Čekatelský kurz Řemřich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čekatelský kurz Řemřich"

Transkript

1 Čekatelský kurz Řemřich ročník 2012 Skripta předmětu Hospodaření obsah: HOSPODAŘENÍ... 3 CÍL (FUNKCE) HOSPODAŘENÍ SYSTÉM HOSPODAŘENÍ ODDÍLU A STŘEDISKA... 3 STŘEDISKO X ODDÍL, SMEČKA, ROJ... 4 KTERÝCH OSOB SE VE STŘEDISKU DOTÝKÁ HOSPODAŘENÍ?... 4 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ OBLAST HOSPODAŘENÍ VEDENÍ POKLADNY A VYÚČTOVÁNÍ MALÉ AKCE... 8 DOKLADY... 8 PRVOTNÍ DOKLADY... 9 UKÁZKA JEDNOTLIVÝCH DOKLADŮ POKLADNÍ KNIHA VYÚČTOVÁNÍ MALÉ AKCE ROZPOČET... 17

2 3. INVENTÁŘ VE SPRÁVĚ ODDÍLU DĚLENÍ MAJETKU DĚLENÍ MAJETKU PRO ÚČELY HOSPODAŘENÍ V JUNÁKU INVENTÁŘ INVENTÁRNÍ ČÍSLO INVENTARIZACE NABYTÍ A POZBYTÍ MAJETKU VYJMUTÍ VĚCÍ Z INVENTARIZACE ELEKTRONICKÉ ZDROJE PŘEDPISŮ DOPORUČENÁ LITERATURA

3 Hospodaření = soubor ekonomicko-správních činnosti zabezpečujících provoz Junáka či jeho OJ (=funkce hospodaření) je to nástroj (prostředek) dosažení určitých cílů => naplňovat své poslání a rozvíjet se a stále zlepšovat způsoby Cíl (funkce) hospodaření zajistit činnosti (příp. jejich rozšíření, zkvalitnění) naší organizace. Jedná se o soubor činností (bezprostředně navazujících a překrývajících se) - příkladně: vedení účetnictví majetek (peníze, budovy) finanční řízení, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu plnění daňových povinnosti tvorba vnitřních hospodářských předpisů koordinování pořádaných akcí pod hlavičkou OJ plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření 1. Systém hospodaření oddílu a střediska finanční rozvaha na dané období (rozpočet) umět efektivně hospodařit s prostředky rozeznávat výdaje: - nutné (pronájem, voda, elektřina, oprava střechy) X nepotřebné (nová nástěnka místo té staré okoukané) - neplánované (mimořádný výdaj) - rezerva (je dobré ji mít) 3

4 Středisko X oddíl, smečka, roj středisko samostatný hospodářský a právní subjekt (vlastní IČO, DIČ) (tj. má právní subjektivitu) je zvláštní daňový subjekt vystupuje samostatně jako právní subjekt ke všem ostatním subjektům ve společnost (např. s fin.úřadem komunikuje sám) má finance a majetek (hospodaří s nimi a ručí za ně) finanční prostředky běžný účet, pokladna oddíl, smečka, roj nemá právní subjektivitu => nemohou nikde vystupovat za sebe a jednat se státem nevlastní majetek hospodaří jen na základě pověření (mohou hospodařit pouze tehdy, dá-li jim středisko určitou pravomoc nakládat s fin.prostředky) např. středisko oddílu svěří tzv. podružnou (dílčí) pokladu součást střediskové pokladny musí odpovídat požadavkům zákona Kterých osob se ve středisku dotýká hospodaření? činovník - osoba pověřená k vykonávání nějaké činnosti, za niž je zodpovědná; nemusí splňovat podmínku plnoletosti vedoucí střediska - jako statutární orgán je za veškeré hospodaření odpovědný, zejména vůči třetím osobám, ale i Junáku členové rady OJ např. schvalují rozpočet, přijímají rozhodnutí s dopady na hospodaření apod. hospodář střediska - (nepovinná funkce, je delegován vůdcem střediska) - prakticky hospodaření + účetnictví provádí (dle příkazů vedoucího stř. popř. stř. rady), např. sestavení rozpočtu, podklady k daňovému přiznání, vedení pokladní knihy předseda/člen revizní komise - kontroluje majetek, pokladny, hospodaření - zda je v souladu s právem a skautskými předpisy vč. usnesení stř.sněmu - odpovídá sněmu, ale nemůže vydávat závazná rozhodnutí 4

5 tajemník vyřizování střediskové korespondence, projekty, dotace, registrace, hlášenky, naháněči revize táborů předběžná kontrola (instrukce k letním táborům). (speciální funkce v Blaníku) Předpisy upravující oblast hospodaření Právní předpisy (aby stát měl absolutní přehled o hospodaření a peněžních tocích právních subjektů) Obecné právní normy upravují oblast hospodaření jen velmi jednoduše a nekonkrétně, proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost normám, které upravují účetnictví (pro neziskové organizace). zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. (nutnost účtovat ode dne vzniku do dne zániku pr.subjektu) o účetnictví = evidence příjmů a výdajů střediska a majetku o stanovený přesný postup evidence příjmů a výdajů fin.prostředků, evidence majetku, pohledávek a závazků popř. jiných složek majetku vyhláška č. 504/2002 pro neziskové organizace ve znění novely č. 471/2008 Sb. o rozvádí jednotlivá ustanovení zákona o účetnictví do takové šíře, aby každému účetnímu bylo jasné, jakým způsobem účetnictví v souladu se zákonem vést. o určuje, na jaké účty se má účtovat, způsob a sestavování účetní závěrky, výkazy zisků a ztrát, obsahové vymezení položek rozvahy, ) opatření MF ČR, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 5

6 Předpisy v Junáku (tzv. vnitřní předpisy) Nejvyšším vnitřním předpisem, který upravuje oblast hospodaření, jsou Stanovy Junáka. Dále v hierarchii vnitřních předpisů následují řády, směrnice a pokyny. Vzhledem k tomu, že v rámci těchto skupin je vydán větší počet předpisů, jsou zde uvedeny pouze ty nejvýznamnější. Řády - schvaluje Náčelnictvo Junáka - poskytují základní a dlouhodobou úpravu vymezené oblasti Hospodářský řád o je hlavním předpisem stanovujícím pravidla k hospodaření v naší organizace. Z něho vycházení návazné směrnice v těch oblastech, které potřebují podrobnější úpravu. o definuje základní pojmy, jejich obsah, základy hospodaření Junáka a jeho OJ, povinnost sestavovat rozpočet a vydávat zprávu o hospodaření aj., dále hospodaření na akcích, pravidla pro stanovení a výběr členských příspěvků, rozdělení činností Junáka a jeho OJ z daňového hlediska Revizní řád Organizační řád a systematizace Junáka Směrnice - schvaluje Výkonná rada, vydává je starosta - rozpracovávají určité dílčí oblasti většinou vyplývající z vydaných řádů Směrnice k proplácení telekomunikačních náhrad o upravuje podmínky pro proplácení telekomunikačních poplatků mezi Junákem a organizačními jednotkami; o definuje pojmy, kolik a komu, jednorázové X opakované proplácení, pravidla pro určení výše, postupy Směrnice k proplácení cestovních náhrad 6

7 o upravuje podmínky pro proplácení cestovních náhrad (vymezuje, co je to služební cesta a kdo ji povoluje a schvaluje, náležitosti vyúčtování cestovních náhrad (smlouva, cestovní příkaz a jeho přílohy), výpočet pro stanovení výše cestovních náhrad (jak spočítat náhradu při použití soukromého osobního vozidla nebo při jízdě vlakem či hromadnou dopravou), neproplácené náhrady Směrnice k majetku Junáka o upravuje základní pravidla pro nakládání s majetkem Junáka i jeho org.jednotek; o definuje majetkové kategorie a jejich přesné vymezení, pravidla pro nakládání s majetkem, oblast správy nemovitostí atd. Směrnice k inventarizaci o upřesňuje povinnosti organizačních jednotek vyplývající ze zákona o účetnictví týkající se každoroční inventarizace majetku a závazků o definuje pojmy, povinnosti účetní jednotky, termíny, přípravné práce, popis procesů, závěry Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Směrnice k přechodu OJ na podvojné účetnictví o ukládá krajům vést podvojné účto od , ostatním to jen doporučuje Pokyny - mají účinnost na jeden rok, jejich platnost končí tím, že je vydán pokyn nový Pokyn k dotacím organizačních jednotek pro rok 2011 o upravuje tzv. dotační pravidla, která vyplývají z metodických předpisů poskytovatele dotací např. MŠMT o stanovuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací, které poskytuje Junák jako celek organizačním jednotkám Pokyn k táborům Pokyn ke vzdělávacím akcím v roce 2011 Pokyn k registraci pro rok

8 2. Vedení pokladny a vyúčtování malé akce Povinnost evidence pokladní hotovosti vyplývá přímo ze zákona o účetnictví (povinnost účtovat o stavu a pohybu pokladní hotovosti). Označením pokladna míníme krabičku či železný trezor, ve kterém se uchovávají peníze. Pojem správa pokladní hotovosti značí nakládání s penězi, jejich evidenci, kontrolu, resp. správu. Běžně se kromě střediskové pokladny (centrální pokladna) používají i další pokladny tzv. dílčí pokladny (jsou spravovány např. oddílem, základnou, na táboře či velké akci). Vedení pokladny oddílu je stejné jako vedení pokladny střediska (oddílová pokladna je součást pokladny střediska). Běžný účet střediska Pokladna střediska 0 Majetek střediska 0 Oddíl 1 Pokladna 1 Majetek 1 Oddíl 2 Pokladna 2 Majetek 2 Oddíl 3 Pokladna 3 Majetek 3 Vysvětlivky 0 majetek a finance střediska (i majetek musí mít nějaké provozní finance, které využije na správní výdaje, stany na tábor střediska, nákup střediskového počítače) 1,2,3 majetek a finance ve správě oddílů (nikoliv ve vlastnictví) Celkový majetek střediska: položky (součet) Doklady a) prvotní (paragon; prodejka, stvrzenka, účtenka; faktura; výdejka ze skladu; stvrzenka od PPD; výpis z BÚ; inventarizační zápis; nájemní smlouva;...) 8

9 b) účetní/druhotné/krycí - řídí se podle zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona a dalších předpisů - musí splňovat zákonem požadované náležitosti Prvotní doklady Náležitosti prvotních dokladů jsou odvozeny od dokladů účetních + zvyklosti a praxe: o obsah operace - co jsme koupili položkově rozepsané o částka nebo informace o ceně + vyjádření množství o datum vystavení o identifikace stran operace (prodávající) Oblíbené omyly razítko (i bez razítka jsou považovány za správné a to v případě, že obsahují všechny uvedené náležitosti) podpis může sloužit k ověření vydání dokladu pověřeným pracovníkem Účetní doklady dokumentují vznik a pohyb nákladů, výnosů, majetku a zdrojů krytí (manipulace s penězi v pokladně) patří sem např. smlouvy, příjemky, výdejky, převodky a další originální písemnosti, stejnopisy a průpisy obsahující zákonem stanovené náležitosti pokud některé prvotní doklady neobsahují některé údaje, které stanovil zákon, musí být doplněny právě tzv. druhotným (krycím, účetním) dokladem. jsou vyhotovovány podle přiložených prvotních dokladů 9

10 Druhy účetních dokladů Příjmový pokladní doklad (PPD) Výdajový pokladní doklad (VPD) Výpis z běžného účtu Náležitosti účetních dokladů označení dokladu (PPD, VPD, výpis z BÚ, výpis z termínovaného účtu, interní doklad, faktura) obsah účetního případu účastníci obchodu (adresy, jména příp. IČ) částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku + množství datum vyhotovení úč.dokladu datum uskutečnění úč.případu, není-li shodný s datem vyhotovení podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (statutární orgán) a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování podpis příjemce (na VPD) Sběrný příjmový doklad - lze ho vytvořit pro souhrn několika jednotlivých např. příjmových dokladů (např. aby každý účastník akce obdržel doklad o tom, že zaplatil účastnický poplatek, pokladník vystaví doklad každému, od koho peníze přijal). - pro jednodušší následnou manipulaci s těmito PPD je ale vhodné vystavit tzv. souhrnný nebo též sběrný příjmový pokladní doklad a k němu přiložit tyto doklady jednotlivých účastníků) - např. k jednomu VPD patří tři paragony, tak na VPD v kolonce Přílohy by mělo být číslo 3 a na paragonech, které patří k tomuto výdajovému dokladu by měla být napsána čísla

11 Seznam účastníků akce může také sloužit jako příjmový pokladní doklad. Seznam však musí obsahovat všechny požadované náležitosti, tj. jméno, příjmení, adresa, částka) Nákup na fakturu odběratelem bude vždy středisko: Junák svaz skautů a skautek ČR 7. středisko BLANÍK Praha 4 Pepíček Nováčků, Horní 5, Praha 10 Faktura adresovaná na fyzickou osobu je neplatná a nelze ji považovat za platný prvotní doklad pro střediskovou pokladnu (je platná jen pro pana Nováčka). Pro použití do vyúčtování střediska musí pan Nováček fakturu přefakturovat organizaci. Náležitostí údajů na faktuře je uvedení zápisu do Obchodního rejstříku u subjektů výstavců faktur, kteří v tomto rejstříku evidováni jsou (např. a.s., s.r.o, aj.) Uchování dokladů např. pro následné předání účetnímu nejvhodnější formou je nalepení prvotních a druhotných dokladů na list papíru tak, aby bylo patrné, který doklad prvotní patří ke kterému dokladu pokladnímu (druhotnému) někteří hospodáři či pokladníci lepí prvotní a druhé doklady tak chaoticky, že není možné při následném účtování či kontrole lehce zkontrolovat správnost součtů či náležitostí apod. Důvodem pro tuto formu bývá i skutečnost, že takto nahuštěné doklady zaberou méně místa či se reviznímu orgánu nebude chtít probírat takto zpracovanými doklady. Před tímto nešvarem varuji! Samopropisovací doklady jedno vyhotovení (originál) patří pokladníkovi, druhé vyhotovení nebo stvrzenka (průpis) náleží poskytovateli peněz. aby i průpis byl považován za originál, bude obsahovat originální razítko a originální podpis pokladníka 11

12 Ukázka jednotlivých dokladů Těm, kteří vedou jednoduché účetnictví, se doporučuje využívat jednoduché doklady, pro OJ vedoucí podvojné účetnictví je výhodnější používat složené doklady. Faktura přijatá (prvotní doklad) 12

13 Jednoduchý příjmový účetní doklad Složený příjmový účetní doklad 13

14 Jednoduchý výdajový účetní doklad Složený výdajový účetní doklad 14

15 Pokladní kniha kniha pro zapisování prvotních i druhotných dokladů (evidence všech příjmů a výdajů peněz v pokladně) v časové posloupnosti zapisujeme pouze tehdy, když máme v ruce účetní doklad podložený prvotním dokladem smyslem je mít přehled o stavu peněz ve všech pokladnách, které účetní jednotka zřídila => ke každé pokladně se vede jedna pokladní kniha mívá nejběžněji šest sloupců, do nichž se zapisuje v řádku takto: Poznámky k ukázce pokladní knihy: Každá pokladní kniha by měla být řádně označena název, nemělo by chybět pořadové číslo listu a razítko účetní jednotky, pod kterou daná pokladní kniha spadá. Číslování pokladních dokladů je prováděno dle klíče, který stanovil hospodář účetní jednotky. Na ukázce je vidět, že I. oddíl má pokladnu číslo 1 a každý pokladní doklad má před písmenným označením (P, V) číslo pokladní knihy. Tím je zaručena jednotná nezaměnitelná identifikace v celé účetní jednotce. Zůstatek se vede průběžně. Náležitosti pokladní knihy název knihy Pokladní kniha období, za které je pokladna vedena označení organizace jméno toho, kdo knihu vede pořadové číslo listu a razítko účetní jednotky kolik stran kniha obsahuje (po uzavření a archivaci) dělení sloupců (viz tabulka) 15

16 Názvy jednotlivých pokladních operací je vhodné zestručnit, ale zachovat jistou přehlednost pro následné dohledávání pokladních pohybů. V pokladně nikdy nesmíme dojít k zápornému zůstatku (klesnout pod nulu!!!). Fakticky to není možné, protože nemůžeme vydat něco, co v pokladně není!!! Do kolonky datum se zapisuje to datum, které je uvedeno na pokladním (tj. účetním/druhotném) dokladu. To je datum, kdy došlo k pohybu peněz v pokladně (nezapisuje se datum z prvotního dokladu)!!! Pokladní kniha je pomocný účetní záznam, musí se tedy také uchovávat, jak nám to ukládá zákon o účetnictví. Číslování dokladů jedna číselná řada pro všechny pokladní doklady (PPD i VPD) NEBO dvě samostatné číselné řady (VPD zvlášť a PPD zvlášť) výpisy z účtu a faktury jsou číslovány zvláštní řadou číslo dokladu je jeho jednoznačným identifikátorem (např. V1/09, P30/09) Obecně odpovídá za škodu každý, kdo porušil nějakou povinnost. Na co si dát pozor při vyplňování dokladů částka číslem se zapisuje tak, aby nebylo možné před či za částkou cokoliv dopsat částka slovy vždy začíná velkým písmenem a vypisuje se dohromady, pozor na vypisování jedniček do příjemce/výdejce peněz se nezapisuje nikdy na první místo jméno firmy, nýbrž jméno a příjmení (identifikace) toho, kdo peníze do pokladny donesl či z ní odnesl. Příslušnost k určité organizaci je možné zapsat za jméno. 16

17 Vyúčtování malé akce akce je definována v Hospodářském řádu rozlišujeme o velká akce o malá akce velká akce akce delší jak 6 dní nebo předpokládané výdaje vyšší než Kč povolení střediskové rady (schválení vedoucího akce + rozpočtu) za hospodaření akce zodpovídá vedoucí akce malá akce vše ostatní, kde není splněna alespoň jedna z podmínek velké akce závisí na středisku (daná pravidla) (povolení od oddílového vůdce) za hospodaření akce zodpovídá vedoucí akce Každá akce končí evidencí dokladů ve střediskové pokladní knize Příprava akce stanovit si cíl akce určit zodpovědné osoby (pořádání, provedení) sepsat materiálně technické zabezpečení finanční náročnost k zabezpečení akce (naplánování rozpočtu a kde na to vezmeme) Rozpočet je jeden ze základních nástrojů pro finanční řízení každé organizace. netýká se tedy pouze podnikatelů, ale i nevýdělečné organizace. 17

18 bez peněz se při zabezpečení naší činnosti neobejdeme a je důležité s nimi nakládat co nejefektivněji. Rozpočet je soubor předběžně naplánovaných položek výdajů a příjmů vztahující se k určité činnosti na určité období nebo k plánované akci. V rozpočtu organizace je možné najít přehled finančních prostředků, které budeme potřebovat k zajištění chodu organizace a také zdrojů, kde tyto peníze zajistíme. Uvědomme si, že rozpočet JE finanční plán příjmů a výdajů nutných pro uskutečnění plánované činnosti; NENÍ v žádném případě neměnitelné dogma; NIKDY NENÍ stoprocentní. Skladba příjmů a výdajů akce účastnický poplatek příspěvek střediska dotace dar cestovné vstupné stravování provozně technické zabezpečení (papír, tužky, fáborky, aj.) Vyúčtování akce vyúčtování podle skutečných výdajů hospodaření akce je ukončeno jejím finančním vyhodnocením a zavedením do účetnictví OJ, tj. předání vyúčtování akce hospodáři OJ vrácení příp. přeplatků nebo příp. nedoplatků JEDINÝ SPRÁVNÝ VÝSLEDEK AKCE JE NULOVÝ!!!! Pokud na ni byla čerpána nějaká dotace. 18

19 Vracení účastnických poplatků pokud akce skončila s přebytkem, je třeba rozdíl vrátit účastníkům nebo ho ponechat v pokladně. vratky účastnických poplatků se však musí vyřešit v souladu s požadavky právních předpisů. Není možné používat lidově zažitá řešení, např. psát na přihlášky větu Rodiče souhlasí a svým podpisem stvrzují, že přebytečné prostředky z této akce je možné ponechat v oddílové pokladně ke krytí potřeb oddílu nebo neřešit přebytky hospodaření vůbec. správných řešení může být několik. V praxi je uplatňováno zejména zúčtování přebytků účastnických poplatků z hospodaření akce (tedy snížit účastnické poplatky, vyrovnat hospodaření na nulu) a následně jinou hospodářskou operací vložení prostředků, již mají jiný charakter - dary od rodičů). tento postup je možný pouze se souhlasem rodičů a je velmi vhodné mít na tyto peníze i darovací smlouvu, která původ peněz potvrdí. popsaný postup se dá řešit u jednotlivé akce (např. tábora). V případě více drobných akcí by to bylo velmi administrativně náročné a je možné je učinit současně za několik akcí v jednom účetním období. přebytky účastnických poplatků se v takovém případě evidují podle jednotlivých členů a akcí. 19

20 3. Inventář ve správě oddílu Základní právní úprava o majetku je obecně ustanovena v zákoně o účetnictví (561/1991 Sb.) a ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. Vnitřním předpisem Junáka, který se problematice majetku věnuje, je Směrnice o majetku Junáka. Majetku se také týká Směrnice k inventarizaci. Dělení majetku podle doby používání o krátkodobý o dlouhodobý nebo spíše o stálý majetek slouží dlouhodobě (tj. déle než 1 rok), např. klubovna, pozemek na tábořiště, plachetnice apod. Říkáme o něm, že se opotřebovává. o oběžný majetek jeho užíváním se postupně spotřebovává nebo účetní jednotkou obíhá. Patří sem např. kancelářské potřeby, materiál, drobné vybavení (lopatka, kladivo, klíny), ale také peněžní prostředky v pokladně a na účtu střediska či pohledávky podle podstaty hmotnosti o hmotný pokud si na samotnou podstatu majetku můžeme sáhnout o nehmotný licence, ochranné známky, dobré jméno, značka, SW atd. Dělení majetku pro účely hospodaření v Junáku a) dlouhodobý s dobou použitelnosti delší než 1 rok a. hmotný můžeme si na něj sáhnout (tj. má svou hmotnou podstatu), např. pozemky (tábořiště), stavby, budovy (klubovna), velká kopírka, auto, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, u kterých ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 20

21 drobný hmotný majetek samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí, u kterých ocenění jedné položky je vyšší než Kč a nepřevyšuje Kč (např. počítač, motorová pila, kotel apod.) b. nehmotný v ocenění jedné položky od Kč, např. software, licence, ochranné známky či patenty drobný nehmotný majetek ocenění jedné položky je vyšší než Kč a nepřevyšuje částku Kč Organizační jednotky mohou dolní hranici ocenění pro určení drobného majetku (7.000 Kč u nehmotného a Kč u hmotného) svým rozhodnutím snížit, případně určit takový majetek, který bude považován za drobný majetek bez ohledu na jeho ocenění. b) zásoby materiál do okamžiku spotřeby, zboží do okamžiku prodeje. Zásobami rozumíme i movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku bez ohledu na pořizovací cenu c) pohledávky právo jedné osoby (věřitele) na určité plnění druhou osobou (dlužníkem) d) finanční majetek jsou zejména peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovním účtu, ceniny, cenné papíry, půjčky a majetkové účasti e) ostatní majetek jsou takové věci, které nevyhovují žádné z výše uvedených majetkových kategorií. Organizační jednotka, která má ve správě nějaký majetek, má povinnost se o něj starat. Oddíl tento majetek může využívat, ale není v jeho vlastnictví speciální právo nájem. 21

22 Inventář drobné věci s životností delší než 1 rok a jejich pořizovací cena převyšuje Kč. Všechny tyto věci se musí evidovat inventární seznamy, inventární čísla. Inventární číslo individuální označení inventární položky (kusu majetku) - odlišuje podobné věci, umožňuje spárovat reálnou věc s inventárním-účetním záznamem; má být jedinečné v majetku celého střediska pro každou věc, má být neoddělitelně a nepoškoditelně vyznačeno na věci (je-li to technicky možné) Inventární seznam majetku v užívání I. oddílu list -1- INV číslo Text Datum pořízení Cena pořízení Množství 11407PR28 Stan Saleva Kč PR29 Sekera velká (Fiskars) Kč PR30 Sekera malá (Fiskars) Kč 1 Inventarizace porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetní a operativní evidenci (zjištění skutečného stavu majetku fyzickou kontrolou, zjištění stavu poškození, znehodnocení, případně ztráty, vytřídění majetku neupotřebitelného, přebytečného nebo nevyužitého a návrh, jak s tímto majetkem má být naloženo, kontrola ochrany majetku) za řádné provádění inventarizace odpovídá statutární orgán jednotky inventarizaci podléhá veškerý majetek a závazky 22

23 provádí se vždy k okamžiku sestavení účetní závěrky resp. uzavření účetnictví (tedy min. 1x ročně) může se provádět i mimořádná inventarizace a to v případech, kdy bylo do majetku výrazně zasaženo z nějaké vnější příčiny (např. vyhoření skladu, vykradení klubovny) nebo tehdy, když jsou zjištěny nedostatky v účetní evidenci, či na přání odpovědných činovníků při předávání jejich funkce Nabytí a pozbytí majetku musí být vždy doloženo dokladem při nákupu jde např. o fakturu, při darování o darovací smlouvu dokladem při prodeji může být také faktura, příjmový doklad, či předávací protokol při vyřazení majetku např. z důvodu jeho nepoužitelnosti, je dokladem likvidační protokol, při ztrátě pak zápis o této skutečnosti způsoby vyřazení věcí z majetku OJ jsou prodej, bezúplatný převod, darování, fyzická likvidace nebo vyřazení zničeného nebo odcizeného majetku Vyjmutí věcí z inventarizace v případě škody na věci (tak, že už se to nedá opravit), např. větrem poškozený stan při víkendové akci oddíl to ohlásí střediskovému hospodáři, který toto vyřazení z inv. evidence provede zápis o této skutečnosti středisko by mohlo pro vedoucím akce požadovat náhradu záleží na tom, jak k poškození došlo (chybné použití) 23

24 Elektronické zdroje předpisů stránky Ministerstva financí ČR odkaz Legislativa (Finanční zpravodaj vyhlášky, opatření, informace, opravy); stránky Portálu veřejné správy odkaz zákony (zákony, vyhlášky, opatření pouze aktuální); stránky obsahuje jak přehled právních předpisů od roku 1945, tak úplná znění vybraných zákonů; stránky obsahuje plná znění různých právních předpisů); ú platná znění najdete také na ve složce Hospodaření a účetnictví Doporučená literatura Čekatelská zkouška 4. vydání Zpracováno z příručky Čekatelská zkouška, brožury Hospodaření z edice Vůdcovská zkouška, knihy Hospodaření od A do Z od Jana Stejskala a webových stránek Junáka zabývající se problematikou hospodaření a účetnictví. 24

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Metodický list Pokladna a všechno kolem

Metodický list Pokladna a všechno kolem Metodický list 2005/09 Pokladna a všechno kolem V praxi v podstatě stále nakládáme s hotovými penězi. S jejich správou je spojena řada činností, které je třeba, aby uměl každý, kdo s penězi nakládá. Z

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Inventarizace a všechno kolem

Inventarizace a všechno kolem Inventarizace a všechno kolem Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha 1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha Tyto zásady jsou závazné pro Odborový svaz Taxi Praha (dále jen OS), které si nezpracuji a neschválí vlastni zásady

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více