Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015"

Transkript

1 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3

2 Obsah 1 Úvod Vývoz a dovoz zboží a služeb Prostřednické vztahy Smlouvy o výhradním prodeji Obchodní zastoupení Smlouva mandátní Komisionářská smlouva Exportní aliance sdružení vývozců Přímý vývoz Dokumenty v mezinárodním obchodě Dokumenty obchodní Celní dokumenty Dokumenty přepravní a skladovací Dokumenty platební a úvěrové Pojišťovací dokumenty Platební podmínky Funkce a význam cla Závěr Seznam použité literatury Přílohy

3 1 Úvod Mezinárodní, neboli zahraniční obchod, je obchod přes hranice svého tuzemského státu. Může se realizovat buď to v rámci EU nebo mimo hranice EU. Zahraniční obchod je jeden z důsledku dělby práce a patří mezi základní formy propojení světových ekonomik. Mezi hlavní příčiny realizace zahraničního obchodu patří odlišnost klimatických podmínek, spotřebitelský vkus a preference a snaha o zvyšování efektivity výroby. Mezi výhody zahraničního obchodu patří levnější pracovní sila a schopnost dané krajiny vyrábět výrobek s nižšími náklady než jiná tuzemská země. České podniky využívají jednu z nejjednodušších forem vstupu na zahraniční trhy a to tradiční vývozní a dovozní operace. Při vývozu mohou firmy využít obchodních metod a spolupracovat na základě smluvních vztahů s různými subjekty prostředníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci a jiné. Volba práva při uzavíraní smluv záleží vždy na dohodě stran [1]. Prosperitu českého průmyslu dotváří hlavně vývoz zboží do zahraničí, dle některých zdrojů Česká republika vyváží víc než 70% své produkce. Česká republika je od roku 2004 jedním z členských států EU a tento integrační krok byl završen v roku 2007, kdy se ČR stala členem schengenského prostoru. Tyto změny významným způsobem ovlivnily rozvoj mezinárodního obchodu, neboť došlo ke zjednodušení pravidel pro dovoz a vývoz zboží v rámci EU. I přesto při vývozu a dovozu zboží do třetích zemí a ze třetích zemí plní celní správa v ČR důležitou úlohu a je také významným ochráncem vnitřního trhu neboť kontroluje dovážené zboží z hlediska jeho kvality, nezávadnosti zejména u potravin, léků a tabákových výrobků [2]. 3

4 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí. Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí. 2.1Prostřednické vztahy Prostředník, subjekt, který obchoduje pod vlastním jménem a na vlastní účel a riziko. Tyto subjekty prodávají zakoupené zboží dalším odběratelům nebo konečným spotřebitelům. Výsledkem jeho obchodování je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, cenová marže. Tyto služby jsou vhodné pro malé nebo střední podniky. Výhodou nepřímého exportu jsou nižší náklady a eliminace rizik. Mezi nevýhody patří ztráta kontaktu se zákazníky, ztráta kontroly nad další distribuci a nad cenami. 2.2 Smlouvy o výhradním prodeji V mezinárodním obchodu se stává, že podnik vstoupí na zahraniční trh díky uzavření smlouvy o výhradním prodeji, kterou v praxi označujeme jako smlouvu o výhradní distribuci. V smlouvě se dodavatel zavazuje, že zboží určené ve smlouvě nebude dodávat jiné osobě než odběrateli, výhradnímu prodejci. Smlouva obsahuje oblast a druh zboží a obchodní zákoník uvádí, že daná smlouva musí mít písemnou formu. Jedná se o rámcovou smlouvu. Jednotlivé dodávky se realizují na základě jednotlivých kupních smluv. Pokud smlouva neuvádí dobu platnosti tak automaticky zaniká po uplynutí jednoho roku od jejího uzavření. Výhodou uzavření takého smlouvy může být dobrá distribuce výrobku v zaběhnutých distribučních cestách včetně zabezpečení potřebných služeb, tím může výrobce proniknout na vzdálené trhy, kde nepředpokládá příliš vysoký obrat za cenu nízkých nákladů a rizika. Tato situace se jeví i jako možné riziko, pokud prodejce přecení svoje síly není schopen zajistit širokou distribuci zboží, může si tak zablokovat vstup na zahraniční trh, protože výhradní prodejce je jediný subjekt, který má právo dovážet dané zboží na daný trh. Už klasickou nevýhodou je také ztráta kontaktu s trhem. 4

5 2.3 Obchodní zastoupení Podstatou zastupitelské činnosti je vyvíjení aktivit, které vedou k uzavírání různých typů smluv. Zástupce není vůči zastoupenému v podřízeném postavení a není v zaměstnaneckém vztahu na pracovišti. Předmětem smlouvy o zprostředkování je jednorázové zprostředkování. Jde o činnost směrující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje k tomu, aby zaplatil zprostředkovateli úplatu. Tento smluvní typ se používá zejména na burzách při jednorázovém obchodě. Smlouva o obchodním zastoupení je smlouva kde se nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet činnost směrující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Jelikož zástupce disponuje s penězi a s činností firmy je nutné jeho činnost kontrolovat. Zvláštní typ smlouvy o obchodním zastoupení je výhradní obchodní zastoupení. Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody bez součinnosti výhradního zástupce, ale podle obchodního zákoníku je nucen vyplácet výhradnímu zástupci provizi tak, jako kdyby byl při uzavírání obchodu přítomen. Zástupce obvykle neručí za splnění závazků třetí strany. 2.4 Smlouva mandátní V této smlouvě se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu tuto úplatu. Mandátní smlouva se uzavírá pouze mezi podnikateli [1]. Mandant je povinen mandatáři vystavit včas plnou moc. Toto zplnomocnění musí být písemné. 2.5 Komisionářská smlouva Komisionář se zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje, že mu zaplatí úplatu. Komisionářská smlouva se od mandátní odlišuje tím, že mandatář jedná za jménem mandanta a komisionář jedná pod jménem svým. 2.6 Exportní aliance sdružení vývozců Jedná se o seskupení nejméně tří a nejvíc pětadvaceti malých a středních podniků, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje. Tyto podniky mají uzavřenou dohodu o spolupráci. Sdružení vývozců obvykle přebírá funkci vývozního oddělení a zastupuje své členy v zahraničí. Výhodou může být úspora nákladů, možnost omezení exportních rizik a lepší vyjednávací pozice. 5

6 2.7 Přímý vývoz Využívá se při vývozu průmyslového zboží, výrobních zařízení a investičních celků. Dodávky jsou velmi komplikované a je s nimi spojena nutnost poskytovat celou řadu odborných služeb. Přímé vývozy jsou realizovány na základě kupných smluv. 3 Dokumenty v mezinárodním obchodu Složitost průběhu jednotlivých operací v mezinárodním obchodě se odráží i v počtu a druhu používaných dokumentů. Jejich počet je nezbytný pro uskutečnění jedné, častokrát i jednoduché transakce. Doklady se vyhotovují ve velkém počtu originálů a následně také v mnoha kopiích. Dokumenty dělíme podle funkce na: - dokumenty obchodní - dokumenty pro celní účely - dokumenty přepravní a skladovací - dokumenty platební a úvěrové - dokumenty pojišťovací 3.1 Dokumenty obchodní Obchodní dokumenty jsou ty, které kupující a prodávající vystavují v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a s jejím plněním. Počet dokumentů je značný a mezi nejpoužívanější patří: Poptávka, první impulz pro obchodní operaci. Vypracovává ji kupující a adresuje ji potenciálnímu dodavateli. Charakterizuje v ní zboží, o které má zájem a uvádí další požadavky na některé další podmínky kontraktu (dodací lhůta, platební podmínky ). Účelem poptávky je získat nabídku od dodavatele. Nabídka, představuje návrh kupní smlouvy dodavatele. Obsahuje všechny údaje, které jsou potřebný pro uzavření kupní smlouvy. Pokud je bezvýhradně přijatá, stává se jedním z dokumentů kupní smlouvy. Objednávka, je závazný návrh kupní smlouvy zpracovaná kupujícím podle jeho požadavků. Bývá odpovědí na nabídku prodávajícího. Objednávka se může stát jedním z dokumentů kupní smlouvy. 6

7 Potvrzení objednávky, je vystavováno prodávajícím a vyjadřuje jeho závazek splnit objednávku kupujícího a přijmout podmínky, které jsou v ní obsaženy. Jde o závažný dokument kupní smlouvy. Kontrakt, obsahuje všechny formální i obsahové náležitosti kupní smlouvy včetně podpisů obou smluvních stran. Uzavíraní smlouvy touto formou bývají přítomné obě strany. Specifické dodávky, dokument, ve kterém kupující uvádí detailně požadavky na zboží, jež má být dodáno v rámci uzavřené kupní smlouvy. Jde o upřesnění dílčích dodávek, počet typů, barva, materiál, apod. Obchodní faktura, není spojena se zvláštními požadavky na formu a obsah. Exportér fakturuje dodané zboží, druh a množství, uvádí se také jednotková cena a celková částka za dodávku ve stejné platební měně. Balíci list, často provází fakturu a uvádí detailní obsah jednotlivých obalových jednotek, kartónů, balíku. 3.2 Celní dokumenty Celní dokumenty představují poměrně početnou skupinu podkladů požadovaných pro celní řízení a daňové účely v zemích vývozu, dovozu a tranzitu. Obsahem celních dokumentů je prokázání původu zboží, deklarace zboží podle celního sazebníku a uvedení či ověžení množství a hodnoty zboží. Opatření těchto dokumentů bývá zpravidla nákladné. Jednotný správní doklad -JSD (příloha A) dnes nahradil dříve používanou jednotnou celní deklaraci - JCD. JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží do České republiky nebo při vývozu z Evropské Unie. JSD je využíván také ve speciálních celních režimech, kdy sice zboží neopustí hranice českého státu, ale je uloženo například do celního skladu nebo svobodného celního pásma. Při vývozu zboží z Evropské unie se již dnes, po kompletním přechodu na systém e-vývoz, JSD doklad nevyužívá. Vývoz je realizován elektronicky pomocí elektronické celní deklarace s tím, že je možné vytisknout tzv. Vývozní doprovodný doklad (VDD, příloha B) [3].Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. 3.3 Dokumenty přepravní a skladovací Některé z těchto dokumentů se používají vůči speditérům či jsou speditéry vystavovány. Do této skupiny patří zejména potvrzení zasílatele o převzetí, kde zasílatel potvrzuje, 7

8 že zásilku převzal. Druhým potvrzením je speditérské potvrzení o odeslání zásilky, které potvrzuje její neodvolatelné odeslaní, uvádí se způsob a doba odeslání. Druhou skupinou přepravních dokumentů jsou nákladní listy jednotlivých druhů doprav: - nákladní list CMR platní pro mezinárodní cestní nákladní přepravu zboží (příloha C) - JPP CIM pro mezinárodní železniční přepravu zboží (příloha D) - AWB - letecký nákladní list (příloha E) - námořní konosament - jinak náložný list je cenný papír a dopravní dokument, používaný při přepravě nákladu po moři (příloha F) 3.4 Dokumenty platební a úvěrové Tyto dokumenty mají úzkou souvislost s placením, financováním obchodu a se zajišťováním některých rizik. Dokumenty se používají ve vztahu s bankami a jejich klienty (žádost o ověření akreditivu), ve vztahu mezi obchodními partnery (směnka) a dokumenty vystavovány bankami ve prospěch oprávněných osob (bankovní záruka). 3.5 Pojišťovací dokumenty Patří sem především pojistka, kterou prokazuje svůj pojistný nárok v případě pojistné události. Pojistný certifikát je pouze dokumentem pojistné smlouvy. Na přepravě zboží se podílí vícero článků. Každý z nich si může pojistit svůj podíl v případě poškození zásilky. - pojištění odpovědnosti dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce [4] - pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele je určeno pro zasílatele, kteří na účet příkazce obstarávají za úplatu přepravu zásilky. Jde o čistého zasílatele. Toto pojištění se vztahuje na zasílatele v případě události, která nastane na území celého světa. - pojištění přepravy zásilky můžeme pojistit v případě všech pojistných událostí (požár, poškození zboží, pohřešování, potopení lodě ). Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky negativní činnosti živočichů apod. dané pojištění platí po celou dobu přepravy, ať už jde o přepravu z domu do domu nebo ze skladu do skladu. Uzavírá se jednotlivě, pro každou zásilku zvlášť, nebo pomocí rámcové smlouvy, což znamená, pro všechny zásilky, které firma přepravuje. 8

9 4 Platební podmínky V mezinárodních kupních smlouvách mají značný vliv na výsledek obchodní operace. Předurčují, kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena a jsou proto také východiskem pro její kalkulaci. Vzhledem ke geografické vzdálenosti partnerů, rizikovosti transakcí a jejich obchodně technické náročnosti se platby mezi prodávajícím a kupujícím neuskutečňují přímo, ale využívá se služba třetí osoby. Tyto osoby mohou plnit funkci zprostředkovatele platby, financování obchodu a v některých případech na sebe přebírají závazky k zaplacení. Je nezbytné, aby šlo o osoby s dobrou pověstí, které dodržují své závazky. Tomuto požadavku většinou odpovídají banky a instituce specializované na finanční služby [1]. Vhodný výběr banky je pro obchodníka velmi důležité rozhodnutí, protože výběr může ovlivnit výsledek jeho podnikání. Tradiční přístup bank k mezinárodnímu zúčtování je navazování korespondenčních vztahů s místními bankami v zahraničí. Jde o dvoustranné mezibankovní vztahy, při kterých si banky vzájemně poskytují určité služby a vzájemně si vedou účty. Banka tak vyřizuje u korespondenčních bank v zahraničí své účty vedené v cizích měnách, účty nostro, udržuje na nich zůstatky v příslušných měnách. Opakem je, umožnění korespondenčním bankám, vyřizování svých účtů vedených v domácí měně, účty loro [1]. Dohodu o platební podmínce se určuje místo, doba a způsob úhrady koupeného zboží. Vhodnou formulací platební podmínky mohou obě strany dosáhnout rovnováhy při plnění kontraktu. Zájmy obou stran jsou protikladné. Vývozce se snaží zajistit platební podmínkou získání zboží co nejdříve a naopak dovozce se snaží oddálit placení, alespoň do doby jistoty, že exportér dodal zboží v požadované kvalitě a včas. Místo, doba a forma placení se v mezinárodním obchodě sjednávají výslovně. Místo úhrady určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná. Jedná se o banku, u níž má být placeno, kde bude otevřen akreditiv apod. Doba placení určuje čas, do kdy má být splněn kontrakt mezi prodávajícím a kupujícím. Platba může být uskutečněna předem, co je nejvýhodnější pro dodavatele. Tato forma placení se vyskytuje v mezinárodním obchodě poměrně zřídka. U většiny zboží se uplatňuje placení v době dodání zboží, což znamená, že k placení dochází buď při předání dokumentů prodávajícím, nebo při jejich převzatí kupujícím. V mezinárodním obchodě se takové dokumenty předávají prostřednictvím bank. Placení po dodání zboží zatěžuje vývozce nutností úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést rizika, která jsou s poskytnutím úvěru spojena. Ve všech případech je nutné uvést také formu placení. Nejjednodušší a zároveň nejméně používanou metodou placení je placení 9

10 ve valutách, v hotovosti. Nevýhodou placení v hotovosti je možnost ztráty vysoké hotovosti, riziko padělků a nutnost přepočítávat si částku. Nejjednodušší a nejpoužívanější způsob platby je hladká platba. Jedná se o převod, transfer banky. Banka zde provede transfer na základě požadavků příkazce. Směnka je nástroj sloužící k zajištění úvěru, při některých platebních podmínkách má pouze platební funkci. Jde o cenný papír, který má zákonem předepsanou formu. Existují dva druhy směnky. Směnka cizí, trata, je bezpodmínečně písemný příkaz výstavce adresovaný jiné osobě k úhradě určité částky. Směnka vlastní představuje bezpodmínečný příslib výstavce zaplatit věřiteli určitou částku. Šek je cenný papír, který má funkci pouze platební. Jde o bezpodmínečný platební příkaz, který výstavce dává svojí bance, aby z jeho účtu uhradila majiteli šeku určitou částku. 10

11 5 Funkce a význam cla Clo je jedním z nejstarších finančních zdrojů. Původní význam cla je fiskální. S postupným rozvojem mezinárodního obchodu začalo clo plnit i některé další funkce. Významnou funkcí je funkce ochranná. S vyměřením a inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého výrobku na tuzemském trhu. Tím dochází i k jeho cenovému znevýhodnění oproti domácí produkci. Otázky celní politiky byly v mezinárodním obchodě průběžně řešeny zejména v rámci úmluvy GATT. GATT je první mnohostranná obchodní a celní mezinárodní dohoda. Celní politika je součástí společné obchodní politiky EU, což přináší jednotlivým členům povinnosti používat společný celní sazebník TARIC, který je závazným tarifním opatřením každého státu. Dále musí respektovat uzavřené dohody o obchodní a hospodářské spolupráci a také uplatňovat antidumpingová opatření a respektovat je. Clo je v konečném důsledku jednoduchý a srozumitelný nástroj obchodní politiky, který umožňuje snadnou kontrolu. Účelem celního řízení je rozhodnout o propuštění zboží do navrženého celního režimu a uplatnění příslušných opatření. Vývozní clo se platí na vyvezené zboží. Toto clo není tak časté a využívá se při vývozu strategických komodit jako například ropa. Dovozní clo se platí na dovezené zboží a týká se všech produktů. Tranzitní clo se platí pouze na zboží, které daným územím státu jen prochází. Další dělení je z hlediska výpočtu cla. Pro jeho výpočet se používají tři odlišné metody. Nejpoužívanější metodou je výpočet, při kterém se ze základu, z celní hodnoty, vypočítá výše cla s použitím procentuálně stanovené sazby uvedené v sazebníku. Tato cla se označují jako cla valorická. Další, ne tak často používaná metoda je metoda, kdy se vyměří cla fixní. Částka je stanovena za množstevní jednotku zboží, jde o cla specifická. Výjimečně se používá kombinace těchto dvou metod a tato cla se označují jako cla kombinovaná nebo cla diferencovaná. Celní sazby v celním sazebníku mohou být stanovené po celé období platnosti pevně, nebo proměnlivé v čase, pro ty účely, kdy jsou výrobky sezónního charakteru. V neposlední řadě dělíme clo také z hlediska účelu. Účelem fiskálního cla je příjem státního rozpočtu. Jde o původní účel použití cla. Dnes se fiskální účely využívají pouze okrajově. Protekcionistická ochranná funkce chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tyto cla dále dělíme na prohibitivní, clo je tak vysoké, že zabraňuje dovozu daného zboží. Skleníková cla, chrání a rozvíjejí sektor domácího hospodářství. Preferenční, snížené clo, podporující zboží pocházející ze země, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. 11

12 Při výjimečných okolnostech se uplatňují speciální cla, která ovšem také musí být v souladu pravidly dohody GATT. Jde o antidumpingové clo pro dovážené výrobky, které jsou předmětem cizího dumpingu. Dumpingový výrobek je taký, jehož vývozní cena do unie j nižší než hodnota obdobního výrobku při běžném obchodu v zemi vývozu. Další speciální clo je odvetní, nebo retorzní clo. Jde o formu přirážek k běžné celní sazbě. Poslední speciální clo je vyrovnávací clo. Jeho účelem je vyrovnání prémie nebo subvence, poskytnuté přímo nebo nepřímo zahraničnímu výrobci za účelem zhotovení výrobku nebo vývozu zboží do EU. Nástrojem obchodní politiky je také kvantitativní restrikce. Principem jejich fungování je stanovení maximální hranice možného vývozu nebo dovozu. Tyto hranice musí být vyjádřené v množstevních nebo hodnotových jednotkách. Hlavním cílem těchto restrikcí bývá ochrana vnitro unijních odvětví výroby a služeb. 12

13 6 Závěr Zahraniční obchod je jeden z důsledků dělby práce a patří mezi základní formy propojení světových ekonomik. Jde o obchod přes hranice svého tuzemského státu. V dnešní době se zahraniční obchod realizuje zejména z důvodu nižších nákladů na výrobu ve třetích zemích. České podniky využívají jednu z nejjednodušších forem vstupu na zahraniční trhy a to tradiční vývozní a dovozní operace. Vývoz představuje odeslání zboží do zahraničí za účelem trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Dovozní operace poukazuje na zboží přijaté ze zahraničí, kterého účelem je trvalé nebo dočasné ponechání v tuzemsku. Výhodou zahraničního obchodu je levnější pracovní síla a schopnost dané krajiny vyrábět výrobek s nižšími náklady než jiná, tuzemská země. Velkou výhodu, pro tento druh obchodu byl vstup do EU a také otevření hranic a s tím spojený vstup do schengenského prostoru. Před samotnou realizaci mezinárodního obchodu je nutné sepsat smlouvu. Smlouva může být realizována za pomoci zprostředkovatelských vztahů, což znamená, že subjekt obchoduje pod vlastním jménem a na vlastní účel. Daný subjekt prodává zboží konečnému nebo jiným odběratelům. Další možností je smlouva o výhradní distribuci, kde se dodavatel zavazuje, že zboží ve smlouvě nebude jinému než výhradnímu prodejci. Obchodní zastoupení se používá zejména při jednorázovým obchodu a smlouva se uzavírá se třetí osobou. V mandátní smlouvě se mandatář zavazuje, že pro mandatáře zajistí obchodní záležitost. V komisionářské smlouvě komisionář pod vlastním jménem zajistí pro komitenta záležitost. Poslední ze zastoupení je sdružení vývozců, což je seskupení nejméně tří podniků, které mají stejný výrobní program. Před samotným uzavřením smlouvy je nutné obstarat obchodní dokumenty jako například poptávku, nabídku, objednávku, potvrzení objednávky, kontrakt, specifické požadavky na zboží a v neposlední řadě obchodní fakturu spolu s balícím listem. V mezinárodních kupních smlouvách mají vliv na výsledku také obchodní operace. Předurčují kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena. Kvůli technické náročnosti se platby mezi dodavateli a odběrateli neuskutečňují přímo, ale za pomoci třetí osoby. Tomuto požadavku odpovídají banky a instituce specializované na finanční služby. Tradiční je dvoustranný mezinárodní vztah, při kterém si banky vzájemně poskytují určité služby a vzájemně si vedou účty. Vhodnou formulací platebních podmínek mohou obě strany dosáhnout rovnováhy. Zájmy obou stran jsou ale protikladné, protože vývozce se snaží získat zboží co nejdříve a dovozce se snaží oddálit placení. Místo úhrady určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná. Jde o banku, kde má být placeno. Taktéž se uvádí doba placení, což určuje čas, 13

14 do kdy má být kontrakt splacen. Platba může být realizována předem, což je výhodné pro dodavatele, nebo placení v době dodání zboží, což je výhodnější pro odběratele. Ve většině případů je nutné uvést také formu placení. Nejjednodušší je placení ve valutách, tudíž v hotovosti. Tato platba se dnes moc nevyužívá a nahradila ji hladká platba, platba převodem. Početnou skupinu podkladů tvoří celní dokumenty. Jde o skupiny podkladů pro celní řízení a daňové účely v zemích vývozu, dovozu a tranzitu. Obsahem těchto dokumentů je prokázání původu zboží, deklarace zboží podle celního sazebníku. Clo je tím pádem jedním z nejstarších finančních zdrojů. Významnou funkcí je ochranná funkce. S vyměřením a inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého zboží na tuzemský trh. Tím dochází k cenovému zvýhodnění domácí produkce. Otázky celní politiky řeší GATT. JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží z ČR nebo při vývozu z EU. Při vývozu zboží z EU se dnes JSD doklad nevyužívá, ale nahradil ho tzv. VDD doklad, který je realizován elektronicky. Vývozní clo se platí na vyvezené zboží, v ČR je to ropa. Dovozní clo se platí na všechny dovezené zboží do ČR a tranzitní clo se uplatňuje pouze na zboží, které daným státem pouze prochází. Nejjednodušším vyčíslením cla je clo valorické. Dále se používá clo fixní a nebo kombinace těchto dvou a to představuje cla diferencovaná. Celní sazby v celním sazebníku TARIC mohou být stanovené po celé období platnosti pevně, nebo proměnlivé v čase, pro ty výrobky, které mají sezónní charakter. V konečném důsledku se mezinárodní obchod jeví jako velmi složitá operace. I přes množství papírování a jazykových znalostí, využívá tuto možnost více a více firem. Stále převyšuje možnost levnější pracovní síly a nižších výrobních nákladů. 14

15 Seznam použité literatury: [1]. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 240 s. ISBN [2]. TKÁČOVÁ, Ludmila. Mezinárodní obchodní operace pro 2. ročník vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství. Ostrava: Vyšší odborná škola, o.p.s., Internetové zdroje: [3]. Jednotný správní doklad. In: Czech International [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.czechint.cz/cs/jednotny-spravni-doklad-jsd.html [4]. Odpovědnost dopravce. In: ČESMAD BOHEMIA [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.vseprodopravce.cz/odpovednost-dopravce [5]. CLO. In: Celní správa České republiky [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/stranky/default.aspx [6]. Dovoz/vývoz tovaru. In: Vaša Európa [online] [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/index_sk.htm [7]. Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele. In: Česká Pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.slavia-pojistovna.cz/pojisteni/pojisteni-pro-firmy-apodnikatele/pojisteni-odpovednosti-za-skodu-zasilatele/ [8]. Pojištění přepravy zásilek. In: Česká Pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ceskapojistovna.cz/p?pojisteni-prepravy-zasilek [9]. Certifikáty o původu zboží. In: Hospodářská komora České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: [10]. Nákladní list. In: Dopravní smlouvy [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.dopravnismlouvy.cz/nakladni-list 15

16 Seznam příloh: Příloha A: Příloha B: Příloha C: Příloha D: Příloha E: Příloha F: JSD VDD CMR CIM Letecký nákladní list Námořní konosament 16

17 Příloha A: JSD

18 Příloha B: VDD

19 Příloha C: CMR

20 Příloha D: CIM

21 Příloha E: Letecký nákladní list

22 Příloha F: Námořní konosament

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost 11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost, dělení obchodních činností, distribuční cesty, velkoobchod a maloobchod, druhy maloobchodních jednotek, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti (kupní smlouva,

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Literatura Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv Nákladní doprava

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Způsoby platby v mezinárodním obchodním styku faktorem, který je nutno brát v potaz při obchodování

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy Smlouvy se zástupci: z Komisionářsk ská smlouva 2006-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouvy se zástupci Podstatou podnikatelské činnosti je zastupování zájmů jiného podnikatele

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Obchodní subjekty. Ostatní. bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku zané,, koncesované.

Obchodní subjekty. Ostatní. bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku zané,, koncesované. Živnostenské podnikání ŽIVNOSTI: ohlašovac ovací koncesované Obchodní společnosti Družstvo Ostatní veřejn ejná obchodní společnost komanditní s ručen ením m omezeným akciová konsorcium sdružen ení holding

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Logistika a mezinárodní obchod Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu Vypracovala: Natálie Zipserová 2013/2014 Katedra oděvnictví ANOTACE Tato semestrální práce je zaměřena na mezinárodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL

Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL s místem podnikání Doubravice 110, 533 53 Pardubice obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9579 dle

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Roset s. r. o. (dále jen prodávající

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Příloha č. I Všeobecné podmínky Portálu Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen prodávající ) na portálu www.ebioneta.cz jehož provozovatelem

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více