Usnesení ze 17. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy"

Transkript

1 Usnesení ze 17. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00 - Souhlas obce Odbor sociálních věcí 15/017/991/01/01 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila xxxx, trvale pobytem xxxx, Zábřeh a s ním společně posuzované osoby za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxxx, Zábřeh. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto závazného stanoviska. 15/017/991/01/02 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila xxxx, trvale pobytem Hrabová xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Perla, xxxx, Zábřeh a pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto závazného stanoviska. Současně přijetím tohoto usnesení ruší usnesení č. 15/016/991/01/47, kterým RM nesouhlasila, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila xxxx, trvale pobytem Hrabová xxx3 za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxxx, Zábřeh. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 15/017/951/01/00 - Stanovení platu ředitelky ZŠ Zábřeh, Severovýchod xxx RM schvaluje plat xxxx, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Zábřeh, Severovýchod xxx, okres Šumperk, IČ: xxxx, dle předloženého návrhu platového výměru, a to s účinností od /017/951/02/00 - ZŠ Severovýchod zřízení přípravné třídy RM schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy Základní škole Zábřeh, Severovýchod xxx, okres Šumperk, IČ: xxxx, a to s účinností od /017/952/03/00 - ZK, s. r. o. pololetní plán žánrových okruhů RM schvaluje Plán žánrových okruhů pro období Zábřežské kulturní, s. r. o., xxxx, Zábřeh zastoupené PhDr. Zdeňkem Davidem v předloženém znění. 15/017/951/04/00 - Výjimka z počtu dětí MŠ Pohádka RM schvaluje Mateřské škole POHÁDKA, Československé armády 650/13, ZÁBŘEH ve školním roce 2015/2016 v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v běžných třídách mateřské školy na počet 28 dětí a ve třídách speciálních na počet 15 dětí. Odbor finanční 15/017/931/01/00 - Program pro poskytování dotací pro rok 2016 informativní materiál Informativní materiál bez návrhu na usnesení Odbor technické správy 15/017/981/01/00 - Zateplení bytového domu 17. listopadu xxx, Zábřeh RM schvaluje na základě výsledku zadávacího řízení uzavření smlouvy o dílo na akci: Zateplení bytového domu 17. listopadu xxx, Zábřeh se zhotovitelem SIKA stavební činnost s r.o., Rešov xxx, Horní Město, IČ: xxxx, v ceně díla ,85 Kč bez DPH, smlouva o dílo v předloženém znění. 1

2 15/017/902/01/00 - Věcná břemena: xxxx přípojka vody Oddělení majetkoprávní xxxx vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace xxxx přípojka vody, plynu, elektřiny, splaškové kanalizace, datové vedení 15/017/902/01/01 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1115/1, 1115/2 a 1093/4 spočívající v uložení vodovodní přípojky ve prospěch xxxx, bytem xxxx, Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením 15/017/902/01/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č spočívající v uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace ve prospěch xxxx, bytem xxxx, Praha 9 - Hloubětín a pověřuje starostu města uzavřením 15/017/902/01/03 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č.1115/1, 1115/2 a 1093/4 spočívající v uložení přípojek vody, kanalizace, plynu, NN a datové vedení ve prospěch xxxx, bytem xxxx, Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením 15/017/902/02/00 - Oprava chodníku na ul. Sušilova právo provést stavbu RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku části p. č v k. ú. Zábřeh na Moravě ve vlastnictví Spolku Metoděj, o. s. xxxx pro účely stavby s názvem Oprava chodníků Zábřeh, jejíž stavebníkem je město Zábřeh, se Spolkem Metoděj, o. s. xxxx, IČ xxxx a pověřuje starostu uzavřením Odbor rozvoje a územního plánování 15/017/971/01/00 - Veřejná zakázka Dětské hřiště Oborník 15/017/971/01/01 RM schvaluje hodnotící komisí doporučeného vítěze pro provedení veřejné zakázky Dětské hřiště Oborník. V soutěži zvítězila nabídka společnosti hřiště.cz, s.r.o., xxxx, Brno, PSČ , IČ: xxxx, v celkové ceně ,00 Kč bez DPH a ,00 Kč vč. DPH. 15/017/971/01/02 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky Dětské hřiště Oborník mezi městem Zábřeh a společností hřiště.cz, s.r.o., xxxx, Brno, PSČ , IČ: xxxx, v celkové ceně ,00 Kč bez DPH a ,00 Kč vč. DPH. 15/017/971/02/00 - Žádost o dotace na výkon činností realizovaných Městským úřadem Zábřeh RM souhlasí s přijímáním dotace v rámci programů Ministerstev České republiky, které se týkají dotace na výkon činnost realizovaných Městským úřadem Zábřeh. 15/017/971/03/00 - Plynofikace ulice Malá strana smlouva o poskytnutí příspěvku 15/017/971/03/01 RM schvaluje text vzorové Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plynofikaci ulice Malá strana v Zábřehu v předloženém znění. Pokud bude tato smlouva uzavřena do s nejméně 9 vlastníky rodinných domů z celkového počtu 17 rodinných domů v ulici Malá strana v Zábřehu, zavazuje se město Zábřeh vybudovat plynofikaci v této lokalitě. Jednorázový nevratný příspěvek v případě realizace stavby činí ,- Kč za každý rodinný dům v ulici Malá strana a je splatný nejpozději do /017/971/03/02 RM schvaluje jednorázový nevratný příspěvek ve výši ,- Kč na vybudování plynofikace v ulici Malá strana v Zábřehu. Tento příspěvek budou povinni zaplatit ti vlastníci rodinných domů v ulici Malá strana, kteří neposkytli příspěvek ,- Kč do a kteří budou chtít v budoucnu připojit svůj vnitřní plynový rozvod na plynovod, to vše za podmínky, že plynovod bude ve vlastnictví města 2

3 Zábřeh. Nevratný příspěvek ve výši ,- Kč bude splatný před samotným napojením vnitřního plynového rozvodu vlastníka na vybudovaný plynovod. Odbor informatiky 15/017/911/01/00 - Přistoupení k rámcové smlouvě na zajištění produktů VMware RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra ČR a pověřuje starostu podpisem 15/017/911/02/00 - Výběrové řízení Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakované řízení 2 - výběr dodavatele 15/017/911/02/01 RM schvaluje na základě návrhu hodnotící komise Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ALTRON, a.s., xxxx, Praha 4, IČ xxxx v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakování 2, dílčí část 1 Infrastruktura. 15/017/911/02/02 RM schvaluje na základě návrhu hodnotící komise Rozhodnutí o vyloučení uchazeče SYNERGY SOLUTION s.r.o. xxxx Praha Žižkov, IČ xxxx v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakování 2, dílčí část 2 Hardware. 15/017/911/02/03 RM schvaluje na základě návrhu hodnotící komise Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., xxxx, Blansko, IČ xxxx v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakování 2, dílčí část 2 - Hardware. 15/017/911/02/04 RM schvaluje na základě návrhu hodnotící komise Rozhodnutí o vyloučení Z + M Partner, spol. s r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxx v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakování 2, dílčí část 2 - Hardware. 15/017/911/02/05 RM schvaluje hodnotící komisí doporučené pořadí posuzovaných nabídek v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakování 2, dílčí část 1 - Infrastruktura. Jako nejvhodnější zvítězila nabídka firmy Uneco optima s.r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxx. 15/017/911/02/06 RM schvaluje hodnotící komisí doporučené pořadí posuzovaných nabídek v rámci veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh, opakování 2, dílčí část 2 - Hardware. Jako nejvhodnější zvítězila nabídka firmy Uneco optima s.r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxx. 15/017/911/02/07 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh - Infrastruktura mezi městem Zábřeh a firmou Uneco optima s.r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxx v celkové ceně ,45 Kč bez DPH pokud firma Uneco optima s.r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxxposkytne řádnou součinnost, aby smlouva o dílo mohla být ve lhůtě do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek uzavřena, a to vše za předpokladu že ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům nebude ze strany uchazečů podáno námitek. 15/017/911/02/08 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh - Hardware mezi městem Zábřeh a firmou Uneco optima s.r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxx v celkové ceně ,45 Kč bez DPH pokud firma Uneco optima s.r.o., xxxx, Moravská Ostrava, IČ xxxx poskytne řádnou součinnost, aby smlouva o dílo mohla být ve lhůtě do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek uzavřena, a to vše za předpokladu že ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům nebude ze strany uchazečů podáno námitek. 3

4 Odbor vnitřních věcí 15/017/901/01/00 - Nařízení města Zábřeh o placeném parkování, ceník placeného stání a řešení parkování v přednádraží 15/017/901/01/01 RM vydává nařízení č. 1/2015, o placeném parkování ve městě Zábřeh v předloženém znění. 15/017/901/01/02 RM ruší usnesení číslo 13/067/981/01/02 ze dne , kterým byl schválen ceník za stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech obce. 15/017/901/01/03 RM schvaluje ceník za stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v předloženém znění. 15/017/901/02/00 - Žádosti o udělení výjimky podle čl. 3 OZV č. 2/ /017/901/02/01 RM rozhoduje o udělení výjimky z ustanovení čl. 2 OZV č. 2/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku pro xxxx, bytem Nemile xxx, Zábřeh, provozovatelku restaurace Broadway Bowling, a to na sobotu v době od 23:00 do 24:00 hod. a na neděli v době od 00:00 do 01:00 hod. pro prostory restaurace Broadway Bowling. 15/017/901/02/02 RM rozhoduje o neudělení výjimky z ustanovení čl. 2 OZV č. 2/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku pro xxxx, bytem xxxx, Zábřeh, dle její žádosti z důvodu, že prostory, na které žadatelka žádá o udělení výjimek, bezprostředně sousedí s obytným domem xxxx, jejíž nájemníci nesouhlasí s jakoukoliv veřejnou produkcí bezprostředně u svého obytného domu, dále i z důvodu, že v prostorách, na které žadatelka žádá o výjimku, je prováděná restaurační činnost, pro kterou žadatelka nedisponuje patřičným povolením. 15/017/901/03/00 - Bydlení pro sociálně slabé seniory na Postřelmovské xx a v Hněvkově xx 15/017/901/03/01 RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu obytného prostoru v budově č. p. 824 na adrese Postřelmovská xxx, Zábřeh na dobu určitou do s nájemným ve výši 150,00 Kč na osobu a den s těmito osobami: xxxx, trv. bytem xxxx, Mohelnice, xxxx, trv. bytem Hněvkov xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem xxxx, Zábřeh, xxxx, trv. bytem Kolšov xxxx, Šumperk. Nájemné je osvobozeno od DPH v souladu s ustanovením 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 15/017/901/03/02 RM pověřuje Ing. Petra Košťála, vedoucího Odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh, uzavřením smluv o nájmu obytného prostoru v budově č. p. 824 na adrese Postřelmovská xxxx, Zábřeh. 15/017/901/03/03 RM schvaluje prodej chladničky HRFN, inv. č do vlastnictví xxxx, trvale bytem Hněvkov xxxx, Zábřeh, za kupní cenu 3.108,00 Kč včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/04 RM schvaluje prodej chladničky HRFN, inv. č do vlastnictví xxxx, trvale bytem xxxx, Zábřeh, za kupní cenu 3.108,00 Kč včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/05 4

5 RM schvaluje prodej chladničky HRFN, inv. č do vlastnictví xxxx, trvale bytem xxxx, Zábřeh, za kupní cenu 3.108,00 Kč včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/06 RM schvaluje prodej chladničky HRFN, inv. č do vlastnictví xxxx, trvale bytem xxxx, Zábřeh, za kupní cenu 3.108,00 Kč včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/07 RM schvaluje prodej chladničky DSA, inv. č do vlastnictví xxxx, trvale bytem xxxx, Zábřeh, za kupní cenu 1.916,00 Kč včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/08 RM schvaluje prodej chladničky BEKO, inv. č. 7359, za kupní cenu 4.560,00 Kč bez DPH, a koberce Graviti, inv. č , za kupní cenu Kč bez DPH, do vlastnictví xxxx, trvale bytem xxxx, Zábřeh, celkem za kupní cenu 5.861,00 včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/09 RM schvaluje prodej chladničky Gorenje inv. č do vlastnictví xxxx, trvale bytem xxxx, Zábřeh, za kupní cenu 621,00 Kč včetně DPH 21% a pověřuje Mgr. Gabrielu Daříčkovou uzavřením kupní 15/017/901/03/10 RM schvaluje tento ceník za pronájem movitého majetku v budově Hněvkov č. p. 70, Zábřeh: Název pořizovací cena Kč nájemné/měs/kč životnost-roků Lednice Vařič Skříňka kuchyňská Skříň šatní Skříň dvoudveřová Skříň prosklená Peřiňák Postel Stůl Židle Křeslo Polička závěsná Uvedené ceny jsou bez DPH. 15/017/901/03/11 RM schvaluje uzavírání smluv o nájmu obytného prostoru a věcí movitých v budově č. p. 70 na adrese Hněvkov xxx, Zábřeh organizační složkou Městská sociální zařízení. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou vždy do konce kalendářního roku s nájemným za užívání jednolůžkové místnosti ve výši 110,00 Kč na osobu a den a za užívání dvoulůžkové místnosti dvěma osobami ve výši 90,00 Kč na osobu a den. Smlouvy budou dále zahrnovat paušální cenu za plnění spojená s užíváním místnosti ve výši 30,00 Kč včetně DPH v platné sazbě na osobu a den a cenu za nájemné věcí movitých podle ceníku schváleného usnesením RM č. 15/017/901/03/10. 15/017/901/03/12 RM schvaluje Domovní řád budovy Hněvkov č. p. xxx, Zábřeh v přiloženém znění. V bodě Různé nebyla přijata žádná usnesení. Různé 5

6 RNDr. Mgr. František John, Ph.D., v.r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v.r. místostarosta 6

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více