Výroční zpráva za rok AKCENTA ENERGIE a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011. AKCENTA ENERGIE a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 211 AKCENTA ENERGIE a.s.

2

3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 211 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY PROFIL SPOLEČNOSTI VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 211 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 212 OSTATNÍ ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 211 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA VÝROK AUDITORA Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

4 Úvodní slovo ředitele Vážené dámy a pánové, dovolím si tímto úvodem výroční zprávy, kterou otevíráte, ohlédnout se za uplynulým rokem 211 a alespoň v základních rysech představit cíle společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. na rok další, rok 212. V uplynulém roce jsme se prioritně plně soustředili na bezproblémovou dodávku elektřiny koncovým zákazníkům, další zlepšení klientského servisu a navyšování objemu prodejů silové elektřiny na následná období. Zaměřili jsme se také v maximální možné míře na zefektivnění procesů a komunikace jak ve vztahu k našim partnerům, dodavatelům tak i odpovědným orgánům státní správy a interně uvnitř celé skupiny AKCENTA. Jsem přesvědčen, že data, která naleznete v dalších částech dokumentu, transparentně prezentují prorůstovou tendenci vývoje společnosti jak z pohledu objemů dodávky, počtu zákazníků, tak i z pohledu finančních ukazatelů. Došlo rovněž ke změnám ve vedení společnosti a organizační struktuře, jejichž důsledkem jsou pak dílčí úpravy jak na úrovni strategického řízení, tak v oblasti podpory prodeje. Rok 212 bude v rámci daného segmentu velmi náročný. Našim cílem je totiž další růst, který nás v konkurenčním prostředí alternativních obchodníků s energiemi a silně penetrovaném českém trhu motivuje přinést ještě dokonalejší servis, efektivnější nástroje a zejména výhodnější podmínky nejen na úrovni partnerů v dodávkách, ale též v oblasti odběrů dané komodity. Výsledkem všech našich snah je i zásadní posun v rámci budování a prosazování značky AKCENTA ENERGIE a.s. Věřím, že stanovené cíle jsou reálné a pro jejich naplnění máme ty nejlepší schopnosti, předpoklady a tým spolupracovníků, který je dokáže naplnit. Závěrem chci popřát všem našim partnerům, zákazníkům a zaměstnancům úspěšný rok 212. Tomáš Bělina, MSc. člen představenstva 2 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

5 Základní informace o společnosti Název společnosti: AKCENTA ENERGIE a.s. Sídlo: U Vršovického hřbitova 554/1 11 Praha 1 Michle Dne 27. ledna 212 společnost změnila své sídlo na adresu: Gočárova třída 312/ Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána: u Městského soudu v Praze spisová značka B Datum zapsání: 22. srpna 27 Dne 1. března 212 došlo ke změně, společnost nově zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka B 355 Základní kapitál: 9,- Kč Dne 16. února 212 byl navýšen základní kapitál: 13 5,- Kč Statutární orgány: představenstvo a dozorčí rada Počet zaměstnanců k : 11 Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu /8 Kontakty: Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

6 Orgány společnosti, organizační struktura Představenstvo: Milan Lacina - předseda představenstva Ing. Milan Lacina - místopředseda představenstva Tomáš Bělina, MSc. - člen představenstva Dozorčí rada: Milan Veselý - předseda dozorčí rady Věra Šimková - člen dozorčí rady Miroslav Pech - člen dozorčí rady Organizační struktura AKCENTA ENERGIE a.s. k Dozorčí rada Valná hromada Milan Lacina Předseda představenstva Představenstvo společnosti Ing. Milan Lacina Místopředseda představenstva Tomáš Bělina, MSc. Člen představenstva Outsourcing služeb Finance a správa Trading Prodej Compliance IT Podpora prodeje Finance HR Marketing Recepce Poradenství Mzdová účtárna Facility 4 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

7 Zpráva představenstva za rok 211 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám předložit souhrnné informace o aktivitách představenstva společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. za rok 211. Zpráva pokrývá zejména hlavní oblasti, které představenstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se scházelo na svých zasedáních zpravidla v měsíčních intervalech v souladu se Stanovami společnosti. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo strategickými otázkami chodu společnosti, především její činností, vztahu k zákazníkovi, nabídek stávajících a plánovaných produktů, implementace nového SW pro podporu činnosti společnosti aj. Z každého zasedání představenstva byl pořízen zápis a stanovená usnesení byla pravidelně na zasedáních představenstva kontrolována. Představenstvo se také zaměřilo na pokračování v tvorbě vnitřní předpisové základny ve formě směrnic a procesních knih v souladu všech legislativních norem, především Energetického zákona, vyhlášky MPO i Regulačního úřadu (ERÚ) a Cenových rozhodnutí ERÚ. Rovněž dohlíželo na dodržování etiky obchodního jednání při vstupu na trh. Aktivity společnosti Představenstvo svolalo v roce 211 několik valných hromad, kde se projednávaly zejména otázky změny členů představenstva a dozorčí rady, změny stanov, rozhodnutí o výši odměn členů dozorčí rady a představenstva a taktéž výkon funkce člena představenstva. Dne 3. června 211 se konala Valná hromada společnosti, která schválila zprávu představenstva o roční účetní závěrce a výsledcích společnosti za rok 21 a zprávu dozorčí rady. Dále Valná hromada schválila roční účetní závěrku spolu s návrhem výroční zprávy za rok 21 a určila externího auditora pro rok 211. Hospodaření a stav majetku společnosti V souladu s dlouhodobým záměrem a strategií společnosti AKCENTA ENERGIE a.s., bylo v roce 211 do nového softwarového vybavení investováno 735 tis. Kč, šlo o první část plánované několikamilionové investice. Hospodaření společnosti bylo v roce 211 plánováno s mírnou ztrátou, i přes veškeré investice se podařilo dosáhnout zisku po zdanění ve výši ,87 Kč. Podrobnosti o hospodaření a majetku společnosti jsou obsaženy v přiložených účetních výkazech nebo rámcově v uvedených ekonomických ukazatelích. Důležité skutečnosti nastalé v roce 211 AKCENTA ENERGIE a.s. prošla v roce 211 řadou zásadních změn. Hlavní změnou je zeštíhlení společnosti, od outsourcuje část svých činností od společnosti AKCENTA LOGISTIC, a.s. V průběhu roku došlo k obměně člena představenstva, nově zvolený p. Tomáš Bělina, MSc. nahradil p. Miroslava Pecha. Zároveň p. Miroslav Pech nahradil p. Josefa Dvořáka v dozorčí radě. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 211 AKCENTA ENERGIE a.s. vykázala za účetní období roku 211 účetní zisk po zdanění ve výši ,87 Kč. Z tohoto zisku je navrženo převedení 8.,- Kč do rezervních fondů (5%) a ,87 Kč na účet nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích let. V Hradci Králové dne 25. června 212 Milan Lacina v.r. předseda představenstva 5 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

8 Zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady AKCENTA ENERGIE a. s. Dozorčí rada zajišťovala plnění úkolů, které jí vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov AKCENTA ENERGIE a.s. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku AKCENTA ENERGIE a.s. za rok 211 a po jejím přezkoumání konstatuje, že předepsané účetní záznamy a evidence byly řádně vedeny v souladu se skutečností a obecně závaznými právními předpisy, jakož i vnitropodnikovými předpisy společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. Předmětem činnosti společnosti je obchod s elektřinou v rámci legislativních norem vymezených zejména v Energetickém zákonu, vyhlášky MPO a ERU. Dozorčí rada posoudila výsledek hospodaření společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. vyjma přihlédnutí ke stanovisku a výroku auditorů týkající se správnosti vykázaného hospodářského výsledku dle účetních výkazů k 31. prosinci 211 dle platných norem pro účetnictví. Po zhodnocení výsledků hospodaření společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. za rok 211 dozorčí rada dospěla k následujícímu stanovisku: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. schválit řádnou roční účetní závěrku společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. za rok 211 včetně návrhu představenstva na rozdělení výsledku hospodaření za účetní období ve výši takto: - Hospodářský výsledek roku 211 po zdanění - Příděl do rezervního fondu (5 % ze zisku) - Převod na účet nerozdělený zisk minulých let - Úhrada ztráty minulých let ,87 Kč 8.,- Kč ,87 Kč,- Kč V Praze dne 22. června 212 Milan Veselý předseda dozorčí rady AKCENTA ENERGIE a.s. 6 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

9 Profil společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. je nezávislý obchodník s elektřinou, který nabízí svým zákazníkům jistotu vyplývající z příslušnosti k silné české finanční skupině AKCENTA. Na energetickém trhu aktivně působíme již od roku 27 a jsme držitelem licence Energetického regulačního úřadu a subjektem zúčtování trhu s odpovědností za převzetí odchylky zákazníků. Primárním segmentem dodávky elektřiny koncovým zákazníkům jsou malé a střední společnosti. Mezi naše stávající zákazníky patří kromě nich i menší živnostníci, ale také obce a státní a veřejné instituce. Všem našim zákazníkům přinášíme především úsporu nákladů a času, transparentní přístup a odborné poradenství, přičemž důraz klademe na poskytování komplexní péče po celou dobu trvání obchodní spolupráce. Naše poslání je naší misí Jsme AKCENTA ENERGIE a.s. a jsme obchodníkem s elektrickou energií, jehož cílem je zajištění co nejnižších cen elektřiny a unikátního servisu pro své zákazníky při dosažení akcionářem požadovaného výsledku. Máme jasný cíl, naši vizi Být garantem spolehlivé dodávky energií s unikátním zákaznickým přístupem na trhu malých a středních firem v ČR. Mít stabilní a levné partnery v oblasti dodávky silové elektřiny a výhody takového partnerství přenášet na zákazníky nejen konkurenceschopnou cenou. Naslouchat zákazníkům a uspokojovat jejich potřeby. Vytvořit takové místo pro práci, které motivuje a inspiruje lidi, být tak dobrými a loajálními, jak mohou. Chovat se při rozhodování efektivně a maximálně rozvíjet celou společnost, tedy počet klientů a objem vzájemných obchodů. 7 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

10 Významné události roku 211 Duben představenstvo schválilo výsledky obchodního plánu 21 a plán pro roky Květen 211 Květen 211 Červen schválení nové organizační struktury; Tomáš Bělina, MSc. se stal výkonným ředitelem společnosti - historicky první audit společnosti; výrok auditora - představenstvo schválilo úpravu finančního zajištění u OTE Červenec Tomáš Bělina, MSc. se stal členem představenstva (nahradil pana Miroslava Pecha) Červenec Miroslav Pech se stal členem dozorčí rady (nahradil pana Josefa Dvořáka) Červenec představenstvo schválilo novou součást strategie prodeje vytvořeny externí a interní prodejní kanály Září podepsána smlouva na dodávku a implementaci IS pro podporu obchodování s elektřinou Lancelot od Cygni SW Prosinec odsouhlasena strategie nákupu elektřiny a řízení otevřené pozice 212 Prosinec představenstvo schválilo nový organizační řád, směrnici č. 1 Prosinec rozhodnutí o zrušení organizační složky AKCENTY ENERGIE a.s. na Slovensku Předpokládaný vývoj společnosti v roce 212 Společnost AKCENTA ENERGIE a.s. bude i v roce 212 naplňovat filozofii svého podnikání, tedy nabízet kvalitní služby postavené na individuálním přístupu k zákazníkům. V rámci podpory prodeje se bude jednat nejen o péči zaměstnanců a partnerů, kterou pokládáme za samozřejmou, ale i o plnohodnotné využití nového informačního systému. To s sebou přinese snížení rizik a usnadnění rutinní práce v administrativě. Pozitivní dopad to bude mít na všechny klíčové oblasti, které daný systém podporuje tj. predikce, trading, prodej, fakturace, obsluha i zefektivnění vlastní komunikace. Z pohledu produktové nabídky připravujeme pro naše zákazníky zásadní změnu, kterou bude rozšíření portfolia našich služeb o nabídku dodávky plynu. Tuto příležitost podrobujeme pečlivé analýze a věnujeme se přípravě v zázemí AKCENTY ENERGIE a.s. tak, abychom se stali ideálně od dodavatelem dvou energetických komodit, a sice elektřiny i plynu. 8 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

11 Ostatní Ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj Činnost společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. nemá vliv na životní prostředí. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostředí ani v oblasti výzkumu a vývoje. Následné události vzniklé po datu účetní závěrky Ke dni 27. ledna 212 došlo ke změně sídla společnosti na adresu Gočárova třída 312/52, 5 2 Hradec Králové. V lednu 212 došlo ke změně formy akcií z majitele na jméno. V lednu 212 došlo ke změně předmětu činnosti byl vymazán pronájem nemovitostí. V únoru 212 došlo k navýšení základního kapitálu na 13 5,- Kč z původních 9,- Kč. 9 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

12 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 211 Představenstvo společnosti AKCENTA ENERGIE a.s. vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObchZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou (dále též ML ), RČ 5663/617, bydlištěm Tábor, Čekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, společností AKCENTA ENERGIE a.s. se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 5 2, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 355 (dále též ovládaná osoba nebo AE ), za účetní období roku 211. Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: - společnost AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 5 2 (dále též ASUD ) - společnost AKCENTA CZ, a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 11 (dále též ACZ ) - společnost AKCENTA GROUP SE, IČ: , se sídlem Praha 1, U Vršovického hřbitova 554/1, PSČ 11 (dále též AG ) - společnost FPSROK, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 5 2 (dále též F ) - společnost TESTAMADO, a.s., IČ: , se sídlem Tábor, Tř. 9. května 693, PSČ 39 2 (dále též T ) - společnost PROAKCENT a.s., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 5 2 (dále též P ) - společnost AKCENTA LOGISTIC, a.s., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 5 2 (dále též AL ) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. prosinci 211 v uvedených společnostech je následující: ASUD 9,91 % (nepřímý podíl), ACZ 1 %, AG 1 %, F 9,91 %, T 1 %, P 9%, AL 9 %. Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 211, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 211 určeny následujícími smlouvami a na základě smluv byla poskytnuta následující plnění: Smlouvy s ovládající osobou Název Smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (v Kč včetně DPH) AE x ML Smlouva o půjčce Převzetí závazku ze smlouvy o půjčce ML za AE Kč Smlouvy mezi ovládanými osobami Název Smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (v Kč včetně DPH) AE x ACZ Smlouva o nájmu osobního automobilu ACZ jako pronajímatel a AE jako nájemce vozů TC 9A a TC 9A Kč 1 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

13 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 211 AE x ACZ Smlouva o přefakturaci služeb ACZ jako poskytovatel služby a AE jako příjemce Kč AE x ACZ Smlouva o nájmu osobního automobilu ACZ jako pronajímatel vozu VW Bora 7A Kč AE x ACZ Smlouva o nájmu osobního automobilu ACZ jako pronajímatel vozu TC 9A Kč AE x ACZ Rámcová smlouva ACZ jako dodavatelem a AE jako odběratelem - předmětem smlouvy je směna deviz Kč AE x ACZ Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny AE jako dodavatel a ACZ jako odběratel na dodávku elektrické energie do kanceláří Kč AE x ASÚD Rámcová smlouva AE jako klient a ASÚD jako poskytovatel Kč AE x ASÚD Smlouva o nájmu nebytových prostor ASÚD jako pronajímatel kanceláře na adrese Krmanova 336/3, Košice Kč AE x ASÚD Smlouva o nájmu nebytových prostor ASÚD jako pronajímatel kanceláře na adrese Gočárova 312, Hradec Králové Kč AE x AL Smlouva o poskytnutí služeb vč. dodatků AL jako poskytovatel a AE jako odběratel - outsourcing Kč AE x AL Smlouva o nájmu osobního automobilu AL jako pronajímatel vozu TC 4H9 818 a AE jako nájemce Kč AE x AL Smlouva o nájmu osobního automobilu AL jako pronajímatel vozu TC 4H9 369 a AE jako nájemce Kč AE x AL Smlouva o nájmu osobního automobilu AL jako pronajímatel vozu ŠO 4H8 227 a AE jako nájemce Kč AE x AL Smlouva o zpracování osobních údajů AE jako správce osobních údajů a AL jako zpracovatel osobních údajů Kč AE x AL Dohoda o záměně účastníka (nájemce) v rámci Nájemní smlouvy AE jako původní nájemce a AL jako nový nájemce Kč Plnění a protiplnění Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním styku obvyklé jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že z výše uvedených smluv nebyly poskytnuty žádné výhody a nevýhody a že ovládané osobě nevznikla žádná újma. Právní úkony a ostatní opatření Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Hradci Králové dne Milan Lacina v.r. předseda představenstva Ing. Milan Lacina v.r. místopředseda představenstva Tomáš Bělina, MSc. člen představenstva v.r. 11 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

14 Rozvaha Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AKCENTA ENERGIE a.s Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště U... Vršovického hřbitova 554/1 Praha Označení a T E X T Číslo Běžné účetní období Min. úč. období řádku Brutto Korekce Netto Netto b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 12 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

15 Rozvaha Označení a T E X T Číslo Běžné účetní období Min. úč. období řádku Brutto Korekce Netto Netto b c C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby 32 C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 5 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

16 Rozvaha Označení a T E X T Číslo Stav v běžném Stav v minulém řádku účetním období účetním období b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy 73 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíly z přeměn společností 78 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 81 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 84 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu 9 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní 1 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

17 Rozvaha Označení a T E X T Číslo Stav v běžném Stav v minulém řádku účetním období účetním období b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 114 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení 119 C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 121 Pozn: Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání OBCHOD S ELEKTŘINOU 15 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

18 Výkaz zisků a ztráty Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AKCENTA ENERGIE a.s Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště U... Vršovického hřbitova 554/1 Praha Označení a T E X T b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

19 Výkaz zisků a ztráty Označení a T E X T b Číslo řádku c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným 34 vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q splatná odložená 51 Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 S splatná odložená 57 Mimořádný výsledek hospodáření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Pozn: Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání OBCHOD S ELEKTŘINOU 17 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

20 Příloha k účetní závěrce PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 211 Název účetní jednotky: AKCENTA ENERGIE a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: U Vršovického hřbitova 554/1 11 Praha 1 - Michle IČO: Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

21 Příloha k účetní závěrce 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ 1.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 1.5 PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 2. ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 2.1 ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Úvěry Rezervy 2.2 PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU 2.3 FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ NAJATÉ VĚCI 2.4 DANĚ Odložená daň 2.5 ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1 POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 3.2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 3.3 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Dlouhodobý finanční majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem 3.4 ZÁSOBY 3.5 POHLEDÁVKY Pohledávky z obchodních vztahů Struktura opravných položek: Pohledávky určené k obchodování Poskytnuté zálohy Pohledávky ovládající a řídící osoba a pohledávky podstatný vliv Stát - daňové pohledávky a pohledávky vůči institucím SZ a ZP Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění 3.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobé cenné papíry a podíly 3.7 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 19 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

22 Příloha k účetní závěrce 3.8 VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu Základní kapitál 3.9 REZERVY 3.1 ZÁVAZKY Závazky z obchodních vztahů Věková struktura závazků z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba a podstatný vliv Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP Přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky a závazky vůči zaměstnancům Závazky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění Závazky nevykázané v rozvaze 3.11 BANKOVNÍ ÚVĚRY A DLUHOPISY Bankovní úvěry Emitované dluhopisy 3.12 SOUHRNNÁ SPLATNOST BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ 3.13 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 3.14 AKTIVA A PASIVA V CIZÍ MĚNĚ 3.15 ODLOŽENÁ DAŇ 3.16 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Výnosy realizované se s přízněnými subjekty Nákupy realizované se spřízněnými subjekty Nákupy a prodeje dlouhodobého majetku realizované se spřízněnými subjekty 3.17 TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A SLUŽEB 4. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 4.1 OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ 4.2 POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ 5. INFORMACE O ODMĚNÁCH ZA AUDIT 6. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 6.1 MIMOBILANČNÍ SMĚNKY K Ručení za závazky třetích osob nevykázané v rozvaze Zajišťovací směnky k závazkům nevykázaným v rozvaze Zajišťovací směnky k závazkům vykázaným v rozvaze 6.2 TERMÍNOVANÉ KONTRAKTY 6.3 PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY 7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 8. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 2 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

23 Příloha k účetní závěrce 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: AKCENTA ENERGIE a.s. Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: Sídlo účetní jednotky: U Vršovického hřbitova 554/1, 11 Praha 1 - Michle IČO: Rozhodující předmět činnosti: obchod s elektřinou Základní kapitál: 9 Kč 1.2 Hlavní vlastníci společnosti Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 2 % na základním kapitálu společnosti: Výše podílu (v %) Název právnické / fyzické osoby Milan Lacina Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V uplynulém období došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku : A) Změny členů statutárního orgánu představenstvo: Člen představenstva: Miroslav Pech, r.č.5485/223 den zániku u členství: 12.července 211 Člen představenstva: Tomáš Bělina MSc., dat.nar den vzniku funkce: 12.července 211 B) Změny členů dozorčí rady Člen dozorčí rady: Josef Dvořák, r.č /1189 den zániku členství: 28.července 211 Člen dozorčí rady: Miroslav Pech, r.č. 5485/223 den vzniku členství: 28.července Organizační struktura společnosti K měla organizační struktura následující podobu: 21 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

24 Příloha k účetní závěrce Organizační struktura AKCENTA ENERGIE a.s. k Dozorčí rada Valná hromada Milan Lacina Předseda představenstva Představenstvo společnosti Ing. Milan Lacina Místopředseda představenstva Tomáš Bělina, MSc. Člen představenstva Outsourcing služeb Finance a správa Trading Prodej Compliance IT Podpora prodeje Finance HR Marketing Recepce Poradenství V uplynulém účetním období došlo k odchodu ředitele P. Maxy, kterého nahradil výkonný ředitel Tomáš Bělina, MSc. Od července 211 je společnost řízena představenstvem. Mzdová účtárna Facility 1.5 Představenstvo a dozorčí rada K bylo složení představenstva a dozorčí rady následující: Představenstvo Předseda: Milan Lacina Místopředseda: Ing. Milan Lacina Členové: Tomáš Bělina, MSc. Dozorčí rada Předseda: Členové: Milan Veselý Věra Šimková Miroslav Pech V průběhu účetního období došlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti. 22 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

25 Příloha k účetní závěrce 2. ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku a závazků, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ocenění Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 6 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. Nehmotný majetek, který není v naší společnosti považován za dlouhodobý, se při pořízení zahrne přímo do nákladů jako poskytnutí služeb. Od pořizovací ceny ve výši 2 tis. Kč jej sledujeme v operativní evidenci a podléhá inventarizaci. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 4 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku jsou, do doby uvedení pořizovaného majetku do užívání, rovněž aktivovány do pořizovací ceny tohoto majetku na základě rozhodnutí účetní jednotky. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady. Dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje rovněž majetek nově zjištěný v účetnictví, který se účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek. Reprodukční pořizovací cena takovéhoto majetku je stanovena na základě odborného odhadu. O hmotném majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není dle našich interních směrnic považován za dlouhodobý, se účtuje jako o zásobách. Takovýto majetek v pořizovací ceně od 1,-- Kč se sleduje v operativní evidenci a podléhá inventarizaci. Technické zhodnocení, jehož hodnota v úhrnu za zdaňovací období převýší u jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku částku 4 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu tohoto majetku. U dlouhodobého nehmotného majetku zvyšuje pořizovací cenu technické zhodnocení, jehož hodnota převýší u jednotlivého nehmotného majetku částku 6 tis. Kč jednotlivě. Účetní odpisy Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou v následující tabulce: účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. Kategorie majetku Výpočetní technika Osobní automobily Doba odpisování v letech 3 5 Daňové odpisy Při uplatňování daňových odpisů společnost postupuje podle 31( 32) a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Společnost uplatňuje lineární odpisy pro účely výpočtu daně z příjmů Dlouhodobý finanční majetek Podíly, cenné papíry a deriváty společnost nemá Zásoby Společnost neúčtuje o zásobách, nenakupuje materiál a zboží na sklad. 23 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

26 Příloha k účetní závěrce Pohledávky Ocenění Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují pořizovací cenou. Způsob tvorby opravných položek Hodnota nedobytných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek. Tvorba opravných položek je prováděna v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů ( 8, 8a,c). V účetním období tvořila společnost opravné položky k pohledávkám na základě inventarizace k Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení se tvoří do výše rozvahové hodnoty. K pohledávkám, u nichž rozvahová hodnota nepřesáhla 2 tis. Kč a doba splatnosti přesáhla 12 měsíců, byly vytvořeny opravné položky do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, pakliže doba splatnosti přesáhla 18 měsíců, byly tvořeny opravné položky do výše 5% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. Opravná položka do výše 1 % rozvahové hodnoty v roce 211 nebyla tvořena u nepromlčených pohledávek, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhla 3 tis. Kč a doba sjednané splatnosti přesáhla 12 měsíců. Na tyto pohledávky je vedena samostatná evidence. Účetní opravné položky podle stáří pohledávek společnost tvořila na základě inventarizace k K pohledávkám, u nichž doba po splatnosti byla v intervalu od 18 dní do 36 dní, byly tvořeny účetní opravné položky ve výši 5% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, a u pohledávek, u nichž byla doba po splatnosti nad 36 dní, byly tvořeny účetní opravné položky ve výši 1% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky Úvěry Ocenění Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou sledovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Jako krátkodobý bankovní úvěr je v rozvaze vykazován i případný pasivní zůstatek kontokorentního účtu Rezervy Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky. V roce 211 společnost netvořila daňově uznatelné rezervy v souladu s platnou legislativou. Společnost tvořila pouze daňově neuznatelnou rezervu na mzdy-odměny 211 vyplacené v roce Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Pro ocenění majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu používá společnost v souladu s ustanovením 24 zákona o účetnictví denní kurz devizového trhu vyhlášený ČNB v předchozí pracovní den. Realizované kurzové zisky a ztráty byly účtovány do výnosů, resp. nákladů běžného roku. K okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 211 byly pohledávky, závazky a finanční majetek vyjádřené v cizí měně přepočítány kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným dne Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu pohledávek, závazků a finančního majetku k okamžiku sestavení účetní závěrky byly proúčtovány na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů. 2.3 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Leasingové splátky vyplývající ze smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého majetku jsou účtovány rovnoměrně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Zálohy na leasingové splátky jsou zachyceny na účtu poskytnutých záloh a společnost je zúčtovává v souladu se splátkovým kalendářem. Předem uhrazené vyšší leasingové splátky jsou zaúčtovány na účet 381 Náklady příštích období a do nákladů jsou rozpouštěny rovnoměrně měsíčně po celou dobu leasingu. Majetek pořízený po skončení leasingu je v naší společnosti považován za drobný majetek, pokud jeho pořizovací cena nepřekročí částku 4 tis. Kč., je zaúčtován jednorázově do spotřeby a dále je sledován pouze v operativní evidenci. Podléhá inventarizaci. 2.4 Daně Odložená daň Výpočet odložené daně vychází ze závazkové metody, což znamená, že odložená daň bude uplatněna v pozdějším období, a proto se při výpočtu použije sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém bude tato daň uplatněna. Není-li tato sazba známa, používá 24 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

27 Příloha k účetní závěrce se sazba daně platná pro následující účetní období. Přechodné rozdíly vedoucí ke vzniku odložené daňové pohledávky nebo závazku se v naší společnosti posuzují ve vzájemné souvislosti s tím, že o odloženém daňovém závazku účtujeme vždy a o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti, to znamená po posouzení její uplatnitelnosti. Odložená daň se vypočítává z přechodných rozdílů mezi daňovou a účetní základnou aktiv, popř. pasiv : - rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku (je-li účetní zůstatková hodnota vyšší než daňová zůstatková hodnota vzniká odložený daňový závazek, je-li to opačně vzniká odložená daňová pohledávka), - rozdíl mezi daňovými a účetními opravnými položkami (jsou-li daňové OP nižší než účetní a předpokládá se, že daňové opravné položky se budou tvořit do 1% hodnoty pohledávek) - společnost všechny pohledávky, které jsou déle než rok po splatnosti, žaluje vzniká odložená daňová pohledávka - všechny přechodné rozdíly plynoucí z rozdílného účetního a daňového pohledu na účetní položky (opravné položky k zásobám, rezerva na daň z převodu nemovitosti, atd.)- vzniká odložená daňová pohledávka - daňová ztráta, o které společnost předpokládá, že ji uplatní proti budoucím ziskům vzniká odložená daňová pohledávka 2.5 Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Za účetní období 211 nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Společnost nemá k pohledávky za upsaný vlastní kapitál. 3.2 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis.kč) Ocenitelná práva CELKEM Pořizovací cena Pořizovací cena Přírůstky Úbytky Dlouhodobý nehmotný Zůstatková cena Oprávky majetek (v tis.kč) Ocenitelná práva CELKEM Významné položky dlouhodobého nehmotného majetku Položkou dlouhodobého nehmotného majetku je licence na obchodování s elektřinou, jejíž pořizovací cena je 1 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 29 činily 2 tis. Kč, v roce 21 činily 2 tis. Kč, v roce 211 činily také 2 tis.kč. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze Souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila 94 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek se vstupní cenou nižší než 6, tis. Kč a vyšší 2 tis. Kč. Tento majetek je sledován v operativní evidenci. 25 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

28 Příloha k účetní závěrce Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Společnost k eviduje pořízení dlouhodobého nehmotného majetku v částce 736 tis.kč. Jedná se o pořízení nového IS Lancelot, společnost Cygni Software, a.s. Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku K dlouhodobému nehmotnému majetku nejsou tvořeny žádné opravné položky. Souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila 94 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek se vstupní cenou nižší než 6 tis. Kč a vyšší než 2 tis. Kč. Tento majetek je sledován v operativní evidenci Dlouhodobý hmotný majetek Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek. Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze Souhrnná výše (v pořizovacích cenách) drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze k činila 699 tis. Kč. Jedná se o hmotný majetek se vstupní cenou nižší než 4 tis. Kč, který byl při pořízení proúčtován přímo do nákladů a dále je vedený pouze v operativní evidenci. Majetek v pořizovací ceně do 2 Kč a s dobou upotřebitelnosti kratší než 1 rok se účtuje přímo do spotřeby a nesleduje se ani v operativní evidenci. Opravná položka k nabytému majetku Společnost nevytvořila opravnou položku k nabytému majetku Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Společnost nemá takový majetek Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Společnost nemá najatý žádný dlouhodobý majetek formou finančního či operativního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. 3.3 Dlouhodobý finanční majetek V roce 211 nedošlo v oblasti dlouhodobého finančního majetku k žádným změnám Podíly v ovládaných a řízených osobách Společnost nemá žádné účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Společnost nemá žádné podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Společnost nemá ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Společnost nemá žádné půjčky a úvěry k ovládaným a řízeným osobám. 26 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

29 Příloha k účetní závěrce Dlouhodobý finanční majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Společnost nemá dlouhodobý finanční majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem Společnost v roce 211 neevidovala dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem. 3.4 Zásoby Společnost neúčtuje o zásobách, nenakupuje materiál a zboží na sklad. 3.5 Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky (v tis.kč) Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem (účt. skupina 31) Krátkodobé pohledávky z obchodníchvztahů celkem (účt. skupina 31) Odběratelé Ostatní pohledávky CELKEM brutto CELKEM netto Stav OP Stav OP Struktura opravných položek: K datu byly vytvořeny opravné položky ve výši: - za dlužníky v insolvenčním řízení podle 8 zákona o rezervách ve výši rozvahové hodnoty 1 % 196 tis. Kč - ke stavu nepromlčených pohledávek po splatnosti ve výši 88 tis. Kč dle 8a zákona o rezervách ve výši 33 % rozvahové hodnoty 29 tis. Kč - ke stavu nepromlčených pohledávek po splatnosti ve výši 385 tis. Kč dle 8a zákona o rezervách ve výši 5 % rozvahové hodnoty 92 tis. Kč - ke stavu nepromlčených pohledávek po splatnosti ve výši 24 tis. Kč dle 8a zákona o rezervách ve výši 2 % rozvahové hodnoty -5 tis. Kč Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů Kategorie Krátkodobé OP CELKEM netto Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis.kč. Do Po splatnosti splatnosti -9 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

30 Příloha k účetní závěrce 21 Kategorie Krátkodobé OP CELKEM netto Do Po splatnosti splatnosti -9 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis.kč. Pohledávky, u nichž je splatnost delší než 5 let společnost nemá žádné Pohledávky určené k obchodování Tyto pohledávky společnost nemá Poskytnuté zálohy Dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy CELKEM Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis.kč. Jedná se o poskytnuté zálohy OTE-finanční zajištění ve výši 3 tis. Kč, Czech Coal-finanční zajištění ve výši 7 tis.kč, zálohy na nákup el.energie ve výši 13 tis.kč Pohledávky ovládající a řídící osoba a pohledávky podstatný vliv Společnost eviduje pohledávku ke skupině ve výši 1 49 tis.kč. Jedná se o nadměrný odpočet DPH 11+12/211. Společnost nemá dlouhodobé pohledávky mezi ovládající a řídící osobou Stát - daňové pohledávky a pohledávky vůči institucím SZ a ZP Společnost nemá žádnou pohledávku vůči institucím SZ a ZP. Pohledávka vůči státu nadměrný odpočet DPH činí tis. Kč-bude uplatněno v 1/ Dohadné účty aktivní V roce 211 došlo k upřesnění výpočtu a metodiky dohadných položek. Dohadné účty aktivní se tvoří na odběr silové el.energie, kdy podkladem pro výpočet je uplynulé skutečně odebírané množství sil.el.energie a nebo budoucí předpokládaná odebíraná výše silové el.energie. Toto odebírané množství je definováno ve smlouvách o sdružených dodávkách el.energie včetně definování měsíčních záloh na jednotlivá OM. Dohadné účty aktivní se tvoří měsíčně. V roce 211 byly vytvořeny dohadné účty aktivní ve výši tis. Kč Jiné pohledávky Společnost má jiné krátkodobé pohledávky ve výši 178 tis. Kč. Pohledávky vyplývají ze smlouvy o půjčce. A dále jinou krátkodobou pohledávku za OTE zhodnocení fin.prostředků IV.Q 211 ve výši 2tis.Kč Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění Společnost nemá pohledávky kryté zástavním právem ani jinou formou zajištění. 28 Výroční zpráva - AKCENTA ENERGIE a.s.

Výroční zpráva za rok 2013. AKCENTA ENERGIE a.s.

Výroční zpráva za rok 2013. AKCENTA ENERGIE a.s. Výroční zpráva za rok 2013 AKCENTA ENERGIE a.s. 01 Obsah Úvodní slovo ředitele Základní informace o společnosti Orgány společnosti, organizační struktura Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Profil

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 211 Obsah 2 3 4 6 8 1 11 12 13 15 16 17 19 24 42 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2013 1

Ep energy trading výroční zpráva 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2013 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Obsah 3 6 9 11 13 15 19 21 25 36 54 64 80 82 Základní údaje o akciové společnosti Finanční skupina Dimension Zpráva představenstva Organizační schéma koncernu Zpráva dozorčí rady

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah 2 Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 5 Služby D.S. Leasing, a.s. 7 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Obsah 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 19 24 44 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání firmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profil společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

za rok 2014 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2014 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2011 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více