Nabídka vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích programů"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací centrum Gymnázium, Blovice, Družstevní Blovice Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a veřejnost období: únor červen 2008

2 Úvodní slovo pro pedagogické pracovníky Vážení kolegové, s příchodem nového roku je tu opět nabídka Vzdělávacího centra Gymnázia Blovice. V červenci a srpnu loňského roku jsme Vás oslovili s první nabídkou vzdělávacích aktivit. Nabídka obsahovala více než 70 různých jednodenních nebo periodických akcí různého charakteru. V současné době absolvovalo vzdělávací aktivity již přes 1200 účastníků. Řada z nich patřila mezi pedagogické pracovníky, kteří, stejně jako ostatní účastníci, hodnotili kvalitu nabízených vzdělávacích akcí jako velmi dobrou. I proto si dovolujeme Vám představit další katalog, který nabízí přes 80 vzdělávacích aktivit, převážně akreditovaných v systému DVPP. Na konci této publikace je k dispozici přihláška pro školy, kterou škola v případě zájmu hromadně zpracuje a zašle na adresu vzdělávacího centra do Preferujeme však využití webového formuláře, který je Vám k dispozici po registraci na stránkách Po zpracování Vašeho zájmu bude (dle běžné praxe) jednotlivým účastníkům v časovém předstihu zaslána pozvánka na jednotlivé akce. Jednotlivci mají samozřejmě možnost se dále individuálně přihlásit pomocí písemné přihlášky (je součástí této publikace, příp. je dispozici na webových stránkách) kdykoliv, nejpozději však 3 dny před zahájením aktivity. Informace o termínech budou samozřejmě uveřejněny na webových stránkách centra. Úvodní slovo pro veřejnost Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám představil ucelenou nabídku vzdělávacích aktivit. Více než 1200 účastníků absolvovalo naše vzdělávací programy, většinou dlouhodobé jazykové, ICT nebo přírodovědné kurzy. Brožura, kterou právě pročítáte, přináší kromě výše zmíněných kurzů i mnoho dalších aktivit, které by Vás mohly oslovit. Přestože je nabídka určena primárně pro pedagogické pracovníky, všechny programy mohou zaujmout i jedince nebo kolektivy pracujících mimo školství. Na konci této publikace je k dispozici přihláška pro kolektivy, kterou zpracujte a zašlete na adresu vzdělávacího centra do Preferujeme však využití webového formuláře, který je Vám k dispozici po registraci na stránkách Jednotlivci mají samozřejmě možnost se dále individuálně přihlásit pomocí písemné přihlášky (je součástí této publikace, příp. je dispozici na webových stránkách) kdykoliv, nejpozději však 3 dny před zahájením aktivity. Informace o termínech budou samozřejmě uveřejněny na webových stránkách centra. Připomínáme, že účast na vzdělávacích aktivitách je pro všechny zcela ZDARMA, podpora však končí , následně budou vzdělávací aktivity placené! RNDr. Pavel Vlach, Ph.D, garant vzdělávacího centra 2

3 Obsah Kontakty 3 Evropský sociální fond 4 I. Řízení školy, pedagogika, psychologie, komunikace 5 II. Informatika a výpočetní technika 8 III. Anglický jazyk 19 IV. Německý jazyk 21 V. Francouzský jazyk 23 VI. Přírodopis, biologie, environmentální výchova 25 VII. Zeměpis 38 VIII. Matematika, fyzika 41 IX. Český jazyk 43 X. Dějepis 46 XI. Hudební výchova 48 XII. Vzdělávání ostatní 49 Individuální přihláška na vzdělávací aktivity 52 Skupinová přihláška na vzdělávací aktivity 53 Kontakty Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní Blovice RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. garant projektu, koordinátor vzdělávání, garant ICT vzdělávání, biologie, zeměpis telefon: , Mgr. Marcela Šustrová statutární zástupce, garant jazykového vzdělávání telefon: PaedDr. Milena Durasová garant jednodenních seminářů, humanitních a uměleckých oborů telefon: Ing. Michal Wendl koordinátor využití učeben a vybavení, garant oboru matematika, fyzika telefon: Jitka Matoušková ekonomka telefon:

4 Evropský sociální fond - základní informace Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. Ze zdrojů Evropské unie financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů a podporuje jejich aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. K hlavním oblastem politiky ESF se řadí: 1. Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce. 2. Podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce. 3. Podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání. 4. Podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly. 5. Opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce. Evropský sociální fond se přednostně soustřeďuje na podporu potřeb jednotlivců s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost. Lze jej však využít i pro podporu na zlepšení systémů a struktur tak, aby trh práce fungoval lépe. České republice, respektive MŠMT, se otevírá možnost spolufinancovat z prostředků Evropského sociálního fondu zejména aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání (modernizace vzdělávacích programů, rozvoj klíčových dovedností, usnadňování pracovního uplatnění), rozvoj a zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně vzdělávání učitelů, dále aktivity podporující vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školícími a výzkumnými institucemi, včetně důrazu na lepší přípravu lidí pro uplatnění na trhu práce. Využívání možností Evropského sociálního fondu v zemích EU Téměř polovina prostředků poskytnutých Evropským sociálním fondem na rozvoj lidských zdrojů je v zemích jako např. Řecko, Portugalsko nebo Irsko určena pro posílení systému vzdělávání. Druhá část je určena na programy, které jsou orientovány na boj s nezaměstnaností prostřednictvím akcí, které jsou zaměřeny proti vylučování z trhu práce. Obsahovými východisky pomoci a podpory se stávají klíčové dokumenty, např. Národní rozvojové plány a Operační programy, ve kterých jsou formulovány jednotlivé priority a opatření. Odpovědnost za Evropský sociální fond je většinou rozdělena mezi více institucí, např. Ministerstvo školství a vědy ve spolupráci s dalšími ministerstvy a institucemi v Irsku, Ministerstvo práce a ministerstvo školství v Řecku a Ministerstvo práce a odborného vzdělávání v Portugalsku apod. Mezi hlavní priority, na jejichž základě žádají a následně získávají členské státy finanční podporu z Evropského sociálního fondu, patří především priority zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. Realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů, podpora terciárního sektoru, podpora vzniku struktury certifikací a akreditací nebo prevence předčasného opouštění školy jsou pak aktivitami, které naplňují jednotlivá opatření. 4

5 I. Řízení školy, pedagogika, psychologie, komunikace garant oboru: PaedDr. Milena Durasová tel: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení Cílem programu je zpřístupnění právních norem v oblasti BOZP formou výkladu a využitím názorných příkladů z praxe a ukázek řešení konkrétních situací. Program přinese absolventům prohloubení znalostí i vzhledem ke změnám, ke kterým dochází aplikací evropských směrnic do našeho práva. 1. Dokumentace BOZP, vybrané ZP týkající se BOZP, pracovní řád, kontrolní orgány 2. Zákony, nařízení vlády, směrnice, vyhlášky a metodické pokyny, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců a žáků. 3. Ověření znalostí a praktické příklady. hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: vedoucí pracovníci pro něž je plnění úkolů BOZP podle 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění pracovních povinností, další zájemci o problematiku lektor. Ing. Jan Romaněnko předpokládaný termín: duben - květen 5

6 Vybrané kapitoly z psychiatrie Cyklus přednášek chce seznámit posluchače s různými zajímavými diagnózami z oboru psychiatrie, se kterými se mohou setkat ve své pedagogické praxi i v soukromém životě. 1. Abusus psychoaktivních látek. 2. Úzkosti. 3. Poruchy příjmu potravy. 4. Poruchy spánku. 5. Abusus látek nevyvolávajících závislost. 6. Poruchy osobnosti. 7. Poruchy psychického vývoje. 8. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci. hodinová dotace: 12 hodin (3 4) cílová skupina: výchovní poradci, třídní učitelé, všichni pedagogičtí pracovníci lektor: MUDr. Markéta Regentová (sekundární lékařka PL Dobřany) předpokládaný termín: duben - květen Základy první pomoci Cyklus přednášek a seminářů, které seznámí účastníky se stavy ohrožujícími život a zdraví a naučí je vykonávat první pomoc při poraněních. 1. Stavy ohrožující život neodkladná resuscitace. 2. Krvácení. 3. Zástava dechu. 4. Bezvědomí. 5. Zlomeniny. 6. Vnitřní zranění. 7. Šok, protišoková opatření. 8. Další stavy ohrožující zdraví. hodinová dotace: 20 hodin cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, pracovní kolektivy, další zájemci lektoři: MUDr. Markéta Regentová, Drahomíra Sýkorová předpokládaný termín: květen - červen Efektivní komunikace V současné době, kdy probíhá reforma školství, je učitel mnohem více konfrontován s rodiči, veřejností, nadřízenými a kontrolními orgány. Také běžný občan je nucen komunikovat s příslušníky samosprávy nebo státní správy. Většina z nás je součástí 6

7 pracovního kolektivu, v rámci kterého spolupracuje s jinými lidmi. Usnadnění výše zmíněných interakcí přináší osvojení principů efektivní komunikace. Tento seminář se snaží seznámit účastníky s problematikou efektivní komunikace, zvýšení jejich kompetencí v oblasti komunikace. 1. Efektivní a manipulativní komunikace. 2. Příčiny vzniku konfliktů. 3. Sebepoznání a typologie lidí z hlediska pozice v komunikaci. 4. Postoje při konfliktu a jejich řešení. 5. Asertivní postup při řešení konfliktů. 6. Přijetí a zpracování kritiky. 7. Kaskáda ke zneškodnění hněvu. 8. Překonání nesprávného názoru a postoje. 9. Postupná změna negativní myšlení k pozitivnímu.. hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil předpokládaný termín: duben Antistresový program Seminář seznamuje účastníky s problematikou stresu, vyhoření, principy jejich odbourávání a předcházení, osvojení základních antistresových metod a asertivního přístupu řešení problémů. 1. Co to je stres, zátěž a přetížení. 2. Syndrom vyhoření. 3. Specifika stresu v různém pracovním prostředí (ve školství, ve firmě, ve státní správě). 4. Jak lépe ovládat čas. 5. Možnosti snižování aktuálního stresu. 6. Co dělat s anticipačním stresem. 7. Změny v organismu při chronickém stresu. 8. Jak snižovat chronický stres, únavu a profesní vyhoření. 9. Asertivní komunikace (reakce na manipulace a výčitky, kritizování druhých osob, změna názorů a postojů). 10. Řešení konfliktů. 11. Literatura ke stresu a asertivitě. hodinová dotace: 10 hodin cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: PhDr. Miroslav Pospíšil předpokládaný termín: červen 7

8 II. Informatika a výpočetní technika garant oboru: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. tel: Základy práce s počítačem I Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se dosud seznamují z výpočetní technikou. Základním cílem je seznámit účastníky se všemi základními i rozšířenými částmi osobního počítače a periferiemi a demonstrovat jejich funkčnost. Účastník si vyzkouší práci s operačním systémem Windows XP, dozví se základní informace o jeho funkcích, naučí se pracovat s disketou, CD mechanikou, DVD mechanikou, čtečkou karet. Absolvování kurzu mu pomůže zorientovat se ve struktuře disku. Vyzkouší si zálohování dat na prázdná média a komprimaci souborů. Nedílnou součástí kurzu je i práce s internetem a komunikace přes internet. Rozsahem odpovídá kurzu Z projektu SIPVZ. 1. Počítač a počítačová sestava pojmy. 2. Funkce a práce počítače. 3. Procesor, harddisk a RAM. 4. Periferní zařízení tiskárna, skener, fotoaparát, videokamera. 5. Operační systém Windows XP základní funkce, práce s daty a soubory. 6. Ukládání dat - CD, DVD, USB disk, externí HDD. 7. Vypalování dat na CD, DVD. 8. Čtečka karet. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci o základní zvládnutí výpočetní techniky lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek předpokládaný termín zahájení: únor Základy práce s počítačem II Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří absolvovali kurz Základy práce počítačem I., ale neosvojili si dosud návyky potřebné pro základní používání počítače. Budou opakována, 8

9 rozvíjena a prohlubována témata z prvního kurzu. Zpracováván bude text a tabulky v textovém editoru. Rozsahem odpovídá modulu P0 projektu SIPVZ. 1) Počítač a počítačová sestava pojmy. 2) Funkce a práce počítače. 3) Procesor, harddisk a RAM. 4) Periferní zařízení tiskárna, skener, fotoaparát, videokamera. 5) Operační systém Windows XP základní funkce, práce s daty a soubory. 6) Ukládání dat - CD, DVD, USB disk, externí HDD. 7) Vypalování dat na CD, DVD 8) Čtečka karet. 9) Základy zpracování textu. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek předpokládaný termín: březen Zpracování textu na počítači Účastníci kurzu se seznámí s programy, které jsou určeny pro editaci textu MS WORD, OpenOffice Writer, naučí se orientovat v pracovním prostředí, vkládat text a upravovat jeho formát, kopírovat, přesouvat, vkládat číslované či odrážkové seznamy nebo tabulky a obrázky. Součástí kurzu je také příprava dokumentů pro tisk, nastavení tiskárny pro jednostranný, oboustranný, černobílý nebo barevný tisk, tisk brožury apod. Seminář je zaměřen především prakticky a během kurzu budou tvořeny nejrůznější texty např. životopis, formální dopis, hlavičkový dopis, brožura. 1. Prostředí programů Word a OpenOffice Writer. 2. Psaní a úprava textu. 3. Kopírování a přesun textu. 4. Výběr písmene, slova, řádky, odstavce. 5. Tabulátory. 6. Vyhledávání a nahrazování textu. 7. Automatické opravy. 8. Formátování odstavců. 9. Styly a šablony. 10. Tabulky. 11. Vkládání obrázků. 12. Vkládání textu z internetu. 13. Příprava k tisku a tisk dokumentu. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Mgr. Miroslav Čadek předpokládaný termín zahájení: duben 9

10 Tvorba prezentací Účastníci kurzu se seznámí s vytvářením počítačových prezentací v programech MS PowerPoint a OpenOffice Impress. Dozví se, jak vytvořit správnou prezentaci, která zaujme, ale přitom neodvede pozornost od projevu přednášejícího. Seminář je zaměřen čistě prakticky, tzn. že každý účastník si vytvoří během kurzu vlastní prezentaci na zvolené téma a tu také v závěru kurzu představí ostatním účastníkům. 1. Pracovní prostředí programu pro tvorbu prezentací. 2. Práce se snímky, vkládání, mazání, přesouvání. 3. Vlastnosti snímku pozadí, styl písma. 4. Rozložení snímku. 5. Přechodové efekty. 6. Animace snímků. 7. Ukládání prezentace v různých formátech. 8. Tvorba osnovy a poznámek. 9. Tisk prezentace. hodinová dotace: 12+3 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín: červen Tabulkové kalkulátory začátečníci Účastník kurzu se seznámí s pracovním prostředím tabulkových kalkulátorů, zejména pak MS Excel a OpenOffice Calc. Naučí se pracovat s panely nástrojů, pracovat s buňkami, vkládat do nich data, kopírovat a přesouvat buňky. Pochopí důležitost adresace buněk, naučí se vybírat oblasti buněk a pochopí jejich využití. Seznámí se s pojmem formát buněk a naučí se některé formáty aplikovat na jednotlivé buňky nebo celé řady. Absolvent kurzu tabulkových kalkulátorů pro začátečníky by měl být schopen aplikovat jednoduché vzorce pro konkrétní výpočty a tabulky rovněž připravit k tisku a vytisknout. 1. Pracovní prostředí MS Excel, OpenOffice Calc. 2. Vkládání dat do buněk, kopírování a přesouvání buněk, oblastí. 3. Práce s listy kopírování, přesouvání, mazání, vkládání, přejmenování, skrývání. 4. Adresy buněk, relativní a absolutní odkazy. 5. Seznamy. 6. Vkládání vzorců. 7. Úprava a formát buněk. 8. Příprava tabulky k tisku a tisk. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl, RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín: květen 10

11 Tabulkové kalkulátory pokročilí Tento kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali kurz Tabulkové kalkulátory pro začátečníky nebo již mají nějaké zkušenosti s tvorbou tabulek, ale chtěli by své vědomosti rozšířit o tvorbu grafů a složitější výpočty matematické, statistické a vyhledávací funkce, práce s datem a časem, relativní a absolutní odkazování, tvorba a úprava grafů více průběhů v jednom grafu, změna měřítka atd. 1. Tvorba grafů a jejich vypovídací hodnota. 2. Úprava grafů. 3. Více průběhů v jednom grafu. 4. Matematické, statistické a vyhledávácí funkce. 5. Práce s datem a časem. 6. Makra. hodinová dotace: 16 hodin + 4 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: červen Počítačová grafika, digitální fotografie S nastalým boomem a dostupností zařízení pro pořizovaní digitálních fotografií vyvstává otázka, jak tyto fotografie či záznamy zpracovat. V tomto kurzu se účastník dozví potřebné informace pro skenování obrázků, pořizování fotografií digitálním fotoaparátem, jejich následnou úpravu v grafickém editoru (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, XnView), začleňování obrázků do alb, příprava pro tisk a tisk obrázků nebo alb. Dále se pak naučí vytvářet jednoduché koláže z pořízených fotografií či tvořit vlastní bitmapovou grafiku. 1. Pojem bitmapová grafika. 2. Software pro editaci bitmapové grafiky. 3. Snímání obrázku skenerem a práce s digitálním fotoaparátem. 4. Úprava fotografií, retuše. 5. Práce s vrstvami, tvorba koláže. 6. Tvorba webové grafiky. hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: únor 11

12 Vektorová grafika Znalost tvorby vektorové grafiky se hodí, pokud je potřeba vytvořit nové logo firmy nebo společnosti, navrhnout zajímavý leták či plakát k nějaké akci, vypracovat vizitky či navštívenky. V tomto kurzu se frekventanti naučí pracovat s programy jakými jsou například Corel Draw, Zoner Calisto či vektorový editor programu Macromedia Flash. Součástí kurzu je i export výsledných obrázků do jiných grafických formátů či vektorizace bitmap. 1. Prostředí editoru vektorové grafiky. 2. Panely nástrojů. 3. Kreslicí nástroje. 4. Výběr a zobrazování objektů. 5. Transformace objektů, přesun, změna měřítka, změna barev. 6. Práce s textem. 7. Vkládání bitmapových obrázků a jejich vektorizace. 8. Tvorba vektorových koláží, klipartů, vizitek, letáků a plakátů. hodinová dotace: 20 hodin +5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: březen Tvorba webových stránek Účastníci kurzu se seznámí s procesem tvorby webových stránek v jazyce HTML, celý proces vzniku bude postupně rozšířen o začlenění kaskádových stylů a Javascriptu, kterým dojde k oživení stránek. Při tvorbě bude používán editor jazyka HTML, který je volně dostupný na internetu. Výhodou je účast na semináři Počítačová grafika a digitální fotografie (č ). 1. Jazyk HTML 2. Kostra HTML dokumentu. 3. Nástroje pro tvorbu webových stránek. 4. Formátování textu. 5. Vkládání obrázků. 6. Tabulky. 7. Kaskádové styly. 8. Úvod do jazyka JavaScript příklady a jejich implementace do HTML stránek hodinová dotace: 20 hodin +5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: únor 12

13 Základy programování v JavaScriptu Všem začínajícím tvůrcům webových stránek, kteří chtějí zvýšit interaktivitu a dynamičnost svých webových prezentací, lze doporučit znalost JavaScriptu. Kurz seznámí účastníky s programovacím (skriptovacím) jazykem JavaScript, jakožto jazykem umožňujícím interakci webové stránky s uživatelem. Účastníci se také naučí základům objektově orientovaného programování na příkladu JavaScriptu. 1. Skriptovací jazyky skripty na straně prohlížeče a serveru. 2. Integrace JavaScriptu do html dokumentu. 3. Proměnné. 4. Funkce standardní a vlastní. 5. Větvení. 6. Cykly. 7. Problematika objektově orientovaného programování. 8. Ovladače událostí myši, okna. 9. JavaScript v příkladech tvorba konkrétních příkladů, jejich modifikace a využití. hodinová dotace: 20 hodin +5 hodin distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: květen Flash grafika a základy Action Scriptu Tento kurz uvede zájemce do problematiky tvorby interaktivních aplikací a prezentací různého typu (internetová stránka, e-learning, multimediální prezentace, animace, klip) pomocí komplexního programu Macromedia Flash. Účastník se naučí pracovat v prostředí programu, využívat nástroje a tvorbu vektorové grafiky, vytvářet animace různého typu (pohyb, tvar, snímek po snímku), či tlačítka. Součástí kurzu je rovněž úvod do skriptovacího jazyka ActionScript, kterým se průběh animací ovládá. 1. Prostředí programu Macromedia Flash. 2. Nástrojová lišta, použití nástrojů. 3. Symboly grafika, tlačítko, MovieClip hierarchické uspořádání, instance, knihovny. 4. Textové pole statické, dynamické a vstupní. 5. Vlastnosti symbolů. 6. Animace symbolů změnou jejich vlastností, animace změnou tvaru. 7. Action Skript základy, přiřazení, podmínka a porovnávání, matematické operace. 8. Ovládání časové osy pomocí ActionScriptu. 9. Události tlačítka. hodinová dotace: 25 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín zahájení: březen 13

14 Flash programování v Action Scriptu Tento kurz je určen pro zájemce, kteří již absolvovali seminář Macromedia Flash začátečníci a chtějí si rozšířit své znalosti především v oblasti programování v jazyce ActionScript. Účastníci se naučí ovládat hierarchii časových os, práci s funkcemi, budou ovládat skripty vlastnosti symbolů, práce s externími daty nebo zdroji dat. Celý kurz bude provázen tvorbou jednoho či dvou obsáhlejších projektů (obrázková galerie, kompletní prezentace firmy na webu ) 1. Opakování základů ActionScriptu. 2. Ovládání skripty hierarchicky uspořádané časové osy. 3. Funkce tvorba vlastních funkcí, vybrané předdefinované funkce, fscommand. 4. Události MovieClipu. 5. Skripty ovládané vlastnosti symbolů. 6. Dynamické importování dat. 7. Externí zdroje dat, xml. 8. Publikování projektů a jejich ochrana. hodinová dotace: 25 hodin + 5 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. předpokládaný termín zahájení: duben Základy programování v PHP Účastníci kurzu se seznámí s programovacím jazykem PHP, jakožto komplexním jazykem pro tvorbu interaktivních webových stránek. Postupně bude programování stránek rozšířeno i o využití databází a o pochopení základů jazyka SQL. 1. Jazyk PHP a jeho spojení s jazykem HTML. 2. Instalace PHP. 3. Proměnné a operátory. 4. Větvení skriptů, podmínky a cykly. 5. Funkce. 6. PHP a databáze. 7. Jazyk SQL. 8. Tvorba databází. 9. Zadávání dat do databáze pomocí PHP. 10. Výpis dat z databáze. hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci, další zájemci lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., Ing. Michal Wendl předpokládaný termín: duben 14

15 Internetové aplikace založené na technologiích PHP a MySQL Tento kurz je klíčem k osvojení postupů a metod k vytváření atraktivních internetových aplikací a prezentací prostřednictvím skriptovacího jazyka PHP. Kurz předpokládá předchozí znalosti programování v PHP (např. kompetence získané absolvováním kurzu z naší nabídky č ). Je zaměřen na propojení PHP s databází MySQL a vývoj internetových aplikací založených na těchto technologiích. 1. Propojení PHP s MySQL databází. 2. Základní příkazy pro práci s tabulkami databáze. 3. Návrh a struktura databázových tabulek. 4. Jednoduché webové aplikace využívající databáze kniha návštěv. 5. RSS kanál. hodinová dotace: 20+5 distančně cílová skupina: pedagogičtí pracovníci a další zájemci o programování webových aplikací lektor: Ing. Václav Kotlan (FEL ZČU Plzeň) předpokládaný termín: květen Základy jazyka objektového programování v jazyce JAVA se zaměřením na aplikace pro mobilní telefony Kurz poskytuje absolventům znalosti základů jazyka JAVA, možnost řízení mobilních zařízení s využitím jazyka J2ME a využití jazyka JAVA v oblasti internetových aplikací a mobilních zařízení. 1. Objektově orientovaný přístup v programování. Důvody využití objektového přístupu, jeho principy. Abstraktní datový typ. Implementace abstraktního datového typu-třída. Objekty, jejich vlastnosti. Nástroje objektového programování zapouzdření, inheritance, polymorfismus, genericita. Mechanismus výjimek. 2. Vznik, vývoj JAVY. Implementace základních objektových konstrukcí v JAVĚ. JAVA - architektura jazyka, JAVA Virtual Machine, JDK, JRE. Instalace a konf. programových balíků JAVA Development Kit a Eclipse. Překlad a spuštění programu. Platformy JAVA. 3. Způsob zpracování programů. Grafické vývojové prostředí Eclipse. 4. Způsob zápisu prog., datové typy, obalové třídy (wrapper classes). 5. Deklarace, operátory. Bitové operace. Terminálový vstup a výstup, řídící struktury. Metody. 6. Metody a proměnné. Pole. Znaky a řetězce. Implementace třídy. 7. Práce s třídami a objekty v Javě. Implementace dědičnosti (inheritance). 8. Balíky a rozhraní. Polymorfismus, abstraktní třída. Vnořené třídy. 9. Implementace výjimek (exceptions). 10. Práce se souborovým systémem, vstupy a výstupy. 11. Grafické knihovny AWT, Swing, SWT. 12. Grafická knihovna SWT pokračování. 13. Řízení systému. Vlákna (Threads). 14. Práce s vlákny, spuštění, spolupráce, priority. Princip sdílení času. 15

16 15. Synchronizace vláken. Ošetření kritických sekcí, hladovění, uváznutí. Tvorba démonů. Knihovny jazyka JAVA, jejich využití. Kolekce. 16. Architektura jazyka J2ME a principy fungování. Konfigurace (CLDC konfigurace). Virtuální stroj KVM. profily MIDP, PDA, IMP-NG 17. MIDlety a sady MIDletů. Prostředí a životní cyklus MIDletů. Možnosti a využití platformy Java 2 Micro Edition. 18. API pro MIDlety.Vývojové nástroje pro J2ME. 19. Bezdrátové aplikace jazyka Java. Síťové funkce, trvalá úložiště. 20. Grafické a zvukové možnosti jazyka JAVA2ME - multimédia. 21. Push architektura. Bezpečnost J2ME. Tvorba aplikací v J2ME. 22. Práce s applety. Tvorba multimediálních internetových aplikací v jazyce JAVA. hodinová dotace: 25+5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektor: Ing. Petr Kropík (KTE FEL ZČU Plzeň) předpokládaný termín zahájení: květen Úvod do programování v jazyce C Cílem je seznámit vyučující z oborů IT a programování s možnostmi programování v jazyce ANSI C v prostředí MS Windows. Program bude zaměřen na ukázku možností programování vizuálním způsobem a na řešení programů objektově orientovaným způsobem. 1. Charakteristika jazyka ANSI C, odlišnosti od jazyka Pascal, vývojové prostředí MS Visual C Filozofie programování v prostředí MS Windows. 3. Jednoduché i strukturované datové typy, příkazy vstupu a výstupu v jazyce C. 4. Podmíněné příkazy, příkazy cyklů v ANSI C. 5. Funkce v ANSI C. 6. Grafické uživatelské rozhraní v prostředí MS Windows, vizuální podpora programování, grafické objekty. hodinová dotace: 20 hodin + 5 hodin distančně cílová skupina: vyučující IVT a dalším zájemcům o jazyk ANSI C lektor: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D. (fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň) předpokládaný termín: duben Základy programování v matematickém programu MATLAB (Octave) Cílem kurzu je přiblížení využití moderních technologií při výuce matematiky, fyziky. Účastníci se naučí modelovat matematické a fyzikální problémy, řešit laboratorní úlohy, tvořit grafy. 16

17 1. Seznámení s programem - základní příkazy, práce s nápovědou. 2. Základy práce s maticemi a vektory, výpočty soustav lineárních rovnic. 3. Uživatelské funkce. 4. Grafy, speciální statistické grafy, logaritmické grafy, 3D grafy. 5. Počítání s polynomy, řešení polynomů, hledání kořenů polynomu. 6. Derivace, integrály, výpočty diferenciálních rovnic. hodinová dotace: 16+4 distančně cílová skupina: učitelé matematiky a fyziky, případně i další zájemci lektor: Ing. Václav Kotlan (FEL ZČU Plzeň) předpokládaný termín zahájení: březen 3D grafika Účastníci kurzu se seznámí se softwarem pro tvorbu 3D grafiky, jakými jsou např. Blender (freewarový nástroj, jež směle konkuruje komerčním nástrojům), Cinema 4D či Zbrush. Hlavní pracovní náplní bude obsáhnout základní kroky při vytváření komplexní scény, tzn. modelování jednotlivých těles, přiřazování materiálů či textur, osvětlování scény a rendering výsledných obrázků. 3D grafika se hodí jak učitelům, kteří mají zájem vytvářet výukové materiály s možností zobrazování některých těles v prostoru (matematika tělesa, biologie morfologie člověka, kosti, klouby, fyzika krystalové mřížky), stejně tak i široké veřejnosti, která má zájem dozvědět se o vzniku televizních spotů, filmových efektů, tvorby virtuální reality 1. Pracovní prostředí programu pro tvorbu 3D grafiky. 2. Modelování. 3. Materiály. 4. Texturování. 5. Nasvícení scény. 6. Renderování. 7. Export a import modelů a scén. 8. Další software pro tvorbu 3D grafiky. 9. Úprava renderovaných obrázků. 10. Základy animace. hodinová dotace: 20 hodin + 5 distančně cílová skupina: všichni zájemci lektoři: Ing. Michal Wendl předpokládaný termín zahájení: květen-červen Zpracování zvuku v počítači (ne DVPP) Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi práce se zvukem, s nahráváním a digitalizací zvuku, s nahrávací technikou, různých softwarem na nahrávání a editaci zvuku. 17

Nabídka vzdělávacích programů

Nabídka vzdělávacích programů Vzdělávací centrum Gymnázium Blovice Družstevní 650 336 13 Blovice www.blovice.cz/esf Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a veřejnost období: září 2008 leden 2009 Úvodní slovo pro

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více