Nejnovější trend v sociální ochraně je v diverzifikaci soustav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejnovější trend v sociální ochraně je v diverzifikaci soustav"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 IGOR TOMEŠ Nejnovější trend v sociální ochraně je v diverzifikaci soustav Je obecnou pravdou, že systémy dlouhodobého zabezpečení se staly neudržitelnými z mnoha důvodů. Nejčastěji se uvádí stárnutí populace. Avšak důvodů je více. Patří k nim i vysoká míra nezaměstnanosti, neboť nezaměstnaní neplatí příspěvky na své zabezpečení. Patří k nim i prodlužování doby studia, protože mladá generace nastupuje na pracovní trh později a tedy i později začne platit pojistné. Prostě v měnícím se světě na prahu 21. století je mnoho sociálních procesů, které vedou k nerovnováze mezi příjmy a vydáními v průběžně financovaném sociálním zabezpečení. Jsou i důvody ekonomické, které souvisejí se zhoršujícím se postavením Evropy v globalizujícím se světě. Recese a rostoucí konkurence na světovém trhu, který se pozvolna zbavuje celních bariér v neprospěch evropských výrobců s příliš vysokými sociálními náklady, tlačí na snižování vstupů do sociálního zabezpečení v době, kdy jeho náklady rychle rostou. Další obecnou pravdou je, že sociální zabezpečení nedostatečně zabezpečuje důchodce. Nezabezpečuje a ani nemůže jim zabezpečit životní úroveň, kterou měli v době pracovní aktivity. Došlo k výrazné nerovnováze v systémech sociálního zabezpečení. Za vyrovnaný se považuje takový systém, kde přibližně tři výdělečně činní platí v průběžně financovaném systému na jednoho příjemce důchodu. Od tohoto stavu se evropské systémy dávno odchýlily. Tím neúměrně zatížily výdělečně činné obyvatelstvo, tedy aktivní lidi s rodinami. Proto se dnes rodiny s jedním průměrným příjmem a dvěmi dětmi zařadily mezi ohrožené. Je tedy nezbytné reformovat sociální zabezpečení Proces postupné reformy byl zahájen již v roce ČSSR a pak ČR šla cestou parametrických reformních kroků. Po kosmetických změnách v roce 1990 (zrušení osobních důchodů komunistickým pohlavárům a zavedení pravidelné valorizace důchodů podle inflace) bylo zavedeno pojistné (1991), aby lidé cítili odpovědnost za svou budoucnost a podíleli se aktivně na jejím zabezpečení. V roce 1992 byla odstraněna privilegia v systému zrušením pracovních kategorií a další diskriminační opatření. Žel ne všechna. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 Bylo však nutné učinit zásadnější reformní krok, který předvídal Scénář sociální reformy schválený sněmovnou v roce Rozdělování federace plně zahltilo politickou scénu, takže nebylo pomyšlení na penzijní reformu dříve než v roce Předehrou k přepokládané parametrické reformě bylo zavedení dobrovolného penzijního připojištění (1994), které jednak bylo slíbeno při odstranění pracovních kategorií, jednak umožnilo nepopulární změny, které zásadnější reforma musela udělat. Tím zásadnějším krokem bylo zavedení důchodového pojištění místo důchodového zabezpečení (1995) s dvousložkovou dávkovou formulí jednotná pevná základní částka a pohyblivá částka diferencovaná podle příjmů. Byl to první krok k úplné závislosti výše důchodu na zaplaceném pojistném. Z politických důvodů bylo třeba udělat několik kompromisů, které zeslabily efektivitu navrhovaného řešení. Plánovaly se a očekávaly další kroky. S čím se v roce 1995 počítalo jako s dalšími reformními kroky? Především se zvýšení důchodového věku všech na 65 let a tedy i s vyrovnáním důchodového věku mužů a žen (požadavek EU v rámci úsilí o rovné zacházení). Kritické bylo odstranění náhradních dob, za které by se neplatilo pojistné, a pokud se náhradní doby zachovají, mělo se zavést pojistné za náhradní doby a stanovit jej standardním způsobem z minimální mzdy. Bylo nutné důsledně učinit důchody závislými na celoživotní úsilím a toho dosáhnout jednak výpočtem důchodu z celoživotního (valorizovaného) zaplaceného pojistného a nikoliv ze mzdy, jednak prodloužením doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. K výrazné ekonomické úspoře by přispělo omezení možností předčasných odchodů do důchodu a souběh důchodu a zaměstnání. Obojí však naráželo na neuvěřitelný politický odpor. Žel, další reformní proces byl zastaven politickým vývojem po Přechodná vláda neměla mnoho času a sociálně demokratická vláda nechtěla výraznější důchodovou reformu. Problém se politizoval. Došlo i k demonstraci. Je další obecnou pravdou, že se důchodové pojištění stalo neudržitelné. Dramatizace problému udržitelnosti systému po 1995 byla vyvolána důvody, které byly externí mimo systém. V ČR došlo k výbuchu nezaměstnanosti a k dramatickému úbytku plátců pojistného, se kterým se nepočítalo. Souběžně se zpomalil ekonomický vývoj recesí v EU i u nás. Růst HDP dramaticky poklesl. Nepříznivý demografický vývoj se urychlil neočekávaným poklesem natality a zhoršením kojenecké úmrtnosti. Jaká byla možná řešení v českých podmínkách? Buď pokračovat v programovaných parametrických reformních krocích, které se dříve plánovaly, anebo provést radikální neparametrickou reformu sociálního zabezpečení. Přitom bylo potřebné zachovat princip solidarity, který je vedle důstojnosti, rovnosti a svobody jednou ze základních evropských křesťanských hodnot sociálního bytí. V Polsku se v té době zrodil nový komplexní přístup k solidaritě v různorodosti finančních zdrojů. Základní ideou polské teorie označované heslem zabezpečení skrze rozmanitost je vícepilířový přístup. 1) Zdroje důchodového zabezpeče- 1) Někdy se za tři pilíře považují tři sektory (pojistné, státní dávky a sociální pomoc) státního solidaritního systému. Jindy se třemi pilíři rozumí tři na sobě ležící vrstvy (povinný průběžně financo- 76 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

3 ní musejí být v budoucnosti diverzifikovány. Hlásali, že práce i kapitál je musí zabezpečit stejným dílem, metodou průběžného financování a kapitalizací. Tím se polský přístup liší od švédského, kde zdroje ze solidarity (tedy z práce) jsou podstatně významnější než zdroje z kapitálu (tedy z úroků). Cílem nově zavedeného polského systému (1999) je poskytnout lidem efektivní a bezpečnou cestu investování svých úspor v průběhu celého produktivního života. Asi 50 % (dříve asi 62,5 %) důchodu by měli v budoucnosti získávat z povinného základního důchodového pojištění financovaného průběžným způsobem jako dosud (první pilíř). Druhých asi 50 % (dříve asi 37,5 %) by měli v budoucnosti povinně kapitalizovány (druhý pilíř). Oba systémy by měly poskytovat dávky podle úhrnu příspěvků nakumulovaných na osobním účtu, tedy budou to systémy příspěvkově určené. Protože každý ze systémů financování je vystaven jiným rizikům, dohromady poskytnou solidnější, bezpečnější základnu pro budoucí důchodové zabezpečení. Oba systémy jsou pak doplněny třetím pilířem, kterým jsou připojištění, životní pojištění atp. Pro první, druhý a třetí pilíř platí různý daňový režim. V prvním a druhém pilíři budou daněny dávky, nikoliv pojistné, ve třetím pilíři se daní pojistné, nikoliv dávky. Nový důchodový systém vznikal postupně. První zákony byly přijaty v průběhu roku Byl mezi nimi zejména zákon o organizaci a provozování penzijních fondů. První licence byly uděleny 1. srpna Tím byly s předstihem připraveny implementační instituce, které měly čas se organizačně připravit na provádění reformovaného důchodového pojištění. Druhá skupina zákonů zahrnovala přestavbu prvního pilíře s průběžným financováním (dosavadní právní úprava a nový první pilíř), zavedení druhého pilíře s povinnou kapitalizací a třetího pilíře s dobrovolnou kapitalizací. Všechny zákony platí od Polsko již letos bude mít nový třípilířový systém zabezpečení ve stáří. Základní, průběžně financovaný první pilíř je odborně označován jako vedení pomyslných (virtuálních) osobních účtů 2) v příspěvkově určeném režimu. Pojištěné osoby a plátci pojistného budou povinně platit pojistné do průběžně financovaného základního důchodového systému a toto pojistné se bude zaznamenávat na osobních účtech pojištěnců. Avšak peníze budou ihned použity na placení dospělých důchodů a budoucím důchodcům budou důchody vypočteny z účetního salda na jejich osobním účtu. Zaplacené pojistné je indexováno. Starobní důchod se vypočte tak, že pomyslný nashromážděný kapitál se rozdělí podle délky očekávaného dožití (pojistně matematický výpočet na základě úmrtnostní tabulky) v okamžiku odchodu do důchodu, což motivuje zdravé jedince, aby dobrovolně prodloužili svůj pracovní věk a získali vyšší důchod. Architektura prvního pilíře byla inspirována vývojem ve Švédsku. Důležitá jsou přechodná opatření. Nový systém platí pro pojištěné osoby mladší 50 let. 3) Osoby, které k byly starší, budou pokračovat podle dosavaný, povinný fondově financovaný a dobrovolný fondově financovaný systém). Filozofie vícepilířovosti spočívá v tom, že se jedná o tři různé zdroje a tři různé soustavy, které se mohou, ale nemusí doplňovat. Stojí vedle sebe a mají každý úplně jiný základ, filozofii i architekturu. 2) National Individual Accounts. 3) Tuto okolnost kritizuje komise Evropské unie jako diskriminaci na základě věku. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 (iii) vadních právních předpisů. Nový režim platí bez výjimky pro osoby mladší 30 let. Osoby ve věku let se mohou rozhodnout, zda chtějí celé své povinné pojistné ponechat jen v systému průběžného financování, nebo se jeho částí účastnit kapitalizovaného systému druhého pilíře, stejně jako osoby mladší 30 let. Tato možnost volby je velmi citlivým a demokratickým zacházením s nabytými právy občanů. Přechodná opatření respektují nabytá práva pojištěných osob do 50 let ještě v jednom směru. Každému občanu se v den nabytí účinnosti nového právního stavu zastavují nároky podle předchozí právní úpravy. Léta zaměstnání a pojistné zaplacené podle předchozího práva se považují za stop nárok a přepočítávají se jako fiktivní počáteční kapitál na pomyslném osobním účtu. Tento stop nárok či počáteční kapitál zajišťuje v budoucnosti nároky na vyšší důchod. Tento nárok se vypočte podle starých předpisů jako důchod, na který by měl občan mladší 50 let nárok v den nabytí účinnosti nové právní úpravy. Takto vypočtený důchod se považuje za anuitu. K ní se připočte pojistně matematickými metodami kapitál, který by byl potřebný k získání anuity této výše a ten se zapíše do pomyslných osobních účtů jako počáteční kapitál. Nový režim odstraňuje s definitivní platností jakékoliv preference a diskriminace, s jedinou výjimkou nižší důchodový věk pro ženy (viz dále). Jak již bylo uvedeno, téměř polovina pojištěných osob měla preference, které spočívají především v dřívějším odchodu do důchodu. Kompenzace ztráty těchto preferencí je ve třetím pilíři, který bude dávkově definovaný a povinný, pokud se na tom strany dohodnou v kolektivní smlouvě. Předpokládá se, že se sociální partneři dohodnou a budou povinně (i) odškodňovat porušování hygienických norem, (ii) odškodňovat práce pod zemí a pod vodou překlenovacími (pětiletými) důchody, osobám, jimž lékařská komise doporučí, aby zanechaly zaměstnání, ve kterém jsou hromadně ohroženy životy jiných, umožnit dřívější odchod do důchodu s patřičným odškodným, které by jim umožnilo pokračovat v pracovní činnosti, byť hůře placené. Tyto případy se budou řešit připravovaným zákonem, o němž se vyjednává se zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými svazy. Pro překlenutí očekávaných demografických fluktuací (různých velikostí jednotlivých věkových kohort) a změn v demografickém vývoji se doporučuje vytvořit v prvním pilíři rezervní fond. Velikost tohoto fondu je předvídatelná, protože velikost jednotlivých věkových kohort je známá. Fond bude zvětšován, když velké kohorty budou výdělečně činné a malé kohorty budou pobírat důchod. V opačném případě se bude fond zmenšovat o vyrovnávací subvence. Prostředky fondu budou řádně investovány. Toto opatření zvýší stabilitu prvního pilíře a sníží pravděpodobnost, že se v dohledné době budou zvyšovat příspěvky či pojistné. Druhý povinný důchodový pilíř systému je založen na skutečných osobních účtech s kapitalizací úložek. Pojištěná osoba a plátce pojistného ukládají pravidelně a povinně část příjmů na reálný osobní účet pojištěnce. Peníze takto vybrané se investují a úroky ukládají zpět na daný účet. Z důvodů maximální opatrnosti musí být správce osobního účtu, depozitáře prostředků (kapitálu) a manažer investiční politiky různé, na sobě nezávislé instituce, kontrolované státním dozo- 78 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

5 rem. Pojištěná osoba si může zvolit jak depozitář, tak manažera investic (penzijní fond). Architektura druhého pilíře byla inspirována argentinskou úpravou. Devět procentních bodů z vyměřovacího základu pro pojistné bude povinně investováno do penzijního fondu podle výběru pojištěné osoby. Přitom budou platit tato pravidla: (i) úplné (právní i správní) odloučení prostředků spravovaných Všeobecnou společností pro penzijní fondy 4) (první pilíř) od depozitářů prostředků penzijních fondů druhého pilíře, (ii) diverzifikace investičního portfolia penzijního fondu s mezinárodně uznávanými omezeními pro rizikové investice, (iii) minimální úroková míra pro prostředky investované penzijními fondy míra návratnosti investic každého fondu se nebude podstatně lišit od průměrné míry návratnosti všech penzijních fondů; tak bude poskytnuta minimální garance bezpečnosti, (iv) právo měnit penzijní fond bezplatně, jakmile se splní podmínky uvedené ve statutu fondu (minimální doba pojištění u penzijního fondu), (v) monitorování státního dozoru, (vi) penzijní fondy musí poskytovat svým členům pravidelné informace. Zavedení druhého pilíře nesnižuje míru zabezpečení starých lidí. Z hlediska pojištěných osob tvoří oba pilíře jednotu. Jelikož jsou oba povinné, poskytují dohromady o něco vyšší a bezpečnější sociální zabezpečení než předchozí systémy. Důchody budou vyšší právě o příjmy z kapitálu. Pro lidi (pojištěné osoby a plátce pojistného) se psychologicky mnoho nezmění. Budou nadále platit pojistné ve stejné výši. Budou nadále dohromady platit 45% úhrnu mezd do určité výše, 5) a systém toto pojistné rozdělí na dvě části. Jedna (36% mezd, tj. 80% pojistného) bude uložena na účtu Všeobecného penzijního fondu, a druhá (9% mezd, tj. 20% pojistného) bude odeslána na účet penzijního fondu, který si pojištěná osoba vybrala. Pojistné prvního pilíře (Všeobecný penzijní fond) se vnitřně dělí na dvě části na důchody starobní (cca 15% mzdy) a invalidní a pozůstalostní (cca 21% mzdy). Toto dělení je jen administrativní. Oněch 20% pojistného (9% mzdy), které se přesunou do druhého pilíře, jsou ztrátou pro první pilíř a musí se nahradit. Tato částka je cenou transformace. Vláda se rozhodla, že tuto sumu vyrovná z privatizace a úpravou výdajů, nikoliv státním nebo jiným dluhem. Zavedení druhého pilíře a přesuny v jeho prospěch budou na počátku činit asi 0,7% HDP a za 15 let existence 6) vzrostou asi na dvojnásobek. Toto zvýšení se přisuzuje ztrátám na pojistném, které vznikají stropováním mzdy, ze které se pojistné platí. Vedle toho budou nadále působit dosavadní standardní formy doplňkového připojištění jako třetí pilíř systému, např. životní pojistky, skupinové důchodové 4) Universal pension fund society. 5) Do maximální výše 250 % průměrné mzdy. 6) Viz M. Góra, M. Rutkowski, The Quest for Pension Reform: Poland s Security through Diversity, Úřad Zplnomocněnce vlády pro sociální reformu, Varšava, říjen APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 připojištění, podílové investiční fondy atd. Přístupy k úpravě třetího pilíře byly a jsou v Polsku inspirovány anglosaskou praxí. Zaměstnavatelé a zaměstnanci budou mít možnost zvolit některou z forem dobrovolného skupinového zabezpečení: (i) skupinové pojistky pro zaměstnance u komerčních pojišťoven, (ii) placení pojistného za zaměstnance do vzájemných pojistných společností, (iii) placení pojistného za zaměstnance do zaměstnaneckých připojišťovacích fondů, (iv) placení pojistného do otevřených investičních fondů. Úsilí zaměstnavatele bude považováno za penzijní program pro zaměstnance, pokud splní následující podmínky: (i) stejná práva všem zaměstnancům, kteří splňují předepsané podmínky délky zaměstnání (pravidlo rovného zacházení), (ii) alespoň polovina zaměstnanců se účastní programu, (iii) příspěvky nepřevyšují 7% průměrných mezd, ze kterých se platí povinné pojistné na sociálního pojištění, (iv) důchody (peněžní plnění) se neposkytují před šedesátým rokem věku, při invaliditě nebo smrti živitele. Architekti polské reformy uvádějí pět důvodů, proč jejich úsilí bylo úspěšné: 1. Reforma měla širokou podporu, protože: (i) úzce spojovala placené pojistné s výší dávek tak, že dávky zrcadlily celoživotní příspěvky, (ii) zvýšila úlohu soukromého sektoru v důchodovém zabezpečení na úkor impotentní veřejné správy, (iii) (iv) (v) zdůrazňovala spíše diverzifikaci rizik než způsoby financování, reforma nekopírovala cizí vzory, ale jen se odvolávala na nejlepší zahraniční zkušenosti, zejména zemí Latinské Ameriky, Švýcarska, Švédska a Austrálie. Podporu reformy sledovaly pravidelné výzkumy veřejného mínění. 2. Vláda si uvědomila, že reforma musí být svěřena zmocněnci, který je nezávislý na kterémkoliv ministerstvu či politické straně. Proto jmenovala vládním zmocněncem osobu požívající obecné vážnosti a zřídila úřad zmocněnce, který byl mimo politické vlivy a správní struktury a měl úplnou volnost jednání. Mohl se plně věnovat odborným problémům reformy. Měl přímý přístup ke všem představitelům vlády. Z objektivních příčin (smrt atd.) se v postu se vystřídalo více zmocněnců. Všichni však dbali na minimalizování politických vlivů a tlaků na úřad, čímž pro svůj odborný tým vytvořili ideální podmínky pro práci. 3. Hlavní kroky navrhované reformy byly pravidelně konzultovány s odbory a měly jejich podporu. 4. Na reformě se pracovalo rychle. Vhodný čas a prostor pro reformu jsou časově omezené. Míra politické podpory je vrtkavá. Zpravidla sleduje jiné cíle než vlastní reformu starobních důchodů. Proto odborný tým musí pracovat s větrem o závod. Vedení týmu si plně uvědomovalo úlohu času a potřebu pracovat velmi rychle a rozhodně. 80 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

7 5. Lidé si uvědomují neudržitelnost starého systému a jeho rostoucí problémy spojené se stárnutím populace a jinými nepříznivými demografickými a sociálními vlivy. Práce proto musí doprovázet otevřená veřejná diskuse o střednědobých a dlouhodobých trendech v sociální oblasti. S tímto hodnocením autorů můžeme souhlasit, protože nás o tom přesvědčily vlastní zkušenosti i zkušenosti z reforem v jiných postkomunistických zemích. Uvádění reformy v život není jednoduché. Polské zkušenosti nám však mohou být inspirací při promýšlení vlastní cesty. Podobné systémové neparametrické reformy provedli v Maďarsku, Estonsku, Lotyšsku, Bulharsku a Rumunsku a loni i na Slovensku. Diskutuje se o nich v Chorvatsku a Litvě a byly odmítnuty ve Slovinsku, nejbohatším postkomunistickém státě. V současné době se vede politická i odborná diskuse o možnostech provést neparametrickou systémovou reformu i v ČR. Diskutují se zejména 1) přechod od dávkově definovaných k příspěvkově definovaným starobním důchodům, 2) zavedení virtuálních účtů (švédská reforma z roku 1992 a Polská z roku 1999), 3) přechod od průběžného financování ke kapitalizaci příspěvků buď spořením nebo pojištěním (chilský nebo švýcarský model), 4) privatizace správců povinného důchodového pojištění. Přechod k příspěvkově definovaným důchodům má své výhody a nevýhody. K výhodám patří větší závislost důchodu na osobním přičinění, větší diferenciace vzhledem k vkladům a motivace pro placení příspěvků. K nevýhodám patří 1) problém solidarity s příjemci nízkých příjmů, 2) politická neudržitelnost návrhu pro nízkopříjmové skupiny, 3) problém invalidních důchodů, neboť pro ně je významná míra změny zdravotního stavu, nikoliv míra úspor. K druhé otázce k zavedení virtuálních účtů, neboli k metodě NDC (notionally defined contributions). Předně platí, že NDC není podmínkou pro zavedení příspěvkově definovaných účtů. Je jen technikou vedení informací, nikoli nahrazení systému průběžného financování. Na účet jsou částky zapisovány jen virtuálně a musí se uměle valorizovat, aby se v čase neztratila jejich reálná hodnota. I zavedení virtuálních účtů má své výhody a nevýhody. K výhodám patří průhlednost (viditelnost) úsilí jednotlivců. Ukazuje se ze zkušenosti těch zemí, které systém zavedly (Švédsko a Polsko), že zvyšuje motivaci k placení příspěvků, neboť vklady lidé platí výhradně pro sebe. Důchodový věk se stává problémem jednotlivců, neboť výše důchodu bude vypočítána pojistně matematicky jako anuita z ušetřeného kapitálu a proto bude vyšší při pozdějším odchodu do důchodu, a tím se zvyšuje motivace k prodloužení aktivity. Má i politikou výhodu zatímco parametrické změny jsou patrné na první pohled, NDC znepřehlední skutečný dopad reformy, takže lidé nezjistí, že se míra důchodu dlouhodobě snížila. NDC má i své nevýhody. Je technicky náročný, neřeší problémy přiměřenosti důchodů nízkopříjmových skupin, protože nezná solidaritu, a zvyšuje správní náklady. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 Třetí nejfrekventovanější otázkou je, zda zůstat u průběžného financování nebo přejít k povinnému spoření. Úvodem snad historická poznámka, že fondovým pojištěním povinné systémy začínaly. V Anglii provident funds existovaly už v 19. století a neosvědčily se. Proto byly přeměněny na důchodové pojištění. Povinné důchodové pojištění německého a rakouského typu (Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko atd.) bylo financováno kapitalizací pojistného. Po devalvaci měn v průběhu 2. světové války byly tyto fondy zcela znehodnoceny a proto po 2. světové válce bylo jejich financování přeměněno na průběžné financování. Zatím v Evropě (s tradicí universálního povinného sociálního pojištění) nejsou s touto reformou zkušenosti. Čeká se na zkušenosti Švédska a Polska. Avšak maturita důchodové reformy, tj. poznání o její úspěšnosti, přichází až za let. Jaké se od přechodu k povinnému spoření očekávají výhody? Především znecitlivění povinného systému na demografický vývoj, neboť spoření je inertní na věk spořitele. Banky a národní hospodářství očekávají nahromadění kapitálu, které by mohlo pomoci rozvoji ekonomiky; to potvrzují zkušenosti z Erhartovy reformy v poválečném Německu v padesátých letech 20. století. Odpůrci však poukazují především na očekávané nevýhody, jednak ekonomické, jednak sociální. K ekonomickým patří především implicitní dluh, který donutí jednu generaci, aby zaplatila důchody svým rodičům i své; částky se odhadují na násobky ročního státního rozpočtu. Transformace od socialismu ke kapitalismu je bouřlivá a navržený systém je citlivý na ekonomický vývoj; prudké změny a ekonomické výkyvy v globalizujícím se světě budou mít nepříznivý vliv na úspory střadatelů. Kromě toho reálné úrokové míry jsou minimální a často ani nepokrývají míru inflace; to povede ke ztrátě reálných hodnot úspor a nikoliv k využití kapitálu jako zdroje příjmu pro vyšší důchod, jak slibují příznivci kapitalizace pojistného. K sociálním nevýhodám patří především odstranění solidarity v systému, což povede k většímu propadu důchodců do sociální sítě. Konečně jsou silné tlaky na privatizaci správy povinného důchodového pojištění. To bylo v osmdesátých letech uskutečněno z popudu Světové banky v Chile a pod vlivem tohoto modelu zavedeno v mnohých latinoamerckých státech. Touto cestou se ubírala i polská a slovenská reforma. Odpůrci privatizace upozorňují na chilskou zkušenost, kdy správní náklady vyrostly na 20 % obratu, což je v povinných systémech důchodového pojištění nesmyslné; ČSSZ má správní náklady v řádu necelých 2 % obratu. Důvodem pro tento růst byly náklady na reklamu a získávání pojištěnců. Proto udržitelnost správních nákladů je vážným argumentem proti privatizaci povinného důchodového pojištění. Při vášnivých diskusích o budoucnosti povinných důchodových systémů se často zapomíná na neopomenutelné cíle sociální reformy, mezi které patří požadavek znovunastolení rovnováhy mezi plátci a příjemci v důchodovém pojištění. Reforma by měla dále omezit či vyloučit sociální nespravedlnosti, jako jsou nezaplacené náhradní doby a různé doby odchodu do důchodu pro ženy a muže. Reforma by měla omezit pečovatelský charakter povinného důchodového pojištění a spíše motivovat k prodloužení pracovní aktivity. Zdá se, že tyto požadavky lépe splní neparametrická reforma systému. Avšak k předpokladům úspěchu jakékoliv reformy patří i politická a sociální průchodnost reformy. Volba řešení je politická záležitost. Úspěch vyžaduje 82 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

9 representativní politický konsensus. Dokud reformní návrhy budou patřit k hlavním položkám předvolební rétoriky a volebních návrhů, nebude řešení optimální. Reforma se musí depolitizoval. Máme své zkušenosti z dvacátých let. Když po 1. světové válce bylo nutné zavést sociální pojištění pro dělníky, všechny parlamentní skupiny podávaly své návrhy na reformu a nemohly se v roce 1920 shodnout. Po roční neplodné diskusi poslanci v roce 1921 pochopili, že reforma sociálního pojištění je věcí odbornou a proto pověřili vládu, aby vytvořila odbornou komisi při ministerstvu sociálních věcí. Ta pracovala dva roky a v roce 1923 předložila návrh k politické diskusi v poslanecké sněmovně. V roce 1924 byl návrh bez velkých změn přijat jako produkt všech parlamentních stran. 7) Vznikl tak velmi moderní systém, který byl inspirací do 2. světové války pro mnohé země. Náš parlament by se z toho měl poučit. Reforma musí být sociálně průchodná. Jakákoliv reforma důchodového pojištění povede ke zhoršení příliš štědrých post-komunistických systémů. Proto veřejná diskuse je klíčová. Polská i švédská zkušenost ukazují, že transparentnost při přípravě reformy a důsledná veřejná informovanost jsou významným proreformním nástrojem. Zkušenosti z jiných zemí ukazují i na to, že souběžně s přípravou reformy je třeba připravit implementaci vybudování moderní a digitalizované institucionální kapacity. To se ukázalo jako hlavní problém při realizaci polské reformy. Na slovenské reformě je sympatické to, že neizolovala reformu starobního důchodu, ale pojala reformu jako součást celého systému. Proto řešila i problémy sociální pomoci a zabezpečení invalidních osob. Polská reforma to opomenula a proto dodnes je zabezpečení invalidních osob a pozůstalých nedořešené. Ukazuje se, že součástí reformy důchodů starobních musí být i reforma důchodů invalidních. Připravil jsem (2003) studii, která ukazuje možnou cestu spojit invalidní důchody s nemocenským. Je tomu tak ve Francii a Belgii a také ve Spojeném království. Ve Francii se vnímá invalidita jako prodloužená nemoc s ustáleným průběhem a důchody se vypočítávají podle míry ztráty schopnosti k výdělečné činnosti. Tím se problémy starobních důchodů nemusejí zabývat problémy invalidity. V Německu a jiných středoevropských zemí, i u nás, je invalidita pojímána jako předčasné zestárnutí a výše invalidního důchodu se váže na výši starobní důchodu. Měnit systém starobního pojištění nelze bez systémové změny invalidních důchodů. Nedořešené jsou i důsledky propadu důchodců z nízkopříjmových kohort obyvatelstva do sociální sítě v reformách povinného pojištění v řadě evropských zemích. A tak závěrem lze konstatovat, že reforma starobních důchodů je nezbytná. Není již tak nezbytné opustit myšlenky parametrické reformy. Nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stieglitz ostře kritizoval Světovou banku, protože prosazuje model fondování (tedy využívání soukromých penzijních fondů pozn. aut.). 7) Rozsáhlou zprávu k chystané reformě tehdy vypracoval Lev Winter. Srov. Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, úvodem a poznámkami opatřil Dr. Lev Winter, čas. Svépomoc, Praha Winter, L. Štern, E.: Útoky na sociální pojištění, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 Dokázal, že ve středně až dlouhodobé perspektivě má fondování a PAYG v podstatě stejný výkon. Buď se pracuje s demografií a riziko je v ekonomii systému, nebo se pracuje s ekonomií a riziko je v nepříznivém vývoji demografie. Stieglitz napsal jasně, že i fondování se musí uplatnit v určitém stabilním ekonomickém prostředí. Jestliže ekonomika je nestabilní, znamená to prakticky totéž, jako když stárne obyvatelstvo. Nikde neexistuje jistota, že ekonomika půjde stále dopředu. To, co říká Světová banka, má význam, bude-li se ekonomice dařit. Ale pokud se jí bude dařit, bude se zvyšovat pojistné a i PAYG bude mít své přínosy. Stieglitz to napsal velice krásně a ukázal, že vyvolání kontradikce těch dvou systémů je umělé. Je to spíš problém politický a z hlediska dlouhodobého řešení druhotný. Základní věc je udržet rovnováhu mezi důchodci a výdělečně činnými, tedy s prodlužováním věku dožití pozvolna zvyšovat i důchodový věk. A konečně pro úspěšné řešení starobních důchodů je nezbytné řešit je systémově a ve vazbě na vážné problémy ostatních odvětí sociálního zabezpečení a sociální ochrany. Je nutné vyřešit i systémové vazby na invalidní důchody a na sociální péči (pomoc) a životní minimum. Igor Tomeš The Newest Trend in Social Protection Lies in System Diversification The author notes that systems of long-term security have become unsustainable for many reasons. The most frequently listed reason is population aging, but there are several reasons, including high unemployment, the extending of studies, the worsening of Europe s position in a globalising world, as well as the high social costs typical for European countries. The unemployed, and young people preparing for their employment, do not contribute to the social security system, and global competition pushes for cuts in social expenditures. At the same time, social security does not provide adequately for pensioners. The author informs the reader about some of the principles underlying the Polish and Slovak pension reforms. He states that any reform of such a type must be socially feasible. Any reform of pension insurance leads to the worsening of the situation, especially in post-communist East European countries. With the preparation of the reform, the digitalisation of the system must be prepared. According to the author, a reform of old-age pensions is required. The author, however, refers to the thought of a laureate of the Nobel Prize for Economics, Joseph Stieglitz, according to whom work is done in the mid- or long-term on demographics, and the risk lies in the economic aspects of the system; or work is done on economics, and the risk lies in adverse demographic developments. If an economy is unstable, the effects are practically the same as when the population is ageing. The key is to maintain a balance between pensioners and the gainfully active population, i.e., with the lengthening of life expectancy, retirement age must be increased slowly and gradually. 84 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

VÍTEJTE NA PREZENTACI Stav specializovaných operátorů

VÍTEJTE NA PREZENTACI Stav specializovaných operátorů VÍTEJTE NA PREZENTACI Stav specializovaných operátorů III. pilíře v ČR a SR Petr Žaluda C EO C REDIT S UIS S E LIF E & P ENS IO NS ČR Eurofórum 19. 6. 2003 Slide 1 C HARAKTERISTIKA ČR A SR V ZÁKLADNÍCH

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému

Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému (tento materiál byl dne 22.12.2003 předložen vládě, která ho projednala dne 7.1.2004) MPSV ČR PROSINEC 2003 OBSAH Ú V O D... 1 I. Rámec reformních

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. Ing. Marcela Cupalová, Ph.D.

PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU. Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. PENZIJNÍ REFORMY V ZEMÍCH OECD S BLIŽŠÍM ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Studie č. 5.303 listopad 2010 2 Obsah: SITUACE V ZEMÍCH OECD... 2 SITUACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 Úvodní informace - tabulky (zdroje: ČSÚ, ČSSZ, MPSV) Tabulka: průměrný počet nemocensky pojištěných: ROK Muži

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Analýza nově zaváděných systémů NDC

Analýza nově zaváděných systémů NDC Analýza nově zaváděných systémů NDC Štěpánka Pollnerová VÚPSV prosinec 2002 Obsah Úvod 4 I. Systém NDC 5 II. Švédsko 7 1. Původní systém důchodového zabezpečení - základní charakteristika 7 2. Důvody důchodové

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více