Nabídka vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích programů"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací centrum Gymnázium, Blovice, Družstevní Blovice Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a veřejnost období: únor červen 2008

2 Úvodní slovo pro pedagogické pracovníky Vážení kolegové, s příchodem nového roku je tu opět nabídka Vzdělávacího centra Gymnázia Blovice. V červenci a srpnu loňského roku jsme Vás oslovili s první nabídkou vzdělávacích aktivit. Nabídka obsahovala více než 70 různých jednodenních nebo periodických akcí různého charakteru. V současné době absolvovalo vzdělávací aktivity již přes 1200 účastníků. Řada z nich patřila mezi pedagogické pracovníky, kteří, stejně jako ostatní účastníci, hodnotili kvalitu nabízených vzdělávacích akcí jako velmi dobrou. I proto si dovolujeme Vám představit další katalog, který nabízí přes 80 vzdělávacích aktivit, převážně akreditovaných v systému DVPP. Na konci této publikace je k dispozici přihláška pro školy, kterou škola v případě zájmu hromadně zpracuje a zašle na adresu vzdělávacího centra do Preferujeme však využití webového formuláře, který je Vám k dispozici po registraci na stránkách Po zpracování Vašeho zájmu bude (dle běžné praxe) jednotlivým účastníkům v časovém předstihu zaslána pozvánka na jednotlivé akce. Jednotlivci mají samozřejmě možnost se dále individuálně přihlásit pomocí písemné přihlášky (je součástí této publikace, příp. je dispozici na webových stránkách) kdykoliv, nejpozději však 3 dny před zahájením aktivity. Informace o termínech budou samozřejmě uveřejněny na webových stránkách centra. Úvodní slovo pro veřejnost Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám představil ucelenou nabídku vzdělávacích aktivit. Více než 1200 účastníků absolvovalo naše vzdělávací programy, většinou dlouhodobé jazykové, ICT nebo přírodovědné kurzy. Brožura, kterou právě pročítáte, přináší kromě výše zmíněných kurzů i mnoho dalších aktivit, které by Vás mohly oslovit. Přestože je nabídka určena primárně pro pedagogické pracovníky, všechny programy mohou zaujmout i jedince nebo kolektivy pracujících mimo školství. Na konci této publikace je k dispozici přihláška pro kolektivy, kterou zpracujte a zašlete na adresu vzdělávacího centra do Preferujeme však využití webového formuláře, který je Vám k dispozici po registraci na stránkách Jednotlivci mají samozřejmě možnost se dále individuálně přihlásit pomocí písemné přihlášky (je součástí této publikace, příp. je dispozici na webových stránkách) kdykoliv, nejpozději však 3 dny před zahájením aktivity. Informace o termínech budou samozřejmě uveřejněny na webových stránkách centra. Připomínáme, že účast na vzdělávacích aktivitách je pro všechny zcela ZDARMA, podpora však končí , následně budou vzdělávací aktivity placené! RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, garant vzdělávacího centra 2

3 Obsah Kontakty 3 Evropský sociální fond 4 I. Řízení školy, pedagogika, psychologie, komunikace 5 II. Informatika a výpočetní technika 8 III. Anglický jazyk 19 IV. Německý jazyk 21 V. Francouzský jazyk 23 VI. Přírodopis, biologie, environmentální výchova 25 VII. Zeměpis 38 VIII. Matematika, fyzika 41 IX. Český jazyk 43 X. Dějepis 46 XI. Hudební výchova 48 XII. Vzdělávání ostatní 49 Individuální přihláška na vzdělávací aktivity 52 Skupinová přihláška na vzdělávací aktivity 53 Kontakty Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní Blovice RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. garant projektu, koordinátor vzdělávání, garant ICT vzdělávání, biologie, zeměpis telefon: , Mgr. Marcela Šustrová statutární zástupce, garant jazykového vzdělávání telefon: PaedDr. Milena Durasová garant jednodenních seminářů, humanitních a uměleckých oborů telefon: Ing. Michal Wendl koordinátor využití učeben a vybavení, garant oboru matematika, fyzika telefon: Jitka Matoušková ekonomka telefon:

4 Evropský sociální fond - základní informace Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. Ze zdrojů Evropské unie financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů a podporuje jejich aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. K hlavním oblastem politiky ESF se řadí: 1. Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce. 2. Podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce. 3. Podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání. 4. Podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly. 5. Opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce. Evropský sociální fond se přednostně soustřeďuje na podporu potřeb jednotlivců s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost. Lze jej však využít i pro podporu na zlepšení systémů a struktur tak, aby trh práce fungoval lépe. České republice, respektive MŠMT, se otevírá možnost spolufinancovat z prostředků Evropského sociálního fondu zejména aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání (modernizace vzdělávacích programů, rozvoj klíčových dovedností, usnadňování pracovního uplatnění), rozvoj a zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně vzdělávání učitelů, dále aktivity podporující vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školícími a výzkumnými institucemi, včetně důrazu na lepší přípravu lidí pro uplatnění na trhu práce. Využívání možností Evropského sociálního fondu v zemích EU Téměř polovina prostředků poskytnutých Evropským sociálním fondem na rozvoj lidských zdrojů je v zemích jako např. Řecko, Portugalsko nebo Irsko určena pro posílení systému vzdělávání. Druhá část je určena na programy, které jsou orientovány na boj s nezaměstnaností prostřednictvím akcí, které jsou zaměřeny proti vylučování z trhu práce. Obsahovými východisky pomoci a podpory se stávají klíčové dokumenty, např. Národní rozvojové plány a Operační programy, ve kterých jsou formulovány jednotlivé priority a opatření. Odpovědnost za Evropský sociální fond je většinou rozdělena mezi více institucí, např. Ministerstvo školství a vědy ve spolupráci s dalšími ministerstvy a institucemi v Irsku, Ministerstvo práce a ministerstvo školství v Řecku a Ministerstvo práce a odborného vzdělávání v Portugalsku apod. Mezi hlavní priority, na jejichž základě žádají a následně získávají členské státy finanční podporu z Evropského sociálního fondu, patří především priority zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. Realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů, podpora terciárního sektoru, podpora vzniku struktury certifikací a akreditací nebo prevence předčasného opouštění školy jsou pak aktivitami, které naplňují jednotlivá opatření. 4

5 I. Řízení školy, pedagogika, psychologie, komunikace garant oboru: PaedDr. Milena Durasová tel: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení Cílem programu je zpřístupnění právních norem v oblasti BOZP formou výkladu a využitím názorných příkladů z praxe a ukázek řešení konkrétních situací. Program přinese absolventům prohloubení znalostí i vzhledem ke změnám, ke kterým dochází aplikací evropských směrnic do našeho práva. 1. Dokumentace BOZP, vybrané ZP týkající se BOZP, pracovní řád, kontrolní orgány 2. Zákony, nařízení vlády, směrnice, vyhlášky a metodické pokyny, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců a žáků. 3. Ověření znalostí a praktické příklady. hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: vedoucí pracovníci pro něž je plnění úkolů BOZP podle 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění pracovních povinností, další zájemci o problematiku lektor. Ing. Jan Romaněnko předpokládaný termín: duben - květen 5

6 Vybrané kapitoly z psychiatrie Cyklus přednášek chce seznámit posluchače s různými zajímavými diagnózami z oboru psychiatrie, se kterými se mohou setkat ve své pedagogické praxi i v soukromém životě. 1. Abusus psychoaktivních látek. 2. Úzkosti. 3. Poruchy příjmu potravy. 4. Poruchy spánku. 5. Abusus látek nevyvolávajících závislost. 6. Poruchy osobnosti. 7. Poruchy psychického vývoje. 8. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci. hodinová dotace: 12 hodin (3 4) cílová skupina: výchovní poradci, třídní učitelé, všichni pedagogičtí pracovníci lektor: MUDr. Markéta Regentová (sekundární lékařka PL Dobřany) předpokládaný termín: duben - květen Základy první pomoci Cyklus přednášek a seminářů, které seznámí účastníky se stavy ohrožujícími život a zdraví a naučí je vykonávat první pomoc při poraněních. 1. Stavy ohrožující život neodkladná resuscitace. 2. Krvácení. 3. Zástava dechu. 4. Bezvědomí. 5. Zlomeniny. 6. Vnitřní zranění. 7. Šok, protišoková opatření. 8. Další stavy ohrožující zdraví. hodinová dotace: 20 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, pracovní kolektivy, další zájemci lektoři: MUDr. Markéta Regentová, Drahomíra Sýkorová předpokládaný termín: květen - červen Efektivní komunikace V současné době, kdy probíhá reforma školství, je učitel mnohem více konfrontován s rodiči, veřejností, nadřízenými a kontrolními orgány. Také běžný občan je nucen komunikovat s příslušníky samosprávy nebo státní správy. Většina z nás je součástí 6

7 pracovního kolektivu, v rámci kterého spolupracuje s jinými lidmi. Usnadnění výše zmíněných interakcí přináší osvojení principů efektivní komunikace. Tento seminář se snaží seznámit účastníky s problematikou efektivní komunikace, zvýšení jejich kompetencí v oblasti komunikace. 1. Efektivní a manipulativní komunikace. 2. Příčiny vzniku konfliktů. 3. Sebepoznání a typologie lidí z hlediska pozice v komunikaci. 4. Postoje při konfliktu a jejich řešení. 5. Asertivní postup při řešení konfliktů. 6. Přijetí a zpracování kritiky. 7. Kaskáda ke zneškodnění hněvu. 8. Překonání nesprávného názoru a postoje. 9. Postupná změna negativní myšlení k pozitivnímu.. hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil předpokládaný termín: duben Antistresový program Seminář seznamuje účastníky s problematikou stresu, vyhoření, principy jejich odbourávání a předcházení, osvojení základních antistresových metod a asertivního přístupu řešení problémů. 1. Co to je stres, zátěž a přetížení. 2. Syndrom vyhoření. 3. Specifika stresu v různém pracovním prostředí (ve školství, ve firmě, ve státní správě). 4. Jak lépe ovládat čas. 5. Možnosti snižování aktuálního stresu. 6. Co dělat s anticipačním stresem. 7. Změny v organismu při chronickém stresu. 8. Jak snižovat chronický stres, únavu a profesní vyhoření. 9. Asertivní komunikace (reakce na manipulace a výčitky, kritizování druhých osob, změna názorů a postojů). 10. Řešení konfliktů. 11. Literatura ke stresu a asertivitě. hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil předpokládaný termín: červen 7

8 II. Informatika a výpočetní technika garant oboru: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. tel: Základy práce s počítačem I Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se dosud seznamují z výpočetní technikou. Základním cílem je seznámit účastníky se všemi základními i rozšířenými částmi osobního počítače a periferiemi a demonstrovat jejich funkčnost. Účastník si vyzkouší práci s operačním systémem Windows XP, dozví se základní informace o jeho funkcích, naučí se pracovat s disketou, CD mechanikou, DVD mechanikou, čtečkou karet. Absolvování kurzu mu pomůže zorientovat se ve struktuře disku. Vyzkouší si zálohování dat na prázdná média a komprimaci souborů. Nedílnou součástí kurzu je i práce s internetem a komunikace přes internet. Rozsahem odpovídá kurzu Z projektu SIPVZ. 1. Počítač a počítačová sestava pojmy. 2. Funkce a práce počítače. 3. Procesor, harddisk a RAM. 4. Periferní zařízení tiskárna, skener, fotoaparát, videokamera. 5. Operační systém Windows XP základní funkce, práce s daty a soubory. 6. Ukládání dat - CD, DVD, USB disk, externí HDD. 7. Vypalování dat na CD, DVD. 8. Čtečka karet. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci o základní zvládnutí výpočetní techniky lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek předpokládaný termín zahájení: únor Základy práce s počítačem II Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří absolvovali kurz Základy práce počítačem I., ale neosvojili si dosud návyky potřebné pro základní používání počítače. Budou opakována, 8

9 rozvíjena a prohlubována témata z prvního kurzu. Zpracováván bude text a tabulky v textovém editoru. Rozsahem odpovídá modulu P0 projektu SIPVZ. 1) Počítač a počítačová sestava pojmy. 2) Funkce a práce počítače. 3) Procesor, harddisk a RAM. 4) Periferní zařízení tiskárna, skener, fotoaparát, videokamera. 5) Operační systém Windows XP základní funkce, práce s daty a soubory. 6) Ukládání dat - CD, DVD, USB disk, externí HDD. 7) Vypalování dat na CD, DVD 8) Čtečka karet. 9) Základy zpracování textu. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek předpokládaný termín: březen Zpracování textu na počítači Účastníci kurzu se seznámí s programy, které jsou určeny pro editaci textu MS WORD, OpenOffice Writer, naučí se orientovat v pracovním prostředí, vkládat text a upravovat jeho formát, kopírovat, přesouvat, vkládat číslované či odrážkové seznamy nebo tabulky a obrázky. Součástí kurzu je také příprava dokumentů pro tisk, nastavení tiskárny pro jednostranný, oboustranný, černobílý nebo barevný tisk, tisk brožury apod. Seminář je zaměřen především prakticky a během kurzu budou tvořeny nejrůznější texty např. životopis, formální dopis, hlavičkový dopis, brožura. 1. Prostředí programů Word a OpenOffice Writer. 2. Psaní a úprava textu. 3. Kopírování a přesun textu. 4. Výběr písmene, slova, řádky, odstavce. 5. Tabulátory. 6. Vyhledávání a nahrazování textu. 7. Automatické opravy. 8. Formátování odstavců. 9. Styly a šablony. 10. Tabulky. 11. Vkládání obrázků. 12. Vkládání textu z internetu. 13. Příprava k tisku a tisk dokumentu. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek předpokládaný termín zahájení: duben 9

10 Tvorba prezentací Účastníci kurzu se seznámí s vytvářením počítačových prezentací v programech MS PowerPoint a OpenOffice Impress. Dozví se, jak vytvořit správnou prezentaci, která zaujme, ale přitom neodvede pozornost od projevu přednášejícího. Seminář je zaměřen čistě prakticky, tzn. že každý účastník si vytvoří během kurzu vlastní prezentaci na zvolené téma a tu také v závěru kurzu představí ostatním účastníkům. 1. Pracovní prostředí programu pro tvorbu prezentací. 2. Práce se snímky, vkládání, mazání, přesouvání. 3. Vlastnosti snímku pozadí, styl písma. 4. Rozložení snímku. 5. Přechodové efekty. 6. Animace snímků. 7. Ukládání prezentace v různých formátech. 8. Tvorba osnovy a poznámek. 9. Tisk prezentace. hodinová dotace: 12+3 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín: červen Tabulkové kalkulátory začátečníci Účastník kurzu se seznámí s pracovním prostředím tabulkových kalkulátorů, zejména pak MS Excel a OpenOffice Calc. Naučí se pracovat s panely nástrojů, pracovat s buňkami, vkládat do nich data, kopírovat a přesouvat buňky. Pochopí důležitost adresace buněk, naučí se vybírat oblasti buněk a pochopí jejich využití. Seznámí se s pojmem formát buněk a naučí se některé formáty aplikovat na jednotlivé buňky nebo celé řady. Absolvent kurzu tabulkových kalkulátorů pro začátečníky by měl být schopen aplikovat jednoduché vzorce pro konkrétní výpočty a tabulky rovněž připravit k tisku a vytisknout. 1. Pracovní prostředí MS Excel, OpenOffice Calc. 2. Vkládání dat do buněk, kopírování a přesouvání buněk, oblastí. 3. Práce s listy kopírování, přesouvání, mazání, vkládání, přejmenování, skrývání. 4. Adresy buněk, relativní a absolutní odkazy. 5. Seznamy. 6. Vkládání vzorců. 7. Úprava a formát buněk. 8. Příprava tabulky k tisku a tisk. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín: květen 10

11 Tabulkové kalkulátory pokročilí Tento kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali kurz Tabulkové kalkulátory pro začátečníky nebo již mají nějaké zkušenosti s tvorbou tabulek, ale chtěli by své vědomosti rozšířit o tvorbu grafů a složitější výpočty matematické, statistické a vyhledávací funkce, práce s datem a časem, relativní a absolutní odkazování, tvorba a úprava grafů více průběhů v jednom grafu, změna měřítka atd. 1. Tvorba grafů a jejich vypovídací hodnota. 2. Úprava grafů. 3. Více průběhů v jednom grafu. 4. Matematické, statistické a vyhledávácí funkce. 5. Práce s datem a časem. 6. Makra. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: červen Počítačová grafika, digitální fotografie S nastalým boomem a dostupností zařízení pro pořizovaní digitálních fotografií vyvstává otázka, jak tyto fotografie či záznamy zpracovat. V tomto kurzu se účastník dozví potřebné informace pro skenování obrázků, pořizování fotografií digitálním fotoaparátem, jejich následnou úpravu v grafickém editoru (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, XnView), začleňování obrázků do alb, příprava pro tisk a tisk obrázků nebo alb. Dále se pak naučí vytvářet jednoduché koláže z pořízených fotografií či tvořit vlastní bitmapovou grafiku. 1. Pojem bitmapová grafika. 2. Software pro editaci bitmapové grafiky. 3. Snímání obrázku skenerem a práce s digitálním fotoaparátem. 4. Úprava fotografií, retuše. 5. Práce s vrstvami, tvorba koláže. 6. Tvorba webové grafiky. hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: únor 11

12 Vektorová grafika Znalost tvorby vektorové grafiky se hodí, pokud je potřeba vytvořit nové logo firmy nebo společnosti, navrhnout zajímavý leták či plakát k nějaké akci, vypracovat vizitky či navštívenky. V tomto kurzu se frekventanti naučí pracovat s programy jakými jsou například Corel Draw, Zoner Calisto či vektorový editor programu Macromedia Flash. Součástí kurzu je i export výsledných obrázků do jiných grafických formátů či vektorizace bitmap. 1. Prostředí editoru vektorové grafiky. 2. Panely nástrojů. 3. Kreslicí nástroje. 4. Výběr a zobrazování objektů. 5. Transformace objektů, přesun, změna měřítka, změna barev. 6. Práce s textem. 7. Vkládání bitmapových obrázků a jejich vektorizace. 8. Tvorba vektorových koláží, klipartů, vizitek, letáků a plakátů. hodinová dotace: 20 hodin +5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: březen Tvorba webových stránek Účastníci kurzu se seznámí s procesem tvorby webových stránek v jazyce HTML, celý proces vzniku bude postupně rozšířen o začlenění kaskádových stylů a Javascriptu, kterým dojde k oživení stránek. Při tvorbě bude používán editor jazyka HTML, který je volně dostupný na internetu. Výhodou je účast na semináři Počítačová grafika a digitální fotografie (č ). 1. Jazyk HTML 2. Kostra HTML dokumentu. 3. Nástroje pro tvorbu webových stránek. 4. Formátování textu. 5. Vkládání obrázků. 6. Tabulky. 7. Kaskádové styly. 8. Úvod do jazyka JavaScript příklady a jejich implementace do HTML stránek hodinová dotace: 20 hodin +5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: únor 12

13 Základy programování v JavaScriptu Všem začínajícím tvůrcům webových stránek, kteří chtějí zvýšit interaktivitu a dynamičnost svých webových prezentací, lze doporučit znalost JavaScriptu. Kurz seznámí účastníky s programovacím (skriptovacím) jazykem JavaScript, jakožto jazykem umožňujícím interakci webové stránky s uživatelem. Účastníci se také naučí základům objektově orientovaného programování na příkladu JavaScriptu. 1. Skriptovací jazyky skripty na straně prohlížeče a serveru. 2. Integrace JavaScriptu do html dokumentu. 3. Proměnné. 4. Funkce standardní a vlastní. 5. Větvení. 6. Cykly. 7. Problematika objektově orientovaného programování. 8. Ovladače událostí myši, okna. 9. JavaScript v příkladech tvorba konkrétních příkladů, jejich modifikace a využití. hodinová dotace: 20 hodin +5 hodin distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: květen Flash grafika a základy Action Scriptu Tento kurz uvede zájemce do problematiky tvorby interaktivních aplikací a prezentací různého typu (internetová stránka, e-learning, multimediální prezentace, animace, klip) pomocí komplexního programu Macromedia Flash. Účastník se naučí pracovat v prostředí programu, využívat nástroje a tvorbu vektorové grafiky, vytvářet animace různého typu (pohyb, tvar, snímek po snímku), či tlačítka. Součástí kurzu je rovněž úvod do skriptovacího jazyka ActionScript, kterým se průběh animací ovládá. 1. Prostředí programu Macromedia Flash. 2. Nástrojová lišta, použití nástrojů. 3. Symboly grafika, tlačítko, MovieClip hierarchické uspořádání, instance, knihovny. 4. Textové pole statické, dynamické a vstupní. 5. Vlastnosti symbolů. 6. Animace symbolů změnou jejich vlastností, animace změnou tvaru. 7. Action Skript základy, přiřazení, podmínka a porovnávání, matematické operace. 8. Ovládání časové osy pomocí ActionScriptu. 9. Události tlačítka. hodinová dotace: 25 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín zahájení: březen 13

14 Flash programování v Action Scriptu Tento kurz je určen pro zájemce, kteří již absolvovali seminář Macromedia Flash začátečníci a chtějí si rozšířit své znalosti především v oblasti programování v jazyce ActionScript. Účastníci se naučí ovládat hierarchii časových os, práci s funkcemi, budou ovládat skripty vlastnosti symbolů, práce s externími daty nebo zdroji dat. Celý kurz bude provázen tvorbou jednoho či dvou obsáhlejších projektů (obrázková galerie, kompletní prezentace firmy na webu ) 1. Opakování základů ActionScriptu. 2. Ovládání skripty hierarchicky uspořádané časové osy. 3. Funkce tvorba vlastních funkcí, vybrané předdefinované funkce, fscommand. 4. Události MovieClipu. 5. Skripty ovládané vlastnosti symbolů. 6. Dynamické importování dat. 7. Externí zdroje dat, xml. 8. Publikování projektů a jejich ochrana. hodinová dotace: 25 hodin + 5 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín zahájení: duben Základy programování v PHP Účastníci kurzu se seznámí s programovacím jazykem PHP, jakožto komplexním jazykem pro tvorbu interaktivních webových stránek. Postupně bude programování stránek rozšířeno i o využití databází a o pochopení základů jazyka SQL. 1. Jazyk PHP a jeho spojení s jazykem HTML. 2. Instalace PHP. 3. Proměnné a operátory. 4. Větvení skriptů, podmínky a cykly. 5. Funkce. 6. PHP a databáze. 7. Jazyk SQL. 8. Tvorba databází. 9. Zadávání dat do databáze pomocí PHP. 10. Výpis dat z databáze. hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: duben 14

15 Internetové aplikace založené na technologiích PHP a MySQL Tento kurz je klíčem k osvojení postupů a metod k vytváření atraktivních internetových aplikací a prezentací prostřednictvím skriptovacího jazyka PHP. Kurz předpokládá předchozí znalosti programování v PHP (např. kompetence získané absolvováním kurzu z naší nabídky č ). Je zaměřen na propojení PHP s databází MySQL a vývoj internetových aplikací založených na těchto technologiích. 1. Propojení PHP s MySQL databází. 2. Základní příkazy pro práci s tabulkami databáze. 3. Návrh a struktura databázových tabulek. 4. Jednoduché webové aplikace využívající databáze kniha návštěv. 5. RSS kanál. hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci o programování webových aplikací lektor: Ing. Václav Kotlan (FEL ZČU Plzeň) předpokládaný termín: květen Základy jazyka objektového programování v jazyce JAVA se zaměřením na aplikace pro mobilní telefony Kurz poskytuje absolventům znalosti základů jazyka JAVA, možnost řízení mobilních zařízení s využitím jazyka J2ME a využití jazyka JAVA v oblasti internetových aplikací a mobilních zařízení. 1. Objektově orientovaný přístup v programování. Důvody využití objektového přístupu, jeho principy. Abstraktní datový typ. Implementace abstraktního datového typu-třída. Objekty, jejich vlastnosti. Nástroje objektového programování zapouzdření, inheritance, polymorfismus, genericita. Mechanismus výjimek. 2. Vznik, vývoj JAVY. Implementace základních objektových konstrukcí v JAVĚ. JAVA - architektura jazyka, JAVA Virtual Machine, JDK, JRE. Instalace a konf. programových balíků JAVA Development Kit a Eclipse. Překlad a spuštění programu. Platformy JAVA. 3. Způsob zpracování programů. Grafické vývojové prostředí Eclipse. 4. Způsob zápisu prog., datové typy, obalové třídy (wrapper classes). 5. Deklarace, operátory. Bitové operace. Terminálový vstup a výstup, řídící struktury. Metody. 6. Metody a proměnné. Pole. Znaky a řetězce. Implementace třídy. 7. Práce s třídami a objekty v Javě. Implementace dědičnosti (inheritance). 8. Balíky a rozhraní. Polymorfismus, abstraktní třída. Vnořené třídy. 9. Implementace výjimek (exceptions). 10. Práce se souborovým systémem, vstupy a výstupy. 11. Grafické knihovny AWT, Swing, SWT. 12. Grafická knihovna SWT pokračování. 13. Řízení systému. Vlákna (Threads). 14. Práce s vlákny, spuštění, spolupráce, priority. Princip sdílení času. 15

16 15. Synchronizace vláken. Ošetření kritických sekcí, hladovění, uváznutí. Tvorba démonů. Knihovny jazyka JAVA, jejich využití. Kolekce. 16. Architektura jazyka J2ME a principy fungování. Konfigurace (CLDC konfigurace). Virtuální stroj KVM. profily MIDP, PDA, IMP-NG 17. MIDlety a sady MIDletů. Prostředí a životní cyklus MIDletů. Možnosti a využití platformy Java 2 Micro Edition. 18. API pro MIDlety.Vývojové nástroje pro J2ME. 19. Bezdrátové aplikace jazyka Java. Síťové funkce, trvalá úložiště. 20. Grafické a zvukové možnosti jazyka JAVA2ME - multimédia. 21. Push architektura. Bezpečnost J2ME. Tvorba aplikací v J2ME. 22. Práce s applety. Tvorba multimediálních internetových aplikací v jazyce JAVA. hodinová dotace: 25+5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Petr Kropík (KTE FEL ZČU Plzeň) předpokládaný termín zahájení: květen Úvod do programování v jazyce C Cílem je seznámit vyučující z oborů IT a programování s možnostmi programování v jazyce ANSI C v prostředí MS Windows. Program bude zaměřen na ukázku možností programování vizuálním způsobem a na řešení programů objektově orientovaným způsobem. 1. Charakteristika jazyka ANSI C, odlišnosti od jazyka Pascal, vývojové prostředí MS Visual C Filozofie programování v prostředí MS Windows. 3. Jednoduché i strukturované datové typy, příkazy vstupu a výstupu v jazyce C. 4. Podmíněné příkazy, příkazy cyklů v ANSI C. 5. Funkce v ANSI C. 6. Grafické uživatelské rozhraní v prostředí MS Windows, vizuální podpora programování, grafické objekty. hodinová dotace: 20 hodin + 5 hodin distančně cílová skupina: vyučující IVT a dalším zájemcům o jazyk ANSI C lektor: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D. (fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň) předpokládaný termín: duben Základy programování v matematickém programu MATLAB (Octave) Cílem kurzu je přiblížení využití moderních technologií při výuce matematiky, fyziky. Účastníci se naučí modelovat matematické a fyzikální problémy, řešit laboratorní úlohy, tvořit grafy. 16

17 1. Seznámení s programem - základní příkazy, práce s nápovědou. 2. Základy práce s maticemi a vektory, výpočty soustav lineárních rovnic. 3. Uživatelské funkce. 4. Grafy, speciální statistické grafy, logaritmické grafy, 3D grafy. 5. Počítání s polynomy, řešení polynomů, hledání kořenů polynomu. 6. Derivace, integrály, výpočty diferenciálních rovnic. hodinová dotace: 16+4 distančně cílová skupina: učitelé matematiky a fyziky, případně i další zájemci lektor: Ing. Václav Kotlan (FEL ZČU Plzeň) předpokládaný termín zahájení: březen 3D grafika Účastníci kurzu se seznámí se softwarem pro tvorbu 3D grafiky, jakými jsou např. Blender (freewarový nástroj, jež směle konkuruje komerčním nástrojům), Cinema 4D či Zbrush. Hlavní pracovní náplní bude obsáhnout základní kroky při vytváření komplexní scény, tzn. modelování jednotlivých těles, přiřazování materiálů či textur, osvětlování scény a rendering výsledných obrázků. 3D grafika se hodí jak učitelům, kteří mají zájem vytvářet výukové materiály s možností zobrazování některých těles v prostoru (matematika tělesa, biologie morfologie člověka, kosti, klouby, fyzika krystalové mřížky), stejně tak i široké veřejnosti, která má zájem dozvědět se o vzniku televizních spotů, filmových efektů, tvorby virtuální reality 1. Pracovní prostředí programu pro tvorbu 3D grafiky. 2. Modelování. 3. Materiály. 4. Texturování. 5. Nasvícení scény. 6. Renderování. 7. Export a import modelů a scén. 8. Další software pro tvorbu 3D grafiky. 9. Úprava renderovaných obrázků. 10. Základy animace. hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: Ing. Michal Wendl předpokládaný termín zahájení: květen-červen Zpracování zvuku v počítači (ne DVPP) Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi práce se zvukem, s nahráváním a digitalizací zvuku, s nahrávací technikou, různých softwarem na nahrávání a editaci zvuku. 17

18 1. Zvuk v počítači. 2. Různé zvukové formáty (.mid,.mp3,.wav,.wmv, ). 3. Editory midi souborů (notace, nahrávání, volby zvuků, samolety, virtuální syntetizéry. 4. Práce s PCM zvukem nahrávání, editace, archivace, efekty. 5. Vícestopé nahrávání synchronizace, efektování, směrování, ukázka techniky. 6. Úvod do masteringu nahrávek. 7. Mp3 tvorba, editace a archivace mp3 souborů. hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín zahájení: duben - květen Zpracování digitálního videa v počítači (ne DVPP) Účastníci se seznámí s metodami zpracování videa, nahráváním (digitalizací) videa z externích zdrojů, o různých formátech videa, archivace videonahrávek. 1. Animace (frame by frame). 2. Video MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AVI, DivX. 3. TV tuner v počítači grabování videa do různých formátů. 4. Grabování (zachytávání, digitalizace) z externích zdrojů (videokamera FireWire, USB, VIDEO). 5. VirtualDub. 6. Editace souborů AVI a DivX, filtry, efekty. 7. Práce s DVD nahrávání, editace, mastering výsledných DVD. hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín zahájení: květen - červen 18

19 III. Anglický jazyk garant oboru: Mgr. Marcela Šustrová tel: Níže uvedené kurzy (podle počtu zájemců) jsou dále diferencovány prostřednictvím vstupních testů tak, aby vstupní a výstupní úroveň odpovídala Evropskému referenčnímu rámci jazyků. Anglický jazyk pro začátečníky Jazykový kurz zaměřený na osvojení základních jazykových dovedností - mluveného projevu, psaní, čtení, porozumění mluvenému i psanému textu. Důraz je kladen na gramatiku a rozvoj slovní zásoby, zejména však na komunikaci. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Aj předpokládaný termín zahájení: únor, březen Anglický jazyk pro pokročilé Jazykový kurz zaměřený na rozvoj všech jazykových dovedností - mluveného projevu, psaní, čtení, porozumění mluvenému i psanému textu. Důraz je kladen na gramatiku a rozvoj slovní zásoby, zejména však na komunikaci. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Aj předpokládaný termín zahájení: únor, březen 19

20 Konverzace v anglickém jazyce Cílem tohoto jazykového kurzu je zvýšení kompetencí v oblasti komunikace v anglickém jazyce, ale i v oblasti praktického využití gramatických jevů. Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli zvládat základní slovní zásobu pro komunikaci s cizími příslušníky, pro studium odborné a obecné literatury. hodinová dotace: 40 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci (začátečníci i pokročilí) lektor: interní a externí vyučující Aj předpokládaný termín zahájení: únor, březen 20

Nabídka vzdělávacích programů

Nabídka vzdělávacích programů Vzdělávací centrum Gymnázium Blovice Družstevní 650 336 13 Blovice www.blovice.cz/esf Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a veřejnost období: září 2008 leden 2009 Úvodní slovo pro

Více

Gymnázium jako vzdělávacívací centrum. RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

Gymnázium jako vzdělávacívací centrum. RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Gymnázium jako vzdělávacívací centrum RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Využití projektových finančních prostředků (cca 3 mil.) 1. vybavení vzdělávacího centra rekonstrukce 2 učeben vybavení vzdělávacího centra

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

6.16 Informatika a výpočetní technika

6.16 Informatika a výpočetní technika 6.16 Informatika a výpočetní technika 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika a výpočetní technika (dále jen IVT)

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016-2017 Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEMNÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 OA - FIM OA - MIT Čas

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie ja zařazen od II. do V. ročníku, přičemž v V. ročníku nabírá charakter Multimediální

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM INFOABSOLVENT A JEHO FUNKCIONALITY

INFORMAČNÍ SYSTÉM INFOABSOLVENT A JEHO FUNKCIONALITY INFORMAČNÍ SYSTÉM INFOABSOLVENT A JEHO FUNKCIONALITY VÝVOJ SYSTÉMU INFOABSOLVENT Informační systém Infoabsolvent (ISA+) vznikl v rámci projektu VIP II Kariéra (květen 2010 červen 2015) Hlavní cíl projektu:

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více