ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH"

Transkript

1 ROTAVIROVÉ INFEKCE V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH M. KOLÁŘOVÁ SOUHRN Akutní průjmová onemocnění jso u celosvětovým problémem. Ročně je evidováno přibližně 3 5 mili ard případů akutního průjmu, který je následkem velké dehydratace a ztráty elektrolytů. V rozvojových zemích je příčino u 5 10 mili onů úmrtí. Akutní průjmy jso u vyvolávány celo u řado u původců včetně parazitů, bakteri í a virů. Viry nabývají na významu v posledních letech a konkrétně rotaviry (poprvé identifikovány v roce 1973) se vyskytují bez ohledu na soci oekonomický status nebo přírodní podmínky. Důsledky onemocnění jso u však signifikantně rozdílné v rozvinutých a rozvojových zemích. Rotavirová infekce nejčastěji postihuje děti do pěti let věku. Stejně vážná rizika však nese toto onemocnění i pro dospělé imunologicky oslabené osoby a hlavně pro osoby staršího věku. Zejména pak při společném umístění starších lidí v domovech důchodců, LDN či v nemocnicích nahrává řada různých faktorů snadnému šíření fekálně-orálně přenosných infekcí. Preventivní a event. při výskytu infekce represivní proti epidemická opatření jso u postavena na dobré ori entaci v epidemi ologických charakteristikách a znalosti vlastností rotavirů včetně sledování jejich změn. KLÍČOVÁ SLOVA rotaviry infekce epidemi ologi e proti epidemická opatření prevence ABSTRACT Rotavirus infections in hospitals. Acute diarrhoeal diseases are a global problem. Approximately 3 5 billion cases of acute diarrhoea are recorded each year causing 5 10 million deaths in developing countries as a result of severe dehydration and loss of electrolytes. Acute diarrhoea can have a wide range of causes including parasites, bacteria and viruses. Viruses have been increasing in importance in recent years and rotaviruses in particular (first identified in 1973) occur independent of socio-economic status or environmental conditions. The effects of the illness differ significantly, however, in developed and developing countries. Rotavirus infections most frequently affect children up to five years of age. The illness also represents a serious risk for adults with weakened immune systems and especially persons of advanced age. The accommodation of older people in close proximity to each other in retirement homes, long-term care facilities and hospitals provides a number of channels that facilitate transmission of infection via the faecal-oral route. Preventative and, in the event of an outbreak of infection, anti-epidemic measures are based on good orientation in epidemiological characteristics and a knowledge of the properties of rotaviruses including the monitoring of their changes. KEY WORDS rotaviruses infections epidemiology anti-epidemic measures prevention ÚVOD Problematice gastroenteritid s rotavirovo u eti ologi í je pro vysoko u incidenci v dětském věku věnována pozornost několik desítek let. Nemocné děti jso u významným zdrojem nákazy i pro dospělo u populaci a rotaviry moho u způsobit vážné zdravotní komplikace zejména zdravotně oslabeným a z různých příčin vysoce vnímavým jedincům. Fyzi ologickým handicapem je také vyšší věk. Při společném pobytu starších lidí, a zejména v nemocničním prostředí, vznikají z epidemi ologického hlediska navíc specifické podmínky pro snadný přenos rotavirů a kumulaci případů gastroenteritid. Proto vakcinace dětí ve svém důsledku může pozitivně ovlivnit epidemi ologicko u situ aci ve výskytu akutních průjmů nejen v očkované populaci, ale i snížit riziko infekce pro handicapované dospělé osoby. ALIMENTÁRNÍ INFEKCE Potraviny a nápoje jso u pro člověka základní životní potřebo u. Spolu s výživo u provází lidstvo také alimentární infekce. Primárně nebo sekundárně kontaminovaná strava a nápoje představují potenci ální vehikulum přenosu alimentární infekce, jehož prostřednictvím vstupuje ústy eti ologické agens do lidského organizmu. Vedle nutriční hodnoty je proto třeba sledovat i jejich mikrobi ologicko u bezpečnost. Spektrum původců a incidence alimentárně se šířících infekcí se stále mění v závislosti na celé řadě okolností. V potravinářství jso u lépe zabezpečovány suroviny (např. dezinfekce pitné vody, pasterizace ČES GER REV 2008; 6(3):

2 Proto téměř jakákoliv potravina může být vehikulem jejich přenosu. Mezi viry přenášené hlavně potravinami a vodo u patří původci VH-A, v našich podmínkách vzácně VH- E, dále původci gastroenteritid, jako jso u Norwalk viry, Norwalk-like viry, caliciviry, astroviry, adenoviry a také rotaviry. Graf 1. Trendy ve výskytu vybraných alimentárních infekcí v ČR v letech mléka, konzervace) a je vyžadována vyšší hygi enická úroveň při přípravě jídel a následném zacházení s výrobky včetně sledování zdravotní způsobilosti potravinářů. Tak se podařilo významně snížit výskyt infekcí a v ně kte rých oblastech až eliminovat např. břišní tyf a choleru. V so učasnosti ohrožují zdraví obyvatelstva jiné alimentární infekce, např. Cyclospora cayetanensis, E. coli O157:H7, viry ze skupiny Norwalk. Jejich šíření v oblastech, kde nebyly dříve zjišťovány, napomáhá změna výrobních podmínek, distribuce potravin do celého světa, změny ekologi e a prostředí, stejně jako odlišné stravovací zvyklosti. Neošetřené syrové potraviny se považují za přírodní a zdravé, zatímco ošetřené výrobky (se sníženým počtem zárodků a s konzervačními přísadami) se považují za rizikové. Často se nedodržují ani základní hygi enická pravidla. Navíc jso u také dnes dostupné potraviny z jiných států, které se neřídí hygi enickými předpisy platnými v Evropě. I narůstající počet turistů do všech ko utů světa vede k importu alimentárních infekcí [1]. Rotaviry jso u proto často eti ologicky prokázány u cestovatelských průjmů. K ujasnění so uvislostí v problematice alimentárních infekcí výrazně přispívá medicínský rozvoj a modernizace laboratorních provozů a di agnostických možností. Až do počátku 70. let 20. století byly možnosti di agnostiky omezeny jen na bakteri ální a parazitární původce. Jen zřídka se podařilo skutečného původce nemoci prokázat. V di agnostice virů nastal významný pokrok díky elektronové mikroskopii. 95 % alimentárních infekcí se manifestuje jako gastroenteritis. Pomocí molekulární bi ologi e se stále častěji prokazuje, že jejich původci jso u viry. Na rozdíl od bakteri í jso u virové patogeny v potravinách mimořádně rezistentní k po užívaným technologickým postupům při zpracování potravin a zůstávají vysoce infekční. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE Infekce vyvolané rotaviry jso u celosvětově rozšířené (ročně mili onů onemocnění); vyskytují se ve vyspělých i rozvojových zemích a téměř 95 % dětí na celém světě prodělá tuto nákazu před ukončením třetího roku života [2]. Zaznamenány jso u i četné epidemické výskyty rotavirových gastroenteritid nemocničního původu; někdy i vzácné typy (P[6]G9) v 1. týdnu u novorozenců [3]. Předpokládá se, že rotaviry jso u ka uzálním patogenem v 5 % průjmových epidemi í v institucích, kde pečují o starší rezidenty [4]. V ČR je i při podceněném hlášení zřetelný vzestupný trend výskytu virových střevních infekcí (A08) i gastroenteritid vs infekčních (A09) v posledních letech (graf 1). ROTAVIRUS PŮVODCE GASTROENTERITIDY Mezi tzv. gastroenterické viry řadíme rotaviry, enterické adenoviry, astroviry, caliciviry, Norwalk a Norwalk-like viry. Rotaviry a enterické adenoviry jso u poměrně velké (70 80 nm) a mají zřetelný vzhled. Ostatní viry jso u si morfologicky velice podobné a je těžké je rozlišit. Předběžně je lze rozdělit na strukturované (astroviry, caliciviry, malé kulaté strukturované viry, small ro und structured viruses SRSVs, které zahrnují Norwalk a Norwalk-like viry) a beztvaré (malé nm bez viditelné struktury jejich význam pro vznik gastroenteritidy je nejasný). Významné a diferenci álně-di agnostické rozdíly mezi jednotlivými viry vyplývají při srovnání typických epidemi ologických a klinických charakteristik (tab. 1) [6]. Rotaviry byly poprvé identifikovány u lidí v roce 1973 jako charakteristické partikuly nalézající se v cytoplazmě duodenálních epiteli álních malých dětí přijatých do nemocnice s akutním průjmem [7]. V roce 1979 byly definitivně nazvány rotaviry a zařazeny do čeledi Reoviridae. Skupina B rotavirů je známá až od roku 1982 [1]. Rotaviry jso u neobalené RNA viry, jejich třívrstvá kapsida se skládá ze zevní vrstvy, vnitřní vrstvy a jádra. Při zobrazení elektronovo u mikroskopi í (EM) se moho u vyskytovat také jednovrstvé partikuly (55 nm) nebo po uze jádra rotavirů (37 nm) (obr. 1). Ze všech tří forem jso u infekční po uze kompletní intaktní viri ony. Virový genom se skládá z dvo uvláknité RNA (do uble stranded RNA dsrna) s 11 segmenty. V so učasné době je možné rotaviry na základě antigenních vlastností zařadit do séroskupin A G. Po uze skupiny A, B, C a E jso u patogenní pro člověka nejvíce lidských infekcí je způsobeno rotaviry skupiny A. Skupinu A lze podle virového strukturálního proteinu kódovaného segmentem 6 začlenit do G (sérotypů) a P typů. 172 ČES GER REV 2008; 6(3):

3 TAB 1. EPIDEMI OLOGICKÉ A KLINICKÉ CHARAKTERISTIKY GASTROENTERICKÝCH VIRŮ. Charakteristika Rotavirus Enterické Astrovirus Calicivirus Norwalk (skup. A) adenoviry a Norwalk-like virus věková skupina 6 24 měsíců < 2 roky < 7 let děti starší děti a dospělí cesta přenosu osoba osoba, osoba osoba osoba osoba, osoba osoba, osoba osoba, potraviny, voda voda, syroví korýši voda, nevařené voda, nevařené potraviny, potraviny, syroví korýši syroví korýši výskyt nemoci endemi e endemi e endemi e, epidemi e endemi e, epidemi e epidemi e sezonalita zima ne zima ne ne klinické projevy dehydratující prolog. průjem; vodnatý průjem, u dětí jako akutní zvracení, průjem; zvracení zvracení obvykle krátce u rotavirů; dospělí průjem, horečka, a horečky velmi časté a horečka jako u Norwalk myalgi e, bolest hlavy, obvykle krátce prodromy 2 dny 3 10 dnů 1 2 dny 1 3 dny 1 2 dny trvání nemoci 3 8 dnů > 7 dnů 1 4 dny 4 dny 0,5 2,5 dne komunitní prevalence 5 10 % 4 8 % 7 8 % 0,5 6,6 % epidemi í prevalence kolektivy zřídka Je možné, že skupiny B a C jso u rotaviry přenášené ze zvířat na lidi. Při so učasné infekci různými sérotypy rotavirů moho u přeskupením vznikat nové typy, mající genové sekvence poskládané z různých sérotypů rotavirů. Rotaviry ze skupiny D, F a G byly nalezeny po uze u zvířat (prase, ovce, kráva, potkan, slepice aj.). Rotaviry se množí na buněčných kulturách. Jso u citlivé na UV záření a vyso ušení. Rotaviry jso u neobalené z toho vyplývá vysoká odolnost: při ph 3,5 10 (u kojenců je 3,2), při ph 2,0 (normální ph žaludeční šťávy dospělého člověka) přežívá po uze minutu, k teplotám při + 56 C přežívá 30 min, při +22 C přežívá 60 min, při 60 C přežívá roky, k chloroformu, éteru, fenolu a lysolu, na neživých předmětech při rozdílných teplotách (od 4 C do 20 C) a relativní vlhkosti (50 90 %) moho u přežívat až 60 dnů, zejména ve vodě na hladkých předmětech. Pro osoby ošetřující nemocné je důležité, že na kůži ruko u přežívá řádově hodiny. Proto jso u vážným problémem nozokomi ální rotavirové infekce, a to nejen tradičně pro dětská lůžková oddělení, ale i pro dospělé hospitalizované paci enty. Epidemi e rotavirových infekcí jso u zaznamenány v léčebnách dlo uhodobě nemocných a geri atrických odděleních zvláště při so učasné alteraci kli entů jinými komorbiditami [4,5]. EPIDEMIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ROTAVIRŮ Zdrojem rotavirové infekce jso u především nemocné děti. Od dětí moho u onemocnět rodiče a prarodiče. V nemocnicích se může od nemocných infikovat ošetřující zdravotnický personál. Vstupní bráno u pro rotaviry jso u ústa; zvažuje se i cesta přenosu kontaminovanými kapénkami vzduchem. Obr. 1. Elektronmikroskopický snímek rotavirů. Inkubační doba je obvykle kratší než 48 hod (může být od 1 do 7 dnů). Fekální exkrece virů začíná okamžitě ještě před začátkem symptomů a trvá 5 7 dnů i více; koncentrace mikro organizmů ve stolici závisí na rovnováze mezi produkcí a odstraňováním původců ve střevě. Virové partikuly jso u vylučovány ve velkém množství (10 12 / g) přitom k vyvolání infekce stačí ingesce deseti rotavirových partikulí. Přenos z osoby na osobu cesto u fekálně-orální je nejčastější způsob šíření rotavirů. Kontaminace potravin nebo vody rotaviry se objevují jako vektory přenosu u ně kte rých explozivních epidemi í. Přenos vzdušno u cesto u byl zvažován u dvo u epidemi í, i když pokusy o izolaci rotavirů z respiračního sekretu byly neúspěšné. Snadnému šíření rotavirových gastroenteritid nahrává schopnost přežívat dlo uhodobě v zevním prostředí mimo lidské tělo při zachování patogenity. Na neživých předmětech ČES GER REV 2008; 6(3):

4 při rozdílných teplotách (od 4 C do 20 C) a relativní vlhkosti (50 90 %) moho u přežívat až 60 dnů, zejména ve vodě na hladkých předmětech. Pro osoby ošetřující nemocné je důležité, že na kůži ruko u přežívá řádově hodiny. Proto jso u vážným problémem nozokomi ální rotavirové infekce, a to nejen tradičně pro dětská lůžková oddělení, ale i pro dospělé hospitalizované paci enty. Ohrožení jso u především imunosuprimovaní paci enti [9]. KLINICKÝ PRŮBĚH Typická rotavirová infekce probíhá pod obrazem febrilní gastroenteritidy. Často se objevuje jako inici ální symptom zvracení (u % nemocných); následují zelené vodnaté průjmy (96 %) bez krve a hlenu; obvykle 3 8 stolic denně. Asi po čtyřech dnech (maximálně po deseti dnech) trvání většino u řídké stolice poměrně rychle ustávají. Onemocnění provází horečka (38 40 C; trvá 2 4 dny) může být i vyšší při výrazné dehydrataci. Obvykle onemocnění trvá 6 7 dnů. U vážných klinických průběhů může dojít k úmrtí v důsledku dehydratace a elektrolytové dysbalance [10]. Klinický průběh se ale může lišit podle věku. Novorozenecké rotavirové průjmy jso u vzácné a spíše s lehčím průběhem; so uvisí pravděpodobně s přítomností mateřských protilátek u kojenců s výjimko u neobvyklých vari ant sérotypů [3]. U starších dětí a dospělých může být průběh manifestní i asymptomatický (30 90 %). Z komplikací se setkáváme nejčastěji s dehydratací, parainfekční hepatopati í, dále s febrilními křečemi; u geneticky predisponovaných je možnost vzniku di abetes mellitus I. typu. V literatuře jso u popsány rotavirové meningoencefalitidy se záchytem rotavirů v likvoru. Po prodělaném onemocnění může dojít k sekundární malaabsorpci trvající i několik týdnů. Laboratorně bývají u těžších onemocnění známky dehydratace se zvýšeno u ureo u, kre atininem, metabolicko u acidózo u a prakticky uniformním nálezem je mírné zvýšení jaterních testů [11]. Nejtěžší průběh má přitom primo infekce; opakovaná onemocnění stejným nebo rozdílným sérotypem (dokonce so učasně) byla dokumentována a jso u již vždy lehčí. Imunita po prodělaném onemocnění je jen krátkodobá a typově specifická. Možná je reinfekce a du ální infekce rotaviry. U osob v dobré zdravotní kondici nebyly zaznamenány chronické průběhy rotavirových gastroenteritid. Léčba rotavirových infekcí je jen symptomatická; ka uzální neexistuje. Musí být věnována pozornost prevenci nebo léčení dehydratace. Rozhodujícím krokem je rehydratace, jejíž typ závisí na tíži onemocnění: Při perorální rehydrataci je možné po užít čaj, nesyceno u minerálku či orální rehydratační roztoky, třeba i nasogastricko u sondo u. U těžkých dehydratací, při profuzním zvracení a při hypertonické dehydrataci je indikována parenterální rehydratace roztoky krystalo idů. Z nespecifických protiprůjmových prostředků je možné po užít adsorbenci a (di osmectit) či probi otika. DIAGNOSTIKA ROTAVIROVÉ GASTROENTERITIS Klinická di agnóza onemocnění je postavena na epidemi ologické anamnéze a so uvislostech, klinickém a laboratorním vyšetření. Zvracení (zejména předcházející průjmu) nebo dehydratace naznačuje virovo u eti ologii. Další značné překrývání klinické manifestace různých gastroenterických virů komplikuje stanovení eti ologické di agnózy, a navíc vyžaduje komplexní a drahé techniky nedostupné ve většině klasických zdravotnických zařízení. V ČR se k identifikaci rotavirů dají využít: rychlé latexaglutinační metody, které prokazují antigeny rotavirů ve vzorku nativní stolice dražší, ale citlivější PCR metody průkaz rotavirů z rektálního stěru nebo opět ze vzorku nativní stolice vhodná je ELISA, ale je k dispozici na omezeném počtu pracovišť V rámci stanovení diferenci ální di agnózy lze na speci alizovaných pracovištích využít: Elektronová mikroskopi e (EM) je preferovaná screeningová technika, zejména k objasnění epidemického šíření virového původce. EM techniky vyžadují přítomnost nejméně 1 mili onu virových partikulí v 1 ml stolice; proto je nutný odběr vzorku na začátku onemocnění. Imunoelektronová mikroskopi e (IEM) navyšuje sensitivitu EM po užitím virus hyperimunního specifického antiséra, které váže partikuly. Rotaviry, adenoviry a astroviry moho u být kultivovány na buněčných kulturách. ROTAVIROVÉ INFEKCE VE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO STARŠÍ OSOBY Zejména kumulace starších osob a imunologicky handicapovaných v nemocničním lůžkovém zařízení v kombinaci s intenzivním vylučováním viru stolicí nemocného a schopností rotavirů dlo uhodobě přežívat na neživých předmětech při zachování vysoké kontagi osity vytváří z epidemi ologického hlediska ide ální cílovo u skupinu pro rozšíření infekce. U starších osob může následkem klesající imunity vznikno ut i těžce probíhající reinfekce rotaviry. Tito paci enti mají často omezeno u pohyblivost. Jso u buď plně odkázáni na péči a frekventovaný kontakt s rukama ošetřujícího personálu, nebo se při samostatném pohybu opírají a rukama dotýkají různých potenci álně kontaminovaných ploch a předmětů. V obo u případech může snadno dojít k přenosu rotavirů z kontaminovaného neživého prostředí na kůži ruko u. A při podcenění nebo nedostatečném umytí, eventu álně dezinfekci ruko u, je umožněna akvirace rotavirů přímo nebo prostřednictvím potravy do úst. Cílené zavedení preventivních a represivních proti epidemických režimů může podstatně snížit riziko zavlékání a šíření virových původců gastroenteritid: 174 ČES GER REV 2008; 6(3):

5 A. PREVENTIVNÍ PROVOZNÍ REŽIM Tyto specifické epidemi ologické skutečnosti vyžadují zohlednění obecně už při nastavení preventivních hygi enicko-epidemi ologických provozních režimů, které jso u postaveny na předpokladu potenci ální infekci ozity každého paci enta a tomu odpovídající kvalitativně bezpečnostní úrovni. Je třeba: V rámci příjmové anamnézy je nutné zjišťovat případné příznaky gastroenteritidy či epidemi ologicky významné kontakty s akutním průjmem. Suspektní paci enty je třeba přednostně izolovat na infekčním oddělení nebo do vylo učení di agnózy uložit odděleně na expektačním pokoji se zostřeným proti epidemickým režimem jako u prokázaně nemocných (viz níže). Na mikrobi ol. vyšetření odebrat vzorek nativní stolice (la tex- - aglutinační metody a PCR) nebo provést rektální stěr (PCR). Ve zdravotní dokumentaci paci enta musí lékař vždy uvést epidemi ol. významné údaje včetně cestovní anamnézy. Při konzili árním vyšetření paci enta, zejména mimo domovské oddělení, je třeba upozornit i písemně na riziko šíření infekce. Při širokém spektru provozních úkonů kolem hospitalizovaného paci enta je důležitým požadavkem zabránit hlavně křížení tzv. čistých a nečistých provozů. V principu jde o důsledné rozlišení a odčlenění: čistých činností a vstupů směrem k paci entovi/ kli entovi, manipulace s po užitými (potenci álně kontaminovanými) nástroji a předměty a výstupy od paci enta. A) Pomůcky Všechny pomůcky pro osobní hygi enu, dále teploměry, mísy a další pomůcky po užívané zevně (pokud nelze zvolit pomůcky pro jednorázové po užití) musí být přednostně individu alizovány. Pomůcky stačí průběžně podle potřeby udržovat čisté a dekontaminovat, dále bezpečně mechanicky očistit a dezinfikovat po ukončení hospitalizace. Vše, co už bylo po užito a je určeno k likvidaci, musí být co nejrychleji a bez zbytečné manipulace odstraněno z okolí paci enta jako infekční odpad. Je-li nutné vybrané pomůcky po užít opakovaně u různých paci entů, je třeba pomůcky dekontaminovat v dezinfekčním roztoku, bezpečně mechanicky očistit bez vzniku infekčních aerosolů (pod hladino u čisticího roztoku) a infekčního prachu a dezinfikovat vždy po každém po užití. B) Prádlo Po užité prádlo je třeba uložit bez zbytečné manipulace a víření do čistého igelitového pytle. Čisté prádlo je transportováno v uzavřených obalech. Na odděleních je čisté prádlo uloženo do vyčleněných skříní nebo regálů v uzavřených skladech čistého prádla. Úklid a dezinfekce skříní se provádí dle harmonogramu 1krát týdně. C) Stravování Zaměstnanec, který manipuluje se stravo u, musí po užít vyčleněný ochranný oděv přes pracovní oděv a umýt si ruce. Pečivo je transportováno v ochranném obalu, personál po užívá při manipulaci s pečivem igelitové rukavice nebo kleště. Výdej stravy nesmí být zajišťován s pomocí paci entů/ kli entů. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokojích. Po užité nádobí je umýváno přednostně v myčkách nebo ručně. Při ručním mytí je třeba po užit detergent s následným oplachem pod teko ucí vodo u. Umyté nádobí se nechá okapat, nesmí se utírat. Ho ubičky na mytí nádobí je třeba po po užití naložit do dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem. Hadříky na nádobí se vyměňují denně, během dne mezi po užitím se nechávají prosychat. Pracovní plochy je třeba udržovat v čistotě, dekontaminace se provádí 3krát denně po každém výdeji. Paci entům je zakázán vstup do kuchyněk. Jídlo přinesené návštěvami, které podléhá zkáze, je uloženo ve vyhrazených ledničkách. D) Úklid Úklid ploch v okolí paci enta, WC, ko upelny, sprchy a podlahy se provádí jednoetapově (mechanické mytí s po užitím so učasně saponátů a dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem). Pořadí úklidu se stanoví od nejčistších místností k WC. Po užívají se vyčleněné pomůcky, které musí být po skončení práce očištěné, dezinfikované, vymáchané a vysušené. Při kontaminaci prostor, ploch nebo předmětů bi ologickým materi álem (krev, zvratky, stolice apod.) je třeba provést okamžito u dekontaminaci potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovo u vato u namočeno u v dezinfekčním roztoku s virucidním účinkem nebo zasypáním absorpčními granulemi. Po uplynutí výrobcem stanovené expoziční doby lze dokončit očistu. B. REPRESIVNÍ PROVOZNÍ REŽIM Represivní proti epidemická opatření (zostřený proti epidemický režim) při výskytu rotavirové gastroenteritidy: Nemocné osoby je třeba přednostně izolovat na infekčním oddělení nebo zavést izolační opatření kolem paci enta: Na stejný pokoj nepřijímat další osoby do vyléčení a ukončení vylučování virů stolicí (obvykle 7 dnů). U spolubydlících, event. u dalších kontaktů, je vhodné provést odběr stolice na vyšetření rotavirů, na mikrobi ologické vyšetření odebrat vzorek nativní stolice (na latex- aglutinační metody a pro PCR) nebo provést rektální stěr (PCR). U rotavirů se neobjevuje nosičství; kontrolní vyšetření se neprovádí. V případě odchodu spolupaci entů a spolubydlících je nutné uvést do zdravotní dokumentace záznam o kontaktu s rotavirovým onemocněním. Na pokoji s infekčně nemocným (přednostně s WC jinak vyčlenit vlastní WC) je třeba dodržovat bari érovo u ošetřovatelsko u péči se zaměřením na zabránění fekálně-orálního přenosu infekce: ČES GER REV 2008; 6(3):

6 Na pokoj umístit ve vstupní části dezinfekční prostředek k dezinfekci ruko u pro všechny přicházející a odcházející osoby. Dodržovat správno u techniku mytí a dezinfekce ruko u. Omezit pohyb paci entů do společných prostor na nezbytné minimum. Dveře na izolační pokoj musí být důsledně zavírány. Dodržovat větrací režim (otevřená okna, klimatizace). Nepo užívat lokální ventilátory. Po po užití WC před spláchnutím zavřít poklop záchodové mísy. Po užité prádlo se odkládá bez zbytečného víření do čistého igelitového pytle. Veškerý odpad se považuje za potenci álně kontaminovaný (včetně novin, papírových kapesníků, po užitých plen, apod.) a musí být co nejrychleji a bez zbytečné manipulace odstraněn z okolí paci enta jako infekční odpad. Po vyléčení či propuštění nemocného provést sanitární úklid na pokoji s po užitím dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem (přípravky na bázi chloru, peroxoslo učeniny, aldehydy, alkoholy). Personál manipulující s po užitými pomůckami a prádlem po užívá vyčleněný ochranný oděv, rukavice a ústní masku. Dodržuje zásady osobní hygi eny; po skončení práce provede hygi enicko u dezinfekci ruko u. PREVENTIVNÍ OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM Vysoká nemocnost a časté hospitalizace vedly v USA k vývoji rotavirové vakcíny. Od ledna 2008 je i v ČR dostupná humánně-bovinní pentavalentní rotavirová vakcína. Obsahuje pět nejčastěji se vyskytujících sérotypů rotavirů (G1, G2, G3, G4, P1), které představují 96 % typů způsobujících rotavirovo u gastroenteritidu v Evropě [12]. Vakcína je určena k vakcinaci dětí; vzhledem k vylučování viru po první dávce je třeba zachovat opatrnost při vakcinaci dítěte v blízkosti imunosuprimované osoby. Pro očkováním dětské populace se snižuje počet zdrojů rotavirových gastroenteritid v rodinách a komunitách s pozitivním epidemi ologickým dopadem i pro starší a imunokompromitované osoby. Očkování dospělých osob rotavirovo u vakcíno u se plošně neprovádí. ZÁVĚR Podle doc. Pazdi ory se u nás odhaduje, že ve skupině dětí ve věku do pěti let je kvůli rotavirům ročně hospitalizováno až dětí (v průměru 6 11 denně). Od dětí se infikují i dospělí, nejčastěji jso u to rodiče a zdravotnický personál, kteří se o nemocné děti starají; časté jso u i epidemi e mezi seni ory v domovech důchodců. V ČR dosahují přímé náklady na rotavirové infekce ročně do výše až 70 mili onů Kč. Očkování významně snižuje počet onemocnění, zejména těžkých průběhů gastroenteritid. Snižuje počty hospitalizací nemocných dětí, ambulantních ošetření, absencí rodičů v práci, a vede také ke snížení počtu zdrojů infekce s rizikem zavlékání infekcí do dalších ohrožených vnímavějších populačních skupin. LITERATURA 1. Höhne M, Schreiner E. Lebensmittelbedingte Virusinfekti onen. Pädi at Prax 2003; 62: Pazdi ora P. Rotavirové vakcíny. Vakcinologi e 2007; 1: Widdowson MA, van Do ornum GJ, van der Poel WH et al. Emerging gro up- A rotavirus and a nosocomi al o utbre ak of di arrhoe a. Lancet 2000; 356: Anderson EJ, Weber SG. Rotavirus infecti on in adults. THE LAN- CET Infecti o us Dise ases 2004; Lewis DC, Lightfo ot WD, Cubitt WD et al. Outbre aks of astrovirus type 1 and rotavirus gastroenteritis in a geri atric in-pati ent populati on. Jo urnal of hospital Infecti on 1989; 14: Beque RE, Gastaňaduy AS. Acute Gastroenteritis Viruses. In: Armstrong D, Cohen J (eds). Infecti o us Dise ases. London: Mosby Lundgren O, Svensson L. Pathogenesis of rotavirus di arrhoe a. Microbes Infect 2001; 3: Rotavirus Home. / rotavirus/. 9. Bi enz KA. Virology. In: Kayser FH, Bi enz KA, Eckert J et al (eds). Medical Microbi ology. Thi eme Electronic Bo ok Library Ambrožová H, Ari entová S. Rotavirové infekce a nové možnosti jejich prevence. Pedi atri e pro praxi 2008; 9: Táborská J. Infekční průjmová onemocnění. Interní medicína pro praxi 2005; 9: Petráš M. Rotarix od podzimu 2006 i v České republice. Očkování Internetové informační Centrum 2006, doručeno do redakce přijato k publikování MUDR. KOLÁŘOVÁ MARI E, CSC. ODD. EPIDEMI OLOGI E INFEKČNÍCH NEMOCÍ ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF MU MUDR. MARIE KOLÁŘOVÁ, CSC. (1949) Promovala v roce 1976 na LF MU Brno. Složila atestaci 1. stupně z epidemiologie a hygieny (1983). V roce 1986 obhájila kandidátskou disertační práci na téma Bakteriocinotypizace klebsiel. Od roku 1976 pracovala na oddělení epidemiologie infekčních nemocí ÚPL LF MU, od roku 1994 jako Nemocniční hygienik FN Brno. Je autorkou nebo spoluautorkou 13 článků a jedné monografie. Je členkou Společnosti pro nemocniční hygienu a členkou redakční rady časopisu Hygiena. 176 ČES GER REV 2008; 6(3):

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL. 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1

DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL. 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1 DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1 DEZINFEKCE - je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních,

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

KLINICKÝ OBRAZ ROTAVIROVÝCH INFEKCÍ STUDIE REVEAL, REST. MUDr. Helena Ambrožová Ph.D. 1. infekční klinika UK 2. LF a FN na Bulovce

KLINICKÝ OBRAZ ROTAVIROVÝCH INFEKCÍ STUDIE REVEAL, REST. MUDr. Helena Ambrožová Ph.D. 1. infekční klinika UK 2. LF a FN na Bulovce KLINICKÝ OBRAZ ROTAVIROVÝCH INFEKCÍ STUDIE REVEAL, REST MUDr. Helena Ambrožová Ph.D. 1. infekční klinika UK 2. LF a FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)(

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Epidemiologicky rizikové potraviny Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. 1 Epidemický řetězec v hygieně potravin (1) Zdroj nákazy Člověk: osoby manipulující s potravinami v domácnosti pracovníci, návštěvy na pracovištích,

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

CLOSTRIDIUM DIFFICILE prevence a opatření. MUDr. Iva Šípová

CLOSTRIDIUM DIFFICILE prevence a opatření. MUDr. Iva Šípová CLOSTRIDIUM DIFFICILE prevence a opatření MUDr. Iva Šípová OBSAH 1. Charakteristika bakterie 2. Cesta přenosu 3. Specifické vlastnosti 4. Postup při výskytu ve zdravotnickém zařízení 5. Aktuality CLOSTRIDIUM

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

INFEKCE ZPŮSOBENÉ NOROVIRY. Ing. Pavel Táborský, Prof. Fridrich von Rheinbaben Ecolab Hygiene s.r.o.

INFEKCE ZPŮSOBENÉ NOROVIRY. Ing. Pavel Táborský, Prof. Fridrich von Rheinbaben Ecolab Hygiene s.r.o. INFEKCE ZPŮSOBENÉ NOROVIRY Ing. Pavel Táborský, Prof. Fridrich von Rheinbaben Ecolab Hygiene s.r.o. V celosvětovém měřítku drasticky narůstá počet infekcí způsobených noroviry. Ohniska nákazy, podobná

Více

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte.

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte. ROTAVIRUS ROTAVIRUS Nyní mimořádný příspěvek VZP až domimořádný výše 1500 Kč. Nyní příspěvek VZP až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. Je rozšířený, nakažlivý Přečtěte si o

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virové hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Hepatitida A Taxonomie: Picornaviridae, Hepatovirus Morfologie: neobalený ssrna-virus pozitivní polarity, nesegmentovaný, 27 32 nm Stabilita: termostabilní

Více

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové epidemiologicky nejzávažnější typ mezi virovými hepatitidami případy 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1982-2014 r.

Více

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu P. Králík, M. Morávková, P. Vašíčková, M. Slaný Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. QJ1210114 Zelinářské

Více

MRSA? $EKONTAMINACE \ 3PRCHA \ +OUPEL $EKONTAMINACE \ 3PRCHA

MRSA? $EKONTAMINACE \ 3PRCHA \ +OUPEL $EKONTAMINACE \ 3PRCHA Co je MRSA? Co je MRSA? MRSA je označení pro Methicillin Rezistentní Staphylococcus Aureus. Staphylococcus aureus je bakterie, která se může neškodně vyskytovat na kůži i jinde u více než 60 % lidí. Někdo

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Rotavirové infekce, očkování v ČR a ve světě

Rotavirové infekce, očkování v ČR a ve světě Rotavirové infekce, očkování v ČR a ve světě Doc. MUDr. Petr Pazdiora,CSc. Ústav epidemiologie LF UK v Plzni V. Hradecké vakcinologické dny Hradec Králové 1.-3.10.2009 Proč věnujeme rotavirům pozornost?

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Gastroenteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID Virové hepatitidy jsou nákazy vyvolané primárně hepatotropními viry s podobným klinickým obrazem. Začíná zánětlivými projevy a později dochází k degenerativním změnám v

Více

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu. Lenka Fiedlerová

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu. Lenka Fiedlerová Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu Lenka Fiedlerová Infekce v místě chirurgického výkonu (IMCHV) Infekce, která se objeví do 30 dnů po operaci, v případě přítomnosti implantátů do 1 roku Patří

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/ Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 4 ČIŠTĚNÍ Slide 2 atd Čištění je proces, kterým

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat. Olomouc Marcela Nutilová Libuše Pančevová

Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat. Olomouc Marcela Nutilová Libuše Pančevová Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat. Olomouc 2011 Marcela Nutilová Libuše Pančevová Nozokomiální nákazy Každé zdravotnické zařízení je povinno ze zákona sledovat a evidovat vznik nosokomiálních nákaz

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Klinické formy sezónn nní, aviárn rní a nové chřipky u člověka M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Ptačí chřipka - byla, je i bude, rezervoár nových subtypů, u člověka často velmi těžký průběh Sezónní chřipka

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nozokomiální nákazy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Bc. Zouharová Klára Nozokomiální nákazy - NN jsou nákazy vzniklé v přímé

Více

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Food- and waterborne infections in the Czech Republic in 2012 and incidence trends Pavla Lexová, Čestmír Beneš,

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem H. Rozsypal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha II. hradecké vakcinologické dny, 19. 10. 21. 10. 2006, Hradec Králové

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem

439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem 439/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 k provedení 45, 46 odst. 1, 2 a 6 a 47 odst.

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Očkování proti pertusi

Očkování proti pertusi Očkování proti pertusi VI. Hradecké vakcinologické dny 2010 R. Chlíbek, J. Smetana, V. Boštíková Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Změny v epidemiologii pertuse Vzestup incidence (i přes

Více

Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví

Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví Konference Brno 24.9.2014 Směrnice Rady 2010/32/EU

Více

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Zdravotní aspekty migrace osob Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Představují uprchlíci epidemiologické riziko? Významné trasy migrace http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/660xx/jun2015/1761711.jpg?2cc5

Více

Respirační viry. MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno

Respirační viry. MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno Respirační viry MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno Respirační viry Viry chřipky A, B, C Adenoviry Respirační syncyciální virus Viry parainfluenzy Rhinoviry Koronaviry Vyjímečně: virus herpes simplex,

Více

EPIDEMIOLOGIE HEPATITID TYPU A A B NEJEN VE VZTAHU K LABORATORNÍM VÝSLEDKŮM

EPIDEMIOLOGIE HEPATITID TYPU A A B NEJEN VE VZTAHU K LABORATORNÍM VÝSLEDKŮM Hana Tkadlecová, Čestmír Beneš protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Státní zdravotní ústav v Praze EPIDEMIOLOGIE HEPATITID TYPU A A B NEJEN VE VZTAHU K LABORATORNÍM VÝSLEDKŮM Legislativa vyhláška

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav zdravotnického managementu. Miroslava Karkošková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav zdravotnického managementu. Miroslava Karkošková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav zdravotnického managementu Miroslava Karkošková Management akutních virových gastroenteritid se zaměřením na zjištění znalostí sester lůžkové

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Zlomeniny v roce Fractures in 2005

Zlomeniny v roce Fractures in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.12.2006 58 Zlomeniny v roce 2005 Fractures in 2005 Souhrn Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý

Více

Jan Máca ARK FN Ostrava. Chřipka-up to date 2013

Jan Máca ARK FN Ostrava. Chřipka-up to date 2013 Jan Máca ARK FN Ostrava Chřipka-up to date 2013 Obsah chřipkové viry aktuální epidemiologická situace v ČR strategie terapie a prevence dohled a organizace péče CHŘIPKOVÉ VIRY EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE Struktura

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

pro hospodářství produkující mléko

pro hospodářství produkující mléko PROVOZNÍ a SANITAČNÍ ŘÁD pro hospodářství produkující mléko Předkládá:... (název a sídlo právnické osoby podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jméno a bydliště fyzické osoby podle znění v osvědčení

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.

Hepatitida E nejen akutní onemocnění. Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4. Hepatitida E nejen akutní onemocnění Petr Husa Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno Hepatitida B v roce 2012, Praha, 28.4.2012 Rozdělení virových hepatitid 1. Enterálně přenosné VH A chronicita dosud

Více