INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 1 - ZPRACOVÁNÍ GNSS SIGNÁLU V GPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 1 - ZPRACOVÁNÍ GNSS SIGNÁLU V GPU"

Transkript

1 V O J T Ě C H T E R Š INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 1 - ZPRACOVÁNÍ GNSS SIGNÁLU V GPU Ú K O L P R O J E K T U: Přeprogramování rychlé diskrétní Furierovy Transformace (FFT) do jazyka Open CL. V Y B R A N Á M E T O D A: Algoritmus Cooley-Tukey : Decimace v časové oblasti se základem 2. O ALGO R I T M U : Algoritmus vychází z definice Diskrétní Furierovy Transformace, která převádí ovzorkovaný vstupní signál o délce N vzorků z časové domény na frekvenční pomocí definičního vztahu: ( ) ( ). Kde j je imaginární jednotka, N počet prvků, k je index a n je násobek frekvence (0...N-1). Za předpokladu, že vstupem je reálný signál se sudým počtem vzorků, je jeho spektrum symetrické a komplexně sdružené kolem středu. Tzn. že reálná složka je sudá okolo středu a imaginární je lichá. Stačí tedy vypočíst první polovinu spektra, neboť ta druhá bude identická s opačným znaménkem u imaginární složky. Dostáváme : ( ) ( ) ( ) Přesněji: ( ) ( ) ( ). A po úpravě pak: ( ) ( ) Tedy : ( ) ( ) ( ) A: ( ) ( ) ( ) Pokud bychom takto postupovali dále a zkracovali neustále délku transformace (uvažujeme vstupní počet prvků 2 n ), dostaneme nakonec N/2 Transfomací 1. Řádu, tedy Diskrétních Furierových transformací o velikosti 2.Tomuto uspořádání odpovídá následující obrázek, kterému se kvůli jeho grafické podobě říká motýlek (Matematické operace nad těmito transformacemi ho skutečně připomínají) 1

2 1 ZDROJ:WIKIPEDIA.ORG Kde X (0) a X (1) jsou vstupní prvky a Y (0) a Y (1) jsou výstupní prvky. Přitom platí: Poslední výše zmíněný vztah se nazývá Twiddle Factor a reprezentuje rotaci v komplexní rovině. Přitom T je délka periody Twiddle factoru a k je jeho úhel. Z řešení vyplývá, že algoritmus bude celkem potřebovat provést N/2 * log2(n) motýlků (v každém kroku N/2 motýlků). Každý motýlek se přitom skládá ze 2 komplexních násobení a 2 komplexníxh sčítání. Pro DFT o velikosti 8 prvků vypadá pak postup následovně: 2ZDROJ: OPENCL PROGRAMMING BOOK Zde je třeba podotknout, že vstupní hodnoty jsou v bitově převráceném pořadí (Tzv. Bit Reversed Order). Vysvětlení celkem stručně vystihuje následující tabulka: Dekadický zápis pořadí Binární Zápis Bitová Inverze Nové Pořadí

3 K pochopení každého algoritmu však podle mne nejlépe přispěje nějaký příklad, takže se nyní pokusím spočítat pomocí výše uvedených vztahů FFT o 8 prvcích posloupnosti: (Zcela správně by bylo prohodit vstupní hodnoty dle pravidel bitové inverze ): Vstupní hodnoty Motýlek 1 Motýlek 2 Motýlek 3 0+0*i 1+0*i 6+0*i 28+0*i 1+0*i -1+0*i -1+i -1+2,41*i 2+0*i 5+0*i -4+0*i -4+4*i 3+0*i -1+0*i -1-i -1+0,4142*I 4+0*i 9+0*i 22+0*i -16+0*i 5+0*i -1+0*i -1+i -1-0,4142*i 6+0*i 13+0*i -4+0i -4-4*i 7+0*i -1+0*i -1-i -1-2,4142*i Jednotlivé kroky jsou naznačeny na následujících obrázcích: Motýlek 1: Motýlek 2: 3

4 Motýlek 3: Ú V O D D O P R O S T Ř E D Í G R A F I C K É H O J Á D R A Většina dnešních početně náročných algoritmů se snaží využívat výpočetního výkonu grafický karet. Oproti klasickému používání algoritmů na procesoru (CPU Central Processing Unit) mají totiž grafická jádra (GPU Graphics Processign Unit ) mnohonásobně více pracovních vláken, která mohou pracovat nezávisle na sobě. Např. při sčítání dvou vektorů musí procesor s jedním vláknem postupovat od souřadnice k souřadnici a pokaždé tyto sečíst tedy jedná sekvenčně,tzn. vyhodnocuje operace po sobě. Naproti tomu GPU si může dovolit téměř vždy spustit tolik pracovních vláken, kolik má daný vektor souřadnic. Každé vlákno sečte odpovídající prvky a tím jsou vektory sečtěny. Vlákna tedy pracují paralelně nezávisle na sobě. Většina dnešních GPU má přitom k dispozici pracovních vláken na jeden blok, který můžeme chápat jako skupinu vláken se společnými hardwarovými prostředky (například společnou lokální pamětí). Každé jádro zároveň může spouštět zhruba stejný počet pracovních bloků a to dokonce ve 3 dimenzích, což dohromady může dát i miliony pracovních vláken. Každé vlákno má přitom svůj vlastní index (unikátní v rámci celé pracovní mříže vláken a bloků). Proto není problém,,přemapovat daná vstupní data na určitou pracovní jednotku, která s nimi dále bude pracovat. Spouštění těchto algoritmů má však i některé nevýhody, které nejsou běžně vidět: vstupní data se obvykle nachází na straně CPU a je třeba je nejprve překopírovat do paměti GPU, tam je zpracovat a překopírovat zpět na CPU. Dnešní rychlosti sběrnic jsou sice vysoké, ale i tak jsou ve srovnání s výkonem grafických karet několikanásobně menší. Krom toho musíme brát v úvahu i fakt, že globální paměť na GPU (ač je opět velmi rychlá) má omezenou rychlost a většina čtecích a zapisovacích operací bude omnoho pomalejší, než například při použití lokální paměti v rámci jednotlivých bloků. Při navrhování algoritmu tedy musíme dávat především pozor na zbytečné kopírování a zbytečné zatěžování globální paměti. Ani tak ale situce není zcela optimalizovaná. Ideální programátor by si také měl uvědomit, že globální a lokální paměť využívá tzv. banky, do kterých jednotlivá vlákna přistupují při čtení/zapisování hodnot a že i tyto přístupy lze optimalizovat. K samotnému obecnému popisu algoritmů, běžících na straně GPU, pak slouží kernely. To jsou části kódu, které obsahují všechny potřebné informace pro výpočet; je v nich definováno, kolik se má spustit bloků a pracovních jednotek v rámci jednoho bloku, dále v jakých dimenzích, jak se mají přemapovat vstupní data a co které vlákno má v danou chvíli dělat. Z hlediska programování si musíme uvědomit, že paralelní implementace není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát i přes všechny výhody, které jsme popsali. Žádný jazyk totiž nemá definováno, jestli se například při použití obecných hodnot vlákna, která je měla zpracovávat, už dobrala 4

5 k výsledku. Tedy klidně se může stát, že některá vlákna mohou používat při špatné synchronizaci i nepravdivé a dokonce nesmyslné výsledky. Tomu se dá zabránit například synchronizací vláken, kdy všechna vlákna, která už zpracovala svou část kódu, čekají na zbývající. Pak opět pokračují všechna stejně, dokud se nedostanou k další synchronizační bariéře. Nicméně je dobré podoknout, že takto popsaná synchronizace funguje jen v rámci jednoho bloku a nikoliv v rámci celé výpočetní mřížky. Jinými slovy, neexistuje dostatečně vhodný způsob, jak zajistit, aby se synchronizovala všechna vlákna v rámci celého GPU. Metody, které by to zvládly, by byly z hlediska GPU časově náročné. Zde je skromné porovnání toho, jaký může mít vliv jeden klíčový synchronizační úsek kódu: Bez synchronizace vláken: 5

6 Se synchronizací vláken: I M P L E M E N T A C E ALGORI T M U Samotná Implementace spočívá v tom nejprve zinverzovat vstupní hodnoty a v průběhu algoritmu pak pokaždé správně načíst 2 odpovídající hodnoty počítaného motýlka (dle cyklu, ve kterém se nachází), správně spočítat Twiddle Factor a poté dle dalších pravidel zapsat výsledek pro další výpočet. Z výše zmíněných synchronizačních důvodů jsem řešil problém,jak správě navrhnout algoritmus? Buď bude rychlý a bude mít malý rozsah vstupních hodnot, a nebo bude pomalejší, ale bude moci zpracovávat velká množstí vstupních prvků. Nakonec jsem raději navrhl oba algoritmy jak v jazyce CUDA, tak v OpenCL. První zmíněný přitom využívá pracovních jednotek (vláken) jen v rámci jednoho bloku, kde je možná synchronizace a tedy celou for smyčku (jejíž velikost odpovídá log2(n)) je možné provádět přímo na GPU. Druhý algoritmus přitom neustále spouští nové kernely pro každou fázi výpočtu konkrétně 2 na jednu fázi. Toto spouštění samozřejmě neproběhne hned a má za následek nižší rychlost výpočtu. Krom toho je v každé fázi nutné spustit kernel s jinými parametry (vlastě konkrétně s jedním), nicméně se opět jedná o kopírování, které není moc efektivní. Při porovnávání rychlosti vykazovala tato druhá verze algoritmu při stejném vstupním počtu prvků (N=512) zhruba pětinásobnou časovou náročnost v jazyce CUDA. Samotné počítání s komplexními čísly jsem řešil následovně: ( ) ( ) { } { } Pro indexování jsem nejprve musel ověřit (pro případ, že by bylo spuštěno více vláken, než je vstupních prvků), že dané vlákno skutečně může počítat část FFT. Poté přišla na řadu otázka indexování aktivních vlláken (která jsou v dané fázi výpočtu aktivní). S tím jsem si poradil pomocí funkce modulo. Dá se ověřit, že pokud mám na začátku proměnnou a = 2 a v každém cyklu ji 6

7 vynásobím opět dvojkou, pak je dané vlákno aktivní jestliže platí: (tid % a) >=(a/2). Kde tid je index vlákna. Fáze Aktivní Tid % 2 = 1 Tid % 4 = 2,3 Tid % 8 = vlákna 4,5,6,7 Pro periodu Twiddle faktoru platí, že v každém dalším kroku je dvojnásobná a není tedy třeba ji nějak zvláště přepočítávat. Pokud bychom si navíc nakreslili diagram počítání FFT pro 8 hodnot, je zřejmé, že vstupní hodnoty každého motýlka jsou vzdáleny o a/2. (1,2,4,8...). Nejsložitější bylo pravděpodobně vhodně přeindexovat úhel Twiddle Factoru. Nicméně uvedu na příkladě: Mod Tid = Potřebný index k Z tabulky je patrné, že v první fázi je index vždy 0 (řešeno explicitně pro všechna vlákna). V dalších fázích je však možno k spočítat následovně: k = (tid % (a/2)). Vzhledem k tomu, že zadáním projektu však bylo navrhnout algoritmus v jazyce OpenCL, a nikoliv v jazyce CUDA, nezbývá než uvést na závěr stručný přepis daného algoritmu z CUDA do OpenCl. Jelikož oba jazyky fungují na stejné paralelní platformě, zachová se naprostá většina (asi 90%) kódu, běžícího na GPU - kernelů. V daném případě je rozdíl zřejmě jen v tom, že ve zdrojových souborech kernelů jazyka OpenCl nemohou být komentáře (k velké nelibosti programátora). Naprostá většina změn tedy proběhne v kódu na CPU, kde OpenCl vyžaduje následující postup: 1. Výběr platformy 2. Výběr zařízení 3. Vytvoření kontextu 4. Vytvoření fronty příkazů 5. Vytvoření paměťových zásobníků 6. Načtení všech kernelů 7. Vytvoření programu 8. Kompilace programu 9. Vytvoření objektů všech kernelů 10. Nastavení parametrů kernelů 11. Překopírování dat do zařízení 12. Spuštění kernelu 13. Překopírování výsledků 14. Uvolnění používaných prostředků 7

8 Tato zdlouhavá procedura má za následek špatnou orientaci v kódu (ve kterém naštěstí komentáře být mohou), větší výskyt chyb a samozřejmě několikanásobně delší kód.pro srovnání s jazykem CUDA: 1. Alokování paměti na GPU 2. Kopírování vstupních dat 3. Spuštění kernelu 4. Překopírování výsledků 5. Uvolnění prostředků Což je důvod prvotní implementace algoritmu v jazyce CUDA, kde se rovněž i snáze měří čas potřebný ke spočtení FFT. Má implementovaná verze v OpenCL vybere první dostupnou platformu a první dostupný grafický procesor (ač obecně se dá OpenCl spouštět i na vícejaderném procesoru). Následně si vytvoří paměťové objekty, načte zdrojový kód kernelů (který zároveň i zobrazí), vytvoří a překompiluje program (v případě chyby je uvedena v příkazovém řádku), vytvoří požadované kernely, překopíruje vstupní data a následně spustí kernely, po jejichž ukončení následuje nezbytné překopírování výsledků a uvolnění použitých prostředků. Závěrem práce bych doporučil používat CUDA místo OpenCL. P O U Ž I T Á LI T E R A T U R A: OpenCLProgramming Guide (Aaftab Munshi, Bnedict Gaster,Timothy Mattson, James Fung, Dan Ginsburg) The OpenCl Programming Book (Ryoji Tsuchiyama, Takashi Nakamura, Takuro Iizuka, Akihiro Asahara, Jeongdo Son, Satoshi Miki) Cuda Application Design And Developement (Rob Farber) Cuda By Example An Introduction to General-Purpose GPU Programming (Jason Sanders, Edward Kandrot) nvidia CUDA C Programming Guide 8

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell Pavel Bazika Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Studijní

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Pavel Bratršovský P R O H L Á Š E N Í Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou/bakalářskou

Více

obraze Lane Detection Algorithms

obraze Lane Detection Algorithms VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Algoritmy pro detekci dělící čáry v obraze Lane Detection Algorithms 2012 Bc. Radek Tesař Prohlašuji, že jsem

Více

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Diplomová práce Systém předzpracování dat pro dobývání znalostí z databází Vypracovala: Hana Kotinová Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Berka,

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace procesu rozpoznávání textu pomocí Vision Builder vedoucí práce: Ing.

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Návrh diskového pole pomocí flashdisků Jakub Pavčo Vedoucí

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Jádro systému Windows

Jádro systému Windows Martin Dráb Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Computer Press, a. s. Brno 2011 Jádro systému Windows Kompletní průvodce programátora Martin Dráb Computer Press, a. s., 2011. Vydání první.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 4 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více