Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky"

Transkript

1 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky 3.2 životospráva 3.3 psychosociální podmínky 3.4 organizace 3.5 řízení MŠ 3.6 personální a pedagogické podmínky 3.7 spoluúčast rodičů 3.8 partneři školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 vzdělávání dětí se speciálními potřebami 4.2 vzdělávání dětí mimořádně nadaných 5. Název a charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém školy 8. Závěr 9. Slovník cizích pojmů 10. Přílohy ŠVP- Roční plán - Plán DVPP - Školní řád 1

2 Úvod : Tento školní vzdělávací plán (dále jen ŠVP )byl vytvořen pedagogickými pracovnicemi školy ve dnech 28. a Respektujeme v něm poznatky nám nadřazeného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme znalostí prostředí školy, požadavků a potřeb dětí i rodičů. Řídíme se závaznými právními předpisy, vztahujících se k naší práci. Respektujeme požadavky a možnosti zřizovatele jak finanční, tak organizační. Při práci pedagogické respektujeme vývojovou psychologii dítěte, požadavky dnešní doby na rozvoj a vzdělávání dítěte - např. modernizace podmínek vzdělávání. Za tento ŠVP odpovídá ředitelka školy. ŠVP bude k dispozici široké veřejnosti ve vstupních prostorách školy. Bc. Blanka Nešporová, ředitelka 2

3 1.identifikační údaje školy a) Název: Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: Sídlo: Školní 25, Hustopeče Statutární zástupce: Bc. Blanka Nešporová Kontakty: telefon-pevná linka web školy: mobilní telefon ředitelky školy: fotogalerie školy: b) Zřizovatel: Název: Město Hustopeče Sídlo: Dukelské nám.2/2, Hustopeče Starosta: Ing. Luboš Kuchynka Kontakty: telefon-pevná linka Web: c) Název ŠVP: d) Zpracovatelé: Bc. Blanka Nešporová, ředitelka Miroslava Beranová, zástupkyně ředitele Hana Dubská, učitelka Eva Horáková, učitelka Miroslava Malárová, učitelka Ilona Pelikánová, učitelka Miloslava Pinkavová, učitelka Jana Vykydalová, učitelka 3

4 2. Charakteristika školy První děti byly přijaty do naší MŠ k , kdy školu slavnostně otevřela místní pobočka závodu NHKG se sídlem v Ostravě. Škola byla v té době podniková, později státní. Od roku 2002 se stala právním subjektem zřizovaným městem Hustopeče a začlenila se do rejstříku škol. Kapacita školy je 120 dětí, čemuž odpovídá prostornost školy, tříd i dostatek sociálních zařízení ve škole. Již od zřízení školy je součástí areálu velká klidná zahrada, vybavená na celoroční pobyt dětí. Nyní je účelně zařízena herními prvky, má hřiště s umělým povrchem, soustavy průlezek, plochy oddychové i aktivní a je prostorově dostačující pro všech 112 přihlášených dětí. V loňském roce bylo zrekonstruováno sociální zařízení na zahradě. Součástí školy je školní jídelna. Vaří pro děti i zaměstnance školy. Kapacita ŠJ je 150 dětí, je tedy dostačující. Vybavení ŠJ je moderní, stále obnovované. Již nevyhovující je stav vodovodního řádu, odpadů a obkladů jídelny. Škola sestává ze dvou podlažních křídel, spojených uprostřed nízkou hospodářskou budovou. Zde je ředitelna, šatny provozních zaměstnanců, sklad prádla, kancelář vedoucí ŠJ, kuchařek a samotná kuchyně. V podlažních křídlech jsou třídy- vždy 2 nad sebou. V předním traktu třída žlutá a červená, v zadním modrá a zelená. Každá se skládá z šaten učitelek, šaten pro děti, umýváren, skladu lůžkovin a hlavně velkých prostorných a světlých tříd. Třídy jsou vkusně a moderně zařízeny, odpovídají požadavkům pro moderní způsoby výuky. Škola byla postavena brigádně - tehdy tzv. v akci Z. Jedná se o budovu montovanou, s ocelovou konstrukcí. Z původního provedení byla v roce 2007 zrekonstruována zvenčí, kdy proběhla oprava ocelových nosníků, střechy, výměna oken, dveří, zateplení a nová fasáda. Bohužel nedošlo na rekonstrukci vnitřní. Stav vodovodního řádu a topného systému je havarijní, tudíž je nutné jej co nejdřív zrekonstruovat. V roce 2012 byl tedy vypracován plán, který rekonstrukci plánuje v nejbližší době, na 4 etapy. V letošním roce byla provedena 1.etepazrekonstruována kotelna. A naše vize?? Vytvořit školu otevřenou rodičům a partnerům. Individuálním přístupem dětem zajistit radostné chvíle a pocit sebevědomí. Zajímavými metodami práce nadchnout děti pro aktivní zapojení. Efektivně pracovat na budování a rozvoji školy 4

5 Logo: Můžeme říci, že jsme moderní a otevřenou mateřskou školou. 3) Podmínky a organizace vzdělávání: 3.1 Věcné podmínky: Prostory školy odpovídají současným kapacitním, hygienickým i bezpečnostním předpisům. Osvětlení, sportovní zařízení (i na zahradě školy) odpovídají požadavkům dle počtu i věku dětí. Nábytek v horních třídách je zastaralý. Hračky, pomůcky, doplňky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy půjčovat i je uklízet, jsou z nezávadných matriálů. Děti se samy podílí svými pracemi na výzdobě tříd i přilehlých prostor. Obě horní třídy jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi. Co bychom rády zlepšily? zrekonstruovat celý vodovodní řád-umývárny u tříd, topení, kuchyni do roku 2015, odpovídá zřizovatel pořídit na zahradu mlhoviště" pro horké dny do roku 2015, odpovídá ředitelka zavést více environmentálních prvků na zahradu i do tříd do září 2013, odpovídá ředitelka zakoupit nový nábytek do zelené třídy a červené třídy do června 2013, odpovídá ředitelka 3.2 Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava i s pitným režimem. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Děti mají dostatek volného pohybu, především venku. 5

6 Denně dostatečně větráme ve třídách. Respektujeme individuální potřebu odpočinku a spánku dětí na lehátku. Pravidelně pereme lůžkoviny, pyžamka dáváme rodičům k výměně. Po dohodě s rodiči respektujme výběr stravy u dítěte. Co bychom rády zlepšily? zlepšit kulturu stolování Ihned, odpovídají učitelky na třídách přidáme možnost přenesení aktivit v příznivých dnech na školní zahradu nebo do přírody v případě pěkného počasí, odpovídají učitelky na třídách 3.3 Psychosociální podmínky: K pocitu bezpečí, jistoty a uspokojení dětí vycházíme z Maslowovy pyramidy lidských potřeb: 4. Sebevědomí 3. Sebedůvěra, sebeúcta, 2. Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti 1. Všechny fyziologické potřeby (teplo, světlo, strava, pitný režim) Dětem je nabídnut adaptační program- pravidelné příchody dětí s rodiči k poznání prostředí, režimu i zaměstnanců. Dítě má možnost si dostatečně pohrát, svůj výtvor vystavit, dokončit práci. Učitelka má k dítěti partnerský přístup, jeho činnosti zpětně hodnotí, motivuje ho a zvedá jeho sebevědomí. Učitelka ctí individualitu dítěte, uspokojuje potřeby dětí. Učitelka s dětmi volí pravidla soužití, vede děti k jejich dodržování. V celé MŠ dětem umožňujeme svobodnou volnost, pokud dětí dodrží tato pravidla: - při příchodu se přivítám, při odchodu se rozloučím - s hračkami zacházím, jako by byly moje, uklízím je na svá místa - respektuji všechny děti a dospělé a chovám se k nim jako kamarád, pomáhám jim - běhám jen na koberci, mezi stolečky bych se mohl zranit - mluvím polohlasem, protože je nás plná třída 6

7 Co bychom rády zlepšily? vytvořit ve třídě centra pro zabezpečení individualizace dítěte (samostatná volba činnosti dítětem) do června 2013, odpovídají učitelky na třídě vést děti k respektování a dodržování pravidel soužití v kolektivu za účelem porozumění ostatních průběžně, trvalý úkol, odpovídají učitelky, i všechny pracovnice 3.4 Organizace chodu MŠ: Vzdělávání probíhá ve 4 třídách, děti jsou děleny na smíšené skupiny. Učitelky odpovídají za to, že pg. náplň je přiměřená věku a potřebám dětí, a je v souladu s RVP PV. Denní řád je pružný, střídají se aktivity samostatné a společné, přizpůsobený potřebám dítěte. Učitelky se věnují dětem a jejich vzdělávání. MŠ spolupracuje s partnery (viz kap. 3.8), čímž rozšiřuje svoji činnost. Využíváme zpětné vazby- dotazníky od rodičů, sešit přání a důvěry. Co bychom rády zlepšily? zavést anonymní schránky přání a důvěry - sešit není relevantní do října 2012, odpovídá ředitelka školy zavést měsíční přehled chystaných akcí pro včasnou informovanost rodičů ihned- odpovídá ředitelka školy 3.5 Řízení školy: Práce ve škole je výsledkem kolektivního plánování, spolupráce a evaluace. Ředitelka: Podporuje prohlubování znalostí všech -dalším vzděláváním v kurzech. Na škole uplatňuje demokratický styl vedení. Deleguje úkoly na podřízené, vyžaduje předložení plnění úkolů. Zastupuje školu na veřejnosti. Zajišťuje spolupráci s partnery, sponzoring. 7

8 Co bychom rády zlepšily? nadále využívat nabídek vzdělávacích středisek za účelem zdokonalení naší práce Průběžně, odpovídá ředitelka motivovat k vytvoření kariérového plánu pracovnic, osobního rozvoje 3.6. Personální zajištění: Na škole pracuje 14 stálých zaměstnanců- žen. Průběžně, motivuje ředitelka Ředitelka školy Bc. Blanka Nešporová, plně kvalifikovaná, s praxí 25 let, dále se vzdělává vysokoškolským studiem na UK v Praze, je projektový manažer školy, vede mezinárodní e-twinningové aktivity. Učitelky: Miroslava Beranová- zástupce ředitele, vede kroužek Angličtinka hrou, Hana Dubská- kroužek Veselé pískání na flétnu, Edukačně - stimulační skupiny, Eva Horáková- folklorní kroužek, Miroslava Malárová- zabezpečuje taneční vystoupení a je zdravotníkem školy, Ilona Pelikánová- logopedický preventista, Edukačně -stimulační skupiny, Veronika Střelcová -logopedický preventista, Jana Vykydalová vede výtvarný kroužek a keramiku Tyto všechny jsou plně kvalifikované s dlouholetou praxí. Provozní zaměstnanci: Vedoucí ŠJ Marta Lazorková, vedoucí kuchařka Renata Hájková a kuchařka Renata Štěpánková Domovnice Jarmila Fojtíková, uklízečky Lenka Štěpničková, Ludmila Horáková Topení a opravy zabezpečuje zaměstnanec zřizovatele Josef Stroh Právě byla přijata asistentka Lenka Tomková k integrovanému dítěti od asistentka Martina Kernová k integrovanému dítěti s nástupem od Externě k nám docházející klinická logopedka: Mgr.Petláková. Co bychom rády zlepšily? adaptačním programem uvést asistentky k integrovanému dítěti a vytvořit podmínky pro její práci do prosince 2014, odpovídá ředitelka 3.7 Spolupráce s rodinou: Pořádáme třídní schůzky (pro rodiče nově přijatých dětí, rodiče předškoláků, ke škole v přírodě). 8

9 Organizujeme besídky (vánoční, jarní a veřejná vystoupení). Dáváme možnost vstupu rodičů do třídy i během roku. Nabízíme konzultační (hovorové) hodiny. Umožňujeme zapojení do projektů, e-twinningových aktivit. Nabízíme řešení vzdělávacích či výchovných problémů. Vítáme sponzoring, exkurze. Vyžadujeme zapojení rodičů do kurzu edukačně-stimulačních skupin. Rozdáváme evaluační dotazníky. Co bychom rády zlepšily? 3.8. Partneři školy zavést půjčování odborné literatury rodičům stále, odpovídá ředitelka nabídnout možnost nahlédnutí (a diskuse)do portfolia vlastního dítěte kdykoliv během školního roku, odpovídají oslovené učitelky Spolupráce s partnery školy je pro nás jednou z pravidelných aktivit. Naše spolupráce je vždy vstřícná a oboustranně přínosná. Jedná se o: Centrum volného času Hustopeče, Kultura a marketing města, obě praktické dětské lékařky, Hasiči Hustopeče, Policie Hustopeče, obě ZŠ ve městě, Ekologické centrum Jezírko Brno, MŠ u Rybiček Hustopeče, Dům Zdraví Hustopeče, Pedagogicko-psychologická poradna Hustopeče,Logopedická ordinace, SPC při Základní škole Brno-Štolcova, Region Bílé Karpaty Zlín, partnerské MŠ Stará Turá a MŠ Prešov ze Slovenska., společnost Slepíši, Oční optika a příležitostně další. Co bychom rády zlepšily? v rámci sdílených dobrých praxí spolupracovat i s mateřskými školami v okolí- Podivín, Rakvice, Velké Bílovice, Boleradice, Starovice atd. od září 2012 nadále, odpovídá ředitelka, zástupkyně 4. Organizace vzdělávání: Na škole vzděláváme děti zpravidla od 3 let, které jsou správním řádem přijaty dle kritérií pro přijetí. Současná kritéria pro přijetí: Přihlášku lze podat kdykoli, bude však nejprve akceptována ta, která byla doručena v době vyhlášeného přijímacího řízení. 9

10 Přijímání dětí: Děti přijímáme vždy k 1.9. následujícího roku. Děti lze přijmout na dobu určitou. Přijímáme pouze děti, které jsou řádně očkované (viz potvrzení praktické dětské lékařky). 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (Školský zákon 564/2000 Sb.). 2. Děti pětileté, dále děti čtyřleté, přihlášené na celodenní docházku s trvalým bydlištěm v Hustopečích. 3. Opětovné žádosti nepřijatých dětí z loňského roku. 4. Sourozenci již chodících dětí 5. Děti zapsané na pravidelnou celodenní docházku, po dosažení 3 let věku, jejichž rodiče jsou zaměstnaní. 6. Děti zapsané na docházku 4 -hodinovou, pokud jsou ještě volná místa v MŠ. Pokud nastane situace, že na poslední volná místa podá žádost více rodičů současně, přijme ředitelka přednostně děti starší. Kritéria je možná dle momentální situace nebo požadavků zřizovatele měnit. Vzdělávání: Vzdělávání probíhá zpravidla od 1.9. do 30.6.roku následujícího. Dle pokynů Ministerstva školství dodržujeme termíny prázdnin. Provoz je o podzimních, jarních prázdninách většinou pouze omezen na 2 třídy, o letních prázdninách máme zavřeno 1 měsíc. Rodiče se o termínech uzavření školy dozvídají předem, ztvrzují toto seznámení s dokumentem svým podpisem. Děti jsou vzdělávány ve 4 třídách, věková skladba je 3-5 let ve spodních třídách, 4-6(7) let v horních třídách. Třídy jsou rozlišeny barevně a každá má svůj název: žlutá- sluníčka, červená- berušky, modrá- motýlci, zelená žabičky. Při příchodu se děti schází ve žluté třídě. Dle průběžného nástupu učitelek se rozchází do kmenových tříd. Denní činnost vychází z organizace dne a potřeb dětí. Strava je podávána ve 3 hodinových intervalech, vždy dodržujeme hygienické návyky. Odpočinek dětí se podřizuje potřebám dětí, malé děti odpočívají dle potřeb déle. Starší děti mohou po krátkém odpočinku odejít pod vedením učitelky do kroužku, nebo si mohou vybrat některou z klidových aktivit u stolečků. Kroužky na škole zabezpečují učitelky, jsou realizovány odpoledne, po krátkém odpočinku dětí. Odpoledne učitelky využívají i možnosti individuální práce s dětmi nebo opakovacích chvilek. Odpolední činnosti se odvíjí od individuálních potřeb a zálib dětí, rozchází se nejprve ze svých tříd, k závěru ze spodních tříd. 10

11 K pocitu bezpečí a jistoty dětí přispívá organizace dne a rituály, zavedené ve třídách. Respektujeme tak zdravý životní styl, možnosti a potřeby dětí. Organizace dne: V mateřské škole celý den děláme: scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí ovocná mísa, individuální činnosti, přesnídávka vzdělávací činnost, práce s dětmi pobyt venku, pohybové aktivity hygiena, oběd příprava na oběd, poslech pohádek opakovací chvilky odpočinek dětí vstávání, hygiena, převlékání odpolední svačina zájmové činnosti dětí volné hry, rozcházení domů 11

12 Způsoby práce na třídách: Integrované bloky = přípravy na práci s dětmi (- uč. si zvolí téma vyplývající z ŠVP, ročního období, z událostí, které děti právě vnímají- roční období, tradice, aktuální situace atd., a k tomuto okruhu zvolí činnost dle Teorie rozmanitých inteligencí H.Gardnera. Tyto činnosti bude navrhovat tak, aby byly dodrženy 4 zásady plánování: samostatnost volby materiálů, kooperace dětí, samostatnost volby postupů a možnost pracovat individuálně. Tyto zásady vedou k rozvoji klíčových kompetencí u dětí (viz RVP PV). Téma je možné obohatit o částečně řízené činnosti či činnosti řízené zcela a to tak, aby příprava obsáhla všech 5 oblastí rozvoje dítěte). Rituály na třídě = přivítání dítěte, vyslechnutí jeho prožitků, sdělení pocitů - pozvolná svačina na znamení vyvěšeného hrníčku - úklid hraček na znamení zvonečku- trianglu - oslava narozenin dětí - rodiče mají možnost vstupu do tříd Rozvíjet osobnost dítěte = rozmlouvat s rodiči, sledovat dítě, vést o něm poznámky a portfolio ve snaze jej lépe dítě poznat, vysledovat jeho silné stránky a věnovat se rozvoji těchto oblastí v individuálních či jiných činnostech. Motivovat dítě, zvedat jeho sebevědomí, vést k řešení problémů, samostatnosti, k prosociálnímu cítění Být partner, dobrý pozorovatel a rádce = děti aktivně sledovat, navádět a motivovat k činnostem, nabízet hračky a pomůcky a vést k samostatnosti, utvářet samostatné, sebejisté a nezávislé jedince, schopné samostatného rozhodování a správného vyjadřování. Dávat dítěti kladnou zpětnou vazbu, hodnocení chování i výsledků práce. Ke vzdělávání na naší škole jsou používány rozličné pedagogické metody. Rády používáme prožitkové učení, individuální práci, podporujme děti v samostatných činnostech (pohybové aktivity, výtvarné hrátky, taneční chvilky, námětové a konstruktivní hry, vzdělávací programy na PC), učíme společnými metodami (grafomotorika, předpočetní činnosti, komunikativní činnosti, četba, pracovní listy, práce na interaktivní tabuli). Podporuje kooperativní činnosti mezi vrstevníky i rozličně starými dětmi ve třídě i v rámci školy. Ředitelka školy ve spolupráci s učitelkami pro zapojení v projektech využívá i projektového učení. Hlavní myšlenky našeho Školního vzdělávacího programu: - vzdělávání dětí rozvíjet prostřednictvím prožitku a praktické zkušenosti - podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést k soudržnosti, přátelství a porozumění - vést děti ke zdravému životnímu stylu 12

13 - podporovat duševní pohodu K účinné individualizaci jsme zavedli tato opatření: - Adaptační dotazník rodičům pro nové dítě - Záznamový arch dovedností, znalostí a pokroků dítěte - Dobré plánování vzdělávacích aktivit dle rozmanitých inteligencí H. Gardnera - Portfolio výkresů, prací a výše uvedených záznamů dítěte - Hodnotící formuláře dosažení dílčích cílů- výstupů dle RVP PV 4.1 vzdělávání dětí se specifickými potřebami: škola je připravena vzdělávat děti se specifickými potřebami, přízemí budovy je bezbariérové, škola je vybavena různými pomůckami i pro děti handicapované. V letošním školním roce 2012/13 nastoupí dítě s autismem. K tomuto dítěti byla doporučena asistentka, která sestaví individuální vzdělávací plán. Jeho vzdělávání se bude odvíjet na základě jeho potřeb a ve třídě budou připraveny podmínky na jeho vzdělávání- asistentka, vedení školy i učitelky budou spolupracovat s centrem Kociánka, u kterého bude dítě nadále vedeno. 4.2 vzdělávání dětí mimořádně nadaných: Škola je v určitých oblastech připravena i na vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Máme třídy s připojením na internet, interaktivní tabule, moderní knihy a encyklopedie, pomůcky pro pozorování a pokusy. Jsme připraveni se nadále vzdělávat pro potřeby těchto dětí ve spolupráci s odborníky. 5. Název a charakteristika vzdělávacího programu: Hlavním naším cílem je, aby si děti do MŠ chodily hrát, poznávat nové věci, nové kamarády, zajímavé hry, písničky a činnosti, aby rozvíjely svou zručnost, dovednost, získaly správné návyky chování, hygieny a sebeobsluhy. Přály bychom 13

14 si, aby v MŠ bylo dítě spokojené, šťastné, aby pobyt v MŠ nepociťovalo jako nutnost, když máma s tátou pracují. Celý pedagogický kolektiv naší školy bude při výchovně vzdělávací práci plně respektovat cíle a kompetence, které nám určuje RVP PV. V rámci vzdělávacího procesu využijeme všech podmínek, které naše MŠ má a zaměříme se na výchovu dítěte samostatného tak, aby z naší MŠ odcházely děti rozvinuté na základě svých možností a zájmů, po stránce sociální i psychické a aby dovedly získané znalosti a návyky uplatňovat v každodenním životě. Vzdělávací cíle: Náš ŠVP předpokládá: RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METOD A FOREM PRÁCE DLE RVP PV např.: - učitelky respektují fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tematické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky dětem - veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí - učitelky respektují individualitu každého dítěte. Vedou záznam o vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané - uplatňují se metody a formy práce, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporuje tak dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové - učitelky využívají spontánních nápadů dětí a poskytují dětem dostatek prostoru pro spontánní hry a jeho vlastní plány - učitelky uplatňují aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku - uskutečňuje se vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech. Obsah blok vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů - kompetenci dítěte Vzdělávací program je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Učitelky vzdělávací program dotváří konkrétní týdenní nabídkou dětem podle jejich individuality a věkového složení třídy. ŠVP umožňuje učitelkám ve třídě pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání. 14

15 Na co je kladen důraz: - na spojení vzdělávacích témat s praktickým životem - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost - na tvořivost učitelky při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem - na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kokem nás - na emoční prožitky dětí před získanými výsledky společných činností - na respektování specifik předškolního vzdělávání se schopností učitelky hledat a objevovat nové vzdělávací cesty - na písemné zaznamenávání vzdělávacích pokroků dítěte - na spoluúčast s rodinou - navazující pohodovou atmosféru, důvěru mezi rodiči, školou a dětmi - na uplatňování individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu při vstupu dítěte do mateřské školy - na vyváženost poměru samostatných i společných činností v během denního programu, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu - děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat - aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě - jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách - je dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně Vzdělávací oblasti dle RVP PV : 1. Dítě a jeho tělo oblast: Biologická - Modrá barva - vody 2. Dítě a jeho psychika oblast: Psychologická Žlutá barva - slunce 3. Dítě a ten druhý oblast: Interpersonální Červená barva - přátelství 4. Dítě a společnost oblast: Sociálně kulturní Bílá barva slavnostní 5. Dítě a svět oblast: Environmentální Zelená barva příroda 15

16 Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek - integrovaný blok. Jednotlivé bloky jsou zaměřené k určité společné charakteristice společné pro celou MŠ. Rámcové cíle dle RVP PV 1. Cíl rozvojový - rozvíjení dítěte a jeho schopností učení 2. Cíl hodnotový - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Cíl postojový - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 6. Vzdělávací obsah Vzdělávání je obsaženo ve 5 integrovaných blocích (IB). Každý integrovaný blok vychází z praktických životních problémů a situací, nebo je zaměřen k určitým činnostem, praktickým aktivitám. Jsou to: 1. Vím, kdo jsem a mezi lidmi nejsem sám Charakteristika: Vhodným a laskavým přijetím se snažíme usnadnit dětem vstup do MŠ, poznávat sám sebe samo, rozvíjet svoji fyzickou a psychickou zdatnost, osobní pohodu i pohodu prostředí (seznámit se s novými kamarády, prostředím školy a personálem, ve společném kolektivu třídy i školy). Seznamujeme děti s okolím školy, naším městem, jeho tradicemi a naší zemí, jejími krásami a bohatstvím. 2. Poznávám svět, který mě obklopuje Charakteristika: Činnostmi přiměřenými věku dítěte vedeme děti k osvojování jednoduchých poznatků o okolním světe, přírodě a jejích proměnách, naučit je pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. V přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti. Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou živou i neživou, planetou Zemí. Pravidelně se účastníme vzdělávacích akcí pořádaných ekologickým centrem Jezírko v Brně-Soběšicích. 3. Pečuji o své zdraví Charakteristika: Naučit se poznávat sám sebe, poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje, jako základu zdravého životního stylu. Rozvíjet schopnosti a dovednosti, zdravé sebevědomí, 16

17 vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Přijímat a vnímat základní hodnoty k životu ve všech jeho formách (vztahy v rodině, spoluvrstevníkům). Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 4. Poznávám tradice, svátky a oslavy Charakteristika: Aktivním zapojením do života obce rozvíjet u dětí estetické vnímání, cítění a prožívání. Děti se pravidelně účastní hustopečských akcí: tančí na Burčákových slavnostech, Dni seniorů, slavností mandlí a vína, firemních akcích. Výtvarnými pracemi obohacují výstavy pořádané městem, účastní se výtvarných soutěží, keramickými výrobky přispívají na Den otevřených dveří na MěÚ, Slavnost mandloní, Velikonoční výstava, tradičních výtvarných výstav U Synků. Během školního roku oslavujeme s dětmi narozeniny, také si rádi připomínáme tradice nejen našeho regionu, pečeme perníčky, zkoušíme vánoční zvyky, zdobíme velikonoční vajíčka. Pořádáme akce s rodiči - dýňování. Vánoční dílny, den dětí, loučení s předškoláky. 4. Hrajeme si v projektech Charakteristika: Zapojujeme se do mezinárodní spolupráce s partnerskými školami. Pracujeme formou projektového učení, s dětmi vzájemně plníme úkoly. Projekty ukončujeme dohodnutou formou, dle plánu. Usilujeme o certifikát kvality. Další projekty na škole jsou projekty environmentální. Každoročně na jiné téma, které dětem přiblíží možnost, nutnost i odpovědný přístup k přírodě a svému okolí Integrované bloky realizujeme nabídkou činností v několika tématech, každá třída však jich může mít více. Témata lze volit i situačně, reagovat na prožívané momenty, okolnosti, akce. Například: 1.Vím,kdo jsem a mezi lidmi nejsem sám První chvilky bez maminky aneb ahoj po prázdninách Moji noví kamarádi 17

18 Brzy budu školákem Já a moje rodina Já jsem malý muzikant Očekávaný výstup tohoto IB: - Pochopit, že každý má ve společenství (rodině, třídě, herní skupině) svou roli, podle které je potřeba se chovat 2. Poznávám svět, který mě obklopuje Podzim čaruje - bohatství našich zahrádek - co se děje v lese - strašáček Dýňáček - počasí je na draka (vítr, déšť, draci) - padá listí zlaté, rudé. Čas sněhových vloček - kamarádi v nouzi (zvířátka, ptáčci) - přijela k nám paní Zima - hrátky se sněhem Petrklíč k jaru klíč všechno klíčí, kvete - mláďátka - kam odešel sněhulák - ten dělá to a ten zas tohle Se sluníčkem do světa škola v přírodě - výlety - vodní hrátky - cestujeme letem, světem - hurá na prázdniny 18

19 Očekávané výstupy tohoto IB: - vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, jak svět přírody, tak i svět lidí - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických), i ve slovních odpovědích) 3. Pečuji o své zdraví Poznávám své tělo (smysly, stavba těla) Jak si chránit své zdraví Exkurse k lékařům, do lékárny Máme zelenou (doprava) Očekávané výstupy tohoto IB: - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - mít povědomí o některých způsobech ochrany, osobního zdraví a bezpečí 4. Poznávám tradice, svátky a oslavy Město tančí a zpívá (Burčákové slavnosti, Slavnost mandlí a vína ) Čas vánočního cinkání - adventní čas - Mikuláši, Mikuláši - těšíme se na vánoce - Na Tři krále o krok dále Masopustní veselí Přijel k nám karneval Hody, hody, doprovody Mamince pro radost Dneska máme velký den (Týden radovánek k MDD) 19

20 Očekávané výstupy tohoto IB: - Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) i cizím prostředí 5. Hrajeme si s projekty E-twinningové projekty- spolupráce s partnerskou MŠ ve Staré Turé a MŠ Prešov Mezinárodní dotační projekty- udržitelnost projektu Za hranice s Ferdou mravencem (2011) a Poznáváme svět našich přítel (2014) z FMP regionu Bílé Karpaty Očekávané výstupy tohoto IB: - Mít elementární povědomí o existenci rozličných zemí a kultur - Nabízet dětem možnost samostatného projevu, spoluúčasti, zaujetí pro dané téma Témata naplňujeme formou volby dílčích cílů. Rozpracování dílčích cílů nalezneme v třídním vzdělávacím programu (dále jen TVP). TVP má každá třída svůj, není veřejným dokumentem a může obsahovat: seznamy tříd, akce plánované pro danou třídu, přípravy učitelek na práci s dětmi, pracovní listy, texty básní, záznamy písní, fotogalerii života třídy Dílčí cíle z RVP PV: dílčí cíle pro vzdělávání jsou rozděleny do 5 oblastí vzdělávání. 1. Dítě a jeho tělo: Uvědomění si vlastního těla. - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 20

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více