Barevný rok v Duhové škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevný rok v Duhové škole"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole Čj. ŘMŠ - 544/2013 Školní roky Projednán na pedagogické poradě dne 29. srpna 2013 Vypracovala Bc. Hana Kűfhaberová a kolektiv zaměstnanců MŠ

2 Obsah: 1. Představení školy 2. Charakteristika programu 3. Neformální kurikulum 4. Formální kurikulum 5. Evaluace 6. Přílohy * Roční třídní plány * Řády školy (Školní řád, Provozní řád, Organizační řád) * Plán spolupráce ( ZŠ, ZUŠ, KIC Oslavany, SPC Brno, PPP Brno, dětská lékařka ) * Plán oprav a údržby * Akce školy * Prevence (logopedická, sociálně patologických jevů, drogová, ekologická) 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY * ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Mateřská škola DUHA Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Sportovní 12, Oslavany Zřizovatel školy: Město Oslavany Vznik organizace: MŠ Sportovní, MŠ Padochov, MŠ Havířská sloučení tří pracovišť v jeden právní subjekt Ředitelka školy: Bc.Kűfhaberová Hana Statutární zástupce: Ivanka Janačíková, DiS Vedoucí učitelky na odloučených pracovištích: MŠ Havířská-Hana Janderková MŠ Padochov-Ivana Vařejková Jednotlivá pracoviště: MŠ Sportovní 12, Oslavany, tel.: MŠ Havířská 60, Oslavany,tel.: MŠ Padochov 164, Oslavany, tel.: webové stránky: Počet tříd: 7 MŠ Sportovní- 3 třídy smíšené 1 speciální-logopedická MŠ Havířská - 1 třída smíšená MŠ Padochov - 2 třídy smíšené Počet pedagogických pracovníků: 15 Z toho: 2 středoškolsky vzdělané bez kvalifikace pro práci učitelky MŠ (kvalifikaci si studiem doplňují) 9 středoškolsky vzdělaných - obor učitelka mateřské školy 1 vzdělání na VOŠ obor předškolní pedagogika 2 vysokoškolsky vzdělané - obor speciální pedagogika logopedie, surdopedie - obor speciální pedagogika předškolního věku 1 středoškolské vzdělání - kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga 3

4 Počet nepedagogických pracovníků: 7 Z toho: 1 ekonomka 3 školnice 2 uklízečky 1 pracovnice pro přípravu a výdej stravy 4

5 * CHARAKTER A UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Mateřská škola Sportovní budova je stará 52 let. Tato škola se nachází v samostatné dvoupodlažní budově na okraji sídliště. Vedle školy je zámek s velkou zahradou. Nedaleko je základní škola s dopravním hřištěm, které celoročně využíváme. Mateřská škola je čtyřtřídní, jedna třída je speciální pro děti s narušenou komunikační schopností. Pro pobyt a činnosti dětí má každá třída svoji hernu s částí vyhrazenou pro stolování, svoji ložnici pro odpočinek dětí, šatnu, umývárnu a dětské záchodky. Ve škole se dále nachází ředitelna, sborovna knihovna, šatna správních zaměstnanců a hygienické zařízení. V suterénu je přípravna jídla. U MŠ je školní zahrada vybavena dvěma pískovišti, průlezkami, lavičkami apod. Mateřská škola Havířská budova je stará 54 let. Tato škola se nachází uprostřed malého parku, v okrajové části Oslavan. Minulý rok byla provedena rekonstrukce oken a přední fasády. Pro pobyt a činnosti dětí jsou určeny hlavně dvě místnosti, které jsou propojené. Ty slouží jako herny a třída, jedna z místností má část vyhrazenou pro stolování. V podkroví budovy je nově zbudována keramická dílna. Současně mají děti k dispozici šatnu, hygienické zařízení a kabinet, kam se ukládají málo využívané hračky, pomůcky a tělovýchovné náčiní. Další prostory jsou kabinet, přípravna a výdejna jídla. Za MŠ je malá školní zahrada s pískovištěm, průlezkami a domkem na hračky. Mateřská škola Padochov budova MŠ je celá kompletně opravena a od letošního roku je v přízemí zřízena po stavebních úpravách ještě jedna třída. Školka se nachází v přízemí a prvním patře třípodlažní budovy, má samostatný vchod. Suterén budovy je využíván k volno odpočinkovým aktivitám místních občanů (městská knihovna a zájmové kluby). Budova mateřské školy je umístěna v městské zástavbě a sousedí se školní zahradou, která je řádně oplocena a vybavena herním prvkem a pískovištěm. Na pobyt venku děti chodí i do nedalekého lesíku, kde poznávají přírodu. Mateřská škola má dlouhodobou tradici a její prostředí nabízí téměř rodinnou atmosféru. * ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Všechny třídy MŠ (i odloučená pracoviště), jsou třídy heterogenní, pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let. Název naší školy byl inspirací pro vznik názvů jednotlivých tříd: 1. třída ORANŽOVÁ (logopedická) 2. třída ČERVENÁ 3. třída ZELENÁ 4. třída ŽLUTÁ 5. třída FIALOVÁ (odloučené pracoviště Havířská) 6. třída RŮŽOVÁ (odloučené pracoviště Padochov) 7. třída MODRÁ (odloučené pracoviště Padochov) Barvy jednotlivých tříd si děti vybraly samy. 5

6 Provoz MŠ Sportovní je zahájen v 6.00 hod. a ukončen v hod. Učitelky se do jednotlivých tříd schází postupně a stejný princip platí i pro ukončení denního provozu tříd. Tento princip byl zvolen s ohledem na efektivní využití pracovní doby učitelek a scházení dětí do jednotlivých tříd. Scházející třídou je třída Oranžová, ve které začíná provoz v 6.00 hodin a rozcházející třídou je třída Žlutá, ve které provoz MŠ v hodin končí. Výchovně vzdělávací práci zde zastává devět pedagogických pracovnic. Osm pracuje na celý úvazek, jedna má částečný (asistentka pedagoga). MŠ Havířská má provoz od 6.30 hod. do hodin a je to škola jednotřídní. Výchovně vzdělávací práci zde zastávají dvě pedagogické pracovnice s celým úvazkem. MŠ Padochov má pracovní dobu od 6.00 hod. do v hod. Děti se schází i rozchází v Růžové třídě. Výchovně vzdělávací práci zde zastávají tři pedagogické pracovnice s celým úvazkem a jedna s částečným. Organizace celého dne v mateřských školách je doložena v příloze ŠVP. 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FILOZOFIE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Na počátku tvorby našeho kurikula, kterému jsme dali název Barevný rok v mateřské škole jsme řešili otázku, kam budeme svoji práci s dětmi v následujících třech letech směřovat. Vycházeli jsme zejména z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury. Po zhodnocení minulé práce s dětmi, jsme došli k závěru, že jedním z hlavních momentů v životě dítěte, je uvědomění si své osobnosti ve všech jejích směrech. Ať je to uspokojování fyziologických, duševních, sociálních a dalších vyšších potřeb, pozitivní ovlivňování individuálních dispozic, podpora aktivního přístupu ke světu a k dění kolem sebe, podpora tvořivých aktivit. Tak i posilování kladného sebehodnocení dítěte, jeho zdravé sebedůvěry a rozvoj jeho schopnosti ovládat se, rozvoj prosociálního chování a komunikačních schopností. Na jejich základě pak vytváření nových sociálních vztahů, ale také utužování vazeb a vztahů již navázaných, a to vše v úzkém sepětí s životním prostředím dítěte. Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi používáme metody prožitkového, kooperativního, spontánně sociálního a situačního učení a také metodu osobního příkladu dospělých. Jako formy výchovně vzdělávací práce využíváme spontánní činnosti, individuální, skupinové a frontální činnosti. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE (co je záměrem školy) 1/ Všestranně rozvíjet osobnosti dětí s ohledem na jejich individuální dispozice, potřeby a zájmy Pracovat s dětmi podle principů moderní pedagogiky, klást důraz na individualizaci, na vývojové zvláštnosti dětí, přistupovat k dětem partnersky, vlídně a vstřícně, využívat principy prožitkového, situačního a kooperativního učení. Pěstovat u dětí prosociální chování a rozvíjet komunikační schopnosti. 2/ Zlepšovat podmínky pro výchovu a vzdělávání materiální i sociální Zlepšovat materiální vybavení a uzpůsobení prostorových podmínek v duchu podpory jedinečnosti každého dítěte, čímž se rozumí vybavení tříd a celé MŠ tak, aby se děti mohly rozvíjet všestranně v každém věku, ve všech okruzích svých zájmů a bez ohledu na své případné individuální zvláštnosti (jako např. postižení, výrazné nadání v jedné oblasti apod.) Tím jsou myšleny hrací kouty podle Gardenovy teorie mnohočetných inteligencí. V jednotlivých třídách podporovat pružné uspořádání dne s pravidly a zvyklostmi, které dětem poskytnou jistotu a bezpečí. Dbát, aby se v třídních programech odrážely preventivní programy v oblasti ekologické výchovy, sexuální výchovy, prevence sociálně patologických jevů a logopedická prevence. 3/ Posilovat integrační principy Poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se zdravotním postižením, skupinově i individuálně je integrovat, ale i podporovat integraci v širším slova smyslu zaměřit se na rozvoj adaptačních režimů např. organizace dnů otevřených dveří, která umožní nově přijatým dětem navštívit MŠ ještě před samotným nástupem atd. 7

8 4/ Podporovat činnost školy nad rámec běžné výchovně vzdělávací činnosti Pořádat mimořádné akce školy, navštěvovat kulturní a jiné akce (předplavecký výcvik, škola v přírodě, vydávání školního časopisu Duháček, spolupráce s jinými MŠ, se ZŠ, ZUŠ, kulturními informačními středisky a centry, účast na akcích v rámci obce 5/ Vytvoření,, komunity školy Do výchovně vzdělávací práce zapojovat v hojné míře nejen veškerý personál MŠ, ale i rodiče dětí, popřípadě další osoby tak, aby byla postupně vytvořena širší a pestrá komunita školy. 6/ Zapojení komunity školy do dění v obci Je velice důležité co se týká prezentace MŠ na veřejnosti. Je to také možnost zpětné vazby pro rodiny dětí mají možnost vidět, jakým činnostem se děti věnují a zviditelnit MŠ. Ta se pak stává atraktivní pro případné sponzory. 8

9 3. NEFORMÁLNÍ KURIKULUM Cílem našeho výchovného snažení je: 1. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí poznávání nejbližšího okolí ( MŠ, město, okolí města ) poznávání života zvířat v přirozeném i uměle vytvořeném prostředí poznávání vegetace pěstování odpovědnosti za vlastní jednání vštěpování smyslu pro krásu a estetickou úpravu prostředí 2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu zlepšování tělesné zdatnosti podporování rozvoje pohybových dovedností pěstování sebeobslužných dovedností aktivní pitný režim odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí 3. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností zařazování spontánních a řízených aktivit v denním režimu vždy vyváženě řízené činnosti realizované především ve skupinách a individuálně denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení využívání tvořivé improvizace v práci pedagogů ( okamžité reagování na situaci, kterou vytvoří dítě ) vytváření dostatku přirozených situací a námětů k učení zodpovědná příprava dětí pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte, důraz na péči o děti s odkladem školní docházky 9

10 Pracoviště Sportovní 12 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: mateřská škola má přiměřeně velké prostory vzhledem k počtu dětí ve třídách dětský nábytek je přizpůsoben potřebám a počtu dětí ve třídách, je zdravotně nezávadný a bezpečný vybavení školy sportovními, hudebními, didaktickými aj. pomůckami a hračkami je průměrné, dle možností zřizovatele, ale od roku 2008 je vidět velké zlepšení co se týče např. výtvarného materiálu, drobných stavebnic, didaktických pomůcek, logopedických pomůcek, aut, panenek hračky jsou přizpůsobené věku dětí, jsou vyrobeny z nezávadných materiálů a jsou bezpečné, rovnoměrně se vyvažují hračky pro dívky a chlapce, jsou v plném dosahu dětí. ve všech třídách jsou vytvořeny hrací kouty podle množství nábytku, který je odděluje (např. výtvarný a pracovní, hudební, tělovýchovný, dopravní, rodinný atd.) vybavení školy audiovizuální technikou a počítači je nedostačující počet lehátek v ložnicích odpovídá počtu dětí, lehátka jsou téměř všechna nová dětské práce jsou vystaveny v šatně, jsou přístupné rodičům i dětem, pořídili jsme si nové korkové nástěnky, sítě na výzdobě tříd, šaten a vestibulů se podílí děti a učitelky školní zahrada je vybavena herními prvky (domeček s tabulí na kreslení, sestava s tunelem a se skluzavkou, skluzavka, vydlážděný prostor pro míčové hry, dvě pískoviště a dvě velké trampolíny), které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. školní výdejna jídla je zcela vybavena potřebným nádobím, novými várnicemi. Dokoupily se talíře, příbory, tácy, misky na saláty provozní zaměstnanci byli vybaveni novými pojízdnými vozíky na úklid, úklidovým náčiním a čistícími prostředky Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: koupit velké stavebnice (molitanová, Polykarpova ),didaktické pomůcky, pomůcky k dramatickým činnostem (kostýmy, čepičky ). tělovýchovné nářadí a náčiní (trampolína, švédská bedna, lavičky, lano, švihadla, obruče ), hudební pomůcky, logopedické pomůcky, pískovničky zrekonstruovat podlahy v Zelené a Žluté třídě (nová podlahová krytina + koberec) zrekonstruovat podlahy ve vestibulech a v šatnách všech stávajících tříd koupit nábytek do tříd (boxy na drobné stavebnice, věže, otevřené skříňky ) vybavit školu audiovizuální technikou (televizor, počítač ) pořídit pákové baterie do dvou umýváren (Zelená a Žlutá třída) vyměnit okna + zateplení a nová fasáda vysadit na školní zahradě túje podél plotu, vybavit dopadovou plochu pod herními prvky speciálním molitanovým materiálem natřít plot kolem výdejny jídla 10

11 Životospráva: mezi jednotlivými jídly jsou tříhodinové intervaly, je zavedena postupná svačina děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale vedeme je k tomu, aby všechno ochutnaly děti mají možnost výběru ze tří druhů tekutin (ovocný nebo bylinkový čaj, džus, voda) denní řád je flexibilní a přizpůsoben individuálním potřebám dětí rodiče mohou přivádět děti do MŠ kdykoli po předešlé domluvě s třídní učitelkou pokud je příznivé počasí, odpovídající požadavkům vyhlášky 108/2001 Sb., je denní doba pobytu venku minimálně 2 hodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu ovzduší, mrazu, silnému větru apod. děti mají dostatek pohybu venku i v interiéru děti nejsou nuceny ke spánku, jsou respektovány potřeby dětí, aktivity pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vzorem tento rok byla zavedena vždy jednou za týden možnost výběru ze dvou svačin - klasická svačina podle jídelníčku + racionální výživa (kuličky, lupínky, müsli s mlékem) zlepšil se výběr a pestrost pečiva, ovoce a zeleniny Co budeme vylepšovat: apelovat na vedoucí školní jídelny v ZŠ, aby přehodnotila a obměnila jídelníček nadále pravidelně s ředitelem základní školy, vedoucí stravování a hlavním kuchařem pořádat stravovací komise a provádět z nich zápisy rozdělovat jídlo do tříd podle aktuálního stavu dětí po domluvě s vedoucí školní jídelny obohatit jídelníček o kompoty a zeleninové saláty k hlavnímu jídlu Psychosociální podmínky: nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí mateřské školy, již druhý rok se osvědčila akce Mámo, táto, pojď si hrát, při které se děti, rodiče, prarodiče mohli seznámit s prostředím mateřské školy. Další akcí je Den otevřených dveří a samozřejmě veškeré akce se spoluúčastí rodičů vytváříme pozitivní atmosféru ve třídách, respektujeme potřeby dětí, děti nezesměšňujeme, nepřetěžujeme, nezatěžujeme spěchem a chvatem nepodporujeme nezdravou soutěživost, ale vedeme děti ke vzájemné spolupráci a podpoře podporujeme děti v samostatnosti, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost, vzájemná pomoc, podpora děti jsou vedeny ke zdvořilostnímu chování děkují, prosí, zdraví, omlouvají se jsou zavedeny tyto rituály: pozdrav při příchodu i odchodu z MŠ, heslo při příchodu do mateřské školy otočení hrníčku v rámci pitného režimu znělka pro postupnou svačinu a zahájení úklidu přání dobré chuti říkankou 11

12 záznam počasí na nástěnce narozeninový den společné zavedení pravidel Co budeme vylepšovat: dát dětem větší prostor při spolurozhodování o dění v mateřské škole, při plánování tematických bloků méně děti organizovat zavést více sdružovacích a kooperativních her Organizace: denní řád je pružný a reaguje na individuální možnosti dětí děti nacházejí potřebné zázemí a klid, bezpečí a soukromí děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, mohou ji kdykoli dokončit nebo v ní pokračovat děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí Co budeme vylepšovat: více využívat prožitkové učení zařazovat více experimenty, hlavně při pobytu venku dbát na vyváženost spontánních a řízených činností Řízení mateřské školy: každý pracovník má rozdělené úkoly a povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny pedagogický sbor pracuje jako tým, podílí se na vytváření ŠVP, akcí MŠ plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek aktuální informace pro rodiče u vchodu, na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na www stránkách jsou vypracovány kriteria pro hodnocení a evaluaci všech podmínek předškolního vzdělávání a zaměstnanců pedagogických i provozních ke spolupráci zveme rodiče, spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, SPC, PPP, pediatrem, zřizovatelem a jinými institucemi, zviditelňujeme se v obci je zavedený kroužek Předškolák, na který navazuje základní škola se svými edukativně stimulačními skupinami 12

13 Co budeme vylepšovat: spolupráci se ZŠ ohledně edukativně stimulačních skupin z výsledků Dotazníku pro rodiče vyplynul zájem o kroužek Angličtiny pro děti v příštím roce pokračovat v kroužku Angličtina pro děti Personální a pedagogické zajištění: chod MŠ je zabezpečen kvalifikovanými pedagogy 8 ( 2x vysokoškolské vzdělání, 1x vyšší odborné vzdělání, 5x středoškolské vzdělání, kteří se sebevzdělávají četbou odborné literatury, účastní se akreditovaných seminářů a kurzů + 1x asistentka pedagoga povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních a ostatních vnitřních předpisech mateřské školy k zajištění toku informací slouží pedagogické rady a provozní porady, všechny pedagogické pracovnice spolupracují na vytváření školního i třídního programu školy Co budeme vylepšovat: vyhledávat pestřejší nabídku akreditovaných seminářů a kurzů, dle finančních prostředků zvýšit účast na těchto seminářích a kurzech Spoluúčast rodičů: ve vztahu k rodičům jsme vždy ochotné a snažíme se jim vyhovět a porozumět, jsou pravidelně informováni o všem co se v MŠ děje - na třídních schůzkách, na nástěnce ve vestibulu, v šatně, o svých dětech při měsíčních konzultacích, na www stránkách rodiče se zapojují do dění mateřské školy svou aktivní účastí (při přípravě různých akcí MŠ, brigádách ) byly vytvořeny www stránky, na kterých se naše mateřská škola prezentuje, jsou zde informace pro rodiče z oblasti logopedie Co budeme vylepšovat: začlenit rodiče do plánování školního a třídního programu někteří rodiče si neplní své povinnosti ohledně pravidelného logopedického procvičování, apelovat na zodpovědnější přístup rodičů, vysvětlit jim hned na první třídní schůzce důležitost jejich spolupráce s učitelkami v logopedické třídě. 13

14 Pracoviště Havířská 60 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: mateřská škola má nová plastová okna a fasádu z přední části budovy herna je po rekonstrukci podlahy nové linoleum sociální zařízení bylo dovybaveno jedním umyvadlem a jedním dětským záchodem, aby splňovalo vyhlášku o hygieně - 28 dětí = 6 umyvadel, 6 záchodů ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky pro děti (výtvarný a pracovní, dopravní, tělovýchovný, kuchyňský, pokusný, čtenářský), nově se vytvořil kout odpočinkový, kde mají děti prostor pro soukromí židličky i stolečky pro děti jsou v dostatečném počtu a odpovídající výšce skříňky na hračky a pomůcky pro děti jsou otevřené a dostupné v dostatečném množství hračky a didaktické pomůcky pro děti jsou z nezávadných materiálů, odpovídající věku dětí, estetické, bezpečné, v dostatečném množství, jak pro chlapce, tak i dívky, v průběhu roku je budeme dle potřeby vyměňovat a doplňovat o nové na výzdobě tříd i celé budovy MŠ se podílí učitelky a děti svými pracemi, které mohou shlédnout i rodiče zahrada mateřské školy je zatím vybavena pouze pískovištěm, domkem na hračky a lavičkami Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dokoupíme hračky na školní zahradu kyblíky, lopatky, nákladní auta, traktory vybavíme zahradu herními prvky opravíme vstupní bránu do zahrady natřeme stávající dveře a zárubně v celé budově MŠ Životospráva: strava je dostatečná, vyvážená děti se podílejí na přípravě svačinek mezi jídly je dodržován tříhodinový interval dětem je jídlo nabízeno, aby ochutnaly je dodržován pitný režim, děti si mohou vybírat z několika druhů nápojů děti mají dostatek pohybu jak ve třídách, tak především venku, jen v případě nepřízně počasí je doba pobytu venku upravena rodiče mají možnost pobývat s dítětem ve třídě (dopoledne, odpoledne, v rámci adaptace dítěte na prostředí) uspořádání dne je pružné, přizpůsobivé k individuálním potřebám dětí děti nejsou nuceny ke spánku, mají náhradní aktivity Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: po domluvě s vedoucí školní jídelny obohatit jídelníček o kompoty a zeleninové saláty k hlavnímu jídlu 14

15 Psychosociální podmínky: vytváříme pozitivní atmosféru pro děti, respektujeme jejich potřeby vedeme děti k vzájemné spolupráci, pomoci pěstujeme vzájemnou důvěru mezi dětmi a dospělými, pomoc podporu děti dostatečně chválíme, povzbuzujeme vedeme děti k samostatnosti, zdvořilému chování jak v prostorách školy, tak i na veřejnosti (kouzelná slovíčka) děti se podílí na plánování některých činností v MŠ vedeme děti k ochraně zdraví nejen svého, ale i ostatních pěstujeme v dětech kladný vztah k přírodě a její ochraně dbáme na dodržování předem domluvených pravidel Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dát dětem větší prostor k seberealizaci Organizace: děti mají dostatek prostoru pro své aktivity děti se pohybují v klidném a bezpečném prostředí děti mají dostatek pohybových aktivit děti mají vyvážený poměr her řízených a spontánních děti, pokud nechtějí, nejsou nuceny do žádné aktivity plánování vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná tolerance,důvěra, pomoc, ohleduplnost a podpora všímáme si vztahů mezi dětmi a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: nešetřit pochvalou více využívat sebehodnocení dětí využívat prožitkové učení Řízení mateřské školy: všichni pracovníci školy mají vymezené své pracovní povinnosti a úkoly všichni zaměstnanci školy pracují společně, navzájem si pomáhají jak při běžném pracovním dni, tak i při akcích školy vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry vedoucí učitelka podporuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách třídního programu spolupracujeme s rodiči, okolními MŠ, ZUŠ, ZŠ i ostatními institucemi je zaveden kroužek Keramika pro rodiče s dětmi a kroužek Keramika pro dospělé Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: rozvíjet spolupráci s rodiči ve všech směrech, více je vtáhnout do dění mateřské školy 15

16 Personální a pedagogické zajištění: ve třídě pracují kvalifikované učitelky průběžně se vzdělávají četbou odborných časopisů a knih Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dle finančních možností a nabídky se více účastnit akreditovaných seminářů a kurzů Spoluúčast rodičů: rodiče se zapojují do činností školy, jsou informováni o dění v MŠ na třídních schůzkách, nástěnkách nabízíme poradenský servis pro rodiče Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: usilovat o partnerství mezi pedagogem a rodičem 16

17 Pracoviště Padochov 164 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky pro děti (kadeřnictví, hospodářství, výtvarný a pracovní, dopravní, tělovýchovný, kuchyňský s obývacím, obchodní, domácí), v dostatečných prostorách mají děti i dostatek možností pro intimitu. máme nové skříňky s boxy na hračky a stavebnice v Růžové třídě ve třídách jsou židličky i stolečky pro děti v dostatečném počtu a odpovídají i výškově ve třídách jsou skříňky na hračky a pomůcky pro děti a jsou výškově dostupné a otevřené hračky a didaktické pomůcky pro děti jsou z nezávadných materiálů, odpovídající věku dětí, estetické, bezpečné, v dostatečném množství, jak pro chlapce, tak i dívky. /v průběhu roku je budeme dle potřeby vyměňovat a doplňovat o nové/. na výzdobě tříd ale i celé budovy MŠ se podílí nejen učitelky, ale hlavně děti svými pracemi, které jsou dostupné všem rodičům podařilo se zbudovat vybavení zahrady herními prvky (skluzavka, houpačky, pískoviště, trampolína) zakoupili jsme si CD/MP3 přehrávač do Růžové třídy pořídily se zástěny na WC do obou tříd Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: hračky a didaktické pomůcky a tělovýchovné zařízení pro všechny děti košíky na stavebnice do obou tříd rámečky a klipy na obrázky do budovy školy zrcadla do obou umýváren školní knihovnu doplnit o další odbornou i dětskou literaturu doplnit zvukové záznamy o relaxační hudbu a písničky koberec do herny Růžové třídy dopravní koberec do Modré třídy Životospráva: strava je dostatečná, vyvážená byla vytvořena stravovací komise, která přispívá k lepší komunikaci a řešení problémů mezi školní jídelnou a MŠ mezi jídly je dodržován tříhodinový interval dětem je jídlo nabízeno, aby ochutnaly je dodržován pitný režim, děti si mohou vybírat děti mají dostatek pohybu, jak ve třídách, tak především venku, jen v případě nepřízně počasí je doba pobytu venku upravena rodiče mají možnost pobývat s dítětem ve třídě (dopoledne, odpoledne, v rámci adaptace dítěte na prostředí) uspořádání dne je pružné, přizpůsobivé k individuálním potřebám dětí 17

18 děti nejsou nuceny ke spánku, mají náhradní aktivity byly zakoupeny nové várnice Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: některá jídla mají poměrně nešťastnou kombinaci (domluva s vedoucí školní jídelny) výživové návyky se budeme snažit ovlivňovat osvětou rodičů / předáváním receptur a ochutnávkami při setkáních s rodiči/ doplnění vybavení kuchyně /talíře, zásobníky na příbory, prostírání dle potřeby/ Psychosociální podmínky: vytváříme pozitivní atmosféru pro děti, respektujeme jejich potřeby vedeme děti k vzájemné spolupráci, pomoci pěstujeme vzájemnou důvěru mezi dětmi a dospělými, pomoc, podporu děti dostatečně chválíme, povzbuzujeme vedeme děti k samostatnosti, zdvořilému chování, jak v prostorách školy, tak i na veřejnosti (kouzelná slovíčka) děti se podílí na plánování některých činností v MŠ Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: děti méně organizovat Organizace: děti mají dostatek prostoru pro své aktivity, kdykoliv na ně mohou navázat děti se pohybují v klidném a bezpečném prostředí děti mají dostatek pohybových aktivit zařazovali jsme více experimentů a pokusů využívaly jsme více neverbální komunikaci Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: využívat prožitkové učení Řízení mateřské školy: všichni pracovníci školy mají vymezené své pracovní povinnosti a úkoly všichni zaměstnanci školy pracují společně, navzájem si pomáhají, jak při běžném pracovním dni, tak i při akcích školy spolupracujeme s rodiči, okolními MŠ, ZUŠ, ZŠ i ostatními institucemi Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: rozvíjet spolupráci s rodiči na základě oboustranné důvěry a porozumění Personální a pedagogické zajištění: na pracovišti jsou dvě kvalifikované učitelky pro předškolní vzdělávání a dvě učitelky, které si kvalifikaci pro předškolní vzdělávání dodělávají všechny se průběžně vzdělávají četbou, akreditovanými kurzy, články na internetu a v učitelských časopisech 18

19 Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: dokončit u dvou pedagogických pracovnic kvalifikaci pro předškolní vzdělávání Spoluúčast rodičů: rodiče jsou informováni o dění v MŠ na třídních schůzkách, nástěnkách, konzultacích, www stránkách ze strany MŠ je rodičům nabízeno dostatečné množství školních i mimoškolních aktivit zlepšila se účast rodičů na akcích školky Co budeme vylepšovat, dokupovat, budovat: stále se nedaří zapojit rodiče více při sponzorování třídy Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let, Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování ) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji školnice). Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Děti v Mateřské škole Duha Oslavany jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8.30 do hodin, po odchodu dětí chodících domů po obědě se budova ve hodin opět zamyká až do hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu. Opatření při úraze : Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Každý i drobný úraz bude zaznamenám do knihy úrazů. U úrazu, kdy dítě příčinou úrazu nemohlo druhý den přijít do mateřské školy, vyplní ředitelka školy Protokol o úrazu. 19

20 4. FORMÁLNÍ KURIKULUM Plánování výchovně vzdělávací práce je rozděleno do tří let, vychází ze ŠVP s názvem Barevný rok v Duhové školce. Barvy jsou každodenní součástí života celé naší společnosti. V naší MŠ převládají jen ty barvy, které navozují pocit bezpečí, důvěry, přátelství, duševní pohody a optimismu. Časový rozsah: 3 roky PODTÉMATA: 1/ Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad) 2/ Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor) 3/ Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen) 4/ Léto se zlatými paprsky (červen) 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Troubsko. okres Brno-venkov. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. pod názvem. S tebou mě baví svět

Mateřská škola Troubsko. okres Brno-venkov. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. pod názvem. S tebou mě baví svět Mateřská škola Troubsko okres Brno-venkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem S tebou mě baví svět Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole - název ŠVP pro PV - sídlo školy,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více