Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST"

Transkript

1 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky zpracovali: Lidmila Kleinová, CIVOP Poslední aktualizace: srpen 2009

2 OBSAH 1. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCŮ STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY V OBLASTI BOZP POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ (OBECNÁ) ZAKÁZANÉ PRÁCE ŢENÁM A MLADISTVÝM STÁTNÍ KONTROLNÍ A DOZOROVÉ ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ÚLOHA ODBORŮ V OBLASTI BOZP PRACOVNÍ ÚRAZY, JEJICH EVIDENCE, ŠETŘENÍ A ODŠKODŇOVÁNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O PÚ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ: ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ÚRAZ ZAMĚSTNANCE JINÉHO ZAMĚSTNAVATELE PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. KATEGORIZACE PRACÍ PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ KATEGORIZACE PRACÍ PRACOVNÍ RIZIKA PREVENCE RIZIK NEJČASTĚJŠÍ RIZIKA VE STRAVOVACÍCH SLUŢBÁCH OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP) ZEJMÉNA VE STRAVOVACÍCH SLUŢBÁCH POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A OOPP POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘÍKLADY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE VZTAHU K RIZIKŮM A OOPP ZEJMÉNA VE STRAVOVACÍCH SLUŢBÁCH VÝCHOVA K BOZP VSTUPNÍ A OPAKOVANÁ ŠKOLENÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ POŢADAVKY BOZP NA PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE OBECNÉ POŢADAVKY NA BEZPEČNOST STROJŮ

3 9.3. POŢADAVKY NA BEZPEČNOST VYBRANÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ POUŢÍVANÝCH ZEJMÉNA VE STRAVOVACÍCH SLUŢBÁCH SKLADY A SKLADOVÁNÍ PRAVIDLA BOZP VE SKLADECH RUČNÍ MANIPULACE S BŘEMENY NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY POŢADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

4 1. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCŮ STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY V OBLASTI BOZP 1.1. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE (obecné vztahující se na všechny zaměstnavatele bez ohledu na oblast podnikání) Zaměstnavatel je povinen: a) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví spojená s výkonem práce, b) zajišťovat BOZP pro všechny osoby, které se s jeho vědomím zdrţují na jeho pracovištích, c) vytvářet podmínky pro zdraví neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik, d) Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci, omezovat jejich vznik, nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými technologickými a pracovními postupy, nahrazovat nebezpečné technologie, pracovní prostředky, suroviny a materiály méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, udílet pokyny k zajištění BOZP, e) pravidelně kontrolovat úroveň BOZP ve své firmě, f) přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, poţáry a povodně, epidemie, jiné váţné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, g) zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení odpovídající pracovním rizikům h) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce neodpovídající jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, - 3 -

5 i) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči, jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobit a umoţnit jim, aby se jim mohli podrobit, j) zajistit zaměstnancům školení BOZP, které se týká jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyţadovat a kontrolovat jejich dodrţování, k) zajistit zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, l) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, m) nepouţívat způsob odměňování, jehoţ pouţití by vedlo k ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, n) zajistit dodrţování zákazu kouření na pracovištích, o) vést dokumentaci o školeních, informacích a pokynech, p) poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky v případě, ţe nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo organizačními opatřeními, q) umístit bezpečnostní značky a zavést signály, týkající se BOZP a seznámit s nimi zaměstnance, jestliţe nelze rizika moţného ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit, r) vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, a za účasti příslušného odborového orgánu (pokud jsou odbory ve firmě) nebo zástupce pro oblast BOZP, s) zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby odpovídala bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, t) měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů, pokud se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují, a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosaţitelnou míru, u) zajistit kontroly a revize všech pouţívaných elektrických spotřebičů, přívodních a prodluţovacích kabelů a šňůr a veškerého elektrického ručního nářadí pouţívaného na jeho pracovištích v předepsaných intervalech, - 4 -

6 v) umoţnit příslušným odborovým orgánům nebo zástupcům pro oblast BOZP anebo přímo zaměstnancům účast při jednáních týkajících se BOZP anebo jim poskytnout informace o takovém jednání. w) organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech svých pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat. Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ (OBECNÁ) Zaměstnanci mají právo: na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o pracovních rizicích a opatřeních na ochranu před jejich působením; odmítnout výkon práce, o níţ mají důvodně za to, ţe bezprostředně ohroţuje jejich ţivot nebo zdraví nebo ţivot či zdraví jiných osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance; účastnit se řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí; u zaměstnavatele, u něhoţ nepůsobí odborová organizace, zvolit radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast BOZP; poţadovat dodatečné informace a vysvětlení; mají rovněţ právo poţadovat osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. Zaměstnanci jsou povinni: pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny svých nadřízených; dodrţovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jejich práci; řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi a pokyny zaměstnavatele; dbát na své zdraví a bezpečnost i na zdraví a bezpečnost osob, jichţ se bezprostředně týká jednání nebo opomenutí při práci; - 5 -

7 účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí; dodrţovat stanovené pracovní postupy a pouţívat stanovené pracovní a dopravní prostředky; pouţívat osobní ochranné prostředky a ochranná zařízení a tato neměnit ani nevyřazovat z provozu; oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých moţností se účastnit jejich odstraňování; nepoţívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na pracovišti, a v pracovní době, i mimo něj; podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci; oznamovat svému nadřízenému svůj (pokud to zdravotní stav dovolí) nebo pracovní úraz jiné osoby, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin; podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám. Zaměstnancům je zakázáno: Přinášet a poţívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky na pracovišti; Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, bezpečnostní kryty na strojích a bezpečnostní značky. Pracovat se strojním, elektrickým, dopravním a jiným zařízením, s nímţ nejsou seznámeni. Další obecné povinnosti zaměstnanců: Předcházet všemi moţnými prostředky a způsoby vzniku pracovních úrazů. Kaţdý úraz si řádně ošetřit (nebo si dát ošetřit) a ihned jej nahlásit nejbliţšímu nadřízenému zaměstnanci, který, jedná-li se o pracovní úraz s následnou pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní dny, sepíše záznam o úrazu

8 V případě potřeby speciálně vyškolený zaměstnanec musí poskytnout zraněnému spolupracovníkovi první pomoc a zavolat pomoc. Nejedná-li se o pracovní úraz s následnou pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní dny nebo se jedná o tzv. drobné poranění, musí být tyto úrazy zapsány do knihy úrazů. Udrţovat svěřené stroje, nástroje, nářadí, technická zařízení a pracoviště v pořádku, v dobrém provozuschopném stavu. Vzniklé závady ihned hlásit nejblíţe nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Při práci pouţívat pouze přidělené a schválené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a pracovní pomůcky; vadné včas vyřadit z pouţívání a zjištěný stav ihned hlásit nejblíţe nadřízenému vedoucímu zaměstnanci; dodrţovat určená odkládací místa i způsob odkládání. Neprovádět práce ani neobsluhovat stroje nebo zařízení, pro které nemají předepsanou kvalifikaci nebo odbornou způsobilost. Pouţívat pouze vyhrazené cesty a komunikace, zdrţovat se pouze na vykázaných místech a pracovištích, neprocházet nebezpečnými technologickými místy a prostorami, dodrţovat a respektovat bezpečnostní značky a signály. Při příchodu na cizí pracoviště se řádně ohlásit vedoucímu zaměstnanci, řídit se jeho pokyny a nezdrţovat se bezdůvodně na rizikových místech. Odpovídat za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které jim zaměstnavatel svěřil na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, která musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Zprostit se odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zcela nebo zčásti lze pouze v případě, jestliţe se prokáţe, ţe ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez zavinění zaměstnance. Bez souhlasu zaměstnavatele nesmějí zaměstnanci uţívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodrţování zákazu je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat

9 POZOR: Nerozumí-li zaměstnanec něčemu nebo není-li mu něco zcela jasné, je povinen poţádat nadřízeného vedoucího zaměstnance o vysvětlení. Povinností vedoucího zaměstnance je takové vysvětlení podat. Povinností vedoucího zaměstnance je seznámit všechny své podřízené s riziky vyskytujícími se na pracovišti nebo souvisejícími s prováděnou činností. Vedoucí zaměstnanec je povinen před započetím práce zajistit vybavení zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (vţdy ve vztahu k pracovnímu riziku na pracovišti nebo související se zadanou prací), a mycími, popř. i čisticími prostředky (pokud nejsou tyto prostředky dostupné jiným způsobem) ZAKÁZANÉ PRÁCE ŢENÁM A MLADISTVÝM Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění) v 103, odst.1, písm.h) stanovuje zaměstnavateli povinnost: jestliţe při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich moţnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají sníţení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěţe spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte. Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

10 Zakázané práce těhotným ţenám Těhotným ţenám jsou zakázány práce, např.: v prostředí, v němţ je koncentrace kyslíku v ovzduší niţší neţ 20 % objemových, vyţadující pouţívání izolačních dýchacích přístrojů, spojené s fyzickou zátěţí neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména: o práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěţ kritéria odpovídající kategorii druhé, o spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky, o spojené se zvedáním a přenášením břemen, o spojené s opakovaným zaujímáním pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleţe, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více neţ 10 stupňů, o spojené s tlakem na břicho, o při nichţ nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ţeny, o v pracovních polohách bez moţnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, o vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, o spojené s psychickou zátěţí, zařazené do třetí kategorie; spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie, při nichţ by mohly být vystaveny rázům, spojené s expozicí vibracím, při nichţ dochází za běţných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůţe minerálními oleji, s chemickými látkami a chemickými přípravky, v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo, - 9 -

11 vykonávané za podmínek, při nichţ jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěţe z technologie, vykonávané po dobu delší neţ čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichţ je teplota vzduchu udrţována uměle na hodnotě 4 C a niţší, vykonávané po dobu delší neţ jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách niţších neţ -5 C, se zvýšeným rizikem úrazů, zejména při: o nichţ hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů, o ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou, o s nebezpečnými zvířaty, o související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu, o při poráţení zvířat na jatkách, o v prostoru uzavřených nádob a nádrţí, o při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny, o apod. Zakázané práce mladistvým ţenám Mladistvým ţenám při přípravě na budoucí povolání, které jsou těhotné nebo kojící nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, jsou zakázány mimo prací uvedených výše i práce spojené se zvýšenou zátěţí pohybového ústrojí: překračující pro celkovou fyzickou zátěţ limitní hodnoty stanovené pro mladistvé, při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků, při zvedání a přenášení břemen překračujících ukazatele vzdálenosti uvedené v textu ruční manipulace s břemeny, vykonávané po dobu delší neţ čtyři hodiny za pracovní dobu: o v pracovních polohách bez moţnosti jejich střídání nebo trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, o spojené s opakovaným zaujímáním pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleţe, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorie třetí a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více neţ 20 stupňů,

12 o ve vnuceném pracovním tempu. Práce spojené se zvedáním a přenášením břemen jsou zakázány: 1. všem ţenám, jsou-li při nich překračovány níţe uvedené ukazatele: Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen všemi ţenami oběma rukama v pracovní poloze vstoje 1) : Hmotnost zve-daných přenáše-ných ručně a břemen nesmí být větší neţ (kg) Délka dráhy břemene vertikální 15 podlaha zápěstí 2) 5 zápěstí - rameno 2) podlaha zápěstí 2) zápěstí rameno 2) podlaha rameno 2) podlaha zápěstí podlaha rameno podlaha nad rameno zápěstí rameno zápěstí nad rameno rameno nad rameno Maximální počet zdvihů za 1 minutu Maximální vzdálenost přenášení (m) Maximální celková hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za 1 směnu ) Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší neţ 5 kg. 2) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné. 2. těhotným ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, jsou-li při nich překračovány níţe uvedené ukazatele:

13 Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen všemi ţenami oběma rukama v pracovní poloze vstoje 1) : Hmotnost zvedaných přenášených ručně a břemen nesmí být větší neţ (kg) Délka dráhy břemene vertikální 7,5 podlaha zápěstí 2) 3 zápěstí - rameno 2) 5 5 2,5 podlaha zápěstí 2) zápěstí rameno 2) podlaha rameno 2) podlaha zápěstí podlaha rameno podlaha nad rameno zápěstí rameno zápěstí nad rameno rameno nad rameno Maximální počet zdvihů za 1 minutu Maximální vzdálenost přenášení (m) Maximální celková hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za 1 směnu ) Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší neţ 5 kg. Zvedání břemen vsedě je moţno vykonávat nejdéle 15 minut. Mezi pracovní úseky s takovou prací musí být zařazovány přestávky o délce nejméně 20 minut. 2) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné. Obecné zásady pro zvedání a přenášení břemen ţenami jsou stanoveny Nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci:

14 Přípustné hodnoty ručně přenášených břemen ţenami - hmotnost břemen nesmí překročit při dobrých úchopových moţnostech: a) při občasném zvedání a přenášení břemene ţenou by neměla jeho hmotnost překročit 20 kg, b) při častém zvedání a přenášení by hmotnost břemene neměla překročit 15 kg, c) při práci vsedě nesmí překročit hmotnost manipulovaného břemene 3 kg, d) nepřetrţité zvedání břemen o hmotnosti kg nesmí překročit 10 minut; mezi pracovními úseky se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut, Občasným zvedáním a přenášením břemen se rozumí přerušované zvedání a přenášení břemene po dobu nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Častým zvedáním a přenášením břemen se rozumí přerušované zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Kumulativní hmotnost zvedaných a přenášených břemen muţi nebo ţenami nesmí být zvýšeny o více neţ 20% v ţádné směně. Zakázané práce mladistvým Mladistvými jsou označováni zaměstnanci mladší 18 let, především učni a studenti. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat tyto osoby pracemi a na takových pracovištích, které se zřetelem k fyziologickým a anatomickým zvláštnostem tohoto věku jsou pro mladistvé nepřiměřené nebo škodlivé jejich zdraví nebo ohroţující jejich vývoj a při nichţ jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo by mohli váţně ohrozit bezpečnost a zdraví jiných osob. Mladistvým jsou zakázány zejména práce: spojené se zvýšenou zátěţí pohybového ústrojí, práce vykonávané po dobu delší neţ 4 hodiny za směnu, a to: o vestoje bez moţnosti změny pracovní polohy,

15 o ve fyziologicky náročných polohách, kterými jsou např.: hluboký předklon, poloha v kleče, vleţe, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, s otočením trupu o více neţ 60 o, apod. práce ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou, samostatná obsluha nebezpečných strojů a zařízení, pokud to není součástí praxe učňů a studentů ve vyšších ročnících odborné přípravy. Při zvedání a přenášení břemen, při nichţ jsou překračovány ukazatele dále uvedené: Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen při dobrých úchopových moţnostech chlapci : Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) Maximální vzdálenost přenášení (m) Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen při dobrých úchopových moţnostech dívkami : Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) Maximální vzdálenost přenášení (m) Tučně vytištěný údaj: U dívek věkové kategorie do 16 let se tato vzdálenost sniţuje na 15 m

16 2. STÁTNÍ KONTROLNÍ A DOZOROVÉ ORGÁNY 2.1. INSPEKCE PRÁCE Od platí Zákon o inspekci práce, který se vztahuje na zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce, fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy téţ pracují, fyzické nebo právnické osoby podnikající podle Ţivnostenského zákona a nikoho nezaměstnávající, spolupracujícího manţela nebo dítě, vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické sluţby, právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, právnické nebo fyzické osoby, u nichţ se uskutečňuje praktické vyučování ţáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol, věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené, právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - je nadřízeným sluţebním úřadem vůči Státnímu úřadu inspekce práce (SÚIP), který nahrazuje Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP), - schvaluje roční program kontrolních akcí, - koordinuje kontrolní priority; za tím účelem spolupracuje se státním zdravotním dozorem. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) je vůči inspektorátům nadřízeným sluţebním úřadem a řídí je a rozhoduje ve správním řízení: v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech, přezkoumává rozhodnutí o přestupcích nebo správních deliktech vydaná inspektoráty

17 Oblastní inspektorát práce (OIP) - vykonává kontrolu ve stanoveném rozsahu, - ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyţaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, - kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, - vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro uţívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují poţadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, - rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech - apod. Státní úřad a Oblastní inspektoráty práce kontrolují dodrţování povinností vyplývajících z právních předpisů: z nichţ vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům (s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů), stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, o zaměstnávání zaměstnanců, kteří prokázali, ţe převáţně sami dlouhodobě pečují o převáţně nebo úplně bezmocnou osobu, k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohroţení ţivota a zdraví o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi

18 rovněţ kontrolují dodrţování: kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, vnitřních předpisů zaměstnavatelů, u nichţ nepůsobí odborová organizace, vnitřních předpisů vydaných podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech nebo zákona o cestovních náhradách, jestliţe zakládají nároky zaměstnanců. Inspektor je oprávněn kromě jiného i ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyţadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby, apod. Pokuty za přestupky a správní delikty (uvedené v zákoně) dosahují v celkovém součtu 30,3 milionu Kč. Pokuty za jednotlivé přestupky a správní delikty mohou dosáhnout výše aţ 2 milionů Kč. Pokuty vybírá a vymáhá příslušný územní finanční orgán. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR Zákon o ochraně veřejného zdraví upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a definuje soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Orgán státního zdravotního dozoru v rozsahu své působnosti; dozírá, zda zaměstnavatel plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví tímto zákonem nebo na jeho základě; můţe zakázat činnost, kterou byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady;!

19 můţe zakázat pouţívání vody, a to do doby odstranění závady; můţe zakázat provoz nebo pouţívání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího záření, a to do doby odstranění závady; můţe uloţit určení a měření faktorů ţivotních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroţeno veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví;! můţe rozhodnout o zastavení nebo omezení uţívání stavby nebo provozu, je-li ohroţeno veřejné zdraví, a to do doby odstranění závad; můţe nařídit k ochraně zdraví zaměstnance provedení opatření k omezení rizik plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěţe a ze souvisejících pracovních podmínek;! k předcházení vzniku nemocí z povolání nebo nemocí souvisejících s prací můţe, jde-li o výkon rizikových prací, zaměstnavateli nařídit mimořádné a následné lékařské preventivní prohlídky a upravit způsob a rozsah sledování zátěţe organismu faktory pracovních podmínek.! V případech (výše označených červeným vykřičníkem) je kontrolovaná fyzická nebo právnická osoba povinna informovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa činnosti o odstranění závady. Orgán ochrany veřejného zdraví provede kontrolu, a je-li závada odstraněna, můţe kontrolovaná osoba obnovit činnost (provoz) nebo uţívání stavby

20 3. ÚLOHA ODBORŮ V OBLASTI BOZP Pokud u zaměstnavatele existuje odborová organizace, mají odborové orgány právo: kontrolovat: o plnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP, o pracovní podmínky, o hospodaření s OOPP, o šetření pracovních úrazů, včetně jejich odškodňování, zakázané práce ţenám a mladistvým; poţadovat odstraňování závad na strojích a zařízeních, zakázat práci přesčas a práci v noci pokud ohroţuje zdraví zaměstnanců, účastnit se jednání o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, účastnit se prověrky BOZP prováděné 1x za rok. Zaměstnavatel je povinen informovat odbory o: vyhodnocení rizik a způsobech jejich minimalizace, organizaci školení BOZP zaměstnanců a managementu, zaměstnancích, kteří byli vyškolení pro poskytování první pomoci, zajišťování preventivní lékařské péče

21 4. PRACOVNÍ ÚRAZY, JEJICH EVIDENCE, ŠETŘENÍ A ODŠKODŇOVÁNÍ Pracovní úrazy, jejich evidence, šetření a odškodňování se řídí ustanoveními 105 Zákoníku práce a Nařízením vlády č.494/2001 Sb POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, přijímat opatření proti opakování pracovního úrazu, vést v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, tj. i o takových, jimiţ o nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo o pracovní neschopnost nepřesáhla 3 kalendářní dny, pouze zaměstnanců v pracovním poměru nebo obdobném vztahu (tj. na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce), vést dokumentaci a vyhotovovat záznamy o všech PÚ, jejichţ následkem došlo o ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní dny nebo o k úmrtí zaměstnance, způsob a rozsah náhrady škody projednat bezodkladně o s příslušným odborovým orgánem a o se zaměstnancem EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O PÚ a) Evidence všech PÚ je vedena v knize úrazů, tzn. i úrazů bez následné pracovní neschopnosti nebo pracovní neschopnost nepřesáhla 3 kalendářní dny, musí obsahovat všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu, o tzn. minimálně musí obsahovat údaj o místě, kde k úrazu došlo, všechny základní údaje o o postiţeném a podrobný popis pracovního úrazu (tzn. všechny údaje z části D záznamu o PÚ)

22 b) Záznam o úrazu musí zaměstnavatel sepsat do 5 pracovních dnů po oznámení PÚ, postupovat podle vzoru záznamu. c) Hlášení PÚ Zaměstnavatel ohlásí PÚ bez zbytečného odkladu: Ostatní PÚ: státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie ČR v případě podezření, ţe v souvislosti s PÚ byl spáchán trestný čin, odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro BOZP, zaměstnavateli, který zaměstnance, jemuţ se PÚ stal, vyslal k práci, organizační jednotce příslušné pojišťovny, u níţ je zaměstnavatel pojištěn na PÚ, tj. pojišťovně Kooperativa a.s., příslušnému OIP, vyţaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší neţ 5 dnů. Smrtelný PÚ: územně příslušnému útvaru Policie ČR, odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro BOZP, zaměstnavateli, který zaměstnance, jemuţ se PÚ stal, vyslal k práci, příslušnému OIP, příslušné zdravotní pojišťovně, organizační jednotce příslušné pojišťovny, u níţ je zaměstnavatel pojištěn na PÚ, tj. pojišťovně Kooperativa a.s. Zaměstnavatel odesílá záznamy o PÚ: za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce: příslušnému OIP (Oblastnímu inspektorátu práce), příslušné zdravotní pojišťovně postiţeného. záznam o smrtelném PÚ nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení: územně příslušnému útvaru Policie ČR, příslušnému OIP, příslušné zdravotní pojišťovně

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost VELKOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost VELKOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost VELKOOBCHOD Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 4, díl 2, kapitola 1, str. 1 4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Účinnost od : 1.5.2012 Schválil: Petr Bouček, ředitel školy Nahrazuje dokument: Směrnice k zajištění

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele Právní předpisy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb.) 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 10: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Drážní vozidlo Akumulátorová lokomotiva Zhotovil: Místní provozní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B_PeR) Téma 11: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého

Více

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Směrnice pro řízení a organizaci BOZP aktualizace ke dni 01. 11. 2013 zpracoval Bc. Jaroslav Kocián, poradce v BOZP a PO 1 SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

288 VYHLÁŠKA kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou zakázány t hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého m

288 VYHLÁŠKA kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou zakázány t hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého m 288 VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

288/2003 Sb. VYHLÁŠKA

288/2003 Sb. VYHLÁŠKA 288/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky,

Více

BOZP - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

BOZP - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Dokument: CIVOP System 3.1.1 (verze 2.0) Název: BOZP - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE (MANAGEMENTU) SPOLEČNOST: Safetyman s.r.o. SPOLEČNOST: Město Černošice POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 8.9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 8.9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 8.9.2004 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v objektech a na pracovištích Ministerstva

Více

288/2003 Sb. VYHLÁŠKA

288/2003 Sb. VYHLÁŠKA 288/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Ochrana zdraví, kategorizace prací, bezpečnostní přestávky a zakázané práce Revize prezentace 2015/001. OZO v BOZP a PO Ing.

Ochrana zdraví, kategorizace prací, bezpečnostní přestávky a zakázané práce Revize prezentace 2015/001. OZO v BOZP a PO Ing. Ochrana zdraví, kategorizace prací, bezpečnostní přestávky a zakázané práce Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA Právní předpisy k ochraně zdraví Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Ochrana zdraví při práci O. Kánský

Ochrana zdraví při práci O. Kánský Ochrana zdraví při práci 2016 O. Kánský Ochrana zdraví při práci Stejně jako ostatní zaměstnanci mají i pracovníci skladů právo na ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou povinni předcházet vzniku

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

II. kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

II. kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2016, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí Ministerstvo vnitra v dohodě

Více

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

Více

Ruční manipulace s břemeny

Ruční manipulace s břemeny 5.6.10.13.1. Ruční manipulace s břemeny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizacepraci/fyzicka-zatez/rucni-manipulace-s-bremeny Podmínky ochrany zdraví při práci při manipulaci s břemeny stanovuje

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému OOVZ práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné pro toto zařazení

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému OOVZ práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné pro toto zařazení Právní předpisy pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci Stav ke dni 1.1.2004 Novelizace zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ č.288/2003 Sb. Vyhláška MZ č.432/2003 Sb. S účinností

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Nakladač Zhotovil: Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Balicí linka práškových detergentů Zhotovil: Místní provozní

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku. Nabylo

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.6.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 2. KÓD 3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE HLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 17. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP

Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP 1. Úvod Dle platné legislativy je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D. 7. listopadu 2014 - Přerov 1 Obsah přednášky 1. Úvod 2. Systém kontroly BOZP v ČR 3. Chemické látky a směsi

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. července 2015

VYHLÁŠKA. ze dne 9. července 2015 180 VYHLÁŠKA ze dne 9. července 2015 o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích

Více

HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 02/2012 HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více