Usnesení z 30. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí"

Transkript

1 Usnesení z 30. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00 - Souhlas obce 15/030/991/01/01 Odbor sociálních věcí RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila paní xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Jamajka, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/02 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila pana xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/03 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila paní xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/04 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila pana xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/05 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila pana xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Jamajka, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/02/00-3. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období RM bere na vědomí analytické dokumenty pro tvorbu 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období /030/951/01/00 - Darovací smlouva xxx Odbor školství, kultury a tělovýchovy RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 xxx, bytem xxx, který je určen k ocenění pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea, a schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavíranou s příjemcem xxx, bytem xxx, Zábřeh, na základě které bude příjemci poskytnut finanční dar ve výši Kč. 1 z 12

2 15/030/951/02/00 - Žádost Sportovních klubů Zábřeh o dotaci na údržbu a provoz stadionu Bez usnesení informativní materiál. 15/030/951/03/00 - Hodnocení a odměny ředitelů PO za II. pol RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh (MŠ, ZŠ, ŠJ a DDM) dle předloženého návrhu. 15/030/951/04/00 - ZŠ Boženy Němcové souhlas s přijetím věcného daru RM souhlasí s přijetím věcného daru, a to 15 ks tabletů a dobíjecího zařízení, v celkové hodnotě ,- Kč vč. DPH pro Základní školu Zábřeh, xxx, sídlem xxx, IČ xxx od spolku Boženka, o. s., sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/951/05/00 - Tvorba rozpočtu DDM Krasohled Zábřeh Bez usnesení informativní materiál. 15/030/951/06/00 - Porovnání variant umístění DDM (ZŠ Boženy Němcové x ZŠ Severovýchod) 15/030/951/06/01 RM bere na vědomí analýzu Umístění DDM Krasohled Zábřeh na ulici Boženy Němcové versus v prostorách ZŠ Severovýchod. Odbor finanční 15/030/931/01/00 - Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky /030/931/01/01 RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Zábřeh na rok 2016, a to následovně: příjmy ,00 Kč výdaje ,00 Kč saldo ,00 Kč Rozpis financování: ,00 Kč zapojení zůstatku z minulých let ,00 Kč zapojení úvěru kanalizace, poskytovatel ČSOB, a. s ,00 Kč splátky úvěr kanalizace, poskytovatel ČSOB, a. s. Dále RM doporučuje ZM schválit závazné ukazatele rozpočtu města Zábřeh na rok 2016, a to v rozsahu přílohy OF_01A_návrh rozpočtu /030/931/01/02 RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Zábřeh na roky 2017 a 2018 dle předloženého návrhu. 15/030/931/01/03 RM doporučuje ZM zmocnit RM v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění k provádění rozpočtových opatření za rok 2015 v plném rozsahu, a to jak na straně příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření roku 2015 v plném rozsahu je platné pro období od do /030/931/01/04 RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, které neovlivní celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, a to maximálně do výše 600 tis. Kč na jedno rozpočtové opatření, k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, které se týkají účelových dotací přijímaných z jiných rozpočtů a jejich zapojení do rozpočtu, a to bez finančního omezení, k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaných 2 z 12

3 městem Zábřeh do rozpočtu města, a to bez finančního omezení, k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, a to bez finančního omezení, k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, které se týkají příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh, a to bez finančního omezení. 15/030/931/01/05 RM doporučuje ZM zmocnit vedoucí Odboru finančního a finančního analytika - rozpočtáře Odboru finančního k rozpisu schváleného rozpočtu roku 2016 dle plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. 15/030/931/01/06 RM doporučuje ZM schválit zmocnění vedoucí Odboru finančního a finančního analytika - rozpočtáře Odboru finančního k provádění změn rozpisu rozpočtu roku 2016 za podmínky, že se nezmění závazné ukazatele schváleného rozpočtu roku /030/931/02/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Zábřeh RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx, která je určena na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace, snížení energetické náročnosti a ekologizace areálu Sokola Zábřeh, a dále RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx. Na základě této smlouvy bude příjemci poskytnuta investiční dotace ve výši ,00 Kč určená na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace, snížení energetické náročnosti a ekologizace areálu Sokola Zábřeh. Vyúčtování dotace bude příjemcem provedeno nejpozději do a musí být doručeno na podatelnu Městského úřadu Zábřeh. 15/030/931/03/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace RC Team Zábřeh RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci RC Team Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx, která je určena na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Mistrovství ČR 2016 RC modelů EC buggy, a dále RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem RC Team Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx. Na základě této smlouvy bude příjemci poskytnuta investiční dotace ve výši ,00 Kč určená na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu Mistrovství ČR 2016 RC modelů EC buggy. Vyúčtování dotace bude příjemcem provedeno nejpozději do a musí být doručeno na podatelnu Městského úřadu Zábřeh. 15/030/931/04/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) se společností Zábřežská kulturní, s. r. o. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci Zábřežská kulturní, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, a dále doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavíranou mezi městem Zábřeh a příjemcem Zábřežská kulturní, s. r. o., se sídlem xxx. Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou se pro účely této smlouvy rozumí zajišťování kulturních akcí a služeb poskytovaných široké veřejnosti, zejména občanům města Zábřeh. Dotace bude poskytnuta v roce 2016 maximálně ve výši ,00 Kč v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a konečné vyúčtování bude městu Zábřeh předloženo nejpozději do /030/931/05/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) se společností EKO servis Zábřeh, s. r. o. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci EKO servis Zábřeh, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, a dále doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavíranou mezi městem Zábřeh a příjemcem EKO servis Zábřeh, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx. Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou 3 z 12

4 se pro účely této smlouvy rozumí zajišťování činností spojených s provozováním sportovního zařízení města městského plaveckého bazénu pro potřeby sportovního vyžití, zejména občanů města Zábřeh. Dotace bude poskytnuta v roce 2016 ve výši maximálně ,00 Kč v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a konečné vyúčtování bude městu Zábřeh předloženo nejpozději do /030/931/06/00 - Návrh IX. rozpočtové změny roku 2015 RM schvaluje IX. změnu rozpočtu města roku 2015 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. 15/030/931/07/00 - Nařízení odvodu odpisů školským příspěvkovým organizacím do rozpočtu města Zábřeh RM doporučuje ZM uložit školským příspěvkovým organizacím 80 % odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč do rozpočtu města Zábřeh v termínu nejpozději do , a to následovně: 1) Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 2) Mateřská škola SEVERÁČEK, Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 3) Mateřská škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 4) Mateřská škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 5) Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 6) Základní škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 7) Základní škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 8) Základní škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 9) Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč. Odbor technické správy 15/030/981/01/00 - Rozšíření sítě veřejného osvětlení ve městě RM schvaluje rozšíření sítě VO ve městě o 2 světelná místa v ul. 28. října, přičemž po tomto rozšíření bude síť VO ve městě zahrnovat 1613 světelných míst a po již schváleném rozšíření o 4 světelná místa u budoucího Obchodního centra pak 1617 světelných míst. 15/030/981/02/00 - xxx, xxx žádost o spoluúčast města na výměně oken a balkonových dveří RM souhlasí s výměnou oken a balkonových dveří v bytě manželů xxx, xxx, a to na základě jejich žádosti a přeložené cenové nabídky firmy Montamax, s. r. o., kdy město Zábřeh uhradí výměnu oken v ceně Kč bez DPH (49 804,20 Kč vč. DPH) a manželé xxx uhradí výměnu oken a balkonových dveří ve výši ,20 Kč vč. DPH. 15/030/981/03/00 - Prodloužení smluv o nájmu bytu 15/030/981/03/01 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě xxx v Zábřehu s manželi xxx a xxx o dva roky od do /030/981/03/02 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 6 v bytovém domě xxx v Zábřehu s manželi xxx a xxx o dva roky od do /030/981/03/03 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě xxx v Zábřehu s paní xxx a paní xxx o dva roky od do /030/981/03/04 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3/II v bytovém domě xxx v Zábřehu s panem xxx a xxx o dva roky od do /030/981/03/05 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 4/II v bytovém domě xxx v Zábřehu s paní xxx o dva roky od do z 12

5 15/030/981/04/00 - xxx, Zábřeh žádost o přednostní přidělení bytu RM nesouhlasí s přednostním přidělením obecního bytu panu xxx, trvale pobytem xxx v Zábřehu, na základě jeho žádosti. 15/030/981/05/00 - xxx, Zábřeh žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu RM schvaluje udělení souhlasu dle 2275 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemci paní xxx, k podnájmu bytu č. 2 v bytovém domě xxx v Zábřehu pro podnájemce paní xxx, trvale pobytem xxx, Zábřeh, v termínu do /030/981/06/00 - xxx, xxx, Zábřeh žádost k přidělení volného bytu č. 14/III v bytovém domě xxx, Zábřeh RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 14/III o velikosti 1+3 s příslušenstvím v bytovém domě xxx, Zábřeh s paní xxx, trvale pobytem xxx, za podmínek nájemné ve výši 53,30 Kč/m 2 započitatelné plochy bytu s možností jeho aktualizace dle rozhodnutí RM, nájem na dobu určitou dva roky s možností prodlužování v případě dodržování ustanovení smlouvy o nájmu bytu. Jistota ve výši Kč šestinásobek měsíčního nájemného. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je vyrovnání případných veškerých závazků vůči městu Zábřeh a vrácení bytu č. 12/I o velikosti 1+2 v bytovém domě xxx, Zábřeh, městu Zábřeh. 15/030/981/07/00 - IMOS Brno, a.s. prodloužení termínu výpůjček 15/030/981/07/01 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s firmou IMOS Brno, a. s., číslo SO 00086, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín výpůjčky do , pokud firma do smluvně zajistí u f. EKO servis Zábřeh s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků v rozsahu výpůjčky na zimní období /030/981/07/02 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s IMOS Brno, a. s., číslo SO 00107, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín výpůjčky do , pokud firma do smluvně zajistí u f. EKO servis Zábřeh s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků v rozsahu výpůjčky na zimní období /030/981/07/03 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s IMOS Brno, a. s., číslo SO 00122, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín výpůjčky do , pokud firma do smluvně zajistí u f. EKO servis Zábřeh s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků v rozsahu výpůjčky na zimní období Oddělení majetkoprávní 15/030/902/01/00 - Římskokatolická farnost Zábřeh - směna nemovitostí 15/030/902/01/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru směny nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě pozemku p. č. 2/1, zast. pl. a nádvoří o vým. 293 m 2, jehož součástí je budova Farní 9 č. p. 57, obč. vybavenost, p. č. 2/2, zast.pl. a nádvoří o vým. 21 m2, p. č. 8/2, ostatní plocha, zeleň vým. 33 m 2, p. č. 10/1, zahrada o vým. 47 m 2, pozemku p. č. 1082, zast. pl. a nádvoří o vým. 560 m 2, jehož součástí je budova Sušilova 41 č. p. 1375, obč. vybavenost, ve vlastnictví města Zábřeh, za pozemek p. č. 22/1, zahrada o vým m 2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zábřeh, se sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/902/01/02 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4 o výměře cca 80 m 2 za cenu 680 Kč/m 2 do vlastnictví Římskokatolické farnosti Zábřeh, se sídlem xxx, IČ xxx. 5 z 12

6 15/030/902/02/00 - AMC Zábřeh směna pozemků RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě: pozemku ve vlastnictví společnosti AMC Zábřeh spol., s. r. o., se sídlem xxx,, IČ xxx, části p. č. 2774/6, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 2774/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 23 m 2, do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu 400 Kč/m 2, celkem Kč, za pozemky ve vlastnictví města Zábřeh p. č. 2773/3, zastavěná plocha a nádvoří o vým. 35 m 2 a p. č. 2774/8, ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 57 m 2, do vlastnictví společnosti AMC Zábřeh spol., s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, za kupní cenu 400 Kč/m 2, celkem Kč, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/03/00 - ZJP spol. s r. o. prodej pozemků 15/030/902/03/01 RM bere na vědomí sdělení společnosti Zdeněk Petr firma Petr, s. r. o., ze dne /030/902/03/02 RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č.3143/1, 3146/1 a 3146/6 - podle geometrického plánu č /2015 se jedná o pozemky p. č. 3143/35, ostatní plocha, jiná plocha o vým m 2, p. č. 3146/12, ostatní plocha, manipulační plocha o vým m 2, p. č. 3146/13, ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 256 m 2 a p. č. 3146/14, ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 211 m 2, do vlastnictví společnosti ZJP, s.r.o., se sídlem xxx, IČ xxx, za kupní cenu 690 Kč/m 2, celkem Kč a doporučuje ZM pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/04/00 - Žádost pana xxx o souhlas s terénními úpravami RM bere na vědomí žádost pana xxx ze dne o udělení souhlasu s terénními úpravami a vybudováním příjezdu na pozemku p. č. 169/24 v k. ú. Pivonín ve vlastnictví města Zábřeh a trvá na splnění usnesení č. 12/042/902/07/01 ze dne , dále požaduje, aby k žádosti doložil stanovisko odborníka z oboru dopravy s vyjádřením, zda lze na pozemku vybudovat příjezdovou komunikaci, pokud ano, jak tato komunikace bude vypadat a jaká opatření s ohledem na sousední nemovitosti by bylo nutno provést. 15/030/902/05/00 - xxx prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku v k.ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 1602/1 podle geometrického plánu č /2015 je jedná o pozemek p. č. 1602/5, zahrada o výměře 160 m 2 do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx za kupní cenu 600 Kč/m 2, tj. celkem Kč a doporučuje ZM pověřit starostu uzavřením kupní smlouvy. 15/030/902/06/00 - xxx žádost o prodej pozemku RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě částí p. č. 1518/4 a 1510/1, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 1510/4, ost. pl., ost. komunikace o vým. 101 m 2 do podílového spoluvlastnictví xxxx, trvalým pobytem xxx podílem 1/5, xxx, trvalým pobytem xxx podílem 2/5 a xxx, trvalým pobytem xxx, podílem 2/5, za kupní cenu 1000 Kč/m 2, celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/07/00 - xxx + xxx prodej pozemků v Hněvkově RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k. ú. Hněvkov p. č. st. 73, zastavěná plocha a nádvoří o vým. 72 m 2 a části p. č. 650/10, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 650/21, ostatní plocha, jiná plocha o vým m 2, do podílového spoluvlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx podílem ½ za kupní cenu Kč a do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xx, podílem ½ za kupní cenu Kč, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/08/00 - xxx žádost o převod práv 15/030/902/08/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru převodu práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne s xxx, trvalým pobytem xxx, na prodej bytové jednotky 2091/4 v bytovém domě čp (xxx), který je součástí pozemku p. č. 6 z 12

7 4928/156 v k. ú. Zábřeh na Moravě a spoluvlastnického podílu 157/5000 na společných částech domu čp a na pozemku p. č. 4928/156, za kupní cenu Kč, na xxx, trvalým pobytem xxx. 15/030/902/08/02 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru zřízení zástavního práva k pozemku p. č.1961, jehož součástí je stavba č. p. 648 v k. ú. Zábřeh na Moravě ve prospěch xxx, trvalým pobytem xxx, pro pohledávku ve výši Kč. 15/030/902/09/00 - Středomoravská kapitálová, s. r. o. žádost o prodej pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě částí p.č. 4687/10, 4693/3 a 4671/1 podle žádosti Středomoravské kapitálové, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx z důvodu rozporu žadatelem zamýšleného využití pozemků s platným Územním plánem města Zábřeh. 15/030/902/10/00 - xxx prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 677/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 172 m 2 v k. ú. Dolní Bušínov, do podílového spoluvlastnictví podílem ½ xxx, trvalým pobytem xxx za kupní cenu 110 Kč/m 2, celkem Kč a podílem ½ do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 110 Kč/m 2, celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/11/00 - xxx žádost o prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Dolní Bušínov p. č. 632, lesní pozemek o vým. 543 m 2 podle žádosti manželů xxx, trvalým pobytem xxx, manž. xxx, trvalým pobytem xxx a p. xx, trvalým pobytem xxx. 15/030/902/12/00 - xxx - majetkoprávní vypořádání 15/030/902/12/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4867/1, zahrada o vým. cca 70 m2 do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx a části p. č. 4867/1, zahrada o vým. cca 25 m 2 do společného jmění manželům xxx a xxxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 280 Kč/m 2. 15/030/902/12/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4867/1, zahrada o vým. 36 m 2 xxx, trvalým pobytem xxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 3 Kč/m 2 /rok, pro zahrádkářské účely. 15/030/902/13/00 - xxx žádost o prodej pozemků na ul. Sokolská a na ul. Valová 15/030/902/13/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1510/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. cca 30 m 2 v k. ú. Zábřeh na Moravě do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx. 15/030/902/13/02 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 4403/3, ostatní plocha, neplodná, o vým. cca 150 m 2 v k. ú. Zábřeh na Moravě do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx. 15/030/902/14/00 - xxx výkup pozemku RM doporučuje ZM schválit převod pozemků v k. ú. Dolní Bušínov částí p. č. 760/15 a p. č. 760/16, dle geometrického plánu č /2015 se bude jednat o díl a o vým. 6 m 2 z p. č. 760/15 a díl b o vým. 3 m 2 z p. č. 760/16 z podílového spoluvlastnictví xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx, do vlastnictví města Zábřeh, za kupní cenu 110 Kč/m 2, celkem 990 Kč, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 7 z 12

8 15/030/902/15/00 - xxx výkup pozemku RM doporučuje ZM schválit nabytí pozemku v k. ú. Pivonín části p. č. 276/9 (dle geometrického plánu se jedná o p. č. 276/11 o vým. 154 m 2 ) ve vlastnictví xxx, bytem xxx do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením kupní smlouvy. 15/030/902/16/00 - xxx žádost o prominutí nájemného za nebytový prostor 15/030/902/16/01 RM schvaluje, v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Žižkova, snížení nájemného v nebytovém prostoru v budově xxx v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104, v k. ú. Zábřeh na Moravě, pronajatém xxx, trvalým pobytem xxx, za měsíce listopad, prosinec na Kč a pověřuje starostu uzavřením dodatku. 15/030/902/16/02 RM schvaluje, v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Žižkova, snížení nájemného v nebytovém prostoru v budově xxx v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104 v k. ú. Zábřeh na Moravě, pronajatém xxx, trvalým pobytem xxx, za měsíce listopad, prosinec na Kč a pověřuje starostu uzavřením dodatku. 15/030/902/17/00 - xxx žádost o prodloužení termínu podpisu KS RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a úhrady kupní ceny za prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov p. č. 627/5, ostatní plocha, jiná plocha o vým. 553 m 2 podle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne s xxx, trvalým pobytem xxx, xxx, trvalým pobytem xxx, xxx, trvalým pobytem xxx, do a pověřuje starostu města uzavřením dodatku. 15/030/902/18/00 - Olomoucký kraj bezúplatný převod pozemku RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/65 o vým. 24 m 2 ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Zábřeh a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/19/00 - Olomoucký kraj bezúplatný převod pozemků, kruhový objezd, Postřelmovská ulice RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/56, ostatní plocha, silnice o vým m 2, pozemku dle geometrického plánu č /2014 p. č 5463/1, ostatní plocha silnice o vým m 2 a pozemku p. č 5463/17, ostatní plocha, silnice o vým. 802 m 2, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem xxx, s právem hospodařit pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/902/20/00 - Správa silnic Olomouckého kraje právo provést stavbu, nájem, věcné břemeno 15/030/902/20/01 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podle projektu s názvem: Autobusové zastávky ve městě Zábřeh, SO-401 Rozvody VO na části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5459/1, jejímž stavebníkem bude město Zábřeh, s vlastníkem pozemku p. č. 5459/1, kterým je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, IČ xxxa pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/02 RM schvaluje nájem části pozemku p. č. 5459/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, IČ xxx, do nájmu městu Zábřeh, za podmínek: doba nájmu určitá s ukončením ke dni uvedeném v protokolu o převzetí stavby protlak silnice III. tř. 300 Kč/bm nájemné ve výši Kč za překop silnice III. tř Kč/ks za umístění sloupů VO za účelem realizace stavby Autobusové zastávky ve městě Zábřeh, SO-401 Rozvody VO a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/03 8 z 12

9 RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 5459/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, IČ xxx, spočívajícího ve strpění uložení zemního vedení VO a sloupů v rámci stavby Autobusové zastávky ve městě Zábřeh, SO-401 Rozvody VO, ve prospěch oprávněného města Zábřeh, za podmínek: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bude jednorázově úplatné na základě odborného posouzení soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá) a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/04 RM schvaluje nájem části pozemku p. č. 5462/8 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, do nájmu městu Zábřeh, za podmínek: doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou nájemné ve výši Kč/rok za zřízení sjezdu do 20 m 2 /rok, silnice II. třídy za účelem realizace stavby Dopravní připojení p. č. 1483/1, k. ú. Zábřeh na Mor. k silnici, p. č. 5462/8, k. ú. Zábřeh na Mor. ulice Dvorská, Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/05 RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 5462/8 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, spočívajícího ve strpění zřízení sjezdu v rámci stavby Dopravní připojení p. č. 1483/1, k. ú. Zábřeh na Mor. k silnici, p. č. 5462/8, k. ú. Zábřeh na Mor. ulice Dvorská, Zábřeh, ve prospěch oprávněného města Zábřeh, za podmínek: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bude jednorázově úplatné na základě odborného posouzení soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá) a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/06 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podle projektu s názvem: Silnice č. II/315- zárubní zeď ul. Sušilova, Zábřeh na části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1218/2, 1230 a 1231 se stavebníkem Olomouckým krajem, se sídlem xxxx, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/21/00 - VNŘ pronájem parkovacího stání Nerudova 7 15/030/902/21/01 RM bere na vědomí výpověď xxx, bytem xxx, z nájmu parkovacího stání č. 26 v budově xxx, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě, k s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájem skončí /030/902/21/02 RM souhlasí s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání č. 26 v budově Nerudova 2082/7, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě za podmínek: min. nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měs. s valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou a jistota ve výši Kč. 15/030/902/22/00 - Žádosti o souhlas s umístěním sídla spolku 15/030/902/22/01 RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Divadlo Václav, z. s., IČ xxx na adrese xxx. Budova č. p. xxx u Zábřeha je součástí pozemků p. č. 114 v k. ú. Václavov u Zábřeha a p. č. 191 v k. ú. Svébohov. 15/030/902/22/02 RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., organizace Zábřeh, IČ xxx na adrese xxx. Budova č. p Zábřeh je součástí pozemku p. č. st. 2204/84 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 15/030/902/23/00 - Pronájem prodejních stánků 15/030/902/23/01 9 z 12

10 RM schvaluje pronájem 3 ks prodejních stánků obci Dubicko, se sídlem xxx, IČ xxx na den za cenu 50 Kč + DPH za stánek, za účelem pořádání malého vánočního jarmarku v Dubicku a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 15/030/902/23/02 RM schvaluje pronájem 3 ks prodejních stánků Základní škole a mateřské škole Lesnice, se sídlem xxx, IČ xxx na den za cenu 50 Kč + DPH za stánek, za účelem pořádání malého vánočního jarmarku v Lesnici a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 15/030/902/24/00 - Prodej pračky RM schvaluje prodej pračky WML BEKO, inv. č. 6987, do vlastnictví xxx, bytem xxx, za kupní cenu Kč včetně DPH 21 % a pověřuje vedoucí majetkoprávního oddělení uzavřením kupní smlouvy. 15/030/902/25/00 - Věcné břemeno xxx zrušení usnesení, plynovodní přípojka 15/030/902/25/01 RM ruší usnesení č. 15/019/902/15/02 ze dne , kterým RM schválila zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/11 spočívající v uložení přípojky plynu ve prospěch xxx, bytem xxx. 15/030/902/25/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/11 spočívající v umístění plynovodní přípojky ve prospěch RWE GasNet, s. r. o, se sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/902/26/00 - HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. prodloužení nájmu pozemku RM souhlasí se zveřejněním záměru prodloužení doby nájmu na užívání části pozemku p. č. 5463/3 k. ú. Zábřeh na Moravě podle nájemní smlouvy ze dne , uzavřené se společností HORSTAV Olomouc spol. s r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, do , s možností ukončení nájmu dohodou. 15/030/902/27/00 - Umístění vánočního stromu u Levandulové kavárny RM souhlasí s tím, aby xxx, se sídlem xxx, IČ xxx umístil na pozemku p. č. 5459/2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, v sousedství předzahrádky Levandulové kavárny, vánoční strom za podmínek, že xxx bere na sebe odpovědnost za veškeré případné škody vzniklé zejména při manipulaci, instalaci, odstraňování či pádem tohoto stromu nebo ozdob, a že pozemek bude po odstranění stromu řádně uklizen a uveden do původního stavu. Odbor rozvoje a územního plánování 15/030/971/01/00 - Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD00054 ze dne na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa mezi městem Zábřeh a Atelierem PROMIKA, s. r. o., xxx, IČ xxx. Dodatkem č. 1 je upraven termín plnění, a to nejpozději do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. 15/030/971/02/00 - Priority v rámci staveb týkajících se komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje RM doporučuje ZM schválit seznam prioritních dopravních staveb na území města Zábřeh na komunikacích II. a III. třídy v následujícím pořadí: Celková oprava silnice č. III/31530 Růžové údolí Pivonín v celé délce. Rekonstrukce a úprava křižovatky silnic II/315 a II/369 (ul. Dvorská x Sušilova) odstranění dopravní závady stabilizované v platném územním plánu odbočovací pruhy, rozšíření křižovatky. Rekonstrukce komunikace III/31527 (ulice Postřelmovská) od stávajícího kruhového objezdu a křížení s II/315 po ceduli města Zábřeh (doplnění komunikace o cyklopásy). Rekonstrukce a úprava křižovatky II/315 a III/31519 (křížení ulic Leštinská a ČSA u BENZINY). Celková oprava silnice č. III/31534 Zábřeh Nemile, v úseku od stávajícího městského hřbitova do obce Nemile. 10 z 12

11 Rekonstrukce a úprava křižovatky silnic II/315 a III/31534 (ul. Sokolská x ul. Sušilova) kruhový objezd. Rekonstrukce ulice Havlíčkova - rekonstrukce komunikace III/31537 (ulice Havlíčkova) od křížení s místní komunikací U vodárny po křižovatku s místní komunikací Oborník u plaveckého areálu Zábřeh. 15/030/971/03/00 - VZ Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu - námitky 15/030/971/03/01 RM ruší usnesení č. 15/029/971/01/00 ze dne RM ruší zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu. 15/030/971/03/02 RM vyhovuje námitkám proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu ze dne /030/971/03/03 RM ruší zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu s tím, že odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bude obsahovat konkrétní důvod zrušení tohoto zadávacího řízení, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné. Odbor informatiky 15/030/911/01/00 - Rozšíření diskového pole zakázka malého rozsahu 15/030/911/01/01 RM schvaluje na základě doporučení komise výběr dodavatele na akci Rozšíření diskového pole zakázka malého rozsahu. Jako nejvhodnější byla stanovena nabídka firmy MERIT GROUP, a. s., xxx, IČ xxx. Celková nabídková cena činí ,00 Kč včetně DPH ve výši 21 %. 15/030/911/01/02 RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou MERIT GROUP, a. s., xxx, IČ xxx na rozšíření diskového pole za cenu celkem ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy. Odbor vnitřních věcí 15/030/901/02/00 - Žádost o povolení stánkového prodeje 15/030/901/02/01 RM povoluje v souladu s ustanoveními Nařízení města Zábřeh č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád, xxx, bytem xxx, IČ xxx, prodej svařeného vína, punče a jiných alkoholických a nealkoholických nápojů a drobného občerstvení na náměstí Osvobození na pozemku p. č. 1640, k. ú. Zábřeh na Moravě (chodník), a to ve dnech od do denně v době od 10:00 do 22:00 hod. Rozsah záboru veřejného prostranství činí cca 5 m 2. 15/030/901/02/02 RM povoluje v souladu s ustanoveními Nařízení města Zábřeh č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád, společnosti Zábřežská kulturní, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, konání vánočního jarmarku dne od do hodin před Městským úřadem Zábřeh prostranství amfiteátru před zámkem a v horní části Masarykova náměstí, kde bude umístěno cca 40 ks prodejních stánků. 15/030/901/03/00 - Žádost o udělení výjimky podle čl. 4 odst. 2 OZV č. 1/2015 RM rozhoduje o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 OZV č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, pro xxx, bytem xxx, IČ xxx, a to na každý den od do v době od 10:00 do 22:00 hod. na celé náměstí Osvobození, Zábřeh. 15/030/901/04/00 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy. 11 z 12

12 15/030/901/05/00 - Žádost pana xxx o splátkový kalendář a prominutí úroků z prodlení 15/030/901/05/01 RM schvaluje uzavření dohody o splátkách s panem xxx, bytem xx, za těchto podmínek: pan xxx bude povinen zaplatit svůj dluh ve výši 4.909,60 Kč ve čtyřech měsíčních splátkách à 1.000,- Kč a jedné měsíční splátce à 909,60 Kč, jednotlivé splátky budou splatné vždy nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce počínaje měsícem listopad 2015 a konče měsícem březen 2016 mimořádné splátky budou možné jen po předchozím souhlasu města, a pověřuje Mgr. Jitka Sekaninovou, vedoucí Odboru vnitřních věcí, uzavřením této dohody. 15/030/901/05/02 RM promíjí panu xxx, nar. xxx, bytem xxx, povinnost zaplatit úroky z prodlení z dluhu na nájemném garážového státní č. 23 v budově xxx v Zábřehu za podmínky, že celý dluh bude splacen nejpozději do 31. března Oddělení životního prostředí 15/030/943/01/00 - Smlouva o poskytnutí dotace Olomouckého kraje městu Zábřeh na hospodaření v lesích RM bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích od Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, xxx, městu Zábřeh, se sídlem Zábřeh, xxx, ve výši ,- Kč dle předložené smlouvy. Společnosti s majetkovou účastí města 15/030/003/01/00 - Svolání valné hromady spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. RM bere na vědomí pozvánku na jednání valné hromady spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., která se koná RNDr. Mgr. František John Ph.D., v. r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v. r. místostarosta 12 z 12

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí Usnesení z 66. jednání RM konané dne 29.10.2013 Kontrola plnění usnesení 13/066/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/031/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 28. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM

Usnesení z 28. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Komise RM Usnesení z 28. jednání RM konané dne 03. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/028/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Komise RM 15/028/005/01/00 - Zápis z jednání Komise prevence kriminality

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 28. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. v prostorách

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 1/2008 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2007 v položkách 184-07 až 187-07 dle přílohy (zpráva čj. 2124/2008/SEK

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 26. jednání RM konané dne 13. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/026/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 8.1.2016 1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011

Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011 Přijatá usnesení z 11. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18.5.2011 Usnesení 11/01/11R: RM na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku na stavební práce PC síť a rekonstrukce elektroinstalace

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více