Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence"

Transkript

1 Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku 7. Účetní závěrka 8. Daň z příjmů fyzických osob Úvod do DE kdo vede DE DE si klade za cíl poskytnout údaje potřebné ke zjištění základu daně z příjmů. Legislativně je upravena zákonem č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. DE je určena pro: drobné podnikatele (živnostníky, lékaře, advokáty, ), kteří nejsou účetní jednotkou, nejsou zapsáni v obchodním rejstříku FO provozující zemědělskou výrobu, jsou to samostatně hospodařící rolníci ( 2 Obchodního zákoníku) FO, která má obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok do 25 milionů Kč 1

2 Obsah daňové evidence DE obsahuje údaje o: příjmech a výdajích Jediným požadavkem pro členění příjmů a výdajů je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů, tj. určit příjmy a výdaje zahrnované do základu daně (daňové) a nezahrnované do základu daně (nedaňové). o majetku a závazcích podnikatele Charakteristickým rysem evidovaných peněžních i hmotných toků je jejich příčinný vztah k podnikání, tj. jsou získávány z prodeje výrobků, zboží a služeb a vynakládány na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Z tohoto důvodu DE by měla zachytit všechen majetek a závazky podnikatele (firmy), které ovlivňují základ daně z příjmů. Jde o majetek firmy, který je třeba k její hospodářské činnosti a získané finanční zdroje (cizí kapitál), které se podílí na krytí majetku firmy. Obchodní zákoník označuje tento majetek jako obchodní majetek (patří podnikateli a je určen k podnikání). Obchodní majetek Obchodní majetek je definován jako souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví podnikatele, je o nich účtováno a jsou uvedeny v evidenci pro účely stanovení základu daně z příjmu. Struktura obchodního majetku, který je pořizován a užíván podnikatelem: DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBCHODNÍ MAJETEK Zásoby OBĚŽNÝ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek Pohledávky Způsoby oceňování majetku a závazků: pořizovací cenou vlastními náklady reprodukční pořizovací cenou nominální (jmenovitou) hodnotou při vyskladnění zásob: metoda FIFO, metoda průměrných cen Forma daňové evidence Odvíjí se od jednotlivých složek obchodního majetku. Pro peněžní prostředky je evidence příjmů a výdajů, a pro ostatní složky majetku a závazků jsou pak evidenční karty nebo další knihy. Do evidencí, karet a knih provádíme zápisy na základě účetních. (daňových) dokladů. DE je průkaznou tehdy, lze-li zápisy doložit účetním dokladem. Způsoby vedení DE na volných listech, formou vázaných knih, v elektronické podobě. Zápisy musí být prováděny srozumitelně, čitelně, přehledně. Musíme zaručit jejich trvanlivost (psát propisovací tužkou, perem, strojem, tiskem). Zápisy se nesmí gumovat nebo jinak nečitelně opravovat. Volné řádky nebo plochy proškrtneme, abychom zabránili jejich nedovolenému dodatečnému doplňování. 2

3 Daňová evidence podnikatele peněžní prostředky Peněžní deník ostatní složky majetku a závazků Evidence DM Karty zásob Kniha pohledávek a závazků Karty rezerv Karty úvěrů a půjček ostatní evidence: Mzdová evidence Kniha jízd Pokladní kniha Evidence stálých plateb Evidence příjmů a výdajů Peněžní deník Poskytuje celkový přehled o peněžních tocích (cash flow; skutečný příjem a výdaj) firmy v daném období. Cílem je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů, tj. určit příjmy a výdaje zahrnované do základu daně a nezahrnované do základu daně. V PD se účtuje o pohybu peněžních prostředků (v hotovosti, na účtech podnikatele) pouze na základě těchto účetních dokladů: příjmového pokladního dokladu (PPD), výdajového pokladního dokladu (VPD), výpisu z bankovních účtů (např. z běžného účtu). Zápisy se uskutečňují zásadně v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů, a to tak, že každé hospodářské transakci je vymezen jeden řádek. Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY tj. zahrnované do základu daně prodej zboží, prodej výrobků, poskytování služeb, NEDAŇOVÉ PŘÍJMY tj. nezahrnované do základu daně (neovlivňující základ daně) příjem DPH, přijaté úvěry, půjčky, přijaté dotace, peněžní vklady podnikatele, Jsou to příjmy z podnikatelské činnosti, které podnikatel obdrží za prodej výrobků, tzv. TRŽBY. Zápis příjmů do PD Výběr peněz 3

4 Výdaje DAŇOVÉ VÝDAJE tj. zahrnované do základu daně nákup materiálu, nákup zboží, mzdy zaměstnancům, platby SaZP, provozní režie, NEDAŇOVÉ VÝDAJE tj. nezahrnované do základu daně (neovlivňující základ daně) platba DPH, nákup DM, daň z příjmu podnikatele, výdaje na osobní potřeby, poskytnuté dary, splátky úvěrů, půjček, Jsou výdaje vzniklé v souvislosti s příjmy z podnikání tzv. výdaje na dosažení a udržení příjmů. Zápis výdajů do PD Odvod peněz Zapisování příjmů do deníku Postup: 1) rozlišujeme, zda se jedná o: příjem peněz v hotovosti PPD příjem peněz na účet výpis z BÚ 2) určíme, zda se jedná o: daňový příjem nedaňový příjem pro správný zápis je tento krok nejdůležitější Příklad 1 Rozhodněte o jaké příjmy, popř. o jaké doklady se jedná: a) podnikatel vložil do firemní pokladny peníze z osobního vlastnictví b) podnikatel přijal v hotovosti peníze za prodané zboží c) banka poskytla podnikateli úvěr, který připsala na BÚ d) podnikatel přijal na účet úhradu nájemného za pronájem skladu e) podnikatel přijal v hotovosti tržby za prodané výrobky Zapisování výdajů do deníku Postup: 1) rozlišujeme, zda se jedná o: platbu v hotovosti VPD platbu z účtu výpis z BÚ 2) určíme, zda se jedná o: daňový výdaj nedaňový výdaj Příklad 2 Rozhodněte o jaké výdaje, popř. o jaké doklady se jedná: a) podnikatel zaplatil bankovním převodem za nákup zboží b) podnikatel z účtu splatil úvěr c) z účtu uhradil fakturu za spotřebovanou elektrickou energii d) podnikatel vyplatil mzdy zaměstnancům v hotovosti e) z účtu uhradil fakturu za nákup osobního auta pro správný zápis je tento krok nejdůležitější 4

5 Převody peněz mezi pokladnou a účtem K převodům peněz využíváme Průběžné položky - jejich účel plyne ze skutečnosti, že dokumentace mezi pokladnou a peněžním ústavem se časově neshoduje. VPD nebo PPD musí být vystaven ihned, výpis z účtu má vždy určité zpoždění. Odvod peněz z pokladny na účet vystavíme VPD výdaj pokladna příjem průběžné položky výpis z účtu příjem účet výdaj průběžné položky Výběr peněz z účtu do pokladny vystavíme PPD příjem pokladna výdaj průběžné položky výpis z účtu výdaj účet příjem průběžné položky Evidence pohledávek Slouží k zachycení pohledávek podnikatele vůči jiným subjektům. Považujeme ji za jeden z velice důležitých a praktických nástrojů pro sledování dosud neuhrazených pohledávek. Do knihy účtujeme většinou na základě faktury (vydané, vystavené). Evidence závazků Slouží k zachycení závazků podnikatele vůči jiným subjektům. Sleduje dosud neuhrazené závazky. Je na rozhodnutí podnikatele, zda bude evidovat odděleně závazky za jednotlivými dodavateli, zvlášť závazky vůči finančnímu úřadu, pojišťovně, Do knihy účtujeme většinou na základě faktury (došlé, přijaté). Do knihy pohledávek a závazků se zapisuje vždy, pokud dochází ke vzniku, změně nebo zániku pohledávek či závazků. Evidence dlouhodobého majetku DM je vymezen jako majetek, jehož doba použitelnosti pro podnikatele je delší než jeden rok. Jedná se tedy o majetek, který se postupně opotřebovává. V peněžním deníku je nákup dlouhodobého majetku nedaňovým výdajem. Do daňových výdajů se cena majetku nepřevádí jednorázově při pořízení, ale postupně, formou odpisů. Odpis DM vyjadřuje jeho postupné opotřebovávání a postupné zahrnování vstupní ceny majetku do daňových výdajů. 5

6 Účetní závěrka Sestavení účetní závěrky: znamená, že se uzavírají účetní práce v konkrétním účetním období. Práce, které podnikatele v této souvislosti čekají, můžeme rozdělit: 1) Inventarizace majetku a závazků úkolem je ověřit, zda skutečný stav majetku a závazků zachycený v DE odpovídá skutečnosti provede se inventarizace (evidence zásob, drobného majetku, inventární karty,.) a zaúčtování inventárních rozdílů (manka, přebytky) 2) Uzavření účetních knih, aby se do nich nemohlo dodatečně zapisovat. 3) Sestavení účetní závěrky, která spočívá ve vyplnění dvou výkazů (údaje čerpáme z evidencí podnikatele a především z PD): výkaz (přehled) o majetku a závazků výkaz (přehled) o příjmech a výdajích Postup výpočtu základu daně a daně z příjmu + daňové příjmy daňové výdaje údaje doplníme z peněžního deníku, z přehledu příjmů a výdajů = neupravený základ daně rozdíl mezi příjmy a výdaji +, úpravy výsledku hospodaření odčitatelné položky podle 34 nezdanitelné části základu daně 15 karta Přehled úprav rozdílu mezi příjmy : -odpisy, +přijaté dary, ztráta z minulých let, poskytnuté dary, soukromé životní pojištění,. = základ daně zaokrouhlíme na celé 100 dolů daň z příjmu slevy na dani podle 35 daň z příjmu po slevách vypočteme podle 16, kde jsou uvedené roční sazby daně z příjmu zaměstnává-li podnikatel osoby se ZPS a ZPS s TZP na poplatníka, na dítě, manželku, Poznámka: hodnota poskytnutého daru prokazuje se darovací smlouvou, která je přílohou daňového přiznání (souhrnná hodnota daru musí být alespoň 1000,-Kč anebo přesáhne 2% ze základu daně; v úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně) Výdaje stanovené paušálem může uplatnit každý výhodou stanovení výdajů procentem z příjmů je jednoduchost podnikatel eviduje pouze své příjmy a pohledávky a z jejich součtu spočítá výdaje procentem ze zákona (40%, 60%, 80%), tak zjistí základ daně základ daně = daňové příjmy výdaje stanovené procentem z příjmů Výše paušálů dle podnikatelské činnosti 80 % pro osoby podnikající v zemědělství, 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností, 60 % u ostatních živnostníků, 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (svobodná povolání aj.), autorská tvorba, znalec, tlumočník, 6

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více