice, Koprník, Býčina, Boseň, Zásadka, Branžež, Zakopaná). Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Tradicí je několikaletá spolupráce se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociální péče o děti. Od září r.2006 jsme zřídili odbornou logopedickou péči v budově mateřské školy. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči. O dění v mateřské škole poskytujeme informace veřejnosti prostřednictvím kněžmostského Zpravodaje a našich internetových stránek, rodičům nabízíme bohatou fotografickou dokumentaci. III. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce výchovně vzdělávací práce 4

5 Zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Položit základy celoživotního vzdělávání. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje ve vztahu k sobě samému, k druhému a k životnímu prostředí. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. Spolupodílet se a radostně prožívat dění v naší obci. Cíle 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí Naučit se uvolňovat psychické i fyzické napětí, nervozitu nebo hyperaktivitu, podporovat lepší koncentraci a soustředění dětí, adaptace na různé problematické situace. přechod od intuitivního poznání k dokonalejší znalosti svého těla ovládání svých pohybů a emocí, soustředění napodobování různých věcí v okolí, prostřednictvím hraní rolí objevování různých způsobů, jak uvolnit své tělo přizpůsobování nové situaci, rozvoj schopnosti žít spolu s ostatními lidmi vyjadřování, co prožívají a cítí a dělají lidé Prostředky : relaxační činnosti a hry 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě vytvoření kladného vztahu k přírodě a přirozenému prostředí a potřeby kontaktu s ním přijetí základní odpovědnosti vůči ostatním živým tvorům a prostředí chápání základních souvislostí a vztahů v prostoru i čase Prostředky: naučná vycházka do lesa s p. myslivcem, vytváření pravidel chování v přírodním prostředí, sběr kaštanů a žaludů, zdobení vánočního stromku pro lesní zvířata, beseda s p. ornitologem, péče o ptáky na školní zahradě, práce pěstitelské vysévání, pravidelná péče o rostliny, sběr plastových víček, plast. lahví a papíru, péče o pořádek na školní zahradě a okolí MŠ, tvoření z přírodnin, sběr a sušení chleba pro koně, exkurze ke koním, do obory na Žantově, turistický výlet Na Klokočku, atd. viz. prostředky EV. Praktické pozorování vývoje motýla laboratoř v MŠ. 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole 5

6 podpora správného růstu a funkčního vývoje, dostatek pohybových aktivit, správné držení těla a správná chůze, dostatečně dlouhý každodenní pobyt dítěte venku, otužování, cvičení na nářadí rozvíjet poznávací a myšlenkové procesy, slovní zásobu, vyjadřování, gramatickou a artikulační správnost řeči, výslovnost a zřetelnost, viz. Problematika logopedické prevence, rozvoj dramatického výjádření, rozvíjet matematické představy, orientaci v prostoru rozvíjet kladné morální a povahové vlastnosti, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte, pěstovat kladný vztah ke školní práci, smysl pro povinnost, osvojit si společenská pravidla styku s vrstevníky, rozvíjet citové vztahy k nejbližším, překonávat překážky rozvíjet pracovní aktivitu, přiměřené pracovní představy, poznatky, zručnost, samostatnost, rozvoj fantazie při práci s různým materiálem, seznamování se základními technickými zákonitosti vnímání okolního světa a jeho krás, rozvíjet estetickou aktivitu dětí, pěvecké návyky, schopnost výtvarně se vyjadřovat, vytváření kladného vztahu ke knihám, rozvoj soustředěného vnímání, aktivnímu slovnímu vyjádření vlastních dojmů a pocitů, rozvoj grafomotorických dovedností Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k činnostem rozvíjejícím tvořivost Tvořivě zacházet s hračkami, hledat jiná, nová využití hračky Využívat tvořivých her při řízené činnosti i spontánně Hledat nová, neobvyklá řešení při výtvarných, pracovních i poznávacích činnostech Tvořivě pracovat s hudebními ukázkami, písničkami Využívat techniky a formy práce s tvořivou dramatikou Tématické aktivity: Tvořivé hry s hudbou Výtvarné hry Využití tvořivé dramatiky Grafomotorické listy pro rozvoj tvořivosti (kruhy) Prostředky: spontánní a řízené činnosti a hry, didaktické hry, ztvárnění dramatických scének (,,Děti hrají divadlo ), využívání momentálních aktuálních situací, spolupráce s logopedem a SPC. 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám péče o své zdraví, aktivně se zapojovat do pohybových činností, mít povědomí o významu zdravé výživy zvládání základních pohybových dovedností, správné držení těla dodržování herních pravidel, jednat spravedlivě, hrát fair Prostředky: dostatek spontánního pohybu během dne, pravidelné zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry, cvičení na nářadí, psychomotorické hry, relaxační a odpočinkové činnosti, využití vybavení zahrady, sportovního hřiště, veřejného koupaliště. Tématické aktivity: zimní soutěž zvládání pohybů na sněhu a ledu 6

7 seznamování s vodou na místním koupališti výuka plavání pod vedením lektorek v krytém bazénu v Jičíně taneční akce maškarní karneval, discotéka koordinace pohybů, soulad pohybu s rytmem a hudbou jarní sportovní olympiáda štafetový běh, běh na 100m, skok do dálky, hod míčkem do dálky turistický výlet využití přírodního terénu k pohybovým činnostem turistická chůze, hod šiškou, přechod klády, běh do kopce, chůze po přírodních schodech, víkendová oslava MDD ve spolupráci se Sokolem Kněžmost za spoluúčasti rodičů zvládání různých pohybových dovedností na stanovištích a cyklistické dráhy za asistence rodičů 5. Rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni třídy individuálně přizpůsobený adaptační režim, informace o pokrocích ve vzdělávání, dohoda o dalším společném postupu, řešení kázeňských a vzdělávacích problémů, poradenský servis, doporučení odborníků prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni školy seznamování rodičů se Školním programem, podněcování rodičů k obohacování Školního programu jejich názory a nápady, účast rodičů na rodičovských schůzkách a akcích školy, vzájemná dohoda o podmínkách akcí a pomoc rodičů na akcích plavání, výlety respektování hodnocení práce školy rodiči zpětná vazba dostatečně a včas rodiče informovat o dění v mateřské škole jasně vymezit povinnosti a pravomoci zaměstnanců mateřské školy a rodičů (dodržování Školního řádu např.včasná úplata za předškolní vzdělávání, dodržování zavírací doby mateřské školy) Prostředky: každodenní rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky, dotazníky,. 6. Rozvíjet spolupráci s obcí a základní školou spolupodílet se na společných akcích velikonoční jarmark, významná výročí Prostředky: účast na akcích s programem básně, písně, scénky, výrobky, články do místního Zpravodaje IV. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno formou vzájemně vyvážených spontánních a řízených aktivit, didakticky zacílených činností v menších skupinách a individuálně, zvláštních příležitostí a nahodilých situací, nezávazných dětských her. Omezujeme učení předávání hotových poznatků a slovních poučení, dáváme přednost praktickým činnostem s aktivní 7

8 účastí dětí, efektivně využíváme spolupráce s ostatními výchovnými partnery (hasiči, chovatelé koní, myslivci, stomatologie, rodiče, ) a místních podmínek. Obsah Školního programu počítá s prožitkem dětí, umožňuje kooperativní činnosti, vychází ze života dětí. Pro děti je inspirativní a aktivizující. Vzdělávací nabídka bude konkretizována na úrovni tříd prostřednictvím třídních programů. Při tvorbě třídního programu vycházíme, kromě jiného, z diagnostických záznamů, potřeb a zájmů dětí. Akceptujeme vývojová specifika dětí, umožňujeme rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho možností a potřeb, resp. spec. potřeb. Snažíme se vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání, podporujeme radost dítěte z učení, zájem získávat nové informace, zvládat další dovednosti. Ve všech činnostech a situacích se snažíme dětem poskytovat vzory správného chování a postojů. Individuálně vzdělávací plány zpracováváme pro děti s odkladem školní docházky. Na zpracování Školního programu se podílely všechny učitelky. Integrované bloky Školního programu mohou učitelky ve svých třídách použít dle potřeby, pořadí výběru projektů je ponecháno na nich. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány do mateřské školy podle kritérií, viz.,,kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zařazování do jednotlivých tříd záleží na počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách, na požadavcích rodičů a sourozeneckých vazbách. Snažíme se, aby rozdělení dětí v jednotlivých třídách bylo vyvážené z hlediska počtu chlapců a dívek a pokud možno i věku. Do žluté a červené třídy je zapsáno maximálně 28 dětí,v zelené třídě v novém pavilonu je počet maximálně 27 dětí, ve všech třídách jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Třídy nemají žádné speciální zaměření. V. Vzdělávací obsah 8

9 Když jde malý bobr spát Šel medvídek do školky Já do lesa nepojedu Lotrando a Zubejda Půjdem spolu do Betléma Zpíváme si celý rok My jsme žáci 3.B. Šla Karkulka černým lesem Tú, tú, tú, auto už je tu! Svět je nejhezčí, když má máma svátek Spadla lžička do kafíčka Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo biologické Dítě a jeho psychika psychologické Dítě a ten druhý interpersonální 9

10 Dítě a společnost sociálně kulturní Dítě a svět enviromentální Vzdělávací obsah je zpracován v deseti integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky, dále budou rozpracovány do třídních vzdělávacích programů. Zpíváme si celý rok,,šel medvídek do školky (adaptace),,já do lesa nepojedu (neživá příroda),,my jsme žáci 3.B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice (živí tvorové),,když jde malý bobr spát,,putování z pohádky Lotrando a Zubejda,,Šla Karkulka černým lesem (pohádky, kultura),,svět je nejhezčí, když má máma svátek,,spadla lžička do kafíčka,,tú, tú, tú, auto už je tu. (bezpečnost v dopravě),, Půjdem spolu do Betléma (svátky, oslavy) VI. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky (věcné) Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová, její technický stav je dobrý, přistavěný nový pavilon je přízemní, technický stav výborný. 10

11 V suterénu se nachází nově zrekonstruovaná vyvařovna a sklady potravin, rozvodna elektriky, obsluha plynu, čistička veřejného bazénu, prádelna, mandl, sklady pomůcek. V přízemí je žlutá třída, dětské WC, letní záchodky, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý sklad pomůcek, kancelář vedoucí školní jídelny s WC, výdejna, WC pro učitelky a veřejnost, kancelář vedoucí učitelky, šatna uklizeček s WC a skladem. V 1.patře je červená třída, dětské WC, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý a velký sklad pomůcek, výdejna, bývalá izolační místnost s WC nyní slouží odborné logopedické péči, plynová kotelna. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, zdravotně nezávadná, bezpečná, ale zastaralá, pouze dětské toalety ve žluté třídě jsou nové. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Děti mají vytvořené domečky a hrací koutky ze stavebnic (polykarpova, molitanová). Na koberci dáváme přednost prostornosti pro různé činnosti, zejména pohybové. Dětský nábytek a tělocviční nářadí je různé kvality. Vyhovující jsou kuchyňky, židličky a polnicový nábytek s kontejnery. Ostatní jsou průměrného až podprůměrného estetického vzhledu-dětské šatny, věšáčky v umyvárně, stoly ve třídě, žíněnky. Vybavení zelené třídy je nové koberec, lino, nábytek do třídy, šatny, umyvárny, polštářky a peřinky, lůžkoviny. Lůžka ve žluté třídě jsou částečně nová masivní dřevěné (20kusů) a 8 starých dřevěných, ale zdravotně nezávadných, bezpečných, funkčních, odpovídají počtu dětí, přizpůsobená antropometrickým požadavkům. Lehátka v červené třídě jsou nová plastová s dostatečným ložním vybavením (napínací prostěradla) a v zelené třídě je 18 lůžek starých kovových a 9 nových plastových. Jsme dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí i jejich věku. Vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část hraček a doplňků je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky a doplňky, které jsou v uzavřených skříňkách si děti také samostatně vyndávají a ukládají. Pro lepší přehlednost hraček jsme do všech tříd zakoupili regály s kontejnery. Všechny třídy jsou vybaveny počítači s připojením na internet, které za dodržování dohodnutých pravidel využívají i děti. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je umístěna za budovou mateřské školy, před budovou MŠ je velké sportovní hřiště.v letním období využíváme veřejné koupaliště, které je hned vedle budovy mat.školy. Prostory zahrady jsou nedostatečně vybavené. Vybavení zahrady: altánek, 1 pískoviště, 2 tabule na kreslení, pohyblivá lávka,,,medvěd na procvičování hodu míčkem, je šplhací věž Agnes, dřevěný vláček a klády. Obecní úřad v květnu 2012 zahájil obnovu vybavení zahrady - částečně vybavil jednotlivé třídy pískovišti a vždy jedním prvkem Tarzan s hnízdem, Vláček s vagónkem, Rábí (sestava se skluzavkou). Prvky k používání jsme převzali Téměř všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.ve žluté třídě je moderní osvětlení, v červené je zastaralé podle vyjádření elektrikářů se sníženou kvalitou svícení. V letním období je zvýšená míra hlučnosti vlivem návštěvníků veřejného koupaliště. Dřevěné oplocení mezi bazénem a školní zahradou potřebuje opravu. Při vstupu na koupaliště děti z bezpečnostních důvodů procházejí dvěma vrátky. Ostatní oplocení je zastaralé, hlavní vrátka a dveře jsou nevyhovující. 11

12 Životospráva Snažíme se o poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy dle příslušných předpisů, o zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologií přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin, snažíme se, aby tekutiny nebyly přeslazené. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny se snažíme o to, aby děti dostávaly dostatek ovoce a zeleniny a o omezení instantních pokrmů. Organizace Usilujeme o dostatečně pružný denní řád, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagogové se snaží plně věnovat dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, snažíme se o to, aby děti měly dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizování činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. (úprava pracovní doby) Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Usilujeme o to, aby plánování činností vycházelo z potřeb a zájmů dítěte a vyhovovalo individuálním potřebám a možnostem dětí. Nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Z důvodu bezpečnosti je na pobyt venku část dětí ze žluté třídy přesunuta do třídy červené, kde na pobyt venku jsou dvě učitelky. Snažíme se přijímat do MŠ pouze zdravé děti, aby nenakazily inf. onemocněním druhé. Snažíme se vytvářet podmínky k experimentování. Psychohygiena Usilujeme o pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (v létě chodí děti ven už i po dopolední svačině,..) Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. 12

13 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (1 ½ hodiny v zimě,v létě déle). Kvalita ovzduší je v Kněžmostě vyhovující, stabilní. Důvodem pro vypuštění pobytu venku je mráz pod 10 stupňů, náledí silný vítr, déšť, inverze apod. Snažíme se o dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Každý den děti cvičí zdravotní cviky, hrají pohybové hry, 1x týdně zařazujeme cvičení na nářadí, zdolávání překážek, manipulace s míči, hudebně-pohybové hry, pořádáme zimní sportovní soutěže, jarní Olympiádu, turistiku, využíváme místní bazén k seznamování s vodou, zajišťujeme plavecký výcvik v Jičíně. V denním režimu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku na lůžku nikdo nenutí, po krátkém odpočinku se mohou děti věnovat klidnějším hrám a činnostem, popř. ind. činnostem za účasti učitelky grafomotorika, prac. listy, výroba přáníček, Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program. Řízení mateřské školy Povinnosti,pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Zástupkyně ředitelky školy se snaží, aby informační systém byl fuknční, a to jak uvnitř mateřské školy - porady, nástěnky, z porad zpracované materiály předané všem uč., informační materiály na určeném místě a přístupné všem pracovnicím, tak i navenek vyhlašování obecním rozhlasem, letáčky na nástěnkách po obci, články v kněžmostském Zpravodaji, informace na webových stránkách školy. Při vedení zaměstnanců se zástupkyně ředitelky školy snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách,,školního programu. Zástupkyně ředitelky školy se snaží rozumně hodnotit práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci, podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, usiluje o spolupráci rodičů. Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Zástupkyně ředitelky školy vypracovává,,školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, snažíme se, aby byly smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Uplynulé období spolupráce s vedením základní školy hodnotíme jako velmi dobré. Personální a pedagogické zajištění 13

14 Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikaci, Vladimíra Bejrová absolvovala studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky v Liberci, maturitní zkoušku vykonala dne 25.května Lucie Bejrová ukončila bakalářské studium Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem dne Pedagogický sbor, resp.pracovní tým je stmelený. Pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst, soustavně se dále vzdělávají samostudiem odborné literatury, vzdělávacích akcí se nejvíce účastní zástupkyně ředitelky školy. Zástupkyně ředitelky školy sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, snaží se vytvářet podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. (V souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby - PPP či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, se snažíme zajišťovat ve spolupráci s příslušnými odborníky. Logopedická péče je zřízena v budově mateřské školy. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Způsob adaptace je s rodiči individuálně projednán vždy se zřetelem na potřeby dítěte a jeho rodičů. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské,vývojové,individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Učitelky se snaží, aby péče o děti byla podporující, sympatizující, počítají s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové usilují o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Je vyloučeno manipulování s dítětem, uč. zbytečně děti neorganizují, vyhýbají se podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 14

15 Pedagogové se snaží dostatečně a nenásilně ovlivňovat vztahy ve třídě prosociálním směrem (prevence šikany). Uč. se snaží motivovat děti k vyjadřování svých nápadů k plánování, podněcují děti ke spolupráci. Spoluúčast rodičů Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Usilujeme o to, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů (maškarní karneval, pomoc při organizování výletů, ) Dle svého zájmu mohou vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy na rodičovské schůzce, při řešení vzniklých problémů, Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Snaží se jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis. VII. Evaluační systém Pravidla hodnocení a vnitřní evaluace mateřské školy Hodnocení ( průběžné, neustálé) Individuální hodnocení dětí (denně, průběžně) 15

16 - ústně učitelkou v průběhu dne (jednotlivě,skupinově i kolektivně) - ústně každé dítě samo sebe, popř.i své vrstevníky, činnosti, které ho zaujaly nebo naopak nelíbily se mu - individuální rozvoj dítěte (diagnostika) Hodnocení pedagoga - kontrolní a hospitační činnost Hodnocení provozních pracovnic - kontrolní činnost Hodnocení sama sebe - ústní sebehodnocení pedagogů na pedagogické radě - řídící činnost vedoucí učitelky Evaluace 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP, SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tématického plánu v rámci integrovaného bloku čas.rozvrh Vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku Nástroje: - záznam do činnostního plánu - konzultace učitelek - dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči Kdo: Pedagogické pracovnice 1.2 Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření Čas.rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku Nástroje: - záznam do TVP - konzultace učitelek - konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně Kdo: Pedagogické pracovnice 1.3 Evaluace dílčích projektů Cíl: Plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků Čas.rozvrh 1x za dva měsíce průběh realizace 1x ročně (červen) naplnění záměrů Nástroje: - záznam v TVP - konzultace učitelek 16

17 - pedagogické porady - konzultace učitelka rodič - konzultace učitelky vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka Kdo: Pedagogické pracovnice 1.4 Evaluace doplňkového programu Cíl: Hodnocení účinnosti doplňkového program ve vztahu k naplnění koncepčních záměrů a osobním pokrokům dětí. Hodnocení ve vztahu ŠVP RVP PV Čas.rozvrh říjen, leden, červen Nástroje: - konzultace s rodiči - konzultace s odborníky - vystoupení pro veřejnost - výstava pro veřejnost - konzultace pedagogicko-psychologické poradny - anketa pro rodiče Kdo: Pedagogické pracovnice, rodičovská veřejnost 1.5 Hodnocení dětí Cíl: hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí Čas.rozvrh Převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby Nástroje: - konzultace učitelek - konzultace s rodiči - konzultace s odborníky z pedagogicko-psychologické porady - diagnostika dětských výtvarných prací - cílené pozorování - záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) zejména na základě diagnostiky a pozorování - vedení portfolia - dle potřeby stanovení případných opatření Kdo: Pedagogické pracovnice 1.6 Soulad TVP ŠVP RVP PV Cíl: Ověřit soulad TVP ŠVP RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkového programu školy, spoluúčast rodičů Čas.rozvrh 2x ročně Nástroje: - přehledy o rozvoji dětí - fotodokumentace - výstavy, vystoupení dětí - záznamy - monitoring - hospitační záznamy - konzultace - dotazníky pro rodiče a zřizovatele - pedagogické porady - autoevaluace pedagogických pracovnic - vlastní hodnocení školy 17

18 Kdo: Pedagogické pracovnice, rodiče, zřizovatel 2. Průběh vzdělávání a výsledky Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání. 2.1 Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce vzdělávací proces Cíl: Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práci se záměry v této oblasti v ŠVP Čas.rozvrh průběžně, dotazníky únor Nástroje: - monitoring - vzájemné hospitace - konzultace pedagogů - hospitace, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání - dotazníky + výstup - pedagogické porady - sebehodnocení dětí - nástroje viz 1.5 Kdo: Pedagogické pracovnice, děti, rodiče 2.2 Osobní rozvoj pedagogů Cíl: Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu Čs.rozvrh průběžně, dotazníky v lednu, v červnu Nástroje: - konzultace - pedagogické porady - hospitace - monitoring - dotazníky Kdo: Pedagogické pracovnice 3. Podmínky vzdělávání Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP. 3.1 Evaluace personálních podmínek Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV: kvalifikovanost pedagogického týmu DVPP ve vztahu k cílům ŠVP a k naplnění koncepčních záměrů efektivita personálního zabezpečení ŠJ, MŠ Čas.rozvrh Nástroje: Červen - dotazníky - průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků - kontrolní činnost - hospitace 18

19 Kdo: - pedagogické a provozní porady ředitelka, učitelka, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, školnice dle stanovených kompetencí 3.2 Evaluace materiálních podmínek Cíl: Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP: budova, technický stav vybavení tříd dětský nábytek pomůcky, hračky zahrada + zahradní náčiní ŠJ vybavení soulad s legislativou Čas.rozvrh Nástroje: Kdo: září, leden, červen - dotazníky - záznamy z pedagogických a provozních porad - záznamy z kontrolní činnosti - fotodokumentace - jednání se zřizovatelem (účast v zastupitelstvu) Všichni zaměstnanci dle místa pracovní působnosti a zřizovatel 3.3 Evaluace ekonomických podmínek Cíl: Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy: sledování čerpání mzdových nákladů účelnost, efektivnost hospodaření motivační činnosti rozbory čerpání příspěvku obce rozbor hospodaření pololetní účetní závěrka roční účetní závěrka sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce Čas.rozvrh Rozbory dle směrnice ředitelky školy, přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně Nástroje: - tabulky - zprávy + rozbory - pedagogické a provozní porady - konzultace Kdo: účetní, ředitelka dle stanovených kompetencí 3.4 Evaluace organizačních podmínek školy Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP Čas.rozvrh leden, červen Nástroje: - monitoring - hospitace - kontrolní činnost - dotazníky 19

20 Kdo: - záznamy z pedagog. a provozních porad - konzultace Všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 4. Spolupráce Cílem této oblasti je vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP. 4.1 Evaluace spolupráce s rodinou Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP Čas.rozvrh Nástroje: Kdo: září, leden, - fotodokumentace - zveřejnění záznamů z doplňkového programu školy - rozhovory s rodiči, monitoring mezi rodiči - dotazníky - provozní porady - mimoškolní akce za účasti rodičů Pedagogické pracovnice, rodiče dotazníky, vedoucí ŠJ 4.2 Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem,veřejností Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP Čas.rozvrh Nástroje: Kdo: červen - zveřejnění fotodokumentace - písemné záznamy o součinnosti a partnerství - projednání rozpočtu školy - webové stránky - konzultace s partnery - vystoupení dětí pro veřejnost - výstava dětských prací v obci - publikační činnost (regionální tisk) - účast na pedagogické radě v ZŠ ředitelka, učitelka, pracovnice dle stanovených povinností v souladu s ročním prováděcím plánem IX. Tématické bloky,,tú,tú,tú, auto už je tu 20

,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009

,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009 Školní vzdělávací program,,poznáváme svět Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007 Upraveno dne 30. 8. 2009 Upravena změna příjmení ředitelky dne 31. 8. 2010 V Kněžmostě dne 31. 8. 2010 Mgr. Ivana Veselá ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: 180/2011 ze dne 25. 8. 2011 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 až 2013/2014 1 Identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více