Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2012 / 2013"

Transkript

1 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2012 / 2013

2 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Čížek Adresa : Pražská 135, Benátky nad Jizerou Telefon : W stránky : www. zsbenatky.cz E mail : IČO : Obor vzdělání : C/01 Základní škola Škola sdružuje : základní školu - kapacita 470 žáků školní jídelnu 5.května 26, Benátky n.j. kapacita 650 jídel školní družinu - kapacita 75 žáků Škola provozuje 3 budovy (starou původní, novou panelový pavilon, pavilon ŠJ) a okolní uzavřený areál. Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo do školy celkem 39 žáků z 10 obcí ( Benátecká Vrutice, Jiřice, Mečeříž, Kochánky, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Milovice, Zdětín, Čachovice, Brodce, Luštěnice, Kropáčova Vrutice) Počet tříd : ZŠ 18, 3 oddělení ŠD Počet žáků : ZŠ 430, ŠD 75 Počet strávníků ve ŠJ: 357 Počet pedagogických pracovníků : 26 učitelů ZŠ, 3 vychovatelky ŠD Počet správních zaměstnanců : 6 na ZŠ, 5 ŠJ 2

3 Přehled pedagogických pracovníků příjmení jméno kvalifikace vyučoval(a) zařazení praxe Novotný Jiří PF Spv, Tv ředitel školy 36 Čížek Jiří PF M, Inf. zástupce ŘŠ, vých.poradce 35 Bartoňová Marie PF Čj,Fr, Prč učitelka 36 Hanušová Ilona PF 1.stupeň učitelka 27 Šmídová Helena PF Př, Vv učitelka 8 Čančíková Eva SpgŠ 1.stupeň. učitelka 32 Fröhlich Jaroslav PF Aj, D učitel 13 Gürtlerová Ivana SpgŠ 1.stupeň učitelka 34 Huk Viktor Ped.inst. Kyjev F, Prč učitel 35 Frumarová Blanka FF UK Aj učitelka 14 Král Milan Gymn.,Goethe institut. Nj, D učitel 14 Kopecká Zuzana PF 1.stupeň učitelka 5 Brzková Lucie PřvF UK Př, Aj,Bip učitelka 13 Buriánová Sylva PF Čj, Aj, Ov učitelka 15 Mlčochová Jana PF 1.stupeň učitelka 25 Mouchová Jana PF 1.stupeň učitelka 32 Bradáčová Miloslava PF 1.stupeň učitelka 27 Nejedlá Jana PF Čj, D, Tv učitelka 26 Nejedlý Vladislav PF Z,Zp, Tv, Spv učitel 26 Kozjaková Jana PF 1.stupeň učitelka 6 Poluhová Jana PF 1.stupeň učitelka 16 Matějková Romana AMU Hv učitelka 10 Čermáková Pavla PF Ch, Ov učitelka 13 Teplá Michaela PF 1.stupeň učitelka 16 Tesařová Magdalena PF M, Inf, Ov učitelka 20 Čížková Věra PF M, Inf, Prč učitelka 36 Neumannová Veronika VOŠPed. ŠD vychovatelka 5 Husáková Věra SpgŠ ŠD vychovatelka 16 Jeřábková Eliška VOŠ ŠD vychovatelka 1 3

4 Přehled správních zaměstnanců příjmení jméno zařazení Kňažková Magdalena administrativní pracovnice Pokorný Jiří školník, správce budov Kosová Marie uklízečka Selixová Venuše uklízečka Součková Ivana uklízečka Zárubová Eva uklízečka Přehled zaměstnanců školní jídelny příjmení jméno zařazení Součková Milena vedoucí ŠJ Míčová Zdeňka vedoucí kuchařka Puldová Lenka kuchařka Fousková Eva pracovnice provozu Hradecká Olga pracovnice provozu 4

5 Průběh školního roku Školní rok byl zahájen 3. září 2012 tradičním přivítáním prvňáčků za přítomnosti rodičů a představitelů města. Zahájení školního roku představení 5.ročníku Zahájení školního roku vítání prvňáčků 5

6 Úvodní pedagogická rada projednala následující dokumenty : - Rámcový plán úkolů na školní rok Dodatek ke školnímu řádu (bod A, Vnitřní režim školy ) týkající se poledních přestávek a časového režimu odpoledního vyučování. - Novelu vyhlášky o základním vzdělávání č.256/2012. Metodické sdružení 1.stupně a předmětové komise se řídily svými plány. Jejich součástí byl plán exkurzí a soutěží, které se staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu. S novým školním rokem došlo k personálním změnám. Pedagogický sbor : - V květnu nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr.K.Rákosníková a její úvazek převzala Mgr. Pavla Čermáková. - Odešla D.Vošvrdová vyučovala Vv. Na její místo byla přijata Mgr. H.Šmídová s aprobací Př Vv. - Ze ŠD odešla Z.Havelková, přijata byla E.Jeřábková (0.5úvazku). Provozní zaměstnanci : - Nedošlo ke změnám. Na den vyhlásil ředitel školy ředitelské volno. 16. ledna 2013 proběhl zápis do 1.ročníku, kterým prošlo 68 dětí (viz tabulka). Informace o škole a aktuálním dění v ní byly prezentovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Benátecka. Školní rok byl zakončen tradiční slavností v areálu školy

7 Vnější kontrolní činnost kontrola Krajské hygienické stanice ve školní jídelně Provoz ŠJ odpovídá kontrolovaným předpisům v plném rozsahu kontrola OSSZ plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, odvody pojistného na sociální zabezpečení. Nebyly zjištěny nedostatky Město Benátky nad Jizerou veřejnosprávní kontrola - kontrola rozdělení hospodářského výsledku za rok kontrola odpisového plánu - kontrola plnění rozpočtu kontrola fondů příspěvkové organizace - kontrola pokladny Závěr protokolu : Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola České školní inspekce neproběhla. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím : a) Počet žádostí o informace 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) Počet stížností 0 d) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě povinné třídní schůzky (listopad, duben ). Pro rodiče 1. ročníků uspořádala škola seznamovací setkání v červnu a úvodní schůzku v září. V případě nutnosti organizovali učitelé individuální konzultace. Závažnější případy porušení školního řádu řešili třídní učitelé a vedení školy s rodiči žáků. O těchto jednáních byl vždy pořízen zápis. 7

8 Rodičům vycházejících žáků podával informace výchovný poradce na tř.schůzkách a v úředních hodinách. Školská rada Za zřizovatele : Marie Khýnová, Mgr. Jan Novotný Za zákonné zástupce žáků : Karel Bendl ( předseda ), Jitka Hojná Za pedagogické pracovníky : Mgr. Sylva Buriánová, Mgr. Michaela Teplá Rada projednala dodatek ke Školnímu řádu, Výroční zprávu a rozpočet školy. Vlastní hodnocení školy Průběh vzdělávání Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Na základě nařízení MŠMT o změnách v RVP nařídil ředitel školy na PR ( ) všem vyučujícím porovnat výstupy ŠVP s upraveným RVP. Do konce školního roku byla do ŚVP zapracována všechna požadovaná témata včetně změn v učebních plánech. Vzhledem k tomu, že změny byly poměrně obsáhlé, vydal ředitel školy nový ŠVP s platností od Na úvodní PR byli učitelé seznámeni s novelou vyhlášky o základním vzdělávání (256/2012). Ta umožnila učitelkám 4. a 5. ročníků vyučovat v jednom dni 6 vyučovacích hodin. V průběhu roku konzultoval ředitel školy s třídními tuto změnu, aby délka vyučování negativně neovlivnila práci dětí. Žádný problém nenastal. Zmíněná vyhláška umožnila žákům trávit polední přestávku v budově školy. Toto právo využilo jen minimum dětí 2.stupně v zimních měsících. Vedení pedagogické dokumentace pravidelně kontroloval zástupce ředitele. Zásadní nedostatky se nevyskytly. Stavba rozvrhu byla ovlivněna neúplnými úvazky a studijním volnem některých učitelů, zachovány zůstaly pohybové přestávky v letním období. 8

9 Třídnické hodiny na 2.stupni probíhaly minimálně 1x za 14 dní. Jejich náplň byla konkretizována v celoročním plánu práce. Pro žáky s doporučenou integrací byly vypracovány individuální plány, za jejichž plnění odpovídali třídní učitelé a kontroloval výchovný poradce. Žáci 1.stupně s diagnostikovanou SPU se účastnili tzv. nápravy SPU. Agendu a styk s poradenskými institucemi řídil výchovný poradce. Problematika zaostávajících žáků byla předmětem jednání MS, PK, PR a především úzké spolupráce s rodiči. Péči o nadané žáky dokládají výsledky předmětových soutěží a olympiád ( viz přílohy). Nepovinné předměty: spv 1., 2. stupeň, náprava SPU 1.stupeň Žáci 2. a 3. ročníků prošli plaveckým kurzem, který škole zajišťuje katedra Tv PF Praha v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem. Podle poznatků TU byla úroveň výuky velmi dobrá. Nedílnou součástí vzdělávání byly exkurze ( tabulka ) s aktivním zapojením žáků do jejich průběhu. Z hlediska výchovy žáků je třeba zmínit několik aspektů, které kladně ovlivňují vnitřní klima školy, vztah dětí k ní a náhled veřejnosti na školu jako celek. 1) Tradiční patronát 9.ročníků nad prvňáčky. Citový vztah, starost o náplň společných setkání, pocit důležitosti při seznamování s prostředím školy a okolí, pomoc při výletech. Všechny tyto akce umazávají část výchovných problémů typických pro tuto věkovou kategorii. 2) Pedagogy důsledné dodržování společně stanovených pravidel při řešení problémů s porušováním školního řádu a tím hned v zárodku zamezení pokusů o nekázeň, vandalismus nebo šikanu. 3) Tradiční široká účast na sportovních a předmětových soutěžích a olympiádách vychovává žáky k vědomí, že reprezentace je samozřejmou součástí života školy. Zároveň dává dětem možnost srovnání s žáky jiných škol. 4) Školní slavnosti se dostaly svou úrovní do povědomí benátecké veřejnosti. V červenci byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu EU peníze školám. Lze konstatovat, že projekt byl pro školu (učitele i žáky) velkým přínosem. 9

10 Sport 2.stupeň V tomto školním roce jsme se zúčastnili celkem 29 soutěží v různých kategoriích (1.nebo 2.st.) a sportech. Tradiční celoroční soutěží byl Sportovec školy, jehož vítězi se stali Tereza Folová a Filip Roudnický (zvítězil 4x za sebou jako první). Po celý rok také probíhala Školní liga za účasti všech tříd na druhém stupni. Sportovní zápolení se uskutečnilo ve florbale, kopané, házené a přetahované. Celkovými vítězi se staly třídy 7.B+9.B. Většina tříd se zapojila velmi aktivně. Největším úspěchem školy bylo vítězství chlapců (F.Rounický, P.Kubík, L.Hruška, P.Benada, M.Srnec a G.Dunka) postupně v okresním, krajském kole v přespolním běhu, což nám zajistilo účast v republikovém finále v Hradci Králové, kde chlapci skončili na 9.místě.V individuální části skončil Patrik Kubík na vynikajícím 2.místě.Již v září naše škola zvítězila v klání Běhu zámeckým parkem, jehož výsledek nedoceňujeme. Pochlubit se můžeme vysokou účastí (195 žáků!!) na Běhu školou. K velkým úspěchům patří, po vítězstvích v okresním kole, naše účasti v krajských kolech: přespolní běh-dívky 3.místo (M.Došlá, N.Hollová, T.Folová, D.Jelínková, T.Uřidilová a R.Pavelková. Do krajského kola v atletickém čtyřboji-6.místo- postoupili chlapci (F.Roudnický, P.Kubík, M.Srnec, D.Kohout, P.Benada, L.Hruška a A.Mansfeld). Do krajského kola Poháru rozhlasu postoupilo družstvo jak starších dívek(8.místo),tak starších chlapců (4.místo). Ozdobou mítinku byly výkony Terezy Folové na 800 m, Patrika Kubíka 1500 m, Filipa Roudnického 60 m a výkony obou štafet. Nerad bych zapomněl na tradiční předvánoční Karneval na ledě s plejádou masek. Na poli školním jsme zorganizovališkolní dálku, stolní tenis, již tradiční laťku a rychlobruslení. Rád bych poděkoval p.uč.j.nejedlé, J.Novotnému, Z.Volné, B.Semerádové, I.Gürtlerové za spoluorganizaci okresního kola v atletickém trojboji 1.stupně.Nesmím zapomenout na tradiční lyžařský kurz v lednu 2013.Všichni, kdož učíme na II.stupni vidíme, jak se snižuje fyzická zdatnost (pohyblivost, obratnost), zvyšuje se nemocnost a nadváha dětí. S tímto trendem se ale nechceme smířit a apelací na rodiče i žáky se pokusíme společně s těmito neduhy bojovat. Za Tv na 2.stupni Mgr.Vladislav Nejedlý Sport 1.stupeň Jako každý rok se naše škola účastnila mnoha sportovních soutěží. I tento školní rok byl bohatý na řadu sportovních akcí. 10

11 Počátkem školního roku jsme se zúčastnili Běh zámeckým parkem, který pořádá ZŠ Husovo nám. Dalším zdařilým sportováním byl podzimní Běh školou. Mezi další větší akce patří zimní víceboj pořádaný ZŠ Husovo nám, kde naše škola získala 1.místo ve všech kategoriích. Na jaře se vybraní žáci školy začali připravovat na krajskou atletickou soutěž v Kolíně - Kinderiáda. Družstvo získalo 3. místo z 35 škol a postoupilo do celostátního finále, které se konalo 12.června 2013 v Praze na stadionu Slávia. Z 42 škol z celé ČR se naše družstvo umístilo na pěkném 13. místě. Mezi další pěkné sportovní akce, kterých se škola úspěšně účastní, je okresní kolo v kopané pro 1.stupeň Mc Donalds cup. V tradičních atletických závodech, které pořádá naše škola (atletický trojboj) se naše družstvo umístilo ze 13 škol okresu na 1.místě. První bylo i v běhu štafet. Během roku pořádáme pro děti 1.stupně řadu sportovních akcí, ve kterých si mohou vyzkoušet svou obratnost a šikovnost. K tomu využíváme sportovní halu, zimní stadion nebo areál školy. Jsou to turnaje ve florbalu, házené, běžecké dráze, opičí dráze, přetahované... Ke sportu vedeme děti i v nepovinném předmětu Sportovní výchova, kterou pravidelně navštěvují žáci od ročníků. Ve dvou hodinách týdně rozvíjejí děti svou obratnost, vytrvalost, sebekontrolu, ohleduplnost a mnohdy i chuť a lásku k dalším vybraným sportům. V rámci TV se žáci mohou zdokonalit i v technice bruslení a plavání. Za TV na 1.stupni Ivana Gürtlerová Běh školou Atletický trojboj 11

12 Zpráva o činnosti komise přírodních věd Komise přírodních věd se schází na svých pravidelných schůzkách alespoň jedenkrát za čtvrtletí. Jedním z důležitých bodů jednání jsou tematické plány pro jednotlivé předměty a jejich plnění v průběhu školního roku. Důraz vždy klademe na to, abychom při tvorbě tematických plánů důsledně dodržovali ŠVP.V letošním školním roce jsme upravovali ŠVP na základě změny RVP vydané MŠMT. Jako každoročně jsme věnovali pozornost organizaci soutěží a olympiád. Pan učitel Nejedlý zorganizoval školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo 40 žáků a zajistil účast nejlepších řešitelů v okresním kole. V okresním kole získali naši šesťáci první a druhé místo a postoupili do kola krajského. Kosina Radek se umístil na 4. místě a Pavlíková Anna na 14. místě v krajském kole v Benešově. V matematice jsme zorganizovali školní kolo Pythagoriády. Té se zúčastnilo zhruba 60 žáků z 5. až 8. ročníků. Z nich jsme vybrali 4 nejúspěšnější řešitele a ti postoupili do okresního kola. Zde dosáhli vynikajících výsledků, Čermák Michal byl na 1. místě, Husák Radek na 2. místě. Oba jsou žáky šestého ročníku. Dále jsme se přibližně s 229 žáky z tříd zúčastnili celosvětové soutěže Matematický klokan. Ze 120 možných bodů získal náš nejlepší řešitel, Adam Cerha, 98 bodů. Vybraní zájemci řešili matematickou olympiádu. Do okresního kola postoupili čtyři žáci ze šestého ročníku a tři žáci z devátého ročníku. Anička Pavlíková z 6. ročníku obsadila vynikající 3. místo. Zuzana Růžičková postoupila dokonce do krajského kola. Pí. uč. Brzková zorganizovala školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěžilo 21 zájemců z osmých a devátých tříd. Pí. uč. Čermáková řešila s žáky úkoly školního kola chemické olympiády. Do okresního kola postoupila Růžičková Zuzana a skončila na třetím místě. Bylo to poprvé, kdy byla naše žákyně tak úspěšná v chemii. V průběhu roku se uskutečnily všechny plánované exkurze. Velmi spokojeni byli žáci i učitelé s exkurzí do Hrdličkova antropologického muzea v Praze a žáci devátých tříd s exkurzí do pivovaru Podkováň. Ke konci školního roku proběhlo na škole celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd. Průměrná úspěšnost našich žáků v matematice byla 57,18%, což je více než celostátní průměr. V části geometrie a slovní úlohy byli žáci naší školy lepší než ostatní testovaní žáci. V oblasti 12

13 počítání s čísly byli na celorepublikovém průměru. V této oblasti se vyučující více soustředí na procvičování, zejména pamětního počítání. Mgr. Věra Čížková Zpráva o činnosti komise jazyků a humanitních předmětů Členové komise se scházeli pravidelně v průběhu celého školního roku. Na svých schůzkách se zaměřili především na kontrolu tematických plánů, kontrolu ŠVP, na zařazování průřezových témat do výuky a na praktické využití digitálních učebních materiálů ve vyučování. Snahou učitelů bylo získat větší počet dětí při zapojování do soutěží a olympiád. I v letošním roce dosáhli žáci pěkných umístění v okresních kolech. Dokladem jsou tyto výsledky. Okresní olympiáda v Aj: Adam Polický /9.A/ místo, Matouš Rejzl /8.A/ místo, Vojtěch Hýbl /7.A/ místo, Daniel Souček /7.A/ místo. Školního kola se účastnilo celkem 35 dětí. Okresní dějepisná olympiáda: Vít Kosina /9.B/ - 1. místo, David Žárský /9.B/ - 2. místo, oba postoupili do krajského kola. Celkový počet účastníků ve školních kole byl 18 dětí. Naši žáci byli úspěšní také v okresním kole v recitaci. Vojtěch Hýbl obdržel diplom za 2. místo a Anna Hrubá se umístila na 3. místě. Školního kola se zúčastnilo 29 žáků. Učitelé humanitních předmětů i v tomto školním roce zařadili do výuky nejen tradiční tematické exkurze, ale k návaznosti na výuku i exkurze zahraniční do Norinberku a Řezna. Děti projevily o historii a památky těchto měst zájem. Přínosem do výuky byly také přednášky a exkurze v předmětu VO. Žáky zaujala beseda s mluvčí věznice H. Prokopovou. Všechny výše uvedené akce byly vedeny pod odborným dohledem. Dlouhodobě také spolupracujeme s místními kulturními zařízeními /knihovna, muzeum/ a využíváme jejich programů hlavně v literární a regionální výchově. S žáky osmých a devátých ročníků navštěvujeme s KMD pražská divadla. Na konci školního roku proběhlo plošné testování žáků, kde byla v českém jazyce v devátém ročníku průměrná úspěšnost 79 procent a v anglickém jazyce 71 procent. Oba předměty byly hodnoceny výše než celostátní průměr. V českém jazyce v porovnání s ostatními školami dosáhli naši žáci lepších výsledků ve slovní zásobě a v porozumění zadanému textu. Mírné 13

14 problémy se objevily ve větné skladbě. V anglickém jazyce dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků ve všech částech testování, zvláště v obtížnosti jedna. Mgr. Marie Bartoňová Hodnocení environmentální výchovy na naší škole Environmentální výchova žáků probíhá v souladu s dlouhodobým programem environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty naší školy. Tato výchova zasahuje do všech vzdělávacích oblastí ŠVP a je nedílnou součástí výuky prvního i druhého stupně. Již tradičně je doplněna řadou mimoškolních akcí, vycházek a projektů Žáci prvního stupně se v loňském školním roce několikrát vydali na oblíbenou vycházku do lesa Okrouhlíku doplněnou výkladem pana Bendla.V rámci patronátu 1. A 9. tříd proběhla přírodovědná vědomostní štafeta a den lesních domečků. Druhé ročníky blíže poznaly živočichy při výletě do ZOO v Liberci a třetí ročníky navštívily blízkou skládku odpadu. Den Země se slavil formou ekologické akce v Olšinách, kde se čtvrté ročníky zapojily do výsadby stromů a stromy se učily poznávat i v areálu školy. Výukový program v ZOO v Praze absolvovali žáci pátých tříd. Na druhém stupni proběhly pravidelné projektové dny věnované ekologické problematice v řadě předmětů. V šestém ročníku to byl projekt Odpady doplněný o exkurzi do sběrného dvora ve Kbele a tvoření z odpadních materiálů při výtvarné výchově. Projekt Les zařazený do ročníku sedmého byl doplněn o dva výukové programy v Botanické zahradě v Tróji v Praze a vycházky do blízkého okolí spojené s poznáváním stromů. Tradičně proběhly exkurze spojené s poznáváním Krkonoš Nejjižnější tundra Evropy pro sedmé třídy a Sněžka pro osmé třídy. Osmý ročník se navíc seznámil s provozem Čističky odpadních vod a navštívil zajímavý výukový program v Antropologickém muzeu v Praze. Řada vycházek do okolí doplnila předmět Regionální výchova, věnovaný poznávání Benáteckého regionu. Devátý ročník se ve svém projektu zabýval globálními problémy světa. 14

15 K environmentální výchově také patří pracovní činnosti v areálu školy, ať se jedná o pěstitelské práce přímo na školním pozemku, ve skleníku nebo údržba bohaté zeleně v naučné části zahrady. V minulém školním roce žáci vyšších ročníků a přírodovědných praktik pomohli realizovat vznik nových záhonů s okrasnými rostlinami a keři, které spolu s ostatní vysázenou zelení slouží k doplnění výuky přírodovědy a přírodopisu a ke zkrášlení školního prostředí. Mgr. Lucie Brzková, koordinátorka EVVO Hodnocení Minimálního preventivního programu Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov našeho školního vzdělávacího programu Škola pro život a je zahrnuta do schválených standardů základního vzdělávání, které zahrnují i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Tato prevence byla začleněna nejen do vyučování 1. a 2.stupně, ale i do školní družiny, výletů a exkurzí. Důraz byl kladen na oblast zdravého životního stylu, na oblast společenskovědní, přírodovědnou, sociálně právní, občanskou a rodinnou výchovu. Minimálního preventivního programu se účastní celý pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci tohoto programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Důležité je preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Má smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění vidí smysluplnost své práce. Na škole proběhly ve školním roce 2012/2013 již tradiční akce, které se zahrnují do oblasti sociálně preventivní a jejich výčet obsahují tabulky akcí. Dále jsme ve spolupráci s občanským sdružením Slánka připravili přednášky na různá témata, které měly kladný ohlas jak ze strany dětí tak učitelů. 15

16 ROČNÍK 1.POLOLETÍ 2.POLOLETÍ 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Šikana (rozdíly mezi konfliktem a šikanou, typická oběť i agresor, role mlčící většiny, jak pomoci, ) Parta a nuda (divná parta+rozbitá rodina+nuda = jedovatý koktejl, rozvíjení talentů jako ochrana před uklouznutím, partové drogy,- alkohol a nikotin, ) Pohlavní nemoci a vztahy (HIV/AIDS, rozdíl mezi nakažením virem HIV a samotnou nemocí, cesty nákazy, antikoncepce, ) Vztahy a pornografie (dobré základy partnerských vztahů, otázka potratu, vliv pornografie na duševní zdraví člověka,.) Vztahy a chození (jak se pozná dobrý kluk či holka, kdo je ve třídě hustej a kdo je trapnej, ) Mediální džungle (formování osobnosti masivním vlivem médií a PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz na ochranu soukromí na internetu, ) Intimita (zóny intimity, držení za ruce, líbání, dotyky, pohlavní a duševní zrání, kdy začít se sexem?,..) Image nebo charakter (pro děvčata poměřování, bulimie, anorexie, tlaky médií, a party; pro kluky soustředění na značky, předstíraná agrese, gentlemanství ve 21.století, ) Veškeré problémy týkající se patologických jevů, které se na škole vyskytly, byly řešeny s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a rodiči (přehled v tabulce). Sociálně patologický jev Drogy (marihuana) počet 1 nález Alkohol 0 Kouření cigaret 1 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 5 Šikanování 2 kyberšikana Vandalismus 0 16

17 Násilné chování 1 Xenofofie 0 Rasismus 0 Mgr. Magdalena Tesařová, metodik prevence Hodnocení činnosti metodického sdružení Celoroční činnost MS byla stanovena plánem práce na uvedený školní rok. V přípravném týdnu proběhla kontrola a doplnění tematických plánů jednotlivých předmětů v ročníku. Třídní učitelky vypracovaly individuální plány integrovaných žáků se specifickými poruchami učení. Na nápravu poruch učení probíhající na naší škole docházelo 5 žáků.ms připravilo plán exkurzí, školních výletů a ozdravných pobytů. V období 1.čtvrtletí byly stanoveny jednotné písemné práce pro paralelní třídy ve 2.-5.ročnících, program třídních schůzek. V prosinci se učitelky 1.stupně podílely na předvánočním projektu Rozsvěcení vánočního stromu s programem pro veřejnost, na adventní výzdobě školy, některé třídy připravily besídky pro rodiče. Na žádost mateřské školy se učitelky budoucích prvních ročníků zúčastnily besedy s rodiči před zápisem dětí do dalšího školního roku. Metodické sdružení rozhodlo o změně formy zápisu. V lednu proběhl jednodenní zápis dětí do prvních tříd školního roku 2013/2014 skupinovou formou. Způsob zápisu se ukázal výhodný vzhledem k velkému počtu zapisovaných dětí i z hlediska možnosti pozorování a posuzování chování dětí v kolektivu a jejich postoji k plnění zadaných úkolů. U zápisu byly přítomny učitelky mateřských škol, které pokračují ve spolupráci s učitelkami 1.tříd v průběhu následujícího školního roku vzájemnými návštěvami s dětmi ve vyučovacích hodinách. V průběhu školního roku docházelo ke změnám ve ŠVP. Nejprve byla zařazena Etická výchova, ve druhém pololetí byly doplněny charakteristiky vzdělávacích oborů, které byly upraveny a rozšířeny o nové výstupy: Matematika, Prvouka, Přírodověda, Tělesná výchova rozvoj finanční gramotnosti, osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a mimořádných událostech, problematiku zdraví a bezpečí za mimořádných událostí. Během 4.čtvrtletí školního roku se MS soustředilo na kontrolu stávajících učebnic a pomůcek, možnosti jejich doplnění, výběr pracovních sešitů, případně učebnic pro nastávající školní rok. Metodické sdružení zorganizovalo školní recitační soutěž, ve které se prezentovalo 35 17

18 žáků 2.-5.ročníku. Žáci 2.-5.ročníků se zúčastnili matematické soutěže Klokan, v kategorii Cvrček a Klokánek. Žáci 5.ročníků ještě Pythagoriády a celoplošného testování z Čj, M, Aj (výsledky viz přehledy). Tematické plány jednotlivých ročníků byly splněny. Bylo provedeno hodnocení testování žáků 5.ročníku, porovnání výstupů ŠVP Škola pro život se Standardy pro základní vzdělávání. Exkurze, výlety i ozdravné pobyty byly zrealizovány podle plánu.ms doporučuje následující exkurze do dalšího školního roku: 1.ročník ZOO Praha, ZOO Liberec 2.ročník - Muzeum cukrovarnictví Dobrovice (výukové programy) 3.ročník - Muzeum cukrovarnictví Dobrovice (výukové programy) Muzeum Benátky n.j. (věž), Ladův památník Hrusice skládka a čistička odpadních vod Benátky n.j. 4.ročník - Karlštejn, Koněpruské jeskyně 5.ročník - Praha, Národní divadlo, Petřín Průběžně po celý školní rok probíhala prezentace žákovských prací ve škole na veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy a městského časopisu Zpravodaj. Pro výuku byla kladně hodnocena spolupráce s městskou knihovnou, kurzy plavání v Brandýse n.labem s instruktory z řad studentů PF UK. Tradiční celoroční patronát žáků 9. ročníků nad prvními ročníky byl ukončen společným vystoupením na slavnostním zakončení školního roku 2012/2013. Vedoucí metodického sdružení 1.stupně, Mgr. Jana Mouchová Hodnocení školního roku ve ŠD Ve školním roce 2012/2013 byla v provozu tři oddělení školní družiny. Celkem bylo přihlášeno vzhledem ke kapacitním možnostem 75 žáků z tříd. Provoz školní družiny probíhal v učebnách 3, 4 a 11 na 1. stupni (stará budova). Třetí oddělení školní družiny bylo v měsíci červnu přestěhováno do tzv. nové budovy (2. stupeň) z důvodu navýšení počtu žáků 1. ročníků. Třída k tomu určená byla plně uzpůsobena provozu a potřebám školní družiny a vybavena novým nábytkem. Pro činnosti ve školní družině jsme dále využívali hrací koutek, počítačovou učebnu, školní hřiště a tělocvičnu. 18

19 Činnost školní družiny se řídila ŠVP a celoročním plánem oddělení. Také jsme v rámci školní družiny během roku organizovali různé soutěže, tvoření a celodružinové akce. Jmenovala bych ty, které měly největší úspěch - např. stopovaná, podzimní tvoření z přírodních materiálů, Halloween s přespáním v družině, vánoční turnaj v házené, návštěva v domově důchodců, odpoledne deskových her, celodenní výlet do Českého ráje, oslava Dne dětí, barevný týden... Veronika Neumannová vedoucí vychovatelka Výlet Český ráj Návštěva domova důchodců 19 Halloween

20 Materiálně technické podmínky Technické vybavení pro výuku k září 2013: 1.stupeň stará budova: - Počítačová pracovna 25 PC, dataprojektor, scanner, tiskárna kmenových učeben učitelský PC (školní síť, internet, tiskárny), interaktivní tabule, stavitelný nábytek. - Kopírka. 2.stupeň nová budova: - Počítačová pracovna 23 PC, dataprojektor, scanner, barevná tiskárna. - 6 učeben s interaktivní tabulí, 2 učebny s dataprojektorem a PC. - Elektronický mikroskop. - Pracovna pro projekci z videa, DVD, PC. - Ve sborovně stálý počítač (školní síť, internet), kopírka, laminovačka, řezačka. - Někteří učitelé mají k dispozici notebook. Areál Byly pokáceny 2 staré stromy ohrožující bezpečný provoz a vysázeny 4 nové. Při výsadbě je pamatováno na různorodost vzhledem k výuce přírodovědy a přírodopisu. Školní jídelna V průběhu prázdnin byly zrekonstruovány toalety, umyvárna a šatna nákladem přibližně Kč. Dotace na provoz školy jsou předmětem Zprávy o hospodaření za rok 2012 Vážným problémem je neustálý pokles státních prostředků na ONIV ( učebnice, pomůcky, pojištění, nemocenská,..). Z tohoto důvodu musel ředitel školy zastavit financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Rok ,- Kč rok ,-Kč Vládní úsporná opatření vedla též ke snížení mezd učitelů! 20

21 Nová výsadba stromů Nové sociální zařízení - školní jídelna Nová výsadba - keře Nová učebna školní družina Rekonstrukce učebny pro 1.ročník 21

22 Vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2012/2013 jméno název akce datum počet hodin DVPP Sekání výchovných poradců na úřadu Čížek práce Kč Husáková Zájmová činnost ve ŠD Kč Mlčochová Zápis do 1. třídy a genetická metoda čtení Kč Mouchová Zápis do 1. třídy a genetická metoda čtení Kč Neumanová Novotný Tesařová Didaktické hry ve ŠD Didaktické hry ve ŠD Kč 600 Kč Školská legislativa(zákon o ped. prac.) Kč Školení ředitelů (spisový řád) Konference protidrogových koordinátorů Kč Minimální účast na vzdělávacích akcích byla ovlivněna nedostatkem finančních prostředků ( ONIV ) a pracemi na digitálních učebních materiálech, které vyžadovaly mnohahodinové úsilí učitelů nad rámec jejich pracovních povinností. Výsledky celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníků První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost naší žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy 22

23 vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. 5. ročník Český jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 79,29% Podíly žáků školy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 21,28% (10) - Obtížnost 2: 78,72% (37) 23

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Základní škola Kladno Moskevská 2929 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Obsah : I. Základní údaje o škole Str. 3 II. Charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více