HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM"

Transkript

1 IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie až Dům techniky Ostrava ISBN HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM Abstract Radim Čajka a Kamil Burkovič Analysis of accident of cantilevers for wood storage in expedition hall. Influence of load intensities with respect to storage technology, analysis and comparison of design value load according to current Czech standard ČSN and Europe standard EC 3. Fotographs of accident and details of crashed elements. 1. Úvod Analýza příčin havárie konzol pro skladování řeziva haly ve Ždírci vlivem zatížení řezivem. Posouzení navržených konstrukcí ukázalo, že příčina zřícení konzol s uloženým řezivem není v chybném návrhu prvků a spojů, ale v přetížení konstrukce. Rozbor působícího zatížení od manipulace, ukládání a skladování balených hotových výrobků opracovaného řeziva určených pro expedici. Stanovení skutečně působícího zatížení a návrh na opravu havarovaných či poškozených částí konstrukce pro skladování. Porovnání přístupů návrhů šroubovaného přípoje přes čelní desky podle ČSN a EC. Fotodokumentace havarované konstrukce, závěry znaleckého posudku a návrhy na zesílení. 2. Havárie konzol Havárie se stala uvnitř skladové haly SO 07, kde regálový systém je součástí nosné ocelové konstrukce [10]. Regálový systém je tvořen konzolami o světlém vyložení 1200 mm, které jsou přikotveny k perforovaným sloupům haly pomocí osmi šroubů tř. 8.8 o profilu M 10. Konzola je navržena z válcovaného profilu IPE 160 a v místě styku na sloup je opatřena roznášecí (patní) deskou profilu 150/16 dl. 340 mm z oceli S 235. Při havárii došlo k deformaci čelní desky, nárůstu osových sil ve šroubech a následnému přetržení šroubů. Pásnice IPE 300 zůstala bez vizuálních změn a deformací. Havárie se týká celkem čtyř konzol, u kterých se roznášecí deska deformovala, došlo k přetržení 6 - ti horních šroubů a konzoly zůstaly viset na dvojici nejspodnějších šroubů. Společně s konzolami se zřítily z výšky cca 2 m na podlahu celkem tři balíky dřeva o délce 12 m. Při prohlídce objektu však byly pozorovány i další poškozené konzoly, u kterých došlo ke stejnému mechanismu porušení - deformaci čelních desek šroubovaného spoje a protažení šroubů [11]. Radim Čajka, Doc., Ing., CSc., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875, Ostrava - Poruba, tel.: (+420) , Kamil Burkovič, Ing., ARMING spol. s r.o., Ocelářská 6, Ostrava Vítkovice, fax (+420) , tel.: (+420) , ,

2 82 Obr.1: Detail montážního styku čelní desky konzoly na sloupu Obr.2: Pohled na část havarovaných konzol ve skladu expedice řeziva Obr.3: Detail vytržených šroubů a zdeformované patní desky 3. Rozbor zatížení Zatížení na jednu konzolu bylo stanoveno investorem v technologickém předpise hodnotou kg. Ze znaleckého posudku [11] a rozboru zatížení [12] však vyplynulo, že v extrémním případě může dojít k překročení zadaného zatížení z důvodu přeložení zabaleného balíku opracovaného řeziva (dále jen paketu) přes okraj s přesahem až 3,5 m, dále k uložení středu paketu na okraji konzoly a taktéž nutno počítat s dynamickými účinky při ukládání, deformacemi paketu a horizontálními silami způsobenými ukládáním prohnutého paketu do regálu, viz obr. 4 až 7. Obr.4: Schéma průhybů zabaleného řeziva při ukládání VZV na konzoly ve skladu expedice Ukládány jsou postupně vždy tři pakety pro jedno patro regálu, které tvoří pět konzol, viz obr. 5. Posouzení zatížení bylo provedeno dle platných norem pro zatížení tj. ČSN [1] a ČSN P ENV [4], [5], hustota lepeného řeziva byla stanovena na základě normy ČSN P ENV [7] a ČSN EN 338 [8] hodnotou 400 kg/m3. Vzhledem k přerozdělení sil vlivem vkládání podkladků mezi pakety a vlivem přesahu konců paketů až o 3,5 m dochází na rozdíl od původních předpokladů k nerovnoměrnému rozdělení zatížení pro jednotlivé konzoly.

3 83 Obr.5: Schéma umístění prokladků mezi jednotlivými paketami a umístění konzol Dále může dojít ke vzniku vodorovných sil od průhybů paketů a k silám vyvolaným dynamickými účinky při ukládání a manipulaci s pakety. Analýzou zatížení [12] byla zjištěna extrémní hodnota svislé síly (charakteristická hodnota) až F Sk,z = 34,50 kn Výpočtová hodnota zatížení pak dosahuje dle ČSN [1] F Sd,z = 41,4 kn při součiniteli γ f = 1,2 a návrhová hodnota dle ČSN P ENV [4] při součiniteli γ Q = 1,4 dokonce F Sd,z = 48,3 kn. Fz 1/2 L Fx1 ux u z h ϕ u x Obr. 6: Schéma působících sil Obr. 7: Deformace konců paketů Maximální vnitřní síly na konzole se nacházejí v jejím přípoji. Bylo uvažováno s působením síly od zatížení paketu v jeho těžišti, tj. ve vzdálenosti 0,5 m od sloupu. Délka konzolového nosníku činí L = 1,2 m, vlastní hmotnost ocelového průřezu konzoly IPE160 je g k,ipe160 = 0,16 kn.m -1. Posouzení únosnosti ocelového průřezu a šroubového spoje bylo provedeno jak podle ČSN [3], tak podle ČSN P ENV [6] na základě provedeného rozboru zatížení vyvozujícího maximální možné vnitřní síly. Maximální moment: M Sd,max = F Sd,z,max. 0,5 + 1/2.g k.γ G.L 2 = 48,3. 0,5 +1/2.0,16.1,2.1,2 2 = 24,3 knm Maximální posouvající síla: V Sd,max = F Sd,z,max = 48,3 kn

4 84 Obr. 8: Statické schéma zatížených konzol 4. Závěr Z výsledků znaleckého posudku havárie ocelových konzol pro skladování hotových výrobků - hraněného řeziva ve výrobní hale SO 07 Holzindustrie Schweighofer Ždírec s.r.o. ve Ždírci nad Doubravou [11].vyplynulo, že analyzovaná konstrukce (šroubové spoje tř. 8.8 M 10 a čelní deska tl. 16 mm) pro investorem zadané zatížení (2700 kg) vyhověly z hlediska mezního stavu únosnosti podle ČSN [3] a norem souvisejících. Pro objasnění pravděpodobné příčiny havárie a selhání šroubového přípoje byl proto proveden podrobnější rozbor působícího zatížení s ohledem na technologii ukládání [12]. Bylo zjištěno značné přetížení krajních konzol vzhledem k menšímu počtu prokladků než je počet nosných konzol a velkému přesahu skladovaných balíků řeziva na krajích. U těchto průřezů vycházel součinitel spolehlivosti zatížení menší než 1,1, což je v rozporu s platnými normami pro zatížení. Nejpravděpodobnější příčinou havárie se proto jeví souhrn více důsledků, tj. větší přitížení konzoly nerovnoměrným rozložením podkladků, velkým převisem balíků u krajních konzol. V neposlední řadě mělo zřejmě na porušení vliv i zatížení rázem, a to nejen ve svislém směru, ale i ve směru vodorovném, na které jsou šroubové spoje v tomto případě velmi citlivé. S ohledem na vzniklou havárii se zřejmě jednalo o velmi vysoké přetížení, neboť samotné šrouby jsou navrhované s 45 % - tní bezpečností (součinitel spolehlivosti materiálu šroubů γ Mb = 1,45). Že se jedná o extrémní případ potvrzuje i ta skutečnost, že drtivá většina konzol je v hale neporušena (při plném zatížení), pouze v několika případech došlo k deformaci krajních konzol (poloha balíků se často mění) nebo je znatelná malá deformace roznášecí desky o velikosti 1-2 milimetrů. Pro eliminaci vznikajících sil na původní návrhové hodnoty zatížení na konzole 27,0 kn by proto bylo nutno provést následující opatření: ukládání na konzoly provádět vždy po jednom paketu, ne 3 pakety najednou neukládat pakety s přesahem do volného prostoru (uličky), ale tak, aby byl paket po celé délce podepírán konzolami (maximální přesah na okrajích 0,5 m)

5 85 dřevěné prokládky mezi pakety vkládat přesně v místech nad konzolami, tj. dodržet stejný počet podkladků jako konzol (obr. 5) ukládat pakety tak, aby se jejich konce nedeformovaly a nevyvozovaly horizontální síly, tuto podmínku však nebylo možno bez náročných opatření zajistit (obr. 4, 6 a 7) Zvětšit rozteče konzol ve svislém směru tak, aby i po započtení svislé deformace konce paketu při ukládání (cca 350 mm) zůstal ve svislém směru mezi konzolami dostatečný manipulační prostor. Technologický postup ukládání však s ohledem na vznikající svislé i vodorovné sily nebylo možno upravit tak, aby navržené konzoly na toto zatížení vyhověly. Proto bylo navrženo zesílení přípojů konzol, a to např. zesílení čelní desky a sloupu, výměny šroubů, změna kotvení a vodorovné ztužení volných konců konzol. Oznámení Tento příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru CEZ J17/ Literatura [1] ČSN Zatížení stavebních konstrukcí; 1986, a-91 [2] ČSN Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách; 1986 [3] ČSN Navrhování ocelových konstrukcí; 1995 [4] ČSN P ENV ( ) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování, 01/1996 [5] ČSN P ENV ( ) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení, 02/1997 [6] ČSN P ENV ( ) Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 11/1994 [7] ČSN P ENV , Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 05/1996 [8] ČSN EN 338 (ČSN ) Konstrukční dřevo -Třídy pevnosti, 1996 [9] WALD, F. a kol., Prvky ocelových konstrukcí. Příklady podle Eurokódů. Skripta ČVUT Praha, [10] Montážní dokumentace Skladová hala hotových výrobků SO 07, Ždírec nad Doubravou, PKD s.r.o. Ocelové konstrukce Dačice, 05/2001. [11] Čajka, R. ZP Znalecký posudek Analýza příčin havárie konzol výrobní haly SO 07 Holzindustrie Schweighofer Ždírec, s.r.o., Ostrava 03/2002. [12] AR-0208OK-00 Stanovení zatížení na regálový systém v hale hotových výrobků. Technologický projekt pro Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., ARMING spol. s r.o., Ostrava 03/2002 [13] Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32, FEM consulting s.r.o, Kounicová 13, Brno

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA

Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a SBRA Posudek ocelové konstrukce metodami ČSN EN a Dříve užívané deterministické metody ověření spolehlivosti stavební konstrukce a tedy i jednoho jejího dílčího kritéria únosnosti konstrukce byly již pro praktické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

Použití ocelových konstrukcí při rekonstrukci historického objektu sladovny v Písku

Použití ocelových konstrukcí při rekonstrukci historického objektu sladovny v Písku Použití ocelových konstrukcí při rekonstrukci historického objektu sladovny v Písku Historický objekt sladovny se nachází v centru starobylého města Písek. Je umístěn ve dvoře areálu městské radnice a

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY

Více

5/2005 P OZEMNÍ STAVBY

5/2005 P OZEMNÍ STAVBY 5/2005 P OZEMNÍ STAVBY S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz C O

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ STAVBY MĚSTSKÝ OKRUH STAVBA Č. 0080 PRAŠNÝ MOST ŠPEJCHAR TUNEL PRACKOVICE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ STAVBY MĚSTSKÝ OKRUH STAVBA Č. 0080 PRAŠNÝ MOST ŠPEJCHAR TUNEL PRACKOVICE PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA Časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s. 2/2009 Ročník XXI MOST PŘES LOCHKOVSKÉ ÚDOLÍ - PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ STAVBY MĚSTSKÝ OKRUH STAVBA Č. 0080 PRAŠNÝ MOST ŠPEJCHAR TUNEL PRACKOVICE ZAJIŠTĚNÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn Akustika a design v interiéru Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn 040-15_RIG_AKUSTIKA_podklady_pro_projektovani_v11.indd 1 9.3.2015 20:13:52 SLOVO ÚVODEM Právě se vám dostala

Více