Barevný rok v Duhové škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevný rok v Duhové škole"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole Čj. ŘMŠ - 544/2013 Školní roky Projednán na pedagogické poradě dne 29. srpna 2013 Vypracovala Bc. Hana Kűfhaberová a kolektiv zaměstnanců MŠ

2 Obsah: 1. Představení školy 2. Charakteristika programu 3. Neformální kurikulum 4. Formální kurikulum 5. Evaluace 6. Přílohy * Roční třídní plány * Řády školy (Školní řád, Provozní řád, Organizační řád) * Plán spolupráce ( ZŠ, ZUŠ, KIC Oslavany, SPC Brno, PPP Brno, dětská lékařka ) * Plán oprav a údržby * Akce školy * Prevence (logopedická, sociálně patologických jevů, drogová, ekologická) 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY * ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Mateřská škola DUHA Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Sportovní 12, Oslavany Zřizovatel školy: Město Oslavany Vznik organizace: MŠ Sportovní, MŠ Padochov, MŠ Havířská sloučení tří pracovišť v jeden právní subjekt Ředitelka školy: Bc.Kűfhaberová Hana Statutární zástupce: Ivanka Janačíková, DiS Vedoucí učitelky na odloučených pracovištích: MŠ Havířská-Hana Janderková MŠ Padochov-Ivana Vařejková Jednotlivá pracoviště: MŠ Sportovní 12, Oslavany, tel.: MŠ Havířská 60, Oslavany,tel.: MŠ Padochov 164, Oslavany, tel.: webové stránky: Počet tříd: 7 MŠ Sportovní- 3 třídy smíšené 1 speciální-logopedická MŠ Havířská - 1 třída smíšená MŠ Padochov - 2 třídy smíšené Počet pedagogických pracovníků: 15 Z toho: 2 středoškolsky vzdělané bez kvalifikace pro práci učitelky MŠ (kvalifikaci si studiem doplňují) 9 středoškolsky vzdělaných - obor učitelka mateřské školy 1 vzdělání na VOŠ obor předškolní pedagogika 2 vysokoškolsky vzdělané - obor speciální pedagogika logopedie, surdopedie - obor speciální pedagogika předškolního věku 1 středoškolské vzdělání - kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga 3

4 Počet nepedagogických pracovníků: 7 Z toho: 1 ekonomka 3 školnice 2 uklízečky 1 pracovnice pro přípravu a výdej stravy 4

5 * CHARAKTER A UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Mateřská škola Sportovní budova je stará 52 let. Tato škola se nachází v samostatné dvoupodlažní budově na okraji sídliště. Vedle školy je zámek s velkou zahradou. Nedaleko je základní škola s dopravním hřištěm, které celoročně využíváme. Mateřská škola je čtyřtřídní, jedna třída je speciální pro děti s narušenou komunikační schopností. Pro pobyt a činnosti dětí má každá třída svoji hernu s částí vyhrazenou pro stolování, svoji ložnici pro odpočinek dětí, šatnu, umývárnu a dětské záchodky. Ve škole se dále nachází ředitelna, sborovna knihovna, šatna správních zaměstnanců a hygienické zařízení. V suterénu je přípravna jídla. U MŠ je školní zahrada vybavena dvěma pískovišti, průlezkami, lavičkami apod. Mateřská škola Havířská budova je stará 54 let. Tato škola se nachází uprostřed malého parku, v okrajové části Oslavan. Minulý rok byla provedena rekonstrukce oken a přední fasády. Pro pobyt a činnosti dětí jsou určeny hlavně dvě místnosti, které jsou propojené. Ty slouží jako herny a třída, jedna z místností má část vyhrazenou pro stolování. V podkroví budovy je nově zbudována keramická dílna. Současně mají děti k dispozici šatnu, hygienické zařízení a kabinet, kam se ukládají málo využívané hračky, pomůcky a tělovýchovné náčiní. Další prostory jsou kabinet, přípravna a výdejna jídla. Za MŠ je malá školní zahrada s pískovištěm, průlezkami a domkem na hračky. Mateřská škola Padochov budova MŠ je celá kompletně opravena a od letošního roku je v přízemí zřízena po stavebních úpravách ještě jedna třída. Školka se nachází v přízemí a prvním patře třípodlažní budovy, má samostatný vchod. Suterén budovy je využíván k volno odpočinkovým aktivitám místních občanů (městská knihovna a zájmové kluby). Budova mateřské školy je umístěna v městské zástavbě a sousedí se školní zahradou, která je řádně oplocena a vybavena herním prvkem a pískovištěm. Na pobyt venku děti chodí i do nedalekého lesíku, kde poznávají přírodu. Mateřská škola má dlouhodobou tradici a její prostředí nabízí téměř rodinnou atmosféru. * ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Všechny třídy MŠ (i odloučená pracoviště), jsou třídy heterogenní, pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let. Název naší školy byl inspirací pro vznik názvů jednotlivých tříd: 1. třída ORANŽOVÁ (logopedická) 2. třída ČERVENÁ 3. třída ZELENÁ 4. třída ŽLUTÁ 5. třída FIALOVÁ (odloučené pracoviště Havířská) 6. třída RŮŽOVÁ (odloučené pracoviště Padochov) 7. třída MODRÁ (odloučené pracoviště Padochov) Barvy jednotlivých tříd si děti vybraly samy. 5

6 Provoz MŠ Sportovní je zahájen v 6.00 hod. a ukončen v hod. Učitelky se do jednotlivých tříd schází postupně a stejný princip platí i pro ukončení denního provozu tříd. Tento princip byl zvolen s ohledem na efektivní využití pracovní doby učitelek a scházení dětí do jednotlivých tříd. Scházející třídou je třída Oranžová, ve které začíná provoz v 6.00 hodin a rozcházející třídou je třída Žlutá, ve které provoz MŠ v hodin končí. Výchovně vzdělávací práci zde zastává devět pedagogických pracovnic. Osm pracuje na celý úvazek, jedna má částečný (asistentka pedagoga). MŠ Havířská má provoz od 6.30 hod. do hodin a je to škola jednotřídní. Výchovně vzdělávací práci zde zastávají dvě pedagogické pracovnice s celým úvazkem. MŠ Padochov má pracovní dobu od 6.00 hod. do v hod. Děti se schází i rozchází v Růžové třídě. Výchovně vzdělávací práci zde zastávají tři pedagogické pracovnice s celým úvazkem a jedna s částečným. Organizace celého dne v mateřských školách je doložena v příloze ŠVP. 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FILOZOFIE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Na počátku tvorby našeho kurikula, kterému jsme dali název Barevný rok v mateřské škole jsme řešili otázku, kam budeme svoji práci s dětmi v následujících třech letech směřovat. Vycházeli jsme zejména z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury. Po zhodnocení minulé práce s dětmi, jsme došli k závěru, že jedním z hlavních momentů v životě dítěte, je uvědomění si své osobnosti ve všech jejích směrech. Ať je to uspokojování fyziologických, duševních, sociálních a dalších vyšších potřeb, pozitivní ovlivňování individuálních dispozic, podpora aktivního přístupu ke světu a k dění kolem sebe, podpora tvořivých aktivit. Tak i posilování kladného sebehodnocení dítěte, jeho zdravé sebedůvěry a rozvoj jeho schopnosti ovládat se, rozvoj prosociálního chování a komunikačních schopností. Na jejich základě pak vytváření nových sociálních vztahů, ale také utužování vazeb a vztahů již navázaných, a to vše v úzkém sepětí s životním prostředím dítěte. Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi používáme metody prožitkového, kooperativního, spontánně sociálního a situačního učení a také metodu osobního příkladu dospělých. Jako formy výchovně vzdělávací práce využíváme spontánní činnosti, individuální, skupinové a frontální činnosti. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE (co je záměrem školy) 1/ Všestranně rozvíjet osobnosti dětí s ohledem na jejich individuální dispozice, potřeby a zájmy Pracovat s dětmi podle principů moderní pedagogiky, klást důraz na individualizaci, na vývojové zvláštnosti dětí, přistupovat k dětem partnersky, vlídně a vstřícně, využívat principy prožitkového, situačního a kooperativního učení. Pěstovat u dětí prosociální chování a rozvíjet komunikační schopnosti. 2/ Zlepšovat podmínky pro výchovu a vzdělávání materiální i sociální Zlepšovat materiální vybavení a uzpůsobení prostorových podmínek v duchu podpory jedinečnosti každého dítěte, čímž se rozumí vybavení tříd a celé MŠ tak, aby se děti mohly rozvíjet všestranně v každém věku, ve všech okruzích svých zájmů a bez ohledu na své případné individuální zvláštnosti (jako např. postižení, výrazné nadání v jedné oblasti apod.) Tím jsou myšleny hrací kouty podle Gardenovy teorie mnohočetných inteligencí. V jednotlivých třídách podporovat pružné uspořádání dne s pravidly a zvyklostmi, které dětem poskytnou jistotu a bezpečí. Dbát, aby se v třídních programech odrážely preventivní programy v oblasti ekologické výchovy, sexuální výchovy, prevence sociálně patologických jevů a logopedická prevence. 3/ Posilovat integrační principy Poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se zdravotním postižením, skupinově i individuálně je integrovat, ale i podporovat integraci v širším slova smyslu zaměřit se na rozvoj adaptačních režimů např. organizace dnů otevřených dveří, která umožní nově přijatým dětem navštívit MŠ ještě před samotným nástupem atd. 7

8 4/ Podporovat činnost školy nad rámec běžné výchovně vzdělávací činnosti Pořádat mimořádné akce školy, navštěvovat kulturní a jiné akce (předplavecký výcvik, škola v přírodě, vydávání školního časopisu Duháček, spolupráce s jinými MŠ, se ZŠ, ZUŠ, kulturními informačními středisky a centry, účast na akcích v rámci obce 5/ Vytvoření,, komunity školy Do výchovně vzdělávací práce zapojovat v hojné míře nejen veškerý personál MŠ, ale i rodiče dětí, popřípadě další osoby tak, aby byla postupně vytvořena širší a pestrá komunita školy. 6/ Zapojení komunity školy do dění v obci Je velice důležité co se týká prezentace MŠ na veřejnosti. Je to také možnost zpětné vazby pro rodiny dětí mají možnost vidět, jakým činnostem se děti věnují a zviditelnit MŠ. Ta se pak stává atraktivní pro případné sponzory. 8

9 3. NEFORMÁLNÍ KURIKULUM Cílem našeho výchovného snažení je: 1. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí poznávání nejbližšího okolí ( MŠ, město, okolí města ) poznávání života zvířat v přirozeném i uměle vytvořeném prostředí poznávání vegetace pěstování odpovědnosti za vlastní jednání vštěpování smyslu pro krásu a estetickou úpravu prostředí 2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu zlepšování tělesné zdatnosti podporování rozvoje pohybových dovedností pěstování sebeobslužných dovedností aktivní pitný režim odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí 3. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností zařazování spontánních a řízených aktivit v denním režimu vždy vyváženě řízené činnosti realizované především ve skupinách a individuálně denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení využívání tvořivé improvizace v práci pedagogů ( okamžité reagování na situaci, kterou vytvoří dítě ) vytváření dostatku přirozených situací a námětů k učení zodpovědná příprava dětí pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte, důraz na péči o děti s odkladem školní docházky 9

10 Pracoviště Sportovní 12 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: mateřská škola má přiměřeně velké prostory vzhledem k počtu dětí ve třídách dětský nábytek je přizpůsoben potřebám a počtu dětí ve třídách, je zdravotně nezávadný a bezpečný vybavení školy sportovními, hudebními, didaktickými aj. pomůckami a hračkami je průměrné, dle možností zřizovatele, ale od roku 2008 je vidět velké zlepšení co se týče např. výtvarného materiálu, drobných stavebnic, didaktických pomůcek, logopedických pomůcek, aut, panenek hračky jsou přizpůsobené věku dětí, jsou vyrobeny z nezávadných materiálů a jsou bezpečné, rovnoměrně se vyvažují hračky pro dívky a chlapce, jsou v plném dosahu dětí. ve všech třídách jsou vytvořeny hrací kouty podle množství nábytku, který je odděluje (např. výtvarný a pracovní, hudební, tělovýchovný, dopravní, rodinný atd.) vybavení školy audiovizuální technikou a počítači je nedostačující počet lehátek v ložnicích odpovídá počtu dětí, lehátka jsou téměř všechna nová dětské práce jsou vystaveny v šatně, jsou přístupné rodičům i dětem, pořídili jsme si nové korkové nástěnky, sítě na výzdobě tříd, šaten a vestibulů se podílí děti a učitelky školní zahrada je vybavena herními prvky (domeček s tabulí na kreslení, sestava s tunelem a se skluzavkou, skluzavka, vydlážděný prostor pro míčové hry, dvě pískoviště a dvě velké trampolíny), které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. školní výdejna jídla je zcela vybavena potřebným nádobím, novými várnicemi. Dokoupily se talíře, příbory, tácy, misky na saláty provozní zaměstnanci byli vybaveni novými pojízdnými vozíky na úklid, úklidovým náčiním a čistícími prostředky Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: koupit velké stavebnice (molitanová, Polykarpova ),didaktické pomůcky, pomůcky k dramatickým činnostem (kostýmy, čepičky ). tělovýchovné nářadí a náčiní (trampolína, švédská bedna, lavičky, lano, švihadla, obruče ), hudební pomůcky, logopedické pomůcky, pískovničky zrekonstruovat podlahy v Zelené a Žluté třídě (nová podlahová krytina + koberec) zrekonstruovat podlahy ve vestibulech a v šatnách všech stávajících tříd koupit nábytek do tříd (boxy na drobné stavebnice, věže, otevřené skříňky ) vybavit školu audiovizuální technikou (televizor, počítač ) pořídit pákové baterie do dvou umýváren (Zelená a Žlutá třída) vyměnit okna + zateplení a nová fasáda vysadit na školní zahradě túje podél plotu, vybavit dopadovou plochu pod herními prvky speciálním molitanovým materiálem natřít plot kolem výdejny jídla 10

11 Životospráva: mezi jednotlivými jídly jsou tříhodinové intervaly, je zavedena postupná svačina děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale vedeme je k tomu, aby všechno ochutnaly děti mají možnost výběru ze tří druhů tekutin (ovocný nebo bylinkový čaj, džus, voda) denní řád je flexibilní a přizpůsoben individuálním potřebám dětí rodiče mohou přivádět děti do MŠ kdykoli po předešlé domluvě s třídní učitelkou pokud je příznivé počasí, odpovídající požadavkům vyhlášky 108/2001 Sb., je denní doba pobytu venku minimálně 2 hodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu ovzduší, mrazu, silnému větru apod. děti mají dostatek pohybu venku i v interiéru děti nejsou nuceny ke spánku, jsou respektovány potřeby dětí, aktivity pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vzorem tento rok byla zavedena vždy jednou za týden možnost výběru ze dvou svačin - klasická svačina podle jídelníčku + racionální výživa (kuličky, lupínky, müsli s mlékem) zlepšil se výběr a pestrost pečiva, ovoce a zeleniny Co budeme vylepšovat: apelovat na vedoucí školní jídelny v ZŠ, aby přehodnotila a obměnila jídelníček nadále pravidelně s ředitelem základní školy, vedoucí stravování a hlavním kuchařem pořádat stravovací komise a provádět z nich zápisy rozdělovat jídlo do tříd podle aktuálního stavu dětí po domluvě s vedoucí školní jídelny obohatit jídelníček o kompoty a zeleninové saláty k hlavnímu jídlu Psychosociální podmínky: nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí mateřské školy, již druhý rok se osvědčila akce Mámo, táto, pojď si hrát, při které se děti, rodiče, prarodiče mohli seznámit s prostředím mateřské školy. Další akcí je Den otevřených dveří a samozřejmě veškeré akce se spoluúčastí rodičů vytváříme pozitivní atmosféru ve třídách, respektujeme potřeby dětí, děti nezesměšňujeme, nepřetěžujeme, nezatěžujeme spěchem a chvatem nepodporujeme nezdravou soutěživost, ale vedeme děti ke vzájemné spolupráci a podpoře podporujeme děti v samostatnosti, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost, vzájemná pomoc, podpora děti jsou vedeny ke zdvořilostnímu chování děkují, prosí, zdraví, omlouvají se jsou zavedeny tyto rituály: pozdrav při příchodu i odchodu z MŠ, heslo při příchodu do mateřské školy otočení hrníčku v rámci pitného režimu znělka pro postupnou svačinu a zahájení úklidu přání dobré chuti říkankou 11

12 záznam počasí na nástěnce narozeninový den společné zavedení pravidel Co budeme vylepšovat: dát dětem větší prostor při spolurozhodování o dění v mateřské škole, při plánování tematických bloků méně děti organizovat zavést více sdružovacích a kooperativních her Organizace: denní řád je pružný a reaguje na individuální možnosti dětí děti nacházejí potřebné zázemí a klid, bezpečí a soukromí děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, mohou ji kdykoli dokončit nebo v ní pokračovat děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí Co budeme vylepšovat: více využívat prožitkové učení zařazovat více experimenty, hlavně při pobytu venku dbát na vyváženost spontánních a řízených činností Řízení mateřské školy: každý pracovník má rozdělené úkoly a povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny pedagogický sbor pracuje jako tým, podílí se na vytváření ŠVP, akcí MŠ plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek aktuální informace pro rodiče u vchodu, na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na www stránkách jsou vypracovány kriteria pro hodnocení a evaluaci všech podmínek předškolního vzdělávání a zaměstnanců pedagogických i provozních ke spolupráci zveme rodiče, spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, SPC, PPP, pediatrem, zřizovatelem a jinými institucemi, zviditelňujeme se v obci je zavedený kroužek Předškolák, na který navazuje základní škola se svými edukativně stimulačními skupinami 12

13 Co budeme vylepšovat: spolupráci se ZŠ ohledně edukativně stimulačních skupin z výsledků Dotazníku pro rodiče vyplynul zájem o kroužek Angličtiny pro děti v příštím roce pokračovat v kroužku Angličtina pro děti Personální a pedagogické zajištění: chod MŠ je zabezpečen kvalifikovanými pedagogy 8 ( 2x vysokoškolské vzdělání, 1x vyšší odborné vzdělání, 5x středoškolské vzdělání, kteří se sebevzdělávají četbou odborné literatury, účastní se akreditovaných seminářů a kurzů + 1x asistentka pedagoga povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních a ostatních vnitřních předpisech mateřské školy k zajištění toku informací slouží pedagogické rady a provozní porady, všechny pedagogické pracovnice spolupracují na vytváření školního i třídního programu školy Co budeme vylepšovat: vyhledávat pestřejší nabídku akreditovaných seminářů a kurzů, dle finančních prostředků zvýšit účast na těchto seminářích a kurzech Spoluúčast rodičů: ve vztahu k rodičům jsme vždy ochotné a snažíme se jim vyhovět a porozumět, jsou pravidelně informováni o všem co se v MŠ děje - na třídních schůzkách, na nástěnce ve vestibulu, v šatně, o svých dětech při měsíčních konzultacích, na www stránkách rodiče se zapojují do dění mateřské školy svou aktivní účastí (při přípravě různých akcí MŠ, brigádách ) byly vytvořeny www stránky, na kterých se naše mateřská škola prezentuje, jsou zde informace pro rodiče z oblasti logopedie Co budeme vylepšovat: začlenit rodiče do plánování školního a třídního programu někteří rodiče si neplní své povinnosti ohledně pravidelného logopedického procvičování, apelovat na zodpovědnější přístup rodičů, vysvětlit jim hned na první třídní schůzce důležitost jejich spolupráce s učitelkami v logopedické třídě. 13

14 Pracoviště Havířská 60 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: mateřská škola má nová plastová okna a fasádu z přední části budovy herna je po rekonstrukci podlahy nové linoleum sociální zařízení bylo dovybaveno jedním umyvadlem a jedním dětským záchodem, aby splňovalo vyhlášku o hygieně - 28 dětí = 6 umyvadel, 6 záchodů ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky pro děti (výtvarný a pracovní, dopravní, tělovýchovný, kuchyňský, pokusný, čtenářský), nově se vytvořil kout odpočinkový, kde mají děti prostor pro soukromí židličky i stolečky pro děti jsou v dostatečném počtu a odpovídající výšce skříňky na hračky a pomůcky pro děti jsou otevřené a dostupné v dostatečném množství hračky a didaktické pomůcky pro děti jsou z nezávadných materiálů, odpovídající věku dětí, estetické, bezpečné, v dostatečném množství, jak pro chlapce, tak i dívky, v průběhu roku je budeme dle potřeby vyměňovat a doplňovat o nové na výzdobě tříd i celé budovy MŠ se podílí učitelky a děti svými pracemi, které mohou shlédnout i rodiče zahrada mateřské školy je zatím vybavena pouze pískovištěm, domkem na hračky a lavičkami Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dokoupíme hračky na školní zahradu kyblíky, lopatky, nákladní auta, traktory vybavíme zahradu herními prvky opravíme vstupní bránu do zahrady natřeme stávající dveře a zárubně v celé budově MŠ Životospráva: strava je dostatečná, vyvážená děti se podílejí na přípravě svačinek mezi jídly je dodržován tříhodinový interval dětem je jídlo nabízeno, aby ochutnaly je dodržován pitný režim, děti si mohou vybírat z několika druhů nápojů děti mají dostatek pohybu jak ve třídách, tak především venku, jen v případě nepřízně počasí je doba pobytu venku upravena rodiče mají možnost pobývat s dítětem ve třídě (dopoledne, odpoledne, v rámci adaptace dítěte na prostředí) uspořádání dne je pružné, přizpůsobivé k individuálním potřebám dětí děti nejsou nuceny ke spánku, mají náhradní aktivity Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: po domluvě s vedoucí školní jídelny obohatit jídelníček o kompoty a zeleninové saláty k hlavnímu jídlu 14

15 Psychosociální podmínky: vytváříme pozitivní atmosféru pro děti, respektujeme jejich potřeby vedeme děti k vzájemné spolupráci, pomoci pěstujeme vzájemnou důvěru mezi dětmi a dospělými, pomoc podporu děti dostatečně chválíme, povzbuzujeme vedeme děti k samostatnosti, zdvořilému chování jak v prostorách školy, tak i na veřejnosti (kouzelná slovíčka) děti se podílí na plánování některých činností v MŠ vedeme děti k ochraně zdraví nejen svého, ale i ostatních pěstujeme v dětech kladný vztah k přírodě a její ochraně dbáme na dodržování předem domluvených pravidel Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dát dětem větší prostor k seberealizaci Organizace: děti mají dostatek prostoru pro své aktivity děti se pohybují v klidném a bezpečném prostředí děti mají dostatek pohybových aktivit děti mají vyvážený poměr her řízených a spontánních děti, pokud nechtějí, nejsou nuceny do žádné aktivity plánování vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná tolerance,důvěra, pomoc, ohleduplnost a podpora všímáme si vztahů mezi dětmi a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: nešetřit pochvalou více využívat sebehodnocení dětí využívat prožitkové učení Řízení mateřské školy: všichni pracovníci školy mají vymezené své pracovní povinnosti a úkoly všichni zaměstnanci školy pracují společně, navzájem si pomáhají jak při běžném pracovním dni, tak i při akcích školy vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry vedoucí učitelka podporuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách třídního programu spolupracujeme s rodiči, okolními MŠ, ZUŠ, ZŠ i ostatními institucemi je zaveden kroužek Keramika pro rodiče s dětmi a kroužek Keramika pro dospělé Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: rozvíjet spolupráci s rodiči ve všech směrech, více je vtáhnout do dění mateřské školy 15

16 Personální a pedagogické zajištění: ve třídě pracují kvalifikované učitelky průběžně se vzdělávají četbou odborných časopisů a knih Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dle finančních možností a nabídky se více účastnit akreditovaných seminářů a kurzů Spoluúčast rodičů: rodiče se zapojují do činností školy, jsou informováni o dění v MŠ na třídních schůzkách, nástěnkách nabízíme poradenský servis pro rodiče Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: usilovat o partnerství mezi pedagogem a rodičem 16

17 Pracoviště Padochov 164 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky pro děti (kadeřnictví, hospodářství, výtvarný a pracovní, dopravní, tělovýchovný, kuchyňský s obývacím, obchodní, domácí), v dostatečných prostorách mají děti i dostatek možností pro intimitu. máme nové skříňky s boxy na hračky a stavebnice v Růžové třídě ve třídách jsou židličky i stolečky pro děti v dostatečném počtu a odpovídají i výškově ve třídách jsou skříňky na hračky a pomůcky pro děti a jsou výškově dostupné a otevřené hračky a didaktické pomůcky pro děti jsou z nezávadných materiálů, odpovídající věku dětí, estetické, bezpečné, v dostatečném množství, jak pro chlapce, tak i dívky. /v průběhu roku je budeme dle potřeby vyměňovat a doplňovat o nové/. na výzdobě tříd ale i celé budovy MŠ se podílí nejen učitelky, ale hlavně děti svými pracemi, které jsou dostupné všem rodičům podařilo se zbudovat vybavení zahrady herními prvky (skluzavka, houpačky, pískoviště, trampolína) zakoupili jsme si CD/MP3 přehrávač do Růžové třídy pořídily se zástěny na WC do obou tříd Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: hračky a didaktické pomůcky a tělovýchovné zařízení pro všechny děti košíky na stavebnice do obou tříd rámečky a klipy na obrázky do budovy školy zrcadla do obou umýváren školní knihovnu doplnit o další odbornou i dětskou literaturu doplnit zvukové záznamy o relaxační hudbu a písničky koberec do herny Růžové třídy dopravní koberec do Modré třídy Životospráva: strava je dostatečná, vyvážená byla vytvořena stravovací komise, která přispívá k lepší komunikaci a řešení problémů mezi školní jídelnou a MŠ mezi jídly je dodržován tříhodinový interval dětem je jídlo nabízeno, aby ochutnaly je dodržován pitný režim, děti si mohou vybírat děti mají dostatek pohybu, jak ve třídách, tak především venku, jen v případě nepřízně počasí je doba pobytu venku upravena rodiče mají možnost pobývat s dítětem ve třídě (dopoledne, odpoledne, v rámci adaptace dítěte na prostředí) uspořádání dne je pružné, přizpůsobivé k individuálním potřebám dětí 17

18 děti nejsou nuceny ke spánku, mají náhradní aktivity byly zakoupeny nové várnice Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: některá jídla mají poměrně nešťastnou kombinaci (domluva s vedoucí školní jídelny) výživové návyky se budeme snažit ovlivňovat osvětou rodičů / předáváním receptur a ochutnávkami při setkáních s rodiči/ doplnění vybavení kuchyně /talíře, zásobníky na příbory, prostírání dle potřeby/ Psychosociální podmínky: vytváříme pozitivní atmosféru pro děti, respektujeme jejich potřeby vedeme děti k vzájemné spolupráci, pomoci pěstujeme vzájemnou důvěru mezi dětmi a dospělými, pomoc, podporu děti dostatečně chválíme, povzbuzujeme vedeme děti k samostatnosti, zdvořilému chování, jak v prostorách školy, tak i na veřejnosti (kouzelná slovíčka) děti se podílí na plánování některých činností v MŠ Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: děti méně organizovat Organizace: děti mají dostatek prostoru pro své aktivity, kdykoliv na ně mohou navázat děti se pohybují v klidném a bezpečném prostředí děti mají dostatek pohybových aktivit zařazovali jsme více experimentů a pokusů využívaly jsme více neverbální komunikaci Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: využívat prožitkové učení Řízení mateřské školy: všichni pracovníci školy mají vymezené své pracovní povinnosti a úkoly všichni zaměstnanci školy pracují společně, navzájem si pomáhají, jak při běžném pracovním dni, tak i při akcích školy spolupracujeme s rodiči, okolními MŠ, ZUŠ, ZŠ i ostatními institucemi Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: rozvíjet spolupráci s rodiči na základě oboustranné důvěry a porozumění Personální a pedagogické zajištění: na pracovišti jsou dvě kvalifikované učitelky pro předškolní vzdělávání a dvě učitelky, které si kvalifikaci pro předškolní vzdělávání dodělávají všechny se průběžně vzdělávají četbou, akreditovanými kurzy, články na internetu a v učitelských časopisech 18

19 Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dokončit u dvou pedagogických pracovnic kvalifikaci pro předškolní vzdělávání Spoluúčast rodičů: rodiče jsou informováni o dění v MŠ na třídních schůzkách, nástěnkách, konzultacích, www stránkách ze strany MŠ je rodičům nabízeno dostatečné množství školních i mimoškolních aktivit zlepšila se účast rodičů na akcích školky Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: stále se nedaří zapojit rodiče více při sponzorování třídy Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let, Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování ) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji školnice). Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Děti v Mateřské škole Duha Oslavany jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8.30 do hodin, po odchodu dětí chodících domů po obědě se budova ve hodin opět zamyká až do hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu. Opatření při úraze : Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Každý i drobný úraz bude zaznamenám do knihy úrazů. U úrazu, kdy dítě příčinou úrazu nemohlo druhý den přijít do mateřské školy, vyplní ředitelka školy Protokol o úrazu. 19

20 4. FORMÁLNÍ KURIKULUM Plánování výchovně vzdělávací práce je rozděleno do tří let, vychází ze ŠVP s názvem Barevný rok v Duhové školce. Barvy jsou každodenní součástí života celé naší společnosti. V naší MŠ převládají jen ty barvy, které navozují pocit bezpečí, důvěry, přátelství, duševní pohody a optimismu. Časový rozsah: 3 roky PODTÉMATA: 1/ Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad) 2/ Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor) 3/ Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen) 4/ Léto se zlatými paprsky (červen) 20

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2 Č.j. V 942 MŠ 1071/ 08/1 OBSAH: Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více