Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období"

Transkript

1 Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období MIROSLAV VOJKOVSKÝ I. MÍSTOSTAROSTA Narodil se v roce 1946 ve ternberku. Po ukonãení základní kolní docházky v roce 1961 zaãal studovat na prûmyslové kole chemické v Pfierovû. Po ukonãení základní vojenské sluïby nastoupil sluïbu u policie a slouïil u mûstské správy v Ostravû a Hru ovû. V roce 1973 ukonãil studium na stfiední ekonomické kole v Pardubicích. V roce 1976 ode el od policie a do roku 1980 pracoval jako hospodáfi ve Fakultní nemocnici Olomouc PL ternberk, poté v Moravsk ch chemick ch závodech Ostrava. Od ledna 1990 je ãlenem âssd. Od roku 1990 je ãlenem Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava a od roku 1992 ãlenem Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava. Na zasedání zastupitelstva byl zvolen I. místostarostou pro volební období ídí odbory v stavby, Ïivotního prostfiedí a vodního hospodáfiství, investiãní, dopravy a komunálních sluïeb. Spolupracuje s mûstskou policií pfii zabezpeãení místních záleïitostí vefiejného pofiádku. JARMILA GROSSMANNOVÁ II. MÍSTOSTAROSTKA Se narodila v roce 1951 v Ostravû Zábfiehu. Po absolvování základní devítileté koly studovala v letech na Stfiední pedagogické kole v Novém Jiãínû. V letech 1970 aï 1973 pracovala jako vychovatelka v Dûtském domovû v Opavû, od roku 1976 do nastoupení do funkce místostarostky na eho obvodu v Základní kole v Kunãiãkách, kde pracovala jako vedoucí vychovatelka kolního klubu a kolní druïiny na Tfiebízského ulici a uãitelka v pfiípravném roãníku. V uplynulém volebním období byla ãlenkou kolské komise pfii Radû mûstského obvodu Slezská Ostrava a metodikem dopravní v chovy pro základní koly. Jejími zájmy jsou hudba, literatura, cestování a sport. ídí odbor sociálních vûcí a odbor kolství a kultury. LUBOMÍR ŠVEC III. MÍSTOSTAROSTA Narodil se roku Má stfiední odborné vzdûlání v oboru elektrotechnika, byl zamûstnán ve Vítkovick ch Ïelezárnách, po roce 1989 soukromû podnikal. Od roku 1990 je ãlenem Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava, nejprve pracoval v kontrolní komisi, od roku 1998 v kontrolním v boru. Je ãlenem ODS. ídí odbory financí a rozpoãtu, majetkov, bytového hospodáfiství. JAROMÍR WAGNER STAROSTA MùSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA Narodil se v Ostravû-Kunãicích. Po ukonãení studia na Stfiední prûmyslové kole hutní nastoupil v roce 1959 do zamûstnání v Nové huti v Kunãicích, závod rourovny, kde pracoval nepfietrïitû 43 let. Za toto období postupnû pro el v emi provozy a vykonával fiadu funkcí, od profesí dûlnick ch aï po technicko-hospodáfiské. Je Ïenat, má tfii dospûlé dûti. Do politického dûní vstoupil v roce Po tfii funkãní období byl ãlenem Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava.

2 2 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava Celkov poãet voliãû byl Poãet odevzdan ch obálek byl Volební úãast ãinila 34,47 procenta. Do 35ãlenného Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava byli zvoleni: Bydli tû Za ODS: Mgr. Jifií Smûlík Jungbauerova 6, Kunãice 1233 Jaromír Wagner Îelezniãáfiská 12, Kunãice 1195 Lubomír vec Olbrachtova 31, Slezská Ostrava 1147 Ing. arch. Josef Havlíãek Bohumínská 48, Slezská Ostrava 1163 Radomír Mandok Jungbauerova 4, Kunãice 1172 Ing. Jifií ZrÛnek KfiíÏkovského 9, Slezská Ostrava 1120 Mgr. Ludmila Ohnheiserová Bohumínská 58, Slezská Ostrava 1131 Lenka Hambálková Bukovanského 32, Slezská Ostrava 1119 Hana Mocková Velkostranní 19, Muglinov 1145 Alena Borková Hajnova 105/17, Muglinov 1103 Anna Hyvnarová Bukovanského 35, Slezská Ostrava 1118 Za KfiesÈansko-demokratickou unii - âs. stranu lidovou: Ing. Petr Kudela Záblatská 41, Hefimanice 601 Doc. Mgr. Jan Hali ka Na Vizinû 5, Slezská Ostrava 488 Mgr. Marie Gospo ová Îitná 51, Anto ovice 487 Za Komunistickou stranu âech a Moravy: Ing. Justina Kamená 1059 ( podala písemnou rezignaci) Rostislav Dlouh Hladnovská 130, Muglinov 1049 Zdenûk Martínek Zapletalova 2, Hefimanice 1000 Zastupitelstvo mûstského obvodu Slezská Ostrava zvolilo starostou mûstského obvodu Slezská Ostrava pana Jaromíra Wagnera (kandidoval za volební stranu ODS), do funkce 1. místostarosty Miroslava Vojkovského (kandidoval za volební stranu âssd), do funkce 2. místostarosty Jarmilu Grossmannovou (kandidovala za volební stranu âssd) a do funkce 3. místostarosty Lubomíra vece (kandidoval za volební stranu ODS). Dal ími ãleny Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava zastupitelstvo zvolilo Pavla Benãíka (kandidoval za volební stranu âssd), ing. Radúze Frnku (kandidoval za volební stranu âssd), ing. arch. Josefa Havlíãka (kandidoval za volební stranu ODS), Radomíra Mandoka (kandidoval za volební stranu ODS), ing.antonína Ma talífie (kandidoval za volební stranu âssd), Mgr.Jifiího Smûlíka (kandidoval za volební stranu ODS), ing.jifiího ZrÛnka (kandidoval za volební stranu ODS). Zastupitelstvo dále svûfiilo starostovi zabezpeãování konkrétních úkolû v samostatné pûsobnosti takto: - zastupování mûstského obvodu navenek, - informování vefiejnosti o ãinnosti mûstského obvodu, - rozhodování o odvolání o neposkytnutí informací podle zákona ã.106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a to v pfiípadech svûfien ch mûstskému obvodu dle Obecnû závazné vyhlá ky mûsta Ostravy ã.11/2000, Statut mûsta Ostravy, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû, Poãet získan ch hlasû - zabezpeãování úkolû volebního orgánu podle zvlá tních zákonû, - zfiizování zvlá tních orgánû pro v kon pfienesené pûsobnosti v pfiípadech stanoven ch zvlá tními zákony, jmenování a odvolávání jejich ãlenû, - plnûní úkolû stanoven ch paragrafem 16 zákona ã.239/2000 Sb., o integrovaném systému a o zmûnû nûkter ch zákonû, a podle paragrafu zákona 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkter ch zákonû (krizov zákon), v rozsahu pokynû primátora, - odpovûdnost vedoucího orgánu vefiejné správy za zavedení, organizování, fiízení a zaji Èování pfiimûfienosti a úãinnosti finanãní kontroly podle zákona ã.320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve vefiejné správû a o zmûnû nûkter ch zákonû (zákon o finanãní kontrole), vãetnû odpovûdnosti za vyhotovení roãní zprávy o v sledcích finanãních kontrol orgánû samosprávy mûstského obvodu a za její pfiedloïení v pfiedepsaném rozsahu a v urãeném termínu primátorovi, - zasílání usnesení zastupitelstva a rady mûstského obvodu primátorovi, a to do deseti dnû od konání schûze pfiíslu ného orgánu mûstského obvodu, - pfiedkládání Ïádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v pfiípadech stanoven ch Obecnû závaznou vyhlá kou ã.11/2000, Statut mûsta Ostravy, ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû, orgánûm mûsta na základû pfiedchozího projednání v zastupitelstvu, popfiípadû v radû mûstského obvodu podle pfiíslu né pravomoci, Bydli tû Lucie Turãíková 1005 ( podala písemnou rezignaci) RSDr. Alois Krko ka Konûvova 30, Slezská Ostrava 1003 Josef Kuãera Vrbická 143, Hefimanice 988 Miroslav La ek Fi erova 31, Slezská Ostrava 963 Antonín Pecuch Serafinova 197/17, Kunãice 1018 Ing. Josef Valníãek, CSc. Komerãní 597/4, Muglinov 982 Za âeskou stranu sociálnû demokratickou: Miroslav Vojkovsk Hladnovská 73, Slezská Ostrava 1154 MVDr. Barbora Jelonková Komerãní 50, Muglinov 1112 Jarmila Grossmannová Osadní 34, Kunãiãky 1106 Ing. Radúz Frnka Bohumínská 73, Slezská Ostrava 1092 Ing. Petr kapa Skláfiova 3, Muglinov 1057 Jifií rubafi Sionkova 2, Hefimanice 1049 Ing. Antonín Ma talífi Pernerova 29/452, Kunãiãky 1051 Jan Kry tof Kubínova 49, Hefimanice 1067 Josef Ogurek Chalupova 6, Anto ovice 1058 Pavel Benãík Anto ovická 170, Koblov 1064 Za SdruÏení nezávisl ch Josef Burkoviã S korova 17A, Hefimanice 379 Vlasta Hanousková Na Vizinû 5, Slezská Ostrava 353 Dnem nastoupil na uprázdnûn mandát po paní ing. Justinû Kamené Mgr. Milan Smolka (bytem V Korunce 18, Hefimanice) a na uprázdnûn mandát po sleãnû Lucii Turãíkové pan Jifií Lizák (bytem Parcelní 18, Hefimanice), oba z volební strany KSâM. Poãet získan ch hlasû Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Sl. Ostrava, konaného v KD v Muglinově - spolupráce s Policií âr pfii zabezpeãování místních záleïitostí vefiejného pofiádku, - pfiezkoumávání oprávnûnosti námitek podle zákona ã.199/1994 Sb., o zadávání vefiejn ch zakázek, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, místostarosta Miroslav Vojkovsk na úsecích: - v stavby, Ïivotního prostfiedí a vodního hospodáfiství, - dopravy a komunálních sluïeb, - investiãní ãinnosti, - spolupráce s mûstskou policií pfii zabezpeãení místních záleïitostí vefiejného pofiádku, místostarostka Jarmila Grossmannová na úsecích: - kolství a kultury, - sociálních vûcí, místostarosta Lubomír vec na úsecích: - financí a rozpoãtu, - bytového hospodáfiství, - majetkovém. Zastupitelstvo vzalo také na vûdomí, Ïe dvû ãlenky zastupitelstva zvolené za stranu KSâM, ing. Justina Kamená a Lucie Turãíková, podaly písemnou rezignaci a skuteãnost, Ïe dnem nastoupil na uprázdnûn mandát po ãlence Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava paní Ing.Justinû Kamené 1.náhradník z kandidátní listiny téïe volební strany, tj. KSâM, a to pan Mgr. Milan Smolka a skuteãnost, Ïe dnem nastoupil na uprázdnûn mandát po ãlence Zastupitelstva mûstského obvodu Slezská Ostrava Lucii Turãíkové 2. náhradník z kandidátní listiny téïe volební strany, tj. pan Jifií Lizák. Nepřehlédněte Na základû skuteãnosti, Ïe podstatná ãást pracovníkû Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava bude v období od do ãerpat fiádnou dovolenou, bude v tomto období omezen provoz úfiadu. V rámci úfiadu bude plnû v provozu matrika. Na podatelnû, ohla ovnû a ústfiednû bud zaji tûn pfiíjem podání. Jiné ãinnosti úfiadu nebudou garantovány. Ve v e uveden ch dnech bude rovnûï uzavfiena Hfibitovní správa, Tû ínská 105, Slezská Ostrava. V pfiípadû neodkladn ch havárií nebo poruch mohou nájemníci obecních bytû volat na následující telefonní ãísla: - elektropráce: tel. ã nebo kanalizace, Ïumpy: firma K.A.O, tel. ã rozvody vody, odpady: tel. ã kotelny: tel. ã Pohotovostní sluïba pro odstranûní havárií, které jsou zpûsobeny povûtrnostními podmínkami, náledím nebo snûhem, je zaji tûna Technick mi sluïbami, a.s., Slezská Ostrava, se sídlem âs. armády 20, tel. ã. na dispeãink: nebo , kl Mgr. Gustav Kuchafi, tajemník ÚMOb Slezská Ostrava

3 O rybách, rybářích i lecčems jiném Udûlat radost rybáfiûm, zachovávajícím maximální míru odpovûdnosti a etrnosti k pfiírodû, se rozhodl pan René Sklenafiík z Koblova, kdyï si v roce 1993 pronajal od na eho úfiadu zatopenou tûrkovnu v Koblovû.Od té doby do vody vpou tí kaïd rok v prûmûru 6 tun ryb, napfiíklad tik, kaprû, amur apod., zakoupen ch na vlastní náklady. V areálu, zaujímajícím témûfi 12,5 hektaru, se jiï dvakrát konaly Mezinárodní rybáfiské závody, v nichï dvouãlenná druïstva z Polska, Slovenska, Nûmecka, b valé Jugoslávie soutûïila o vylovení co nejvût ího mnoïství ryb. Bylo tomu tak i v létû leto ního roku, kdy bûhem 72 hodin bylo uloveno a vráceno zpût do vody 365 kaprû a 2 amufii. Dal í roãník Mezinárodních rybáfisk ch závodû se uskuteãní v kvûtnu roku Rybafiení zcela ãlovûka pohltí, fiekl nám pan Sklenafiík, kter vûnuje této své zálibû a zároveà povolání v echen voln ãas i vlastní finanãní prostfiedky. Svût ryb, svût ticha je zcela specifick a ten, kdo mu rozumí, je neobyãejnû obohacen. Neopakovatelná jsou tichá rána u vody, kdy pfii v chodu slunce lze sly et jenom obãasná vy plouchnutí kaprû. A právû Zveme vás Klub ãesk ch turistû pofiádá 1. ledna 2003 v Petfikovicích novoroãní v stup na Landek. Start libovoln, kontrola v cíli mezi 10. a 13. hodinou. 15. února 2003 v hodin zaãne v Kulturním domû v Muglinovû zahrádkáfisk ples. 28. února 2003 se uskuteãní v restauraci U ChvostkÛ v Muglinovû obecní ples. Zaãátek v hodin. proto, Ïe tvory vodní fií e má tak rád, rozhodl se pan Sklenafiík vydávat povolenky na lov jenom rybáfiûm, lovícím pro radost, nikoliv pro ty, ktefií rybafií pouze s my lenkou utrïit co nejvíce za prodané ryby. V souãasné dobû zajistil pan Sklenafiík vyãistûní vodní plochy, jeï potrvá asi dva roky, a po vyãistûní chce vysadit do vody jesetery, ryby, které se v na ich vodách vûbec nevyskytují, coï bude znamenat dal í zatraktivûní lovu pro sportovní rybáfie. V areálu samém se mnozí rybáfii cítí jako v sanatoriu, neboè pan Sklenafiík vûnuje velkou péãi také údrïbû zelenû, úpravû pfiíjezdov ch cest, pfiiãemï sám musí pfiiloïit ruku k dílu. Strach má ov em z kaïdoroãnû se opakujících povodní, niãících faunu i floru ve vodní nádrïi. Záplavû by se mûlo v budoucnosti zabránit zv ením bfiehu Odry, kter se nachází v blízkosti této vodní plochy. Mé podnikání není v Ïádném pfiípadû o zisku, kter je zatím nulov. V e dûlám pro radost zde lovících sportovních rybáfiû. Nauãil jsem se také bûhem doby, kdy mám nádrï pronajatu, pfiekonávat pfiekáïky, nezoufat, vïdy se ãelem postavit k problému. Už si mají kde hrát Dlouho si nemûly kde hrát pfieváïnû romské dûti, bydlící v nájemních domech u ulic Muglinovské a Plániãkovy v Muglinovû. S touto kritickou situací byl nejprve seznámen romsk a sociální asistent na eho úfiadu Ladislav Koky, kter problém projednal s místostarostou obvodu p. Mir. Vojkovsk m a poïádal o finanãní v pomoc na zfiízení dûtsk ch hracích koutkû Radu mûstského obvodu Slezská Ostrava. Ta odsouhlasila 3.7. leto ního roku bezúplatn pfievod penûz ve Ladislav Koky u jednoho z hracích koutkû v i Kã pro Spoleãenství RomÛ na Moravû, jenï za títilo akci zfiízení dûtsk ch koutkû ve v e uvedené lokalitû. Jeden z ãlenû této organizace Josef Tanco -nakoupil s panem Kokym za pfiidûlené prostfiedky potfiebn materiál a ve svém volném ãase zaãal vyrábût s nesmírnou zruãností 6 laviãek a 6 houpaãek. Ty pak s pomocí místních obyvatel instaloval na vybraná místa. V em, ktefií se na této zásluïné akci podíleli, náleïí podûkování. Vûfiím, Ïe v budoucnu se situace po v ech stránkách zlep í. V echno, co dûlám, dûlám pro lidi, zde peníze a v - e zisku nemohou hrát prvofiadou úlohu. Pfiejme panu Sklenafiíkovi do budoucnosti v jeho podnikání mnoho úspûchû a nechè mu jeho koníãek pfiinese je tû spoustu radosti. Za jeho dosavadní ãinnost, jiï koná pro zájmy sportovních rybáfiû, je na místû mu podûkovat. Zahrádkáři děkují Foto: archiv SON V bor ZO âeského zahrádkáfiského svazu v Muglinovû dûkuje v em sv m ãlenûm, ktefií se aktivnû zúãastnili v stavy Ovoce, zelenina, kvûty, pofiádané v fiíjnu 2002 na poãest 45. v roãí âzs. Pfies pozdní termín byla v stava prezentaãní ukázkou ovoce, pûstovaného v na í obci. ZároveÀ pfiedvedla irok sortiment zeleniny a krásy veliké kály podzimních kvûtû. Byla ukázkou neju lechtilej ího a nejúãelnûj ího hobby. Myslíme, Ïe uspofiádání vlastní v stavy bylo velmi reprezentativní, zvlá tû v kombinaci s vystaven mi ruãními pracemi Klubu dûchodkyà Muglinov, za jejichï úãast vfiele dûkujeme. Pfiedvedení jejich obdivuhodn ch prací velice pfiispûlo k atraktivnosti celé v stavy. V neposlední fiadû, a zvlá tû srdeãnû, dûkujeme Radû mûstského obvodu Slezská Ostrava, za umoïnûní bezplatného uspofiádání celé akce v Kulturním domû v Muglinovû. Bûhem v stavy náv tûvníci prûbûïnû ochutnávali jableãn mo t.vystavené ovoce nakonec skonãilo v uãební kuchyni Základní koly na Pû í ulici v Muglinovû. I jejím ÏákÛm a uãitelûm dûkujeme za soubor kreseb s pfiírodními námûty, na v stavû vystaven ch. Za v bor ZO âzs Muglinov Jaromír Jan ta Sdělení občanům âesko-nûmeck fond budoucnosti oznamuje, Ïe Kanceláfi pro obûti nacismu skonãila 22. listopadu ãinnost na adrese Legerova 22, Praha 2. Od 2.prosince 2002 pi te na adresu: Kanceláfi pro obûti nacismu, Na Pofiíãí 12, Praha 1. Tel. ã , fax: Náv tûvní dny: pondûlí hodin, stfieda hodin. SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY 3 Ilustraãní foto: archiv SON Pozor na schůdnost chodníků UpozorÀujeme obãany, Ïe podle zákona ã. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znûní a Vyhlá - ky mûsta Ostravy ã. 11/1997 o udrïování ãistoty vefiejného prostranství zodpovídají za schûdnost chodníkû podél sv ch nemovitostí v dobû nepfiízniv ch povûtrnostních podmínek - vánic, mrznoucího de tû, oblev, dlouhodobého snûïení apod. Závady ve schûdnosti na chodnících je nutno odstranit nejpozdûji do 24 hodin po spadu snûhu, pfiiãemï se zmíràováním závad ve schûdnosti musí b t zapoãato bez zbyteãn ch odkladû pfiimûfienû ke vzniklé situaci. Fyzick m osobám mohou b t za poru ování této povinnosti udûleny pokuty do v e 1000 Kã. Apelujeme zároveà na majitele motorov ch vozidel, aby své automobily odstavovali v souladu s vyhlá kou ã. 30/2001 Sb. tak, aby nebránily prûjezdu ãisticích mechanismû, pluhû a vozidel s.r.o. OZO Ostrava. Ing.Ilona Boro ová, vedoucí odboru DaKS Informace pro nájemníky obecních bytů Na jednání Rady mûstského obvodu Slezská Ostrava byla projednána Ïádost zastupitele, pana ZdeÀka Martínka, na sníïení nájemného za sklepy (o polovinu, jak platilo pfied úãinností V mûru MF ã.01/2002). Rada konstatovala, Ïe nelze postupovat v rozporu s cenov m V mûrem Ministerstva financí ã.01/2002 ze dne 28.listopadu 2001, vydan m na základû cenového zákona. Nájemníci obecních bytû mají moïnost individuálnû v souladu s platn m Obãansk m zákoníkem Ïádat pronajímatele o pfiimûfienou slevu z nájemného v pfiípadû závadného stavu pronajaté místnosti. KaÏdá taková Ïádost bude posouzena a pronajímatel zváïí pfiípadnou slevu. Ing.Pavel Slab, vedoucí odboru bytového hospodáfiství

4 4 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Ze školských zařízení obvodu 45 let Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Ostravě-Kunčicích V pátek 15.listopadu 2002 se se li zamûstnanci SO a SOU, souãasní i b valí, spolu s v znamn mi hosty na slavnostním setkání v DK NH V Ostravû - Zábfiehu, aby si pfiipomnûli jubileum 45 let vzniku jednoho z nejvût ích vzdûlávacích zafiízení v ostravském regionu. V úvodu slavnostního shromáïdûní vystoupil fieditel SO a SOU Mgr. Franti ek Repka a hosté. Po kulturním programu se rozproudila druïná zábava. Zajímavé byly vzpomínky b val ch zamûstnancû, ktefií stáli právû u zrodu souãasné Stfiední odborné koly a Stfiedního odborného uãili tû. Pfied 45 lety, , byla zahájena v uka tehdy v novû zfiízeném Odborném uãili ti Nové hutû Klementa Gottwalda v Ostravû - Kunãicích. OU NHKG vzniklo pfievedením OU pracovních záloh ã. 9 v Ostravû - HrabÛvce pod správu jiï 5 let trvajícího velkého hutnického podniku. Jak praktick, tak teoretick vyuãovací proces zaãal v propûjãen ch prostorách nûkter ch provozû Nové hutû a Vítkovic. Uãni se pro své budoucí povolání pfiipravovali ãtyfilet ch studijních oborû programovaného vyuãování, zavádûní v poãetní pfiedev ím v oborech hutnick ch, a automatizaãní techniky strojírensk ch a elektrotechnick ch. Pozdûji s rozvojem Nové hutû a v stavbou nového moderního areálu uãàovsk ch dílen a teoretického vyuãování a progresivních aktivizujících didaktick ch postupû. Po optimalizaãním procesu roz ífiila SO a SOU svou studijní nabíd- pfiibyly dal í vyuãované ku o dal í, zejména elektronické obory, zejména dopravní, stavební a sluïeb. Tak vzniklo jedno z nejvût- ích uãàovsk ch zafiízení v na í republice. Postupnou transformací se pak zmûnilo na SOU hutnické, IS, Centrum odborné pfiípravy fiemesel a podnikání a souãasnou Stfiední odbornou obory. Nyní nabízí studium ve tfiílet ch uãebních oborech, studijních oborech a nástavbov ch studijních oborech pro vyuãence tfiílet ch oborû. Oborové zamûfiení se postupnû mûnilo a nyní kola pfiipravuje odborníky pro strojírenství, hutnictví, kolu a Stfiední odborné uãi- silnoproudou i slaboproudou elektro- li tû. Za dobu svého trvání pfiipravila techniku, ekonomiku a sluïby. Nezanedbatelná je i vzdûlávací ãinnost pro svûj b val matefisk podnik a nynûj ího nejvût ího partnera Novou huè, a.s., a v posledních letech kurzech, v organizování odborn ch v rekvalifikaãních a specializaãních i pro dal í podniky ostravského regionu více neï absolventû nizace. semináfiû a doplàkové ãinnosti orga- s maturitním vysvûdãením nebo v uãním listem. Po celou dobu svého cí jsou do vzdûlávací nabídky zafia- V souladu s dlouhodobou koncep- trvání byla kola vïdy v popfiedí modernizaãního procesu ãeského kolzeny nové progresivní studijní obory SO Technické lyceum, Mechatronika, Strojírenská a elektrotechnická ství. Od experimentálního ovûfiování zafiízení. kola se pravidelnû prezentuje na v stavách Elektrotechnika, UãeÀ, stfiedo kolák a vysoko kolák a letos mûla svou expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno. SO a SOU nestojí stranou ve spoleãenském a profesním Ïivotû v ostravském regionu. Aktivnû spolupracujeme s Magistrátem mûsta Ostravy, Úfiadem mûstského obvodu Slezská Ostrava, úfiadem práce, jsme ãleny Regionální hospodáfiské komory a mnoh ch odborn ch cechû a spoleãností. Zájemce o studium rádi pfiivítáme 11. ledna 2003, kdy v na í kole v Ostravû - Kunãicích na Vratimovské ulici, poblíï hlavní brány Nové hutû, a.s., probûhne od 9.00 hodin Den otevfien ch dvefií. Stanislav Drozd, SO a SOU Ostrava-Kunãice Poděkování dětí ze Zvláštní školy Na Vizině Ilustraãní foto: Stanislav Drozd Leto ní prázdniny jsou jiï za námi. ZÛstaly nám nádherné prázdniny. Rády bychom podûkovaly v em, ktefií nám to umoïnili.vïdyè ihned po obdr- Ïení vysvûdãení jsme odjíïdûly na zaãátku prázdnin k pobytu do rekreaãního stfiediska Hadinka poblíï Vítkova. Vedoucími na tomto pobytu byli na i vychovatelé a jejich pomocníci. Po celodenních v letech v krásném prostfiedí lesû a koupání na koupali ti jsme se kaïd den jiï tû ily na odpoãinek. Po veãerce jsme je tû na pokojích znovu probíraly proïit den. âtrnáctidenní pobyt nám velmi rychle ubûhl. Byli zde noví kamarádi, se kter mi jsme proïily mnoho zábavn ch a bezstarostn ch chvil. Po návratu zpût na internát jsme odloïily na e táborové obleãení a divily se, za jak krátkou dobu nám na i vychovatelé staãili vyprat a vyïehlit v e, co jsme na tábofie u pinily a pfiipravili nás na dal í tábor Kujavy, do kterého jsme pak odjíïdûly.tento tábor je ve volné pfiírodû, tedy romantika se spaním ve stanech. Na e ve kerá ãinnost probíhala od rána do veãera v krásné pfiírodû. I na e nejmen í dûti, na i pfied koláci, byly v krásném prostfiedí tábora Huslenky. Získaly mnoho nov ch kamarádû a pfiijely s mnoha záïitky, o kter ch nám nad enû vyprávûly. Na leto ní prázdniny budeme v ichni dlouho vzpomínat, coï nám pfiipomenou nejen fotografie, ale i videozáznamy, které z prázdnin máme. Pûkné byly také oslavy svátku Mikulá e, kdy kaïd z nás dostal obãerstvení a mal dárek. Oslava spojená s taneãním odpolednem se v em moc líbila. Za finanãní pfiíspûvky pro úspû nou realizaci v ech akcí bychom tímto rády podûkovaly Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava, Magistrátu mûsta Ostravy i Krajskému úfiadu Moravskoslezského kraje. Dûti ze Zvlá tní koly Na Vizinû Zápisy dětí do prvních tříd základních škol UpozorÀujeme, Ïe zápisy dûtí do prvních tfiíd základních kol se uskuteãní v následujících termínech: v Základní kole na Bohumínské ulici ve Slezské Ostravû l5. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na Pû í ulici v Muglinovû 15. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na krobálkovû ulici v Kunãiãkách 15. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na Chrustovû ulici ve Slezské Ostravû 15. a 16. ledna 2003 od do hodin, v Základní kole na Anto ovické ulici v Koblovû 15. ledna 2003 od do hodin. Být na úrovni doby V Základní škole na Kamenci není informatika jen záležitostí učebních osnov Îe vzdûlávání mûïe mít nesãíslné podoby, o tom v Základní kole na Bohumínské ulici nepochybují uï snad ani prvàáãci. I oni se totiï v hodinách a poté ve kolní druïinû uãí získávat potfiebné informace na úrovni doby. Také uãebna kolní druïiny je totiï vybavena poãítaãovou technikou, která je ÏákÛm volnû pfiístupná, a tam, kde znalosti dûtí pfiece jen nedostaãují, jsou vïdy pfiipraveny pomoci kvalifikované vychovatelky. Ve kole na Kamenci totiï neãekali, aï se naplní rozhodnutí ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy a kola bude napojena na internet, ale neustálou modernizací informaãního systému své Ïáky na tuto vy í kvalitu pfiipravovali. Dnes je poãítaãová uãebna koly vybavena jak vysoce kvalitními poãítaãi napojen mi na internet, tak star ími PC pracujícími s Windows 95, aby Ïáci poznali a byli schopni pracovat s obûma systémy. A i ty star í ma inky jsou takfika dennû vyuïívány i po vyuãování, kdy se u nich scházejí Ïáci se sv mi uãiteli v poãítaãov ch krouïcích, ve kter ch pracují uï od tfietí tfiídy. Je samozfiejmé, Ïe nejãastûji formou hry, ale dûti snad ani netu í, Ïe jsou naprosto nenásilnou formou seznamováni se základy poãítaãové gramotnosti a na konci kolního roku uï budou tak ikovní, Ïe moïná budou uãit i své rodiãe. Kromû povinnû volitelného pfiedmûtu informatika, kterému jsou vyuãováni Ïáci sedm ch aï devát ch tfiíd, tak vyuãuje vysoce kvalitní technick personál koly mnoho dal ích ÏákÛ, a to nejen v uï zmínûné poãítaãové uãebnû, ale také pfiímo ve sv ch tfiídách nebo ve kolní knihovnû, kde na internet napojené písíãko doslova nevychladne. Karel VÛjtek

5 Foto: archiv SON SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY 5 Ze školských zařízení obvodu Chceme touto cestou podûkovat touto formou tfiem soukrom m podnikatelûm z Koblova - panu Milanu usterovi - firma Autocar, panu Radimu Oudrámovi, Truhláfiství a panu Antonínu Pospí ilovi - Firma Gobi za krásn doplnûk na í zahrady - dfievûné pruïinové konû. Tohoto Nová budova Ostravské univerzity 16. záfií 2002 byla dána do provozu na Chitussiho ulici ve Slezské Ostravû nová budova Pfiírodovûdecké fakulty Ostravské univerzity s katedrami sociální a regionální geografie, fyzické geografie, ekologie a bioekologie. V objektu je umístûna také studovna s ãasopisy a knihami, vztahujícími se k oborûm vyuãovan m na katedrách. SlouÏí v em zaregistrovan m uïivatelûm knihovnick ch a informaãních sluïeb univerzitní knihovny, ale také uãitelûm a studentûm a ostatní vefiejnosti. Foto: archiv SON Poděkování dárku ci ceníme o to více, Ïe vznikl na základû jejich vlastního spoleãného nápadu. S takovou nezi tnou pomocí se nesetkáváme ãasto. Pro dûti se koníci stali nejoblíbenûj í hraãkou. Personál Matefiské koly v Anto ovicích Zlaté holky ZUŠ U Jezu v Ostravě-Muglinově oslavovala mimořádný úspěch V souvislosti s konáním summitu NATO v Praze vyhlásilo Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky v tvarnou soutûï Svût v bezpeãí. Tato soutûï byla urãena dûtem z âeské republiky a z kandidátsk ch zemí NA- TO. Do soutûïe se pfiihlásilo více neï 4500 kol z v e uveden ch zemí. Vzhledem k vysokému poãtu zúãastnûn ch kol je mi velkou ctí informovat slezskoostravskou vefiejnost o vynikajícím a ojedinûlém úspûchu Ïáka na í základní umûlecké koly Ondfieje Golomba, kter se svou v tvarnou prací Noemova archa zvítûzil ve vûkové kategorii 6-10 let pod vedením Mistryně světa v disco dance chodí do ZŠ Bohumínská Pavlína Langrová a Petra Zejdová kondici a pochopitelnû také super vypadají, protoïe takov hodinu a pûl tr- mají daleko více spoleãného, neï by se mohlo na první pohled zdát. Nejen Ïe vající trénink dá opravdu pofiádnû zabrat. Ale jak je zfiejmé, jejich vedoucí - jsou sestfienice, ale obû chodí do Základní koly na Bohumínské ulici, obû manïelé Lenka a Jifií BuroÀovi - to se v bornû uãí a co více, obû jsou ãerstv mi mistrynûmi svûta v taneãních vynikajících v sledkû. Kdo je vidûl s nimi opravdu umí, kdyï dosahují tak formacích. Stalo se to o mikulá ském v krátkém televizním otu, kter odvysílalo ostravské studio po jejich medai- víkendu ve slovenském Martinû, kde v disco dance v kategorii dûtí se svou lovém návratu, ten to musí jen potvrdit. formací Hej v choreografii Hany Kovalanãíkové stanuly spolu s osmnácti svûtov start? Nejdfiíve mûly prostoro- A jak vypadal jejich tak úspû n dal ími kamarádkami a kamarády na vé zkou ky, to aby se dokázaly pfii vystoupení dobfie orientovat. Pak byl ãas stupni nejvy ím. Po loàském titulu vicemistrû svûta je na pfievlékání do kost mû a úpravu, to tentokráte medaile nejcennûj í -zlatá, a to uï byl pofiádn dûvod, abychom dûleïité. No a potom uï zaãala samot- coï je pfii tak nároãné soutûïi velice si o tom popovídali. Jak jsme se dozvûdûli, jejich úspûchy rozhodnû nejsou ve skuteãnû sviïném discorytmu nikoná soutûï. TfiiapÛlminutové vystoupení náhodné. Pavlína chodí do klubu Akcent Ostrava uï sedm m rokem a o rok zlato tentokrát poputuje do Ostravy. ho nenechalo na pochybách, Ïe svûtové mlad í Petra o rok ménû. Trénují pûtkrát t dnû a pfied soutûïemi k tomu je - ráda, Ïe dûlá tento sport. Je ãasovû ná- Jak nám na závûr Pavlína fiekla, je moc tû pfiidávají víkendová soustfiedûní. roãn, je nároãn také na pochopení A protoïe se jedná pfiedev ím o sportovní disciplínu, i kdyï v taneãním kaven smysluplnou ãinností, která pfii- a pomoc rodiãû, ale vïdy je to ãas strábátû, je souãástí jejich tréninkû také ná í radost a uspokojení. gymnastika, takïe holky mají super Karel VÛjtek své uãitelky Mgr. Zuzany Majvaldové. Ondfiej se zúãastnil slavnostního vyhlá ení v sledkû soutûïe, která se uskuteãnila v pátek 22. listopadu 2002 v rámci slavnostního ceremoniálu v zrcadlovém sále âernínského paláce, v sídle Ministerstva zahraniãních vûcí âr. V rámci této slavnostní události se Ondfiej setkal s první dámou âr Dagmar Havlovou, s generálním tajemníkem NATO Georgem Robertsonem, s vládním zmocnûncem pro pfiípravu summitu NATO v Praze Alexandrem Vondrou, s velvyslanci kandidátsk ch zemí NATO a dal ími hosty. Ondfiejovo v tvarné dílo bylo taktéï vydáno na zvlá tních summitov ch pohlednicích, které obdrïeli v ichni úãastníci zasedání NATO, tedy i prezident USA Bush, kancléfi Nûmecka Schröder a dal í mocní tohoto svûta. Úspûch na eho Ïáka Ondfieje Golomba je zcela nepochybnû úspûchem Zajímavá výstava celého slezskoostravského kolství, potaïmo pak úspûchem a krásnou propagací celého mûsta Ostravy. Za to v e patfií Ondfieji Golombovi vfielá gratulace, podûkování a pfiání dal ích úspûchû do let pfií tích. Mimofiádné vítûzství Ïáka 5. tfiídy oslavovali také v Základní kole na Pû í ulici v Muglinovû, kterou vítûz nav tûvuje. Ondfiejovo ocenûní vzbudilo u v ech jeho spoluïákû mimofiádn obdiv, obdrïel jednak pochvalu od vedení koly, jednak od tfiídní uãitelky pí. Golatové. Nemalou radost mají jistû i rodiãe Golombovi, ktefií syna doprovázeli do âernínského paláce. editelka ZU Mgr. Pilafiová dûkuje za finanãní podporu Radû mûstského obvodu Slezská Ostrava, která byla kole pfiidûlena za reprezentaci mûsta Ostravy. Mgr. Eva Pilafiová, fieditelka ZU U Jezu Mgr. Franti ek Vrána, fieditel Z Pû í 1, Ostrava-Muglinov V areálu národní kulturní památky Dolu Michal v Michálkovicích bude do konce ledna pfiístupná v stava Pfiírodní a kulturní památky vidûné okem dûtského objektivu. Jedná se vlastnû o v bûr nejlep ích prací sekce mezinárodní fotografické soutûïe International Heritage Photographic Experience. SoutûÏ, konaná v celoevropském mûfiítku jiï posedmé, je v Polsku organizována Centrem kulturního dûdictví Slezska v Katovicích. Leto ního roãníku se zúãastnilo 27 pfieváïnû evropsk ch zemí (vãetnû Maroka a Kanady), v âeské republice v ak tento projekt není témûfi znám. To bylo také dûvodem, proã se Památkov ústav v Ostravû rozhodl pfievzít od sv ch polsk ch kolegû nejlep í práce jejich národního kola, aby se tato akce názornû pfiedstavila také v ãeském prostfiedí.

6 6 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Dvû tygfií mláìata. Na konci roku budou mít děti vstup do zoo zdarma PfiestoÏe v zimû chodí do zoologické zahrady ve srovnání s jarními nebo letními mûsíci o poznání ménû náv tûvníkû, neznamená to, Ïe by zde nebylo co k vidûní. Zvlá tû kdyï napadne sníh a v ude se rozhostí ticho a klid, je prohlídka zoologické zahrady velmi pfiíjemn m záïitkem. Celá fiada zvífiat se na zimu pfievléká do zimního odûvu, kter je rozhodnû krásnûj í neï ten letní. V razn rozdíl mezi zimní a letní srstí je vidût kupfiíkladu u jelenû, velbloudû ãi divok ch prasat. Zatímco pro zvífiecí druhy z tepl ch oblastí je pfies zimu hlavním útoãi tûm vytápûn pavilon, pro takového ledního medvûda, snûïného levharta nebo sibifiského tygra nastává ta pfiíjemnûj í ãást roku. Tygfií samiãky narozené v leto ním ãervnu rostou jako z vody a za chvíli doïenou svou mámu Máju. ProtoÏe se zoologická zahrada zapojila do kampanû na záchranu tygrû a jejich pfiirozeného prostfiedí, bude o na ich tygfiích holkách je tû sly et. Tuto kampaà pofiádají spoleãnû zoologické zahrady v celé Evropû a jejím cílem je jednak informovat evropskou vefiejnost o nebezpeãích, která tygrûm hrozí (vïdyè tûch sibifisk ch je v pfiírodû v souãasnosti pouze posledních 400 kusû a stále jich ub vá) a dále pak získání finanãních prostfiedkû na podporu Foto: autor jednotliv ch záchrann ch projektû (napfi. nákup vybavení pro stráïce v národních parcích, kde tygfii Ïijí). Je tfieba si uvûdomit, Ïe tam, kde tygfii Ïijí, jsou lidé velice chudí a bez pomoci nás bohat ích to sami nezvládnou. Velkou událostí bylo v listopadu stûhování na í dvouleté hro í samiãky Maru ky do praïské zoologické zahrady. Stûhování takového tunu váïícího cvalíka vyïaduje hodnû zku eností a námahy, ale také tûstí. Podle na ich informací se hro ice v praïském pavilonu dobfie zabydlela a brzy se bude seznamovat se sv m nov m nápadníkem hro ím samcem Slávkem. Mal vánoãní dárek pfiipravila ostravská zoologická zahrada pro ty nejmen í. Bûhem vánoãních svátkû, tj. od do , budou mít dûti do 15 let vstup do zoo zdarma. Jezdeck krouïek pfii zoo Ostrava pfiijímá nové ãleny UpozorÀujeme, Ïe dûti od 9 let s váhou do 35 kg mají moïnost stát se ãleny krouïku jeïdûní na ponících. Roãní pfiíspûvek ãiní 30 Kã. SchÛzky probíhají 2x t dnû (pondûlí-pátek) se zaãátkem v 15 hodin. Více informací se dozvíte u paní Hany Tomkové na tel. ã Stanislav Derlich Rozmístění kontejnerů na komunální odpad od do Ve v e uveden ch dnech budou rozmístûny kontejnery v tûchto lokalitách: Slezská Ostrava - ulice Bohumínská - parkovi tû u fieky (2) Slezská Ostrava - ulice Bohumínská - parkovi tû za obchodem (2) Muglinov - ulice Hladnovská - sídli tû Muglinov u parkovi tû Muglinov - ulice védská - parkovi tû u Budoucnosti Hefimanice - ulice Bernerova - Nová osada Hefimanice - ulice Sionkova - Mírová osada Hru ov - ulice Plechanovova Slezská Ostrava - Franti kov - u terasov ch domû Slezská Ostrava - ulice Kmetská 3 Slezská Ostrava - ulice Zvûfiinská - u parku Kunãice - ulice Pfiibylova - u parku Kunãice - ulice Serafínova Muglinov - ulice Otova - u parku Koblov - ulice Anto ovická - u obchodu Anto ovice - ulice Anto ovická - u obchodu Kunãiãky - ulice PstruÏí - krobálkova Hefimanice - ulice PoÏární - u hasiãské zbrojnice Novinky v Ústavu sociální péče v Muglinově Skuteãnû nároãné byly v ostravském ústavu sociální péãe pro mentálnû postiïené leto ní podzimní mûsíce. V znamné kulturní akce stfiídají sportovní zápolení a vyvrcholením b vají ve v ech zafiízeních mikulá ské besídky, na nûï jsou vût inou zváni i rodiãe. Ústav byl pofiadatelem Mistrovství Moravy a Slezska ve stolním tenisu, na které se do tûlocviãny Stacionáfie v Muglinovû sjelo v fiíjnu témûfi 80 mentálnû postiïen ch sportovcû. Je potû itelné, Ïe tituly mistrû vybojovali domácí v muïích Jifií Stach ze koly Ïivota a v Ïenách Marie Horváthová ze Stacionáfie. Ve dnech se v tûlocviãnû ÚSP uskuteãnil 6. roãník Vánoãního turnaje ve stolním tenise. Tuto nároãnou akci, jíï se letos úãastnilo témûfi 100 hráãû a jejich trenérû, organizaãnû zaji Èuje SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m ve spolupráci s ostravsk m ústavem, jehoï osm stolních tenistû, ktefií patfií mezi ãeskou piãku, tûsnû pfied tímto kláním bojovalo o tituly na mistrovství republiky v Hradci Králové. V tvarné schopnosti i fiemeslnou zruãnost klientû pfiedstavil ústav hned na dvou v stavách. První se uskuteãnila v Ostravském muzeu pod názvem Ná duhov svût. Od do si náv tûvníci mohli prohlédnout v tvarná díla i uïitné pfiedmûty, které Kaple v Antošovicích má nový zvon Foto zvonû: autor vznikají v rámci ergoterapie ãi jiï cíleného uãení a zamûstnávání mentálnû postiïen ch. Práce reprezentovaly snahu o seberealizaci klientû ve v ech zafiízeních ústavu. Druhá expozice byla slavnostnû zahájena v Komorní scénû Aréna, kde tvofiila jiï po sedmé ve foyeru této ostravské nejmen í divadelní scény pûkn rámec 8. roãníku pfiehlídky dûtské divadelní tvorby Arénka. Mimofiádného úspûchu dosáhl pan Karel Dvofiák z Domova pro dospûlé a kreativního ateliéru Ústavu sociální péãe pro mentálnû postiïené v Ostravû, kter se zúãastnil 1. Evropské v tvarné soutûïe postiïen ch osob a seniorû v polské Poznani. Pan Dvofiák mûl mimofiádn talent pro kopírování. Jeho oblíben mi autory byli Josef Lada, Alfons Mucha i Libor VojkÛvka. V Poznani se prezentoval ãtyfimi obrázky praïské Malé Strany, za nûï dostal jedno z nejvy ích ocenûní. Je smutné, Ïe tohoto úspûchu se autor uï nedoïil. Tradiãní v robky mentálnû postiïen ch ko íkáfiské zboïí, ruãnû tkané koberce, keramika i dal í v robky ze dfieva a textilu jsou pro svoji uïiteãnost i prostou krásu vyhledávan m artiklem pfiedvánoãních nabídek. Proto pfiedev ím Chránûné dílny v Kunãiãkách jsou ãasto zvány na tyto prodejní akce v rûzn ch kulturních zafiízeních. Marcela Lindertová V anto ovické kapli byl instalován nov zvon, byla to za dobu trvání tohoto svatostánku jiï ãtvrtá v mûna. První zvon byl demontován v roce 1942 a pouïit na váleãné úãely. Druh zvon, spí e nouzov, slouïil aï do roku Od tohoto roku byl jiï nainstalován fiádn zvon o váze 450 kg, av ak nebyl odlit ze zvonoviny, ale z oceli, odlité v Tfiinci. Tento zvon byl velmi hlasn, sly iteln aï do vedlej- ích obcí, nicménû zvuk nebyl pfiíjemn. SlouÏil 30 let a v souãasné dobû po demontáïi byl pfievezen do Andûlské Hory. 15. záfií tohoto roku byl slavnostnû vysvûcen P. ing. Jifiím Urbánkem a sekretáfiem arcibiskupa P. Petrem Gatnarem úplnû nov zvon. Byl odlit z fiádné zvonoviny, sestávající ze 79 procent mûdi, 20 procent cínu a 1 procenta pfiísad. Zvon odlila rodina Dytrychova z Brodku u Pfierova. Autorkou v zdoby zvonu je akad. sochafika Vûra Kuãerová. Po zvukovém rozboru lze konstatovat, Ïe se jedná o zdafiil zvon s kompaktním, dlouze vyznívajícím tónem bez vibrací a pazvukû. Dostaãující je také rezonance. Zvon vyzvání automaticky v 5.00, a hodin po tfii minuty. Valter âuraj

7 Odpovídáme na dotazy čtenářů Jak jsou stanoveny poãty sbûrn ch nádob a svozy komunálního odpadu u domû a bytû? Podle obecnû závazné vyhlá ky Statutárního mûsta Ostrava ã.9/2002, kterou se stranoví systém shromaïìování, Pfii vytápûní tuh mi palivy se pfiidává dal í sbûrná nádoba o objemu 110 litrû na období od do ZpÛsob svozu komunálního odpadu od garáïí, ze zahrádkáfisk ch a chatov ch osad stanoví na základû poïadavkû jednotliv ch úfiadû mûstsk ch obvodû pfiíslu n odbor magistrátu. Poãty sbûrn ch nádob a svozû se mohou li it od sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálního odpadu vznikajícího na území mûsta Ostravy a která platí od 14. listopadu 2002, jsou poãty sbûrn ch nádob a poãet svozû stanoveny takto: a) pro bytové domy s vytápûním na jiná neï tuhá paliva Poãet bytû/byt. jednotek Sbûrná nádoba Poãet svozû v t dnu 4-10 o objemu 1100 litrû o objemu 1100 litrû o objemu 1100 litrû 3 b) bytové domy s kotelnou na tuhá paliva Poãet bytû/byt. jednotek. Sbûrná nádoba Poãet svozû v t dnu 1-2 o objemu 110 litrû o objemu 110 litrû 2 c) bytové domy s topením na tuhá paliva v bytech Poãet bytû/byt. jednotek Sbûrná nádoba Poãet svozû v t dnu 1-2 o objemu 110 litrû 1 Pro zimní období od do se pfiidává dal í sbûrná nádoba o objemu 110 litrû. d) rodinné domy Poãet osob Sbûrná nádoba Poãet svozû 1-2 o objemu 110 litrû 1x za 14 dnû nebo o objemu 70 litrû nebo 1x t dnû 3-4 o objemu 110 litrû 1x t dnû o objemu 110 litrû 1x t dnû+1x za 14 dnû nebo 1 o objemu 110 litrû a nebo 1 o objemu 70 litrû 1x t dnû stanoveného poãtu. Vy í nebo niï í poãet sbûrn ch nádob nebo poãet svozû stanoví na základû pro etfiení poïadavkû vlastníkû odbor komunální a bytov MMO. S úpln m znûním obecnû závazné vyhlá ky ã.9/2002 je moïno se seznámit na internetov ch stránkách Úfiadu mûstského obvodu Slezská Ostrava (www.slezskaostrava.cz). Chystáte se k opravě vašeho domu? Potom nepfiehlédnûte následující informace z Obecnû závazné vyhlá ky ãíslo 1/2000 o Úãelovém fondu oprav a modernizaci obytn ch domû na území mûstského obvodu Slezská Ostrava a o poskytování úvûrû z tohoto fondu v platném znûní. Z fondu lze za podmínek stanoven ch touto obecnû závaznou vyhlá kou poskytovat úãelové úvûry vlastníkûm obytn ch domû na území mûstského obvodu, a to: Druh (úãel) úvûru maximální v e úroková sazba Oprava stfiechy, komínû vãetnû klempífisk ch do 50 tis.kã 4% prvkû, star ích 15 let na jeden dûm Zfiízení ekologického topení do 40 tis.kã ve stávajícím domû na jeden byt 5% Dodateãná izolace domu do 50 tis. Kã proti spodní vodû (star ího 10 let) na jeden dûm 4% Vybudování WC, koupelny nebo sprchovacího koutu v bytû, do 30 tis.kã kde dosud nebyly zfiízeny na jeden byt 7% Nástavba domu, provedená v souvislosti do 100 tis.kã s opravou a modernizací domu, na jeden byt 6% kterou vznikne nov byt Vestavba bytu, provedená v souvislosti do 100 tis.kã s opravou a modernizací domu na jeden byt 6% Oprava kanalizaãní do 10 tis.kã pfiípojky na jeden dûm 4% Obnova fasády domu vãetnû oplechování, do 30 tis. Kã v mûny oken u domu star ího 15 let na jeden byt 4% Splatnost tûchto úvûrû je omezena do Jednotlivé druhy úvûrû lze sluãovat, úvûr nelze poskytnout opakovanû na tent Ï úãel u jednoho domu. Úvûry z fondu mohou získat jen fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytn ch domû na území mûstského obvodu, a to na základû Ïádosti. Îádosti o úvûr eviduje odbor financí a rozpoãtu, kter z tûchto podkladû zpracovává materiály pro jednání rady a zastupitelstva. V bûr ÏadatelÛ je provádûn ãtvrtletnû (v termínech konání rady a zastupitelstva). Îadatel o úvûr musí podat na odboru financí a rozpoãtu Ïádost o poskytnutí úvûru. K této Ïádosti musí doloïit: - u právnick ch osob zapsan ch v obchodním rejstfiíku v pis z tohoto rejstfiíku (ne star í neï 14 dnû), u právnick ch osob nezapsan ch v obchodním rejstfiíku úfiední doklad o jejich právní subjektivitû a statutárním orgánu, - v pis z listu vlastnictví (ne star í neï 14 dnû) - stavební povolení nebo jin pfiíslu n doklad o pfiípustnosti stavebních prací, které jsou úãelem úvûru, - doklad o poji tûní obytného domu - ruãení (pfii úvûru do Kã je nutné ruãení jednou fyzickou osobou, pfii úvûru nad Kã je nutné ruãení dvûma fyzick mi osobami). SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY vycházejí 1x za dva mûsíce. Vydává Statutární mûsto Ostrava mûstsk obvod Slezská Ostrava, Tû ínská 35, tel IâO Tisk povolen reg. zn. MK âr E Náklad 9000 v tiskû. Vy lo: v prosinci Sazba: MORAVIAPRESS-REPRO, s.r.o., tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Ostrava-Mar. Hory SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY 7 Knihovny vstupují do nového roku Adventní ãas je pomalu za námi, takïe mûïeme uï jen vzpomínat na sváteãní pohodu a knihovnice také na to, Ïe v knihovnách probûhlo toto sváteãní období ve znamení tûdrosti a oãekávání. Do knihovny na Dûdiãné ulici pfii el nadûlit Mikulá s andûlem a ãertem, v ostatních knihovnách (na Hladnovské ulici, v Muglinovû, v Hefimanicích, v Kunãiãkách a v Koblovû) zastoupily Mikulá e paní knihovnice, které dûtem za pfiednesení básniãky ãi zazpívání písniãky rozdaly sladké dobroty. Sladkosti byly zakoupeny díky tûdrosti ÚMOb Slezská Ostrava, kter vûnoval na im knihovnám finanãní pfiíspûvek. Úfiad se také zaslouïil o vánoãní nadílku pro samotné knihovny: do fondû v ech zmínûn ch knihoven v obvodu Slezská Ostrava jsme od ÚMOb Slezská Ostrava obdrïely celkem 231 knih jak pro dûti, tak pro dospûlé. Nabídka knih se tím v raznû zvût ila a doufáme, Ïe se také roz ífií fiady na ich ãtenáfiû. Úfiadu samozfiejmû za podporu velmi dûkujeme. Do nového roku vkroãí v echny knihovny s pfiáním, aby byly nadále pfiíjemn m útoãi tûm pro ãtenáfie, kter m by nejen poskytovaly pûkné knihy a zajímavé informace, ale také pobavení pfii zábavn ch akcích soutûïích, besedách ãi vycházkách. V roce 2002 jsme se vydaly s dûtmi i za hranice knihovny: do zoo, na vyhlídkovou vûï Nové radnice A pokud to bude moïné, chtûly by knihovnice také letos vymyslet nûco zajímavého a ménû obvyklého, ãím zejména dûtské ãtenáfie pfiekvapí a potû í. Na závûr bych vás ráda opût pozvala do stále je tû nové knihovny na Hladnovské ulici v Muglinovû (spojení: trolejbusem, linky ã. 108, 109, zastávka Gymnázium). Má za sebou teprve ãtyfii mûsíce provozu (od záfií 2002), ale jiï získala poãetnou fiadu ãtenáfiû mohlo by jich v ak b t je tû více. Pfiijìte, budete srdeãnû vítáni, a to v následující pûjãovní dobû: Pondûlí: , hodin âtvrtek: , hodin Pátek: , hodin V této knihovnû, stejnû jako v knihovnû v Kunãiãkách, je od konce listopadu 2002 ãtenáfiûm k dispozici internet. Pfieji vám za v echny knihovnice na eho obvodu úspû n nov rok a spoustu zajímav ch knih, které - jak doufáme - najdete právû v na ich knihovnách. árka Kuligová, vedoucí knihoven obvodu Slezská Ostrava

8 8 SLEZSKOOSTRAVSKÉ NOVINY Půjčky Úvěry Úvěrové karty Hypotéky Expres půjčky Do Kã bez ruãitele Hotel Vista u Bûlského lesa v Ostravû-Zábfiehu, pfiízemí, kanceláfi 101 Pondûlí ãtvrtek hodin Pátek: hodin Tel.: , , MoÏnost spolupráce ZASTAVÁRNA - BAZAR Vás zve do prodejny v sídli ti Muglinov, védská 45. Nabízíme hotovostní pûjãky oproti zástavû zlata (aï 250/Kã/g), elektroniky, mobilû a jiného zboïí. V e za solidních podmínek (úrok 5% za t den), diskrétnosti a bezpeãí. V kup i prodej v komisi. Nabízíme také prodej zábavné pyrotechniky. Pfiijìte se podívat - dohodneme se. Kontaktní telefon: Spojení: trolejbus ã.108, 109, zastávka sídli tû Muglinov Tû íme se na Va i náv tûvu, pfii níï si mûïete koupit velmi levné zboïí. Máte problémy s vodním kamenem a nevíte si rady? Chcete mít o etfieny rozvody vody a ochránûny své spotfiebiãe praãky, myãky, elektrické bojlery, prûtokové ohfiívaãe, rychlovarné konvice? Máme pro Vás fie ení. Tento problém Vám pomûïe odstranit Anticalc, v robek SR, kter odstraní vodní kámen a nevytvofií nov. Dlouhodobé úãinky této magnetické úpravny vody a spokojenost zákazníkû potvrdila, Ïe se jedná o v robek piãkové kvality. Je vhodn nejen do rodinn ch domû, panelov ch domû, ale v ude tam, kde je nutno tento ne var odstranit. Majitelé rodinn ch domkû, bytov ch druïstev, realitních kanceláfií v pfiípadû zájmu kontaktujte paní Blejchafiovou na tel. ã , mobil V hody Anticalcu: vysoká finanãní úspora - bezporuchov a bezenergetick provoz Ïádná údrïba bez chemick ch prostfiedkû jednoduchá montáï neomezená Ïivotnost vysoká úãinnost, spolehlivost, 5letá záruka Zdenûk Grabiec SLUÎBY POH EBNÍ Tû ínská 91, Slezská Ostrava, tel , mobil , ROFIS rodinn finanãní servis Nabízí zaji tûní celé rodiny Ïivotní zaji tûní program Komfort, MK, PF stavební spofiení MP, Wüstenrot splátkov prodej úvûrové karty hotovostní úvûry od 5000 do Kã Kanceláfi: 28. fiíjna 165 Kontakt: , , mobil Dûkujeme v em za projevenou dûvûru v uplynul ch letech a dovolujeme si oznámit zmûnu názvu do dal ích let. Na webov ch stránkách aktuální ceník sluïeb.

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RÝMAŘOVSKÝ 9/2005 HORIZONT

RÝMAŘOVSKÝ 9/2005 HORIZONT RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 13. 5. 2005 Cena 10 Kč Po sloïení slavnostního slibu se stala novou ãlenkou zastupitelstva Marie Volková Skládka v Malé táhli

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více