Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015"

Transkript

1 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3

2 Obsah 1 Úvod Vývoz a dovoz zboží a služeb Prostřednické vztahy Smlouvy o výhradním prodeji Obchodní zastoupení Smlouva mandátní Komisionářská smlouva Exportní aliance sdružení vývozců Přímý vývoz Dokumenty v mezinárodním obchodě Dokumenty obchodní Celní dokumenty Dokumenty přepravní a skladovací Dokumenty platební a úvěrové Pojišťovací dokumenty Platební podmínky Funkce a význam cla Závěr Seznam použité literatury Přílohy

3 1 Úvod Mezinárodní, neboli zahraniční obchod, je obchod přes hranice svého tuzemského státu. Může se realizovat buď to v rámci EU nebo mimo hranice EU. Zahraniční obchod je jeden z důsledku dělby práce a patří mezi základní formy propojení světových ekonomik. Mezi hlavní příčiny realizace zahraničního obchodu patří odlišnost klimatických podmínek, spotřebitelský vkus a preference a snaha o zvyšování efektivity výroby. Mezi výhody zahraničního obchodu patří levnější pracovní sila a schopnost dané krajiny vyrábět výrobek s nižšími náklady než jiná tuzemská země. České podniky využívají jednu z nejjednodušších forem vstupu na zahraniční trhy a to tradiční vývozní a dovozní operace. Při vývozu mohou firmy využít obchodních metod a spolupracovat na základě smluvních vztahů s různými subjekty prostředníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci a jiné. Volba práva při uzavíraní smluv záleží vždy na dohodě stran [1]. Prosperitu českého průmyslu dotváří hlavně vývoz zboží do zahraničí, dle některých zdrojů Česká republika vyváží víc než 70% své produkce. Česká republika je od roku 2004 jedním z členských států EU a tento integrační krok byl završen v roku 2007, kdy se ČR stala členem schengenského prostoru. Tyto změny významným způsobem ovlivnily rozvoj mezinárodního obchodu, neboť došlo ke zjednodušení pravidel pro dovoz a vývoz zboží v rámci EU. I přesto při vývozu a dovozu zboží do třetích zemí a ze třetích zemí plní celní správa v ČR důležitou úlohu a je také významným ochráncem vnitřního trhu neboť kontroluje dovážené zboží z hlediska jeho kvality, nezávadnosti zejména u potravin, léků a tabákových výrobků [2]. 3

4 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí. Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí. 2.1Prostřednické vztahy Prostředník, subjekt, který obchoduje pod vlastním jménem a na vlastní účel a riziko. Tyto subjekty prodávají zakoupené zboží dalším odběratelům nebo konečným spotřebitelům. Výsledkem jeho obchodování je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, cenová marže. Tyto služby jsou vhodné pro malé nebo střední podniky. Výhodou nepřímého exportu jsou nižší náklady a eliminace rizik. Mezi nevýhody patří ztráta kontaktu se zákazníky, ztráta kontroly nad další distribuci a nad cenami. 2.2 Smlouvy o výhradním prodeji V mezinárodním obchodu se stává, že podnik vstoupí na zahraniční trh díky uzavření smlouvy o výhradním prodeji, kterou v praxi označujeme jako smlouvu o výhradní distribuci. V smlouvě se dodavatel zavazuje, že zboží určené ve smlouvě nebude dodávat jiné osobě než odběrateli, výhradnímu prodejci. Smlouva obsahuje oblast a druh zboží a obchodní zákoník uvádí, že daná smlouva musí mít písemnou formu. Jedná se o rámcovou smlouvu. Jednotlivé dodávky se realizují na základě jednotlivých kupních smluv. Pokud smlouva neuvádí dobu platnosti tak automaticky zaniká po uplynutí jednoho roku od jejího uzavření. Výhodou uzavření takého smlouvy může být dobrá distribuce výrobku v zaběhnutých distribučních cestách včetně zabezpečení potřebných služeb, tím může výrobce proniknout na vzdálené trhy, kde nepředpokládá příliš vysoký obrat za cenu nízkých nákladů a rizika. Tato situace se jeví i jako možné riziko, pokud prodejce přecení svoje síly není schopen zajistit širokou distribuci zboží, může si tak zablokovat vstup na zahraniční trh, protože výhradní prodejce je jediný subjekt, který má právo dovážet dané zboží na daný trh. Už klasickou nevýhodou je také ztráta kontaktu s trhem. 4

5 2.3 Obchodní zastoupení Podstatou zastupitelské činnosti je vyvíjení aktivit, které vedou k uzavírání různých typů smluv. Zástupce není vůči zastoupenému v podřízeném postavení a není v zaměstnaneckém vztahu na pracovišti. Předmětem smlouvy o zprostředkování je jednorázové zprostředkování. Jde o činnost směrující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje k tomu, aby zaplatil zprostředkovateli úplatu. Tento smluvní typ se používá zejména na burzách při jednorázovém obchodě. Smlouva o obchodním zastoupení je smlouva kde se nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet činnost směrující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Jelikož zástupce disponuje s penězi a s činností firmy je nutné jeho činnost kontrolovat. Zvláštní typ smlouvy o obchodním zastoupení je výhradní obchodní zastoupení. Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody bez součinnosti výhradního zástupce, ale podle obchodního zákoníku je nucen vyplácet výhradnímu zástupci provizi tak, jako kdyby byl při uzavírání obchodu přítomen. Zástupce obvykle neručí za splnění závazků třetí strany. 2.4 Smlouva mandátní V této smlouvě se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu tuto úplatu. Mandátní smlouva se uzavírá pouze mezi podnikateli [1]. Mandant je povinen mandatáři vystavit včas plnou moc. Toto zplnomocnění musí být písemné. 2.5 Komisionářská smlouva Komisionář se zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje, že mu zaplatí úplatu. Komisionářská smlouva se od mandátní odlišuje tím, že mandatář jedná za jménem mandanta a komisionář jedná pod jménem svým. 2.6 Exportní aliance sdružení vývozců Jedná se o seskupení nejméně tří a nejvíc pětadvaceti malých a středních podniků, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje. Tyto podniky mají uzavřenou dohodu o spolupráci. Sdružení vývozců obvykle přebírá funkci vývozního oddělení a zastupuje své členy v zahraničí. Výhodou může být úspora nákladů, možnost omezení exportních rizik a lepší vyjednávací pozice. 5

6 2.7 Přímý vývoz Využívá se při vývozu průmyslového zboží, výrobních zařízení a investičních celků. Dodávky jsou velmi komplikované a je s nimi spojena nutnost poskytovat celou řadu odborných služeb. Přímé vývozy jsou realizovány na základě kupných smluv. 3 Dokumenty v mezinárodním obchodu Složitost průběhu jednotlivých operací v mezinárodním obchodě se odráží i v počtu a druhu používaných dokumentů. Jejich počet je nezbytný pro uskutečnění jedné, častokrát i jednoduché transakce. Doklady se vyhotovují ve velkém počtu originálů a následně také v mnoha kopiích. Dokumenty dělíme podle funkce na: - dokumenty obchodní - dokumenty pro celní účely - dokumenty přepravní a skladovací - dokumenty platební a úvěrové - dokumenty pojišťovací 3.1 Dokumenty obchodní Obchodní dokumenty jsou ty, které kupující a prodávající vystavují v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a s jejím plněním. Počet dokumentů je značný a mezi nejpoužívanější patří: Poptávka, první impulz pro obchodní operaci. Vypracovává ji kupující a adresuje ji potenciálnímu dodavateli. Charakterizuje v ní zboží, o které má zájem a uvádí další požadavky na některé další podmínky kontraktu (dodací lhůta, platební podmínky ). Účelem poptávky je získat nabídku od dodavatele. Nabídka, představuje návrh kupní smlouvy dodavatele. Obsahuje všechny údaje, které jsou potřebný pro uzavření kupní smlouvy. Pokud je bezvýhradně přijatá, stává se jedním z dokumentů kupní smlouvy. Objednávka, je závazný návrh kupní smlouvy zpracovaná kupujícím podle jeho požadavků. Bývá odpovědí na nabídku prodávajícího. Objednávka se může stát jedním z dokumentů kupní smlouvy. 6

7 Potvrzení objednávky, je vystavováno prodávajícím a vyjadřuje jeho závazek splnit objednávku kupujícího a přijmout podmínky, které jsou v ní obsaženy. Jde o závažný dokument kupní smlouvy. Kontrakt, obsahuje všechny formální i obsahové náležitosti kupní smlouvy včetně podpisů obou smluvních stran. Uzavíraní smlouvy touto formou bývají přítomné obě strany. Specifické dodávky, dokument, ve kterém kupující uvádí detailně požadavky na zboží, jež má být dodáno v rámci uzavřené kupní smlouvy. Jde o upřesnění dílčích dodávek, počet typů, barva, materiál, apod. Obchodní faktura, není spojena se zvláštními požadavky na formu a obsah. Exportér fakturuje dodané zboží, druh a množství, uvádí se také jednotková cena a celková částka za dodávku ve stejné platební měně. Balíci list, často provází fakturu a uvádí detailní obsah jednotlivých obalových jednotek, kartónů, balíku. 3.2 Celní dokumenty Celní dokumenty představují poměrně početnou skupinu podkladů požadovaných pro celní řízení a daňové účely v zemích vývozu, dovozu a tranzitu. Obsahem celních dokumentů je prokázání původu zboží, deklarace zboží podle celního sazebníku a uvedení či ověžení množství a hodnoty zboží. Opatření těchto dokumentů bývá zpravidla nákladné. Jednotný správní doklad -JSD (příloha A) dnes nahradil dříve používanou jednotnou celní deklaraci - JCD. JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží do České republiky nebo při vývozu z Evropské Unie. JSD je využíván také ve speciálních celních režimech, kdy sice zboží neopustí hranice českého státu, ale je uloženo například do celního skladu nebo svobodného celního pásma. Při vývozu zboží z Evropské unie se již dnes, po kompletním přechodu na systém e-vývoz, JSD doklad nevyužívá. Vývoz je realizován elektronicky pomocí elektronické celní deklarace s tím, že je možné vytisknout tzv. Vývozní doprovodný doklad (VDD, příloha B) [3].Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. 3.3 Dokumenty přepravní a skladovací Některé z těchto dokumentů se používají vůči speditérům či jsou speditéry vystavovány. Do této skupiny patří zejména potvrzení zasílatele o převzetí, kde zasílatel potvrzuje, 7

8 že zásilku převzal. Druhým potvrzením je speditérské potvrzení o odeslání zásilky, které potvrzuje její neodvolatelné odeslaní, uvádí se způsob a doba odeslání. Druhou skupinou přepravních dokumentů jsou nákladní listy jednotlivých druhů doprav: - nákladní list CMR platní pro mezinárodní cestní nákladní přepravu zboží (příloha C) - JPP CIM pro mezinárodní železniční přepravu zboží (příloha D) - AWB - letecký nákladní list (příloha E) - námořní konosament - jinak náložný list je cenný papír a dopravní dokument, používaný při přepravě nákladu po moři (příloha F) 3.4 Dokumenty platební a úvěrové Tyto dokumenty mají úzkou souvislost s placením, financováním obchodu a se zajišťováním některých rizik. Dokumenty se používají ve vztahu s bankami a jejich klienty (žádost o ověření akreditivu), ve vztahu mezi obchodními partnery (směnka) a dokumenty vystavovány bankami ve prospěch oprávněných osob (bankovní záruka). 3.5 Pojišťovací dokumenty Patří sem především pojistka, kterou prokazuje svůj pojistný nárok v případě pojistné události. Pojistný certifikát je pouze dokumentem pojistné smlouvy. Na přepravě zboží se podílí vícero článků. Každý z nich si může pojistit svůj podíl v případě poškození zásilky. - pojištění odpovědnosti dopravce za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce [4] - pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele je určeno pro zasílatele, kteří na účet příkazce obstarávají za úplatu přepravu zásilky. Jde o čistého zasílatele. Toto pojištění se vztahuje na zasílatele v případě události, která nastane na území celého světa. - pojištění přepravy zásilky můžeme pojistit v případě všech pojistných událostí (požár, poškození zboží, pohřešování, potopení lodě ). Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky negativní činnosti živočichů apod. dané pojištění platí po celou dobu přepravy, ať už jde o přepravu z domu do domu nebo ze skladu do skladu. Uzavírá se jednotlivě, pro každou zásilku zvlášť, nebo pomocí rámcové smlouvy, což znamená, pro všechny zásilky, které firma přepravuje. 8

9 4 Platební podmínky V mezinárodních kupních smlouvách mají značný vliv na výsledek obchodní operace. Předurčují, kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena a jsou proto také východiskem pro její kalkulaci. Vzhledem ke geografické vzdálenosti partnerů, rizikovosti transakcí a jejich obchodně technické náročnosti se platby mezi prodávajícím a kupujícím neuskutečňují přímo, ale využívá se služba třetí osoby. Tyto osoby mohou plnit funkci zprostředkovatele platby, financování obchodu a v některých případech na sebe přebírají závazky k zaplacení. Je nezbytné, aby šlo o osoby s dobrou pověstí, které dodržují své závazky. Tomuto požadavku většinou odpovídají banky a instituce specializované na finanční služby [1]. Vhodný výběr banky je pro obchodníka velmi důležité rozhodnutí, protože výběr může ovlivnit výsledek jeho podnikání. Tradiční přístup bank k mezinárodnímu zúčtování je navazování korespondenčních vztahů s místními bankami v zahraničí. Jde o dvoustranné mezibankovní vztahy, při kterých si banky vzájemně poskytují určité služby a vzájemně si vedou účty. Banka tak vyřizuje u korespondenčních bank v zahraničí své účty vedené v cizích měnách, účty nostro, udržuje na nich zůstatky v příslušných měnách. Opakem je, umožnění korespondenčním bankám, vyřizování svých účtů vedených v domácí měně, účty loro [1]. Dohodu o platební podmínce se určuje místo, doba a způsob úhrady koupeného zboží. Vhodnou formulací platební podmínky mohou obě strany dosáhnout rovnováhy při plnění kontraktu. Zájmy obou stran jsou protikladné. Vývozce se snaží zajistit platební podmínkou získání zboží co nejdříve a naopak dovozce se snaží oddálit placení, alespoň do doby jistoty, že exportér dodal zboží v požadované kvalitě a včas. Místo, doba a forma placení se v mezinárodním obchodě sjednávají výslovně. Místo úhrady určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná. Jedná se o banku, u níž má být placeno, kde bude otevřen akreditiv apod. Doba placení určuje čas, do kdy má být splněn kontrakt mezi prodávajícím a kupujícím. Platba může být uskutečněna předem, co je nejvýhodnější pro dodavatele. Tato forma placení se vyskytuje v mezinárodním obchodě poměrně zřídka. U většiny zboží se uplatňuje placení v době dodání zboží, což znamená, že k placení dochází buď při předání dokumentů prodávajícím, nebo při jejich převzatí kupujícím. V mezinárodním obchodě se takové dokumenty předávají prostřednictvím bank. Placení po dodání zboží zatěžuje vývozce nutností úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést rizika, která jsou s poskytnutím úvěru spojena. Ve všech případech je nutné uvést také formu placení. Nejjednodušší a zároveň nejméně používanou metodou placení je placení 9

10 ve valutách, v hotovosti. Nevýhodou placení v hotovosti je možnost ztráty vysoké hotovosti, riziko padělků a nutnost přepočítávat si částku. Nejjednodušší a nejpoužívanější způsob platby je hladká platba. Jedná se o převod, transfer banky. Banka zde provede transfer na základě požadavků příkazce. Směnka je nástroj sloužící k zajištění úvěru, při některých platebních podmínkách má pouze platební funkci. Jde o cenný papír, který má zákonem předepsanou formu. Existují dva druhy směnky. Směnka cizí, trata, je bezpodmínečně písemný příkaz výstavce adresovaný jiné osobě k úhradě určité částky. Směnka vlastní představuje bezpodmínečný příslib výstavce zaplatit věřiteli určitou částku. Šek je cenný papír, který má funkci pouze platební. Jde o bezpodmínečný platební příkaz, který výstavce dává svojí bance, aby z jeho účtu uhradila majiteli šeku určitou částku. 10

11 5 Funkce a význam cla Clo je jedním z nejstarších finančních zdrojů. Původní význam cla je fiskální. S postupným rozvojem mezinárodního obchodu začalo clo plnit i některé další funkce. Významnou funkcí je funkce ochranná. S vyměřením a inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého výrobku na tuzemském trhu. Tím dochází i k jeho cenovému znevýhodnění oproti domácí produkci. Otázky celní politiky byly v mezinárodním obchodě průběžně řešeny zejména v rámci úmluvy GATT. GATT je první mnohostranná obchodní a celní mezinárodní dohoda. Celní politika je součástí společné obchodní politiky EU, což přináší jednotlivým členům povinnosti používat společný celní sazebník TARIC, který je závazným tarifním opatřením každého státu. Dále musí respektovat uzavřené dohody o obchodní a hospodářské spolupráci a také uplatňovat antidumpingová opatření a respektovat je. Clo je v konečném důsledku jednoduchý a srozumitelný nástroj obchodní politiky, který umožňuje snadnou kontrolu. Účelem celního řízení je rozhodnout o propuštění zboží do navrženého celního režimu a uplatnění příslušných opatření. Vývozní clo se platí na vyvezené zboží. Toto clo není tak časté a využívá se při vývozu strategických komodit jako například ropa. Dovozní clo se platí na dovezené zboží a týká se všech produktů. Tranzitní clo se platí pouze na zboží, které daným územím státu jen prochází. Další dělení je z hlediska výpočtu cla. Pro jeho výpočet se používají tři odlišné metody. Nejpoužívanější metodou je výpočet, při kterém se ze základu, z celní hodnoty, vypočítá výše cla s použitím procentuálně stanovené sazby uvedené v sazebníku. Tato cla se označují jako cla valorická. Další, ne tak často používaná metoda je metoda, kdy se vyměří cla fixní. Částka je stanovena za množstevní jednotku zboží, jde o cla specifická. Výjimečně se používá kombinace těchto dvou metod a tato cla se označují jako cla kombinovaná nebo cla diferencovaná. Celní sazby v celním sazebníku mohou být stanovené po celé období platnosti pevně, nebo proměnlivé v čase, pro ty účely, kdy jsou výrobky sezónního charakteru. V neposlední řadě dělíme clo také z hlediska účelu. Účelem fiskálního cla je příjem státního rozpočtu. Jde o původní účel použití cla. Dnes se fiskální účely využívají pouze okrajově. Protekcionistická ochranná funkce chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tyto cla dále dělíme na prohibitivní, clo je tak vysoké, že zabraňuje dovozu daného zboží. Skleníková cla, chrání a rozvíjejí sektor domácího hospodářství. Preferenční, snížené clo, podporující zboží pocházející ze země, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. 11

12 Při výjimečných okolnostech se uplatňují speciální cla, která ovšem také musí být v souladu pravidly dohody GATT. Jde o antidumpingové clo pro dovážené výrobky, které jsou předmětem cizího dumpingu. Dumpingový výrobek je taký, jehož vývozní cena do unie j nižší než hodnota obdobního výrobku při běžném obchodu v zemi vývozu. Další speciální clo je odvetní, nebo retorzní clo. Jde o formu přirážek k běžné celní sazbě. Poslední speciální clo je vyrovnávací clo. Jeho účelem je vyrovnání prémie nebo subvence, poskytnuté přímo nebo nepřímo zahraničnímu výrobci za účelem zhotovení výrobku nebo vývozu zboží do EU. Nástrojem obchodní politiky je také kvantitativní restrikce. Principem jejich fungování je stanovení maximální hranice možného vývozu nebo dovozu. Tyto hranice musí být vyjádřené v množstevních nebo hodnotových jednotkách. Hlavním cílem těchto restrikcí bývá ochrana vnitro unijních odvětví výroby a služeb. 12

13 6 Závěr Zahraniční obchod je jeden z důsledků dělby práce a patří mezi základní formy propojení světových ekonomik. Jde o obchod přes hranice svého tuzemského státu. V dnešní době se zahraniční obchod realizuje zejména z důvodu nižších nákladů na výrobu ve třetích zemích. České podniky využívají jednu z nejjednodušších forem vstupu na zahraniční trhy a to tradiční vývozní a dovozní operace. Vývoz představuje odeslání zboží do zahraničí za účelem trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Dovozní operace poukazuje na zboží přijaté ze zahraničí, kterého účelem je trvalé nebo dočasné ponechání v tuzemsku. Výhodou zahraničního obchodu je levnější pracovní síla a schopnost dané krajiny vyrábět výrobek s nižšími náklady než jiná, tuzemská země. Velkou výhodu, pro tento druh obchodu byl vstup do EU a také otevření hranic a s tím spojený vstup do schengenského prostoru. Před samotnou realizaci mezinárodního obchodu je nutné sepsat smlouvu. Smlouva může být realizována za pomoci zprostředkovatelských vztahů, což znamená, že subjekt obchoduje pod vlastním jménem a na vlastní účel. Daný subjekt prodává zboží konečnému nebo jiným odběratelům. Další možností je smlouva o výhradní distribuci, kde se dodavatel zavazuje, že zboží ve smlouvě nebude jinému než výhradnímu prodejci. Obchodní zastoupení se používá zejména při jednorázovým obchodu a smlouva se uzavírá se třetí osobou. V mandátní smlouvě se mandatář zavazuje, že pro mandatáře zajistí obchodní záležitost. V komisionářské smlouvě komisionář pod vlastním jménem zajistí pro komitenta záležitost. Poslední ze zastoupení je sdružení vývozců, což je seskupení nejméně tří podniků, které mají stejný výrobní program. Před samotným uzavřením smlouvy je nutné obstarat obchodní dokumenty jako například poptávku, nabídku, objednávku, potvrzení objednávky, kontrakt, specifické požadavky na zboží a v neposlední řadě obchodní fakturu spolu s balícím listem. V mezinárodních kupních smlouvách mají vliv na výsledku také obchodní operace. Předurčují kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena. Kvůli technické náročnosti se platby mezi dodavateli a odběrateli neuskutečňují přímo, ale za pomoci třetí osoby. Tomuto požadavku odpovídají banky a instituce specializované na finanční služby. Tradiční je dvoustranný mezinárodní vztah, při kterém si banky vzájemně poskytují určité služby a vzájemně si vedou účty. Vhodnou formulací platebních podmínek mohou obě strany dosáhnout rovnováhy. Zájmy obou stran jsou ale protikladné, protože vývozce se snaží získat zboží co nejdříve a dovozce se snaží oddálit placení. Místo úhrady určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná. Jde o banku, kde má být placeno. Taktéž se uvádí doba placení, což určuje čas, 13

14 do kdy má být kontrakt splacen. Platba může být realizována předem, což je výhodné pro dodavatele, nebo placení v době dodání zboží, což je výhodnější pro odběratele. Ve většině případů je nutné uvést také formu placení. Nejjednodušší je placení ve valutách, tudíž v hotovosti. Tato platba se dnes moc nevyužívá a nahradila ji hladká platba, platba převodem. Početnou skupinu podkladů tvoří celní dokumenty. Jde o skupiny podkladů pro celní řízení a daňové účely v zemích vývozu, dovozu a tranzitu. Obsahem těchto dokumentů je prokázání původu zboží, deklarace zboží podle celního sazebníku. Clo je tím pádem jedním z nejstarších finančních zdrojů. Významnou funkcí je ochranná funkce. S vyměřením a inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého zboží na tuzemský trh. Tím dochází k cenovému zvýhodnění domácí produkce. Otázky celní politiky řeší GATT. JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží z ČR nebo při vývozu z EU. Při vývozu zboží z EU se dnes JSD doklad nevyužívá, ale nahradil ho tzv. VDD doklad, který je realizován elektronicky. Vývozní clo se platí na vyvezené zboží, v ČR je to ropa. Dovozní clo se platí na všechny dovezené zboží do ČR a tranzitní clo se uplatňuje pouze na zboží, které daným státem pouze prochází. Nejjednodušším vyčíslením cla je clo valorické. Dále se používá clo fixní a nebo kombinace těchto dvou a to představuje cla diferencovaná. Celní sazby v celním sazebníku TARIC mohou být stanovené po celé období platnosti pevně, nebo proměnlivé v čase, pro ty výrobky, které mají sezónní charakter. V konečném důsledku se mezinárodní obchod jeví jako velmi složitá operace. I přes množství papírování a jazykových znalostí, využívá tuto možnost více a více firem. Stále převyšuje možnost levnější pracovní síly a nižších výrobních nákladů. 14

15 Seznam použité literatury: [1]. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 240 s. ISBN [2]. TKÁČOVÁ, Ludmila. Mezinárodní obchodní operace pro 2. ročník vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství. Ostrava: Vyšší odborná škola, o.p.s., Internetové zdroje: [3]. Jednotný správní doklad. In: Czech International [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.czechint.cz/cs/jednotny-spravni-doklad-jsd.html [4]. Odpovědnost dopravce. In: ČESMAD BOHEMIA [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.vseprodopravce.cz/odpovednost-dopravce [5]. CLO. In: Celní správa České republiky [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/stranky/default.aspx [6]. Dovoz/vývoz tovaru. In: Vaša Európa [online] [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/index_sk.htm [7]. Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele. In: Česká Pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.slavia-pojistovna.cz/pojisteni/pojisteni-pro-firmy-apodnikatele/pojisteni-odpovednosti-za-skodu-zasilatele/ [8]. Pojištění přepravy zásilek. In: Česká Pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ceskapojistovna.cz/p?pojisteni-prepravy-zasilek [9]. Certifikáty o původu zboží. In: Hospodářská komora České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: [10]. Nákladní list. In: Dopravní smlouvy [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.dopravnismlouvy.cz/nakladni-list 15

16 Seznam příloh: Příloha A: Příloha B: Příloha C: Příloha D: Příloha E: Příloha F: JSD VDD CMR CIM Letecký nákladní list Námořní konosament 16

17 Příloha A: JSD

18 Příloha B: VDD

19 Příloha C: CMR

20 Příloha D: CIM

21 Příloha E: Letecký nákladní list

22 Příloha F: Námořní konosament

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE Téma 10 LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE 1. Spediční činnosti Patří k těžišti logistiky Zasílatelé mají široké možnosti při logistickém řízení. V současné době představuje spedice neboli

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Alternativní formy financování podniku Martina Kurková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a

Více

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky KAPITOLA 1 MARKETING 1. Vysvětlete pojem marketing včetně jeho různého pojetí. 2. Jaké znáte vrstvy totálního výrobku? 3. Stanovte postup ceny nového výrobku a vyjmenujte jednotlivé její metody. 4. Co

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: Mezinárodní námořní kontejnerová přeprava se zaměřením na relaci Asie Evropa

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: Mezinárodní námořní kontejnerová přeprava se zaměřením na relaci Asie Evropa Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Vzdělávací program: 37-41-N/04 Dopravní logistika a obchod ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu Realizace

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více