DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov

2 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16 Článek 17 Článek 18 Článek 19 Úvodní ustanovení...3 Práva a povinnosti...3 Individuální plánování a klíčový pracovník...3 Ubytování...4 Odpovědnost za škody v DpS...5 Úschova cenných věcí a depozita...5 Zdravotní a ošetřovatelská péče...6 Hygiena a pořádek v DpS....7 Stravování Noční klid.9 Pobyt mimo DpS....9 Návštěvy...9 Sdružení obyvatel...10 Aktivizační činnost Důchody..11 Poštovní zásilky..11 Stížnosti...11 Ukončení pobytu...11 Závěrečná ustanovení

3 Článek 1 Úvodní ustanovení 1/ Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného života v Domově pro seniory Kaplice, dále jen DpS. Je závazný pro všechny uživatele, návštěvníky, studenty, dobrovolníky, zaměstnance DpS a ostatní osoby zdržující se v prostorách DpS. 2/ Uživatelem DpS se občan stává dnem zahájení poskytování sociální služby. Předchází tomu podání a schválení žádosti o umístění do DpS. Sepsání smlouvy o poskytování sociálních služeb s DpS, zastoupené ředitelem, může proběhnout před samotným zahájením poskytování služby nebo souběžně s ubytováním. Článek 2 Práva a povinnosti 1/ DpS zajišťuje dostupnost potřebných informací, informuje zájemce a uživatele o všech právech a povinnostech, které vyplývají z uzavření smlouvy o poskytování služeb DpS, včetně informací o výši úhrad za poskytované služby. Uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla, která jsou uvedena v domácím řádu a smlouvě a zároveň přispívat k dobrému chodu zařízení a vytváření klidného prostředí pobytu. 2/ DpS zpracovává a průběžně aktualizuje vnitřní pravidla, se změnami seznamuje uživatele, zaměstnance DpS i zájemce o poskytované služby. Vytváří při poskytování služeb podmínky, které umožní uživatelům naplňování jejich lidských a občanských práv. 3/ DpS vede evidenci žadatelů o sociální službu, kteří jsou řazeni v pořadníku čekatelů, a veškeré kontakty s nimi. 4/ DpS dodržuje Standardy kvality sociálních služeb. 5/ Zaměstnanci používají při výkonu své práce pracovní oděvy dle jejich pracovního zařazení. Všichni zaměstnanci jsou také vybaveni viditelnými jmenovkami. Článek 3 Individuální plánování a klíčový pracovník 1/ Individuální plánování je způsob, jakým může poskytovatel zajistit, aby jím poskytované služby byly zaměřeny na uspokojování potřeb jednotlivých uživatelů. Individuálním plánováním je uživatel povzbuzován k aktivní účasti na vlastní soběstačnosti a nezávislosti. 2/ Každý uživatel má určeného tzv. klíčového pracovníka, který uživateli pomáhá v době adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby, zároveň také pomáhá uživateli v jejich uskutečňování. Uživatel je o této skutečnosti samozřejmě seznámen. 3

4 3/ Klíčový pracovník je jmenovitě určený a odborně způsobilý zaměstnanec DpS. V případě, že uživateli nevyhovuje určený klíčový pracovník, může požádat pověřeného pracovníka o změnu. Toto je možné i v případě provozních změn (např. ukončení pracovního poměru daným pracovníkem, dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci apod.) 4/ Klíčový pracovník plánuje s uživatelem poskytování sociálních služeb v souladu s jeho osobními cíli a potřebami. O poskytování vede záznamy, průběh hodnotí a zaznamenává s uživateli, popř. s jejich zákonnými zástupci. Článek 4 Ubytování 1/ Uživatel se ubytuje na pokoji, který je dohodnut ve smlouvě o poskytování sociální služby. O ubytování na pokoji i o přestěhování v průběhu pobytu rozhoduje po dohodě s uživatelem vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku DpS společně se sociální pracovnicí a vedoucí oddělení. V den přijetí předkládá uživatel k nahlédnutí občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny - možno dát do úschovy na ošetřovně. Ubytování v DpS se zajišťuje s přihlédnutím k možnostem DpS a zdravotnímu stavu uživatelů. 2/ Pokud uživatel využívá služby praní prádla, své ošacení označí, aby nedošlo k záměně šatstva mezi uživateli. Šatstvo může být označeno i personálem. Za neoznačené věci DpS neručí. 3/ V DpS není dovoleno přechovávat např. nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, zbraně, věci vzbuzující odpor nebo některé věci v nadměrném množství, (např.: potraviny, alkohol, živá zvířata bez souhlasu ředitele DpS nebo vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku). Živá zvířata mohou být v domově chována pouze v rámci rezidentní formy zooterapie, kdy zvíře je majetkem poskytovatele, případně je pobyt zvířete jinak smluvně ošetřen. Do zařízení mohou návštěvní formou docházet i jiná zvířata za podmínky, že neohrožují a neomezují ostatní uživatele DpS. Vstup zvířete do zařízení je vždy nutno nahlásit pracovníkům ve směně, popř. nadřízenému pracovníkovi (návštěvy rodin se zvířaty apod.). 4/ Uživatel může na základě žádosti obdržet proti podpisu klíč od pokoje a dle vlastní potřeby pokoj uzamykat, u vícelůžkových pokojů toto lze jen se souhlasem spolubydlících. 5/ Uživatel si může pokoj vybavit elektronikou a drobnými osobními předměty či nábytkem, vždy s přihlédnutím k vzájemnému soužití se spolubydlícím, velikosti a estetickému vzhledu pokoje. V prostorách DpS ani jeho okolí nesmí být používán otevřený oheň (svíčky, aroma lampy). Použití elektrospotřebičů se řídí sazebníkem fakultativních služeb. Za revizi těchto spotřebičů zodpovídá uživatel, což prokazuje nejméně 1 x ročně na vyžádání DpS. Pokud si uživatel přinese vlastní TV nebo rozhlasový přijímač, oznámí tuto skutečnost sociální pracovnici, zároveň si zajistí přihlášení tohoto zařízení. Sociální pracovnice může spotřebič přihlásit za uživatele, a to v rámci fakultativních služeb. Telekomunikační poplatky za vlastní TV a rozhlasový přijímač hradí uživatel. Uživatelé mohou v rámci fakultativních služeb využít telefonování ze služebního telefonu a další služby dle platného sazebníku fakultativních služeb. 6/ Věci a majetek poskytovaný uživatelům DpS, které souvisí s poskytováním sociální služby, zůstávají majetkem DpS. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při trvalém 4

5 odchodu z DpS je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání např.: kompenzační pomůcky, WC křesla, chodítka, vozíky. 7/ Kromě pokoje může uživatel užívat společné prostory- jídelnu vybavenou lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, odpočinkové prostory na chodbách, centrální koupelnu, venkovní odpočinkové prostory. 8/ Topná sezona sezóna se řídí pravidly pronajímatele. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 o C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 o C pro následující den. 9/ Kouření je dovoleno pouze v prostoru vyhrazeném pronajímatelem. 10/ Jako nouzové svítidlo se používá nouzové osvětlení a kapesní svítilna. 11/ Venkovní i vnitřní prostory mohou být monitorovány kamerovým systémem 12/ Vchod do zařízení pro návštěvníky je v areálu nemocnice značen směrovými cedulemi. Na pracoviště je možno se dostat označeným výtahem nebo po schodišti. Pracoviště se nachází v budově C. Článek 5 Odpovědnost za škody v DpS 1/ V případě vědomě způsobené škody na majetku DpS, jiné organizaci nebo na majetku a zdraví spoluobyvatel, pracovníků DpS nebo jiných osob, odpovídá za škodu osoba, která škodu způsobila. Způsobí-li škodu vědomě více osob, odpovídají za ni podle své účasti. 2/ Každá osoba je povinna neprodleně upozornit personál na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout DpS nebo jeho obyvatelům, pracovníkům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k jejímu odvrácení. 3/ V případě vzniku škody, je osoba povinna zajistit nebo uhradit opravu, popř. pořízení náhrady za danou věc. 4/ Poskytovatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb dle 80 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění. Článek 6 Úschova cenných věcí a depozita 1/ Při zahájení nebo v průběhu pobytu v DpS může uživatel požádat pověřeného pracovníka o převzetí peněžní hotovosti do úschovy depozita zařízení. Uložení cenných věcí a vkladních knížek podléhá písemné žádosti a schválení ředitele. Úschova se řídí platným sazebníkem fakultativních služeb. 5

6 Na příjmy a výdaje depozit jsou vyhotoveny doklady, které jsou stvrzovány podpisem uživatele a pokladní. Peněžní částky z vkladů si uživatel může vybírat ve stanovené úřední dny. 2/ Uživatel má na pokoji uzamykatelný prostor. Při nástupu do zařízení dostane uživatel proti podpisu klíč od uzamykatelného prostoru, v případě ztráty či prokazatelného poškození je povinen uhradit vzniklou škodu. 3/ Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, vkladních knížek, finanční hotovosti, z důvodu zhoršení zdravotního stavu uživatele, jedná DpS s rodinou či jinou blízkou osobou, kterou si uživatel zvolil. Úschovu provede pověřený pracovník za účasti svědka Uživatel může také vyplnit Žádost o dočasné uložení cenných věcí do úschovy DpS, kde žádá, aby v případě zhoršení zdravotního stavu byly jeho cenné věci, které nemá v úschově v DpS, převzaty dodatečně do úschovy, a že je srozuměn i s tím, že za tuto službu bude hradit částku dle platného sazebníku fakultativních služeb. 4/ DpS neodpovídá za cenné věci, které nepřevzal do úschovy ani věci, které nejsou uložené na místa určen á. Případná ztráta je řešena v souladu s vnitřní směrnicí DpS. Článek 7 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1/ DpS zajišťuje uživatelům zdravotní a léčebně preventivní péči, v rozsahu odpovídajícímu jejich zdravotnímu stavu a potřebám. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou dodávány z lékárny a ukládány společně na ošetřovně do uzamykatelné lékárny, kde má každý uživatel vyhraněný prostor pro své léky. Uživatelé mají možnost zajišťovat si léky sami. Léky a regulační poplatky si hradí uživatelé sami zvolenou formou (hotově, inkasem, z depozitního účtu). Uživatel se může rozhodnout, zda zůstane zaregistrován u svého stávajícího praktického lékaře, v tom případě si zajišťuje lékařskou péči sám. Uživatel může také využít možnost registrace u praktického lékaře, který dochází do DpS. První setkání probíhá v rámci vstupní prohlídky. 2/ Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, praktickými sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. 3/ Praktický lékař v DpS ordinuje dle potřeby uživatelů, nebo na jejich vyžádání. K odborným vyšetřením mohou být uživatelé doprovázeni ošetřujícím personálem, případně blízkou osobou po domluvě. Mimo ordinační dobu lékaře je potřebná pomoc zajišťována rychlou záchrannou službou a lékařskou službou první pomoci. Zprostředkujeme návštěvu odborných lékařů (psychiatr, chirurg,..), kteří k uživatelům docházejí dle potřeby. 4/ Nedoporučujeme uživatelům, aby bez souhlasu ošetřujícího lékaře užívali léky, které si sami zakoupili nebo jinak získali. Je vhodné každý lék či doplněk konzultovat s ošetřujícím lékařem či lékárníkem. 5/ Uživatelé, u nichž vznikne podezření z přenosné choroby, se musí řídit se pokyny lékaře. Je-li uživatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu hospitalizován do zdravotnického zařízení, zachovává se mu místo v DpS až do návratu. 6/ Zařízení ani ošetřující lékař nezodpovídá za další okolnosti související s případným neuposlechnutím doporučení ošetřujícího lékaře či zdravotnického personálu k odbornému a jinému vyšetření. 6

7 7/ DpS je vybaveno signalizačním zařízením tak, aby si uživatel v případě potřeby mohl přivolat pomoc. Službu konající personál nosí při směně u sebe služební telefon a klíče od lékárny. 8/ Personál zajišťuje nepřetržitou péči o uživatele, ošetřovna je v době přítomnosti personálu vždy přístupná, v nepřítomnosti personálu je ošetřovna zabezpečena uzavřením dveří s bezpečnostní koulí. Vedoucí směny je všeobecná sestra nebo praktická sestra ve směně, která koordinuje práci přímé obslužné péče, zodpovídá za dodržování vnitřních předpisů a řádný výkon pracovních povinností. Článek 8 Hygiena a pořádek v DpS 1/ Během pobytu v DpS dodržuje uživatel zásady osobní hygieny. Ve vlastním zájmu by měl pečovat o osobní čistotu, čistotu šatstva, prádla a obuvi, pořádek na pokojích. 2/ Ošetřující personál má povinnost z důvodu dodržování hygieny, léčebného režimu, protipožárních opatření, čistoty a pořádku kontrolovat dodržování čistoty a pořádku v osobních věcech a úložných prostorech uživatelů. Postupuje korektně a dbá na zachování důstojnosti uživatele. Uživatel umožní za jeho přítomnosti zaměstnanci DpS přístup do jeho skříně či nočního stolku. Ve výjimečných případech (např. náhlá hospitalizace) může personál DpS uklidit a zlikvidovat potraviny a jiné předměty rychle podléhající zkáze bez přítomnosti uživatele. Během této výjimečné situace musí být přítomni vždy dva zaměstnanci DpS. V případě potřeby vyklizení uzamykatelných prostor jsou DpS k dispozici kopie klíčů. 3/ Zajištění hygieny je prováděno dle individuálních potřeb a ošetřovatelského plánu, vždy s dodržením zákonných norem. 4/ Osobní prádlo uživatelů se vyměňuje podle potřeby, popř. na doporučení personálu. DpS má vlastní prádelnu, která pere osobní prádlo uživatelů, ložní prádlo se odváží do prádelny DpS v Kaplici. Ložní prádlo uživatelů se pere dle potřeby, minimálně však jednou týdně. Znečištěné prádlo se odkládá do košů na špinavé prádlo, umístěných v technických místnostech. Sběr špinavého prádla zajišťuje pracovník zdravotně-ošetřovatelského úseku. 5/ Praní a žehlení je součástí služeb zahrnutých v úhradě za pobyt. Přeprání a sušení drobného osobního prádla uživatelem na pokoji je dovoleno při dodržení hygienických a bezpečnostních norem. Uživatel má možnost zajistit si praní prádla mimo DpS. 6/ Kadeřnické služby, manikúra nebo pedikúra jsou poskytovány vyškolenou pracovnicí, která služby provádí dle potřeby, DpS tyto služby může zprostředkovat. Tato služba není v ceně pobytu a je uživatelem hrazena. 7/ Odpadky se odkládají do odpadkových košů, tříděný odpad do nádob k tomu určených. 8/ Všechny místnosti se dle potřeby větrají a běžný úklid denně provádí uklizečka. 7

8 Článek 9 Stravování 1/ Stravování v DpS je uživateli poskytováno dle uzavřené smlouvy. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Dietní stravování doporučuje lékař, nedodržením dietního stravování porušuje uživatel léčebný režim doporučený lékařem. V takovém případě personál uživatele poučí o následcích nedodržování dietního stravování, zapíše do dokumentace uživatele, upozorní na tuto skutečnost lékaře, který s uživatelem toto konzultuje. V tomto případě má uživatel možnost podepsat negativní revers s vědomím, že za případné negativní důsledky nese zodpovědnost sám. 2/ Strava je zajišťována dodavatelsky dle předepsaných diet. Připomínky ke stravě mohou uživatelé vznést svému klíčovému či jinému pracovníkovi, vhozením připomínky do schránky důvěry, či zapsáním do sešitu Připomínky ke stravě. 3/ Strava se podává ve stanovenou dobu: Snídaně- 7:30 8:30 Přesnídávka-podávána se snídaní Oběd- 11:00 12:00 Svačina- 14:00-14:30 Večeře- 17:00 18:00 II. Večeře- 21:00 4/ Jídlo se podává a konzumuje v jídelně či na pokoji uživatele, případně v jiných vhodných prostorech. Zapůjčené nádobí uživatelé vracejí. 5/ Na jídelně mají uživatelé k dispozici nápoje. Na jednotlivé pokoje jsou uživatelům rozdávány termosky s čajem dle diety. Personál dbá na pitný režim. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj personál. 6/ S personálem je možno dohodnout individuální podání stravy či uschování stravy na pozdější dobu, vždy však s ohledem na zachování hygienických norem. Tepelně zpracované nespotřebované jídlo se dle hygienických norem musí zlikvidovat max. Do 2,5 hodin po vydání zpět do výdejny. 7/ Jídlo je také možno odhlašovat a to nejpozději do 6:00 dne, na který má být strava odhlášena. 8/ Potraviny mohou uživatelé ukládat jen na místa k tomu určená a to v lednici na jídelně, kde má každý uživatel svůj popsaný úložný prostor. Uživatel dbá o dodržování doby minimální trvanlivosti potravin. Ošetřující personál provádí pravidelně kontrolu lednice. Nevyhozené prošlé potraviny likviduje uživatel, případně personál. 8

9 Článek 10 Noční klid 1/ Doba nočního klidu je stanovena od hod. do 06:00 hod. Výjimky stanoví ředitel DpS. 2/ V době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni, s výjimkou nutnosti podat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči. 3/ Poslech rádia nebo televize v době nočního klidu je přípustný za předpokladu, že nebudou rušeni ostatní uživatelé. 4/ Vstup do domova se odemyká v hod., zamyká se v hod. Pozdější návštěvy jsou do objektu DpS vpuštěny až po domluvě s personálem. 5/ Sloužící noční směna zodpovídá za chod pracoviště a po celou dobu noční směny je k dispozici potřebám uživatelů. Článek 11 Pobyt mimo DpS 1/ Z důvodu vlastní bezpečnosti je uživatelům doporučováno nahlásit odchod z DpS službu konajícímu personálu. 2/ Omezení vycházek ze zdravotních důvodů doporučuje lékař, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a zdravotnický personál ve směně. 3/ Uživatel je na dobu pobytu mimo DpS vybaven předepsanými léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu a také doklady včetně průkazu pojištěnce, pokud je má v úschově DpS. 4/ Za dobu oznámeného pobytu mimo DpS se uživateli vyplácí finanční přeplatek ve výši 100% příspěvku na péči za všechny celé dny pobytu mimo DpS a cena stravy bez režijních nákladů, dle aktuálního sazebníku poskytovaných služeb. Jestliže má uživatel sníženou úhradu z důvodu nedostatečného příjmu, výše přeplatku se sníží o výši nedoplatku v daném měsíci. Z důvodu odhlášení stravy je vždy vhodné předem nahlásit pobyt mimo domov. V případě, že uživatel nenahlásí včas pobyt mimo DpS, nenáleží mu za dobu neohlášeného pobytu mimo DpS žádná náhrada ani peněžní přeplatek. Hospitalizace se vždy považuje za předem ohlášený pobyt mimo DpS. Článek 12 Návštěvy 1/ Návštěvní doba není pevně stanovena, doporučuje se mezi hod. Uživatelé přijímají návštěvy na pokojích nebo v ostatních společných prostorách. Návštěvy nemají přístup do pokoje, kde probíhá zdravotně-ošetřovatelská péče a dále do provozních místností DpS (kuchyňka, prádelna, ošetřovna) a technického zázemí (šatny, sklady apod.). Do provozních 9

10 místností nemají přístup ani uživatelé. Návštěvy po hod. jsou nahlašovány sloužící směně, která tuto skutečnost oznámí vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku. 2/ Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v DpS. Nelze jim poskytovat ubytování ani stravu. Při mimořádných událostech (např. chřipkové epidemie, vážné technické důvody) mohou být návštěvy zakázány ředitelem DpS na základě doporučení Krajské hygienické stanice. 3/ Při příchodu do DpS se každý návštěvník zapíše do Návštěvní knihy, umístěné při vstupu do DpS. Sloužící personál zodpovídá za monitoring pohybu cizích osob na pracovišti, tyto pohyby písemně eviduje v Knize denních záznamů. 4/ Za návštěvu je považován i pobyt zaměstnance DpS, který není aktuálně ve směně. Tento pracovník se zapisuje do Knihy návštěv zaměstnanců. Článek 13 Sdružení obyvatel 1/ Uživatelé mohou zakládat různá sdružení, která se podílí na uspořádání života v DpS, hájí a reprezentují své zájmy. Tato uskupení jsou samostatně organizována, ke svému jednání mohou přizvat zástupce DpS. Článek 14 Aktivizační činnost 1/ Dle svých možností a schopností se uživatelé účastní aktivizačních činností- ruční práce, malování, trénování paměti, četba na pokračování, zpívání, besedy, kulturní pořady apod. Tyto činnosti jsou prováděny zejména v multifunkční místnosti-jídelně či dalších prostorách dle předem připraveného harmonogramu, který je vyvěšen na informační nástěnce na chodbě. Připravuje ho koordinátor aktivizačních činností ve spolupráci s vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku, vedoucí oddělení či dalšími pracovníky. Vhodné aktivity jsou prováděny také na pokojích imobilních uživatelů. Účast na aktivitách je dobrovolná. 2/ V DpS jsou k dispozici televizory, rozhlasové přijímače, společenské hry, křížovky, knihovna. Po zápisu do výpůjční knihy si mohou uživatelé u pověřeného pracovníka půjčovat knihy. 3/ Do DpS docházejí dobrovolníci, kteří doprovázejí uživatele ven nebo se jim věnují dle dohody a momentálních potřeb 4/ V DpS Kaplice na adrese Kaplice, ul. Míru 366, Kaplice je Centrum aktivizačních činností, které dle zájmu mohou navštěvovat také uživatelé z pracoviště v Českém Krumlově. 10

11 Článek 15 Důchody 1/ Důchody, poskytované na základě hromadného poukazu z ČSSZ, jsou po odečtení úhrady za poskytnuté služby vypláceny uživatelům 15. dne v měsíci. Připadne-li 15. den na sobotu, peníze obdrží v pátek. Připadne-li 15. den na neděli, peníze obdrží v pondělí. Dps si vyhrazuje právo z provozních důvodů výplatu důchodu změnit 2/ Úhrada nákladů za pobyt v DpS se provádí dle podmínek sjednaných ve smlouvě. 3/ Jestliže uživatel není schopen podepsat převzetí vyplácené částky, podepíše převzetí jeho zákonný zástupce, dále se postupuje dle článku 6, odst. 3. tohoto domácího řádu. Článek 16 Poštovní zásilky 1/ Poštovní zásilky dodávají pracovníci pošty do poštovní schránky umístěné před vchodem do DpS, která je pravidelně vybírána pracovníkem DpS a zásilky jsou předávány uživatelům pověřeným pracovníkem. 2/ Doporučené a peněžní zásilky přinese pracovnice pošty přímo uživateli a předá je proti podpisu. Pokud není uživatel schopen podepsat převzetí zásilky, sdělí se toto pracovnici pošty, která dále postupuje dle charakteru zásilky. Článek 17 Stížnosti 1/ K podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytování služeb je oprávněn nejen uživatel DpS, ale i rodinní příslušníci, popř. osoby, které klient určí. 2/ Stížnost může být podána ústně nebo písemně. Lze jí doručit osobně nebo poštou do DpS. Stížnost lze podat i anonymně prostřednictvím schránky důvěry. Ředitel, vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku a sociální pracovnice jsou oprávněni ke stížnosti vyjadřovat stanoviska a prošetřit stížnost. Každá stížnost se řádně zaeviduje a nejdéle do 30 dnů je neanonymní stěžovatel písemně vyrozuměn. Stěžovatel má možnost odvolání. Kompletní pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena na informační nástěnce. Pobyt obyvatele v DpS je ukončen: Článek 18 Ukončení pobytu a) na základě ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování sociálních služeb a to písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, 11

12 b) úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele, c) pro uživatele by mělo být samozřejmé dodržování základních společenských norem jak k sobě navzájem, ale i k zaměstnancům DpS, která jsou podmínkou klidného soužití. Pokud by došlo k hrubému chování /slovnímu, fyzickému napadení/ a to nejen vůči personálu, ale i mezi uživateli, personál se pokusí zamezit a předcházet dalšímu porušení domácího řádu. Pokud se odpovědným zaměstnancům nepodaří sjednat nápravu, vysvětlí uživateli ředitel za účasti sociální pracovnice nebo vedoucí zdravotně- ošetřovatelského úseku, jaké jednání se od něho očekává. Nedojde-li ani potom k nápravě, učiní ředitel DpS postupně tato opatření: písemné napomenutí; ukončení smlouvy o poskytované službě. Článek 19 Závěrečná ustanovení 1/ Tento domácí řád byl zpracován podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., v platném znění. S tímto domácím řádem je seznámen každý obyvatel při zahájení poskytování služby. 2/ Domácí řád je vyvěšen na veřejném místě a na webových stránkách 3/ Změny, doplňky tohoto domácího řádu a nový řád vydává ředitel DpS. 4/ Domácí řád nabývá platnosti a účinnosti dne a nahrazuje Domácí řád ze dne Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice 12

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více