DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov

2 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Článek 18 Článek 19 Úvodní ustanovení...3 Práva a povinnosti...3 Individuální plánování a klíčový pracovník...3 Ubytování...4 Odpovědnost za škody v DpS...5 Úschova cenných věcí a depozita...5 Zdravotní a ošetřovatelská péče...6 Hygiena a pořádek v DpS....7 Stravování Noční klid.9 Pobyt mimo DpS....9 Návštěvy...9 Sdružení obyvatel...10 Aktivizační činnost Důchody..11 Poštovní zásilky..11 Stížnosti...11 Ukončení pobytu...11 Závěrečná ustanovení

3 Článek 1 Úvodní ustanovení 1/ Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného života v Domově pro seniory Kaplice, dále jen DpS. Je závazný pro všechny uživatele, návštěvníky, studenty, dobrovolníky, zaměstnance DpS a ostatní osoby zdržující se v prostorách DpS. 2/ Uživatelem DpS se občan stává dnem zahájení poskytování sociální služby. Předchází tomu podání a schválení žádosti o umístění do DpS. Sepsání smlouvy o poskytování sociálních služeb s DpS, zastoupené ředitelem, může proběhnout před samotným zahájením poskytování služby nebo souběžně s ubytováním. Článek 2 Práva a povinnosti 1/ DpS zajišťuje dostupnost potřebných informací, informuje zájemce a uživatele o všech právech a povinnostech, které vyplývají z uzavření smlouvy o poskytování služeb DpS, včetně informací o výši úhrad za poskytované služby. Uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla, která jsou uvedena v domácím řádu a smlouvě a zároveň přispívat k dobrému chodu zařízení a vytváření klidného prostředí pobytu. 2/ DpS zpracovává a průběžně aktualizuje vnitřní pravidla, se změnami seznamuje uživatele, zaměstnance DpS i zájemce o poskytované služby. Vytváří při poskytování služeb podmínky, které umožní uživatelům naplňování jejich lidských a občanských práv. 3/ DpS vede evidenci žadatelů o sociální službu, kteří jsou řazeni v pořadníku čekatelů, a veškeré kontakty s nimi. 4/ DpS dodržuje Standardy kvality sociálních služeb. 5/ Zaměstnanci používají při výkonu své práce pracovní oděvy dle jejich pracovního zařazení. Všichni zaměstnanci jsou také vybaveni viditelnými jmenovkami. Článek 3 Individuální plánování a klíčový pracovník 1/ Individuální plánování je způsob, jakým může poskytovatel zajistit, aby jím poskytované služby byly zaměřeny na uspokojování potřeb jednotlivých uživatelů. Individuálním plánováním je uživatel povzbuzován k aktivní účasti na vlastní soběstačnosti a nezávislosti. 2/ Každý uživatel má určeného tzv. klíčového pracovníka, který uživateli pomáhá v době adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby, zároveň také pomáhá uživateli v jejich uskutečňování. Uživatel je o této skutečnosti samozřejmě seznámen. 3

4 3/ Klíčový pracovník je jmenovitě určený a odborně způsobilý zaměstnanec DpS. V případě, že uživateli nevyhovuje určený klíčový pracovník, může požádat pověřeného pracovníka o změnu. Toto je možné i v případě provozních změn (např. ukončení pracovního poměru daným pracovníkem, dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci apod.) 4/ Klíčový pracovník plánuje s uživatelem poskytování sociálních služeb v souladu s jeho osobními cíli a potřebami. O poskytování vede záznamy, průběh hodnotí a zaznamenává s uživateli, popř. s jejich zákonnými zástupci. Článek 4 Ubytování 1/ Uživatel se ubytuje na pokoji, který je dohodnut ve smlouvě o poskytování sociální služby. O ubytování na pokoji i o přestěhování v průběhu pobytu rozhoduje po dohodě s uživatelem vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku DpS společně se sociální pracovnicí a vedoucí oddělení. V den přijetí předkládá uživatel k nahlédnutí občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny - možno dát do úschovy na ošetřovně. Ubytování v DpS se zajišťuje s přihlédnutím k možnostem DpS a zdravotnímu stavu uživatelů. 2/ Pokud uživatel využívá služby praní prádla, své ošacení označí, aby nedošlo k záměně šatstva mezi uživateli. Šatstvo může být označeno i personálem. Za neoznačené věci DpS neručí. 3/ V DpS není dovoleno přechovávat např. nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, zbraně, věci vzbuzující odpor nebo některé věci v nadměrném množství, (např.: potraviny, alkohol, živá zvířata bez souhlasu ředitele DpS nebo vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku). Živá zvířata mohou být v domově chována pouze v rámci rezidentní formy zooterapie, kdy zvíře je majetkem poskytovatele, případně je pobyt zvířete jinak smluvně ošetřen. Do zařízení mohou návštěvní formou docházet i jiná zvířata za podmínky, že neohrožují a neomezují ostatní uživatele DpS. Vstup zvířete do zařízení je vždy nutno nahlásit pracovníkům ve směně, popř. nadřízenému pracovníkovi (návštěvy rodin se zvířaty apod.). 4/ Uživatel může na základě žádosti obdržet proti podpisu klíč od pokoje a dle vlastní potřeby pokoj uzamykat, u vícelůžkových pokojů toto lze jen se souhlasem spolubydlících. 5/ Uživatel si může pokoj vybavit elektronikou a drobnými osobními předměty či nábytkem, vždy s přihlédnutím k vzájemnému soužití se spolubydlícím, velikosti a estetickému vzhledu pokoje. V prostorách DpS ani jeho okolí nesmí být používán otevřený oheň (svíčky, aroma lampy). Použití elektrospotřebičů se řídí sazebníkem fakultativních služeb. Za revizi těchto spotřebičů zodpovídá uživatel, což prokazuje nejméně 1 x ročně na vyžádání DpS. Pokud si uživatel přinese vlastní TV nebo rozhlasový přijímač, oznámí tuto skutečnost sociální pracovnici, zároveň si zajistí přihlášení tohoto zařízení. Sociální pracovnice může spotřebič přihlásit za uživatele, a to v rámci fakultativních služeb. Telekomunikační poplatky za vlastní TV a rozhlasový přijímač hradí uživatel. Uživatelé mohou v rámci fakultativních služeb využít telefonování ze služebního telefonu a další služby dle platného sazebníku fakultativních služeb. 6/ Věci a majetek poskytovaný uživatelům DpS, které souvisí s poskytováním sociální služby, zůstávají majetkem DpS. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při trvalém 4

5 odchodu z DpS je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání např.: kompenzační pomůcky, WC křesla, chodítka, vozíky. 7/ Kromě pokoje může uživatel užívat společné prostory- jídelnu vybavenou lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, odpočinkové prostory na chodbách, centrální koupelnu, venkovní odpočinkové prostory. 8/ Topná sezona sezóna se řídí pravidly pronajímatele. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 o C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 o C pro následující den. 9/ Kouření je dovoleno pouze v prostoru vyhrazeném pronajímatelem. 10/ Jako nouzové svítidlo se používá nouzové osvětlení a kapesní svítilna. 11/ Venkovní i vnitřní prostory mohou být monitorovány kamerovým systémem 12/ Vchod do zařízení pro návštěvníky je v areálu nemocnice značen směrovými cedulemi. Na pracoviště je možno se dostat označeným výtahem nebo po schodišti. Pracoviště se nachází v budově C. Článek 5 Odpovědnost za škody v DpS 1/ V případě vědomě způsobené škody na majetku DpS, jiné organizaci nebo na majetku a zdraví spoluobyvatel, pracovníků DpS nebo jiných osob, odpovídá za škodu osoba, která škodu způsobila. Způsobí-li škodu vědomě více osob, odpovídají za ni podle své účasti. 2/ Každá osoba je povinna neprodleně upozornit personál na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout DpS nebo jeho obyvatelům, pracovníkům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k jejímu odvrácení. 3/ V případě vzniku škody, je osoba povinna zajistit nebo uhradit opravu, popř. pořízení náhrady za danou věc. 4/ Poskytovatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb dle 80 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění. Článek 6 Úschova cenných věcí a depozita 1/ Při zahájení nebo v průběhu pobytu v DpS může uživatel požádat pověřeného pracovníka o převzetí peněžní hotovosti do úschovy depozita zařízení. Uložení cenných věcí a vkladních knížek podléhá písemné žádosti a schválení ředitele. Úschova se řídí platným sazebníkem fakultativních služeb. 5

6 Na příjmy a výdaje depozit jsou vyhotoveny doklady, které jsou stvrzovány podpisem uživatele a pokladní. Peněžní částky z vkladů si uživatel může vybírat ve stanovené úřední dny. 2/ Uživatel má na pokoji uzamykatelný prostor. Při nástupu do zařízení dostane uživatel proti podpisu klíč od uzamykatelného prostoru, v případě ztráty či prokazatelného poškození je povinen uhradit vzniklou škodu. 3/ Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, vkladních knížek, finanční hotovosti, z důvodu zhoršení zdravotního stavu uživatele, jedná DpS s rodinou či jinou blízkou osobou, kterou si uživatel zvolil. Úschovu provede pověřený pracovník za účasti svědka Uživatel může také vyplnit Žádost o dočasné uložení cenných věcí do úschovy DpS, kde žádá, aby v případě zhoršení zdravotního stavu byly jeho cenné věci, které nemá v úschově v DpS, převzaty dodatečně do úschovy, a že je srozuměn i s tím, že za tuto službu bude hradit částku dle platného sazebníku fakultativních služeb. 4/ DpS neodpovídá za cenné věci, které nepřevzal do úschovy ani věci, které nejsou uložené na místa určen á. Případná ztráta je řešena v souladu s vnitřní směrnicí DpS. Článek 7 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1/ DpS zajišťuje uživatelům zdravotní a léčebně preventivní péči, v rozsahu odpovídajícímu jejich zdravotnímu stavu a potřebám. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou dodávány z lékárny a ukládány společně na ošetřovně do uzamykatelné lékárny, kde má každý uživatel vyhraněný prostor pro své léky. Uživatelé mají možnost zajišťovat si léky sami. Léky a regulační poplatky si hradí uživatelé sami zvolenou formou (hotově, inkasem, z depozitního účtu). Uživatel se může rozhodnout, zda zůstane zaregistrován u svého stávajícího praktického lékaře, v tom případě si zajišťuje lékařskou péči sám. Uživatel může také využít možnost registrace u praktického lékaře, který dochází do DpS. První setkání probíhá v rámci vstupní prohlídky. 2/ Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, praktickými sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. 3/ Praktický lékař v DpS ordinuje dle potřeby uživatelů, nebo na jejich vyžádání. K odborným vyšetřením mohou být uživatelé doprovázeni ošetřujícím personálem, případně blízkou osobou po domluvě. Mimo ordinační dobu lékaře je potřebná pomoc zajišťována rychlou záchrannou službou a lékařskou službou první pomoci. Zprostředkujeme návštěvu odborných lékařů (psychiatr, chirurg,..), kteří k uživatelům docházejí dle potřeby. 4/ Nedoporučujeme uživatelům, aby bez souhlasu ošetřujícího lékaře užívali léky, které si sami zakoupili nebo jinak získali. Je vhodné každý lék či doplněk konzultovat s ošetřujícím lékařem či lékárníkem. 5/ Uživatelé, u nichž vznikne podezření z přenosné choroby, se musí řídit se pokyny lékaře. Je-li uživatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu hospitalizován do zdravotnického zařízení, zachovává se mu místo v DpS až do návratu. 6/ Zařízení ani ošetřující lékař nezodpovídá za další okolnosti související s případným neuposlechnutím doporučení ošetřujícího lékaře či zdravotnického personálu k odbornému a jinému vyšetření. 6

7 7/ DpS je vybaveno signalizačním zařízením tak, aby si uživatel v případě potřeby mohl přivolat pomoc. Službu konající personál nosí při směně u sebe služební telefon a klíče od lékárny. 8/ Personál zajišťuje nepřetržitou péči o uživatele, ošetřovna je v době přítomnosti personálu vždy přístupná, v nepřítomnosti personálu je ošetřovna zabezpečena uzavřením dveří s bezpečnostní koulí. Vedoucí směny je všeobecná sestra nebo praktická sestra ve směně, která koordinuje práci přímé obslužné péče, zodpovídá za dodržování vnitřních předpisů a řádný výkon pracovních povinností. Článek 8 Hygiena a pořádek v DpS 1/ Během pobytu v DpS dodržuje uživatel zásady osobní hygieny. Ve vlastním zájmu by měl pečovat o osobní čistotu, čistotu šatstva, prádla a obuvi, pořádek na pokojích. 2/ Ošetřující personál má povinnost z důvodu dodržování hygieny, léčebného režimu, protipožárních opatření, čistoty a pořádku kontrolovat dodržování čistoty a pořádku v osobních věcech a úložných prostorech uživatelů. Postupuje korektně a dbá na zachování důstojnosti uživatele. Uživatel umožní za jeho přítomnosti zaměstnanci DpS přístup do jeho skříně či nočního stolku. Ve výjimečných případech (např. náhlá hospitalizace) může personál DpS uklidit a zlikvidovat potraviny a jiné předměty rychle podléhající zkáze bez přítomnosti uživatele. Během této výjimečné situace musí být přítomni vždy dva zaměstnanci DpS. V případě potřeby vyklizení uzamykatelných prostor jsou DpS k dispozici kopie klíčů. 3/ Zajištění hygieny je prováděno dle individuálních potřeb a ošetřovatelského plánu, vždy s dodržením zákonných norem. 4/ Osobní prádlo uživatelů se vyměňuje podle potřeby, popř. na doporučení personálu. DpS má vlastní prádelnu, která pere osobní prádlo uživatelů, ložní prádlo se odváží do prádelny DpS v Kaplici. Ložní prádlo uživatelů se pere dle potřeby, minimálně však jednou týdně. Znečištěné prádlo se odkládá do košů na špinavé prádlo, umístěných v technických místnostech. Sběr špinavého prádla zajišťuje pracovník zdravotně-ošetřovatelského úseku. 5/ Praní a žehlení je součástí služeb zahrnutých v úhradě za pobyt. Přeprání a sušení drobného osobního prádla uživatelem na pokoji je dovoleno při dodržení hygienických a bezpečnostních norem. Uživatel má možnost zajistit si praní prádla mimo DpS. 6/ Kadeřnické služby, manikúra nebo pedikúra jsou poskytovány vyškolenou pracovnicí, která služby provádí dle potřeby, DpS tyto služby může zprostředkovat. Tato služba není v ceně pobytu a je uživatelem hrazena. 7/ Odpadky se odkládají do odpadkových košů, tříděný odpad do nádob k tomu určených. 8/ Všechny místnosti se dle potřeby větrají a běžný úklid denně provádí uklizečka. 7

8 Článek 9 Stravování 1/ Stravování v DpS je uživateli poskytováno dle uzavřené smlouvy. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Dietní stravování doporučuje lékař, nedodržením dietního stravování porušuje uživatel léčebný režim doporučený lékařem. V takovém případě personál uživatele poučí o následcích nedodržování dietního stravování, zapíše do dokumentace uživatele, upozorní na tuto skutečnost lékaře, který s uživatelem toto konzultuje. V tomto případě má uživatel možnost podepsat negativní revers s vědomím, že za případné negativní důsledky nese zodpovědnost sám. 2/ Strava je zajišťována dodavatelsky dle předepsaných diet. Připomínky ke stravě mohou uživatelé vznést svému klíčovému či jinému pracovníkovi, vhozením připomínky do schránky důvěry, či zapsáním do sešitu Připomínky ke stravě. 3/ Strava se podává ve stanovenou dobu: Snídaně- 7:30 8:30 Přesnídávka-podávána se snídaní Oběd- 11:00 12:00 Svačina- 14:00-14:30 Večeře- 17:00 18:00 II. Večeře- 21:00 4/ Jídlo se podává a konzumuje v jídelně či na pokoji uživatele, případně v jiných vhodných prostorech. Zapůjčené nádobí uživatelé vracejí. 5/ Na jídelně mají uživatelé k dispozici nápoje. Na jednotlivé pokoje jsou uživatelům rozdávány termosky s čajem dle diety. Personál dbá na pitný režim. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj personál. 6/ S personálem je možno dohodnout individuální podání stravy či uschování stravy na pozdější dobu, vždy však s ohledem na zachování hygienických norem. Tepelně zpracované nespotřebované jídlo se dle hygienických norem musí zlikvidovat max. Do 2,5 hodin po vydání zpět do výdejny. 7/ Jídlo je také možno odhlašovat a to nejpozději do 6:00 dne, na který má být strava odhlášena. 8/ Potraviny mohou uživatelé ukládat jen na místa k tomu určená a to v lednici na jídelně, kde má každý uživatel svůj popsaný úložný prostor. Uživatel dbá o dodržování doby minimální trvanlivosti potravin. Ošetřující personál provádí pravidelně kontrolu lednice. Nevyhozené prošlé potraviny likviduje uživatel, případně personál. 8

9 Článek 10 Noční klid 1/ Doba nočního klidu je stanovena od hod. do 06:00 hod. Výjimky stanoví ředitel DpS. 2/ V době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni, s výjimkou nutnosti podat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči. 3/ Poslech rádia nebo televize v době nočního klidu je přípustný za předpokladu, že nebudou rušeni ostatní uživatelé. 4/ Vstup do domova se odemyká v hod., zamyká se v hod. Pozdější návštěvy jsou do objektu DpS vpuštěny až po domluvě s personálem. 5/ Sloužící noční směna zodpovídá za chod pracoviště a po celou dobu noční směny je k dispozici potřebám uživatelů. Článek 11 Pobyt mimo DpS 1/ Z důvodu vlastní bezpečnosti je uživatelům doporučováno nahlásit odchod z DpS službu konajícímu personálu. 2/ Omezení vycházek ze zdravotních důvodů doporučuje lékař, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a zdravotnický personál ve směně. 3/ Uživatel je na dobu pobytu mimo DpS vybaven předepsanými léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu a také doklady včetně průkazu pojištěnce, pokud je má v úschově DpS. 4/ Za dobu oznámeného pobytu mimo DpS se uživateli vyplácí finanční přeplatek ve výši 100% příspěvku na péči za všechny celé dny pobytu mimo DpS a cena stravy bez režijních nákladů, dle aktuálního sazebníku poskytovaných služeb. Jestliže má uživatel sníženou úhradu z důvodu nedostatečného příjmu, výše přeplatku se sníží o výši nedoplatku v daném měsíci. Z důvodu odhlášení stravy je vždy vhodné předem nahlásit pobyt mimo domov. V případě, že uživatel nenahlásí včas pobyt mimo DpS, nenáleží mu za dobu neohlášeného pobytu mimo DpS žádná náhrada ani peněžní přeplatek. Hospitalizace se vždy považuje za předem ohlášený pobyt mimo DpS. Článek 12 Návštěvy 1/ Návštěvní doba není pevně stanovena, doporučuje se mezi hod. Uživatelé přijímají návštěvy na pokojích nebo v ostatních společných prostorách. Návštěvy nemají přístup do pokoje, kde probíhá zdravotně-ošetřovatelská péče a dále do provozních místností DpS (kuchyňka, prádelna, ošetřovna) a technického zázemí (šatny, sklady apod.). Do provozních 9

10 místností nemají přístup ani uživatelé. Návštěvy po hod. jsou nahlašovány sloužící směně, která tuto skutečnost oznámí vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku. 2/ Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v DpS. Nelze jim poskytovat ubytování ani stravu. Při mimořádných událostech (např. chřipkové epidemie, vážné technické důvody) mohou být návštěvy zakázány ředitelem DpS na základě doporučení Krajské hygienické stanice. 3/ Při příchodu do DpS se každý návštěvník zapíše do Návštěvní knihy, umístěné při vstupu do DpS. Sloužící personál zodpovídá za monitoring pohybu cizích osob na pracovišti, tyto pohyby písemně eviduje v Knize denních záznamů. 4/ Za návštěvu je považován i pobyt zaměstnance DpS, který není aktuálně ve směně. Tento pracovník se zapisuje do Knihy návštěv zaměstnanců. Článek 13 Sdružení obyvatel 1/ Uživatelé mohou zakládat různá sdružení, která se podílí na uspořádání života v DpS, hájí a reprezentují své zájmy. Tato uskupení jsou samostatně organizována, ke svému jednání mohou přizvat zástupce DpS. Článek 14 Aktivizační činnost 1/ Dle svých možností a schopností se uživatelé účastní aktivizačních činností- ruční práce, malování, trénování paměti, četba na pokračování, zpívání, besedy, kulturní pořady apod. Tyto činnosti jsou prováděny zejména v multifunkční místnosti-jídelně či dalších prostorách dle předem připraveného harmonogramu, který je vyvěšen na informační nástěnce na chodbě. Připravuje ho koordinátor aktivizačních činností ve spolupráci s vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku, vedoucí oddělení či dalšími pracovníky. Vhodné aktivity jsou prováděny také na pokojích imobilních uživatelů. Účast na aktivitách je dobrovolná. 2/ V DpS jsou k dispozici televizory, rozhlasové přijímače, společenské hry, křížovky, knihovna. Po zápisu do výpůjční knihy si mohou uživatelé u pověřeného pracovníka půjčovat knihy. 3/ Do DpS docházejí dobrovolníci, kteří doprovázejí uživatele ven nebo se jim věnují dle dohody a momentálních potřeb 4/ V DpS Kaplice na adrese Kaplice, ul. Míru 366, Kaplice je Centrum aktivizačních činností, které dle zájmu mohou navštěvovat také uživatelé z pracoviště v Českém Krumlově. 10

11 Článek 15 Důchody 1/ Důchody, poskytované na základě hromadného poukazu z ČSSZ, jsou po odečtení úhrady za poskytnuté služby vypláceny uživatelům 15. dne v měsíci. Připadne-li 15. den na sobotu, peníze obdrží v pátek. Připadne-li 15. den na neděli, peníze obdrží v pondělí. Dps si vyhrazuje právo z provozních důvodů výplatu důchodu změnit 2/ Úhrada nákladů za pobyt v DpS se provádí dle podmínek sjednaných ve smlouvě. 3/ Jestliže uživatel není schopen podepsat převzetí vyplácené částky, podepíše převzetí jeho zákonný zástupce, dále se postupuje dle článku 6, odst. 3. tohoto domácího řádu. Článek 16 Poštovní zásilky 1/ Poštovní zásilky dodávají pracovníci pošty do poštovní schránky umístěné před vchodem do DpS, která je pravidelně vybírána pracovníkem DpS a zásilky jsou předávány uživatelům pověřeným pracovníkem. 2/ Doporučené a peněžní zásilky přinese pracovnice pošty přímo uživateli a předá je proti podpisu. Pokud není uživatel schopen podepsat převzetí zásilky, sdělí se toto pracovnici pošty, která dále postupuje dle charakteru zásilky. Článek 17 Stížnosti 1/ K podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytování služeb je oprávněn nejen uživatel DpS, ale i rodinní příslušníci, popř. osoby, které klient určí. 2/ Stížnost může být podána ústně nebo písemně. Lze jí doručit osobně nebo poštou do DpS. Stížnost lze podat i anonymně prostřednictvím schránky důvěry. Ředitel, vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku a sociální pracovnice jsou oprávněni ke stížnosti vyjadřovat stanoviska a prošetřit stížnost. Každá stížnost se řádně zaeviduje a nejdéle do 30 dnů je neanonymní stěžovatel písemně vyrozuměn. Stěžovatel má možnost odvolání. Kompletní pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena na informační nástěnce. Pobyt obyvatele v DpS je ukončen: Článek 18 Ukončení pobytu a) na základě ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování sociálních služeb a to písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, 11

12 b) úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele, c) pro uživatele by mělo být samozřejmé dodržování základních společenských norem jak k sobě navzájem, ale i k zaměstnancům DpS, která jsou podmínkou klidného soužití. Pokud by došlo k hrubému chování /slovnímu, fyzickému napadení/ a to nejen vůči personálu, ale i mezi uživateli, personál se pokusí zamezit a předcházet dalšímu porušení domácího řádu. Pokud se odpovědným zaměstnancům nepodaří sjednat nápravu, vysvětlí uživateli ředitel za účasti sociální pracovnice nebo vedoucí zdravotně- ošetřovatelského úseku, jaké jednání se od něho očekává. Nedojde-li ani potom k nápravě, učiní ředitel DpS postupně tato opatření: písemné napomenutí; ukončení smlouvy o poskytované službě. Článek 19 Závěrečná ustanovení 1/ Tento domácí řád byl zpracován podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., v platném znění. S tímto domácím řádem je seznámen každý obyvatel při zahájení poskytování služby. 2/ Domácí řád je vyvěšen na veřejném místě a na webových stránkách 3/ Změny, doplňky tohoto domácího řádu a nový řád vydává ředitel DpS. 4/ Domácí řád nabývá platnosti a účinnosti dne a nahrazuje Domácí řád ze dne Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice 12

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory D O M Á C Í Ř Á D PLATNÝ OD 1. 4. 2009 Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim druh služby: domov pro seniory Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Článek 1 . Článek 2 Ubytování

Článek 1 . Článek 2 Ubytování Článek 1 Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění důstojného života a pořádku v domově důchodců. Je závazný pro všechny klienty a pracovníky domova. S každým klientem je uzavřena Smlouva o poskytnutí služby

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova.

Domácí řád Strana 1 z 12 S-04. Domácí řád. Stručný obsah. Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Domácí řád Strana 1 z 12 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje život uživatelů služby DpS Třebíč, Koutkova - Kubešova. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr., Bc. Božena Fáberová

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov. Sociální služba: domov pro seniory, odlehčovací služba

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov. Sociální služba: domov pro seniory, odlehčovací služba D O M Á C Í Ř Á D DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV, poskytovatele sociálních služeb Platný od 1. 12. 2009 Stránka 1 Článek 1 Úvod 1. je základním pravidlem pro společné soužití klientů Domova seniorů Benešov, poskytovatele

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla D o m o v a p r o s e n i o r y v Újezdci č.1, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované sociální

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95 vydává s účinnosti od 1.1.2007 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Soběsuky Je závazným dokumentem zařízení, obsahuje zásady pro

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III.

DOMÁCÍ ŘÁD. LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III. Příloha č. 3 Domácí řád Vnitřní pravidla pro poskytování pobytové služby DOMÁCÍ ŘÁD LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III kolektivní práce

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více