Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky. 3.2 životospráva. 3.3 psychosociální podmínky"

Transkript

1 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 věcné podmínky 3.2 životospráva 3.3 psychosociální podmínky 3.4 organizace 3.5 řízení MŠ 3.6 personální a pedagogické podmínky 3.7 spoluúčast rodičů 3.8 partneři školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 vzdělávání dětí se speciálními potřebami 4.2 vzdělávání dětí mimořádně nadaných 5. Název a charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém školy 8. Závěr 9. Slovník cizích pojmů 10. Přílohy ŠVP- Roční plán - Plán DVPP - Školní řád 1

2 Úvod : Tento školní vzdělávací plán (dále jen ŠVP )byl vytvořen pedagogickými pracovnicemi školy ve dnech 28. a Respektujeme v něm poznatky nám nadřazeného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, využíváme znalostí prostředí školy, požadavků a potřeb dětí i rodičů. Řídíme se závaznými právními předpisy, vztahujících se k naší práci. Respektujeme požadavky a možnosti zřizovatele jak finanční, tak organizační. Při práci pedagogické respektujeme vývojovou psychologii dítěte, požadavky dnešní doby na rozvoj a vzdělávání dítěte - např. modernizace podmínek vzdělávání. Za tento ŠVP odpovídá ředitelka školy. ŠVP bude k dispozici široké veřejnosti ve vstupních prostorách školy. Bc. Blanka Nešporová, ředitelka 2

3 1.identifikační údaje školy a) Název: Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: Sídlo: Školní 25, Hustopeče Statutární zástupce: Bc. Blanka Nešporová Kontakty: telefon-pevná linka web školy: mobilní telefon ředitelky školy: fotogalerie školy: b) Zřizovatel: Název: Město Hustopeče Sídlo: Dukelské nám.2/2, Hustopeče Starosta: Ing. Luboš Kuchynka Kontakty: telefon-pevná linka Web: c) Název ŠVP: d) Zpracovatelé: Bc. Blanka Nešporová, ředitelka Miroslava Beranová, zástupkyně ředitele Hana Dubská, učitelka Eva Horáková, učitelka Miroslava Malárová, učitelka Ilona Pelikánová, učitelka Miloslava Pinkavová, učitelka Jana Vykydalová, učitelka 3

4 2. Charakteristika školy První děti byly přijaty do naší MŠ k , kdy školu slavnostně otevřela místní pobočka závodu NHKG se sídlem v Ostravě. Škola byla v té době podniková, později státní. Od roku 2002 se stala právním subjektem zřizovaným městem Hustopeče a začlenila se do rejstříku škol. Kapacita školy je 120 dětí, čemuž odpovídá prostornost školy, tříd i dostatek sociálních zařízení ve škole. Již od zřízení školy je součástí areálu velká klidná zahrada, vybavená na celoroční pobyt dětí. Nyní je účelně zařízena herními prvky, má hřiště s umělým povrchem, soustavy průlezek, plochy oddychové i aktivní a je prostorově dostačující pro všech 112 přihlášených dětí. V loňském roce bylo zrekonstruováno sociální zařízení na zahradě. Součástí školy je školní jídelna. Vaří pro děti i zaměstnance školy. Kapacita ŠJ je 150 dětí, je tedy dostačující. Vybavení ŠJ je moderní, stále obnovované. Již nevyhovující je stav vodovodního řádu, odpadů a obkladů jídelny. Škola sestává ze dvou podlažních křídel, spojených uprostřed nízkou hospodářskou budovou. Zde je ředitelna, šatny provozních zaměstnanců, sklad prádla, kancelář vedoucí ŠJ, kuchařek a samotná kuchyně. V podlažních křídlech jsou třídy- vždy 2 nad sebou. V předním traktu třída žlutá a červená, v zadním modrá a zelená. Každá se skládá z šaten učitelek, šaten pro děti, umýváren, skladu lůžkovin a hlavně velkých prostorných a světlých tříd. Třídy jsou vkusně a moderně zařízeny, odpovídají požadavkům pro moderní způsoby výuky. Škola byla postavena brigádně - tehdy tzv. v akci Z. Jedná se o budovu montovanou, s ocelovou konstrukcí. Z původního provedení byla v roce 2007 zrekonstruována zvenčí, kdy proběhla oprava ocelových nosníků, střechy, výměna oken, dveří, zateplení a nová fasáda. Bohužel nedošlo na rekonstrukci vnitřní. Stav vodovodního řádu a topného systému je havarijní, tudíž je nutné jej co nejdřív zrekonstruovat. V roce 2012 byl tedy vypracován plán, který rekonstrukci plánuje v nejbližší době, na 4 etapy. V letošním roce byla provedena 1.etepazrekonstruována kotelna. A naše vize?? Vytvořit školu otevřenou rodičům a partnerům. Individuálním přístupem dětem zajistit radostné chvíle a pocit sebevědomí. Zajímavými metodami práce nadchnout děti pro aktivní zapojení. Efektivně pracovat na budování a rozvoji školy 4

5 Logo: Můžeme říci, že jsme moderní a otevřenou mateřskou školou. 3) Podmínky a organizace vzdělávání: 3.1 Věcné podmínky: Prostory školy odpovídají současným kapacitním, hygienickým i bezpečnostním předpisům. Osvětlení, sportovní zařízení (i na zahradě školy) odpovídají požadavkům dle počtu i věku dětí. Nábytek v horních třídách je zastaralý. Hračky, pomůcky, doplňky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy půjčovat i je uklízet, jsou z nezávadných matriálů. Děti se samy podílí svými pracemi na výzdobě tříd i přilehlých prostor. Obě horní třídy jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi. Co bychom rády zlepšily? zrekonstruovat celý vodovodní řád-umývárny u tříd, topení, kuchyni do roku 2015, odpovídá zřizovatel pořídit na zahradu mlhoviště" pro horké dny do roku 2015, odpovídá ředitelka zavést více environmentálních prvků na zahradu i do tříd do září 2013, odpovídá ředitelka zakoupit nový nábytek do zelené třídy a červené třídy do června 2013, odpovídá ředitelka 3.2 Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava i s pitným režimem. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Děti mají dostatek volného pohybu, především venku. 5

6 Denně dostatečně větráme ve třídách. Respektujeme individuální potřebu odpočinku a spánku dětí na lehátku. Pravidelně pereme lůžkoviny, pyžamka dáváme rodičům k výměně. Po dohodě s rodiči respektujme výběr stravy u dítěte. Co bychom rády zlepšily? zlepšit kulturu stolování Ihned, odpovídají učitelky na třídách přidáme možnost přenesení aktivit v příznivých dnech na školní zahradu nebo do přírody v případě pěkného počasí, odpovídají učitelky na třídách 3.3 Psychosociální podmínky: K pocitu bezpečí, jistoty a uspokojení dětí vycházíme z Maslowovy pyramidy lidských potřeb: 4. Sebevědomí 3. Sebedůvěra, sebeúcta, 2. Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti 1. Všechny fyziologické potřeby (teplo, světlo, strava, pitný režim) Dětem je nabídnut adaptační program- pravidelné příchody dětí s rodiči k poznání prostředí, režimu i zaměstnanců. Dítě má možnost si dostatečně pohrát, svůj výtvor vystavit, dokončit práci. Učitelka má k dítěti partnerský přístup, jeho činnosti zpětně hodnotí, motivuje ho a zvedá jeho sebevědomí. Učitelka ctí individualitu dítěte, uspokojuje potřeby dětí. Učitelka s dětmi volí pravidla soužití, vede děti k jejich dodržování. V celé MŠ dětem umožňujeme svobodnou volnost, pokud dětí dodrží tato pravidla: - při příchodu se přivítám, při odchodu se rozloučím - s hračkami zacházím, jako by byly moje, uklízím je na svá místa - respektuji všechny děti a dospělé a chovám se k nim jako kamarád, pomáhám jim - běhám jen na koberci, mezi stolečky bych se mohl zranit - mluvím polohlasem, protože je nás plná třída 6

7 Co bychom rády zlepšily? vytvořit ve třídě centra pro zabezpečení individualizace dítěte (samostatná volba činnosti dítětem) do června 2013, odpovídají učitelky na třídě vést děti k respektování a dodržování pravidel soužití v kolektivu za účelem porozumění ostatních průběžně, trvalý úkol, odpovídají učitelky, i všechny pracovnice 3.4 Organizace chodu MŠ: Vzdělávání probíhá ve 4 třídách, děti jsou děleny na smíšené skupiny. Učitelky odpovídají za to, že pg. náplň je přiměřená věku a potřebám dětí, a je v souladu s RVP PV. Denní řád je pružný, střídají se aktivity samostatné a společné, přizpůsobený potřebám dítěte. Učitelky se věnují dětem a jejich vzdělávání. MŠ spolupracuje s partnery (viz kap. 3.8), čímž rozšiřuje svoji činnost. Využíváme zpětné vazby- dotazníky od rodičů, sešit přání a důvěry. Co bychom rády zlepšily? zavést anonymní schránky přání a důvěry - sešit není relevantní do října 2012, odpovídá ředitelka školy zavést měsíční přehled chystaných akcí pro včasnou informovanost rodičů ihned- odpovídá ředitelka školy 3.5 Řízení školy: Práce ve škole je výsledkem kolektivního plánování, spolupráce a evaluace. Ředitelka: Podporuje prohlubování znalostí všech -dalším vzděláváním v kurzech. Na škole uplatňuje demokratický styl vedení. Deleguje úkoly na podřízené, vyžaduje předložení plnění úkolů. Zastupuje školu na veřejnosti. Zajišťuje spolupráci s partnery, sponzoring. 7

8 Co bychom rády zlepšily? nadále využívat nabídek vzdělávacích středisek za účelem zdokonalení naší práce Průběžně, odpovídá ředitelka motivovat k vytvoření kariérového plánu pracovnic, osobního rozvoje 3.6. Personální zajištění: Na škole pracuje 14 stálých zaměstnanců- žen. Průběžně, motivuje ředitelka Ředitelka školy Bc. Blanka Nešporová, plně kvalifikovaná, s praxí 25 let, dále se vzdělává vysokoškolským studiem na UK v Praze, je projektový manažer školy, vede mezinárodní e-twinningové aktivity. Učitelky: Miroslava Beranová- zástupce ředitele, vede kroužek Angličtinka hrou, Hana Dubská- kroužek Veselé pískání na flétnu, Edukačně - stimulační skupiny, Eva Horáková- folklorní kroužek, Miroslava Malárová- zabezpečuje taneční vystoupení a je zdravotníkem školy, Ilona Pelikánová- logopedický preventista, Edukačně -stimulační skupiny, Veronika Střelcová -logopedický preventista, Jana Vykydalová vede výtvarný kroužek a keramiku Tyto všechny jsou plně kvalifikované s dlouholetou praxí. Provozní zaměstnanci: Vedoucí ŠJ Marta Lazorková, vedoucí kuchařka Renata Hájková a kuchařka Renata Štěpánková Domovnice Jarmila Fojtíková, uklízečky Lenka Štěpničková, Ludmila Horáková Topení a opravy zabezpečuje zaměstnanec zřizovatele Josef Stroh Právě byla přijata asistentka Lenka Tomková k integrovanému dítěti od asistentka Martina Kernová k integrovanému dítěti s nástupem od Externě k nám docházející klinická logopedka: Mgr.Petláková. Co bychom rády zlepšily? adaptačním programem uvést asistentky k integrovanému dítěti a vytvořit podmínky pro její práci do prosince 2014, odpovídá ředitelka 3.7 Spolupráce s rodinou: Pořádáme třídní schůzky (pro rodiče nově přijatých dětí, rodiče předškoláků, ke škole v přírodě). 8

9 Organizujeme besídky (vánoční, jarní a veřejná vystoupení). Dáváme možnost vstupu rodičů do třídy i během roku. Nabízíme konzultační (hovorové) hodiny. Umožňujeme zapojení do projektů, e-twinningových aktivit. Nabízíme řešení vzdělávacích či výchovných problémů. Vítáme sponzoring, exkurze. Vyžadujeme zapojení rodičů do kurzu edukačně-stimulačních skupin. Rozdáváme evaluační dotazníky. Co bychom rády zlepšily? 3.8. Partneři školy zavést půjčování odborné literatury rodičům stále, odpovídá ředitelka nabídnout možnost nahlédnutí (a diskuse)do portfolia vlastního dítěte kdykoliv během školního roku, odpovídají oslovené učitelky Spolupráce s partnery školy je pro nás jednou z pravidelných aktivit. Naše spolupráce je vždy vstřícná a oboustranně přínosná. Jedná se o: Centrum volného času Hustopeče, Kultura a marketing města, obě praktické dětské lékařky, Hasiči Hustopeče, Policie Hustopeče, obě ZŠ ve městě, Ekologické centrum Jezírko Brno, MŠ u Rybiček Hustopeče, Dům Zdraví Hustopeče, Pedagogicko-psychologická poradna Hustopeče,Logopedická ordinace, SPC při Základní škole Brno-Štolcova, Region Bílé Karpaty Zlín, partnerské MŠ Stará Turá a MŠ Prešov ze Slovenska., společnost Slepíši, Oční optika a příležitostně další. Co bychom rády zlepšily? v rámci sdílených dobrých praxí spolupracovat i s mateřskými školami v okolí- Podivín, Rakvice, Velké Bílovice, Boleradice, Starovice atd. od září 2012 nadále, odpovídá ředitelka, zástupkyně 4. Organizace vzdělávání: Na škole vzděláváme děti zpravidla od 3 let, které jsou správním řádem přijaty dle kritérií pro přijetí. Současná kritéria pro přijetí: Přihlášku lze podat kdykoli, bude však nejprve akceptována ta, která byla doručena v době vyhlášeného přijímacího řízení. 9

10 Přijímání dětí: Děti přijímáme vždy k 1.9. následujícího roku. Děti lze přijmout na dobu určitou. Přijímáme pouze děti, které jsou řádně očkované (viz potvrzení praktické dětské lékařky). 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (Školský zákon 564/2000 Sb.). 2. Děti pětileté, dále děti čtyřleté, přihlášené na celodenní docházku s trvalým bydlištěm v Hustopečích. 3. Opětovné žádosti nepřijatých dětí z loňského roku. 4. Sourozenci již chodících dětí 5. Děti zapsané na pravidelnou celodenní docházku, po dosažení 3 let věku, jejichž rodiče jsou zaměstnaní. 6. Děti zapsané na docházku 4 -hodinovou, pokud jsou ještě volná místa v MŠ. Pokud nastane situace, že na poslední volná místa podá žádost více rodičů současně, přijme ředitelka přednostně děti starší. Kritéria je možná dle momentální situace nebo požadavků zřizovatele měnit. Vzdělávání: Vzdělávání probíhá zpravidla od 1.9. do 30.6.roku následujícího. Dle pokynů Ministerstva školství dodržujeme termíny prázdnin. Provoz je o podzimních, jarních prázdninách většinou pouze omezen na 2 třídy, o letních prázdninách máme zavřeno 1 měsíc. Rodiče se o termínech uzavření školy dozvídají předem, ztvrzují toto seznámení s dokumentem svým podpisem. Děti jsou vzdělávány ve 4 třídách, věková skladba je 3-5 let ve spodních třídách, 4-6(7) let v horních třídách. Třídy jsou rozlišeny barevně a každá má svůj název: žlutá- sluníčka, červená- berušky, modrá- motýlci, zelená žabičky. Při příchodu se děti schází ve žluté třídě. Dle průběžného nástupu učitelek se rozchází do kmenových tříd. Denní činnost vychází z organizace dne a potřeb dětí. Strava je podávána ve 3 hodinových intervalech, vždy dodržujeme hygienické návyky. Odpočinek dětí se podřizuje potřebám dětí, malé děti odpočívají dle potřeb déle. Starší děti mohou po krátkém odpočinku odejít pod vedením učitelky do kroužku, nebo si mohou vybrat některou z klidových aktivit u stolečků. Kroužky na škole zabezpečují učitelky, jsou realizovány odpoledne, po krátkém odpočinku dětí. Odpoledne učitelky využívají i možnosti individuální práce s dětmi nebo opakovacích chvilek. Odpolední činnosti se odvíjí od individuálních potřeb a zálib dětí, rozchází se nejprve ze svých tříd, k závěru ze spodních tříd. 10

11 K pocitu bezpečí a jistoty dětí přispívá organizace dne a rituály, zavedené ve třídách. Respektujeme tak zdravý životní styl, možnosti a potřeby dětí. Organizace dne: V mateřské škole celý den děláme: scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí ovocná mísa, individuální činnosti, přesnídávka vzdělávací činnost, práce s dětmi pobyt venku, pohybové aktivity hygiena, oběd příprava na oběd, poslech pohádek opakovací chvilky odpočinek dětí vstávání, hygiena, převlékání odpolední svačina zájmové činnosti dětí volné hry, rozcházení domů 11

12 Způsoby práce na třídách: Integrované bloky = přípravy na práci s dětmi (- uč. si zvolí téma vyplývající z ŠVP, ročního období, z událostí, které děti právě vnímají- roční období, tradice, aktuální situace atd., a k tomuto okruhu zvolí činnost dle Teorie rozmanitých inteligencí H.Gardnera. Tyto činnosti bude navrhovat tak, aby byly dodrženy 4 zásady plánování: samostatnost volby materiálů, kooperace dětí, samostatnost volby postupů a možnost pracovat individuálně. Tyto zásady vedou k rozvoji klíčových kompetencí u dětí (viz RVP PV). Téma je možné obohatit o částečně řízené činnosti či činnosti řízené zcela a to tak, aby příprava obsáhla všech 5 oblastí rozvoje dítěte). Rituály na třídě = přivítání dítěte, vyslechnutí jeho prožitků, sdělení pocitů - pozvolná svačina na znamení vyvěšeného hrníčku - úklid hraček na znamení zvonečku- trianglu - oslava narozenin dětí - rodiče mají možnost vstupu do tříd Rozvíjet osobnost dítěte = rozmlouvat s rodiči, sledovat dítě, vést o něm poznámky a portfolio ve snaze jej lépe dítě poznat, vysledovat jeho silné stránky a věnovat se rozvoji těchto oblastí v individuálních či jiných činnostech. Motivovat dítě, zvedat jeho sebevědomí, vést k řešení problémů, samostatnosti, k prosociálnímu cítění Být partner, dobrý pozorovatel a rádce = děti aktivně sledovat, navádět a motivovat k činnostem, nabízet hračky a pomůcky a vést k samostatnosti, utvářet samostatné, sebejisté a nezávislé jedince, schopné samostatného rozhodování a správného vyjadřování. Dávat dítěti kladnou zpětnou vazbu, hodnocení chování i výsledků práce. Ke vzdělávání na naší škole jsou používány rozličné pedagogické metody. Rády používáme prožitkové učení, individuální práci, podporujme děti v samostatných činnostech (pohybové aktivity, výtvarné hrátky, taneční chvilky, námětové a konstruktivní hry, vzdělávací programy na PC), učíme společnými metodami (grafomotorika, předpočetní činnosti, komunikativní činnosti, četba, pracovní listy, práce na interaktivní tabuli). Podporuje kooperativní činnosti mezi vrstevníky i rozličně starými dětmi ve třídě i v rámci školy. Ředitelka školy ve spolupráci s učitelkami pro zapojení v projektech využívá i projektového učení. Hlavní myšlenky našeho Školního vzdělávacího programu: - vzdělávání dětí rozvíjet prostřednictvím prožitku a praktické zkušenosti - podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, vést k soudržnosti, přátelství a porozumění - vést děti ke zdravému životnímu stylu 12

13 - podporovat duševní pohodu K účinné individualizaci jsme zavedli tato opatření: - Adaptační dotazník rodičům pro nové dítě - Záznamový arch dovedností, znalostí a pokroků dítěte - Dobré plánování vzdělávacích aktivit dle rozmanitých inteligencí H. Gardnera - Portfolio výkresů, prací a výše uvedených záznamů dítěte - Hodnotící formuláře dosažení dílčích cílů- výstupů dle RVP PV 4.1 vzdělávání dětí se specifickými potřebami: škola je připravena vzdělávat děti se specifickými potřebami, přízemí budovy je bezbariérové, škola je vybavena různými pomůckami i pro děti handicapované. V letošním školním roce 2012/13 nastoupí dítě s autismem. K tomuto dítěti byla doporučena asistentka, která sestaví individuální vzdělávací plán. Jeho vzdělávání se bude odvíjet na základě jeho potřeb a ve třídě budou připraveny podmínky na jeho vzdělávání- asistentka, vedení školy i učitelky budou spolupracovat s centrem Kociánka, u kterého bude dítě nadále vedeno. 4.2 vzdělávání dětí mimořádně nadaných: Škola je v určitých oblastech připravena i na vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Máme třídy s připojením na internet, interaktivní tabule, moderní knihy a encyklopedie, pomůcky pro pozorování a pokusy. Jsme připraveni se nadále vzdělávat pro potřeby těchto dětí ve spolupráci s odborníky. 5. Název a charakteristika vzdělávacího programu: Hlavním naším cílem je, aby si děti do MŠ chodily hrát, poznávat nové věci, nové kamarády, zajímavé hry, písničky a činnosti, aby rozvíjely svou zručnost, dovednost, získaly správné návyky chování, hygieny a sebeobsluhy. Přály bychom 13

14 si, aby v MŠ bylo dítě spokojené, šťastné, aby pobyt v MŠ nepociťovalo jako nutnost, když máma s tátou pracují. Celý pedagogický kolektiv naší školy bude při výchovně vzdělávací práci plně respektovat cíle a kompetence, které nám určuje RVP PV. V rámci vzdělávacího procesu využijeme všech podmínek, které naše MŠ má a zaměříme se na výchovu dítěte samostatného tak, aby z naší MŠ odcházely děti rozvinuté na základě svých možností a zájmů, po stránce sociální i psychické a aby dovedly získané znalosti a návyky uplatňovat v každodenním životě. Vzdělávací cíle: Náš ŠVP předpokládá: RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METOD A FOREM PRÁCE DLE RVP PV např.: - učitelky respektují fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tematické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky dětem - veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí - učitelky respektují individualitu každého dítěte. Vedou záznam o vzdělávacích pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané - uplatňují se metody a formy práce, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporuje tak dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové - učitelky využívají spontánních nápadů dětí a poskytují dětem dostatek prostoru pro spontánní hry a jeho vlastní plány - učitelky uplatňují aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku - uskutečňuje se vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech. Obsah blok vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů - kompetenci dítěte Vzdělávací program je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Učitelky vzdělávací program dotváří konkrétní týdenní nabídkou dětem podle jejich individuality a věkového složení třídy. ŠVP umožňuje učitelkám ve třídě pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání. 14

15 Na co je kladen důraz: - na spojení vzdělávacích témat s praktickým životem - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost - na tvořivost učitelky při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem - na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kokem nás - na emoční prožitky dětí před získanými výsledky společných činností - na respektování specifik předškolního vzdělávání se schopností učitelky hledat a objevovat nové vzdělávací cesty - na písemné zaznamenávání vzdělávacích pokroků dítěte - na spoluúčast s rodinou - navazující pohodovou atmosféru, důvěru mezi rodiči, školou a dětmi - na uplatňování individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu při vstupu dítěte do mateřské školy - na vyváženost poměru samostatných i společných činností v během denního programu, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu - děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat - aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě - jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách - je dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně Vzdělávací oblasti dle RVP PV : 1. Dítě a jeho tělo oblast: Biologická - Modrá barva - vody 2. Dítě a jeho psychika oblast: Psychologická Žlutá barva - slunce 3. Dítě a ten druhý oblast: Interpersonální Červená barva - přátelství 4. Dítě a společnost oblast: Sociálně kulturní Bílá barva slavnostní 5. Dítě a svět oblast: Environmentální Zelená barva příroda 15

16 Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek - integrovaný blok. Jednotlivé bloky jsou zaměřené k určité společné charakteristice společné pro celou MŠ. Rámcové cíle dle RVP PV 1. Cíl rozvojový - rozvíjení dítěte a jeho schopností učení 2. Cíl hodnotový - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Cíl postojový - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 6. Vzdělávací obsah Vzdělávání je obsaženo ve 5 integrovaných blocích (IB). Každý integrovaný blok vychází z praktických životních problémů a situací, nebo je zaměřen k určitým činnostem, praktickým aktivitám. Jsou to: 1. Vím, kdo jsem a mezi lidmi nejsem sám Charakteristika: Vhodným a laskavým přijetím se snažíme usnadnit dětem vstup do MŠ, poznávat sám sebe samo, rozvíjet svoji fyzickou a psychickou zdatnost, osobní pohodu i pohodu prostředí (seznámit se s novými kamarády, prostředím školy a personálem, ve společném kolektivu třídy i školy). Seznamujeme děti s okolím školy, naším městem, jeho tradicemi a naší zemí, jejími krásami a bohatstvím. 2. Poznávám svět, který mě obklopuje Charakteristika: Činnostmi přiměřenými věku dítěte vedeme děti k osvojování jednoduchých poznatků o okolním světe, přírodě a jejích proměnách, naučit je pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. V přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti. Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované přírodou. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou živou i neživou, planetou Zemí. Pravidelně se účastníme vzdělávacích akcí pořádaných ekologickým centrem Jezírko v Brně-Soběšicích. 3. Pečuji o své zdraví Charakteristika: Naučit se poznávat sám sebe, poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje, jako základu zdravého životního stylu. Rozvíjet schopnosti a dovednosti, zdravé sebevědomí, 16

17 vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Přijímat a vnímat základní hodnoty k životu ve všech jeho formách (vztahy v rodině, spoluvrstevníkům). Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 4. Poznávám tradice, svátky a oslavy Charakteristika: Aktivním zapojením do života obce rozvíjet u dětí estetické vnímání, cítění a prožívání. Děti se pravidelně účastní hustopečských akcí: tančí na Burčákových slavnostech, Dni seniorů, slavností mandlí a vína, firemních akcích. Výtvarnými pracemi obohacují výstavy pořádané městem, účastní se výtvarných soutěží, keramickými výrobky přispívají na Den otevřených dveří na MěÚ, Slavnost mandloní, Velikonoční výstava, tradičních výtvarných výstav U Synků. Během školního roku oslavujeme s dětmi narozeniny, také si rádi připomínáme tradice nejen našeho regionu, pečeme perníčky, zkoušíme vánoční zvyky, zdobíme velikonoční vajíčka. Pořádáme akce s rodiči - dýňování. Vánoční dílny, den dětí, loučení s předškoláky. 4. Hrajeme si v projektech Charakteristika: Zapojujeme se do mezinárodní spolupráce s partnerskými školami. Pracujeme formou projektového učení, s dětmi vzájemně plníme úkoly. Projekty ukončujeme dohodnutou formou, dle plánu. Usilujeme o certifikát kvality. Další projekty na škole jsou projekty environmentální. Každoročně na jiné téma, které dětem přiblíží možnost, nutnost i odpovědný přístup k přírodě a svému okolí Integrované bloky realizujeme nabídkou činností v několika tématech, každá třída však jich může mít více. Témata lze volit i situačně, reagovat na prožívané momenty, okolnosti, akce. Například: 1.Vím,kdo jsem a mezi lidmi nejsem sám První chvilky bez maminky aneb ahoj po prázdninách Moji noví kamarádi 17

18 Brzy budu školákem Já a moje rodina Já jsem malý muzikant Očekávaný výstup tohoto IB: - Pochopit, že každý má ve společenství (rodině, třídě, herní skupině) svou roli, podle které je potřeba se chovat 2. Poznávám svět, který mě obklopuje Podzim čaruje - bohatství našich zahrádek - co se děje v lese - strašáček Dýňáček - počasí je na draka (vítr, déšť, draci) - padá listí zlaté, rudé. Čas sněhových vloček - kamarádi v nouzi (zvířátka, ptáčci) - přijela k nám paní Zima - hrátky se sněhem Petrklíč k jaru klíč všechno klíčí, kvete - mláďátka - kam odešel sněhulák - ten dělá to a ten zas tohle Se sluníčkem do světa škola v přírodě - výlety - vodní hrátky - cestujeme letem, světem - hurá na prázdniny 18

19 Očekávané výstupy tohoto IB: - vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, jak svět přírody, tak i svět lidí - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických), i ve slovních odpovědích) 3. Pečuji o své zdraví Poznávám své tělo (smysly, stavba těla) Jak si chránit své zdraví Exkurse k lékařům, do lékárny Máme zelenou (doprava) Očekávané výstupy tohoto IB: - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - mít povědomí o některých způsobech ochrany, osobního zdraví a bezpečí 4. Poznávám tradice, svátky a oslavy Město tančí a zpívá (Burčákové slavnosti, Slavnost mandlí a vína ) Čas vánočního cinkání - adventní čas - Mikuláši, Mikuláši - těšíme se na vánoce - Na Tři krále o krok dále Masopustní veselí Přijel k nám karneval Hody, hody, doprovody Mamince pro radost Dneska máme velký den (Týden radovánek k MDD) 19

20 Očekávané výstupy tohoto IB: - Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) i cizím prostředí 5. Hrajeme si s projekty E-twinningové projekty- spolupráce s partnerskou MŠ ve Staré Turé a MŠ Prešov Mezinárodní dotační projekty- udržitelnost projektu Za hranice s Ferdou mravencem (2011) a Poznáváme svět našich přítel (2014) z FMP regionu Bílé Karpaty Očekávané výstupy tohoto IB: - Mít elementární povědomí o existenci rozličných zemí a kultur - Nabízet dětem možnost samostatného projevu, spoluúčasti, zaujetí pro dané téma Témata naplňujeme formou volby dílčích cílů. Rozpracování dílčích cílů nalezneme v třídním vzdělávacím programu (dále jen TVP). TVP má každá třída svůj, není veřejným dokumentem a může obsahovat: seznamy tříd, akce plánované pro danou třídu, přípravy učitelek na práci s dětmi, pracovní listy, texty básní, záznamy písní, fotogalerii života třídy Dílčí cíle z RVP PV: dílčí cíle pro vzdělávání jsou rozděleny do 5 oblastí vzdělávání. 1. Dítě a jeho tělo: Uvědomění si vlastního těla. - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 Věcné podmínky. 3.2 Ţivotospráva. 3.3 Psychosociální podmínky

Obsah: 1. Identifikační údaje. 2. Charakteristika školy. 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 Věcné podmínky. 3.2 Ţivotospráva. 3.3 Psychosociální podmínky Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání: 3.1 Věcné podmínky 3.2 Ţivotospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace chodu MŠ 3.5 Řízení MŠ 3.6 Personální a pedagogické

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNĚ POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT Vychází z: Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22 a přílohy č.j. 9482/2012-22 Zpracovala: Bc. Helena Šeflová

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ RAKVICE S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT Program vypracován: srpen 2015 Platný od 1. 9. 2015 1 OBSAH: I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více