Sociální práce a poradenství pro obèany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální práce a poradenství pro obèany"

Transkript

1 Èíslo Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí, doplatek na bydlení, pøíspìvek na péèi), které døíve vyøizoval Magistrát mìsta Ostravy. S tím pøešla také èást sociální práce, která byla svázána s dávkovou agendou a spoèívala pøedevším v provádìní sociálního šetøení k urèitému druhu dávky. Vzhledem k tomu, že sociální práci nelze zúžit pouze na provádìní sociálního šetøení ve spojení s dávkami, byla do legislativy zapracována koncepèní zmìna. Na základì této zmìny získal Magistrát mìsta Ostravy novou kompetenci spoèívající v zajištìní komplexní sociální práce. Cílem této práce je aktivnì vyhledávat klienta v jeho pøirozeném prostøedí a pomáhat mu pøi orientaci a øešení v komplikovaných sociálních situacích. Sociální pracovník již není zatížen rozhodováním o dávkách, jejich výplatou ani kontrolou, a má tedy dostateèný èasový prostor k pøímé práci s klienty. V rámci své pracovní náplnì bude sociální pracovník napø.: pomáhat pøi orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popøípadì pøi výbìru vhodné sociální služby (napø. peèovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehèovací služby), poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (napø. dávky dùchodového a nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením), poskytovat administrativní pomoc pøi vyplòování nebo kontrole žádostí o rùzné typy dávek, poskytovat pomoc pøi vyøizování osobních dokladù, pomáhat pøekonávat problémy s hledáním èi udržením zamìstnání (napø. pomoc pøi sestavení životopisu, výbìru vhodného zamìstnání, hledání vhodné agentury práce), asistovat pøi nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (napø. využívání karty sociálních systémù, hospodaøení s finanèními prostøedky), pomáhat pøi øešení finanèních problémù (napø. doprovod na jednání s vìøiteli, sjednávání splátkového kalendáøe, pomoc pøi zajištìní kontaktu s exekutory), poskytovat kontakty a zprostøedkovávat jednání se Upozornìní specializovanými poradnami (napø. poradna pøi finanèní tísni), øešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, poskytovat poradenství pro osoby propuštìné z výkonu trestu odnìtí svobody. Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a není možné podat absolutní výèet oblastí pomoci sociálního pracovníka. Doporuèujeme proto, abyste se obrátil(a) s žádostí o informaci, pomoc èi spolupráci na Magistrát mìsta Ostravy, odbor sociálních vìcí, školství, sportu a volnoèasových aktivit, oddìlení sociální práce a metodiky, 30. dubna 3130/2d, Ostrava. Pro správní obvod obce Šenov zajiš uje komplexní sociální práci: Mgr. Dita Bernátová, telefon , Mgr. Martina Škovránová, tel.: , Možnost osobní konzultace v malé kulturní místnosti OÚ, každé první pondìlí v mìsíci od 9 12 hod. Od jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2012, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na OÚ. Obecní úøad Václavovický informátor è. 2 / 2012 o 1

2 DIOS Propadlo Václavovice Vás zve na pøedstavení vlastní autorské komedie s názvem Tøetí stupeò povodòové pasivity KDE: Václavovice, Restaurace Èepaník KDY: Pátek v 19:30 hodin Sbor dobrovolných hasièù Václavovice DEN ZEMÌ 2 o Václavovický informátor è. 2 / 2012 Sbor dobrovolných hasièù Václavovice Èlenové sboru dobrovolných hasièù Václavovice poøádají, již tradièní STAVÌNÍ MÁJE aneb A žije ilipojakubská noc v sobotu 30. dubna 2012 v hodin na hasièském cvièišti vedle Hasièské zbrojnice. Budeme rádi, když pøijdete pøiložit ruku k dílu a dobøe se pobavit. Kdo pøijde v èarodìjnickém kostýmu obdrží sladkou nebo tekutou pozornost. O zábavu a obèerstvení bude postaráno. Moc se na Vás tìší Václavoviètí hasièi Èlenové Sboru dobrovolných hasièù ve Václavovicích pøipravili pro místní ZŠ a MŠ Den Zemì. Akce se bude konat v pátek 27. dubna 2012 od 8 do 11 hodin na hasièském cvièišti vedle hasièské zbrojnice. Dìti se seznámí s dovednostmi a znalostmi dobrovolných hasièù a také budou mít možnost prohlédnout si techniku hasièù profesionálù. Tito profesionálové dìtem také v závìru akce pøedvedou simulaci zásahu vyproštìní osob z havarovaného vozu a simulaci zásahu na hoøící automobil. Doufáme, že nám bude pøát poèasí a všechny srdeènì zveme, aby se pøišli na tuto akci podívat. Sližová Pavlína, starostka SDH Václavovice. SBÌR ŽELEZNÉHO ŠROTU TJ SOKOL VÁCLAVOVICE poøádá ve ètvrtek sbìr železného šrotu. Prosíme obèany, aby šrot nechali pokud možno v zahradách a informovali zástupce TJ SOKOL na tel. èíslech: , nebo Sbìr zaène od hod. Dìkujeme Výbor TJ Sokol Václavovice

3 od Sbor dobrovolných hasièù Václavovice a Obec Václavovice ve spolupráci s Okresním sdružením hasièù v Ostravì vás srdeènì zve na 7. setkání hasièských praporù, které se bude konat v sobotu 5. kvìtna 2012 ve Václavovicích. Program: Slavnostní mše svatá Øazení slavnostního prùvodu Slavnostní prùvod do centra obce U školní družiny se uskuteèní pøivítání a zdravice hostù a ke shlédnutí bude pøipravena hasièská technika Technika bude taktéž k shlédnutí u hasièské zbrojnice K úèasti obèanù srdeènì zvou èlenové Sboru dobrovolných hasièù a zástupci naší obce. Pietní akt Obecní úøad Václavovice zve obèany k úèasti pøi uctìní památky bojovníkù za svobodu v rámci oslav ukonèení 2. svìtové války. Pietní akt se uskuteèní v pátek 4. kvìtna 2012 v hod. u pomníku padlých na ul. Obecní. OÚ Václavovice Obec Václavovice a Klub èeských turistù Horní Datynì zvou všechny pøíznivce turistiky a cyklistiky na 26. roèník POCHODU KOLEM VÁCLAVOVIC a CYKLOJÍZDU SLEZSKÁ BRÁNA v úterý 1. kvìtna 2012 Start: 7:30 9:00 hod. na høišti u školní družiny Cíl: v místì startu Pìší trasy: 15 kmpro mládež a dospìlé 6 km pro rodièe s malými dìtmi Cyklojízda: 25 km a 50 km Startovné: dobrovolné Obèerstvení na trase a v cíli zajištìno. Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospìlých osob! Úèast na vlastní nebezpeèí! Podìkování Dìkujeme všem spoluobèanùm, kteøí se zúèastnili posledního rozlouèení se zesnulou paní Anastázií Suchou Zarmoucená rodina Výstava malíøe Josefa Novického U pøíležitosti 85. narozenin pana Josefa Novického se bude konat výstava ve dnech kvìtna 2012 v kulturní místnosti Obecního úøadu Václavovice. Podrobnìjší informace budou zveøejnìny pøed zahájením akce. Obecní úøad Svoz odpadù Vážení obèané obce Václavovice, firma.a.s.a., spol. s r.o. ve spolupráci s Obecním úøadem pro Vás v souladu s požadavkem zákona o odpadech è. 185/2001 Sb. a obecnì závaznou vyhláškou organizuje sbìr nebezpeèného odpadu, velkoobjemového odpadu a výkup papíru formou pojízdné sbìrny. Pojízdná sbìrna bude pøistavena v termínu a na tìchto stanovištích: POJÍZDNÁ: ; 1. u prodejny za Olšinou ; 2. prostranství u høbitova (zmìna) ; 3. cementárna (u hangáru) ; 4. u restaurace Èepaník ; 5. vodojem V této sbìrnì mùžete bezplatnì odevzdat nebezpeèné odpady: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi zneèištìné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštìdla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmaš ovací pøípravky, zbytky barev, lakù, øedidel, pryskyøic a lepidel vèetnì nádob, záøivky, výbojky, teplomìry, prošlé léky a zdravotnický materiál, prùmyslové hnojiva, jedy, zbytky postøikù proti škùdcùm, televizory, elektrotechnický odpad, chladnièky, mrazáky, atd. STÁLÁ: ; u Obecního úøadu Na tomto stanovišti mùžete odložit i velkoobjemový odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, praèky, ohøívaèe, bojlery apod. pneumatiky Dále bude na tomto stanovišti probíhat výkup èistého papíru..a.s.a., spol. s r.o., provozovna Ostrava, ul. rýdecká 740, pošta Vratimov, tel. è.: , fax è.: Václavovický informátor è. 2 / 2012 o 3

4 Kalendáø klubu TJ Sokol Václavovice 4 o Václavovický informátor è. 2 / 2012

5 Oèkování psù Oèkování psù probìhne ve støedu 2. kvìtna 2012 Obecní úøad: hod hod. Cementárna: hod hod. Èepaník: hod hod. Oèkování provede MVDr. Miklík, tel. è Cena: 150, Kè. Pes má být opatøen náhubkem. PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY GARÁŽOVÁ VRATA od Kè. Výklopná, dvoukøídlá, sekèní, rolovací. Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace døeva. Doplòková výbava. Provádíme i montáže. BAROSTAV s. r. o. Padlých hrdinù 171/26, Havíøov-Životice Ploty Provedeme pletivové, døevìné, zdìné oplocení Vašeho pozemku. Brány, branky. Kvalitnì a levnì. Tel.: asády a zateplení Opravy, nátìry, zateplení fasády Vašeho domu od certifikované firmy Kvalitnì a levnì. Tel.: Zámková dlažba Pøíjezdové a pøístupové cesty k Vašemu domu. Kvalitnì a levnì od certifikované firmy. Tel.: PLOTY PLETIVO Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, prùmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svaøovaných pletiv, svaøovaných panelù, pletivové branky a brány nebo svaøovaná výplò. Pøi objednávce montáže sleva 30 % na naše okrasné døeviny. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè/kus. Široký výbìr okrasných døevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. Hrabovská 5/39, Ostrava-Nová Bìlá, Otevírací doba: Po Pá 8:00 16:00 hod. Tel.: , Rozvoz po celé ÈR. DOPRAVA ZDARMA pøi celkovém nákupu nad Kè. Václavovický informátor è. 2 / 2012 o 5

6 Nabídka letní dìtské rekreace stanový tábor Nadìjov letos na téma KnQflíkQvá válka Poøadatel: Dùm dìtí a mládeže Vratimov. Tel , ; Místo konání: louka Nadìjov, Lukavec u ulneka, GPS: N; E Cena poukazu: 3.800, Kè (na 14 dní!!!). Cena obsahuje vše vèetnì dopravy, stravy 5x dennì a pojištìní. Je možné žádat o pøíspìvek odborù! Odjezd ; Návrat Nadìjov se pøedstavuje Dostáváte do rukou nabídku na Letní dìtský tábor, poøádaný DDM Vratimov na táborové základnì PS Mír Vratimov v Lukavci u ulneka. Stanová základna (døevìné podsady) je umístìna v krásném a klidném údolí uprostøed lesù v Oderských vrchách blízko ulneka. Na louce jsou pevné stavby jen ošetøovna, hospodáøský sklad a jídelna, není zde pøívod elektøiny. Všechny další stavby se staví na zaèátku prázdnin a bourají se na jejich konci. Je to tedy pøesnì ten starý poctivý tábor, jaký si užívaly dìti v 70. èi 80. letech. Pobyt je urèen pro dìti od 8 do 16 let, mladší dìti je možno pøihlásit po dohodì s hlavním vedoucím (dítì zvládá základní osobní hygienu a èásteènì se podílí i na chodu tábora a pøípravì stravy). Celotáborová hra KnQflíkQvá válka v sobì skrývá mnoho dobrodružství, her, zábavy, humoru, ale i pouèení a získání nových dovedností. O pohodu a bezpeèí dìtí se stará personál tábora, který je sestaven jak ze starších pracovníkù s mnohaletými zkušenostmi, tak z mladých aktivních lidí, plných elánu. Vyskytnou-li se pøesto bìhem tábora závažné skuteènosti, týkající se dítìte, rodièe jsou neprodlenì informováni na tel. èíslo, uvedené v pøihlášce. Povinné položky vybavení dítìte (podmínka pro pøevzetí na tábor): spací pytel, dobrá obuv (1x pevná obuv, tenisky, sandále), pláštìnka + gumáky, baterka, jídelní souprava (ešus). Veškeré další informace o našich táborech Vám rádi poskytneme prostøednictvím osobní schùzky nebo na webových stránkách DDM Vratimov, nebo na tel. èísle , nebo na Skype ree fireman. Radek Pinïa Volný hlavní vedoucí tábora. Prodej, servis, instalace satelitní techniky a antén, prodej karet do satelitù a audiovizuální techniky za výhodné ceny. Bezpeènostní systémy do domù, bytù, garáží a aut. Kontakt: Tomáš Miller, Pod Køížem 501, Václavovice, tel.: Výživový program Vím jak jím odbourání odpadních látek v celém tìle úbytek hmotnosti 5 8kg za 42 dní žádná dieta, žádné hladovìní tìlesná a duševní vyrovnanost žádná ztráta svalové hmoty snadná vlastní kontrola, žádný jojo efekt Kontakt pro informaèní schùzku Jana Kovaøíková Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem M t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadìžda Baèová. Rozšiøuje Èeská pošta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Grafická úprava, technická redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Miloš Computer Graphics 6 o Václavovický informátor è. 2 / 2012

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù Èíslo 3 17. 4. 2013 Upozornìní obecního úøadu Od 1. 4. 2013 jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

Pálení suchých rostlinných materiálù

Pálení suchých rostlinných materiálù Èíslo 4 15. 7. 2011 Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA Nouzové tlaèítko pro seniory a osoby zdravotnì handicapované Mìstská policie Ostrava vypracovala projekt, zamìøený do oblasti prevence u seniorù a osob tìlesnì èi jinak zdravotnì postižených. Ti jsou jednou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Z listopadových pranostik

Z listopadových pranostik Králický zpravodaj 11/2006-1 Listopad 2006/èíslo 11 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Výsledky voleb do Mìstského zastupitelstva Králíky pro následující volební období Poøadí jednotlivých stran podle

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více