Diagram případu užití. Use Case Diagram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagram případu užití. Use Case Diagram"

Transkript

1 Diagram případu užití Use Case Diagram 1

2 Případyužití Případy užití se orientují na chování systému z vnějšího pohledu. Případ užití popisuje funkci poskytovanou systémem, která přináší viditelný výsledek pro aktora. Aktorreprezentuje libovolnou entitu, která je se systémem v interakci (uživatel, jiný systém, fyzické okolí systému). 2

3 Případy užití Případ užití popisuje chování systému tak jak je viděno z pohledu aktora. Aktořiinicializujípřípad užití, aby zpřístupnili funkcionalitu systému. Případ užití může iniciovat jiné případy užití a také získat více informací od aktorů. Když aktořia případy užití si vyměňují informace, říkáme, že komunikují. 3

4 Řídící systém mimořádných událostí Aktoři terénní pracovník, dispečer. Terénní pracovník zaznamenává událost pomocí počítače (wifi) do databáze. Dispečer vizualizuje aktuální stav události, a aktuální stav policejních a požárních aut a přiděluje zdroje (techniku, lidi). 4

5 Navigační databáze Hlášení mimořádné události Terénní pracovník Otevření mimořádné události Dispečer Přidělení zdrojů Terénní pracovník vyvolává (spouští) případ užití Hlášení mimořádné události. Tím informuje dispečera o nové mimořádné události. Odpovědí dispečera je vyvolání případu užití Otevření mimořádné události, aby událost zaznamenal a inicioval zpracování události. Dispečer získá předběžné informace o události z hlášení mimořádné události z databáze a přidělí další jednotky k řešení události tj. případ užití Přidělení zdrojů. 5

6 Textová reprezentace případu užití Atributy případu užití: Jméno - jedinečné Zúčastnění aktoři(jsou v interakci s případem užití) Vstupní podmínky pro inicializaci případu užití 6

7 Jméno případu užití Zúčastnění aktoři Hlášení mimořádné události Iniciace terénním pracovníkem, komunikace s dispečerem Tok událostí 1. TP aktivuje Hlášení mimořádné události. 2. IS odpoví formulářem k vyplnění. 3. TP vyplní formulář, stupeň důležitosti, typ, lokace,popis situace. Také popis nutných zdrojů. Odeslání formuláře. 4. IS obdrží formulář a informuje dispečera. 5. Dispečer vyhodnotí získané informace a vytvoří nový Incident v databázi pomocí případu užití Otevření mimořádné události. Dispečer vybere odpověď (akci). 6. IS potvrdí dispečerovi vybranou odpovědí. Vstupní podmínky Výstupní podmínky Požadavky kvality TP se přihlásí do IS. TP obdrželpotvrzení své zprávy a vybranou odpověď od dispečera, nebo dostal vysvětlení proč nebyla transakce zpracovaná. Zpráva od TP je potvrzena do 30 sekund. Vybraná reakce přijde do 30 sekund od odeslání dispečerem. 7

8 Vztahy komunikace Aktořia případy užití komunikují, když jsou mezi nimi vyměňovány informace. Komunikační vztahy jsou vyjádřeny plnými čarami mezi aktory a případy užití. Komunikační vztahy mezi aktorya případy užití se používají k naznačení (symbolizování) přístupu k funkcionalitě. 8

9 Vztah include Při popisu složitého systému model případu užití je také složitý a obsahuje nadbytečnosti (zbytečné opakování). Ke snížení složitosti modelu identifikujeme společné věci v různých případech užití. např. dispečeru se po stisknutí dané klávesy zobrazí mapa ulice to je možné modelovat případem užití Zobraz mapu, který je začleněn do Otevření mimořádné události. 9

10 Dva případy užití jsou propojeny vztahem (relací) include, znamená, že používají další případ užití. Vztah include se značí čárkovanou čarou, s popisem include a se šipkou označující která případ užití používá jiný případ užití. 10

11 Vztah extend Vztah extend představuje alternativní prostředkyke snížení složitosti modelu případu užití. Případ užití může rozšířit jiný případ užití přidáním událostí. Vztah extend naznačuje, že instance rozšířeného případu užití zahrnuje (za daných podmínek) chování specifikované rozšířeným (extended) případem užití. 11

12 Vztah extend Typickým příkladem pro vztah extend je specifikace výjimečného chování (exceptional behaviour). Např. síťové spojení dispečera a TP může být přerušeno kdykoli. (TP vjede do tunelu). Případ užití ConnectionDown popisuje množinu událostí, které provede systém, když je spojení přerušeno. 12

13 Případ užití ConnectionDown rozšiřuje případy užití Otevření mimořádné události a Přidělení zdrojů. Oddělením zpracování výjimky nám dovolí psát efektivnější, přehlednější a kratší kód. Čárkovaná čára směřující od výjimečného případu užití ke standardním případům užití. 13

14 Jméno případu užití Zúčastnění aktoři ConnectionDown Terénní pracovník, dispečer Tok událostí --- Vstupní podmínky Tento případ užití rozšiřuje (extends) případy užití Otevření mimořádné události a Přidělení zdrojů. Je iniciován systémem, když je ztraceno síťové spojení mezi dispečerem a terénním pracovníkem. Výstupní podmínky

15 Rozdíl mezi vazbami includea extend Rozdílem je umístění závislosti. Předpoklad, máme další nové případy užití pro dispečera, např. AktualizaceIncitentu, RelokaceZdrojů. Pokud bychom modelovali případ užití ConnectionDownpomocí include, oba nové případy užití musí vědět o include případu užití ConnectionDown. 15

16 Rozdíl mezi vazbami includea extend Při použití vazby extendpro ConnectionDown, modifikovaný musí být pouze ConnectionDown, aby pokryl dodatečné případy užití. Vyjímečnépřípady jsou většinou modelovány pomocí vazby extend. Případy užití, které popisují všeobecné chovánísdílené množinou případů užití, jsou modelovány s vazbou include. 16

17 Vztah dědičnosti Vztah dědičnosti je třetím mechanismem pro snížení složitosti modelu. Jeden případ užití může specializovat jiný všeobecnější případ užití. V našem případě, TP je žádán, aby se autentikoval před vstupem do IS. Autentizacese popsána jako všeobecný případ užití, který se může dále specializovat. 17

18 Autentizace potvrzení pravosti Zjemněníčinnosti zahrnuje autentizaci heslem nebo autentizaci kartou. 18

19 Jméno případu užití Autentizace s kartou Zúčastnění aktoři Tok událostí Zděděni z případu užití Autentikace 1. TP vloží svoji kartu do rerminálu. 2. Terminál potvrdí kartu a žádá o číslo PINu. 3. TP vloží číslo svého PINu. 4. Terminál zkontroluje PIN s pinem na vložené kartě. Pokud se PINyshodují, je TP autentizován. Jinak terminál odmítne vstup. Vstupní podmínky Zděděné z Autentikace-případu užití Výstupní podmínky Zděděné z Autentikace-případu užití 19

20 Vazbymezi případy užití Všimněte si, že vazby extend a dědičnosti (inheritance) jsou odlišné. Ve vazbě extend, každý případ užití popisuje odlišný tok událostí k dokončení odlišného úkolu. Ve vazbě dědičnosti, případy užití popisují stejný tok událostí k dokončení společného úkolu. 20

21 Scénáře Případ užití je abstrakce, která popisuje všechny možné scénáře zahrnující popisovanou funkcionalitu. Scénář je instance případu užití, popisující konkrétní množinu akcí. Scénáře jsou používány jako příklady pro ilustraci společných případů; jejich záměrem je srozumitelnost. 21

22 Scénáře Scénář standardně popisujeme pouze tři pole: jméno zúčastnění aktoři tok událostí Vstupní a výstupní podmínky se používají v případech užití, které jsou abstrakcemi scénářů. 22

23 Jméno scénáře Zúčastněné instance aktorů Tok událostí Hoří velkosklad Josef, Alena: terenní pracovníci Jan: Dispečer 1. Josef během řízení zpozoroval kouř přicházející z velkoskladu. Alena aktivovala Hlášení momořádné události. 2. Alenavložila adresu budovy, krátký popis místa a úroveň mimořádné události. Žádala hasičské jednotky. Odeslala zprávu a čeká na potvrzení. 3. Dispečer Jan byl upozorněn na mimořádnou událost akusticky. Obdržel informace od Aleny a potvrdil jejich příjem. Alokoval dvě požární jednotky a zaslal odhadovaný čas jejich příjezdu Aleně. 4. Alena obdržela potvrzení o přijetí její zprávy a předpokládaný čas příjezdu hasičů. 23

24 Diagram tříd Diagram tříd popisuje strukturu systému v termínech tříd a objektů. Třídyjsou abstrakce, které specifikují atributy a chování množiny objektů. Diagram objektů se liší od diagramu tříd: název objektu je podtržený, datové atributy jsou konkrétní. 24

25 Diagram tříd-třídy, které se zúčastní v případu užití: Hlášení mimořádné události. Asociace mezi třídami, kardinality a role. 25

26 Diagram objektů, uvedeny pouze konkrétní vztahy. Linky mezi objekty. 26

27 Asociace a linky (spojení) Link(spojení) reprezentuje spojení dvou objektů. Asociacejsou relace (vztahy) mezi třídami a tedy reprezentují skupinu linků viz předchozí obrázky. 27

28 Navigace-směrování Jednosměrná asociace. Navigace směrem od Mnohoúhelníku k Bodu znamená, že pouze Mnohoúhelník zná bodu, ze kterých je složen. Bod neví do kterého Mnohoúhelníku patří. 28

29 Asociační třída Asociace jsou podobné třídám tím, že mohou mít také k sobě připojené atributy a operace. 29

30 Asociační třída Asociační třída se také může převést na klasickou třídu s jednoduchými asociacemi. 30

31 Rolea kardinality(násobnosti) Role na každém konci asociace může být označení role. Kardinality: je uvedeno na koncích asociace one-to-one one-to-many (1..n, 0..n) many-to-many. 31

32 32

33 Přidáním kardinalityk asociacím, zvyšujeme množství informací, které získáme z aplikace nebo domény řešení. Specifikace kardinalit asociací se stává kritickou, když určujeme, který případ užití je nutný k manipulaci s aplikačními doménovými objekty. Např. souborový systém je tvořen adresáři a soubory. Adresář může obsahovat jakýkoli počet Prvků Souborového Systému. V případě striktně hierarchického systému, Prvek Souborového Systému je součástí přesně jednoho adresáře, což označíme jako one-to-many. 33

34 Avšak v případě, že Soubor nebo Adresář může být současně částí více než jednoho adresáře, musíme reprezentovat agregaci PrvkuSouborovehoSystemudo Adresářů jako asocoaci many-to-many. 34

35 Agregace Asociace se používají pro široký rozsah spojení mezi objekty. Speciálním případem asociace je agregace. Agregace představuje volnou vazbu mezi celkem a jeho částmi. 35

36 Kvalifikace Kvalifikaceje technika ke snížení kardinalit (násobnosti) pomocí klíčů. Asociace 0..1 nebo 1 je snazší než 0..n, 1..n. Často v případě asociace 1..n, mohou objekty na straně many rozlišeny od jiných přidáním jména. Každý soubor je jednotně identifikován podle jména souboru. 36

37 Kvalifikace Vztah mezi adresářem a souborem se nazývá kvalifikovaná asociace. bez kvalifikace Adresar 1 * Soubor jmenosouboru s kvalifikací Adresar jmenosouboru Soubor 37

38 Dědičnost Vyjádření vztahů nadtříd a podtříd, datové atributy, metody. 38

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz

FIT, Brno University of Technology, Czech Rep., email: janousek@fit.vutbr.cz Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Brno, 2008 Simulace a návrh vyvíjejících se systémů Vladimír Janoušek 1 FIT,

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Využití ontologií k řízení přístupu

Využití ontologií k řízení přístupu VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Teorie programovacích jazyků Využití ontologií k řízení přístupu Roman Petrucha leden 2005 1 Úvod V současné době je velice obtížné využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více