Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období"

Transkript

1 Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období MIROSLAV VOJKOVSKÝ I. MÍSTOSTAROSTA Narodil se v roce 1946 ve ternberku. Po ukonãení základní kolní docházky v roce 1961 zaãal studovat na prûmyslové kole chemické v Pfierovû. Po ukonãení základní vojenské sluïby nastoupil sluïbu u policie a slouïil u mûstské správy v Ostravû a Hru ovû. V roce 1973 ukonãil studium na stfiední ekonomické kole v Pardubicích. V roce 1976 ode el od policie a do roku 1980 pracoval jako hospodáfi ve Fakultní nemocnici Olomouc PL ternberk, poté v Moravsk ch chemick ch závodech Ostrava. Od ledna 1990 je ãlenem âssd. Od roku 1990 je ãlenem Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava a od roku 1992 ãlenem Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava. Na zasedání zastupitelstva byl zvolen I. místostarostou pro volební období ídí odbory v stavby, Ïivotního prostfiedí a vodního hospodáfiství, investiãní, dopravy a komunálních sluïeb. Spolupracuje s mûstskou policií pfii zabezpeãení místních záleïitostí vefiejného pofiádku. JARMILA GROSSMANNOVÁ II. MÍSTOSTAROSTKA Se narodila v roce 1951 v Ostravû Zábfiehu. Po absolvování základní devítileté koly studovala v letech na Stfiední pedagogické kole v Novém Jiãínû. V letech 1970 aï 1973 pracovala jako vychovatelka v Dûtském domovû v Opavû, od roku 1976 do nastoupení do funkce místostarostky na eho obvodu v Základní kole v Kunãiãkách, kde pracovala jako vedoucí vychovatelka kolního klubu a kolní druïiny na Tfiebízského ulici a uãitelka v pfiípravném roãníku. V uplynulém volebním období byla ãlenkou kolské komise pfii Radû mûstského obvodu Slezská Ostrava a metodikem dopravní v chovy pro základní koly. Jejími zájmy jsou hudba, literatura, cestování a sport. ídí odbor sociálních vûcí a odbor kolství a kultury. LUBOMÍR ŠVEC III. MÍSTOSTAROSTA Narodil se roku Má stfiední odborné vzdûlání v oboru elektrotechnika, byl zamûstnán ve Vítkovick ch Ïelezárnách, po roce 1989 soukromû podnikal. Od roku 1990 je ãlenem Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava, nejprve pracoval v kontrolní komisi, od roku 1998 v kontrolním v boru. Je ãlenem ODS. ídí odbory financí a rozpoãtu, majetkov, bytového hospodáfiství. JAROMÍR WAGNER STAROSTA MùSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA Narodil se v Ostravû-Kunãicích. Po ukonãení studia na Stfiední prûmyslové kole hutní nastoupil v roce 1959 do zamûstnání v Nové huti v Kunãicích, závod rourovny, kde pracoval nepfietrïitû 43 let. Za toto období postupnû pro el v emi provozy a vykonával fiadu funkcí, od profesí dûlnick ch aï po technicko-hospodáfiské. Je Ïenat, má tfii dospûlé dûti. Do politického dûní vstoupil v roce Po tfii funkãní období byl ãlenem Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava.

2 2 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava Celkov poãet voliãû byl Poãet odevzdan ch obálek byl Volební úãast ãinila 34,47 procenta. Do 35ãlenného Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava byli zvoleni: Bydli tû Za ODS: Mgr. Jifií Smûlík Jungbauerova 6, Kunãice 1233 Jaromír Wagner Îelezniãáfiská 12, Kunãice 1195 Lubomír vec Olbrachtova 31, Slezská Ostrava 1147 Ing. arch. Josef Havlíãek Bohumínská 48, Slezská Ostrava 1163 Radomír Mandok Jungbauerova 4, Kunãice 1172 Ing. Jifií ZrÛnek KfiíÏkovského 9, Slezská Ostrava 1120 Mgr. Ludmila Ohnheiserová Bohumínská 58, Slezská Ostrava 1131 Lenka Hambálková Bukovanského 32, Slezská Ostrava 1119 Hana Mocková Velkostranní 19, Muglinov 1145 Alena Borková Hajnova 105/17, Muglinov 1103 Anna Hyvnarová Bukovanského 35, Slezská Ostrava 1118 Za KfiesÈansko-demokratickou unii - âs. stranu lidovou: Ing. Petr Kudela Záblatská 41, Hefimanice 601 Doc. Mgr. Jan Hali ka Na Vizinû 5, Slezská Ostrava 488 Mgr. Marie Gospo ová Îitná 51, Anto ovice 487 Za Komunistickou stranu âech a Moravy: Ing. Justina Kamená 1059 ( podala písemnou rezignaci) Rostislav Dlouh Hladnovská 130, Muglinov 1049 Zdenûk Martínek Zapletalova 2, Hefimanice 1000 Zastupitelstvo mûstského obvodu Slezská Ostrava zvolilo starostou mûstského obvodu Slezská Ostrava pana Jaromíra Wagnera (kandidoval za volební stranu ODS), do funkce 1. místostarosty Miroslava Vojkovského (kandidoval za volební stranu âssd), do funkce 2. místostarosty Jarmilu Grossmannovou (kandidovala za volební stranu âssd) a do funkce 3. místostarosty Lubomíra vece (kandidoval za volební stranu ODS). Dal ími ãleny Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava zastupitelstvo zvolilo Pavla Benãíka (kandidoval za volební stranu âssd), ing. Radúze Frnku (kandidoval za volební stranu âssd), ing. arch. Josefa Havlíãka (kandidoval za volební stranu ODS), Radomíra Mandoka (kandidoval za volební stranu ODS), ing.antonína Ma talífie (kandidoval za volební stranu âssd), Mgr.Jifiího Smûlíka (kandidoval za volební stranu ODS), ing.jifiího ZrÛnka (kandidoval za volební stranu ODS). Zastupitelstvo dále svûfiilo starostovi zabezpeãování konkrétních úkolû v samostatné pûsobnosti takto: - zastupování mûstského obvodu navenek, - informování vefiejnosti o ãinnosti mûstského obvodu, - rozhodování o odvolání o neposkytnutí informací podle zákona ã.106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a to v pfiípadech svûfien ch mûstskému obvodu dle Obecnû závazné vyhlá ky mûsta Ostravy ã.11/2000, Statut mûsta Ostravy, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû, Poãet získan ch hlasû - zabezpeãování úkolû volebního orgánu podle zvlá tních zákonû, - zfiizování zvlá tních orgánû pro v kon pfienesené pûsobnosti v pfiípadech stanoven ch zvlá tními zákony, jmenování a odvolávání jejich ãlenû, - plnûní úkolû stanoven ch paragrafem 16 zákona ã.239/2000 Sb., o integrovaném systému a o zmûnû nûkter ch zákonû, a podle paragrafu zákona 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter ch zákonû (krizov zákon), v rozsahu pokynû primátora, - odpovûdnost vedoucího orgánu vefiejné správy za zavedení, organizování, fiízení a zaji Èování pfiimûfienosti a úãinnosti finanãní kontroly podle zákona ã.320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve vefiejné správû a o zmûnû nûkter ch zákonû (zákon o finanãní kontrole), vãetnû odpovûdnosti za vyhotovení roãní zprávy o v sledcích finanãních kontrol orgánû samosprávy mûstského obvodu a za její pfiedloïení v pfiedepsaném rozsahu a v urãeném termínu primátorovi, - zasílání usnesení zastupitelstva a rady mûstského obvodu primátorovi, a to do deseti dnû od konání schûze pfiíslu ného orgánu mûstského obvodu, - pfiedkládání Ïádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v pfiípadech stanoven ch Obecnû závaznou vyhlá kou ã.11/2000, Statut mûsta Ostravy, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû, orgánûm mûsta na základû pfiedchozího projednání v zastupitelstvu, popfiípadû v radû mûstského obvodu podle pfiíslu né pravomoci, Bydli tû Lucie Turãíková 1005 ( podala písemnou rezignaci) RSDr. Alois Krko ka Konûvova 30, Slezská Ostrava 1003 Josef Kuãera Vrbická 143, Hefimanice 988 Miroslav La ek Fi erova 31, Slezská Ostrava 963 Antonín Pecuch Serafinova 197/17, Kunãice 1018 Ing. Josef Valníãek, CSc. Komerãní 597/4, Muglinov 982 Za âeskou stranu sociálnû demokratickou: Miroslav Vojkovsk Hladnovská 73, Slezská Ostrava 1154 MVDr. Barbora Jelonková Komerãní 50, Muglinov 1112 Jarmila Grossmannová Osadní 34, Kunãiãky 1106 Ing. Radúz Frnka Bohumínská 73, Slezská Ostrava 1092 Ing. Petr kapa Skláfiova 3, Muglinov 1057 Jifií rubafi Sionkova 2, Hefimanice 1049 Ing. Antonín Ma talífi Pernerova 29/452, Kunãiãky 1051 Jan Kry tof Kubínova 49, Hefimanice 1067 Josef Ogurek Chalupova 6, Anto ovice 1058 Pavel Benãík Anto ovická 170, Koblov 1064 Za SdruÏení nezávisl ch Josef Burkoviã S korova 17A, Hefimanice 379 Vlasta Hanousková Na Vizinû 5, Slezská Ostrava 353 Dnem nastoupil na uprázdnûn mandát po paní ing. Justinû Kamené Mgr. Milan Smolka (bytem V Korunce 18, Hefimanice) a na uprázdnûn mandát po sleãnû Lucii Turãíkové pan Jifií Lizák (bytem Parcelní 18, Hefimanice), oba z volební strany KSâM. Poãet získan ch hlasû Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Sl. Ostrava, konaného v KD v Muglinově - spolupráce s Policií âr pfii zabezpeãování místních záleïitostí vefiejného pofiádku, - pfiezkoumávání oprávnûnosti námitek podle zákona ã.199/1994 Sb., o zadávání vefiejn ch zakázek, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, místostarosta Miroslav Vojkovsk na úsecích: - v stavby, Ïivotního prostfiedí a vodního hospodáfiství, - dopravy a komunálních sluïeb, - investiãní ãinnosti, - spolupráce s mûstskou policií pfii zabezpeãení místních záleïitostí vefiejného pofiádku, místostarostka Jarmila Grossmannová na úsecích: - kolství a kultury, - sociálních vûcí, místostarosta Lubomír vec na úsecích: - financí a rozpoãtu, - bytového hospodáfiství, - majetkovém. Zastupitelstvo vzalo také na vûdomí, Ïe dvû ãlenky zastupitelstva zvolené za stranu KSâM, ing. Justina Kamená a Lucie Turãíková, podaly písemnou rezignaci a skuteãnost, Ïe dnem nastoupil na uprázdnûn mandát po ãlence Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava paní Ing.Justinû Kamené 1.náhradník z kandidátní listiny téïe volební strany, tj. KSâM, a to pan Mgr. Milan Smolka a skuteãnost, Ïe dnem nastoupil na uprázdnûn mandát po ãlence Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava Lucii Turãíkové 2. náhradník z kandidátní listiny téïe volební strany, tj. pan Jifií Lizák. Nepřehlédněte Na základû skuteãnosti, Ïe podstatná ãást pracovníkû Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava bude v období od do ãerpat fiádnou dovolenou, bude v tomto období omezen provoz úfiadu. V rámci úfiadu bude plnû v provozu matrika. Na podatelnû, ohla ovnû a ústfiednû bud zaji tûn pfiíjem podání. Jiné ãinnosti úfiadu nebudou garantovány. Ve v e uveden ch dnech bude rovnûï uzavfiena Hfibitovní správa, Tû ínská 105, Slezská Ostrava. V pfiípadû neodkladn ch havárií nebo poruch mohou nájemníci obecních bytû volat na následující telefonní ãísla: - elektropráce: tel. ã nebo kanalizace, Ïumpy: firma K.A.O, tel. ã rozvody vody, odpady: tel. ã kotelny: tel. ã Pohotovostní sluïba pro odstranûní havárií, které jsou zpûsobeny povûtrnostními podmínkami, náledím nebo snûhem, je zaji tûna Technick mi sluïbami, a.s., Slezská Ostrava, se sídlem âs. armády 20, tel. ã. na dispeãink: nebo , kl Mgr. Gustav Kuchafi, tajemník ÚMOb Slezská Ostrava

3 O rybách, rybářích i lecčems jiném Udûlat radost rybáfiûm, zachovávajícím maximální míru odpovûdnosti a etrnosti k pfiírodû, se rozhodl pan René Sklenafiík z Koblova, kdyï si v roce 1993 pronajal od na eho úfiadu zatopenou tûrkovnu v Koblovû.Od té doby do vody vpou tí kaïd rok v prûmûru 6 tun ryb, napfiíklad tik, kaprû, amur apod., zakoupen ch na vlastní náklady. V areálu, zaujímajícím témûfi 12,5 hektaru, se jiï dvakrát konaly Mezinárodní rybáfiské závody, v nichï dvouãlenná druïstva z Polska, Slovenska, Nûmecka, b valé Jugoslávie soutûïila o vylovení co nejvût ího mnoïství ryb. Bylo tomu tak i v létû leto ního roku, kdy bûhem 72 hodin bylo uloveno a vráceno zpût do vody 365 kaprû a 2 amufii. Dal í roãník Mezinárodních rybáfisk ch závodû se uskuteãní v kvûtnu roku Rybafiení zcela ãlovûka pohltí, fiekl nám pan Sklenafiík, kter vûnuje této své zálibû a zároveà povolání v echen voln ãas i vlastní finanãní prostfiedky. Svût ryb, svût ticha je zcela specifick a ten, kdo mu rozumí, je neobyãejnû obohacen. Neopakovatelná jsou tichá rána u vody, kdy pfii v chodu slunce lze sly et jenom obãasná vy plouchnutí kaprû. A právû Zveme vás Klub ãesk ch turistû pofiádá 1. ledna 2003 v Petfikovicích novoroãní v stup na Landek. Start libovoln, kontrola v cíli mezi 10. a 13. hodinou. 15. února 2003 v hodin zaãne v Kulturním domû v Muglinovû zahrádkáfisk ples. 28. února 2003 se uskuteãní v restauraci U ChvostkÛ v Muglinovû obecní ples. Zaãátek v hodin. proto, Ïe tvory vodní fií e má tak rád, rozhodl se pan Sklenafiík vydávat povolenky na lov jenom rybáfiûm, lovícím pro radost, nikoliv pro ty, ktefií rybafií pouze s my lenkou utrïit co nejvíce za prodané ryby. V souãasné dobû zajistil pan Sklenafiík vyãistûní vodní plochy, jeï potrvá asi dva roky, a po vyãistûní chce vysadit do vody jesetery, ryby, které se v na ich vodách vûbec nevyskytují, coï bude znamenat dal í zatraktivûní lovu pro sportovní rybáfie. V areálu samém se mnozí rybáfii cítí jako v sanatoriu, neboè pan Sklenafiík vûnuje velkou péãi také údrïbû zelenû, úpravû pfiíjezdov ch cest, pfiiãemï sám musí pfiiloïit ruku k dílu. Strach má ov em z kaïdoroãnû se opakujících povodní, niãících faunu i floru ve vodní nádrïi. Záplavû by se mûlo v budoucnosti zabránit zv ením bfiehu Odry, kter se nachází v blízkosti této vodní plochy. Mé podnikání není v Ïádném pfiípadû o zisku, kter je zatím nulov. V e dûlám pro radost zde lovících sportovních rybáfiû. Nauãil jsem se také bûhem doby, kdy mám nádrï pronajatu, pfiekonávat pfiekáïky, nezoufat, vïdy se ãelem postavit k problému. Už si mají kde hrát Dlouho si nemûly kde hrát pfieváïnû romské dûti, bydlící v nájemních domech u ulic Muglinovské a Plániãkovy v Muglinovû. S touto kritickou situací byl nejprve seznámen romsk a sociální asistent na eho úfiadu Ladislav Koky, kter problém projednal s místostarostou obvodu p. Mir. Vojkovsk m a poïádal o finanãní v pomoc na zfiízení dûtsk ch hracích koutkû Radu mûstského obvodu Slezská Ostrava. Ta odsouhlasila 3.7. leto ního roku bezúplatn pfievod penûz ve Ladislav Koky u jednoho z hracích koutkû v i Kã pro Spoleãenství RomÛ na Moravû, jenï za títilo akci zfiízení dûtsk ch koutkû ve v e uvedené lokalitû. Jeden z ãlenû této organizace Josef Tanco -nakoupil s panem Kokym za pfiidûlené prostfiedky potfiebn materiál a ve svém volném ãase zaãal vyrábût s nesmírnou zruãností 6 laviãek a 6 houpaãek. Ty pak s pomocí místních obyvatel instaloval na vybraná místa. V em, ktefií se na této zásluïné akci podíleli, náleïí podûkování. Vûfiím, Ïe v budoucnu se situace po v ech stránkách zlep í. V echno, co dûlám, dûlám pro lidi, zde peníze a v - e zisku nemohou hrát prvofiadou úlohu. Pfiejme panu Sklenafiíkovi do budoucnosti v jeho podnikání mnoho úspûchû a nechè mu jeho koníãek pfiinese je tû spoustu radosti. Za jeho dosavadní ãinnost, jiï koná pro zájmy sportovních rybáfiû, je na místû mu podûkovat. Zahrádkáři děkují Foto: archiv SON V bor ZO âeského zahrádkáfiského svazu v Muglinovû dûkuje v em sv m ãlenûm, ktefií se aktivnû zúãastnili v stavy Ovoce, zelenina, kvûty, pofiádané v fiíjnu 2002 na poãest 45. v roãí âzs. Pfies pozdní termín byla v stava prezentaãní ukázkou ovoce, pûstovaného v na í obci. ZároveÀ pfiedvedla irok sortiment zeleniny a krásy veliké kály podzimních kvûtû. Byla ukázkou neju lechtilej ího a nejúãelnûj ího hobby. Myslíme, Ïe uspofiádání vlastní v stavy bylo velmi reprezentativní, zvlá tû v kombinaci s vystaven mi ruãními pracemi Klubu dûchodkyà Muglinov, za jejichï úãast vfiele dûkujeme. Pfiedvedení jejich obdivuhodn ch prací velice pfiispûlo k atraktivnosti celé v stavy. V neposlední fiadû, a zvlá tû srdeãnû, dûkujeme Radû mûstského obvodu Slezská Ostrava, za umoïnûní bezplatného uspofiádání celé akce v Kulturním domû v Muglinovû. Bûhem v stavy náv tûvníci prûbûïnû ochutnávali jableãn mo t.vystavené ovoce nakonec skonãilo v uãební kuchyni Základní koly na Pû í ulici v Muglinovû. I jejím ÏákÛm a uãitelûm dûkujeme za soubor kreseb s pfiírodními námûty, na v stavû vystaven ch. Za v bor ZO âzs Muglinov Jaromír Jan ta Sdělení občanům âesko-nûmeck fond budoucnosti oznamuje, Ïe Kanceláfi pro obûti nacismu skonãila 22. listopadu ãinnost na adrese Legerova 22, Praha 2. Od 2.prosince 2002 pi te na adresu: Kanceláfi pro obûti nacismu, Na Pofiíãí 12, Praha 1. Tel. ã , fax: Náv tûvní dny: pondûlí hodin, stfieda hodin. SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY 3 Ilustraãní foto: archiv SON Pozor na schůdnost chodníků UpozorÀujeme obãany, Ïe podle zákona ã. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znûní a Vyhlá - ky mûsta Ostravy ã. 11/1997 o udrïování ãistoty vefiejného prostranství zodpovídají za schûdnost chodníkû podél sv ch nemovitostí v dobû nepfiízniv ch povûtrnostních podmínek - vánic, mrznoucího de tû, oblev, dlouhodobého snûïení apod. Závady ve schûdnosti na chodnících je nutno odstranit nejpozdûji do 24 hodin po spadu snûhu, pfiiãemï se zmíràováním závad ve schûdnosti musí b t zapoãato bez zbyteãn ch odkladû pfiimûfienû ke vzniklé situaci. Fyzick m osobám mohou b t za poru ování této povinnosti udûleny pokuty do v e 1000 Kã. Apelujeme zároveà na majitele motorov ch vozidel, aby své automobily odstavovali v souladu s vyhlá kou ã. 30/2001 Sb. tak, aby nebránily prûjezdu ãisticích mechanismû, pluhû a vozidel s.r.o. OZO Ostrava. Ing.Ilona Boro ová, vedoucí odboru DaKS Informace pro nájemníky obecních bytů Na jednání Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava byla projednána Ïádost zastupitele, pana ZdeÀka Martínka, na sníïení nájemného za sklepy (o polovinu, jak platilo pfied úãinností V mûru MF ã.01/2002). Rada konstatovala, Ïe nelze postupovat v rozporu s cenov m V mûrem Ministerstva financí ã.01/2002 ze dne 28.listopadu 2001, vydan m na základû cenového zákona. Nájemníci obecních bytû mají moïnost individuálnû v souladu s platn m Obãansk m zákoníkem Ïádat pronajímatele o pfiimûfienou slevu z nájemného v pfiípadû závadného stavu pronajaté místnosti. KaÏdá taková Ïádost bude posouzena a pronajímatel zváïí pfiípadnou slevu. Ing.Pavel Slab, vedoucí odboru bytového hospodáfiství

4 4 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Ze školských zařízení obvodu 45 let Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Ostravě-Kunčicích V pátek 15.listopadu 2002 se se li zamûstnanci SO a SOU, souãasní i b valí, spolu s v znamn mi hosty na slavnostním setkání v DK NH V Ostravû - Zábfiehu, aby si pfiipomnûli jubileum 45 let vzniku jednoho z nejvût ích vzdûlávacích zafiízení v ostravském regionu. V úvodu slavnostního shromáïdûní vystoupil fieditel SO a SOU Mgr. Franti ek Repka a hosté. Po kulturním programu se rozproudila druïná zábava. Zajímavé byly vzpomínky b val ch zamûstnancû, ktefií stáli právû u zrodu souãasné Stfiední odborné koly a Stfiedního odborného uãili tû. Pfied 45 lety, , byla zahájena v uka tehdy v novû zfiízeném Odborném uãili ti Nové hutû Klementa Gottwalda v Ostravû - Kunãicích. OU NHKG vzniklo pfievedením OU pracovních záloh ã. 9 v Ostravû - HrabÛvce pod správu jiï 5 let trvajícího velkého hutnického podniku. Jak praktick, tak teoretick vyuãovací proces zaãal v propûjãen ch prostorách nûkter ch provozû Nové hutû a Vítkovic. Uãni se pro své budoucí povolání pfiipravovali ãtyfilet ch studijních oborû programovaného vyuãování, zavádûní v poãetní pfiedev ím v oborech hutnick ch, a automatizaãní techniky strojírensk ch a elektrotechnick ch. Pozdûji s rozvojem Nové hutû a v stavbou nového moderního areálu uãàovsk ch dílen a teoretického vyuãování a progresivních aktivizujících didaktick ch postupû. Po optimalizaãním procesu roz ífiila SO a SOU svou studijní nabíd- pfiibyly dal í vyuãované ku o dal í, zejména elektronické obory, zejména dopravní, stavební a sluïeb. Tak vzniklo jedno z nejvût- ích uãàovsk ch zafiízení v na í republice. Postupnou transformací se pak zmûnilo na SOU hutnické, IS, Centrum odborné pfiípravy fiemesel a podnikání a souãasnou Stfiední odbornou obory. Nyní nabízí studium ve tfiílet ch uãebních oborech, studijních oborech a nástavbov ch studijních oborech pro vyuãence tfiílet ch oborû. Oborové zamûfiení se postupnû mûnilo a nyní kola pfiipravuje odborníky pro strojírenství, hutnictví, kolu a Stfiední odborné uãi- silnoproudou i slaboproudou elektro- li tû. Za dobu svého trvání pfiipravila techniku, ekonomiku a sluïby. Nezanedbatelná je i vzdûlávací ãinnost pro svûj b val matefisk podnik a nynûj ího nejvût ího partnera Novou huè, a.s., a v posledních letech kurzech, v organizování odborn ch v rekvalifikaãních a specializaãních i pro dal í podniky ostravského regionu více neï absolventû nizace. semináfiû a doplàkové ãinnosti orga- s maturitním vysvûdãením nebo v uãním listem. Po celou dobu svého cí jsou do vzdûlávací nabídky zafia- V souladu s dlouhodobou koncep- trvání byla kola vïdy v popfiedí modernizaãního procesu ãeského kolzeny nové progresivní studijní obory SO Technické lyceum, Mechatronika, Strojírenská a elektrotechnická ství. Od experimentálního ovûfiování zafiízení. kola se pravidelnû prezentuje na v stavách Elektrotechnika, UãeÀ, stfiedo kolák a vysoko kolák a letos mûla svou expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno. SO a SOU nestojí stranou ve spoleãenském a profesním Ïivotû v ostravském regionu. Aktivnû spolupracujeme s Magistrátem mûsta Ostravy, Úfiadem mûstského obvodu Slezská Ostrava, úfiadem práce, jsme ãleny Regionální hospodáfiské komory a mnoh ch odborn ch cechû a spoleãností. Zájemce o studium rádi pfiivítáme 11. ledna 2003, kdy v na í kole v Ostravû - Kunãicích na Vratimovské ulici, poblíï hlavní brány Nové hutû, a.s., probûhne od 9.00 hodin Den otevfien ch dvefií. Stanislav Drozd, SO a SOU Ostrava-Kunãice Poděkování dětí ze Zvláštní školy Na Vizině Ilustraãní foto: Stanislav Drozd Leto ní prázdniny jsou jiï za námi. ZÛstaly nám nádherné prázdniny. Rády bychom podûkovaly v em, ktefií nám to umoïnili.vïdyè ihned po obdr- Ïení vysvûdãení jsme odjíïdûly na zaãátku prázdnin k pobytu do rekreaãního stfiediska Hadinka poblíï Vítkova. Vedoucími na tomto pobytu byli na i vychovatelé a jejich pomocníci. Po celodenních v letech v krásném prostfiedí lesû a koupání na koupali ti jsme se kaïd den jiï tû ily na odpoãinek. Po veãerce jsme je tû na pokojích znovu probíraly proïit den. âtrnáctidenní pobyt nám velmi rychle ubûhl. Byli zde noví kamarádi, se kter mi jsme proïily mnoho zábavn ch a bezstarostn ch chvil. Po návratu zpût na internát jsme odloïily na e táborové obleãení a divily se, za jak krátkou dobu nám na i vychovatelé staãili vyprat a vyïehlit v e, co jsme na tábofie u pinily a pfiipravili nás na dal í tábor Kujavy, do kterého jsme pak odjíïdûly.tento tábor je ve volné pfiírodû, tedy romantika se spaním ve stanech. Na e ve kerá ãinnost probíhala od rána do veãera v krásné pfiírodû. I na e nejmen í dûti, na i pfied koláci, byly v krásném prostfiedí tábora Huslenky. Získaly mnoho nov ch kamarádû a pfiijely s mnoha záïitky, o kter ch nám nad enû vyprávûly. Na leto ní prázdniny budeme v ichni dlouho vzpomínat, coï nám pfiipomenou nejen fotografie, ale i videozáznamy, které z prázdnin máme. Pûkné byly také oslavy svátku Mikulá e, kdy kaïd z nás dostal obãerstvení a mal dárek. Oslava spojená s taneãním odpolednem se v em moc líbila. Za finanãní pfiíspûvky pro úspû nou realizaci v ech akcí bychom tímto rády podûkovaly Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava, Magistrátu mûsta Ostravy i Krajskému úfiadu Moravskoslezského kraje. Dûti ze Zvlá tní koly Na Vizinû Zápisy dětí do prvních tříd základních škol UpozorÀujeme, Ïe zápisy dûtí do prvních tfiíd základních kol se uskuteãní v následujících termínech: v Základní kole na Bohumínské ulici ve Slezské Ostravû l5. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na Pû í ulici v Muglinovû 15. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na krobálkovû ulici v Kunãiãkách 15. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû 15. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na Anto ovické ulici v Koblovû 15. ledna 2003 od do hodin. Být na úrovni doby V Základní škole na Kamenci není informatika jen záležitostí učebních osnov Îe vzdûlávání mûïe mít nesãíslné podoby, o tom v Základní kole na Bohumínské ulici nepochybují uï snad ani prvàáãci. I oni se totiï v hodinách a poté ve kolní druïinû uãí získávat potfiebné informace na úrovni doby. Také uãebna kolní druïiny je totiï vybavena poãítaãovou technikou, která je ÏákÛm volnû pfiístupná, a tam, kde znalosti dûtí pfiece jen nedostaãují, jsou vïdy pfiipraveny pomoci kvalifikované vychovatelky. Ve kole na Kamenci totiï neãekali, aï se naplní rozhodnutí ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy a kola bude napojena na internet, ale neustálou modernizací informaãního systému své Ïáky na tuto vy í kvalitu pfiipravovali. Dnes je poãítaãová uãebna koly vybavena jak vysoce kvalitními poãítaãi napojen mi na internet, tak star ími PC pracujícími s Windows 95, aby Ïáci poznali a byli schopni pracovat s obûma systémy. A i ty star í ma inky jsou takfika dennû vyuïívány i po vyuãování, kdy se u nich scházejí Ïáci se sv mi uãiteli v poãítaãov ch krouïcích, ve kter ch pracují uï od tfietí tfiídy. Je samozfiejmé, Ïe nejãastûji formou hry, ale dûti snad ani netu í, Ïe jsou naprosto nenásilnou formou seznamováni se základy poãítaãové gramotnosti a na konci kolního roku uï budou tak ikovní, Ïe moïná budou uãit i své rodiãe. Kromû povinnû volitelného pfiedmûtu informatika, kterému jsou vyuãováni Ïáci sedm ch aï devát ch tfiíd, tak vyuãuje vysoce kvalitní technick personál koly mnoho dal ích ÏákÛ, a to nejen v uï zmínûné poãítaãové uãebnû, ale také pfiímo ve sv ch tfiídách nebo ve kolní knihovnû, kde na internet napojené písíãko doslova nevychladne. Karel VÛjtek

5 Foto: archiv SON SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY 5 Ze školských zařízení obvodu Chceme touto cestou podûkovat touto formou tfiem soukrom m podnikatelûm z Koblova - panu Milanu usterovi - firma Autocar, panu Radimu Oudrámovi, Truhláfiství a panu Antonínu Pospí ilovi - Firma Gobi za krásn doplnûk na í zahrady - dfievûné pruïinové konû. Tohoto Nová budova Ostravské univerzity 16. záfií 2002 byla dána do provozu na Chitussiho ulici ve Slezské Ostravû nová budova Pfiírodovûdecké fakulty Ostravské univerzity s katedrami sociální a regionální geografie, fyzické geografie, ekologie a bioekologie. V objektu je umístûna také studovna s ãasopisy a knihami, vztahujícími se k oborûm vyuãovan m na katedrách. SlouÏí v em zaregistrovan m uïivatelûm knihovnick ch a informaãních sluïeb univerzitní knihovny, ale také uãitelûm a studentûm a ostatní vefiejnosti. Foto: archiv SON Poděkování dárku ci ceníme o to více, Ïe vznikl na základû jejich vlastního spoleãného nápadu. S takovou nezi tnou pomocí se nesetkáváme ãasto. Pro dûti se koníci stali nejoblíbenûj í hraãkou. Personál Matefiské koly v Anto ovicích Zlaté holky ZUŠ U Jezu v Ostravě-Muglinově oslavovala mimořádný úspěch V souvislosti s konáním summitu NATO v Praze vyhlásilo Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky v tvarnou soutûï Svût v bezpeãí. Tato soutûï byla urãena dûtem z âeské republiky a z kandidátsk ch zemí NA- TO. Do soutûïe se pfiihlásilo více neï 4500 kol z v e uveden ch zemí. Vzhledem k vysokému poãtu zúãastnûn ch kol je mi velkou ctí informovat slezskoostravskou vefiejnost o vynikajícím a ojedinûlém úspûchu Ïáka na í základní umûlecké koly Ondfieje Golomba, kter se svou v tvarnou prací Noemova archa zvítûzil ve vûkové kategorii 6-10 let pod vedením Mistryně světa v disco dance chodí do ZŠ Bohumínská Pavlína Langrová a Petra Zejdová kondici a pochopitelnû také super vypadají, protoïe takov hodinu a pûl tr- mají daleko více spoleãného, neï by se mohlo na první pohled zdát. Nejen Ïe vající trénink dá opravdu pofiádnû zabrat. Ale jak je zfiejmé, jejich vedoucí - jsou sestfienice, ale obû chodí do Základní koly na Bohumínské ulici, obû manïelé Lenka a Jifií BuroÀovi - to se v bornû uãí a co více, obû jsou ãerstv mi mistrynûmi svûta v taneãních vynikajících v sledkû. Kdo je vidûl s nimi opravdu umí, kdyï dosahují tak formacích. Stalo se to o mikulá ském v krátkém televizním otu, kter odvysílalo ostravské studio po jejich medai- víkendu ve slovenském Martinû, kde v disco dance v kategorii dûtí se svou lovém návratu, ten to musí jen potvrdit. formací Hej v choreografii Hany Kovalanãíkové stanuly spolu s osmnácti svûtov start? Nejdfiíve mûly prostoro- A jak vypadal jejich tak úspû n dal ími kamarádkami a kamarády na vé zkou ky, to aby se dokázaly pfii vystoupení dobfie orientovat. Pak byl ãas stupni nejvy ím. Po loàském titulu vicemistrû svûta je na pfievlékání do kost mû a úpravu, to tentokráte medaile nejcennûj í -zlatá, a to uï byl pofiádn dûvod, abychom dûleïité. No a potom uï zaãala samot- coï je pfii tak nároãné soutûïi velice si o tom popovídali. Jak jsme se dozvûdûli, jejich úspûchy rozhodnû nejsou ve skuteãnû sviïném discorytmu nikoná soutûï. TfiiapÛlminutové vystoupení náhodné. Pavlína chodí do klubu Akcent Ostrava uï sedm m rokem a o rok zlato tentokrát poputuje do Ostravy. ho nenechalo na pochybách, Ïe svûtové mlad í Petra o rok ménû. Trénují pûtkrát t dnû a pfied soutûïemi k tomu je - ráda, Ïe dûlá tento sport. Je ãasovû ná- Jak nám na závûr Pavlína fiekla, je moc tû pfiidávají víkendová soustfiedûní. roãn, je nároãn také na pochopení A protoïe se jedná pfiedev ím o sportovní disciplínu, i kdyï v taneãním kaven smysluplnou ãinností, která pfii- a pomoc rodiãû, ale vïdy je to ãas strábátû, je souãástí jejich tréninkû také ná í radost a uspokojení. gymnastika, takïe holky mají super Karel VÛjtek své uãitelky Mgr. Zuzany Majvaldové. Ondfiej se zúãastnil slavnostního vyhlá ení v sledkû soutûïe, která se uskuteãnila v pátek 22. listopadu 2002 v rámci slavnostního ceremoniálu v zrcadlovém sále âernínského paláce, v sídle Ministerstva zahraniãních vûcí âr. V rámci této slavnostní události se Ondfiej setkal s první dámou âr Dagmar Havlovou, s generálním tajemníkem NATO Georgem Robertsonem, s vládním zmocnûncem pro pfiípravu summitu NATO v Praze Alexandrem Vondrou, s velvyslanci kandidátsk ch zemí NATO a dal ími hosty. Ondfiejovo v tvarné dílo bylo taktéï vydáno na zvlá tních summitov ch pohlednicích, které obdrïeli v ichni úãastníci zasedání NATO, tedy i prezident USA Bush, kancléfi Nûmecka Schröder a dal í mocní tohoto svûta. Úspûch na eho Ïáka Ondfieje Golomba je zcela nepochybnû úspûchem Zajímavá výstava celého slezskoostravského kolství, potaïmo pak úspûchem a krásnou propagací celého mûsta Ostravy. Za to v e patfií Ondfieji Golombovi vfielá gratulace, podûkování a pfiání dal ích úspûchû do let pfií tích. Mimofiádné vítûzství Ïáka 5. tfiídy oslavovali také v Základní kole na Pû í ulici v Muglinovû, kterou vítûz nav tûvuje. Ondfiejovo ocenûní vzbudilo u v ech jeho spoluïákû mimofiádn obdiv, obdrïel jednak pochvalu od vedení koly, jednak od tfiídní uãitelky pí. Golatové. Nemalou radost mají jistû i rodiãe Golombovi, ktefií syna doprovázeli do âernínského paláce. editelka ZU Mgr. Pilafiová dûkuje za finanãní podporu Radû mûstského obvodu Slezská Ostrava, která byla kole pfiidûlena za reprezentaci mûsta Ostravy. Mgr. Eva Pilafiová, fieditelka ZU U Jezu Mgr. Franti ek Vrána, fieditel Z Pû í 1, Ostrava-Muglinov V areálu národní kulturní památky Dolu Michal v Michálkovicích bude do konce ledna pfiístupná v stava Pfiírodní a kulturní památky vidûné okem dûtského objektivu. Jedná se vlastnû o v bûr nejlep ích prací sekce mezinárodní fotografické soutûïe International Heritage Photographic Experience. SoutûÏ, konaná v celoevropském mûfiítku jiï posedmé, je v Polsku organizována Centrem kulturního dûdictví Slezska v Katovicích. Leto ního roãníku se zúãastnilo 27 pfieváïnû evropsk ch zemí (vãetnû Maroka a Kanady), v âeské republice v ak tento projekt není témûfi znám. To bylo také dûvodem, proã se Památkov ústav v Ostravû rozhodl pfievzít od sv ch polsk ch kolegû nejlep í práce jejich národního kola, aby se tato akce názornû pfiedstavila také v ãeském prostfiedí.

6 6 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Dvû tygfií mláìata. Na konci roku budou mít děti vstup do zoo zdarma PfiestoÏe v zimû chodí do zoologické zahrady ve srovnání s jarními nebo letními mûsíci o poznání ménû náv tûvníkû, neznamená to, Ïe by zde nebylo co k vidûní. Zvlá tû kdyï napadne sníh a v ude se rozhostí ticho a klid, je prohlídka zoologické zahrady velmi pfiíjemn m záïitkem. Celá fiada zvífiat se na zimu pfievléká do zimního odûvu, kter je rozhodnû krásnûj í neï ten letní. V razn rozdíl mezi zimní a letní srstí je vidût kupfiíkladu u jelenû, velbloudû ãi divok ch prasat. Zatímco pro zvífiecí druhy z tepl ch oblastí je pfies zimu hlavním útoãi tûm vytápûn pavilon, pro takového ledního medvûda, snûïného levharta nebo sibifiského tygra nastává ta pfiíjemnûj í ãást roku. Tygfií samiãky narozené v leto ním ãervnu rostou jako z vody a za chvíli doïenou svou mámu Máju. ProtoÏe se zoologická zahrada zapojila do kampanû na záchranu tygrû a jejich pfiirozeného prostfiedí, bude o na ich tygfiích holkách je tû sly et. Tuto kampaà pofiádají spoleãnû zoologické zahrady v celé Evropû a jejím cílem je jednak informovat evropskou vefiejnost o nebezpeãích, která tygrûm hrozí (vïdyè tûch sibifisk ch je v pfiírodû v souãasnosti pouze posledních 400 kusû a stále jich ub vá) a dále pak získání finanãních prostfiedkû na podporu Foto: autor jednotliv ch záchrann ch projektû (napfi. nákup vybavení pro stráïce v národních parcích, kde tygfii Ïijí). Je tfieba si uvûdomit, Ïe tam, kde tygfii Ïijí, jsou lidé velice chudí a bez pomoci nás bohat ích to sami nezvládnou. Velkou událostí bylo v listopadu stûhování na í dvouleté hro í samiãky Maru ky do praïské zoologické zahrady. Stûhování takového tunu váïícího cvalíka vyïaduje hodnû zku eností a námahy, ale také tûstí. Podle na ich informací se hro ice v praïském pavilonu dobfie zabydlela a brzy se bude seznamovat se sv m nov m nápadníkem hro ím samcem Slávkem. Mal vánoãní dárek pfiipravila ostravská zoologická zahrada pro ty nejmen í. Bûhem vánoãních svátkû, tj. od do , budou mít dûti do 15 let vstup do zoo zdarma. Jezdeck krouïek pfii zoo Ostrava pfiijímá nové ãleny UpozorÀujeme, Ïe dûti od 9 let s váhou do 35 kg mají moïnost stát se ãleny krouïku jeïdûní na ponících. Roãní pfiíspûvek ãiní 30 Kã. SchÛzky probíhají 2x t dnû (pondûlí-pátek) se zaãátkem v 15 hodin. Více informací se dozvíte u paní Hany Tomkové na tel. ã Stanislav Derlich Rozmístění kontejnerů na komunální odpad od do Ve v e uveden ch dnech budou rozmístûny kontejnery v tûchto lokalitách: Slezská Ostrava - ulice Bohumínská - parkovi tû u fieky (2) Slezská Ostrava - ulice Bohumínská - parkovi tû za obchodem (2) Muglinov - ulice Hladnovská - sídli tû Muglinov u parkovi tû Muglinov - ulice védská - parkovi tû u Budoucnosti Hefimanice - ulice Bernerova - Nová osada Hefimanice - ulice Sionkova - Mírová osada Hru ov - ulice Plechanovova Slezská Ostrava - Franti kov - u terasov ch domû Slezská Ostrava - ulice Kmetská 3 Slezská Ostrava - ulice Zvûfiinská - u parku Kunãice - ulice Pfiibylova - u parku Kunãice - ulice Serafínova Muglinov - ulice Otova - u parku Koblov - ulice Anto ovická - u obchodu Anto ovice - ulice Anto ovická - u obchodu Kunãiãky - ulice PstruÏí - krobálkova Hefimanice - ulice PoÏární - u hasiãské zbrojnice Novinky v Ústavu sociální péče v Muglinově Skuteãnû nároãné byly v ostravském ústavu sociální péãe pro mentálnû postiïené leto ní podzimní mûsíce. V znamné kulturní akce stfiídají sportovní zápolení a vyvrcholením b vají ve v ech zafiízeních mikulá ské besídky, na nûï jsou vût inou zváni i rodiãe. Ústav byl pofiadatelem Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenisu, na které se do tûlocviãny Stacionáfie v Muglinovû sjelo v fiíjnu témûfi 80 mentálnû postiïen ch sportovcû. Je potû itelné, Ïe tituly mistrû vybojovali domácí v muïích Jifií Stach ze koly Ïivota a v Ïenách Marie Horváthová ze Stacionáfie. Ve dnech se v tûlocviãnû ÚSP uskuteãnil 6. roãník Vánoãního turnaje ve stolním tenise. Tuto nároãnou akci, jíï se letos úãastnilo témûfi 100 hráãû a jejich trenérû, organizaãnû zaji Èuje SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m ve spolupráci s ostravsk m ústavem, jehoï osm stolních tenistû, ktefií patfií mezi ãeskou piãku, tûsnû pfied tímto kláním bojovalo o tituly na mistrovství republiky v Hradci Králové. V tvarné schopnosti i fiemeslnou zruãnost klientû pfiedstavil ústav hned na dvou v stavách. První se uskuteãnila v Ostravském muzeu pod názvem Ná duhov svût. Od do si náv tûvníci mohli prohlédnout v tvarná díla i uïitné pfiedmûty, které Kaple v Antošovicích má nový zvon Foto zvonû: autor vznikají v rámci ergoterapie ãi jiï cíleného uãení a zamûstnávání mentálnû postiïen ch. Práce reprezentovaly snahu o seberealizaci klientû ve v ech zafiízeních ústavu. Druhá expozice byla slavnostnû zahájena v Komorní scénû Aréna, kde tvofiila jiï po sedmé ve foyeru této ostravské nejmen í divadelní scény pûkn rámec 8. roãníku pfiehlídky dûtské divadelní tvorby Arénka. Mimofiádného úspûchu dosáhl pan Karel Dvofiák z Domova pro dospûlé a kreativního ateliéru Ústavu sociální péãe pro mentálnû postiïené v Ostravû, kter se zúãastnil 1. Evropské v tvarné soutûïe postiïen ch osob a seniorû v polské Poznani. Pan Dvofiák mûl mimofiádn talent pro kopírování. Jeho oblíben mi autory byli Josef Lada, Alfons Mucha i Libor VojkÛvka. V Poznani se prezentoval ãtyfimi obrázky praïské Malé Strany, za nûï dostal jedno z nejvy ích ocenûní. Je smutné, Ïe tohoto úspûchu se autor uï nedoïil. Tradiãní v robky mentálnû postiïen ch ko íkáfiské zboïí, ruãnû tkané koberce, keramika i dal í v robky ze dfieva a textilu jsou pro svoji uïiteãnost i prostou krásu vyhledávan m artiklem pfiedvánoãních nabídek. Proto pfiedev ím Chránûné dílny v Kunãiãkách jsou ãasto zvány na tyto prodejní akce v rûzn ch kulturních zafiízeních. Marcela Lindertová V anto ovické kapli byl instalován nov zvon, byla to za dobu trvání tohoto svatostánku jiï ãtvrtá v mûna. První zvon byl demontován v roce 1942 a pouïit na váleãné úãely. Druh zvon, spí e nouzov, slouïil aï do roku Od tohoto roku byl jiï nainstalován fiádn zvon o váze 450 kg, av ak nebyl odlit ze zvonoviny, ale z oceli, odlité v Tfiinci. Tento zvon byl velmi hlasn, sly iteln aï do vedlej- ích obcí, nicménû zvuk nebyl pfiíjemn. SlouÏil 30 let a v souãasné dobû po demontáïi byl pfievezen do Andûlské Hory. 15. záfií tohoto roku byl slavnostnû vysvûcen P. ing. Jifiím Urbánkem a sekretáfiem arcibiskupa P. Petrem Gatnarem úplnû nov zvon. Byl odlit z fiádné zvonoviny, sestávající ze 79 procent mûdi, 20 procent cínu a 1 procenta pfiísad. Zvon odlila rodina Dytrychova z Brodku u Pfierova. Autorkou v zdoby zvonu je akad. sochafika Vûra Kuãerová. Po zvukovém rozboru lze konstatovat, Ïe se jedná o zdafiil zvon s kompaktním, dlouze vyznívajícím tónem bez vibrací a pazvukû. Dostaãující je také rezonance. Zvon vyzvání automaticky v 5.00, a hodin po tfii minuty. Valter âuraj

7 Odpovídáme na dotazy čtenářů Jak jsou stanoveny poãty sbûrn ch nádob a svozy komunálního odpadu u domû a bytû? Podle obecnû závazné vyhlá ky Statutárního mûsta Ostrava ã.9/2002, kterou se stranoví systém shromaïìování, Pfii vytápûní tuh mi palivy se pfiidává dal í sbûrná nádoba o objemu 110 litrû na období od do ZpÛsob svozu komunálního odpadu od garáïí, ze zahrádkáfisk ch a chatov ch osad stanoví na základû poïadavkû jednotliv ch úfiadû mûstsk ch obvodû pfiíslu n odbor magistrátu. Poãty sbûrn ch nádob a svozû se mohou li it od sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálního odpadu vznikajícího na území mûsta Ostravy a která platí od 14. listopadu 2002, jsou poãty sbûrn ch nádob a poãet svozû stanoveny takto: a) pro bytové domy s vytápûním na jiná neï tuhá paliva Poãet bytû/byt. jednotek Sbûrná nádoba Poãet svozû v t dnu 4-10 o objemu 1100 litrû o objemu 1100 litrû o objemu 1100 litrû 3 b) bytové domy s kotelnou na tuhá paliva Poãet bytû/byt. jednotek. Sbûrná nádoba Poãet svozû v t dnu 1-2 o objemu 110 litrû o objemu 110 litrû 2 c) bytové domy s topením na tuhá paliva v bytech Poãet bytû/byt. jednotek Sbûrná nádoba Poãet svozû v t dnu 1-2 o objemu 110 litrû 1 Pro zimní období od do se pfiidává dal í sbûrná nádoba o objemu 110 litrû. d) rodinné domy Poãet osob Sbûrná nádoba Poãet svozû 1-2 o objemu 110 litrû 1x za 14 dnû nebo o objemu 70 litrû nebo 1x t dnû 3-4 o objemu 110 litrû 1x t dnû o objemu 110 litrû 1x t dnû+1x za 14 dnû nebo 1 o objemu 110 litrû a nebo 1 o objemu 70 litrû 1x t dnû stanoveného poãtu. Vy í nebo niï í poãet sbûrn ch nádob nebo poãet svozû stanoví na základû pro etfiení poïadavkû vlastníkû odbor komunální a bytov MMO. S úpln m znûním obecnû závazné vyhlá ky ã.9/2002 je moïno se seznámit na internetov ch stránkách Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava (www.slezskaostrava.cz). Chystáte se k opravě vašeho domu? Potom nepfiehlédnûte následující informace z Obecnû závazné vyhlá ky ãíslo 1/2000 o Úãelovém fondu oprav a modernizaci obytn ch domû na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvûrû z tohoto fondu v platném znûní. Z fondu lze za podmínek stanoven ch touto obecnû závaznou vyhlá kou poskytovat úãelové úvûry vlastníkûm obytn ch domû na území mûstského obvodu, a to: Druh (úãel) úvûru maximální v e úroková sazba Oprava stfiechy, komínû vãetnû klempífisk ch do 50 tis.kã 4% prvkû, star ích 15 let na jeden dûm Zfiízení ekologického topení do 40 tis.kã ve stávajícím domû na jeden byt 5% Dodateãná izolace domu do 50 tis. Kã proti spodní vodû (star ího 10 let) na jeden dûm 4% Vybudování WC, koupelny nebo sprchovacího koutu v bytû, do 30 tis.kã kde dosud nebyly zfiízeny na jeden byt 7% Nástavba domu, provedená v souvislosti do 100 tis.kã s opravou a modernizací domu, na jeden byt 6% kterou vznikne nov byt Vestavba bytu, provedená v souvislosti do 100 tis.kã s opravou a modernizací domu na jeden byt 6% Oprava kanalizaãní do 10 tis.kã pfiípojky na jeden dûm 4% Obnova fasády domu vãetnû oplechování, do 30 tis. Kã v mûny oken u domu star ího 15 let na jeden byt 4% Splatnost tûchto úvûrû je omezena do Jednotlivé druhy úvûrû lze sluãovat, úvûr nelze poskytnout opakovanû na tent Ï úãel u jednoho domu. Úvûry z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytn ch domû na území mûstského obvodu, a to na základû Ïádosti. Îádosti o úvûr eviduje odbor financí a rozpoãtu, kter z tûchto podkladû zpracovává materiály pro jednání rady a zastupitelstva. V bûr ÏadatelÛ je provádûn ãtvrtletnû (v termínech konání rady a zastupitelstva). Îadatel o úvûr musí podat na odboru financí a rozpoãtu Ïádost o poskytnutí úvûru. K této Ïádosti musí doloïit: - u právnick ch osob zapsan ch v obchodním rejstfiíku v pis z tohoto rejstfiíku (ne star í neï 14 dnû), u právnick ch osob nezapsan ch v obchodním rejstfiíku úfiední doklad o jejich právní subjektivitû a statutárním orgánu, - v pis z listu vlastnictví (ne star í neï 14 dnû) - stavební povolení nebo jin pfiíslu n doklad o pfiípustnosti stavebních prací, které jsou úãelem úvûru, - doklad o poji tûní obytného domu - ruãení (pfii úvûru do Kã je nutné ruãení jednou fyzickou osobou, pfii úvûru nad Kã je nutné ruãení dvûma fyzick mi osobami). SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává Statutární mûsto Ostrava mûstsk obvod Slezská Ostrava, Tû ínská 35, tel IâO Tisk povolen reg. zn. MK âr E Náklad 9000 v tiskû. Vy lo: v prosinci Sazba: MORAVIAPRESS-REPRO, s.r.o., tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Ostrava-Mar. Hory SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY 7 Knihovny vstupují do nového roku Adventní ãas je pomalu za námi, takïe mûïeme uï jen vzpomínat na sváteãní pohodu a knihovnice také na to, Ïe v knihovnách probûhlo toto sváteãní období ve znamení tûdrosti a oãekávání. Do knihovny na Dûdiãné ulici pfii el nadûlit Mikulá s andûlem a ãertem, v ostatních knihovnách (na Hladnovské ulici, v Muglinovû, v Hefimanicích, v Kunãiãkách a v Koblovû) zastoupily Mikulá e paní knihovnice, které dûtem za pfiednesení básniãky ãi zazpívání písniãky rozdaly sladké dobroty. Sladkosti byly zakoupeny díky tûdrosti ÚMOb Slezská Ostrava, kter vûnoval na im knihovnám finanãní pfiíspûvek. Úfiad se také zaslouïil o vánoãní nadílku pro samotné knihovny: do fondû v ech zmínûn ch knihoven v obvodu Slezská Ostrava jsme od ÚMOb Slezská Ostrava obdrïely celkem 231 knih jak pro dûti, tak pro dospûlé. Nabídka knih se tím v raznû zvût ila a doufáme, Ïe se také roz ífií fiady na ich ãtenáfiû. Úfiadu samozfiejmû za podporu velmi dûkujeme. Do nového roku vkroãí v echny knihovny s pfiáním, aby byly nadále pfiíjemn m útoãi tûm pro ãtenáfie, kter m by nejen poskytovaly pûkné knihy a zajímavé informace, ale také pobavení pfii zábavn ch akcích soutûïích, besedách ãi vycházkách. V roce 2002 jsme se vydaly s dûtmi i za hranice knihovny: do zoo, na vyhlídkovou vûï Nové radnice A pokud to bude moïné, chtûly by knihovnice také letos vymyslet nûco zajímavého a ménû obvyklého, ãím zejména dûtské ãtenáfie pfiekvapí a potû í. Na závûr bych vás ráda opût pozvala do stále je tû nové knihovny na Hladnovské ulici v Muglinovû (spojení: trolejbusem, linky ã. 108, 109, zastávka Gymnázium). Má za sebou teprve ãtyfii mûsíce provozu (od záfií 2002), ale jiï získala poãetnou fiadu ãtenáfiû mohlo by jich v ak b t je tû více. Pfiijìte, budete srdeãnû vítáni, a to v následující pûjãovní dobû: Pondûlí: , hodin âtvrtek: , hodin Pátek: , hodin V této knihovnû, stejnû jako v knihovnû v Kunãiãkách, je od konce listopadu 2002 ãtenáfiûm k dispozici internet. Pfieji vám za v echny knihovnice na eho obvodu úspû n nov rok a spoustu zajímav ch knih, které - jak doufáme - najdete právû v na ich knihovnách. árka Kuligová, vedoucí knihoven obvodu Slezská Ostrava

8 8 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Půjčky Úvěry Úvěrové karty Hypotéky Expres půjčky Do Kã bez ruãitele Hotel Vista u Bûlského lesa v Ostravû-Zábfiehu, pfiízemí, kanceláfi 101 Pondûlí ãtvrtek hodin Pátek: hodin Tel.: , , MoÏnost spolupráce ZASTAVÁRNA - BAZAR Vás zve do prodejny v sídli ti Muglinov, védská 45. Nabízíme hotovostní pûjãky oproti zástavû zlata (aï 250/Kã/g), elektroniky, mobilû a jiného zboïí. V e za solidních podmínek (úrok 5% za t den), diskrétnosti a bezpeãí. V kup i prodej v komisi. Nabízíme také prodej zábavné pyrotechniky. Pfiijìte se podívat - dohodneme se. Kontaktní telefon: Spojení: trolejbus ã.108, 109, zastávka sídli tû Muglinov Tû íme se na Va i náv tûvu, pfii níï si mûïete koupit velmi levné zboïí. Máte problémy s vodním kamenem a nevíte si rady? Chcete mít o etfieny rozvody vody a ochránûny své spotfiebiãe praãky, myãky, elektrické bojlery, prûtokové ohfiívaãe, rychlovarné konvice? Máme pro Vás fie ení. Tento problém Vám pomûïe odstranit Anticalc, v robek SR, kter odstraní vodní kámen a nevytvofií nov. Dlouhodobé úãinky této magnetické úpravny vody a spokojenost zákazníkû potvrdila, Ïe se jedná o v robek piãkové kvality. Je vhodn nejen do rodinn ch domû, panelov ch domû, ale v ude tam, kde je nutno tento ne var odstranit. Majitelé rodinn ch domkû, bytov ch druïstev, realitních kanceláfií v pfiípadû zájmu kontaktujte paní Blejchafiovou na tel. ã , mobil V hody Anticalcu: vysoká finanãní úspora - bezporuchov a bezenergetick provoz Ïádná údrïba bez chemick ch prostfiedkû jednoduchá montáï neomezená Ïivotnost vysoká úãinnost, spolehlivost, 5letá záruka Zdenûk Grabiec SLUÎBY POH EBNÍ Tû ínská 91, Slezská Ostrava, tel , mobil , ROFIS rodinn finanãní servis Nabízí zaji tûní celé rodiny Ïivotní zaji tûní program Komfort, MK, PF stavební spofiení MP, Wüstenrot splátkov prodej úvûrové karty hotovostní úvûry od 5000 do Kã Kanceláfi: 28. fiíjna 165 Kontakt: , , mobil Dûkujeme v em za projevenou dûvûru v uplynul ch letech a dovolujeme si oznámit zmûnu názvu do dal ích let. Na webov ch stránkách aktuální ceník sluïeb.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

HALENKOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL ZPRAVODAJ. Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné.

HALENKOVSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL ZPRAVODAJ. Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné. ZPRAVODAJ HALENKOVSKÝ ãíslo 1/2007 www.halenkov.cz Rozpoãet obce na rok 2007 Hasiãi s dûtmi Náv tûvníci ve kole Svoz odpadu Inzerce DĚTSKÝ KARNEVAL Děkujeme všem dětem, masky byly úžasné. Ostatní fotky

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Roãník IX leden únor 2001 zdarma

Roãník IX leden únor 2001 zdarma Roãník IX leden únor 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 15. března 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC INFORMAâNÍ LIST PRO OBYVATELE MùSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-MùSTO VYDÁVÁ MùSTSK OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM-MùSTO âíslo 4 ROâNÍK 9 PROSINEC 2004 Slovo starosty VáÏení spoluobãané, jsem potû en, Ïe vás mohu na sklonku

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. ledna 2004 O B S A H 1/VS/2004 Vefiejnoprávní

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Pozvání. Slovo starosty

Pozvání. Slovo starosty Roãník XI leden únor 2003 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 24. dubna 2003 v Kulturním domě v

Více

Slovo starosty. Z jednání rady

Slovo starosty. Z jednání rady Roãník XI záfií fiíjen 2003 zdarma Zveme všechny občany na jednání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 18. 12. 2003 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově. Zasedání

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Roãník VIII kvûten-ãerven 2000 zdarma

Roãník VIII kvûten-ãerven 2000 zdarma Roãník VIII kvûten-ãerven 2000 zdarma Pozvání na JEDNÁNÍ ZASTU- PITELSTVA Zveme obãany na dal í jednání zastupitelstva obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteãní 31. 8. v Kulturním domû v Muglinovû. Zaãátek

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

Recept na využití dotačních programů

Recept na využití dotačních programů REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY DUBEN 2008 HLAVNÍ TÉMA VYDÁNÍ STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ PROGRAMY Stavebnictví napříč regiony 4 5 Smutné plochy oživly 6 PRÁVNÍ PORADNA Jak zadat stavební zakázku

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Pozvání. Slovo starosty. Roãník X ãervenec srpen 2002 zdarma

Pozvání. Slovo starosty. Roãník X ãervenec srpen 2002 zdarma Roãník X ãervenec srpen 2002 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, které se uskuteční 5. září 2002 od 15 hodin v Kulturním

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme obãany na dal í zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteãní 9. listopadu od 15 hodin Roãník VIII záfií-fiíjen 2000 zdarma v Kulturním domû v Muglinovû.

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû

- Dny âeského v carska 9. 9. - Sraz majitelû motocyklû âechie-böhmerland. - Sachsen Clasic mezinárodní závod veteránû 272 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 7. bfiezna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 21. 3. 2006 Pomocnou ruku nezamûstnan m podá komunitní centrum Prvního bfiezna v 17 hodin bylo oficiálnû otevfieno

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

âerné skládky hyzdí vzhled obvodu a znepfiíjemàují lidem Ïivot

âerné skládky hyzdí vzhled obvodu a znepfiíjemàují lidem Ïivot Mûstsk obvod Slezská Ostrava patfií svou rozlohou k nejvût ím mûstsk m obvodûm Ostravy. Souãasnû patfií k tûm obvodûm, na jejichï území se nachází nejvíce zelenû. A právû na tûchto zelen ch plochách, které

Více

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Ole nice 1998 2002 Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Zhodnocení volebního období let 1998 2002 Dne 13. a 14. listopadu 1998 probûhly v Ole nici volby do obecního zastupitelstva, ve kter ch kandidovaly

Více

âlenové Rady mûstské ãásti

âlenové Rady mûstské ãásti ZPRAVODAJ MùSTSKÉ âásti BRNO-KOHOUTOVICE 10/2006 Vydání tohoto ãísla zpravodaje Mâ Brno-Kohoutovice je trochu netradiãní. Zamûfiili jsme obsah na komunální volby, které se uskuteãní ve dnech 20. a 21.

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více