,,Zpíváme si celý rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Zpíváme si celý rok"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,,zpíváme si celý rok Platnost dokumentu: od V Kněžmostě dne Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy I. Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Zpíváme si celý rok Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, Kněžmost Ředitelka školy: Mgr. Ivana Veselá Vedoucí učitelka: Kobrlová Květa Kontakty: telefon: , IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Obec Kněžmost Adresa: Na Rynku 51, Kněžmost Kontakty: telefon: fax: Adresa: Sokolská 219, Kněžmost Obsah školního vzdělávacího programu 2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole II. III. IV. Obecná charakteristika školy, historie a současnost Charakteristika vzdělávacího programu (koncepce, dlouhodobé cíle, podmínky přijímání) Popis a formy vzdělávání, organizace vzdělávání V. Vzdělávací obsah VI. Podmínky vzdělávání VII. Evaluační systém VIII. Tématické bloky II. Historie a současnost mateřské školy (obecná charakteristika) Výstavba mateřské školy probíhala od r.1975 jako akce Z a svými sdruženými finančními prostředky se na ní podílelo několik závodů (Jednotné zemědělské družstvo, Státní traktor. stanice, Liaz-Mnichovo Hradiště, Zemědělský nákupní a zásobovací podnik.občané 3

4 odpracovali tisíce brigádnických hodin. Provoz byl zahájen 10.května Výchovně vzdělávací práci zjišťovali kvalifikované, ale i nekvalifikované učitelky. Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová s dvěmi třídami po 28 dětech. Od jsme na 2 roky zahájili provoz další třídy v prostorách základní školy, bylo to naše odloučené pracoviště pro 18 dětí. Výjimku využívání těchto prostor jsme měli pouze na dva roky, proto obecní úřad zajistil dotace na vybudování nového pavilonu pro 27 dětí. Stavbu provedla firma Lipraco a prostory byly zkolaudovány dne Budova má rekonstruovanou vyvařovnou školní jídelny (rekonstrukce vyvařovny byla provedena v červenci a srpnu r. 2007), čističku pro bazén s technickými prostorami v suterénu, samostatnou prádelnu a mandl. Od r.1984 zajišťovaly výchovně vzdělávací práci výhradně kvalifikované učitelky. Ve školním roce nám počet dětí výrazně klesl, proto se dětem věnovaly pouze tři učitelky, které se střídaly ve dvou třídách. Na školní rok 2008/09 jsme přijali studující Lucii Bejrovou a na další školní rok ještě zdravotní sestru Vladimíru Bejrovou. V současné době jsou všechny učitelky kvalifikované. Vladimíra Bejrová absolvovala studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky v Liberci, maturitní zkoušku vykonala dne 25.května Lucie Bejrová ukončila bakalářské studium Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem dne Naši mateřskou školu navštěvují děti nejen z Kněžmosta, ale i z okolních obcí (Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko, Lítkovice, Chlumín, Úhelnice, Násedlnice, Koprník, Býčina, Boseň, Zásadka, Branžež, Zakopaná). Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Tradicí je několikaletá spolupráce se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociální péče o děti. Od září r.2006 jsme zřídili odbornou logopedickou péči v budově mateřské školy. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči. O dění v mateřské škole poskytujeme informace veřejnosti prostřednictvím kněžmostského Zpravodaje a našich internetových stránek, rodičům nabízíme bohatou fotografickou dokumentaci. III. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce výchovně vzdělávací práce 4

5 Zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Položit základy celoživotního vzdělávání. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje ve vztahu k sobě samému, k druhému a k životnímu prostředí. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. Spolupodílet se a radostně prožívat dění v naší obci. Cíle 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí Naučit se uvolňovat psychické i fyzické napětí, nervozitu nebo hyperaktivitu, podporovat lepší koncentraci a soustředění dětí, adaptace na různé problematické situace. přechod od intuitivního poznání k dokonalejší znalosti svého těla ovládání svých pohybů a emocí, soustředění napodobování různých věcí v okolí, prostřednictvím hraní rolí objevování různých způsobů, jak uvolnit své tělo přizpůsobování nové situaci, rozvoj schopnosti žít spolu s ostatními lidmi vyjadřování, co prožívají a cítí a dělají lidé Prostředky : relaxační činnosti a hry 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě vytvoření kladného vztahu k přírodě a přirozenému prostředí a potřeby kontaktu s ním přijetí základní odpovědnosti vůči ostatním živým tvorům a prostředí chápání základních souvislostí a vztahů v prostoru i čase Prostředky: naučná vycházka do lesa s p. myslivcem, vytváření pravidel chování v přírodním prostředí, sběr kaštanů a žaludů, zdobení vánočního stromku pro lesní zvířata, beseda s p. ornitologem, péče o ptáky na školní zahradě, práce pěstitelské vysévání, pravidelná péče o rostliny, sběr plastových víček, plast. lahví a papíru, péče o pořádek na školní zahradě a okolí MŠ, tvoření z přírodnin, sběr a sušení chleba pro koně, exkurze ke koním, do obory na Žantově, turistický výlet Na Klokočku, atd. viz. prostředky EV. Praktické pozorování vývoje motýla laboratoř v MŠ. 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole 5

6 podpora správného růstu a funkčního vývoje, dostatek pohybových aktivit, správné držení těla a správná chůze, dostatečně dlouhý každodenní pobyt dítěte venku, otužování, cvičení na nářadí rozvíjet poznávací a myšlenkové procesy, slovní zásobu, vyjadřování, gramatickou a artikulační správnost řeči, výslovnost a zřetelnost, viz. Problematika logopedické prevence, rozvoj dramatického výjádření, rozvíjet matematické představy, orientaci v prostoru rozvíjet kladné morální a povahové vlastnosti, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte, pěstovat kladný vztah ke školní práci, smysl pro povinnost, osvojit si společenská pravidla styku s vrstevníky, rozvíjet citové vztahy k nejbližším, překonávat překážky rozvíjet pracovní aktivitu, přiměřené pracovní představy, poznatky, zručnost, samostatnost, rozvoj fantazie při práci s různým materiálem, seznamování se základními technickými zákonitosti vnímání okolního světa a jeho krás, rozvíjet estetickou aktivitu dětí, pěvecké návyky, schopnost výtvarně se vyjadřovat, vytváření kladného vztahu ke knihám, rozvoj soustředěného vnímání, aktivnímu slovnímu vyjádření vlastních dojmů a pocitů, rozvoj grafomotorických dovedností Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k činnostem rozvíjejícím tvořivost Tvořivě zacházet s hračkami, hledat jiná, nová využití hračky Využívat tvořivých her při řízené činnosti i spontánně Hledat nová, neobvyklá řešení při výtvarných, pracovních i poznávacích činnostech Tvořivě pracovat s hudebními ukázkami, písničkami Využívat techniky a formy práce s tvořivou dramatikou Tématické aktivity: Tvořivé hry s hudbou Výtvarné hry Využití tvořivé dramatiky Grafomotorické listy pro rozvoj tvořivosti (kruhy) Prostředky: spontánní a řízené činnosti a hry, didaktické hry, ztvárnění dramatických scének (,,Děti hrají divadlo ), využívání momentálních aktuálních situací, spolupráce s logopedem a SPC. 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám péče o své zdraví, aktivně se zapojovat do pohybových činností, mít povědomí o významu zdravé výživy zvládání základních pohybových dovedností, správné držení těla dodržování herních pravidel, jednat spravedlivě, hrát fair Prostředky: dostatek spontánního pohybu během dne, pravidelné zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry, cvičení na nářadí, psychomotorické hry, relaxační a odpočinkové činnosti, využití vybavení zahrady, sportovního hřiště, veřejného koupaliště. Tématické aktivity: zimní soutěž zvládání pohybů na sněhu a ledu 6

7 seznamování s vodou na místním koupališti výuka plavání pod vedením lektorek v krytém bazénu v Jičíně taneční akce maškarní karneval, discotéka koordinace pohybů, soulad pohybu s rytmem a hudbou jarní sportovní olympiáda štafetový běh, běh na 100m, skok do dálky, hod míčkem do dálky turistický výlet využití přírodního terénu k pohybovým činnostem turistická chůze, hod šiškou, přechod klády, běh do kopce, chůze po přírodních schodech, víkendová oslava MDD ve spolupráci se Sokolem Kněžmost za spoluúčasti rodičů zvládání různých pohybových dovedností na stanovištích a cyklistické dráhy za asistence rodičů 5. Rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni třídy individuálně přizpůsobený adaptační režim, informace o pokrocích ve vzdělávání, dohoda o dalším společném postupu, řešení kázeňských a vzdělávacích problémů, poradenský servis, doporučení odborníků prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni školy seznamování rodičů se Školním programem, podněcování rodičů k obohacování Školního programu jejich názory a nápady, účast rodičů na rodičovských schůzkách a akcích školy, vzájemná dohoda o podmínkách akcí a pomoc rodičů na akcích plavání, výlety respektování hodnocení práce školy rodiči zpětná vazba dostatečně a včas rodiče informovat o dění v mateřské škole jasně vymezit povinnosti a pravomoci zaměstnanců mateřské školy a rodičů (dodržování Školního řádu např.včasná úplata za předškolní vzdělávání, dodržování zavírací doby mateřské školy) Prostředky: každodenní rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky, dotazníky,. 6. Rozvíjet spolupráci s obcí a základní školou spolupodílet se na společných akcích velikonoční jarmark, významná výročí Prostředky: účast na akcích s programem básně, písně, scénky, výrobky, články do místního Zpravodaje IV. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno formou vzájemně vyvážených spontánních a řízených aktivit, didakticky zacílených činností v menších skupinách a individuálně, zvláštních příležitostí a nahodilých situací, nezávazných dětských her. Omezujeme učení předávání hotových poznatků a slovních poučení, dáváme přednost praktickým činnostem s aktivní 7

8 účastí dětí, efektivně využíváme spolupráce s ostatními výchovnými partnery (hasiči, chovatelé koní, myslivci, stomatologie, rodiče, ) a místních podmínek. Obsah Školního programu počítá s prožitkem dětí, umožňuje kooperativní činnosti, vychází ze života dětí. Pro děti je inspirativní a aktivizující. Vzdělávací nabídka bude konkretizována na úrovni tříd prostřednictvím třídních programů. Při tvorbě třídního programu vycházíme, kromě jiného, z diagnostických záznamů, potřeb a zájmů dětí. Akceptujeme vývojová specifika dětí, umožňujeme rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho možností a potřeb, resp. spec. potřeb. Snažíme se vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání, podporujeme radost dítěte z učení, zájem získávat nové informace, zvládat další dovednosti. Ve všech činnostech a situacích se snažíme dětem poskytovat vzory správného chování a postojů. Individuálně vzdělávací plány zpracováváme pro děti s odkladem školní docházky. Na zpracování Školního programu se podílely všechny učitelky. Integrované bloky Školního programu mohou učitelky ve svých třídách použít dle potřeby, pořadí výběru projektů je ponecháno na nich. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány do mateřské školy podle kritérií, viz.,,kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zařazování do jednotlivých tříd záleží na počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách, na požadavcích rodičů a sourozeneckých vazbách. Snažíme se, aby rozdělení dětí v jednotlivých třídách bylo vyvážené z hlediska počtu chlapců a dívek a pokud možno i věku. Do žluté a červené třídy je zapsáno maximálně 28 dětí,v zelené třídě v novém pavilonu je počet maximálně 27 dětí, ve všech třídách jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Třídy nemají žádné speciální zaměření. V. Vzdělávací obsah 8

9 Když jde malý bobr spát Šel medvídek do školky Já do lesa nepojedu Lotrando a Zubejda Půjdem spolu do Betléma Zpíváme si celý rok My jsme žáci 3.B. Šla Karkulka černým lesem Tú, tú, tú, auto už je tu! Svět je nejhezčí, když má máma svátek Spadla lžička do kafíčka Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo biologické Dítě a jeho psychika psychologické Dítě a ten druhý interpersonální 9

10 Dítě a společnost sociálně kulturní Dítě a svět enviromentální Vzdělávací obsah je zpracován v deseti integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky, dále budou rozpracovány do třídních vzdělávacích programů. Zpíváme si celý rok,,šel medvídek do školky (adaptace),,já do lesa nepojedu (neživá příroda),,my jsme žáci 3.B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice (živí tvorové),,když jde malý bobr spát,,putování z pohádky Lotrando a Zubejda,,Šla Karkulka černým lesem (pohádky, kultura),,svět je nejhezčí, když má máma svátek,,spadla lžička do kafíčka,,tú, tú, tú, auto už je tu. (bezpečnost v dopravě),, Půjdem spolu do Betléma (svátky, oslavy) VI. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky (věcné) Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová, její technický stav je dobrý, přistavěný nový pavilon je přízemní, technický stav výborný. 10

11 V suterénu se nachází nově zrekonstruovaná vyvařovna a sklady potravin, rozvodna elektriky, obsluha plynu, čistička veřejného bazénu, prádelna, mandl, sklady pomůcek. V přízemí je žlutá třída, dětské WC, letní záchodky, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý sklad pomůcek, kancelář vedoucí školní jídelny s WC, výdejna, WC pro učitelky a veřejnost, kancelář vedoucí učitelky, šatna uklizeček s WC a skladem. V 1.patře je červená třída, dětské WC, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý a velký sklad pomůcek, výdejna, bývalá izolační místnost s WC nyní slouží odborné logopedické péči, plynová kotelna. Zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, zdravotně nezávadná, bezpečná, ale zastaralá, pouze dětské toalety ve žluté třídě jsou nové. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Děti mají vytvořené domečky a hrací koutky ze stavebnic (polykarpova, molitanová). Na koberci dáváme přednost prostornosti pro různé činnosti, zejména pohybové. Dětský nábytek a tělocviční nářadí je různé kvality. Vyhovující jsou kuchyňky, židličky a polnicový nábytek s kontejnery. Ostatní jsou průměrného až podprůměrného estetického vzhledu-dětské šatny, věšáčky v umyvárně, stoly ve třídě, žíněnky. Vybavení zelené třídy je nové koberec, lino, nábytek do třídy, šatny, umyvárny, polštářky a peřinky, lůžkoviny. Lůžka ve žluté třídě jsou částečně nová masivní dřevěné (20kusů) a 8 starých dřevěných, ale zdravotně nezávadných, bezpečných, funkčních, odpovídají počtu dětí, přizpůsobená antropometrickým požadavkům. Lehátka v červené třídě jsou nová plastová s dostatečným ložním vybavením (napínací prostěradla) a v zelené třídě je 18 lůžek starých kovových a 9 nových plastových. Jsme dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí i jejich věku. Vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část hraček a doplňků je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky a doplňky, které jsou v uzavřených skříňkách si děti také samostatně vyndávají a ukládají. Pro lepší přehlednost hraček jsme do všech tříd zakoupili regály s kontejnery. Všechny třídy jsou vybaveny počítači s připojením na internet, které za dodržování dohodnutých pravidel využívají i děti. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je umístěna za budovou mateřské školy, před budovou MŠ je velké sportovní hřiště.v letním období využíváme veřejné koupaliště, které je hned vedle budovy mat.školy. Prostory zahrady jsou nedostatečně vybavené. Vybavení zahrady: altánek, 1 pískoviště, 2 tabule na kreslení, pohyblivá lávka,,,medvěd na procvičování hodu míčkem, je šplhací věž Agnes, dřevěný vláček a klády. Obecní úřad v květnu 2012 zahájil obnovu vybavení zahrady - částečně vybavil jednotlivé třídy pískovišti a vždy jedním prvkem Tarzan s hnízdem, Vláček s vagónkem, Rábí (sestava se skluzavkou). Prvky k používání jsme převzali Téměř všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.ve žluté třídě je moderní osvětlení, v červené je zastaralé podle vyjádření elektrikářů se sníženou kvalitou svícení. V letním období je zvýšená míra hlučnosti vlivem návštěvníků veřejného koupaliště. Dřevěné oplocení mezi bazénem a školní zahradou potřebuje opravu. Při vstupu na koupaliště děti z bezpečnostních důvodů procházejí dvěma vrátky. Ostatní oplocení je zastaralé, hlavní vrátka a dveře jsou nevyhovující. 11

12 Životospráva Snažíme se o poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy dle příslušných předpisů, o zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologií přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin, snažíme se, aby tekutiny nebyly přeslazené. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny se snažíme o to, aby děti dostávaly dostatek ovoce a zeleniny a o omezení instantních pokrmů. Organizace Usilujeme o dostatečně pružný denní řád, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagogové se snaží plně věnovat dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, snažíme se o to, aby děti měly dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizování činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. (úprava pracovní doby) Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Usilujeme o to, aby plánování činností vycházelo z potřeb a zájmů dítěte a vyhovovalo individuálním potřebám a možnostem dětí. Nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Z důvodu bezpečnosti je na pobyt venku část dětí ze žluté třídy přesunuta do třídy červené, kde na pobyt venku jsou dvě učitelky. Snažíme se přijímat do MŠ pouze zdravé děti, aby nenakazily inf. onemocněním druhé. Snažíme se vytvářet podmínky k experimentování. Psychohygiena Usilujeme o pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (v létě chodí děti ven už i po dopolední svačině,..) Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. 12

13 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (1 ½ hodiny v zimě,v létě déle). Kvalita ovzduší je v Kněžmostě vyhovující, stabilní. Důvodem pro vypuštění pobytu venku je mráz pod 10 stupňů, náledí silný vítr, déšť, inverze apod. Snažíme se o dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Každý den děti cvičí zdravotní cviky, hrají pohybové hry, 1x týdně zařazujeme cvičení na nářadí, zdolávání překážek, manipulace s míči, hudebně-pohybové hry, pořádáme zimní sportovní soutěže, jarní Olympiádu, turistiku, využíváme místní bazén k seznamování s vodou, zajišťujeme plavecký výcvik v Jičíně. V denním režimu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku na lůžku nikdo nenutí, po krátkém odpočinku se mohou děti věnovat klidnějším hrám a činnostem, popř. ind. činnostem za účasti učitelky grafomotorika, prac. listy, výroba přáníček, Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program. Řízení mateřské školy Povinnosti,pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Zástupkyně ředitelky školy se snaží, aby informační systém byl fuknční, a to jak uvnitř mateřské školy - porady, nástěnky, z porad zpracované materiály předané všem uč., informační materiály na určeném místě a přístupné všem pracovnicím, tak i navenek vyhlašování obecním rozhlasem, letáčky na nástěnkách po obci, články v kněžmostském Zpravodaji, informace na webových stránkách školy. Při vedení zaměstnanců se zástupkyně ředitelky školy snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách,,školního programu. Zástupkyně ředitelky školy se snaží rozumně hodnotit práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci, podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, usiluje o spolupráci rodičů. Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Zástupkyně ředitelky školy vypracovává,,školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, snažíme se, aby byly smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Uplynulé období spolupráce s vedením základní školy hodnotíme jako velmi dobré. Personální a pedagogické zajištění 13

14 Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikaci, Vladimíra Bejrová absolvovala studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky v Liberci, maturitní zkoušku vykonala dne 25.května Lucie Bejrová ukončila bakalářské studium Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem dne Pedagogický sbor, resp.pracovní tým je stmelený. Pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst, soustavně se dále vzdělávají samostudiem odborné literatury, vzdělávacích akcí se nejvíce účastní zástupkyně ředitelky školy. Zástupkyně ředitelky školy sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, snaží se vytvářet podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. (V souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby - PPP či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, se snažíme zajišťovat ve spolupráci s příslušnými odborníky. Logopedická péče je zřízena v budově mateřské školy. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Způsob adaptace je s rodiči individuálně projednán vždy se zřetelem na potřeby dítěte a jeho rodičů. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské,vývojové,individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Učitelky se snaží, aby péče o děti byla podporující, sympatizující, počítají s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové usilují o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Je vyloučeno manipulování s dítětem, uč. zbytečně děti neorganizují, vyhýbají se podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 14

15 Pedagogové se snaží dostatečně a nenásilně ovlivňovat vztahy ve třídě prosociálním směrem (prevence šikany). Uč. se snaží motivovat děti k vyjadřování svých nápadů k plánování, podněcují děti ke spolupráci. Spoluúčast rodičů Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Usilujeme o to, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů (maškarní karneval, pomoc při organizování výletů, ) Dle svého zájmu mohou vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy na rodičovské schůzce, při řešení vzniklých problémů, Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Snaží se jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis. VII. Evaluační systém Pravidla hodnocení a vnitřní evaluace mateřské školy Hodnocení ( průběžné, neustálé) Individuální hodnocení dětí (denně, průběžně) 15

16 - ústně učitelkou v průběhu dne (jednotlivě,skupinově i kolektivně) - ústně každé dítě samo sebe, popř.i své vrstevníky, činnosti, které ho zaujaly nebo naopak nelíbily se mu - individuální rozvoj dítěte (diagnostika) Hodnocení pedagoga - kontrolní a hospitační činnost Hodnocení provozních pracovnic - kontrolní činnost Hodnocení sama sebe - ústní sebehodnocení pedagogů na pedagogické radě - řídící činnost vedoucí učitelky Evaluace 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP, SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tématického plánu v rámci integrovaného bloku čas.rozvrh Vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku Nástroje: - záznam do činnostního plánu - konzultace učitelek - dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči Kdo: Pedagogické pracovnice 1.2 Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření Čas.rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku Nástroje: - záznam do TVP - konzultace učitelek - konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně Kdo: Pedagogické pracovnice 1.3 Evaluace dílčích projektů Cíl: Plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků Čas.rozvrh 1x za dva měsíce průběh realizace 1x ročně (červen) naplnění záměrů Nástroje: - záznam v TVP - konzultace učitelek 16

17 - pedagogické porady - konzultace učitelka rodič - konzultace učitelky vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka Kdo: Pedagogické pracovnice 1.4 Evaluace doplňkového programu Cíl: Hodnocení účinnosti doplňkového program ve vztahu k naplnění koncepčních záměrů a osobním pokrokům dětí. Hodnocení ve vztahu ŠVP RVP PV Čas.rozvrh říjen, leden, červen Nástroje: - konzultace s rodiči - konzultace s odborníky - vystoupení pro veřejnost - výstava pro veřejnost - konzultace pedagogicko-psychologické poradny - anketa pro rodiče Kdo: Pedagogické pracovnice, rodičovská veřejnost 1.5 Hodnocení dětí Cíl: hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí Čas.rozvrh Převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby Nástroje: - konzultace učitelek - konzultace s rodiči - konzultace s odborníky z pedagogicko-psychologické porady - diagnostika dětských výtvarných prací - cílené pozorování - záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) zejména na základě diagnostiky a pozorování - vedení portfolia - dle potřeby stanovení případných opatření Kdo: Pedagogické pracovnice 1.6 Soulad TVP ŠVP RVP PV Cíl: Ověřit soulad TVP ŠVP RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkového programu školy, spoluúčast rodičů Čas.rozvrh 2x ročně Nástroje: - přehledy o rozvoji dětí - fotodokumentace - výstavy, vystoupení dětí - záznamy - monitoring - hospitační záznamy - konzultace - dotazníky pro rodiče a zřizovatele - pedagogické porady - autoevaluace pedagogických pracovnic - vlastní hodnocení školy 17

18 Kdo: Pedagogické pracovnice, rodiče, zřizovatel 2. Průběh vzdělávání a výsledky Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání. 2.1 Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce vzdělávací proces Cíl: Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práci se záměry v této oblasti v ŠVP Čas.rozvrh průběžně, dotazníky únor Nástroje: - monitoring - vzájemné hospitace - konzultace pedagogů - hospitace, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání - dotazníky + výstup - pedagogické porady - sebehodnocení dětí - nástroje viz 1.5 Kdo: Pedagogické pracovnice, děti, rodiče 2.2 Osobní rozvoj pedagogů Cíl: Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu Čs.rozvrh průběžně, dotazníky v lednu, v červnu Nástroje: - konzultace - pedagogické porady - hospitace - monitoring - dotazníky Kdo: Pedagogické pracovnice 3. Podmínky vzdělávání Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP. 3.1 Evaluace personálních podmínek Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV: kvalifikovanost pedagogického týmu DVPP ve vztahu k cílům ŠVP a k naplnění koncepčních záměrů efektivita personálního zabezpečení ŠJ, MŠ Čas.rozvrh Nástroje: Červen - dotazníky - průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků - kontrolní činnost - hospitace 18

19 Kdo: - pedagogické a provozní porady ředitelka, učitelka, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, školnice dle stanovených kompetencí 3.2 Evaluace materiálních podmínek Cíl: Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP: budova, technický stav vybavení tříd dětský nábytek pomůcky, hračky zahrada + zahradní náčiní ŠJ vybavení soulad s legislativou Čas.rozvrh Nástroje: Kdo: září, leden, červen - dotazníky - záznamy z pedagogických a provozních porad - záznamy z kontrolní činnosti - fotodokumentace - jednání se zřizovatelem (účast v zastupitelstvu) Všichni zaměstnanci dle místa pracovní působnosti a zřizovatel 3.3 Evaluace ekonomických podmínek Cíl: Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy: sledování čerpání mzdových nákladů účelnost, efektivnost hospodaření motivační činnosti rozbory čerpání příspěvku obce rozbor hospodaření pololetní účetní závěrka roční účetní závěrka sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce Čas.rozvrh Rozbory dle směrnice ředitelky školy, přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně Nástroje: - tabulky - zprávy + rozbory - pedagogické a provozní porady - konzultace Kdo: účetní, ředitelka dle stanovených kompetencí 3.4 Evaluace organizačních podmínek školy Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP Čas.rozvrh leden, červen Nástroje: - monitoring - hospitace - kontrolní činnost - dotazníky 19

20 Kdo: - záznamy z pedagog. a provozních porad - konzultace Všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 4. Spolupráce Cílem této oblasti je vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP. 4.1 Evaluace spolupráce s rodinou Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP Čas.rozvrh Nástroje: Kdo: září, leden, - fotodokumentace - zveřejnění záznamů z doplňkového programu školy - rozhovory s rodiči, monitoring mezi rodiči - dotazníky - provozní porady - mimoškolní akce za účasti rodičů Pedagogické pracovnice, rodiče dotazníky, vedoucí ŠJ 4.2 Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem,veřejností Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP Čas.rozvrh Nástroje: Kdo: červen - zveřejnění fotodokumentace - písemné záznamy o součinnosti a partnerství - projednání rozpočtu školy - webové stránky - konzultace s partnery - vystoupení dětí pro veřejnost - výstava dětských prací v obci - publikační činnost (regionální tisk) - účast na pedagogické radě v ZŠ ředitelka, učitelka, pracovnice dle stanovených povinností v souladu s ročním prováděcím plánem IX. Tématické bloky,,tú,tú,tú, auto už je tu 20

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dodatek k dokumentu Školní vzdělávací program mateřské školy Zelený ráj V době inspekční činnosti ve dnech 14.1.-16.1. 2014 byly zjištěny některé nedostatky v tomto hlavním dokumentu školy. Na pedagogické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více