Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2012 / 2013

2 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Čížek Adresa : Pražská 135, Benátky nad Jizerou Telefon : W stránky : www. zsbenatky.cz E mail : IČO : Obor vzdělání : C/01 Základní škola Škola sdružuje : základní školu - kapacita 470 žáků školní jídelnu 5.května 26, Benátky n.j. kapacita 650 jídel školní družinu - kapacita 75 žáků Škola provozuje 3 budovy (starou původní, novou panelový pavilon, pavilon ŠJ) a okolní uzavřený areál. Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo do školy celkem 39 žáků z 10 obcí ( Benátecká Vrutice, Jiřice, Mečeříž, Kochánky, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Milovice, Zdětín, Čachovice, Brodce, Luštěnice, Kropáčova Vrutice) Počet tříd : ZŠ 18, 3 oddělení ŠD Počet žáků : ZŠ 430, ŠD 75 Počet strávníků ve ŠJ: 357 Počet pedagogických pracovníků : 26 učitelů ZŠ, 3 vychovatelky ŠD Počet správních zaměstnanců : 6 na ZŠ, 5 ŠJ 2

3 Přehled pedagogických pracovníků příjmení jméno kvalifikace vyučoval(a) zařazení praxe Novotný Jiří PF Spv, Tv ředitel školy 36 Čížek Jiří PF M, Inf. zástupce ŘŠ, vých.poradce 35 Bartoňová Marie PF Čj,Fr, Prč učitelka 36 Hanušová Ilona PF 1.stupeň učitelka 27 Šmídová Helena PF Př, Vv učitelka 8 Čančíková Eva SpgŠ 1.stupeň. učitelka 32 Fröhlich Jaroslav PF Aj, D učitel 13 Gürtlerová Ivana SpgŠ 1.stupeň učitelka 34 Huk Viktor Ped.inst. Kyjev F, Prč učitel 35 Frumarová Blanka FF UK Aj učitelka 14 Král Milan Gymn.,Goethe institut. Nj, D učitel 14 Kopecká Zuzana PF 1.stupeň učitelka 5 Brzková Lucie PřvF UK Př, Aj,Bip učitelka 13 Buriánová Sylva PF Čj, Aj, Ov učitelka 15 Mlčochová Jana PF 1.stupeň učitelka 25 Mouchová Jana PF 1.stupeň učitelka 32 Bradáčová Miloslava PF 1.stupeň učitelka 27 Nejedlá Jana PF Čj, D, Tv učitelka 26 Nejedlý Vladislav PF Z,Zp, Tv, Spv učitel 26 Kozjaková Jana PF 1.stupeň učitelka 6 Poluhová Jana PF 1.stupeň učitelka 16 Matějková Romana AMU Hv učitelka 10 Čermáková Pavla PF Ch, Ov učitelka 13 Teplá Michaela PF 1.stupeň učitelka 16 Tesařová Magdalena PF M, Inf, Ov učitelka 20 Čížková Věra PF M, Inf, Prč učitelka 36 Neumannová Veronika VOŠPed. ŠD vychovatelka 5 Husáková Věra SpgŠ ŠD vychovatelka 16 Jeřábková Eliška VOŠ ŠD vychovatelka 1 3

4 Přehled správních zaměstnanců příjmení jméno zařazení Kňažková Magdalena administrativní pracovnice Pokorný Jiří školník, správce budov Kosová Marie uklízečka Selixová Venuše uklízečka Součková Ivana uklízečka Zárubová Eva uklízečka Přehled zaměstnanců školní jídelny příjmení jméno zařazení Součková Milena vedoucí ŠJ Míčová Zdeňka vedoucí kuchařka Puldová Lenka kuchařka Fousková Eva pracovnice provozu Hradecká Olga pracovnice provozu 4

5 Průběh školního roku Školní rok byl zahájen 3. září 2012 tradičním přivítáním prvňáčků za přítomnosti rodičů a představitelů města. Zahájení školního roku představení 5.ročníku Zahájení školního roku vítání prvňáčků 5

6 Úvodní pedagogická rada projednala následující dokumenty : - Rámcový plán úkolů na školní rok Dodatek ke školnímu řádu (bod A, Vnitřní režim školy ) týkající se poledních přestávek a časového režimu odpoledního vyučování. - Novelu vyhlášky o základním vzdělávání č.256/2012. Metodické sdružení 1.stupně a předmětové komise se řídily svými plány. Jejich součástí byl plán exkurzí a soutěží, které se staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu. S novým školním rokem došlo k personálním změnám. Pedagogický sbor : - V květnu nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr.K.Rákosníková a její úvazek převzala Mgr. Pavla Čermáková. - Odešla D.Vošvrdová vyučovala Vv. Na její místo byla přijata Mgr. H.Šmídová s aprobací Př Vv. - Ze ŠD odešla Z.Havelková, přijata byla E.Jeřábková (0.5úvazku). Provozní zaměstnanci : - Nedošlo ke změnám. Na den vyhlásil ředitel školy ředitelské volno. 16. ledna 2013 proběhl zápis do 1.ročníku, kterým prošlo 68 dětí (viz tabulka). Informace o škole a aktuálním dění v ní byly prezentovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Benátecka. Školní rok byl zakončen tradiční slavností v areálu školy

7 Vnější kontrolní činnost kontrola Krajské hygienické stanice ve školní jídelně Provoz ŠJ odpovídá kontrolovaným předpisům v plném rozsahu kontrola OSSZ plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, odvody pojistného na sociální zabezpečení. Nebyly zjištěny nedostatky Město Benátky nad Jizerou veřejnosprávní kontrola - kontrola rozdělení hospodářského výsledku za rok kontrola odpisového plánu - kontrola plnění rozpočtu kontrola fondů příspěvkové organizace - kontrola pokladny Závěr protokolu : Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola České školní inspekce neproběhla. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím : a) Počet žádostí o informace 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) Počet stížností 0 d) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě povinné třídní schůzky (listopad, duben ). Pro rodiče 1. ročníků uspořádala škola seznamovací setkání v červnu a úvodní schůzku v září. V případě nutnosti organizovali učitelé individuální konzultace. Závažnější případy porušení školního řádu řešili třídní učitelé a vedení školy s rodiči žáků. O těchto jednáních byl vždy pořízen zápis. 7

8 Rodičům vycházejících žáků podával informace výchovný poradce na tř.schůzkách a v úředních hodinách. Školská rada Za zřizovatele : Marie Khýnová, Mgr. Jan Novotný Za zákonné zástupce žáků : Karel Bendl ( předseda ), Jitka Hojná Za pedagogické pracovníky : Mgr. Sylva Buriánová, Mgr. Michaela Teplá Rada projednala dodatek ke Školnímu řádu, Výroční zprávu a rozpočet školy. Vlastní hodnocení školy Průběh vzdělávání Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Na základě nařízení MŠMT o změnách v RVP nařídil ředitel školy na PR ( ) všem vyučujícím porovnat výstupy ŠVP s upraveným RVP. Do konce školního roku byla do ŚVP zapracována všechna požadovaná témata včetně změn v učebních plánech. Vzhledem k tomu, že změny byly poměrně obsáhlé, vydal ředitel školy nový ŠVP s platností od Na úvodní PR byli učitelé seznámeni s novelou vyhlášky o základním vzdělávání (256/2012). Ta umožnila učitelkám 4. a 5. ročníků vyučovat v jednom dni 6 vyučovacích hodin. V průběhu roku konzultoval ředitel školy s třídními tuto změnu, aby délka vyučování negativně neovlivnila práci dětí. Žádný problém nenastal. Zmíněná vyhláška umožnila žákům trávit polední přestávku v budově školy. Toto právo využilo jen minimum dětí 2.stupně v zimních měsících. Vedení pedagogické dokumentace pravidelně kontroloval zástupce ředitele. Zásadní nedostatky se nevyskytly. Stavba rozvrhu byla ovlivněna neúplnými úvazky a studijním volnem některých učitelů, zachovány zůstaly pohybové přestávky v letním období. 8

9 Třídnické hodiny na 2.stupni probíhaly minimálně 1x za 14 dní. Jejich náplň byla konkretizována v celoročním plánu práce. Pro žáky s doporučenou integrací byly vypracovány individuální plány, za jejichž plnění odpovídali třídní učitelé a kontroloval výchovný poradce. Žáci 1.stupně s diagnostikovanou SPU se účastnili tzv. nápravy SPU. Agendu a styk s poradenskými institucemi řídil výchovný poradce. Problematika zaostávajících žáků byla předmětem jednání MS, PK, PR a především úzké spolupráce s rodiči. Péči o nadané žáky dokládají výsledky předmětových soutěží a olympiád ( viz přílohy). Nepovinné předměty: spv 1., 2. stupeň, náprava SPU 1.stupeň Žáci 2. a 3. ročníků prošli plaveckým kurzem, který škole zajišťuje katedra Tv PF Praha v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem. Podle poznatků TU byla úroveň výuky velmi dobrá. Nedílnou součástí vzdělávání byly exkurze ( tabulka ) s aktivním zapojením žáků do jejich průběhu. Z hlediska výchovy žáků je třeba zmínit několik aspektů, které kladně ovlivňují vnitřní klima školy, vztah dětí k ní a náhled veřejnosti na školu jako celek. 1) Tradiční patronát 9.ročníků nad prvňáčky. Citový vztah, starost o náplň společných setkání, pocit důležitosti při seznamování s prostředím školy a okolí, pomoc při výletech. Všechny tyto akce umazávají část výchovných problémů typických pro tuto věkovou kategorii. 2) Pedagogy důsledné dodržování společně stanovených pravidel při řešení problémů s porušováním školního řádu a tím hned v zárodku zamezení pokusů o nekázeň, vandalismus nebo šikanu. 3) Tradiční široká účast na sportovních a předmětových soutěžích a olympiádách vychovává žáky k vědomí, že reprezentace je samozřejmou součástí života školy. Zároveň dává dětem možnost srovnání s žáky jiných škol. 4) Školní slavnosti se dostaly svou úrovní do povědomí benátecké veřejnosti. V červenci byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu EU peníze školám. Lze konstatovat, že projekt byl pro školu (učitele i žáky) velkým přínosem. 9

10 Sport 2.stupeň V tomto školním roce jsme se zúčastnili celkem 29 soutěží v různých kategoriích (1.nebo 2.st.) a sportech. Tradiční celoroční soutěží byl Sportovec školy, jehož vítězi se stali Tereza Folová a Filip Roudnický (zvítězil 4x za sebou jako první). Po celý rok také probíhala Školní liga za účasti všech tříd na druhém stupni. Sportovní zápolení se uskutečnilo ve florbale, kopané, házené a přetahované. Celkovými vítězi se staly třídy 7.B+9.B. Většina tříd se zapojila velmi aktivně. Největším úspěchem školy bylo vítězství chlapců (F.Rounický, P.Kubík, L.Hruška, P.Benada, M.Srnec a G.Dunka) postupně v okresním, krajském kole v přespolním běhu, což nám zajistilo účast v republikovém finále v Hradci Králové, kde chlapci skončili na 9.místě.V individuální části skončil Patrik Kubík na vynikajícím 2.místě.Již v září naše škola zvítězila v klání Běhu zámeckým parkem, jehož výsledek nedoceňujeme. Pochlubit se můžeme vysokou účastí (195 žáků!!) na Běhu školou. K velkým úspěchům patří, po vítězstvích v okresním kole, naše účasti v krajských kolech: přespolní běh-dívky 3.místo (M.Došlá, N.Hollová, T.Folová, D.Jelínková, T.Uřidilová a R.Pavelková. Do krajského kola v atletickém čtyřboji-6.místo- postoupili chlapci (F.Roudnický, P.Kubík, M.Srnec, D.Kohout, P.Benada, L.Hruška a A.Mansfeld). Do krajského kola Poháru rozhlasu postoupilo družstvo jak starších dívek(8.místo),tak starších chlapců (4.místo). Ozdobou mítinku byly výkony Terezy Folové na 800 m, Patrika Kubíka 1500 m, Filipa Roudnického 60 m a výkony obou štafet. Nerad bych zapomněl na tradiční předvánoční Karneval na ledě s plejádou masek. Na poli školním jsme zorganizovališkolní dálku, stolní tenis, již tradiční laťku a rychlobruslení. Rád bych poděkoval p.uč.j.nejedlé, J.Novotnému, Z.Volné, B.Semerádové, I.Gürtlerové za spoluorganizaci okresního kola v atletickém trojboji 1.stupně.Nesmím zapomenout na tradiční lyžařský kurz v lednu 2013.Všichni, kdož učíme na II.stupni vidíme, jak se snižuje fyzická zdatnost (pohyblivost, obratnost), zvyšuje se nemocnost a nadváha dětí. S tímto trendem se ale nechceme smířit a apelací na rodiče i žáky se pokusíme společně s těmito neduhy bojovat. Za Tv na 2.stupni Mgr.Vladislav Nejedlý Sport 1.stupeň Jako každý rok se naše škola účastnila mnoha sportovních soutěží. I tento školní rok byl bohatý na řadu sportovních akcí. 10

11 Počátkem školního roku jsme se zúčastnili Běh zámeckým parkem, který pořádá ZŠ Husovo nám. Dalším zdařilým sportováním byl podzimní Běh školou. Mezi další větší akce patří zimní víceboj pořádaný ZŠ Husovo nám, kde naše škola získala 1.místo ve všech kategoriích. Na jaře se vybraní žáci školy začali připravovat na krajskou atletickou soutěž v Kolíně - Kinderiáda. Družstvo získalo 3. místo z 35 škol a postoupilo do celostátního finále, které se konalo 12.června 2013 v Praze na stadionu Slávia. Z 42 škol z celé ČR se naše družstvo umístilo na pěkném 13. místě. Mezi další pěkné sportovní akce, kterých se škola úspěšně účastní, je okresní kolo v kopané pro 1.stupeň Mc Donalds cup. V tradičních atletických závodech, které pořádá naše škola (atletický trojboj) se naše družstvo umístilo ze 13 škol okresu na 1.místě. První bylo i v běhu štafet. Během roku pořádáme pro děti 1.stupně řadu sportovních akcí, ve kterých si mohou vyzkoušet svou obratnost a šikovnost. K tomu využíváme sportovní halu, zimní stadion nebo areál školy. Jsou to turnaje ve florbalu, házené, běžecké dráze, opičí dráze, přetahované... Ke sportu vedeme děti i v nepovinném předmětu Sportovní výchova, kterou pravidelně navštěvují žáci od ročníků. Ve dvou hodinách týdně rozvíjejí děti svou obratnost, vytrvalost, sebekontrolu, ohleduplnost a mnohdy i chuť a lásku k dalším vybraným sportům. V rámci TV se žáci mohou zdokonalit i v technice bruslení a plavání. Za TV na 1.stupni Ivana Gürtlerová Běh školou Atletický trojboj 11

12 Zpráva o činnosti komise přírodních věd Komise přírodních věd se schází na svých pravidelných schůzkách alespoň jedenkrát za čtvrtletí. Jedním z důležitých bodů jednání jsou tematické plány pro jednotlivé předměty a jejich plnění v průběhu školního roku. Důraz vždy klademe na to, abychom při tvorbě tematických plánů důsledně dodržovali ŠVP.V letošním školním roce jsme upravovali ŠVP na základě změny RVP vydané MŠMT. Jako každoročně jsme věnovali pozornost organizaci soutěží a olympiád. Pan učitel Nejedlý zorganizoval školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo 40 žáků a zajistil účast nejlepších řešitelů v okresním kole. V okresním kole získali naši šesťáci první a druhé místo a postoupili do kola krajského. Kosina Radek se umístil na 4. místě a Pavlíková Anna na 14. místě v krajském kole v Benešově. V matematice jsme zorganizovali školní kolo Pythagoriády. Té se zúčastnilo zhruba 60 žáků z 5. až 8. ročníků. Z nich jsme vybrali 4 nejúspěšnější řešitele a ti postoupili do okresního kola. Zde dosáhli vynikajících výsledků, Čermák Michal byl na 1. místě, Husák Radek na 2. místě. Oba jsou žáky šestého ročníku. Dále jsme se přibližně s 229 žáky z tříd zúčastnili celosvětové soutěže Matematický klokan. Ze 120 možných bodů získal náš nejlepší řešitel, Adam Cerha, 98 bodů. Vybraní zájemci řešili matematickou olympiádu. Do okresního kola postoupili čtyři žáci ze šestého ročníku a tři žáci z devátého ročníku. Anička Pavlíková z 6. ročníku obsadila vynikající 3. místo. Zuzana Růžičková postoupila dokonce do krajského kola. Pí. uč. Brzková zorganizovala školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěžilo 21 zájemců z osmých a devátých tříd. Pí. uč. Čermáková řešila s žáky úkoly školního kola chemické olympiády. Do okresního kola postoupila Růžičková Zuzana a skončila na třetím místě. Bylo to poprvé, kdy byla naše žákyně tak úspěšná v chemii. V průběhu roku se uskutečnily všechny plánované exkurze. Velmi spokojeni byli žáci i učitelé s exkurzí do Hrdličkova antropologického muzea v Praze a žáci devátých tříd s exkurzí do pivovaru Podkováň. Ke konci školního roku proběhlo na škole celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. Průměrná úspěšnost našich žáků v matematice byla 57,18%, což je více než celostátní průměr. V části geometrie a slovní úlohy byli žáci naší školy lepší než ostatní testovaní žáci. V oblasti 12

13 počítání s čísly byli na celorepublikovém průměru. V této oblasti se vyučující více soustředí na procvičování, zejména pamětního počítání. Mgr. Věra Čížková Zpráva o činnosti komise jazyků a humanitních předmětů Členové komise se scházeli pravidelně v průběhu celého školního roku. Na svých schůzkách se zaměřili především na kontrolu tematických plánů, kontrolu ŠVP, na zařazování průřezových témat do výuky a na praktické využití digitálních učebních materiálů ve vyučování. Snahou učitelů bylo získat větší počet dětí při zapojování do soutěží a olympiád. I v letošním roce dosáhli žáci pěkných umístění v okresních kolech. Dokladem jsou tyto výsledky. Okresní olympiáda v Aj: Adam Polický /9.A/ místo, Matouš Rejzl /8.A/ místo, Vojtěch Hýbl /7.A/ místo, Daniel Souček /7.A/ místo. Školního kola se účastnilo celkem 35 dětí. Okresní dějepisná olympiáda: Vít Kosina /9.B/ - 1. místo, David Žárský /9.B/ - 2. místo, oba postoupili do krajského kola. Celkový počet účastníků ve školních kole byl 18 dětí. Naši žáci byli úspěšní také v okresním kole v recitaci. Vojtěch Hýbl obdržel diplom za 2. místo a Anna Hrubá se umístila na 3. místě. Školního kola se zúčastnilo 29 žáků. Učitelé humanitních předmětů i v tomto školním roce zařadili do výuky nejen tradiční tematické exkurze, ale k návaznosti na výuku i exkurze zahraniční do Norinberku a Řezna. Děti projevily o historii a památky těchto měst zájem. Přínosem do výuky byly také přednášky a exkurze v předmětu VO. Žáky zaujala beseda s mluvčí věznice H. Prokopovou. Všechny výše uvedené akce byly vedeny pod odborným dohledem. Dlouhodobě také spolupracujeme s místními kulturními zařízeními /knihovna, muzeum/ a využíváme jejich programů hlavně v literární a regionální výchově. S žáky osmých a devátých ročníků navštěvujeme s KMD pražská divadla. Na konci školního roku proběhlo plošné testování žáků, kde byla v českém jazyce v devátém ročníku průměrná úspěšnost 79 procent a v anglickém jazyce 71 procent. Oba předměty byly hodnoceny výše než celostátní průměr. V českém jazyce v porovnání s ostatními školami dosáhli naši žáci lepších výsledků ve slovní zásobě a v porozumění zadanému textu. Mírné 13

14 problémy se objevily ve větné skladbě. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků ve všech částech testování, zvláště v obtížnosti jedna. Mgr. Marie Bartoňová Hodnocení environmentální výchovy na naší škole Environmentální výchova žáků probíhá v souladu s dlouhodobým programem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty naší školy. Tato výchova zasahuje do všech vzdělávacích oblastí ŠVP a je nedílnou součástí výuky prvního i druhého stupně. Již tradičně je doplněna řadou mimoškolních akcí, vycházek a projektů Žáci prvního stupně se v loňském školním roce několikrát vydali na oblíbenou vycházku do lesa Okrouhlíku doplněnou výkladem pana Bendla.V rámci patronátu 1. A 9. tříd proběhla přírodovědná vědomostní štafeta a den lesních domečků. Druhé ročníky blíže poznaly živočichy při výletě do ZOO v Liberci a třetí ročníky navštívily blízkou skládku odpadu. Den Země se slavil formou ekologické akce v Olšinách, kde se čtvrté ročníky zapojily do výsadby stromů a stromy se učily poznávat i v areálu školy. Výukový program v ZOO v Praze absolvovali žáci pátých tříd. Na druhém stupni proběhly pravidelné projektové dny věnované ekologické problematice v řadě předmětů. V šestém ročníku to byl projekt Odpady doplněný o exkurzi do sběrného dvora ve Kbele a tvoření z odpadních materiálů při výtvarné výchově. Projekt Les zařazený do ročníku sedmého byl doplněn o dva výukové programy v Botanické zahradě v Tróji v Praze a vycházky do blízkého okolí spojené s poznáváním stromů. Tradičně proběhly exkurze spojené s poznáváním Krkonoš Nejjižnější tundra Evropy pro sedmé třídy a Sněžka pro osmé třídy. Osmý ročník se navíc seznámil s provozem Čističky odpadních vod a navštívil zajímavý výukový program v Antropologickém muzeu v Praze. Řada vycházek do okolí doplnila předmět Regionální výchova, věnovaný poznávání Benáteckého regionu. Devátý ročník se ve svém projektu zabýval globálními problémy světa. 14

15 K environmentální výchově také patří pracovní činnosti v areálu školy, ať se jedná o pěstitelské práce přímo na školním pozemku, ve skleníku nebo údržba bohaté zeleně v naučné části zahrady. V minulém školním roce žáci vyšších ročníků a přírodovědných praktik pomohli realizovat vznik nových záhonů s okrasnými rostlinami a keři, které spolu s ostatní vysázenou zelení slouží k doplnění výuky přírodovědy a přírodopisu a ke zkrášlení školního prostředí. Mgr. Lucie Brzková, koordinátorka EVVO Hodnocení Minimálního preventivního programu Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov našeho školního vzdělávacího programu Škola pro život a je zahrnuta do schválených standardů základního vzdělávání, které zahrnují i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Tato prevence byla začleněna nejen do vyučování 1. a 2.stupně, ale i do školní družiny, výletů a exkurzí. Důraz byl kladen na oblast zdravého životního stylu, na oblast společenskovědní, přírodovědnou, sociálně právní, občanskou a rodinnou výchovu. Minimálního preventivního programu se účastní celý pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci tohoto programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Důležité je preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Má smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění vidí smysluplnost své práce. Na škole proběhly ve školním roce 2012/2013 již tradiční akce, které se zahrnují do oblasti sociálně preventivní a jejich výčet obsahují tabulky akcí. Dále jsme ve spolupráci s občanským sdružením Slánka připravili přednášky na různá témata, které měly kladný ohlas jak ze strany dětí tak učitelů. 15

16 ROČNÍK 1.POLOLETÍ 2.POLOLETÍ 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Šikana (rozdíly mezi konfliktem a šikanou, typická oběť i agresor, role mlčící většiny, jak pomoci, ) Parta a nuda (divná parta+rozbitá rodina+nuda = jedovatý koktejl, rozvíjení talentů jako ochrana před uklouznutím, partové drogy,- alkohol a nikotin, ) Pohlavní nemoci a vztahy (HIV/AIDS, rozdíl mezi nakažením virem HIV a samotnou nemocí, cesty nákazy, antikoncepce, ) Vztahy a pornografie (dobré základy partnerských vztahů, otázka potratu, vliv pornografie na duševní zdraví člověka,.) Vztahy a chození (jak se pozná dobrý kluk či holka, kdo je ve třídě hustej a kdo je trapnej, ) Mediální džungle (formování osobnosti masivním vlivem médií a PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz na ochranu soukromí na internetu, ) Intimita (zóny intimity, držení za ruce, líbání, dotyky, pohlavní a duševní zrání, kdy začít se sexem?,..) Image nebo charakter (pro děvčata poměřování, bulimie, anorexie, tlaky médií, a party; pro kluky soustředění na značky, předstíraná agrese, gentlemanství ve 21.století, ) Veškeré problémy týkající se patologických jevů, které se na škole vyskytly, byly řešeny s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a rodiči (přehled v tabulce). Sociálně patologický jev Drogy (marihuana) počet 1 nález Alkohol 0 Kouření cigaret 1 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 5 Šikanování 2 kyberšikana Vandalismus 0 16

17 Násilné chování 1 Xenofofie 0 Rasismus 0 Mgr. Magdalena Tesařová, metodik prevence Hodnocení činnosti metodického sdružení Celoroční činnost MS byla stanovena plánem práce na uvedený školní rok. V přípravném týdnu proběhla kontrola a doplnění tematických plánů jednotlivých předmětů v ročníku. Třídní učitelky vypracovaly individuální plány integrovaných žáků se specifickými poruchami učení. Na nápravu poruch učení probíhající na naší škole docházelo 5 žáků.ms připravilo plán exkurzí, školních výletů a ozdravných pobytů. V období 1.čtvrtletí byly stanoveny jednotné písemné práce pro paralelní třídy ve 2.-5.ročnících, program třídních schůzek. V prosinci se učitelky 1.stupně podílely na předvánočním projektu Rozsvěcení vánočního stromu s programem pro veřejnost, na adventní výzdobě školy, některé třídy připravily besídky pro rodiče. Na žádost mateřské školy se učitelky budoucích prvních ročníků zúčastnily besedy s rodiči před zápisem dětí do dalšího školního roku. Metodické sdružení rozhodlo o změně formy zápisu. V lednu proběhl jednodenní zápis dětí do prvních tříd školního roku 2013/2014 skupinovou formou. Způsob zápisu se ukázal výhodný vzhledem k velkému počtu zapisovaných dětí i z hlediska možnosti pozorování a posuzování chování dětí v kolektivu a jejich postoji k plnění zadaných úkolů. U zápisu byly přítomny učitelky mateřských škol, které pokračují ve spolupráci s učitelkami 1.tříd v průběhu následujícího školního roku vzájemnými návštěvami s dětmi ve vyučovacích hodinách. V průběhu školního roku docházelo ke změnám ve ŠVP. Nejprve byla zařazena Etická výchova, ve druhém pololetí byly doplněny charakteristiky vzdělávacích oborů, které byly upraveny a rozšířeny o nové výstupy: Matematika, Prvouka, Přírodověda, Tělesná výchova rozvoj finanční gramotnosti, osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a mimořádných událostech, problematiku zdraví a bezpečí za mimořádných událostí. Během 4.čtvrtletí školního roku se MS soustředilo na kontrolu stávajících učebnic a pomůcek, možnosti jejich doplnění, výběr pracovních sešitů, případně učebnic pro nastávající školní rok. Metodické sdružení zorganizovalo školní recitační soutěž, ve které se prezentovalo 35 17

18 žáků 2.-5.ročníku. Žáci 2.-5.ročníků se zúčastnili matematické soutěže Klokan, v kategorii Cvrček a Klokánek. Žáci 5.ročníků ještě Pythagoriády a celoplošného testování z Čj, M, Aj (výsledky viz přehledy). Tematické plány jednotlivých ročníků byly splněny. Bylo provedeno hodnocení testování žáků 5.ročníku, porovnání výstupů ŠVP Škola pro život se Standardy pro základní vzdělávání. Exkurze, výlety i ozdravné pobyty byly zrealizovány podle plánu.ms doporučuje následující exkurze do dalšího školního roku: 1.ročník ZOO Praha, ZOO Liberec 2.ročník - Muzeum cukrovarnictví Dobrovice (výukové programy) 3.ročník - Muzeum cukrovarnictví Dobrovice (výukové programy) Muzeum Benátky n.j. (věž), Ladův památník Hrusice skládka a čistička odpadních vod Benátky n.j. 4.ročník - Karlštejn, Koněpruské jeskyně 5.ročník - Praha, Národní divadlo, Petřín Průběžně po celý školní rok probíhala prezentace žákovských prací ve škole na veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a městského časopisu Zpravodaj. Pro výuku byla kladně hodnocena spolupráce s městskou knihovnou, kurzy plavání v Brandýse n.labem s instruktory z řad studentů PF UK. Tradiční celoroční patronát žáků 9. ročníků nad prvními ročníky byl ukončen společným vystoupením na slavnostním zakončení školního roku 2012/2013. Vedoucí metodického sdružení 1.stupně, Mgr. Jana Mouchová Hodnocení školního roku ve ŠD Ve školním roce 2012/2013 byla v provozu tři oddělení školní družiny. Celkem bylo přihlášeno vzhledem ke kapacitním možnostem 75 žáků z tříd. Provoz školní družiny probíhal v učebnách 3, 4 a 11 na 1. stupni (stará budova). Třetí oddělení školní družiny bylo v měsíci červnu přestěhováno do tzv. nové budovy (2. stupeň) z důvodu navýšení počtu žáků 1. ročníků. Třída k tomu určená byla plně uzpůsobena provozu a potřebám školní družiny a vybavena novým nábytkem. Pro činnosti ve školní družině jsme dále využívali hrací koutek, počítačovou učebnu, školní hřiště a tělocvičnu. 18

19 Činnost školní družiny se řídila ŠVP a celoročním plánem oddělení. Také jsme v rámci školní družiny během roku organizovali různé soutěže, tvoření a celodružinové akce. Jmenovala bych ty, které měly největší úspěch - např. stopovaná, podzimní tvoření z přírodních materiálů, Halloween s přespáním v družině, vánoční turnaj v házené, návštěva v domově důchodců, odpoledne deskových her, celodenní výlet do Českého ráje, oslava Dne dětí, barevný týden... Veronika Neumannová vedoucí vychovatelka Výlet Český ráj Návštěva domova důchodců 19 Halloween

20 Materiálně technické podmínky Technické vybavení pro výuku k září 2013: 1.stupeň stará budova: - Počítačová pracovna 25 PC, dataprojektor, scanner, tiskárna kmenových učeben učitelský PC (školní síť, internet, tiskárny), interaktivní tabule, stavitelný nábytek. - Kopírka. 2.stupeň nová budova: - Počítačová pracovna 23 PC, dataprojektor, scanner, barevná tiskárna. - 6 učeben s interaktivní tabulí, 2 učebny s dataprojektorem a PC. - Elektronický mikroskop. - Pracovna pro projekci z videa, DVD, PC. - Ve sborovně stálý počítač (školní síť, internet), kopírka, laminovačka, řezačka. - Někteří učitelé mají k dispozici notebook. Areál Byly pokáceny 2 staré stromy ohrožující bezpečný provoz a vysázeny 4 nové. Při výsadbě je pamatováno na různorodost vzhledem k výuce přírodovědy a přírodopisu. Školní jídelna V průběhu prázdnin byly zrekonstruovány toalety, umyvárna a šatna nákladem přibližně Kč. Dotace na provoz školy jsou předmětem Zprávy o hospodaření za rok 2012 Vážným problémem je neustálý pokles státních prostředků na ONIV ( učebnice, pomůcky, pojištění, nemocenská,..). Z tohoto důvodu musel ředitel školy zastavit financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Rok ,- Kč rok ,-Kč Vládní úsporná opatření vedla též ke snížení mezd učitelů! 20

21 Nová výsadba stromů Nové sociální zařízení - školní jídelna Nová výsadba - keře Nová učebna školní družina Rekonstrukce učebny pro 1.ročník 21

22 Vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2012/2013 jméno název akce datum počet hodin DVPP Sekání výchovných poradců na úřadu Čížek práce Kč Husáková Zájmová činnost ve ŠD Kč Mlčochová Zápis do 1. třídy a genetická metoda čtení Kč Mouchová Zápis do 1. třídy a genetická metoda čtení Kč Neumanová Novotný Tesařová Didaktické hry ve ŠD Didaktické hry ve ŠD Kč 600 Kč Školská legislativa(zákon o ped. prac.) Kč Školení ředitelů (spisový řád) Konference protidrogových koordinátorů Kč Minimální účast na vzdělávacích akcích byla ovlivněna nedostatkem finančních prostředků ( ONIV ) a pracemi na digitálních učebních materiálech, které vyžadovaly mnohahodinové úsilí učitelů nad rámec jejich pracovních povinností. Výsledky celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost naší žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy 22

23 vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. 5. ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 79,29% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 21,28% (10) - Obtížnost 2: 78,72% (37) 23

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více