Vážení spoluobèané, Èíslo mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit."

Transkript

1 Èíslo Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce Výše danì z nemovitostí byla pro rok 2010 zmìnìna novelizací zákona o dani z nemovitostí, v podstatì na dvojnásobek sazeb, které platily pro rok Zvýšeny nebyly pouze sazby u orné pùdy, zahrad, sadù, luk a pastvin, rybníkù a hospodáøských lesù a staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou èinnost. Všichni, kdo podali daòové pøiznání, nebo jej nebyli povinni podat, obdrží nejpozdìji do 15. kvìtna složenku z finanèního úøadu. Daò je splatná do 31. kvìtna a mùžete ji uhradit zaslanou složenkou na poštì (bez poplatku), pøevodem z úètu nebo pøímo na pokladnì inanèního úøadu Ostrava I (v pondìlí a støedu od 8.00 do a od do hod.). Je dùležité si uvìdomit, že daò musí být pøipsána na úèet finanèního úøadu nejpozdìji , proto platby na poštì a pøevody z úètu musíte provést do pátku Pokud je výše vaší danì do Kè, jste Daò z nemovitostí v roce 2010 povinni ji zaplatit najednou do konce kvìtna. Pokud je daò vyšší, mùžete zaplatit ve dvou splátkách (druhá splátka je nejpozdìji do ). Poplatníci provozující zemìdìlskou výrobu (tedy v zemìdìlství podnikají) jsou povinni zaplatit první splátku do A jak postupovat pøi zmìnách v roce 2010? Pokud budete mít jakoukoliv vlastní zmìnu v prùbìhu roku 2010, musíte podat daòové pøiznání až v roce 2011, nejpozdìji však do Zmìny v prùbìhu roku 2010 tedy nemají vliv na výši vaší daòové povinnosti v tomto roce. Vlastní zmìnou je myšlena napøíklad koupì pozemku nebo stavby, zahájení nové stavby, kolaudace nebo zahájení užívání nové stavby, prodej pozemku nebo stavby, zmìna pùdorysu stavby nebo poètu nadzemních podlaží (pøístavba, nástavba a podobnì). Jsou však i zmìny, kdy daòové pøiznání nebudete muset podat! V pøípadech, kdy dojde ke zmìnì sazeb (zmìnou zákona), cen pùdy (zmìnou vyhlášky ministerstva financí), stanovení a zmìnì koeficientù (vyhláškou obce) nebo k zániku nìkterých druhù osvobození, nemusíte daòové pøiznání podávat. V tìchto pøípadech provádí pøepoèet výše danì finanèní úøad a oznamuje vám ji hromadným pøedpisným seznamem a následným zasláním složenky na rok Zvláštní situace Obèané, kteøí nepodali daòové pøiznání v dobì, kdy se na jejich nemovitost vztahovalo osvobození od platby danì, nech tak neprodlenì uèiní. Ponìkud odchylný postup je v následujících pøípadech, a to dìdictví a poøízení nemovitosti. Pokud jste zdìdili nemovitost a dìdické øízení bylo zahájeno v roce 2009 a již je, nebo bude ukonèeno až v roce 2010, musíte podat daòové pøiznání do tøí mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Obdobnì se postupuje i v pøípadì, kdy jste poøídili nemovitost, vklad do katastru byl podán v roce 2009 a nebyl do konce roku katastrálním úøadem zapsán. I v tomto pøípadì podáváte daòové pøiznání do tøí mìsícù od zápisu do katastru nemovitostí a souèasnì daò musíte zaplatit. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k dani z nemovitostí mùžete se obrátit na nìkterou z pracovnic úseku danì z nemovitostí inanèního úøadu Ostrava I na telefonním èísle kl. 220, 200, 212, 217, 219, 296 nebo informace získáte osobnì v úøedních dnech v pondìlí a ve støedu od 8.00 do hod. na inanèním úøadu Ostrava I. Vážení spoluobèané, v minulých týdnech jste si mohli všimnout kácení nìkterých stromù v obci. Jednalo se vždy o staré, nezdravé jedince. Byl mezi nimi, bohužel, i poslední kaštan na ul. Kaštanová, èi lípa na ul. rýdecká u obèana Ožany. Je dobré hýèkat si velké stromy, ale tak, aby neohrozily bezpeèí obèanù. V souèasné dobì se chystá plán nové výsadby, jak kaštanù v ulici Kaštanová, tak dalších stromù v ulicích rýdecká, Václavovická, èi na jiných místech v obci. Pustková, Tvardek Václavovický informátor è. 2 / 2010 o 1

2 Pøedseda ZKO Šenov Otakar Spratek a všichni èlenové Vás tímto zvou na II. roèník výstavy voøíškù a psù bez PP, která se bude konat 17. dubna 2010 na cvièišti ZKO Šenov. Cvièištì se nachází u vlakového nádraží Šenov. Pokud se chcete se svým pejskem pøihlásit, budou pøihlášky na našich internetových stránkách nebo každou nedìli dopoledne si budete moci vytištìnou pøihlášku vyzvednout pøímo v areálu ZKO Šenov. II. roèník výstavy Šenovská tlapka Pro dìti i pejsky pøihlášené na výstavu jsou pøipraveny rùzné kategorie a soutìže napø. nejlepší psí kousek, dítì a pes, strašidýlko Emílek a další. Pøijïte si užít legraci, podívat se na pejsky rùzných ras a ukázat i toho svého pejska. Výstava zaèíná v 9 hodin. Ti, kdo se pøihlásí s pejskem na výstavu, musí pøijít mezi 7.30 až 8.45 hod. na pøejímku psù budou zde kontrolovány oèkovací prùkazy pejskù. K obèerstvení budou pøipraveny samé dobroty a v pøestávce se pøedstaví také místní hasièi. Vítìz 1. roèníku naší soutìže: køíženec ajny. Repríza pøedstavení divadla Propadlo Pitbul a jiné celebrity aneb Ze života slavných Divadelní soubor DIOS Propadlo z Václavovic si vás dovoluje pozvat na pøedstavení s názvem Pitbul a jiné celebrity. Toto pestré pásmo humorných scének, skeèù a písnièek je naším nejnovìjším divadelním poèinem. Domníváme se, že našim domácím pøíznivcùm nemusíme dlouze pøedstavovat soubor, jehož tradice èítá již více než dvì desítky let, a který dùslednì vychází ze své vlastní autorské tvorby. Také nejnovìjší pásmo pochází z pera našeho režiséra Stanislava Koláøe. Aèkoliv se skládá z rùznorodých èástí, všechny spojuje jedno ústøední téma kultu slavných osobností. I když si z celebrit dìláme trochu legraci, náš humor je k nim laskavý a shovívavý. Osten naší satiry spíše míøí k nadmìrné bulvarizaci našeho spoleèenského a politického života, k až pøehnanému kultu slavných, na nìmž se pøiživují nejrùznìjší paparazziové a novináøi bulvárních plátkù. Vìøíme, že se pobavíte stejnì, jako pøi našich pøedchozích pøedstaveních, a srdeènì vás zveme do sálu restaurace Èepaník 16. dubna v hodin. Více se dozvíte na internetové stránce Pozvání na pietní akt Obecní úøad Václavovice zve obèany k úèasti pøi uctìní památky bojovníkù za svobodu v rámci oslav ukonèení 2. svìtové války. Pietní akt se uskuteèní v úterý 4. kvìtna 2010 v hod. u pomníku padlých na ul. Obecní. 2 o Václavovický informátor è. 2 / 2010

3 Nebezpeèný a velkoobjemový odpad Vážení obèané obce VÁCLAVOVICE, firma.a.s.a., spol. s r.o. ve spolupráci s Obecním úøadem pro vás v souladu s požadavkem zákona o odpadech è. 185/2001 Sb. a obecnì závaznou vyhláškou organizuje sbìr nebezpeèného odpadu, velkoobjemového odpadu a výkup papíru formou pojízdné sbìrny. Pojízdná sbìrna bude pøistavena v termínu a na tìchto stanovištích: SOBOTA POJÍZDNÁ u prodejny za Olšinou toèna u Dvora cementárna (u hangáru) u restaurace Èepaník vodojem V této sbìrnì mùžete bezplatnì odevzdat nebezpeèné odpady: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi zneèištìné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštìdla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmaš ovací pøípravky, zbytky barev, lakù, øedidel, pryskyøic a lepidel vèetnì nádob, záøivky, výbojky, teplomìry, prošlé léky a zdravotnický materiál, prùmyslové hnojiva, jedy, zbytky postøikù proti škùdcùm, televizory, elektrotechnický odpad, chladnièky, mrazáky, atd. STÁLÁ u Obecního úøadu Na tomto stanovišti mùžete odložit i velkoobjemový odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, praèky, ohøívaèe, bojlery apod., pneumatiky. Dále bude na tomto stanovišti probíhat výkup èistého papíru..a.s.a., spol. s r.o., provozovna Ostrava; ul. rýdecká 740; pošta Vratimov; tel. è.: , fax è.: Obec Václavovice a Klub èeských turistù Horní Datynì zvou všechny pøíznivce turistiky a cyklistiky na 24. roèník POCHODU KOLEM VÁCLAVOVIC a CYKLOJÍZDU SLEZSKÁ BRÁNA v sobotu 1. kvìtna 2010 Start: hod. na høišti u školní družiny Cíl: v místì startu Pìší trasy: 15 km pro mládež a dospìlé 5 km pro rodièe s malými dìtmi Cyklojízda: 20 km a 50 km Startovné: dobrovolné. Obèerstvení v cíli zajištìno. Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospìlých! Restaurace Èepaník s pizzerií poøádá v pátek 30. dubna 2010 v hod. TRANVESTISHOW Vstupné 180, Kè. Pøedprodej vstupenek Restaurace Èepaník tel !!!STOP PET lahvím!!! se zaøízením na doúpravu pitné vody espring Odpadá nákup, manipulace, skladování a likvidace PET lahví nebo barelù! Získáte èerstvou, nedestilovanou vodu lahodné chuti pouhým otoèením kohoutku! Výhoda výraznì nižší cena za litr kvalitní èisté vody než v obchodní síti! tel.: Václavovický informátor è. 2 / 2010 o 3

4 Pozvánka na výstavu meditativních obrazù P. Stanislava Weigela Cesta ke Kráse v kostele sv. Václava ve Václavovicích od do Vernisáž výstavy bude v sobotu v 18 hodin, mše sv. v 19 hodin Vernisáž bude spojena s promítáním hudebního pásma Krása Stvoøení. Výstava je otevøena vždy ve støedu a v nedìli v èase bohoslužeb (pøed a po bohoslužbách) Možnost zakoupení obrazù a knih autora. Zve farnost Šenov u Ostravy spolu s autorem výstavy Naše pìkná dìdina Václavovice pìkná dìdina až na kouøe z komína. Málo z komínù, tak i z ohòù, které málo nìkým pohnù. Pìstujem si bronchitidu, není tady vùbec klidu. Sekaèky a rádia, to též na klidu nepøidá. Rádio sousedù vøeští, až mi z toho hlava tøeští. A tak poøád dokola, kdo koho spíš udolá? OBÈANKA Z VÁCLAVOVIC Burza obleèení Èlenky sboru dobrovolných hasièù ve Václavovicích vás srdeènì zvou na tradièní burzu obleèení, obuvi, sportovních potøeb a dalších vìcí, kterou uskuteèní takto: v pátek 21. kvìtna 2010 od 8 hod. do 18 hod. pøíjem vìcí k prodeji v sobota 22. kvìtna 2010 od 8 hod. do 16 hod. p r o d e j v pondìlí 24. kvìtna 2010 od 8 hod. od 17 hod. vyúètování a výdej vìcí Na váš zájem a návštìvu v kulturní místnosti Obecního úøadu ve Václavovicích se v uvedenou dobu upøímnì tìšíme. 4 o Václavovický informátor è. 2 / 2010

5 Zmìna ve sbìru PET lahví V minulém roce ukonèila svou èinnost fa Vacek corporation s.r.o., která provádìla svoz a sbìr PET lahví u rodinných domkù v naší obci. Od tuto službu zajiš uje Obecní úøad ve Václavovicích. Svozy se provádìjí vždy 1. až 3. pracovní den v mìsíci a prázdné pytle se dodávají po odebrání plných, u branky nebo v místì vašich popelnic. Zápis dìtí do mateøské školy Zápis dìtí do Mateøské školy Václavovice, Obecní è. 394 se uskuteèní ve ètvrtek 15. dubna 2010 od 8.00 hod. v budovì MŠ. Obèanský prùkaz a rodný list dítìte pøineste s sebou. Tìšíme se na Vás. ZŠ a MŠ Václavovice Webové stránky obce K konèí naše spolupráce s webmasterem Ing. Lukášem Lipinou, z dùvodu jeho pracovního vytížení, dìkujeme mu za jeho dlouholetou èinnost. Žádáme obèany, kteøí by byli ochotni pomoct pøi údržbì a tvorbì webových stránek obce, aby se pøihlásili na OÚ. Tel.: , e- mail: Oèkování psù Oèkování psù probìhne ve støedu 21. dubna 2010, Cena 150, Kè (prodloužená platnost oèkování na 2 roky), oèkovací prùkazy s sebou, psa opatøete náhubkem. Oèkování provede MVDr. Miklík (tel. è ). Obecní úøad: hod. Koncert Evy a Vaška V pátek 21. kvìtna 2010 se uskuteèní v hod. koncert EVY A VAŠKA v areálu školního høištì u Školní družiny ve Václavovicích. Obecní úøad Martin Šedina, Michael Lollok Václavovice Zateplování RD, montáž sádrokartonu, pøíèky, podhledy, pùdní vestavby, rekonstrukce bytù, obklady, dlažba, zednické práce. Tel.: , V PÁTEK SE ZNOVU OTEVÍRÁ Hospùdka u Šillerù ulice Za Olšinou Provozní doba: Úterý pátek: hod. Sobota a nedìle: hod. Teplá jídla, kuleèník, venkovní terasa. Zve Vás Rùžena s Markétou Václavovický informátor è. 2 / 2010 o 5

6 X TRA HAIR STUDIO VERONIQUE PÁNSKÉ DÁMSKÉ DÌTSKÉ KADEØNICTVÍ Provozní doba: PO zavøeno ÚT ÈT: hod., objednávky hod. PÁ: pouze objednávky SO: pouze objednávky Nabízíme: barvení tón v tónu, melírování vlasù odrostlých, melírování, METRO X, pøedpigmentace vlasù šedivých, pøelivy, svatební úèesy a spol. úèesy, extravagantní støihy, styling, prodlužování vlasù. Pro každého klienta malé obèerstvení zajištìno. ZDRAVÉ VLASY JSOU ZÁKLAD KRÁSY AKCE!! Využijte naší NABÍDKY 10 % sleva na melír v mìsíci dubnu!! Nacházíme se v prostorách Šenovské dopravní spoleènosti, ul. Tìšínská 288, Šenov, žlutá budova pod šenovskými mlýny. Na Vaši osobní návštìvu se tìší Veronika Nováková, nebo se mùžete objednat na tel. è.: Automatické závlahové systémy zn. Hunter, K-Rain, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky. Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì jarní nebo celoroèní údržby. Likvidace døevin a štìpkování. Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 5t, 1,5t). Možnost zapùjèení štìpkovaèe, vertikutátoru. GASIP INTEPS s.r.o., rýdecká 338, ŠENOV, Tel o Václavovický informátor è. 2 / 2010

7 Provádím vodoinstalační a topenářské práce Miroslav Jaška, Václavovice Tel Pneuservis RS Roman Šamu, Ve strži 208, Šenov u Ostravy Mob.: , OTEVÍRACÍ DOBA: Po Pá: 8 17 hod.; So: 8 12 hod. Pøípadnì jiný èas dle telefonické domluvy. KOMPLETNÍ PNEUSERVISNÍ SLUŽBY. PRODEJ PNEU A DISKÙ. KOMPLETNÍ PØEZUTÍ PLECH. 400, VÈETNÌ VYVÁŽENÍ Prodej, servis, instalace satelitní techniky a antén, prodej karet do satelitù a audiovizuální techniky za výhodné ceny. Satelitní komplety s èeskými programy již od 2 190, Kè. Tomáš Müller Pod Køížem 501, Václavovice Tel.: HLEDÁTE SERIOZNÍ PØIVÝDÌLEK? ZAVOLEJTE Václavovický informátor è. 2 / 2010 o 7

8 Pila Kaòovice s.r.o. Bruzovice 229 nabízí štípané PALIVOVÉ DØEVO ceny jsou uvedeny s DPH za volnì sypaný prostorový metr délka 25 a 33 cm MÌKKÉ 700, Kè TVRDÉ 1 100, Kè pøi odbìru 10 prms (plná traktorová vleèka) doprava do 10 km zdarma; dále prodáváme stavební øezivo hranoly, fošny, prkna tel , AUTODOPRAVA Obecní úøad nabízí dopravu Avií: dovozy štìrku, písku a dalších sypkých materiálù a mulèovací kùry pøistavení kontejnerù s možností odvozu odpadu na skládku Objednávky pøijímá p. Nytra tel Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem M t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadìžda Baèová. Rozšiøuje Èeská pošta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Grafická úprava, technická redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Miloš Computer Graphics, 8 o Václavovický informátor è. 2 / 2010

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù Èíslo 3 17. 4. 2013 Upozornìní obecního úøadu Od 1. 4. 2013 jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Pálení suchých rostlinných materiálù

Pálení suchých rostlinných materiálù Èíslo 4 15. 7. 2011 Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více