Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù"

Transkript

1 Èíslo Upozornìní obecního úøadu Od jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve Václavovicích. Oèkování psù probìhne v sobotu 27. dubna 2013 Obecní úøad: hod. U cementárny: hod. Èepaník: hod. Oèkování provede MVDr. Miklík tel.: Cena: 150 Kè (úèinnost oèkování 2 roky) Pes by mìl být opatøen náhubkem. Èlenové Sboru dobrovolných hasièù ve Václavovicích pøipravili pro místní ZŠ a MŠ Den Zemì. Sbor dobrovolných hasièù VÁCLAVOVICE Akce se bude konat v pátek 26. dubna 2013 od 8 do 11 hodin na hasièském cvièišti vedle hasièské zbrojnice. Dìti se seznámí s dovednost mi a znalost mi dobrovolných hasièù a také budou mít možnost prohlédnout si techniku hasièù profesionálù. Doufáme, že nám bude pøát poèasí a všechny srdeènì zveme, aby se pøišli na tuto akci podívat. Sližová Pavlína, starostka SDH Václavovice Pietní akt Obecní úøad Václavovice zve obèany k úèasti pøi uctìní památky bojovníkù za svobodu v rámci oslav ukonèení 2. svìtové války. Pietní akt se uskuteèní v pátek 3. kvìtna 2013 v hod. u pomníku padlých na ul. Obecní. OÚ Václavovice Komunální odpad Vážení obèané obce VÁCLAVOVICE, firma.a.s.a., spol. s r.o. ve spolupráci s Obecním úøadem pro Vás v souladu s požadavkem zákona o odpadech è. 185/2001 Sb. a obecnì závaznou vyhláškou organizuje sbìr nebezpeèného odpadu, velkoobjemového odpadu a výkup papíru formou pojízdné sbìrny. Pojízdná sbìrna bude pøistavena v termínu a na tìchto stanovištích: 4. kvìtna 2013 POJÍZDNÁ: u prodejny za Olšinou toèna u dvora cementárna (u hangáru) u restaurace Èepaník vodojem V této sbìrnì mùžete bezplatnì odevzdat nebezpeèné odpady: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi zneèištìné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštìdla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmaš ovací pøípravky, (pokraèování na str. 2) Václavovický informátor è. 3 / 2013 o 1

2 Komunální odpad (pokraèování ze str. 1) zbytky barev, lakù, øedidel, pryskyøic a lepidel vèetnì nádob, záøivky, výbojky, teplomìry, prošlé léky a zdravotnický materiál, prùmyslové hnojiva, jedy, zbytky postøikù proti škùdcùm, televizory, elektrotechnický odpad, chladnièky, mrazáky, atd. STÁLÁ: u Obecního úøadu 2 o Václavovický informátor è. 3 / 2013 Na konci roku 2012 se konala v hospùdce U Šillerù ve Václavovicích valná hromada Klubu èeských turistù Horní Datynì. Spolku se 120 èleny i mimo Vratimov a Horní Datynì, vèetnì Václavovic. Nikoliv náhodou používá podnázev Slezská brána. Sešlo se pøes 50 èlenù. Zhodnotili úspìšný rok Dílèí akce na pìších trasách, kolech, lyžích, lodích, v jeskyních, na zimním táboøení, prázdninových pobytech, nelze vyjmenovávat. A do køíže: dìti, mládež, rodiny, dospìlí, senioøi. Každý si vybere vhodné akce! A smíøí se s tím, že všechno není pro všechny. Jedna z akcí poøádaná václavovickými turisty je Pochod okolo Václavovic a cyklojízda Slezská brána. Akce se stala jednou z velkých v MS kraji s úèastí nìkolika stovek pochodníkù a cyklistù. I letos 1. kvìtna vyrazíme po 37.(!) na trasy v okolí a èeká nás i vás nìkolik novinek. Obecnímu úøadu ve Václavovicích patøí podìkování za podporu této akce. Na výroèní valné hromadì KÈT byla výjimeèným momentem výzva a schválení daru k podpoøe výstavby Bezruèovy chaty KÈT na Lysé hoøe. Èlenové KÈT Horní Datynì schválili a odeslali dar Kè. Na tomto místì sdìlení, že dalších Kè vìnovalo mìsto Vratimov a struènou informaci o stavu na vrcholu Lysé hory. Bezruèova chata KÈT se zaèala stavìt v èervenci (Souèasnì probíhá výstavba chaty spol. AK 1324 v blízkosti chaty KÈT.) Do listopadu byly (ve skále!) vykopány základy pod celou chatu a vystavìn suterén až po stropní železobetonovou desku vlastnì podlahu pøízemí. Souèasnì do výkopù uložena vodohospodáøská a další nutná zaøízení. Hodnì toho vidìt není. Suterén byl pøisypán na severní stranì tak, aby kolem Na tomto stanovišti mùžete odložit i velkoobjemový odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, praèky, ohøívaèe, bojlery apod. pneumatiky Dále bude na tomto stanovišti probíhat výkup èistého papíru..a.s.a., spol. s r.o., provozovna Ostrava ul. rýdecká pošta Vratimov tel.è.: , fax.è.: Turisté 2013 nìj mohla znovu procházet turistická trasa od Ostravice. V roce 2013 chceme postavit nadzemní podlaží až po zastøešení. Pøedpoklad otevøení chaty je v létì Nejen Lysou horou žije Klub èeských turistù. Hned na Nový rok se turisté sešli znovu ve Václavovicích na akci zvané Novoroèní ètyølístek. Je to první akce pro obèany sdružení Slezská brána v každém novém roce. Popøáli jsme si úspìšný rok 2013, hodnì turistických kilometrù a poznání. Zahráli a zazpívali kamarádi na kytary, bendžo, harmoniku Na sbírku ke zøízení turistických tras pro zdravotnì postižené vozíèkáøe, bylo darováno a odesláno Kè. Stejnì tak se sešli turisté na 50 místech v republice. A celorepublikový výtìžek sbírky je urèen pro vozíèkáøskou t rasu v našem kraji. Správnì v Rehabilitaèním ústavu v Hrabyni. Inu naplòování programu Turistika pro všechny. Jejího otevøení se urèitì zúèastníme. Jan Sládek, pøedseda KÈT Slezská brána, Horní Datynì Veøejná sbírka na obnovu Bezruèovy chaty na Lysé hoøe Po mnohaletém úsilí se koneènì podaøilo získat souhlas obnovit Bezruèovu chatu na Lysé hoøe. Pøípravné práce již byly zahájeny. Obracíme se proto na vás s prosbou o pøíspìvek. Pøispìjte, prosím, dle svých možností na tento významný projekt. Investorem stavby je Klub èeských turistù. Rozpoètové náklady èiní asi 30 mil. korun. inanèní pøíspìvek je možné poskytnout: 1. Pomocí dárcovské SMS: na èíslo se zašle tato zpráva: DMSmezeraGIGULA. Cena DMS je 30 Kè, z toho pøíspìvek pro Bezruèovu chatu èiní 27 Kè. Gigula je název Lysé hory. 2. Bankovním pøíkazem: na transparentní úèet u Raiffeisenbank: /5500 Pro identifikaci mùžete uvést jako variabilní symbol své rodné èíslo nebo IÈ firmy. 3. Darovací smlouvou: pro ty, kteøí chtìjí vyjádøit své podmínky pro dar, je možné pøipravit darovací smlouvu pro KÈT. V tomto pøípadì se prosím spojte: na telefonním èísle: nebo na Každému dárci (kromì dárcovských SMS) vystavíme na požádání doklad o poskytnutém daru pro vaše daòové pøiznání. Každý dárce, který zašle èástku Kè a více, bude navždy zveøejnìn na tabuli cti v nové chatì. Informace o stavu sbírky budou uvádìny na webu: další informace lze nalézt na webu Klub èeských turistù, oblast Moravskoslezská

3 Ekologizace kotlù na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostøedí Èeské republiky uèinili další krok ke zlepšení kvality o- vzduší v Moravskoslezském kraji. Cílem Spoleèného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostøedí je snížení zneèištìní ovzduší z malých spalovacích zdrojù do tepelného výkonu 50 kw, tzv. lokálních topeniš využívajících tuhá paliva. Rada kraje dne schválila vyhlášení 3. SPOLEÈ- NÉ VÝZVY k podávání Obec Václavovice a Klub èeských turistù Horní Datynì zvou všechny pøíznivce turistiky a cyklistiky na 27. roèník POCHODU KOLEM VÁCLAVOVIC a CYKLOJÍZDU SLEZSKÁ BRÁNA ve støedu 1. kvìtna 2013 Start: hod. na høišti u školní družiny Cíl: v místì startu Pìší trasy: 18 km pro mládež a dospìlé 7 km pro rodièe s malými dìtmi Cyklojízda: 20 km a 50 km Startovné: dobrovolné Obèerstvení na trase a v cíli zajištìno. Turistické známky a nálepky. Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospìlých osob! Úèast na vlastní nebezpeèí! žádostí o poskytnutí dotace. Pøedmìtem dotace je výmìna stávajících ruènì plnìných kotlù na tuhá paliva za nové úèinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK. Novým podporovaným kotlem se rozumí kotel: splòující mezní emisní úrovnì a minimální úèinnost dle ÈSN EN 303-5, emisní tøídu 3 s max. výkonem 50 kw t, na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatnì na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy), s plnì automatickým pøikládáním, který neumožòuje bez úprav ruèní pøikládání a jeho výrobce èi prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagaèní materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.). Jakékoliv úpravy kotle podpoøeného v rámci Programu týkající se možnosti ruèního pøikládání se považují za porušení rozpoètové káznì ve smyslu èl. XIII. bodu 3. Programu. Výše finanèní dotace èiní maximálnì Kè na jeden nový úèinný nízkoemisní automatický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu a souèasnì nesmí pøesáhnout výši uznatelných nákladù projektu. Termín podání žádosti o dotaci je nejpozdìji dne ve hod., nebo dne, kdy celková výše prostøedkù alokovaná pro výzvu bude vyèerpána souètem všech došlých žádostí o dotaci, nastane-li tento den døíve. Žadatelem o dotaci mùže být: 1. Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popø. vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domì, a to za pøedpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníkù vìtšinového podílu na rodinném domì. 2. Manžel/ka, jenž/ jež má rodinný dùm, popø. bytovou jednotku v takovémto rodinném domì, popøípadì podíl na takovémto rodinném domì, ve spoleèném jmìní manželù, a to za pøedpokladu písemného souhlasu druhého z manželù a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníkù vìtšinového podílu na pøedmìtném rodinném domì s realizací projektu. Žádosti je možno podat osobnì v úøedních hodinách na podatelnì Krajského úøadu Moravskoslezského kraje na podacím místì: Moravskoslezský kraj, 28. øíjna 117, Ostrava. Bližší informace: webové stránky Moravskoslezského kraje Ing. Simona Barteèková, tel , Václavovický informátor è. 3 / 2013 o 3

4 Postaráme se o vaši zahradu Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníkù! pøímo na místì zdarma zhodnotí stav a navrhnou potøebné úpravy kalkulaci provedou i v nìkolika cenových variantách kreativita a zohlednìní jedineènosti místa je samozøejmostí Nabízíme: Zakládání nových trávníkù (dovoz zeminy a substrátù, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetøení hnojivy a selektivními herbicidy). Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníkù). Sadové a jemné terénní úpravy. Výsadbu a péèi o døeviny a keøe (prùklesty a omlazení keøù, pøihnojování keøù a stromù, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromù, likvidaci paøezù frézováním, odstranìní náletù a výmladkù). Realizaci zahrad od zpracování návrhù až po výsadbu, popø. následnou údržbu. Provádíme: Výstavbu a rekonstrukci chodníkù, drobné asfaltování. Opravy sekaèek a jejich servis. Vaši zahradu mùžeme vybavit: Rùznými druhy pergol, zahradních altánù, popø. lavièek. Ploty a zídkami dle vašich požadavkù. Typizovanými dìtskými prvky. Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: TS a.s., 17. listopadu 910, rýdek-místek, tel.: , , N A Š E S L U Ž B Y P R O V A Š I P O H O D U! 4 o Václavovický informátor è. 3 / 2013 Chcete se nauèit øídit? Autoškola manželé Marenèákovi nabízí kvalitní pøípravu na závìreèné zkoušky v Ostravì. Po dohodì jízdy z místa bydlištì ve Václavovicích a okolí. Pøijïte, rádi Vám pøedáme své dlouholeté zkušenosti Kè za 28 hod. jízd, teorii a první závìreènou zkoušku je možno uhradit ve ètyøech splátkách! Informativní schùzka probíhá každý ètvrtek v hod. v kulturní místnosti obecního úøadu ve Václavovicích. Bližší informace na tel KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330 Kè, vložkování, frézování, èištìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY... IÈ ,

5 GARÁ OVÁ VRATA, PLOTY-PLETIVA, THUJE, IVÉ PLOTY, stínící tkaniny Gará ová vrata od Kè vè. DPH. VÝKLOPNÁ, DVOUKØÍDLÁ, SEKÈNÍ Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace døeva. Pøídavné vstupní dveøe ve vratech. Vstupní dveøe do úèelových prostor. Nezateplené i zateplené. Provádíme i montá e. PLOTY PLETIVO Prodej a montá oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, svaøované sítì (svaøovaná pletiva), kované ploty, plotové panely ze svaøovaných prutù, mobilní oplocení, lesnická pletiva, chovatelská pletiva. Branky a brány. Pøi objednávce plotu vèetnì montá e SLEVA 30 % na okrasné døeviny. Pìstujeme a prodáváme THUJE a dal í okrasné døeviny. Sazenice od 10,- Kè. Stínící tkanina stínovka: Ra lový úplet zelené barvy z trvanlivého materiálu vhodný ke sní ení prùsvitnosti i prùhlednosti na plot, na pergoly, kotce. Uplatnìní má i v zahradì, také ve stavebnictví vzdu né zastínìní pøi pracích na fasádách. Více informací na: PRODEJNA/KONTAKT: Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bìlá, Mitrovice, , Tel.: , Doprava materiálu ZDARMA pøi nákupu nad 7000 Kè CHOVEJTE KØEPELKY VÍCE NA Nabízím pronájem hospùdky U illerù. Tel Prodám stavební parcelu k výstavbì RD ve Václavovicích, cca m2, v klidném prostøedí, in. sítì v místì. Informace na tel.: Václavovický informátor è. 3 / 2013 o 5

6 Rozvoz teplých a studených jídel nabízíme rozvoz grilovaných kolen a žeber, menu, pizzy a grilovaných kýt nebo celých rautù domù nebo do zamìstnání (kýty a rauty nutno objednat 4 dny pøedem). Tel.: Raut Studený raut Selské mísy svíèková roláda, tlaèenka 1 kg 315, bùèková roláda, uzené, jitrnice 1 kg 315, Šunková mísa 1 kg 229, Sýrová mísa 1 kg 249, Teplý raut Koleno s kostí 1 kg 1 6 9, každých 100g nad 1 kg 16, Koleno bez kosti 1 kg 190, Žebro 1 kg 220, Kýta s kostí 1 kg 189, Kýta bez kosti 1 kg 199, Peèené sele 1 kg 1 9 6, Peèená kachna 1 kg 189, Peèená husa 1 kg 229, Peèené kuøe 1 kg 115, Hovìzí guláš 1 kg 319, Øízeèky 50g/1 ks kuøecí (prso) 1 ks 1 7, vepøové(kotleta) 1 ks 17, Peèený kuøecí špalíèek 1 ks 1 5, (stehýnko spodní) Saláty Okurkový 1 kg 99, Šopský 1 kg 195, Ceny jsou v hotovém stavu a bez pøíloh. Smluvní ceny. Stolaøství & Dìláme: ploty, pergoly, zahradní chatky, schody, podbíjení podhledù, nábytek masiv, restaurování a øezby. Vladimír ajkoš Václavovice tel.: , , Ploty Provedeme pletivové, døevìné, zdìné oplocení Vašeho pozemku. Brány, branky. Kvalitnì a levnì. Tel.: asády a zateplení Opravy, nátìry, zateplení fasády Vašeho domu od certifikované firmy. Kvalitnì a levnì. Tel.: Zámková dlažba Pøíjezdové a pøístupové cesty k Vašemu domu. Kvalitnì a levnì od certifikované firmy. Tel.: Nová prodejna ve Vratimovì Kubiczková Vlasta Bytový textil záclony, látky, ubrusy, ruèníky, ruèníkové dorty, deky, garnyže atd. Nákupní centrum 1.p., ul. rýdecká 1094, Vratimov Po až Pá 8 12, hod. So 8 11hod. X TRA HAIR STUDIO V E R O N I Q U E KADEØNICTVÍ dámské pánské dìtské Nacházíme se v prostorách Šenovské dopravní spol., s.r.o, žlutá budova naproti ÈSAD Šenov, ul. Tìšínská 288, Šenov. (U MLÝNÙ) Provozní doba: Po-So na objednávku na tel V našem studiu provádíme tyto slyžby: Barvení tón v tónu, Wet Look Style, ColorBOOSTER Styl Kabo, KERATIN SHOT, Styl Scoot Pánské i dámské modní støihy Zimní svìží støihy Svatební a spoleèenské úèesy Pøelivy, Pøedpigmentace šedivých vlasù Melírovaní odrùstajících vlasù, Melírování rùznými technikami Výživa pro Vaše vlasy, masky Dárkové poukazy pro Vaše blízké Pro zákazníky malé obèerstvení Zdarma. PRODLUŽOVÁNÍ A ZAHUŠTOVÁNÍ VLASÙ! Vlasové poradenství zdarma Duben, kvìten 10% SLEVA NA spoleèenské úèesy Na Vaši návštìvu se tìší Veronika Nováková. Telefonicky se mùžete objednat na èísle Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem M t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadìžda Baèová. Rozšiøuje Èeská pošta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Grafická úprava, technická redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Miloš Computer Graphics 6 o Václavovický informátor è. 3 / 2013

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 115 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více