1. Formáty grafických dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Formáty grafických dat"

Transkript

1 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Pod pojmem datového formátu rozumíme způsob uložení dat na paměťovém médiu. Důvodem standardizace datových formátů byla a stále je nutnost přenosu souborů dat mezi různými aplikacemi a mezi různými platformami. 1.1 Typy formátů grafických souborů rastrové (BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, RAW, TGA, TIFF) vektorové (AI, CDR, DXF, SVG) metafile soubory (RTF, EPS, PDF, WMF, PICT) hypertextové (HTML, MHTML, XHTML, XML) 3D grafické (3DS, BLEND, MAX, MA, MB, OBJ, VRML, X) animační (FLI, FLC, FLV, MP4) multimediální (AVI, FLA, MOV, MPEG, SWF) 1.2 Komprese grafických dat Komprese je proces, který redukuje fyzickou velikost datového souboru. Přestože při kompresi a dekompresi dochází při určitých metodách k jisté ztrátě dat, nesmí dojít k viditelné deformaci grafických objektů v souboru. Kompresní algoritmy se používají na všechny typy grafických dat, ale jsou podle toho odlišné. Příklady některých typů kompresí. 1

2 RLE kódování (Run-Length Encoding) Proudového kódování RLE využívá většina souborů s rastrovým formátem (TIFF, BMP, PCX). Tato komprese pracuje na principu opakujících se řetězců dat. Tento řetězec se pak do souboru zapíše jako dvoubytová hodnota, kdy první byte je počet opakování a druhý vlastní hodnota znaku. Například řetězec AAAAAAAAA se zapíše jako 9A. Toto číslo 9A se nazývá RLE paket. Existuje několik variant proudového kódování. Výhodou této bezztrátové metody je jednoduchost a rychlost, nevýhodou pak nižší kompresní poměry ve srovnání s jinými metodami. LZW (Lempel-Ziv-Welchova) komprese Tato komprese je založena na slovníkovém kódování. Algoritmus pracuje tak, že za chodu kompresního programu buduje datový slovník tzv. frází řetězců dat nekomprimovaného souboru. Pokud se určitý podřetězec ve slovníku nevyskytuje, zapíše nová kódová fráze do slovníku a potom je tato fráze zapsána do komprimovaného výstupního souboru. Pokud se daný podřetězec ve slovníku již vyskytuje, zapíše se jeho fráze do výstupu. Komprese je dosaženo tehdy, pokud má fráze menší velikost, než původní podřetězec. Dekódování je potom opačný proces. Tato metoda je bezztrátová. Vyskytuje se běžně v archivačních programech Pkzip, Arj, Lha. Je použitelná pro všechny typy grafických formátů. JPEG komprese JPEG je zkratka názvu komise, která vypracovala komprimační standard pro kompresi obrázků s 24 bitovými daty (barevné fotografie se spojitými tóny). JPEG je ztrátová metoda, která komprimuje předlohy se spojitými tóny rychle, spolehlivě a účinně. Kompresní poměr může dosahovat vysokých hodnot, běžně 10, a uživatel ho může ovlivnit zadáním parametru nízké, střední nebo vysoké kvality zakomprimované grafiky. Většina programů pro zpracování grafiky nabízí možnost komprese grafických dat pomocí této metody. Princip komprese JPEG lze popsat následujícími kroky: transformace předlohy do optimálního barevného prostoru (obvykle do YUV) podvzorkování barevných složek U,V průměrováním skupin pixelů 2 x 2 (50 % úspora v datech) 2

3 použití DCT (Diskrete Cosine Transformation) na informační bloky 8 x 8 pixelů. Tak získáme frekvenční koeficiety bloků. Data s vysokou frekvencí (rychlé změny v obraze) se dělením kvantizačními koeficienty transformují po zaokrouhlení na nulové hodnoty (kolik jich bude nulových, o tom rozhoduje parametr kvality komprese, který zadává uživatel) kódování výsledných koeficientů pomocí CCITT komprese po přenosu se potom provádí zpětná diskrétní kosinová transformace z frekvenční oblasti zpět do prostorové oblasti CCITT komprese je neztrátová kompresní metoda používaná původně pro přenos faksimilií černobílých předloh. Dnes je nejvíc používán typ této komprese nazývaný Group 4. Princip kódování spočívá ve vytváření proudů bílých a černých pixelů o různé délce, kterým se na výstupu kodéru přidělí kódová slova (binární) délky příslušného proudu. Kódová slova jsou předdefinována v tabulce. Protože výstupní kódová slova jsou kratší než vstupní proudy, dochází ke kompresi. 1.3 Rastrové soubory Tyto soubory, které obsahují rastrový popis objektů, jsou obvykle organizovány do oblastí hlavičky, vlastních dat, paty a palety barev. Pata a paleta barev mohou chybět. Hlavička se nachází na začátku souboru a obsahuje v pevných polích informace o souboru (identifikátor souboru, počet bitů na pixel, typ komprese, začátek dat, apod.). Za hlavičkou rastrového souboru může být umístěna paleta barev. Problémem je, pokud výstupní zařízení neumožní zobrazit všechny zobrazitelné barvy (obvykle 16,7 miliónů), což jsou v dnešní době některá mobilní zařízení. Potom musíme celý barevný rozsah konvertovat na počet barev zobrazitelných na výstupním zařízení. Například pokud grafický adaptér umožňuje zobrazit pouze 256 barev, musí se každá možná barva z rozsahu 16,7 miliónu převést na nejbližší z 256 barev zobrazitených na monitoru. Souboru těchto 256 barev se říká paleta. Je to v podstatě mapa barev, tedy tabulka, ve které se na jednotlivé barvy odkazujeme číslem přiděleným této barvě. Tok dat je potom posloupnost těchto čísel. Například na 16-bitovou paletu se odkazujeme čísly A barevná paleta uložená ve formátu souboru je vlastně přiřazení hodnot barevných složek R, G, B v rozmezí těmto číslům. 3

4 0 0,0, ,255, ,0, ,128,128 V případě, že jsou v datech souboru zapsány pixely v barevném rozsahu truecolor (24bitů na barevný pixel), je informace o paletě zbytečná a data následují přímo za hlavičkou. Vlastní rastrová data jsou uložena za hlavičkou nebo paletou barev. Mohou být v souboru organizována různými způsoby. Nejpoužívanější jsou: vzorkovací řádky planární organizace. Jestliže si představíme, že předloha je rozložena na řádky a tyto na jednotlivé pixely, potom lze podobně organizovat v souboru data po řádcích. Když známe počet pixelů v řádku a velikost pixelu (v bytech), můžeme spočítat, kde v souboru začíná každý následující řádek. To umožní jakoukoliv manipulaci se souborem. Komplikace nastávají v případech formátů, kde se požaduje nějaké zarovnávání řádků. Planární data jsou kromě řádků ještě organizována do ploch. Je to v případech, kdy toto uspořádání koresponduje s nějakým konkrétním grafický adaptérem. Například mohou být data barevné předlohy uspořádána do tří ploch odpovídajících barevným složkám R, G, B. 1.4 Vektorové soubory Vektorové soubory obsahují matematické popisy (pomocí analytické geometrie) prvků předlohy. Pojem vektor je odvozen z parametrického popisu křivek, kdy každý bod je definován vektorem, tedy směrem a délkou. Tyto formáty úzce souvisí s aplikacemi CAD (Computer Aided Design) grafickými editory a tabulkovými procesory. Jsou to například AutoCAD DXF, Corel CDR, Excel XLS a obecný CGM (Computer Graphics Metafile). 4

5 Organizace vektorového souboru je podobná jako u rastrového. Obsahuje hlavičku, paletu (nemusí být) a vlastní data. Zásadní rozdíl je v interpretaci obrazových dat. Data vektorového souboru jsou množinou popisů základních prvků (úsečka, kružnice, atd.). Např. následující popis CIRCLE,40,100,100,BLUE; LINE,200,50,136,227,BLACK; znamená popis kružnice a úsečky s parametry umístění, velikosti a barvy. Tyto údaje jsou samozřejmě v souboru zapsány v ASCII kódu. V oblasti prepressu (přípravy materiálů, zejména grafiky do tisku) obsahují vektorový popis dat postscriptové PS, PRN, EPS soubory (nebo PDF soubory), i když obsahují také rastrová data, takže patří spíš mezi metasoubory. 1.5 Metafile soubory Tyto soubory obsahují jak vektorové tak rastrové specifikace dat. Obvykle se jedná o vektorový formát doplněný o možnost ukládat rastrová data. Většina typů metasouborů se od sebe tak liší, že je zbytečné se pokoušet o nějaký obecný hierarchický popis. Nejznámějším metasouborem je v našem oboru EPS formát (Encapsulated PostScript). Další jsou RTF (Rich Text Format), WMF (Microsoft Windows Metafile), Macintosh PICT a další. 1.6 Popis některých grafických formátů Windows Bitmap formát (BMP) Formát BMP je formát používaný především ve Windows. Na začátku je hlavička o velikosti 54 bajtů, ve které jsou informace o velikosti souboru, rozměrech obrázku, počátku dat a další informace. Potom v případě použití barevné palety následuje informace o použité paletě a za ní už následují data o jednotlivých bodech obrázku. Pokud se používá 24 bitových barev, potom chybí informace o paletě a po 54 bajtech následují data ve formátu osmibitových slov v pořadí B, G, R pro každý barevný bod. Tento formát je z důvodu jednoduchosti velmi vhodný pro programování. Formát GIF (Graphic Interchange Format) Tento formát slouží k ukládání více rastrových obrázků v jednom souboru a je určen především pro výměnu dat mezi programy a platformami. Obvyklý je však jeden obrázek v jednom souboru. Formát se používá pro import grafiky do HTML dokumentů. 5

6 Formát GIF je proudově orientován, skládá se ze sérií různých kategorií datových bloků. Například obrazová data jsou ukládána v bloku typu Image Data, poznámky jsou ukládány v bloku Special Purpose atd. Formát GIF je schopen uchovávat jednobitová až osmibitová data v barevném prostoru RGB. Paleta barev je 16 nebo 256 bitová. Data jsou vždy komprimována metodou LZW. Vlastní uspořádání souboru může být následující: hlavička popisovač logické obrazovky globální tabulka barev obrazová data Obrazová data obsahují následující bloky: lokální popisovač obrázku na logické obrazovce lokální tabulka barev vlastní komprimovaná obrazová data ve formě subbloků. Obrazová data jsou ukládána po řádcích a v jejich rámci po pixelech. Je možné použití také čtyřprůchodového prokládaného řádkování (z historických důvodů). Nová verze GIF formátu 89a má nový prvek, tzv. řídicí rozšíření: rozšíření řízení grafiky rozšíření standardního textu rozšíření pro aplikaci rozšíření komentáře Microsoft RTF (Rich Text Format) Formát je určen ke kódování textu a grafiky pro výměnu souborů mezi různými aplikacemi. Vyznačuje se dobrou kompatibilitou s mnoha programy. Data v souboru 6

7 jsou uspořádána proudově a soubor sestává z polí proměnné délky následujících typů: řídicí slova řídicí symboly skupiny Každý z těchto typů začíná zpětným lomítkem následovaným ASCII znaky. Skupina je potom souhrn řídicích slov, řídicích symbolů a dat (textových nebo grafických) ve složených závorkách. Příklady skupin: {\rtf1\ansi \geff0\deflang1024} {\fonttbl\f0\froman Tms Rmn;...}. {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;...} {\styleshhet{\fs20\lang1033 \snext0 Normal;} {\paperw12240\paperh11800\margl } Four Basic Principles to Unify Mind and Body. {\par \tab1. Keep one point. \par \tab2. Relax copletely. \par } V první skupině je popis základních parametrů RTF souboru jako celku. Druhá skupina obsahu je popis písem použitých v dokumentu. Potom následuje skupina popisu barevné palety. Skupina s řídicím slovem stylesheet obsahuje definici stylů dokumentu. Vlastní obsah dokumentu tvoří řádka textu začínající slovy Four Basic následovaná dvěmi řádkami odsazenými zleva. RTF formát pracuje také s rastrovými obrázky. Následuje příklad skupiny obrazových dat. {\pict\wmetafile8\picw23918\pich \picscalex63 \picscaley ea a...\par} 7

8 Otázky na procvičení 1. Rozdělte typy formátů grafických souborů? 2. Uveďte několik kompresních algoritmů? 3. Vysvětlete princip RLE kódování? 4. Popište strukturu rastrových souborů? 5. Popište strukturu vektorových souborů? Odkazy a další studijní prameny - Seriál Grafické formáty - Root.cz 8

Velikosti papíru (mm) A1-594 841 A2-420 594 A3-297 420 A4-210 297

Velikosti papíru (mm) A1-594 841 A2-420 594 A3-297 420 A4-210 297 Komplet otázky: 1. A4, CMYK, 1200 dpi v MiB. + 2. Histogram přeexponované fotky a podexponované fotky. + 3. Histogramy udělat z těch obdélníků s různým jasem. 4. Barvy v RGB a CMYK (černá, bílá, modrá,

Více

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004 Grafické formáty poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

3.5 Aplikační programové vybavení

3.5 Aplikační programové vybavení 3.5 Aplikační programové vybavení Žádný operační systém nemůže obsáhnout požadavky všech uživatelů. Proto k vykonávání nejrůznějších činností (psaní textů, poslouchání hudby, komunikaci po počítačové síti,

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Elektronické počítače DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA (Bakalářská práce) Jan Válek, DiS. Duben 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Zoner Media Explorer 6

Zoner Media Explorer 6 Zoner Media Explorer 6 Poznejte kouzlo digitální fotografie Příručka k programu Úvodem Vážení přátelé, děkujeme za vaše rozhodnutí používat správce digitálních fotografií a multimediálních dat Zoner Media

Více

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 Jméno : Pavla Trněná Předmět : Obrazové inženýrství Semestr : zimní Ročník : IV. Téma : DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY OBSAH : Definice digitálního fotoaparátu Vznik

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU kouzlo digitální fotografie PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU Zoner Photo Studio 9 průvodce historií a vlastnostmi produktu 2/26 Obsah: 1. Zoner a digitální fotografie...3 2. Prostředí programu

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci 2012. Obsah 1 Pojmy informatika

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Komprese XML souborů Compression of XML Files

Komprese XML souborů Compression of XML Files VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Komprese XML souborů Compression of XML Files 2010 Pavel Hruška Souhlasím se zveřejněním této diplomové práce

Více