Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO Adresa : Kontakty: Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec telefony: , internet:

2 Charakteristika školy Od je škola příspěvkovou organizací Obce Vejvanovice. Málotřídní škola Počet tříd 2 Počet ročníků 4 Počet odd. ŠD 1 Školní jídelna Počet pedagogických pracovníků 6 Počet nepedagogických prac. 3 Počty dětí (stav na konci školního roku): I. třída: 1.ročník 8 žáků 3.ročník 9 žáků celkem 17 žáků II.třída: 2.ročník 8 žáků 4.ročník 15 žáků celkem 23 žáků Celkový počet žáků ve škole byl 40 žáků. Oddělení školní družiny navštěvovalo 30 dětí. Výuka probíhala podle učebních dokumentů: ŠVP ZŠ Vejvanov ice (aktualizováno od ) Personální obsazení Ředitel školy Mgr.Vladimír Dvořák Délka praxe 28 roků, dojíždí z Pardubic Třídní učitel II. třídy (2.,4.r. ČJ, MA, VL) Vzdělání: VŠP Hradec Králové (1.stupeň + Vv), ukončené FS I, část FS II Učitelka Mgr.Hana Mrázková Délka praxe na ZŠ 22 roků, dojíždí z Chrudimi Třídní učitelka I. třídy (ve všech ročnících vyučovala Hv, PRV v 2. r., v 4. r. VV a PČ. Vzdělání: VŠP Hradec, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Kurz pro dyslektické asistentky atd.

3 Učitelka Mgr. Jaroslava Urbancová Déla praxe 12 roků, dojíždí z Chrudimi Vyučovala - VV a PČ v 1.,2.ročníku, AJ ve 3.,4.ročníku, PŘ ve 4.r., Zájmové útvary AJ 1., 2. r. Vzdělání: VŠP Hradec Králové - učitelství pro 2. stupeň (biologie-chemie), UK Praha učitelství pro 1.stupeň ZŠ Vychovatelka Vychovatelka Ilona Slanařová Délka praxe 25 roků, dojíždí z Chrudimi Vedení odd. ŠD + výuka prvouky ve 3.r., VV a PČ v 3.roč., výuka Tv ve všech ročnících, VL ( 1.pololetí) ve 4.ročníku Vzdělání: SPŠ Litomyšl vychovatelství Helena Binková (částečný úvazek) Vedoucí ŠJ Renata Vávrová Dojíždí z Dvakačovic Školnice Helena Hotová (od ) Bydlí ve Vejvanovicích. Kuchařka Ludmila Páslerová (od ) Dojíždí z Hrochova Týnce. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu ZŠ Vejvanovice - Č. j. : ZŠV 13/2013. (koordinátorem pro tvorbu ŠVP je Mgr. Hana Mrázková). DVPP bylo v tomto roce zaměřeno především na nové metody ve výuce a hodnocení žáků a zaměstnanců, změny v legislativě. Prostředí Každá třída má svoji samostatnou učebnu. Z odborných učeben je k dispozici tělocvična a dílna. Školní družina má svoji samostatnou místnost. U školy je velká zahrada s ovocnými stromy, vybavená průlezkami, kterou žáci využívají k rekreaci i výuce. Vedle zahrady je hřiště na fotbal, vybíjenou a nové průlezky.

4 Žáci mají volný pohyb po celé škole (krom odborných učeben, skladů a kuchyně), o velkých přestávkách chodí při příznivém počasí na zahradu. Pitný režim je zajištěn várnicí s čajem při vstupu do jídelny. Školení družina může využívat ke své činnosti tělocvičnu a dílnu. Děti mají možnost ke hrám využívat i chodby školy. Chodby i třídy jsou vyzdobeny především pracemi žáků. Prostředí se postupně vylepšuje a modernizuje. Nábytek je postupně vyměňován za nový ve třídách i školní družině. Letos byl např. nově vydlážděný dvůr, postaven nový plot před školou včetně vchodových vrat. Třídy jsou vybavené počítači, včetně ŠD, přehrávači CD. Na počítačích jsou programy pro výuku i zábavu. Ve II.třídě jsou čtyři počítače připojené na internet, v I.třídě jeden, v učebně jeden. Internet je zaveden do všech tříd kromě ŠD. Učebna, která slouží především k výuce AJ, ale i dalších předmětů, byla vybavena audiovizuální technikou. I. třída a učebna jsou vybavené interaktivní technikou. Projekty Dalším projektem, do kterého je škola zapojena je Škola podporující zdraví. Škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni. Žáci Do ZŠ Vejvanovice chodí žáci ze čtyř obcí (Vejvanovice,Úhřetice,Dvakačovice,Dolní Bezděkov). Rozvrh je přizpůsoben tak, aby co nejvíce vyhovoval dětem a jejich mimoškolním aktivitám. Vyučování začíná již v 7,40 hod, protože tak přijíždí většina ranních autobusů. Škola se snaží vycházet vstříc dětem i při ukončení vyučování, aby stihly odjezdy autobusů do ZUŠ, kroužků apod. Vzhledem k věkovému složení dětí a celkové atmosféře ve škole nebyly v letošním školním roce žádné vážnější problémy. Vedení školy spolupracuje s orgány OSPOD, aby umožnilo účast na aktivitách (např. plavání, škola v přírodě) i dětem ze sociálně slabších rodin. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhl 18. ledna 2013, zapsáno bylo 16 dětí, z tohoto počtu jsou 2 odklady. odstěhoval. Ze 4. ročníku odchází 15 žáků. V letošním školním roce byly ve škole 4 děti se SPU. Tyto děti byly v péči paní učitelky Mgr. Hany Mrázkové. Počty dětí za poslední školní roky: 2002/ / / / / /08 36

5 2008/ / / / /14 40 Pro děti a rodiče V letošním školním roce jsme připravili několik akcí pro rodiče a občany obcí. Velmi kladně je hodnocen pravidelný Vánoční koncert v kostele ve Vejvanovicích, besídka pro maminky, péče ŠD o starší občany. Děti si mohly vybrat z nabídky kroužků (spolupráce s organizací Kroužky ČR východ o.p.s.). Nakonec děti navštěvovaly ve škole tyto kroužky: keramika, taneční a vědecké pokusy. Jako každý rok žáci 4. (a částečně i 3.)ročníku prošli cyklistickým kurzem, který organizuje vychovatelka ŠD paní Ilona Slanařová. Žáci všech ročníků se letos zúčastnili plaveckého kurzu v Chrudimi. V červnu proběhl turistický kurz v Českém ráji (Malá Skála). Školní projekty Výrobci regionálních potravin - exkurze Písmenková slavnost - 1.ročník (Hana Mrázková) Vánoce - všechny ročníky (Hana Mrázková) Velikonoce - všechny ročníky (Ilona Slanařová, Hana Mrázková) Českou minulostí - 4.ročník (Vladimír Dvořák) (výroba pravěkých nástrojů, exkurze Brno, Praha) Angličtina - vaření, anglosaské svátky Jako každý rok žáci 4. (a částečně i 3.)ročníku prošli cyklistickým kurzem, který organizuje vychovatelka ŠD paní Ilona Slanařová. Žáci všech ročníků se letos zúčastnili plaveckého kurzu v Chrudimi. V červnu proběhl turistický kurz v Českém ráji (Malá Skála). (viz příloha Akce ve školním roce ) Školní družina Oddělení školní družiny vede vychovatelka paní Ilona Slanařová. V pátek byla v družině vychovatelka paní Helena Binková. Školní družina je velmi důležitou složkou málotřídní školy. V letošním roce proběhla v rámci školní družiny řada akcí, které si u dětí získaly značnou oblibu (viz příloha akcí ŠD). Za zmínku stojí nocování ve škole se stezkou odvahy, dále karneval, vánoční besídka a řada exkurzí a programů. Dále to bylo pálení čarodějnic na školní zahradě. Důležitá jsou i sportovní utkání s odděleními školních družin v Hrochově Týnci.

6 Ve školní družině byla také řada hostů šití textilních hraček, tancování, keramika apod.. Děti ze školní družiny se také významně podílejí na výzdobě školních interiérů. Další akce školní družiny viz příloha akcí ŠD) Spolupráce s institucemi Velmi důležitá je spolupráce se sdružením rodičů je velmi úzká a bezproblémová, řada rodičů pomáhá s organizováním některých školních akcí (např. přírodovědná soutěž, nocování ve škole, aj.). Tradičně velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy Obecním úřadem ve Vejvanovicích, který přispívá k tomu, že se prostředí ve škole neustále zlepšuje. Obecní úřad pomáhá vytvářet dobré zázemí pro žáky a učitele, a tak přispívá ke zkvalitnění jejich práce. Základní škola spolupracuje s Mateřskou školou v Úhřeticích, odkud přichází většina dětí do1.ročníku. Spolupráce se projevuje v návštěvách dětí, vzájemných konzultacích a návštěvách vedení obou zařízení, ve společných návštěvách některých kulturních představení. V dubnu 2006 byla ustanovena Školská rada při ZŠ Vejvanovice, její činnost se řídí Školským zákonem Mgr.Vladimír Dvořák,ředitel školy Přílohy: Akce školy Akce školní družiny Rozvrh

7 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁŘÍ slavnostní zahájení nového školního roku CESTA SÝRA - exkurze na kozí farmu exkurze do ZD Rosice u Chrasti Rodičovská schůzka (od 16 hodin) ŘÍJEN Minikonference v ZŠ Hrochův Týnec - v rámci výuky Aj (4. ročník) exkurze do Prahy (4. ročník) KRÁLÍCI Z KLOBOUKU - muzikál (KD Hronovická Pardubice) exkurze do výrobny vánočních ozdob v Poniklé a do Muzea krkonošských řemesel LISTOPAD Výtvarná dílna s paní Hlaváčovou - keramika beseda s POLICIÍ ČR vánoční fotografování Výtvarná dílna s paní Hlaváčovou - keramika program "PÉČE O ZUBY" se studenty 4. ročníku Zubního lékařství UK LFHK KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE "Andělská a čertovská" dílna - KD Dubina PROSINEC

8 pečení perníčků Vánoční zpívání LEDEN Den otevřených dveří v 1. třídě Zápis dětí do 1. ročníku Schůze rodičů od hodin výukový program "První pomoc" - všichni žáci ÚNOR ČESKÁ FILHARMONIE - Praha, Rudolfinum koncert s divadelní výpravou "POVÍDEJME SI, DĚTI" (KD Hronovická Pardubice) výukový program "Prevence návykových látek" - žáci 3. a 4. ročníku projekt PÍSMENKOVÁ SLAVNOST - beseda s paní spisovatelkou Petrou Braunovou výukový program "Tisknu, tiskneš, tiskneme" (Dům U Jonáše - Pardubice) BŘEZEN Naše písnička aneb Postavím si domeček (divadlo Chrudim) DUBEN Velikonoční projekt rodičovská schůzka (v 16 hodin) vlastivědná exkurze do Brna (4. ročník)

9 Beseda v Městské knihovně v Chrudimi (1. ročník) KVĚTEN 2. a ředitelské volno Besídka pro maminky (od 15 hodin) fotografování tříd začátek plaveckého kurzu , cyklistický kurz konzultační odpoledne a 2. ročník - Muzeum loutek Chrudim - 3. a 4. ročník - balet LOUSKÁČEK (divadlo Chrudim) Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - od 16 hodin pohádka na Kunětické hoře "O čarodějnici Xsíxáře" ČERVEN 6. 6., cyklistický kurz Turistický kurz - Hotel Kavka, Malá Skála Kytarový koncert (ve škole) Čtenářský maraton,

10 P 1 MA MA ČJ PŘ O 2 ČJ PRV MA PŘ N 3 VV PRV VV HV D 4 VV ČJ VV ČJ Ě 5 PČ ČJ PČ TV L 6 Ú 1 ČJ ČJ MA AJ T 2 MA AJ ČJ ČJ E 3 AJ MA ČJ ČJ R 4 ČJ ČJ AJ MA Ý 5 TV HV TV MA S 1 ČJ ČJ ČJ ČJ T 2 MA MA ČJ VL Ř 3 ČJ ČJ ČJ VL E 4 ČJ TV MA MA D 5 PRV PRV A 6 Č 1 ČJ AJ ČJ ČJ T 2 MA AJ MA MA V 3 ČJ PRV ČJ AJ R 4 PRV MA PRV AJ T 5 E 6 VV VV K 7 PČ PČ P 1 ČJ ČJ ČJ ČJ Á 2 MA MA MA TV T 3 HV TV HV ČJ E 4 TV ČJ TV MA K 5 6 CELKEM a 4.r. - VV 1x za 14 dní se střídá s PČ

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Aktualizace projektu pro školní roky 2014/15 až 2016/17 POSLÁNÍ ZŠ VEJVANOVICE JAKO ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Pro naši školu jsou nejcennější lidé, kteří

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, 785 01 Šternberk Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogické radě dne

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel (v textu jen zákon) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice

Více

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Název školy: Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO: 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail: zs.hnatni@tiscali.cz Zřizovatel: Obec Hnátnice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Opatovec, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119,

Více