Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha, DiS. Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: MUDr. Vendula Havrlantová Praha Červen, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. června 2012 Aleš Linha, DiS.

3 Poděkování: Děkuji MUDr. Vendule Havrlantové za odborné vedení bakalářské práce. Dále děkuji za cenné rady a připomínky.

4 Anotace Bakalářská práce popisuje ošetřovatelskou problematiku pacienta s diabetem 2. typu. Diabetes mellitus je jedno z nejrozšířenějších onemocnění v České republice i ve světě a jeho komplikace jsou pro lidstvo nebezpečné. Metodologie práce je výčtem pramenů informací, vyhodnocení a stanovených postupů. Teoretická část popisuje anatomicko-fyziologické poznatky z oboru diabetologie, anatomii slinivky břišní a definici, dělení, původ a klinické příznaky úplavice cukrové, včetně komplikací, diagnostiky a léčby. V praktické části byl vyuţit nástroj moderního ošetřovatelství v podobě ošetřovatelského procesu. Základem ošetřovatelského procesu je pouţit Model fungujícího zdraví od Marjory Gordonové, který se zaměřuje na uspokojování potřeb pacienta. Vyuţitím tohoto ošetřovatelského procesu bylo moţno stanovit u vybraného pacienta s řešeným onemocněním ošetřovatelskou diagnózu, cíle, plány, realizaci a vyhodnocení efektu poskytované péče. Klíčová slova Zdraví, nemoc, slinivka břišní, diabetologie, Diabetes mellitus, ošetřovatelský proces, socioekonomický dopad nemoci na jedince a stát. Annotation Bachelor's thesis describes nursing issues the patient with diabetes 2. type. Diabetes mellitus is one of the most common diseases in the Czech Republic and around the world and its complications are dangerous for mankind. Methodology of the work is by the sources of information, evaluation and procedures. The theoretical part describes the anatomicalphysiological knowledge from the field of diabetology, anatomy of pancreatic and definition, division, the origin and the clinical symptoms of Diabetes mellitus, including complications, diagnosis and treatment. In the practical part was used by the tool of modern nursing in the nursing process. Basis of nursing process is applied "Model of functioning health from Marjory Gordon", which focuses on meeting the needs of the patient. Using this nursing process determine the selected patients with diseases of the nursing diagnosis, the legal objectives, plans, implementation, and evaluation of the effect of care provided. Key words Health, disease, pancreas, diabetology, Diabetes mellitus, nursing process, the socioeconomic impact of illness on individuals and the state.

5 Obsah ÚVOD... 8 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 9 METODOLOGIE PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE DIABETES MELLITUS Historický vývoj diabetes mellitus Anatomie a fyziologie slinivky břišní Epidemiologie diabetes mellitus Etiopatogeneze (soubor příčin a mechanizmu vedoucí ke vzniku nemoci) diabetes mellitus Klinický obraz diabetes mellitus Diagnostika diabetes mellitus Vyšetřovací metody u diabetes mellitus Klasifikace diabetes mellitus Komplikace diabetes mellitus Syndrom diabetické nohy TERAPIE PŘI DIABETES MELLITUS Léčba diabetes melitus pomocí diety Pohybová aktivita u diabetes mellitus Léčba diabetes mellitus perorálními antidiabetiky... 25

6 2.4 Léčba diabetes mellitus pomocí inzulínu Výchova nemocného a samostatná sebekontrola pacientů s diabetes mellitus SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ DOPADY DIABETES MELLITUS NA NEMOCNÉHO JEDINCE A NA SPOLEČNOST Sociální a ekonomické dopady diabetes mellitus na českého pacienta Sociální a ekonomické dopady diabetes mellitus na českou společnost OŠETŘOVATELSKÝ PROCES Ošetřovatelský model PRAKTICKÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO PACIENTA Lékařské anamnézy vybraného pacienta Diagnostické výkony a vyšetření u vybraného pacienta Laboratorní vyšetření Ostatní vyšetření a měřící techniky Stanovená terapie u vybraného pacienta Ošetřovatelská anamnéza Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udrţení zdraví Výţiva, metabolismus, vylučování Aktivita a cvičení Spánek a odpočinek Vnímání, poznávání Sebeúcta, sebekoncepce, mezilidské vztahy Stres, zátěţové situace, jejich zvládání, tolerance Víra, ţivotní hodnoty... 45

7 6 OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY Porucha soběstačnosti z důvodu nedostatečné spolupráce Potencionální rozvoj diabetických komplikací z důvodu poruchy léčebného režimu Potencionální riziko vzniku imobilizačního syndromu z důvodu nespolupráce Porucha kožní integrity z důvodu základního onemocnění Nadváha z důvodu nedostatečného pohybu Deficit znalostí o diabetu z důvodů neproduktivity Pocit osamělosti z důvodu citové deprivace Agresivita z důvodu deficitu péče o sebe sama Porucha společenské interakce z důvodu špatné adaptability Samovolný odtok moči jako následek oslabeného svěrače SHRNUTÍ PROBLEMATIKY DIABETES MELLITUS ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY Odborná a krásná literatura Internetové zdroje PŘÍLOHY... 58

8 Úvod Úplavice cukrová (cukrovka) neboli diabetes mellitus, je jedno z nejrozšířenějších chronických onemocnění, kterého se vůbec světová populace mohla dočkat. Největší hrozbou pro lidstvo je především řada následných komplikací této nemoci, jenţ značně ovlivní kvalitu způsobu ţivota mnoha obyvatel této planety. Cukrovku nelze odstranit úplně, ale je léčitelná a při dobrém dodrţování určitého reţimového opatření je naděje na plnohodnotný ţivot. Mnozí lidé si mnohdy neuvědomují, ţe podceněním svého zdravotního stavu, si mohou přivodit řadu závaţných komplikací, které právě cukrovka můţe způsobit, a není výjimkou, ţe pacienti přicházejí k lékaři, aţ při manifestaci těchto komplikací. Odstrašujícími příklady jsou mnohé dokumentované statistiky, kde se můţeme přesvědčit o šíři výskytu tohoto zdánlivě nenápadného, ale závaţného onemocnění. Diabetes mellitus je, vedle kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, třetím finančně nejnákladnějším onemocněním. Také Česká republika je významnou oblastí s vysokým výskytem této choroby. Předmětem bakalářské práce je aktivní ošetřovatelská péče o nemocného s diabetes mellitus prostřednictvím ošetřovatelského procesu vycházejícího z modelu Marjory Gordonové, který blíţe charakterizovala ve své publikaci E. Trachtová (2001). Gordonová svůj model přiblíţila nejblíţe současnému modernímu ošetřovatelství a na základě tohoto modelu si kaţdá zdravotní sestra můţe stanovit svůj ošetřovatelský proces u vybraného pacienta. Teoretická část komplexně charakterizuje onemocnění, jeho etiologii, klinický obraz, diagnostiku, moţnosti léčby a komplikace. Její závěr je věnován sociální a ekonomické problematice diabetu z pohledu samotného diabetika, ale i z pohledu společnosti. Obsahem praktické části je navrţený ošetřovatelský proces podle modelu Marjory Gordonové u vybraného nemocného, coţ byl jeden z hlavních cílů bakalářské práce. 8

9 Cíle bakalářské práce Cíle, vztahující se k teoretické části bakalářské práce Charakterizovat onemocnění diabetes mellitus. Specifikovat sociální a ekonomickou problematiku onemocnění diabetes mellitus z pohledu pacienta. Specifikovat sociální a ekonomickou problematiku onemocnění diabetes mellitus z obecně společenského hlediska. Cíle, vztahující se k praktické části bakalářské práce Návrh a realizace ošetřovatelského procesu z pohledu zdravotní sestry podle modelu Marjory Gordonové. 9

10 Metodologie práce V teoretické části byla vyuţita analyticko-syntetická metoda při práci s literárními a elektronickými zdroji. Stěţejními autory byli Čihák popisující anatomii slinivky břišní, Bartoš, Pelikánová, Jirkovská, Rybka a Kvapil, kteří se zabývají problematikou diabetu, jeho diagnostikou a terapií a Šmahelová zabývající se edukací pacienta s diabetes mellitus. Při zpracovávání ošetřovatelského procesu bylo vycházeno z Trachtové, která se věnuje modelu Marjory Gordonové. V praktické části bakalářské práce byla vyuţita statistická metoda při zjišťování ekonomických ukazatelů týkající se diabetes mellitus. Dále metoda dotazování, technikou rozhovoru při zjišťování anamnestických údajů vybraného pacienta. 10

11 Teoretická část 1 Definice diabetes mellitus Diabetes mellitus, podle M. Hazulíka a kolektivu (2009), je četná skupina metabolických onemocnění charakterizovaných hyperglykemií, vznikající v důsledku defektů inzulínové sekrece, poruchy účinku inzulínu v cílových tkáních nebo kombinace obojího. Chronická hyperglykémie můţe u diabetiků vést k poškození, dysfunkci aţ úplnému selhání celé řady velmi důleţitých orgánů, zejména se jedná o poškození zraku, ledvin, nervů a krevních cév. 1.1 Historický vývoj diabetes mellitus Z důvodu řešení problematiky tak závaţné civilizační choroby, jakým úplavice cukrová je, pro názornost předkládáme charakteristiky historického vývoje diabetu a jmenovitě i osobnosti, které se významně podílely na poznatcích, odhalování příčin, definování a vývoji diabetes mellitus (upraveno podle Bartoš, Pelikánová a kol. 2003) před Kristem: Egyptský papyrus popisuje polyurickou nemoc, při které se maso a kosti ztrácejí do moči 2. století po Kristu: Aretaeus z Kappadocie pouţívá název diabetes 1674 Thomas Willis odlišuje diabetes od ostatních polyurických stavů, neboť moč je podivuhodně sladká 1776 W. Dobson: nalézá v krvi a moči nemocných cukr 1787 W. Cullen: přidává přívlastek mellitus 1855 Claude Bernard nalézá vztahy mezi diabetem, játry a nervovým systémem 1869 H. D. Noyes pozoruje retinitidu 1869 Paul Langerhans popisuje ostrůvky v pankreatu, ale nezná jejich funkci 1870 Lanceraux rozlišuje dva typy diabetu miagre a gras 11

12 1889 Oskar Minkowski a Joseph von Mering po pankreatektomii psa zjišťuji kauzální vztah mezi pankreatem a diabetem 1907 M. A. Lane rozlišuje v ostrůvku buňky alfa a beta 1909 Jean de Meyer dává hypotetickému hormonu sniţujícímu cukr v krvi název inzulin 1921 Frederick Banting a Charles Best získávají z pankreatu psa aktivní hormon sniţující cukr v krvi a nazývají jej isletin 1926 J. J. Abel dosahuje krystalizaci inzulinu 1936 Paul Kimmelstiel a Clifford Wilson popisují diabetickou glomerulosklerózu 1936 H. C. Hagedorn zjišťuje prodlouţení účinku inzulínu vazbou na protamin F. Sanger odvodil molekulární strukturu inzulinu 1956 S. A. Berson a R. S. Yalow zavedli metodu stanovení imunoreaktivního inzulinu v plasmě 1963 H. Keen a C. Chlouverakis-stanovení mikroalbuminurie 1970 metody stanovení C-peptidu v plasmě a v moči 1.2 Anatomie a fyziologie slinivky břišní Pankreas - slinivka břišní má dvě sekretonické části: 1. část exokrinní, která je zodpovědná za sekreci pankreatických trávicích enzymů. 2. část endokrinní, která je tvořena Langerhansovými ostrůvky (pojmenované podle Langerhanse, který se pokusil v r o jejich popis, aniţ by znal jejich význam), jsou lokalizovány difúzně v pankreatu, je jich asi 1. milion, coţ odpovídá asi 1,5 % objemu celého pankreatu. Pankreas je dlouhý cm a má hmotnost 60 aţ 90g. Pankreas je makroskopicky členěn na tyto následující části: Caput pancreati - hlava pankreatu je rozšířená, na obvodu zaoblená, předozadně oploštělá část, uloţená v konkavitě duodena před tělem obratle L 2, bývá dosti pevně spojena s pars descendens duodeni. Incissura pancreatis odděluje zdola hlavu od další části, kterou je tělo 12

13 pankreatu. Dorzálně je pankreas připojen k zadní stěně břišní řídkým vazivem. Za hlavou pankreatu je kmen vena portae, od jater k pars descendens duodeni vystupuje vývod ţlučový (ductus choledochu) a vtiskuje se do zadní plochy hlavy pankreatu. Hlava pankreatu dozadu naléhá na vena cava inferior. Od ní a dále vlevo je pankreas oddělen vazivovou membránou, která se nazývá retropankreatická membrána Treitzova. Tělo pankreatu (corpus pankreatin) je uţší neţ hlava a táhne se doleva přes břišní aortu, dosahuje aţ k levé ledvině, dolním okrajem se stýká s flexura duodenojejunalis. Vyklenutá přední strana těla (tuber omentale), se prostřednictvím svého peritoneálního povrchu stýká se zadní plochou ţaludku. Po horní okraj těla pankreatu probíhá slezinná tepna (arterie lienalis); po zadní ploše pak ţíla slezinná (vena lienalis). Ocas pankreatu (cauda pancreatis) dosahuje jako protaţený výběţek těla doleva aţ ke slezině (ligamentum pancreaticolienale), jeţ je řasa peritonea na zadní stěně, ve které jde artérie a vena lienalis od konce caudy a do hilu sleziny (Čihák2002). Pankreatický sekret je čirá zásaditá tekutina obsahující trávicí enzymy (trypsin, lipázu a amylázu). Jak uvádí výše zmíněný autor, endokrinní pankreatická tkáň se liší od ostatních ţláz s vnitřní sekrecí tím, ţe nevytváří samostatný orgán, ale je rozptýlená ve formě ostrůvků buněk, zvaných Langerhansovy, v exokrinní části slinivky břišní. Nejvíce ostrůvků je umístěno v ocasu slinivky břišní. V kaţdém ostrůvku jsou obsaţeny buňky několika typů. Nejčetnějšími buňkami jsou beta buňky a alfa buňky, které tvoří přibliţně 95 % všech buněk v ostrůvku. Mezi nejdůleţitější hormony patří inzulín. Jen tvořen beta buňkami. Hraje důleţitou úlohu v glukózovém metabolismu. Jakmile se najíme, dochází k rozkladu glycidů z potravy na glukózu, která je odváděna do krevního řečiště, dojde tedy k vzestupu glykémie. Na tento vzestup okamţitě zareagují buňky beta svou zvýšenou produkcí inzulínu. Ten dovoluje tělesným buňkám absorbovat glukózu pro své potřeby a tak sniţovat její hladinu v krvi opět k normálu. Všechen cukr však není moţné vyuţít najednou a tak je jeho část uloţena do zásob ve formě glykogenu, který se ukládá v játrech a svalech. Je-li poté zapotřebí většího mnoţství energie, můţe být uloţený glykogen z těchto zásob opět uvolněn a zpět přeměněn na glukózu. Dalším velmi důleţitým zástupcem je hormon glukagon, vytvářející se v pankreatu, avšak v buňkách alfa, kterého je zapotřebí při náhlém poklesu hladiny cukru v krvi. Aby nedošlo k příliš velkému poklesu, zastavuje glukagon tvorbu glykogenu a zahajuje v játrech jeho opětovnou přeměnu na glukózu. Ve vzájemné harmonii podle Čiháka (2002) oba hormony inzulín i glukagon udrţují hladinu krevního cukru na úrovni nezbytné 13

14 pro normální práci celého organizmu, jak potvrzuje níţe uvedený obrázek č. 1 popisem struktury slinivky břišní 1. Obrázek č. 1 Slinivka břišní 1 Tělo pankreatu 2 Ocas pankreatu 3 Hlava pankreatu 4 Hlavní vývod pankreatu 5 Ductus choledochus 6 Přídatný vývod pankreatu 7 Dvanáctník 8 Vaterská papila 9 Langerhansův ostrůvek 10 Buňky - alfa 11 Buňky - beta 12 Buňky - delta Zdroj:http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetes mellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 1 )http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 14

15 1.3 Epidemiologie diabetes mellitus Epidemiologie je výzkumným oborem, který se neobejde bez soustavné spolupráce lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v denní praxi (Bartoš, Pelikánová a kol. 2003). Analyzuje výskyt, charakter a průběh onemocnění ve vztahu k času, prostředí a dalším faktorům. Epidemiologická data pomohla identifikovat rizikové faktory řady chronických chorob, a tím přispět k účinné prevenci. Stejný význam mají údaje o vzniku a průběhu komplikací a o příčinách smrti. Dosud nemáme přesné informace o mortalitě diabetiků. Základní kategorie, se kterými epidemiologie pracuje, jsou incidence, coţ jsou údaje o vzniku nových případů onemocnění v jednotce času, většinou za rok a prevalence, coţ jsou údaje o celkovém počtu nemocných se sledovanou chorobou v určité oblasti. Epidemiologické údaje diabetes mellitus 1. typu jsou poměrně přesné. Incidence má svůj vrchol ve věku mezi 13. aţ 15. lety a pohybuje se kolem 25 na obyvatel. Regionální rozdíly jsou značné, s největším výskytem v severských zemích, naopak s niţším v zemích jiţních. V České republice, podle výše citovaných autorů, jsou ke zjištění incidence a prevalence diabetu 1. typu v dětském věku uţívána data z Českého registru diabetických dětí, který byl zaloţen v roce 1989 na II. dětské klinice Univerzity Karlovy 2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole. Diabetes mellitus 2. typu se vyskytuje v různé četnosti u všech ras a národů. V průměru tvoří % ze všech diabetiků. Na rozdíl od diabetiků 1. typu má incidence svůj vrchol u muţů mezi lety a u ţen mezi lety. Nejniţší prevalence je u eskymáků a naopak nejvyšší u vědecky opakovaně prošetřovaných Indiánů kmene Pima v Arizoně. V Evropě je nízká prevalence ve skandinávských zemích, relativně vysoká v jiţní Evropě (Bartoš, Pelikánová a kol. 2003). 1.4 Etiopatogeneze (soubor příčin a mechanizmu vedoucí ke vzniku nemoci) diabetes mellitus Poznání v posledních letech vedlo k názoru, ţe hlavní forma diabetu závislého na inzulinu je imunitní etiologie. Příčina imunitně zprostředkované destrukce beta buněk pankreatu můţe být dána podle J. Rybky (2007), společným vlivem několika faktorů: vliv faktorů vnějšího prostředí, nevhodná vrozená kombinace genů, nevyváţená odpověď cytokinů a nízká obranyschopnost beta buněk proti destrukci. Diabetes 2. typu je nejčastější metabolickou poruchou vyznačující se relativním nedostatkem inzulínu, který vede 15

16 v organizmu k nedostatečnému pouţití glukózy. Na rozdíl od 1. typu nedochází k zániku schopnosti beta buněk syntetizovat inzulin. Charakteristickou poruchou je nerovnováha mezi sekrecí a účinkem inzulinu v metabolizmu glukózy. Jedná se o kombinaci obou poruch : porušené sekrece inzulinu a působení inzulinu v cílových tkáních, přičemţ kvantitativní podíl obou poruch můţe být rozdílný. Není tak jasné, jak uvádí výše zmíněný autor, která odchylka je primární, nezbytným předpokladem je však přítomnost obou poruch. Na vzniku choroby se podílejí jak vlivy genetické tak i exogenní (nadměrný příjem kalorií, nevhodná skladba stravy, nedostatečná fyzická aktivita, narůstající obezita, kouření a jiné civilizační návyky). 1.5 Klinický obraz diabetes mellitus Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění s náhlým začátkem výrazných subjektivních potíţí, kterými jsou polydipsie, polyurie, hubnutí a únava. Tento typ diabetu se sklonem ke ketoacidóze nejčastěji postihuje děti, dospívající a mladé jedince do 35 let. Cukrovka 1. typu se můţe vyvinout i v pozdějším věku, a ačkoli nástup u dospělých je vzácnější, můţe teoreticky postihnout kohokoli v jakémkoli věku. Zůstanou-li příznaky neléčeny, hrozí zhoršení s dalším hubnutím, zvracením a v moči se objeví ketony a stav případně vyústí v kóma. Vědci se domnívají, ţe se nemoc vyvíjí měsíce aţ léta předtím, neţ se projeví. Kdyţ uţ se ale jednou objeví klasické příznaky, je příliš pozdě na to dělat něco jiného neţ chorobu léčit inzulínem. Diabetes 1. typu je všeobecně povaţován za autoimunitní onemocnění. To znamená, ţe vlastní imunitní systém napadá a ničí zjevně zdravé buňky. V tomto případě jsou cílem buňky slinivky břišní, které produkují inzulin. 2 Diabetes mellitus 2. typu vzniká často po 40. roce věku a vedle vrozené náchylnosti podporují jeho vznik nadváha, nedostatek pohybu a duševní stresy. Tento typ cukrovky v naší populaci převládá (90 %). Diabetici 2. typu mohou mít nedostatek inzulinu, ale i jeho nadbytek, protoţe tento inzulin nepůsobí dostatečně ve tkáních z důvodu inzulinové rezistence. Jednou z hlavních příčin závaţné inzulinové rezistence tkání je nadváha, proto je 2 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetes mellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 16

17 základním léčebným opatřením u diabetiků 2. typu redukce hmotnosti a správná diabetická dieta. Část diabetiků 2. typu je navíc léčena tabletami a část vyţaduje podávání inzulínu. Začátek diabetu 2. typu je na rozdíl od diabetu 1. typu často nenápadný a někdy se zjistí aţ při rozvoji diabetických komplikacích, např. při selhání ledvin, poruchách zraku nebo vředech na nohou. 3 Vedle typických příznaků vysokého krevního cukru, jako je ţízeň, časté močení a hubnutí, mohou být příznaky diabetu 2. typu i velká únavnost, opakované infekce, zejména plísňové, doprovázené svěděním nebo velmi špatné hojení ran (Jirkovská a kol. 2003). 1.6 Diagnostika diabetes mellitus Diabetes mellitus lze diagnostikovat, jestliţe je glykemie na lačno (alespoň po 8 hodinovém lačnění) v ţilní plasmě rovna nebo nad 7mmol/l, a to opakovaně alespoň ve dvou různých dnech. Pacient přitom není v akutním stresu, který by mohl mít na výši glykemie vliv (nemá závaţné akutní onemocnění, není čerstvě po úraze nebo chirurgickém zákroku). Pro diabetes svědčí pozitivita orálního glotového tolerančního testu, (dále jen o GTT) glykémie za 2 hodiny po zátěţi glukózou je v ţilní plazmě rovna nebo nad 11,1mmol/l. Pacient má typické příznaky pro diabetes-polyurie, polydipsie, sníţení hmotnosti bez jasné příčiny a náhodná glykemie měřená kdykoli během dne je rovna nebo nad 11,1mmol/l. Pro diagnózu diabetu tedy nelze pouţít glukometr ani hodnotu tzv. glykovaného hemoglobinu, který ukazuje vyrovnanost cukrovky zhruba v posledních dvou měsících 4. Pro poruchu glukózové tolerance, která je velmi riziková z hlediska kardiovaskulárních onemocnění i pozdějšího rozvoje diabetu, svědčí hodnoty glykemie při o GTT, ve 120. minutě mezi 7,8-11mmol/l (přičemţ na lačno je hodnota pod 7mmol/l). Pro zvýšenou glykemii nalačno svědčí hodnoty lačné glykemie mezi 6,1-6,9mmol/l 5. Gestační diabetes se v těhotenství potvrdí, pokud je glykemie nalačno nad 7mmol/l nebo za 2 hodiny při o GTT 3 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 4 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 5 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 17

18 rovna nebo nad 7,8 mmol/l. Glykemická křivka se v současné době provádí téměř u všech těhotných (Jirkovská a kol. 2005). 1.7 Vyšetřovací metody u diabetes mellitus Lékařská anamnéza: U kaţdého nově zjištěného diabetika získá lékař anamnestická data, provede fyzikální a pomocná laboratorní vyšetření a stanoví léčebný plán. Lékař se dále zabývá prvotními příznaky provázející diabetes, jako jsou například zvýšené močení (polyurie), zvýšená ţízeň (polydipsie), změny v hmotnosti nebo různé infekce. Dále se zaměřuje na dietní návyky pacienta, na jeho fyzickou aktivitu, na přítomnost jiných onemocnění ve vztahu ke komplikacím diabetu (například problematika očí, cév, ledvin, srdce a nervového systému), zjišťuje také rodinnou anamnézu pacienta týkající se diabetu, u ţen se zaměřuje na diabetes mellitus provázející těhotenství a zaměřuje se také na choroby u nichţ můţe být diabetes vyvolán jako druhotné (sekundární) onemocnění. Fyzikálními vyšetřeními se věnuje výšce, hmotnosti, hmotnostnímu indexu BMI (Body, Mass Index, který je podílem hmotnosti v kg a druhé mocniny výšky v metrech, in Hazulík 2009) a obvodu pasu (v centimetrech) pacienta. Dále se zaměřuje na krevní tlak, vyšetřuje štítnou ţlázu, srdce a posuzuje srdeční tepovou frekvenci, sleduje stav pokoţky, krčních tepen a tepen dolních končetin. Laboratorní vyšetření v podobě krevních odběrů jsou zaměřena na hladinu krevního cukru na lačno, minerály, jaterní testy, hormony štítné ţlázy, cholesterol, C-peptid (individuálně při nejistém rozlišení diabetu 1. a 2. Typu a na vyšetření moči, které odhaluje obsah cukru, bílkovin a ketonů (odpadní látky). Dalšími doplňujícími vyšetřeními mohou být například elektrokardiografické vyšetření srdeční aktivity, oftalmologické vyšetření zaměřené na oční pozadí a významné je i neurologické vyšetření (Hazulík 2009). 1.8 Klasifikace diabetes mellitus Jak uvádějí Bartoš, Pelikánová a kolektiv (2003, 48) je: Řada poznatků v etiopatogenezi diabetu vyústila v roce 1997 v návrh nové klasifikace a diagnostiky cukrovky, který podala Americká diabetologická asociace (dále jen ADA). Na jeho znění se podílela řada evropských expertů a institucí. Návrh byl přijat nejprve ve Spojených státech (ADA), později i Světovou zdravotnickou organizací (WHO 1999). 18

19 U diabetes mellitus 1. typu dochází ke zničení beta buněk na podkladě buněčného, který probíhá u geneticky predisponovaných osob. Je charakterizován úplným nebo téměř úplným nedostatkem endogenního inzulínu. Vzhledem k závislosti na léčbě inzulínem se pouţívá pro tento typ diabetu také označení inzulín-dependentní diabetes mellitus. 6 Diabetes mellitus 2. typu je charakterizován jen relativním nedostatkem inzulínu. Není sklon ke ketoacidóze, bývá rodinný výskyt. Postihuje nejčastěji dospělé a obézní osoby. Pacient většinou není závislý na přívodu inzulínu. Pro tento typ se také pouţívá označení noninzulín dependentní diabetes mellitus, i kdyţ v některých situacích je aplikace inzulínu nezbytná. Do této skupiny patří také diabetes mellitus způsobený poruchou inzulínových receptorů. 7 Ostatní specifické typy diabetu, podle Bartoše, Pelikánové a kolektivu (2003), vznikají druhotně při některých onemocněních, např. při onemocnění pankreatu. Z chorob pankreatu bývá příčinou vzniku diabetu chronická pankreatitida nebo karcinom pankreatu. Jirkovská (2003) uvádí, ţe diabetes mellitus můţe být navozen onemocněním ţláz s vnitřní sekrecí, léky a chemikáliemi, infekcí, např. v některých případech vrozenými zarděnkami, protilátkami proti receptorům pro inzulín nebo jinými genetickými syndromy občas provázenými diabetem tzv. Downův syndrom. Gestační diabetes mellitus je definován jako porucha glukózové homeostázy či diabetem označujícím poruchu vzniklou v průběhu těhotenství (Bartoš, Pelikánová a kol. 2003). 1.9 Komplikace diabetes mellitus Diabetes mellitus je charakterizován řadou akutních a pozdních komplikací, které si mohou vybrat svou daň i v podobě ztráty lidského ţivota. Akutní komplikace reprezentují především hypoglykémie, které se mohou objevovat při léčbě inzulínem, ale i při léčbě některými perorálními antidiabetiky. Příčinou hypoglykemie můţe být vynechání pravidelného jídla, větší fyzická zátěţ či předávkování inzulinem. Někdy se mohou hypoglykemie objevovat i při obvyklém dávkování inzulinu a při obvyklém denním reţimu. Příčinou můţe být pokles spotřeby inzulinu po nadměrném hubnutí nebo po vyrovnání 6 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 7 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 19

20 diabetu. Také při zhoršené funkci ledvin a jater nebo při poškození nervů diabetem se mohou hypoglykemie objevovat častěji. Těţká hypoglykemie můţe vést aţ k bezvědomí a představuje akutní ohroţení ţivot, proto je velmi důleţité včas rozpoznat příznaky hypoglykemie (třes rukou, pocení, bledost, hlad, celková slabost a nervozita, někdy i bolest hlavy, bušení srdce nebo pocit tuhnutí kolem úst). Při pokračující hypoglykemii následuje v těţších případech neostré vidění a zmatenost připomínající aţ opilost. Nejtěţšími příznaky jsou ztráta vědomí a křeče. 8 Další akutní komplikací je hyperglykémie s s přítomností ketolátek v krvi a v moči se ve srovnání s hypoglykemií rozvíjí pomaleji, ale můţe se prohloubit, aţ k bezvědomí a ohrozit pacienta na ţivotě. Hyperglykemie se můţe rozvinout u kaţdého diabetika. Také starší člověk léčený léky či dietou, jenţ se o cukrovku nestará a není ani kontrolován, můţe mít vysoké hodnoty krevního cukru. K hyperglykemii u lidí léčených inzulínem vedou často chyby v aplikaci inzulínu. Vznik hyperglykémií u všech diabetiků bývá často ovlivněn nekontrolovaným diabetem, stresem, jinými onemocněními, zejména infekcemi, chybami v dietě nebo náhlými změnami pravidelného reţimu. 9 K méně nápadným příznakům hyperglykemie patří celková únava, častý výskyt infekcí, zejména plísňových, koţních hnisavých procesů a močových infekcí. Dochází také často k celkové nevůli, slabosti a bolestem hlavy. Příznaky rozvíjející se těţké hyperglykemie jsou velká ţízeň, sucho v ústech a časté močení. Pokračující hyperglykemie spojená jiţ se vzestupem ketolátek (aceton v moči) se projevuje nechutenstvím, nevolností aţ pocitem na zvracení, někdy i bolestmi břicha. Při hrozícím bezvědomí je dech cítit výrazně po acetonu, dýchání se prohlubuje a posléze dochází k bezvědomí a křečím. 10 Diabetes mellitus je dlouhodobé onemocnění, v jehoţ průběhu se mohou také objevit nejrůznější pozdní komplikace. Mezi komplikace typické pro diabetes patří diabetická nefropatie (poškození malých krevních cév v ledvinách, coţ vede k trvalému zhoršení funkce ledvin), diabetická retinopatie (poškození malých krevních cév v oku, coţ můţe vést k oslepnutí) a diabetická neuropatie (poškození nervů, coţ vede ke zhoršenému vnímání a ke zhoršené pohyblivosti. 8 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 9 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 10 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 20

21 Vznikají na podkladě změn malých cév (diabetické mikroangiopatie). Hlavní příčinou rozvoje diabetické mikroangiopatie je dlouhodobě neuspokojivá kompenzace cukrovky, především vyšší hodnoty glykemie a opakovaně vyšší glykovaný hemoglobin, jenţ dává přehled o vyrovnanosti cukrovky za poslední dva měsíce. Postiţení velkých cév (diabetická makroangiopatie) je v podstatě obdobné procesu aterosklerózy postihující i osoby bez diabetu. 11 Diabetici mohou mít ale aterosklerotické změny časnější a rozsáhlejší neţ lidé bez cukrovky, není-li cukrovka dlouhodobě dobře vyrovnaná a přidruţí-li se k ní i další rizikové faktory (kouření, vysoké hladiny krevních tuků nebo vysoký krevní tlak). Diabetická makroangiopatie vede k postiţení srdce, cév na dolních končetinách a k mozkovým cévním příhodám (Jirkovská a kol. 2005) Syndrom diabetické nohy Lidé s diabetem mohou mít postiţené nervy, dále jen neuropatie a postiţené cévy, dále jen angiopatie, jejichţ výsledkem je zvýšení rizika diabetické nohy. Diabetická noha je definována jako postiţení tkání pod kotníkem. Nejčastěji se jedná o vředy na nohou, záněty kostí, těţké deformity, amputace prstů nebo částí nohy. Postiţení dolních končetin u diabetiků je jednou z nejobávanějších komplikací. Typický je z počátku nenápadný průběh těchto změn, jako jsou drobné otoky, poranění či koţní infekce. Z koţních nemocí se u diabetiků často objevují plísně, postihující nejčastěji právě dolní končetiny. Plíseň postihující nehty začíná od volného okraje nehtu jako ţlutavé nebo bělavé zbarvení, jenţ postupuje k nehtovému lůţku. Nehet je lomivý, nelesklý, ţlutavý, rozštěpuje se a rozpadá se. Často se plísňové onemocnění nehtů kombinuje s meziprstní plísní, projevující se začervenáním kůţe. Dalším projevem je angiopatie. Jsou postiţena nervová vlákna umoţňující vnímání tlaku, tepla a bolesti. Citlivost na tyto podněty můţe být sníţená nebo vymizelá. Chybí tak významný ochranný mechanismus zabraňující poranění. Boty netlačí, i kdyţ mohou způsobit otlaky a vředy, puchýře ani drobné oděrky nebolí a také vředy mohou být zcela nebolestivé. Pro správnou léčbu je nutné vědět, zda vřed vznikl spíše v důsledku neuropatie nebo angiopatie. U neuropatických vředů je hlavním léčebným opatřením kromě dobré 11 )/http://www.diabetes.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10:diabetesmellitus&catid=7:diabeteskat&itemid=31 21

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2.typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2.typu Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2.typu Bakalářská práce Autor: Obor: Aleš Linha,

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Současná léčba diabetu MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Klasifikace diabetu Základní rys hyperglykemie Diabetes mellitus 1. typu a)autoimuně podmíněný (včetně LADA) b)idiopatický

Více

Péče o klienta s diabetem mellitem

Péče o klienta s diabetem mellitem Bronzový Standard SANATORY č. 3 Péče o klienta s diabetem mellitem Diabetes mellitus (cukrovka) Inzulin Glykemie Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA 1. DEFINICE Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se zdravotníky. Je nezbytnou

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost.

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost. Léčba Kompenzace Základním cílem léčby diabetu je dosažení normálních hodnot glykémie a vyrovnání všech dalších odchylek metabolizmu (diabetické dyslipidémie), normalizace krevního tlaku, dosažení normální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Zápisník diabetika léčeného inzulínem (Logbook of the patient with diabetes) ZAŽIJTE ROZDÍL. Razítko lékaře / Physician s stamp

Zápisník diabetika léčeného inzulínem (Logbook of the patient with diabetes) ZAŽIJTE ROZDÍL. Razítko lékaře / Physician s stamp Zápisník diabetika léčeného inzulínem (Logbook of the patient with diabetes) ZAŽIJTE ROZDÍL Razítko lékaře / Physician s stamp Hyper - vysoká hladina cukru v krvi Osobní údaje Může vzniknout nejčastěji

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Regulace léčby inzulínem u diabetes mellitus 1. typu. Jitřenka Venháčová, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Regulace léčby inzulínem u diabetes mellitus 1. typu. Jitřenka Venháčová, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Regulace léčby inzulínem u diabetes mellitus 1. typu Jitřenka Venháčová, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Cílem léčby diabetu je dosažení a udržení optimální kompenzace ve snaze zabránit výskytu

Více

Speciální farmakoterapie Dlouhodobý inzulin

Speciální farmakoterapie Dlouhodobý inzulin Speciální farmakoterapie Dlouhodobý inzulin KLP Školní rok - 2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ Autor: D. Soukup, korekce Mgr. M. Karafiátová Souhlasím, aby moje práce byla půjčována ke studijním

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Endokrinní soustava - Diabetes

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012)

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) Obsah Základní téze.. 1 Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací 8 Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem

Více

Cukrovka Ošetřovatelská péče

Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka 1. typu inzulín n se přestal p vytvářet dochází k jeho absolutnímu nedostatku léčba podávání inzulínu nu Cukrovka 2. typu porucha uvolňov ování inzulínu nu dochází

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. H y p o g l y k e m i e - č a s t á k o m p l i k a c e u p a c i e n t ů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. H y p o g l y k e m i e - č a s t á k o m p l i k a c e u p a c i e n t ů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií H y p o g l y k e m i e - č a s t á k o m p l i k a c e u p a c i e n t ů s o n e m o c n ě n í m D i a b e t e s m e l l i t u s? Bakalářská

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

DIABETES & KETOLÁTKY

DIABETES & KETOLÁTKY DIABETES & KETOLÁTKY Diabetická ketoacidóza - velké riziko pro pacienty léčené inzulínem Udržení uspokojivé kompenzace diabetu je nutné k tomu, abychom zabránili rozvoji řady komplikací diabetu. Diabetická

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

NDP. aneb. Národní diabetologický program

NDP. aneb. Národní diabetologický program NDP aneb Národní diabetologický program 2011 Základní teze Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, jíž je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Edukace diabetiků

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Edukace diabetiků VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Edukace diabetiků Bakalářská práce Autor: Michaela Příhonská, DiS. Vedoucí práce: Mgr. Radka Křepinská Jihlava 2014 Anotace: Bakalářská

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Nutnost životosprávy a změna životního stylu u diabetu mellitu

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Nutnost životosprávy a změna životního stylu u diabetu mellitu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Nutnost životosprávy a změna životního stylu u diabetu mellitu Bakalářská práce Autor: Vlasta Hosová Vedoucí práce: Mgr. Jana Bubláková

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO

ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Ilona Fialová,

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Petra Chmelířová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Chmelířová Studijní obor:

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta fyzioterapie se zaměřením na balneoterapii DIPLOMOVÁ PRÁCE LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Vypracovala: Radka Urbanová Vedoucí práce: prim. MUDr.

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

Národní diabetologický program 2012 (verze 9 ze dne 2.5.2012)

Národní diabetologický program 2012 (verze 9 ze dne 2.5.2012) Národní diabetologický program 2012 (verze 9 ze dne 2.5.2012) Základní teze 1. Úvod Diabetes mellitus je název heterogenní skupiny nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina krevního

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Roubíčková Tereza Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dekompenzovaní pacienti s diabetem 2. typu na interním oddělení

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více