poruchy a poškození historických staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poruchy a poškození historických staveb"

Transkript

1 VÝSTAVBA A EXISTENCE OBJEKTU - STAVEBNÍ CHARAKTERISTIKY EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMY MATERIÁL A PRVKY (HOMOGENNÍ HETEROGENNÍ) PŘÍRODNÍ MATERIÁL ruční nebo strojní opracování či zpracování, materiál není zásadněji upraven za účelem změny vlastností - kámen, dřevo, hlína, sláma prvek osazený v konstrukci je/není vystaven vlivům exteriéru nebo pouze z části (obvodový plášť atd.) TRADIČNÍ MATERIÁL materiál vyrobený z přírodních surovin, při výrobě dochází ke změně vlastností např. pálením - pálené cihly, odléváním apod. - kovy, tuhnutím a tvrdnutím - beton, malty, pojiva, lepením - lepené nosníky umístění prvku/materiálu v konstrukci UMĚLÝ MATERIÁL způsob výroby umělého materiálu - plasty, lamináty (v úkolu okrajový význam) u všech fyzikální, mechanické a tepelné vlastnosti - objemová hmotnost, vlhkost a nasákavost, vzlínavost, difúze atd. - modul pružnosti, pevnost v tahu, tlaku, ohybu, kroucení, tvrdost - tepelná a teplotní vodivost, pohltivost, sálání, hořlavost chemická odolnost a trvanlivost - koroze - mrazuvzdornost STAVEBNÍ DÍL (STAVEBNÍ KONSTRUKCE) NOSNÉ KCE svislé nosné konstrukce - stěny, sloupy, pilíře, překlady otvorů stropy a klenby předsazené konstrukce - pavlače, arkýře, římsy, markýzy konstrukční principy architráv - konstrukce sestávající z podpěr a vodorovného překladu - stěny s trámovými stropy, rámy aj. archivolta - konstrukce sestávající z podpěr a klenutých pasů či ploch - arkády, klenby příhrada - kloubově spojené pruty NENOSNÉ KCE prvky přímo nesené primárně nosnou konstrukcí, samy mohou též plnit nosnou funkci na lokální úrovny - např. prkenný záklop trámového stropu DOPLŇKOVÉ KCE výplně stavebních otvorů - okna a dveře povrchová úprava - vnější a vnitřní omítky, podlahy střešní krytina SYSTÉMOVÝ DIAGRAM: KOLEKTIV AUTORŮ >>> KONSTRUKČNÍ SPOJE (PRACOVNÍ POSTUP/ TECHNOLOGIE) SPOJ. PROSTŘEDKY spojení menšího počtu prvků v rámovou soustavu - tesařské spoje dřevěnými kolíky, hřebíky atd. - spony z páskové ocely, obruče či trny u kamene - nýtované spoje k poruchám dochází často právě ve spojích, přenášejí zatížení - statický model spoje - podpěra, vetknutí, kloub (stupně volnosti) SPOJ. MATERIÁL spojení většího počtu prvků v plochu - stěnu či klenbu - malta, tmel, lepidlo o pevnosti zdiva rozhoduje pevnost malty, spáry nejsou schopné přenášet tahové namáhání, únosnost celku se odvijí od nejslabšího článku STAVBA (TYPOLOGIE STAVEB) VNĚJŠÍ INTERAKCE vzájemné působení mezi stavbou a vnějším prostředím včetně podloží vazba na vnější přírodní podmínky VNITŘNÍ INTERAKCE vzájemné působení mezi stavbou a provozem převážně uvnitř objektu vazba na vnější provozní podmínky (podmínky jsou považovány za vnější, ačkoliv se dějí uvnitř stavby, zvážit výraz vnitřní, zde protiklad vnější VNĚJŠÍ PODMÍNKY A ZATÍŽENÍ (PŘÍČINY) VNĚJŠÍ PODMÍNKY PŘÍRODNÍ nadmořská výška, klimatické podmínky kon gurace terénu > vliv na geologické poměry : skalní podloží, písky atd. > vliv na únostnost, hladinu vody FUNKČNÍ/PROVOZNÍ vybavení objektu podle funkce nemovitým zařízením (nábytek x stroje), pobyt a pohyb v objektu podle provozu (dům x škola) SPOLEČENSKÉ PŘÍČINY (mimo řešený úkol) ZATÍŽENÍ stálé - vlastní tíha nahodilé - zatížení sněhem mimořádné zatížení souvisí s vnějšími podmínkami, provozem i konstrukcí stavby daným materiálem a spoji UŽÍVÁNÍ A TRVÁNÍ OBJEKTU - PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ A SIL PORUCHY A POŠKOZENÍ STAVEB FYZIKÁLNÍ MECHANISMUS A CHEMICKÉ PROCESY FYZIKÁLNÍ MECH. silové účinky statické a dynamické (mechanika a dynamika) - tah, tlak, vzpěrný tlak, ohyb, kroucení, kombinace - únava materiálu vazba na zatížení CHEM. PROCESY nesilové účinky - smršťování a rozpínání - koroze - vlhkost - zasolení - sluneční záření a jiné > změna barevnosti vazba na vnější podmínky MANIFESTACE POŠKOZENÍ (PRŮVODNÍ JEVY POŠKOZENÍ) TRHLINY vážné poškození ve spoji či prvku (až rozpad), viditelné na povrchu, ohrožující konstrukci, velikost a tvar trhliny > mezní stav únosnosti - tah, tlak, torze, smyk vazba na fyz. mechanismus a vlastnosti materiálu DEFORMACE méně či více viditelná změna tvaru, neohrožuje konstrukci či prvek, může ohrozit užívání či vzhled, velikost a tvar deformace (např. vybočení, průhybu) > mezní stav použitelnosti (může předcházet trhlinám) vazba na fyz. mech. a mat DEGRADACE zhoršení stavu materiálu viditelné na povrchu, opotřebení či zvětrání, až na vyjímky neohrožuje konstrukci či prvek, - povrchové praskliny (méně vážné na rozdíl od trhlin) - změna vlastností (může být předpokládána v důsledku přirozeného stárnutí - barva) - odlomení nebo odštípnutí části prvku, nesoudržnost s podkladem (vyboulení a oprýskání omítky),zvětrání, výkvěty solí, zněčištění, tvorba krusty, mechy, řasy, lišejníky, plísně > vliv na estetickou kvalitu, zdravotní nezávadnost vazba na chemické procesy, klima, mikroklima a mat. ZMĚNY STRUKTURY změny vnitřní struktury materiálu, v určité fázi mohou být vizuálně obtížně zjistitelné - počáteční stádium napadení dřeva, křehký lom ocelí INTERVENCE (ZÁSAHY PRODLUŽUJÍCÍ ŽIVOTNOST) OPATŘENÍ doporučená aktivní a pasivní opatření zabraňující skutečnému nebo možnému zhoršování stavu - protipovoďnová opatření (poldry v krajině nebo úprava terénu v blízkosti stavby, opěrné zdi, montované stěny atd. - pravidelné větrání spojené s vysycháním > kladná bilance vlhkosti (zkondenzovaná vodní pára se stihne odpařit) OPRAVA A OBNOVA konkrétní způsob opravy stavby na základě průzkumů a následného projektu - zesílení či vyztužení novými prvky - provedení hydroizolace, tepelné izolace atd. - použití prodyšných vrstev materiálů a vyloučení mokrých procesů vnášejících do konstrukce vlhkost (beton) nanční a časová náročnost opravy, zájmy památkové péče ÚČINNOST ZÁSAHU - pravidelná údržba stavby - pravidelná kontrola kritických míst - včasná výměna fyzicky dožilých prvků (prasklé nebo spadlé střešní tašky) TABULKOVÉ ROZDĚLENÍ A DIAGRAM EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMY > KÓD OBJEKTU > IDENTIFIKACE OBJEKTU > ZAMĚŘENÍ OBJEKTU > STAVEBNĚ - HISTORICKÝ VÝVOJ > HODNOCENÍ PAMÁTKOVÉ, EKONOMICKÉ ATD. STAVEBNÍ CHARAKTERISTIKY > ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY > KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY > MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY > TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY (spáry, spoje) PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ A SIL > SILOVÉ ÚČINKY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ > NESILOVÉ ÚČINKY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ > VYSTAVENÍ SILOVÝM A NESILOVÝM ÚČINKŮM > ODOLNOST VŮČI SILOVÝM A NESIL. ÚČINKŮM PORUCHY A POŠKOZENÍ STAVEB > PROJEV PORUCHY NEBO POŠKOZENÍ > POSOUZENÍ PORUCHY NEBO POŠKOŽENÍ > PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ > DOČASNÉ A DLOUHODOBÉ STAVEBNÍ ZÁSAHY > PRŮBĚH STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ 1

2 ŘÁDKOVÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍ PRVKY - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ > NOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY (základové, svislé, šikmé a střešní) > NENOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY (vnější plášť, předsazené konstrukce, výplně otvorů, vnitřní nenosné konstrukce a prvky, střešní plášť) > SPOJOVACÍ MATERIÁL A PROSTŘEDKY (kamenické, zednické, tesařské, klempířské) - INDIVIDUALIZOVANÉ CHARAKTERISTIKY > KONSTRUKČNÍ, FUNKČNÍ, ESTETICKÉ A TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÍ MATERIÁL - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ > PŘÍRODNÍ A TRADIČNÍ MATERIÁL > UMĚLE VYROBENÝ A NETRADIČNÍ MATERIÁL - INDIVIDUALIZOVANÉ VLASTNOSTI > MECHANICKÉ, FYZIKÁLNÍ A TEPELNĚ-TECHNICKÉ > CHEMICKÁ ODOLNOST A TRVANLIVOST 2

3 STROMOVÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍ PRVKY > ZÁKLADNÍ DĚLENÍ (viz. předchozí strana) > INDIVIDUALIZOVANÉ CHARAKTERISTIKY (viz. výše) > FUNKCE A TYPOLOGIE PRVKU (TVAROSLOVÍ) > KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A STATICKÉ PŮSOBENÍ > TECHNIKA REALIZACE / TECHNOLOGICKÝ POSTUP > VÝHODY A NEVÝHODY INDIKUJÍCÍ: > NEJČASTĚJŠÍ POŠKOZENÍ A PORUCHY > OPRAVY PORUCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ STAVEBNÍ MATERIÁL > ZÁKLADNÍ DĚLENÍ (viz. předchozí strana) > INDIVIDUALIZOVANÉ VLASTNOSTI (viz. výše) > ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NEBO VÝROBY > ZPŮSOB OPRACOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ VE STAVBĚ > VÝHODY A NEVÝHODY INDIKUJÍCÍ: > NEJČASTĚJŠÍ POŠKOZENÍ A PORUCHY > OPRAVY POŠKOZENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU 3

4 EDITOROVÉ ROZDĚLENÍ DEFINOVÁNÍ HIERARCHIE OBJEKT V PROSTORU A ČASE > ZMĚNA OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ > KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ ZMĚNA OBJEKTU > FUNKČNÍ ZMĚNA OBJEKTU (náplň, četnost atd.) > PORUCHA KONSTRUKČNÍHO PRVKU > POŠKOZENÍ MATERIÁLU > OPATŘENÍ A INTERVENCE DEFINOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH VAZEB EDITOR: KOLEKTIV ČVUT EDITOR: KOLEKTIV ČVUT > LOKALITA - PŘÍRODNÍ PODMÍNKY - HROZBY > MATERIÁL - VLASTNOSTI - PRVEK - KONSTRUKCE > OBJEKT - TYPOLOGIE - FUNKCE - SOUČASNÉ UŽITÍ > PŮVODCE - MECHANISMUS - NAPĚTÍ - PORUCHA > PŮV. - MECHANISMUS - PŮSOBENÍ - POŠKOZENÍ > ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN - STAVEBNÍ ZÁSAHY KONTEXTOVÁ MENU A NÁPOVĚDA > DATA Z DATABÁZE OBJEKTŮ, PRVKŮ A MATERIÁLŮ > MOŽNÉ PORUCHY A POŠKOZENÍ, POSTUPY OPRAV 4

5 MODELOVÝ PŘÍKLAD č. 1 DEFORMACE KONSTRUKCE > LOKALIZACE Obec KNĚŽNICE, č.p.66, st. p. č. 49/1, k. ú. Kněžnice, okr. Jičín Geogra e a topogra e: mírně zvlněný terén podhůří Krkonoš, 400 m.n.m. Související data: klimatická (ČHMÚ) Mapa rizik: mapa sněhových oblastí > TYPOLOGIE STAVEB Typ: vesnický dům Užití: rekreace Popis: podsklepený přízemní objekt se sedlovou střechou, vaznicovým krovem a pokojíkem v podkroví Rozměry: ~ 10 x 40 x 10 [m] (šdv) KRKONOŠE A PODHŮŘÍ (Mapa sněhových oblastí) Google Maps KNĚŽNICE, okr. Jičín (Ortofotomapa) I. OBJEKT - EVIDENCE KNĚŽNICE, č.p.66 atd. ZEMĚPISNÁ DATA PODHŮŘÍ, 400 m.n.m. PŘÍRODOVĚDNÁ DATA SNĚHOVÉ OBLASTI KLIMATICKÁ DATA ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST TYP: SOUBOR STAVEB DŮM >>> OBJEKT 1. STODOLA OBJEKT 2. VESNICKÝ DŮM ARCHITEKTONICKÝ TYP BYDLENÍ + DALŠÍ FUNKCE FUNKČNÍ A SOCIÁLNÍ TYP PŘÍZEMNÍ OBJEKT STAVEB.-KONSTRUKČNÍ TYP REKREACE SOUČASNÉ UŽITÍ / č. p.,č. ev., č. or. / parcela stav., poz. / obec, místní část / katastrální území / okres / ČGS / geogra e, topogra e, geologie / ČHMÚ / dešťové srážky, / sluneční záření aj. / víkendová / sezónní OVČÍN OBJEKT 3. / chlévní / komorový / chov / výroba / správa / podsklepený / s nadezdívkou / areál [ TYPOLOGIE STAVBY ] [ LOKALIZACE - GIS ] 5

6 > STAVEBNÍ KONSTRUKCE Konstrukce: nosná, vertikální Technika: hrázděné zdivo Umístění / typ konstrukce: půdní nadezdívka > MATERIÁL Druh: dřevo (smrk?) a pálené cihly Vlastnosti: dřevo má dobrou pevnost tahu a u kratších prvků i v tlaku, avšak při použití na rámové konstrukce vyžaduje navrhnutí tuhé soustavy, zdivo není schopno přenášet tahová namáhání > STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV Stručný popis: neobydlený objekt, uzamčený a ohrazený,... > MOŽNÁ OHROŽENÍ OBJEKTU Klimatické vlivy: povětrnost, sníh KNĚŽNICE, okres Jičín (Podkrovní prostor) II. KONSTRUKCE A MATERIÁL / krokve, vaznice, sloupky, vzpěry / spoje - hřebíky / dřevo smrkové / pozinkovaná ocel / bednění prkenné / krytina skládaná - šablony DŮM PŮDNÍ NADEZDÍVKA STAVEBNÍ ČÁST 1. KROV VAZNICOVÝ >>> KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVO + KOV MATERIÁL A VÝROBKY PLÁŠŤ STŘEŠNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE DŘEVO + VLÁKNOCEMENT MATERIÁL A VÝROBKY STĚNA HRÁZDĚNÁ >>> KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVO + ZDIVO MATERIÁL A VÝROBKY POVRCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE STRMÁ STŘECHA STAV. ČÁST 2. (CIHLY A MALTA) OMÍTKA MATERIÁL A PRODUKTY / rám - trámky / výplně rámu - stavivo kusové / dřevo smrk / cihly pálené / malta typ (?) / omítaný (nahazovaný, zatíraný, hlazený, stříkaný) / omítka, typ dle pojiva [ KONSTRUKČNÍ CELEK 2 ] [ KONSTRUKČNÍ CELEK 1 ] 6

7 > PRŮBĚH ZATÍŽENÍ Stálé: vlastní tíha krovu a krytiny Nahodilé: sníh (dlouhotrvající zat.) > FYZIKÁLNÍ MECHANISMUS Princip: svislé zatížení způsobuje oddálení podpor vaznicového krovu v důsledku vzniku netuhé soustavy KNĚŽNICE, okres Jičín (Vykloněná nadezdívka) KNĚŽNICE, okres Jičín (Podkrovní prostor) > PRŮVODNÍ JEV POŠKOZENÍ Stručný popis: vyklánění půdních nadezdívek provázené poruchami cihelných výplní > PROVEDENÍ STAVBY, ÚDRŽBA Nedbalost: dodatečné odstranění ztužujícího prvku mající za následek vznik netuhé soustavy STATICKÉ SCHÉMA (Hambalkový a vaznicový krov) > DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Popis: přezdění výplní a výměna dožilých trámů, doplnění ztužení 7

8 KNĚŽNICE, okres Jičín (Podkrovní prostor) STATICKÉ SCHÉMA (Hambalkový a vaznicový krov) KNĚŽNICE, okres Jičín (Vykloněná nadezdívka) Posun koruny nadezdívky = velikost posunu podpor krovu III. POŠKOZENÍ A PORUCHY KROV (KROKVE, VAZNICE, VZPĚRY) DEFORMACE: POSUN PODPOR HLAVNÍ PROJEV PORUCHY PŮSOBENÍ SVISLÉHO ZATÍŽENÍ HLAVNÍ PŘÍČINA PORUCHY SNÍH PŮVODCE RÁM (LIŽINY, SLOUPKY, VZPĚRY) DEFORMACE: VYBOČENÍ HLAVNÍ PROJEV PORUCHY UVOLNĚNÍ TESAŘ. SPOJŮ (u rámu) DALŠÍ PROJEV ČLOVĚK PŮVODCE VZNIK VODOROVNÝCH SIL MECHANISMUS VÝPLNĚ (CIHLY, MALTA) NESOUDRŽNOST ZDIVA (u výplní) DALŠÍ PROJEV POSUN PODPOR KROVU HLAVNÍ PŘÍČINA PORUCHY ODŘEZANÁ VZPĚRA-TÁHLO SOUVISEJÍCÍ PŘÍČINA PORUCHY VZNIK NETUHÉ SOUSTAVY MECHANISMUS [ VAZNIC. KROV ] [ HRÁZDĚNÁ STĚNA ] 8

9 MODELOVÝ PŘÍKLAD č. 2 DEGRADACE MATERIÁLU > LOKALIZACE Obec Jistebnice - OUNUZ, č.p.4, st. p. č. 37/2, k. ú. Cunkov, okr. Tábor Geogra e a topogra e: pahorkatina na hranici středních a jižních Čech, 700 m.n.m. Související data: klimatická (ČHMÚ) Mapa rizik: mapa dešťových srážek > TYPOLOGIE STAVEB Typ: vesnický dům Užití: rekreace (víkendové užívání) Popis: přízemní objekt roubené konstrukce, sedlová střecha kryta šindelem a došky Rozměry: ~ 8,5 x 17,5 x 9,5 [m] KLIMATICKÉ MAPY - ČHMÚ SNÍH SRÁŽKY ZÁŘENÍ Google Maps Ounuz, okr. Tábor (Mapa SK 1840) I. OBJEKT - EVIDENCE OUNUZ, č.p.4, st.p.č. 37/2 ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST TYP: SOUBOR STAVEB DŮM >>> OBJEKT 1. ZEMĚPISNÁ DATA PAHORKATINA, 700 m.n.m. PŘÍRODOVĚDNÁ DATA SNÍH,SRÁŽKY, ZÁŘENÍ KLIMATICKÁ DATA STODOLA OBJEKT 2. VESNICKÝ DŮM ARCHITEKTONICKÝ TYP BYDLENÍ + DALŠÍ FUNKCE FUNKČNÍ A SOCIÁLNÍ TYP PŘÍZEMNÍ OBJEKT STAVEB.-KONSTRUKČNÍ TYP REKREACE SOUČASNÉ UŽITÍ / č. p.,č. ev., č. or. / parcela stav., poz. / obec, místní část / katastrální území / okres / víkendová / sezónní / ČGS / geogra e / topogra e / ČHMÚ / dešťové srážky, / sluneční záření aj. SKLEP OBJEKT 3. / chlévní / komorový / areál / chov / výroba / správa / podsklepený / s nadezdívkou [ TYPOLOGIE STAVBY ] [ LOKALIZACE - GIS ] 9

10 > STAVEBNÍ KONSTRUKCE Konstrukce: střešní plášť Technika: skládaná krytina Typ konstrukce: šindel a došky > MATERIÁL Druh: jehličnaté dřevo a sláma Vlastnosti: vysoce nasákavý přírodní materiál, snadno podléhající hnilobě > STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV Stručný popis: trvale neobydlená chalupa, uzamčená a ohrazená,... > MOŽNÁ OHROŽENÍ OBJEKTU Klimatické vlivy: déšť, tající sníh > PRŮBĚH ZATÍŽENÍ Nahodilé klimatické: vystavení dešti a sněhu, nedostatečné vysychání na neosluněné či stíněné straně OUNUZ, okres Tábor (Exteriér roubeného domu) II. KONSTRUKCE A MATERIÁL / krokve, sloupky, vzpěry (?) / spoje - kolíky / dřevo smrkové / krytina skládaná / dřevo jehličnaté / sláma žitná (?) / spoje - hřebíky, povřísla u došků DŮM KROV KOMÍN STAVEBNÍ ČÁST 1. TĚLESO A HLAVICE KONSTRUKCE A PRVKY CIHLY A MALTA >>> MATERIÁL A VÝROBKY POVRCH VNĚJŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVO MATERIÁL A VÝROBKY PLÁŠŤ STŘEŠNÍ DOKOČOVACÍ PRÁCE ŠINDEL A DOŠKY >>> MATERIÁL A VÝROBKY OMÍTKA A PLECH >>> MATERIÁL A PRODUKTY STŘECHA STAV. ČÁST 2. / zděné / stavivo kusové / cihly pálené / malta typ (?) / natíraný / omítaný / obkládaný / / oplechovaný / / omítky typ (?) / zinek (?) [ KONSTRUKČNÍ CELEK 2 ] [ KONSTRUKČNÍ CELEK 1 ] 10

11 > BIOGENNÍ VLIVY Princip: vznik zárodků biologického napadení v důsledku dlouhotrvající vlhkosti přírodního materiálu v interakci s okolním prostředím > PRŮVODNÍ JEV POŠKOZENÍ Stručný popis: mech na doškách, lišejníky na šindelech DŮM (Orientace) DOŠKOVÁ KRYTINA (Biologické napadení) ŠINDEL A DOŠKY (Severní a jižní strana) > PROVEDENÍ STAVBY, ÚDRŽBA Zanedbaná péče: nedodatečná kontrola neosluněných a zastíněných částí střešní krytiny, absence povrchové úpravy zpomalující proces biologického napadení > DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Popis: výměna dožilých došků a šindele, zvážit namáčení nových prvků do vodoodpudivého roztoku apod. 11

12 PROJEKT: III. POŠKOZENÍ A PORUCHY LIŠEJNÍK PROJEV PORUCHY BIOLOGICKÉ NAPADENÍ: PROJEV PORUCHY KLIMATICKÉ PODMÍNKY HLAVNÍ PŘÍČINY PORUCHY ORGANISMUS DOŠKY A ŠINDEL (Mech a lišejník) PŮVODCE PÁLENÉ CIHLY OMÍTKA (TYP) PROJEV PORUCHY OPADANÁ OMÍTKA PŘÍČINA PORUCHY DŮM (Orientace) PŮVODCE / vítr / teplota +// voda OMÍTKA PROJEV PORUCHY NESOUDRŽNOST PŘÍČINA PORUCHY DALŠÍ PŘÍČINY PORUCHY PROSTŘEDÍ 12 F P: CHYBÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY JIH / vlhkost / znečištění RŮST VEGETACE MECHANISMUS FYZIKÁLNÍ PŮSOBENÍ: DEGRADACE KOMÍN (Opadaná omítka) MECH [ STŘEŠNÍ KRYTINA] BIOLOGICKÉ NAPADENÍ: DOŠKY / povětrnost / střídání teplot / déšť ZVĚTRÁVÁNÍ MECHANISMUS ZTRÁTA SOUDRŽNOSTI MECHANISMUS Foto, gra ka a text PŮVODCE [ KOMÍNOVÉ TĚLESO ] ŠINDELE

13 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments MORTAR STONE MATERIAL PROPERTIES / type - lime / constituents - proportion (additive, binder, water, admixture) PLASTER STONE COMPONENT PROPERTIES / structural - ext. nishing / functional - protecting / architectural - decoration / technique - sgraf to [ STRUCTURE ] [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] TOWER OF JUDITH (Stone masonry and sgraf to) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering ENVIRONMENTAL EFFECTS ACTION LOSS OF COHESIVENESS MECHANISM CONSOLIDATION INTERVENTION / xing plaster / smooth edge / painted coarse stone ARCHIVAL RESEARCH VICINITY OF THE OBJECT SURROUNDINGS CH. FLAKE OFF MANIFEST.of D. NATURE AGENT CLIMATIC CONDITIONS / wind, snowfall, rainfall, solar radiation, temperature (heat, frost) etc. / Renaissance period - sgraf to HISTORICAL ACCOUNT STRUCTURAL PHASES: INITIAL INITIAL CONSTRUCTION / guard / Romanesque period - COURSE / watchman ashlar s masonry and cross PŮVODCE TODAY vaults, second of XII century USE CHANGE / of ce REMOVAL, ADDITION / sightseeing / Gothic period - removal cross vaults BUILDING RESEARCH new timber oors, new roof and parts of walls STRUCTURAL CHANGE ADDITION, INTERVENTION / Renaissance period - new gable wall, sgraf to and make the holes for new windows / Psychical, Hydrogeological, Enviromental, Geomorfological [ DEFECT ] [ HISTORICAL RECORD ] 13 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

14 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments STONE MATERIAL PROPERTIES / shape - ashlar / work - carving / type - sandstone STONE WALL COMPONENT PROPERTIES / structural - bearing / functional - external / architectural - coarse / technique - mortar [ STRUCTURE ] [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] Swedish halberd heads from the 16th century (Source: wikipedie.cz) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics TOWER OF JUDITH (Holows/cuts in stone) Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering GRINDING ACTION ABRASION MECHANISM NONE INTERVENTION ARCHIVAL RESEARCH HISTORICAL ACCOUNT INITIAL / guard / watchman TODAY / of ce / sightseeing PŮVODCE COURSE FUNCTIONAL CHANGE BUILDING RESEARCH STRUCTURAL CHANGE VICINITY OF THE OBJECT LOCATION CHAR. CH. HOLOWS / CUTS MANIFESTATION of D. MAN AGENT BY USING / weapon - halbert BY USING / No need. Damage is not threatening for existence or function of the component and has not changed much over time. Moreover, it is an important illustration of historical development. / Middle Ages - historical working STRUCTURAL PHASES: INITIAL CONSTRUCTION / Romanesque period - ashlar s masonry and cross vaults, second of XII century REMOVAL, ADDITION / Gothic period - removal cross vaults new timber oors, new roof and parts of walls ADDITION, INTERVENTION / Renaissance period - new gable wall, sgraf to and make the holes for new windows / Psychical, Hydrogeological, Enviromental, Geomorfological [ DEFECT ] [ RECORD OF CHANGES] 14 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

15 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments STONE MATERIAL PROPERTIES / shape - cylinder / work - carving / type - sandstone COLUMN STONE COMPONENT PROPERTIES / structural - bearing / functional - tectonics / architectural - coarse, uting / technique - mortise joints [ STRUCTURE ] [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] NATIONAL MUSEUM (About 1900 and now at night, source: wikipedie.cz) MAIN FACADE (Repair the bullet holes) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering IMPACT ACTION SPLINTERING MECHANISM FILLLING INTERVENTION ARCHIVAL RESEARCH HISTORICAL ACCOUNT HOLES AND SHARDS MAN AGENT STRUCTURAL PHASES: INITIAL CONSTRUCTION INITIAL / Modern history of the XIXc - / museum neo-renaissance building TODAY from / museum DAMAGE / Modern history of the XXc - by bomb during World War II, repairs before 1947, repair of the facade in by guns during Warshaw Pact intervention, facade repair between / Psychical - construction of the Prague Metro and the North- South Highway (noise, dust and constant vibrations) COURSE PŮVODCE USE CHANGE BUILDING RESEARCH STRUCTURAL CHANGE VICINITY OF THE OBJECT SURROUNDINGS CH. MANIFESTATION of D. BY USING / weapon - gun s bullet BY USING / The damage can be seen because it was used lighter sandstone to ll the bullet holes and shards. New intervention is not nedded. It illustrates of historical development. [ DEFECT ] / History of the XXth century - war, intervention, development [ HISTORICAL RECORD ] 15 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

16 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] NATIONAL MUSEUM (Supporting of the architrave) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering STONE MATERIAL PROPERTIES / shape - voussoir / work - carving / type - sandstone / dynamic effects (assumption) TREMOR ACTION SHEAR MECHANISM SUPPORT INTERVENTION ARCHIVAL RESEARCH HISTORICAL ACCOUNT INITIAL / museum TODAY / museum PŮVODCE COURSE FUNCTIONAL CHANGE BUILDING RESEARCH STRUCTURAL CHANGE ARCHITRAVE STONE COMPONENT COME LOOSE MANIFESTATION of D. MAN AGENT BY USING / cars / underground / Psychical - constant vibrations from heavy traf c of the Prague Metro and the North-South Highway, also noise, dust VICINITY OF THE OBJECT LOCATION CHAR. CH. PROPERTIES / structural - bearing / functional - tectonics / architectural - coarse / technique - mortise joints BY USING / There are four trestles supporting architrave in the outer elds where the entablature is xed to the wall. STRUCTURAL PHASES: INITIAL CONSTRUCTION / Modern history of the XIXc - neo-renaissance building from DAMAGE / Modern history of the XXc - by bomb during World War II, by guns during Warshaw Pact intervention by the construction of the Prague Metro in 1972, 1978 by the construction of the Highway in 1978 [ STRUCTURE ] [ DEFECT ] / History of the XXth century - war, intervention, development [ RECORD OF CHANGES] 16 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

17 ZMĚNY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ STAVBY ZMĚNY NAD A POD ÚROVNÍ TERÉNU (vodní režim, zatížení podloží, vystavení povětrnosti - tepelné ztráty, oslunění, osvětlení - vysychání) ZMĚNY STAVEBNÍHO PROSTŘEDÍ > VÝSTAVBA OBJEKTŮ V OKOLÍ VČETNĚ. INŽ. SÍTÍ > DEMOLICE OBJEKTŮ V OKOLÍ > ZÁSADNÍ ZMĚNY OBJEKTŮ V OKOLÍ ZMĚNY PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ > ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (pevné částice, chemické látky) > ZNEČIŠTĚNÍ TERÉNU (posyp rozmrazovací solí) > ZNEČIŠTĚNÍ VODY (agresivita) > VÝSADBA NEBO KÁCENÍ STROMŮ (koruna - stínění) HYDROGEOLOGICKÉ ZMĚNY > ZMĚNA KORYTA/BŘEHU VODNÍHO TOKU/PLOCHY > ZMĚNA HLADINY POVRCHOVÉ ČI SPODNÍ VODY > VÝSADBA ČI KÁCENÍ STROMŮ (kořeny - vodní režim) Foto: idnes.cz GEOMORFOLOGICKÉ ZMĚNY > ZMĚNY VLASTNOSTÍ PODLOŽÍ > ZMĚNA KONFIGURACE OKOLNÍHO TERÉNU 17

18 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ZMĚNY PŮVODNÍ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY (PŘESTAVBA, MODERNIZACE ATD.) ÚDRŽBA A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ (OPATŘENÍ UVNITŘ A VNĚ STAVBY ZA ÚČELEM ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN PORUCH A POŠKOZENÍ) STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A STAVEBNÍ OPRAVY PRVKY > DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍHO PRVKU > NAHRAZENÍ POŠKOZENÉHO PORUŠENÉHO PRVKU > PŘIDÁNÍ NOVÉHO PRVKU (zesílení, podepření, podchycení, zavěšení, ztužení, spřažení) MATERIÁL > DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍHO MATERIÁLU > NAHRAZENÍ POŠKOZENÉHO MATERIÁLU > ZPEVNĚNÍ (injektáž) > ODVLHČENÍ A ODSOLENÍ (sanace) SPÁRY (SPOJE, TRHLINY, DILATACE ATD.) > ZESÍLENÍ SPOJŮ ČI NOVÝ TYP SPOJE > ZPEVNĚNÍ (spárování, klínování, vyzdívání) 18

19 FUNKČNÍ ZMĚNY PŮVODNÍ VYUŽITÍ OBJEKTU ZMĚNY VYUŽITÍ BEZ STAVEBNÍCH ZMĚN > SHODNÁ NEBO OBDOBNÁ FUNKCE NEVYŽADUJÍCÍ ZMĚNY STAVBY ANI UŽÍVÁNÍ > SHODNÁ NEBO OBDOBNÁ FUNKCE S ODLIŠNÝM REŽIMEM UŽÍVÁNÍ NEBO TYPEM PROVOZU - REKREAČNÍ CHALUPY (nevětrané a nevytápěné objekty) - HRADY A ZÁMKY (nutnost zajištění temperování a větrání) (muzejní a galerijní funkce - exponáty) (návštěvníci a produkce vodní páry) ZMĚNY UŽITÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI > SLUČITENÁ FUNKCE VYŽADUJÍCÍ MODERNIZACI TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY > NOVÁ FUNKCE NESLUČITELNÁ S PŮVODNÍ (vytápění dosud nevytápěného objektu) (obytné vestavby do podkroví) (mmožství stavebních prostupů) > NADMĚRNÉ ZVÝŠENÍ UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ (nové skladovací prostory) > NÁROKY NA DALŠÍ PROSTORY (přístavby, nástavby, vestavby) 19

20 PROJEKT: POHROMY A HAVÁRIE PŘÍRODNÍ POHROMY (ŽIVELNÉ) > POŽÁRY (blesk) > POVODNĚ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ (tání sněhu) > SESUV PŮDY (eroze) > SESUV SNĚHU (lavina) > ZEMĚTŘESENÍ V SEISMICKÝCH OBLASTECH > EXTRÉMNÍ POVĚTRNOST (vichřice) > DALŠÍ EXTRÉMNÍ KLIMATICKÉ VLIVY (námraza, sněhová kalamita, krupobití) ANTROPOGENNÍ VLIVY (NEÚMYLSNÉ - HAVÁRIE) > VÝBUCH PLYNU (kotelny, spotřebiče) > HAVÁRIE INŽ. SÍTÍ (kanalizace, vodovody) > POŽÁRY (vytápění, domácí spotřebiče) > DOPRAVNÍ HAVÁRIE (kamióny, rallye) > PODDIMENZOVÁNÍ (protržení vodní hráze) > TECHNOLOGICKÁ NEKÁZEŇ (pracovní postupy) ANTROPOGENNÍ VLIVY (ÚMYSLNÉ) > VANDALISMUS, ŽHÁŘSTVÍ ATD. > KRÁDEŽE 20 Foto, gra ka a text

21 NEVHODNÉ ZÁSAHY POKRAČUJÍCÍ DEGRADACE ČI NOVÁ POŠKOZENÍ NEBO PORUCHY OSAZENÍ NEVHODNÝCH PRVKŮ > PLASTOVÁ OKNA (nedostatečná infiltrace) > KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (kromě zakrytí výzdoby a změny odsazení oken možná kondenzace vodní páry) POUŽITÍ NEVHODNÉHO MATERIÁLU > NEPRODYŠNÉ OBKLADY, OMÍTKY ČI NÁTĚRY (keramické, cementové, syntetické) (u vlhkého zdiva tvoří parotěsnou zábranu v důsledku vysokého difúzního odporu) > NEVHODNÁ SPÁROVACÍ HMOTA (neprodyšné cementové malty s krystalickými tlaky) (nepružné tmele) > NEVHODNÉ PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY DŘEVA (na bázi amonných solí) NESPRÁVNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP > MOKRÉ PROCESY V INTERIÉRU (betonové podlahy) > NEVHODNÉ ZPEVŇOVÁNÍ KAM. PRVKŮ A OMÍTEK (epoxidové pryskyřice, betonové plomby) > TECHNOLOGICKÁ NEKÁZEŇ (jiné příměsi, přísady a poměry mísení) (nevhodné klimatické vlivy - mráz) 21

22 DIAGNOSTICKÉ A MĚŘÍCÍ METODY OKOLNÍ PROSTŘEDÍ (Přístroje a zařízení pro dlouhodobé měření) > MĚŘENÍ KLIMATOLOGICKÁ, SEISMICKÁ ATD. STAVBA - NEDESTRUKTIVNÍ METODY (Mobilní přístroje a zařízení, čidla) > VELIKOST A PRŮBĚH DEFORMACE V ČASE > VELIKOST A PRŮBĚH TRHLIN V ČASE > MIKROKLIMA UVNITŘ STAVBY (teplota, vlhkost) > NĚKTERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ A MATERIÁLU STAVBA - DESTRUKTIVNÍ METODY (Sondy, vrty, odběr vzorků) > ODKRYTÍ BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST > ODEBRÁNÍ VZORKŮ ČI ČÁSTI PRVKŮ (pro zkoušky) LABORATORNÍ ZKOUŠKY (Laboratorní přístroje a zařízení) > MĚŘENÍ VLHKOSTI RŮZNÝMI METODAMI > ZJIŠTĚNÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ MATERIÁLU > DALŠÍ ZKOUŠKY VZORKŮ (mikroskopy) 22

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základy stavebního inženýrství Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základní charakteristiky konstrukce Zatížení působící na konstrukci Účinky zatížení vnitřní

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU Rekonstrukce budovy. Projekt pro stavební povolení Zodpovědný projektant: Investor :. Datum : 09/2009 Identifikace stavby: Název stavby : Místo stavby : Obec a k.ú. Kraj

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB

1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB 1. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY STAVEB základní rozdělení stavebních děl rozdělení pozemních staveb podle funkce rozdělení staveb podle převládajícího materiálu rozdělení staveb podle technologie charakteristika

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Předsazené konstrukce Povrchové úpravy stěn a stropů Kompletační konstrukce

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

1. Údržba,rekonstrukce,modernizace staveb

1. Údržba,rekonstrukce,modernizace staveb STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 1. Údržba,rekonstrukce,modernizace staveb Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník studia: IV. 6.Lešení 1.a

Více

M PROJEKT, nám. Kr. Jiřího 5, Cheb

M PROJEKT, nám. Kr. Jiřího 5, Cheb M PROJEKT, nám. Kr. Jiřího 5, 350 01 Cheb Název stavby: bývalá škola v Pomezí Místo stavby: st.p.č. 25, k.ú. Pomezí nad Ohří Vlastník: Obec Pomezí nad Ohří Sídlo vlastníka: Pomezí nad Ohří č.p. 18 vypracoval

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových

Více

12. PORUCHY KROVŮ, STŘECH A JEJICH KONSTRUKCE

12. PORUCHY KROVŮ, STŘECH A JEJICH KONSTRUKCE 12. PORUCHY KROVŮ, STŘECH A JEJICH KONSTRUKCE Původní úkol šikmých a strmých střech OCHRANA PŘED KLIMATICKOU VLHKOSTÍ Základní vrstvy 1. Nosná vrstva DŘEVĚNÝ KROV, LATĚ nebo BEDNĚNÍ 2. Hydroizolační vrstva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012

Zvýšená vlhkost staveb. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012 Zvýšená vlhkost staveb Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ 2404/2012 Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zvýšená vlhkost staveb Zdroje vlhkosti Zvýšená vlhkost staveb VLIV SRÁŽKOVÉ

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec. Statické poruchy objektu komína

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec. Statické poruchy objektu komína Investor : Vězeňská služba ČR Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec Stavba : Areál Vazební věznice Liberec Statické poruchy objektu komína Část projektu : Statická Proj.stupeň : Realizační

Více

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB Průzkumy území a staveb Geotechnický průzkum Stavebně historický

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Obor vzdělání: L/51 Stavební provoz MATURITNÍ OKRUHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Technologie, GEO, SŽP, ZSM, SP, SMZ, ABU

Obor vzdělání: L/51 Stavební provoz MATURITNÍ OKRUHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Technologie, GEO, SŽP, ZSM, SP, SMZ, ABU Obor vzdělání: 36 44 L/51 Stavební provoz MATURITNÍ OKRUHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Technologie, GEO, SŽP, ZSM, SP, SMZ, ABU TECHNOLOGIE: STROPNÍ KONSTRUKCE - základní požadavky, rozdělení a druhy stropních

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ POSUDEK

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ POSUDEK POSOUZENÍ A NÁVRH ZABEZPEČENÍ NESTABILNÍCH STĚN V PROSTORU PARÁDNICE - STATENICE PRAHA ZÁPAD, STATENICE TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Obec Statenice Statenice 23 Horoměřice 252 62 Autor: Ing. Jan Hora HHStatika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

Šikmé střechy Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec; Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500, marek.novotny.izolace@email.cz www.izolace.cz; www.awal.cz 1 2 3 Historické řešení Původní historické

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Téma: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POZEMNÍCH STAVEB Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Konstrukční systém =

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více