poruchy a poškození historických staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poruchy a poškození historických staveb"

Transkript

1 VÝSTAVBA A EXISTENCE OBJEKTU - STAVEBNÍ CHARAKTERISTIKY EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMY MATERIÁL A PRVKY (HOMOGENNÍ HETEROGENNÍ) PŘÍRODNÍ MATERIÁL ruční nebo strojní opracování či zpracování, materiál není zásadněji upraven za účelem změny vlastností - kámen, dřevo, hlína, sláma prvek osazený v konstrukci je/není vystaven vlivům exteriéru nebo pouze z části (obvodový plášť atd.) TRADIČNÍ MATERIÁL materiál vyrobený z přírodních surovin, při výrobě dochází ke změně vlastností např. pálením - pálené cihly, odléváním apod. - kovy, tuhnutím a tvrdnutím - beton, malty, pojiva, lepením - lepené nosníky umístění prvku/materiálu v konstrukci UMĚLÝ MATERIÁL způsob výroby umělého materiálu - plasty, lamináty (v úkolu okrajový význam) u všech fyzikální, mechanické a tepelné vlastnosti - objemová hmotnost, vlhkost a nasákavost, vzlínavost, difúze atd. - modul pružnosti, pevnost v tahu, tlaku, ohybu, kroucení, tvrdost - tepelná a teplotní vodivost, pohltivost, sálání, hořlavost chemická odolnost a trvanlivost - koroze - mrazuvzdornost STAVEBNÍ DÍL (STAVEBNÍ KONSTRUKCE) NOSNÉ KCE svislé nosné konstrukce - stěny, sloupy, pilíře, překlady otvorů stropy a klenby předsazené konstrukce - pavlače, arkýře, římsy, markýzy konstrukční principy architráv - konstrukce sestávající z podpěr a vodorovného překladu - stěny s trámovými stropy, rámy aj. archivolta - konstrukce sestávající z podpěr a klenutých pasů či ploch - arkády, klenby příhrada - kloubově spojené pruty NENOSNÉ KCE prvky přímo nesené primárně nosnou konstrukcí, samy mohou též plnit nosnou funkci na lokální úrovny - např. prkenný záklop trámového stropu DOPLŇKOVÉ KCE výplně stavebních otvorů - okna a dveře povrchová úprava - vnější a vnitřní omítky, podlahy střešní krytina SYSTÉMOVÝ DIAGRAM: KOLEKTIV AUTORŮ >>> KONSTRUKČNÍ SPOJE (PRACOVNÍ POSTUP/ TECHNOLOGIE) SPOJ. PROSTŘEDKY spojení menšího počtu prvků v rámovou soustavu - tesařské spoje dřevěnými kolíky, hřebíky atd. - spony z páskové ocely, obruče či trny u kamene - nýtované spoje k poruchám dochází často právě ve spojích, přenášejí zatížení - statický model spoje - podpěra, vetknutí, kloub (stupně volnosti) SPOJ. MATERIÁL spojení většího počtu prvků v plochu - stěnu či klenbu - malta, tmel, lepidlo o pevnosti zdiva rozhoduje pevnost malty, spáry nejsou schopné přenášet tahové namáhání, únosnost celku se odvijí od nejslabšího článku STAVBA (TYPOLOGIE STAVEB) VNĚJŠÍ INTERAKCE vzájemné působení mezi stavbou a vnějším prostředím včetně podloží vazba na vnější přírodní podmínky VNITŘNÍ INTERAKCE vzájemné působení mezi stavbou a provozem převážně uvnitř objektu vazba na vnější provozní podmínky (podmínky jsou považovány za vnější, ačkoliv se dějí uvnitř stavby, zvážit výraz vnitřní, zde protiklad vnější VNĚJŠÍ PODMÍNKY A ZATÍŽENÍ (PŘÍČINY) VNĚJŠÍ PODMÍNKY PŘÍRODNÍ nadmořská výška, klimatické podmínky kon gurace terénu > vliv na geologické poměry : skalní podloží, písky atd. > vliv na únostnost, hladinu vody FUNKČNÍ/PROVOZNÍ vybavení objektu podle funkce nemovitým zařízením (nábytek x stroje), pobyt a pohyb v objektu podle provozu (dům x škola) SPOLEČENSKÉ PŘÍČINY (mimo řešený úkol) ZATÍŽENÍ stálé - vlastní tíha nahodilé - zatížení sněhem mimořádné zatížení souvisí s vnějšími podmínkami, provozem i konstrukcí stavby daným materiálem a spoji UŽÍVÁNÍ A TRVÁNÍ OBJEKTU - PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ A SIL PORUCHY A POŠKOZENÍ STAVEB FYZIKÁLNÍ MECHANISMUS A CHEMICKÉ PROCESY FYZIKÁLNÍ MECH. silové účinky statické a dynamické (mechanika a dynamika) - tah, tlak, vzpěrný tlak, ohyb, kroucení, kombinace - únava materiálu vazba na zatížení CHEM. PROCESY nesilové účinky - smršťování a rozpínání - koroze - vlhkost - zasolení - sluneční záření a jiné > změna barevnosti vazba na vnější podmínky MANIFESTACE POŠKOZENÍ (PRŮVODNÍ JEVY POŠKOZENÍ) TRHLINY vážné poškození ve spoji či prvku (až rozpad), viditelné na povrchu, ohrožující konstrukci, velikost a tvar trhliny > mezní stav únosnosti - tah, tlak, torze, smyk vazba na fyz. mechanismus a vlastnosti materiálu DEFORMACE méně či více viditelná změna tvaru, neohrožuje konstrukci či prvek, může ohrozit užívání či vzhled, velikost a tvar deformace (např. vybočení, průhybu) > mezní stav použitelnosti (může předcházet trhlinám) vazba na fyz. mech. a mat DEGRADACE zhoršení stavu materiálu viditelné na povrchu, opotřebení či zvětrání, až na vyjímky neohrožuje konstrukci či prvek, - povrchové praskliny (méně vážné na rozdíl od trhlin) - změna vlastností (může být předpokládána v důsledku přirozeného stárnutí - barva) - odlomení nebo odštípnutí části prvku, nesoudržnost s podkladem (vyboulení a oprýskání omítky),zvětrání, výkvěty solí, zněčištění, tvorba krusty, mechy, řasy, lišejníky, plísně > vliv na estetickou kvalitu, zdravotní nezávadnost vazba na chemické procesy, klima, mikroklima a mat. ZMĚNY STRUKTURY změny vnitřní struktury materiálu, v určité fázi mohou být vizuálně obtížně zjistitelné - počáteční stádium napadení dřeva, křehký lom ocelí INTERVENCE (ZÁSAHY PRODLUŽUJÍCÍ ŽIVOTNOST) OPATŘENÍ doporučená aktivní a pasivní opatření zabraňující skutečnému nebo možnému zhoršování stavu - protipovoďnová opatření (poldry v krajině nebo úprava terénu v blízkosti stavby, opěrné zdi, montované stěny atd. - pravidelné větrání spojené s vysycháním > kladná bilance vlhkosti (zkondenzovaná vodní pára se stihne odpařit) OPRAVA A OBNOVA konkrétní způsob opravy stavby na základě průzkumů a následného projektu - zesílení či vyztužení novými prvky - provedení hydroizolace, tepelné izolace atd. - použití prodyšných vrstev materiálů a vyloučení mokrých procesů vnášejících do konstrukce vlhkost (beton) nanční a časová náročnost opravy, zájmy památkové péče ÚČINNOST ZÁSAHU - pravidelná údržba stavby - pravidelná kontrola kritických míst - včasná výměna fyzicky dožilých prvků (prasklé nebo spadlé střešní tašky) TABULKOVÉ ROZDĚLENÍ A DIAGRAM EVIDENCE, DOKUMENTACE A PRŮZKUMY > KÓD OBJEKTU > IDENTIFIKACE OBJEKTU > ZAMĚŘENÍ OBJEKTU > STAVEBNĚ - HISTORICKÝ VÝVOJ > HODNOCENÍ PAMÁTKOVÉ, EKONOMICKÉ ATD. STAVEBNÍ CHARAKTERISTIKY > ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY > KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY > MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY > TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY (spáry, spoje) PŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ A SIL > SILOVÉ ÚČINKY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ > NESILOVÉ ÚČINKY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ > VYSTAVENÍ SILOVÝM A NESILOVÝM ÚČINKŮM > ODOLNOST VŮČI SILOVÝM A NESIL. ÚČINKŮM PORUCHY A POŠKOZENÍ STAVEB > PROJEV PORUCHY NEBO POŠKOZENÍ > POSOUZENÍ PORUCHY NEBO POŠKOŽENÍ > PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ > DOČASNÉ A DLOUHODOBÉ STAVEBNÍ ZÁSAHY > PRŮBĚH STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ 1

2 ŘÁDKOVÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍ PRVKY - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ > NOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY (základové, svislé, šikmé a střešní) > NENOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY (vnější plášť, předsazené konstrukce, výplně otvorů, vnitřní nenosné konstrukce a prvky, střešní plášť) > SPOJOVACÍ MATERIÁL A PROSTŘEDKY (kamenické, zednické, tesařské, klempířské) - INDIVIDUALIZOVANÉ CHARAKTERISTIKY > KONSTRUKČNÍ, FUNKČNÍ, ESTETICKÉ A TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÍ MATERIÁL - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ > PŘÍRODNÍ A TRADIČNÍ MATERIÁL > UMĚLE VYROBENÝ A NETRADIČNÍ MATERIÁL - INDIVIDUALIZOVANÉ VLASTNOSTI > MECHANICKÉ, FYZIKÁLNÍ A TEPELNĚ-TECHNICKÉ > CHEMICKÁ ODOLNOST A TRVANLIVOST 2

3 STROMOVÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍ PRVKY > ZÁKLADNÍ DĚLENÍ (viz. předchozí strana) > INDIVIDUALIZOVANÉ CHARAKTERISTIKY (viz. výše) > FUNKCE A TYPOLOGIE PRVKU (TVAROSLOVÍ) > KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A STATICKÉ PŮSOBENÍ > TECHNIKA REALIZACE / TECHNOLOGICKÝ POSTUP > VÝHODY A NEVÝHODY INDIKUJÍCÍ: > NEJČASTĚJŠÍ POŠKOZENÍ A PORUCHY > OPRAVY PORUCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ STAVEBNÍ MATERIÁL > ZÁKLADNÍ DĚLENÍ (viz. předchozí strana) > INDIVIDUALIZOVANÉ VLASTNOSTI (viz. výše) > ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NEBO VÝROBY > ZPŮSOB OPRACOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ VE STAVBĚ > VÝHODY A NEVÝHODY INDIKUJÍCÍ: > NEJČASTĚJŠÍ POŠKOZENÍ A PORUCHY > OPRAVY POŠKOZENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU 3

4 EDITOROVÉ ROZDĚLENÍ DEFINOVÁNÍ HIERARCHIE OBJEKT V PROSTORU A ČASE > ZMĚNA OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ > KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÁ ZMĚNA OBJEKTU > FUNKČNÍ ZMĚNA OBJEKTU (náplň, četnost atd.) > PORUCHA KONSTRUKČNÍHO PRVKU > POŠKOZENÍ MATERIÁLU > OPATŘENÍ A INTERVENCE DEFINOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH VAZEB EDITOR: KOLEKTIV ČVUT EDITOR: KOLEKTIV ČVUT > LOKALITA - PŘÍRODNÍ PODMÍNKY - HROZBY > MATERIÁL - VLASTNOSTI - PRVEK - KONSTRUKCE > OBJEKT - TYPOLOGIE - FUNKCE - SOUČASNÉ UŽITÍ > PŮVODCE - MECHANISMUS - NAPĚTÍ - PORUCHA > PŮV. - MECHANISMUS - PŮSOBENÍ - POŠKOZENÍ > ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN - STAVEBNÍ ZÁSAHY KONTEXTOVÁ MENU A NÁPOVĚDA > DATA Z DATABÁZE OBJEKTŮ, PRVKŮ A MATERIÁLŮ > MOŽNÉ PORUCHY A POŠKOZENÍ, POSTUPY OPRAV 4

5 MODELOVÝ PŘÍKLAD č. 1 DEFORMACE KONSTRUKCE > LOKALIZACE Obec KNĚŽNICE, č.p.66, st. p. č. 49/1, k. ú. Kněžnice, okr. Jičín Geogra e a topogra e: mírně zvlněný terén podhůří Krkonoš, 400 m.n.m. Související data: klimatická (ČHMÚ) Mapa rizik: mapa sněhových oblastí > TYPOLOGIE STAVEB Typ: vesnický dům Užití: rekreace Popis: podsklepený přízemní objekt se sedlovou střechou, vaznicovým krovem a pokojíkem v podkroví Rozměry: ~ 10 x 40 x 10 [m] (šdv) KRKONOŠE A PODHŮŘÍ (Mapa sněhových oblastí) Google Maps KNĚŽNICE, okr. Jičín (Ortofotomapa) I. OBJEKT - EVIDENCE KNĚŽNICE, č.p.66 atd. ZEMĚPISNÁ DATA PODHŮŘÍ, 400 m.n.m. PŘÍRODOVĚDNÁ DATA SNĚHOVÉ OBLASTI KLIMATICKÁ DATA ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST TYP: SOUBOR STAVEB DŮM >>> OBJEKT 1. STODOLA OBJEKT 2. VESNICKÝ DŮM ARCHITEKTONICKÝ TYP BYDLENÍ + DALŠÍ FUNKCE FUNKČNÍ A SOCIÁLNÍ TYP PŘÍZEMNÍ OBJEKT STAVEB.-KONSTRUKČNÍ TYP REKREACE SOUČASNÉ UŽITÍ / č. p.,č. ev., č. or. / parcela stav., poz. / obec, místní část / katastrální území / okres / ČGS / geogra e, topogra e, geologie / ČHMÚ / dešťové srážky, / sluneční záření aj. / víkendová / sezónní OVČÍN OBJEKT 3. / chlévní / komorový / chov / výroba / správa / podsklepený / s nadezdívkou / areál [ TYPOLOGIE STAVBY ] [ LOKALIZACE - GIS ] 5

6 > STAVEBNÍ KONSTRUKCE Konstrukce: nosná, vertikální Technika: hrázděné zdivo Umístění / typ konstrukce: půdní nadezdívka > MATERIÁL Druh: dřevo (smrk?) a pálené cihly Vlastnosti: dřevo má dobrou pevnost tahu a u kratších prvků i v tlaku, avšak při použití na rámové konstrukce vyžaduje navrhnutí tuhé soustavy, zdivo není schopno přenášet tahová namáhání > STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV Stručný popis: neobydlený objekt, uzamčený a ohrazený,... > MOŽNÁ OHROŽENÍ OBJEKTU Klimatické vlivy: povětrnost, sníh KNĚŽNICE, okres Jičín (Podkrovní prostor) II. KONSTRUKCE A MATERIÁL / krokve, vaznice, sloupky, vzpěry / spoje - hřebíky / dřevo smrkové / pozinkovaná ocel / bednění prkenné / krytina skládaná - šablony DŮM PŮDNÍ NADEZDÍVKA STAVEBNÍ ČÁST 1. KROV VAZNICOVÝ >>> KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVO + KOV MATERIÁL A VÝROBKY PLÁŠŤ STŘEŠNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE DŘEVO + VLÁKNOCEMENT MATERIÁL A VÝROBKY STĚNA HRÁZDĚNÁ >>> KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVO + ZDIVO MATERIÁL A VÝROBKY POVRCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE STRMÁ STŘECHA STAV. ČÁST 2. (CIHLY A MALTA) OMÍTKA MATERIÁL A PRODUKTY / rám - trámky / výplně rámu - stavivo kusové / dřevo smrk / cihly pálené / malta typ (?) / omítaný (nahazovaný, zatíraný, hlazený, stříkaný) / omítka, typ dle pojiva [ KONSTRUKČNÍ CELEK 2 ] [ KONSTRUKČNÍ CELEK 1 ] 6

7 > PRŮBĚH ZATÍŽENÍ Stálé: vlastní tíha krovu a krytiny Nahodilé: sníh (dlouhotrvající zat.) > FYZIKÁLNÍ MECHANISMUS Princip: svislé zatížení způsobuje oddálení podpor vaznicového krovu v důsledku vzniku netuhé soustavy KNĚŽNICE, okres Jičín (Vykloněná nadezdívka) KNĚŽNICE, okres Jičín (Podkrovní prostor) > PRŮVODNÍ JEV POŠKOZENÍ Stručný popis: vyklánění půdních nadezdívek provázené poruchami cihelných výplní > PROVEDENÍ STAVBY, ÚDRŽBA Nedbalost: dodatečné odstranění ztužujícího prvku mající za následek vznik netuhé soustavy STATICKÉ SCHÉMA (Hambalkový a vaznicový krov) > DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Popis: přezdění výplní a výměna dožilých trámů, doplnění ztužení 7

8 KNĚŽNICE, okres Jičín (Podkrovní prostor) STATICKÉ SCHÉMA (Hambalkový a vaznicový krov) KNĚŽNICE, okres Jičín (Vykloněná nadezdívka) Posun koruny nadezdívky = velikost posunu podpor krovu III. POŠKOZENÍ A PORUCHY KROV (KROKVE, VAZNICE, VZPĚRY) DEFORMACE: POSUN PODPOR HLAVNÍ PROJEV PORUCHY PŮSOBENÍ SVISLÉHO ZATÍŽENÍ HLAVNÍ PŘÍČINA PORUCHY SNÍH PŮVODCE RÁM (LIŽINY, SLOUPKY, VZPĚRY) DEFORMACE: VYBOČENÍ HLAVNÍ PROJEV PORUCHY UVOLNĚNÍ TESAŘ. SPOJŮ (u rámu) DALŠÍ PROJEV ČLOVĚK PŮVODCE VZNIK VODOROVNÝCH SIL MECHANISMUS VÝPLNĚ (CIHLY, MALTA) NESOUDRŽNOST ZDIVA (u výplní) DALŠÍ PROJEV POSUN PODPOR KROVU HLAVNÍ PŘÍČINA PORUCHY ODŘEZANÁ VZPĚRA-TÁHLO SOUVISEJÍCÍ PŘÍČINA PORUCHY VZNIK NETUHÉ SOUSTAVY MECHANISMUS [ VAZNIC. KROV ] [ HRÁZDĚNÁ STĚNA ] 8

9 MODELOVÝ PŘÍKLAD č. 2 DEGRADACE MATERIÁLU > LOKALIZACE Obec Jistebnice - OUNUZ, č.p.4, st. p. č. 37/2, k. ú. Cunkov, okr. Tábor Geogra e a topogra e: pahorkatina na hranici středních a jižních Čech, 700 m.n.m. Související data: klimatická (ČHMÚ) Mapa rizik: mapa dešťových srážek > TYPOLOGIE STAVEB Typ: vesnický dům Užití: rekreace (víkendové užívání) Popis: přízemní objekt roubené konstrukce, sedlová střecha kryta šindelem a došky Rozměry: ~ 8,5 x 17,5 x 9,5 [m] KLIMATICKÉ MAPY - ČHMÚ SNÍH SRÁŽKY ZÁŘENÍ Google Maps Ounuz, okr. Tábor (Mapa SK 1840) I. OBJEKT - EVIDENCE OUNUZ, č.p.4, st.p.č. 37/2 ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST TYP: SOUBOR STAVEB DŮM >>> OBJEKT 1. ZEMĚPISNÁ DATA PAHORKATINA, 700 m.n.m. PŘÍRODOVĚDNÁ DATA SNÍH,SRÁŽKY, ZÁŘENÍ KLIMATICKÁ DATA STODOLA OBJEKT 2. VESNICKÝ DŮM ARCHITEKTONICKÝ TYP BYDLENÍ + DALŠÍ FUNKCE FUNKČNÍ A SOCIÁLNÍ TYP PŘÍZEMNÍ OBJEKT STAVEB.-KONSTRUKČNÍ TYP REKREACE SOUČASNÉ UŽITÍ / č. p.,č. ev., č. or. / parcela stav., poz. / obec, místní část / katastrální území / okres / víkendová / sezónní / ČGS / geogra e / topogra e / ČHMÚ / dešťové srážky, / sluneční záření aj. SKLEP OBJEKT 3. / chlévní / komorový / areál / chov / výroba / správa / podsklepený / s nadezdívkou [ TYPOLOGIE STAVBY ] [ LOKALIZACE - GIS ] 9

10 > STAVEBNÍ KONSTRUKCE Konstrukce: střešní plášť Technika: skládaná krytina Typ konstrukce: šindel a došky > MATERIÁL Druh: jehličnaté dřevo a sláma Vlastnosti: vysoce nasákavý přírodní materiál, snadno podléhající hnilobě > STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV Stručný popis: trvale neobydlená chalupa, uzamčená a ohrazená,... > MOŽNÁ OHROŽENÍ OBJEKTU Klimatické vlivy: déšť, tající sníh > PRŮBĚH ZATÍŽENÍ Nahodilé klimatické: vystavení dešti a sněhu, nedostatečné vysychání na neosluněné či stíněné straně OUNUZ, okres Tábor (Exteriér roubeného domu) II. KONSTRUKCE A MATERIÁL / krokve, sloupky, vzpěry (?) / spoje - kolíky / dřevo smrkové / krytina skládaná / dřevo jehličnaté / sláma žitná (?) / spoje - hřebíky, povřísla u došků DŮM KROV KOMÍN STAVEBNÍ ČÁST 1. TĚLESO A HLAVICE KONSTRUKCE A PRVKY CIHLY A MALTA >>> MATERIÁL A VÝROBKY POVRCH VNĚJŠÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE KONSTRUKCE A PRVKY DŘEVO MATERIÁL A VÝROBKY PLÁŠŤ STŘEŠNÍ DOKOČOVACÍ PRÁCE ŠINDEL A DOŠKY >>> MATERIÁL A VÝROBKY OMÍTKA A PLECH >>> MATERIÁL A PRODUKTY STŘECHA STAV. ČÁST 2. / zděné / stavivo kusové / cihly pálené / malta typ (?) / natíraný / omítaný / obkládaný / / oplechovaný / / omítky typ (?) / zinek (?) [ KONSTRUKČNÍ CELEK 2 ] [ KONSTRUKČNÍ CELEK 1 ] 10

11 > BIOGENNÍ VLIVY Princip: vznik zárodků biologického napadení v důsledku dlouhotrvající vlhkosti přírodního materiálu v interakci s okolním prostředím > PRŮVODNÍ JEV POŠKOZENÍ Stručný popis: mech na doškách, lišejníky na šindelech DŮM (Orientace) DOŠKOVÁ KRYTINA (Biologické napadení) ŠINDEL A DOŠKY (Severní a jižní strana) > PROVEDENÍ STAVBY, ÚDRŽBA Zanedbaná péče: nedodatečná kontrola neosluněných a zastíněných částí střešní krytiny, absence povrchové úpravy zpomalující proces biologického napadení > DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Popis: výměna dožilých došků a šindele, zvážit namáčení nových prvků do vodoodpudivého roztoku apod. 11

12 PROJEKT: III. POŠKOZENÍ A PORUCHY LIŠEJNÍK PROJEV PORUCHY BIOLOGICKÉ NAPADENÍ: PROJEV PORUCHY KLIMATICKÉ PODMÍNKY HLAVNÍ PŘÍČINY PORUCHY ORGANISMUS DOŠKY A ŠINDEL (Mech a lišejník) PŮVODCE PÁLENÉ CIHLY OMÍTKA (TYP) PROJEV PORUCHY OPADANÁ OMÍTKA PŘÍČINA PORUCHY DŮM (Orientace) PŮVODCE / vítr / teplota +// voda OMÍTKA PROJEV PORUCHY NESOUDRŽNOST PŘÍČINA PORUCHY DALŠÍ PŘÍČINY PORUCHY PROSTŘEDÍ 12 F P: CHYBÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY JIH / vlhkost / znečištění RŮST VEGETACE MECHANISMUS FYZIKÁLNÍ PŮSOBENÍ: DEGRADACE KOMÍN (Opadaná omítka) MECH [ STŘEŠNÍ KRYTINA] BIOLOGICKÉ NAPADENÍ: DOŠKY / povětrnost / střídání teplot / déšť ZVĚTRÁVÁNÍ MECHANISMUS ZTRÁTA SOUDRŽNOSTI MECHANISMUS Foto, gra ka a text PŮVODCE [ KOMÍNOVÉ TĚLESO ] ŠINDELE

13 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments MORTAR STONE MATERIAL PROPERTIES / type - lime / constituents - proportion (additive, binder, water, admixture) PLASTER STONE COMPONENT PROPERTIES / structural - ext. nishing / functional - protecting / architectural - decoration / technique - sgraf to [ STRUCTURE ] [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] TOWER OF JUDITH (Stone masonry and sgraf to) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering ENVIRONMENTAL EFFECTS ACTION LOSS OF COHESIVENESS MECHANISM CONSOLIDATION INTERVENTION / xing plaster / smooth edge / painted coarse stone ARCHIVAL RESEARCH VICINITY OF THE OBJECT SURROUNDINGS CH. FLAKE OFF MANIFEST.of D. NATURE AGENT CLIMATIC CONDITIONS / wind, snowfall, rainfall, solar radiation, temperature (heat, frost) etc. / Renaissance period - sgraf to HISTORICAL ACCOUNT STRUCTURAL PHASES: INITIAL INITIAL CONSTRUCTION / guard / Romanesque period - COURSE / watchman ashlar s masonry and cross PŮVODCE TODAY vaults, second of XII century USE CHANGE / of ce REMOVAL, ADDITION / sightseeing / Gothic period - removal cross vaults BUILDING RESEARCH new timber oors, new roof and parts of walls STRUCTURAL CHANGE ADDITION, INTERVENTION / Renaissance period - new gable wall, sgraf to and make the holes for new windows / Psychical, Hydrogeological, Enviromental, Geomorfological [ DEFECT ] [ HISTORICAL RECORD ] 13 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

14 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments STONE MATERIAL PROPERTIES / shape - ashlar / work - carving / type - sandstone STONE WALL COMPONENT PROPERTIES / structural - bearing / functional - external / architectural - coarse / technique - mortar [ STRUCTURE ] [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] Swedish halberd heads from the 16th century (Source: wikipedie.cz) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics TOWER OF JUDITH (Holows/cuts in stone) Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering GRINDING ACTION ABRASION MECHANISM NONE INTERVENTION ARCHIVAL RESEARCH HISTORICAL ACCOUNT INITIAL / guard / watchman TODAY / of ce / sightseeing PŮVODCE COURSE FUNCTIONAL CHANGE BUILDING RESEARCH STRUCTURAL CHANGE VICINITY OF THE OBJECT LOCATION CHAR. CH. HOLOWS / CUTS MANIFESTATION of D. MAN AGENT BY USING / weapon - halbert BY USING / No need. Damage is not threatening for existence or function of the component and has not changed much over time. Moreover, it is an important illustration of historical development. / Middle Ages - historical working STRUCTURAL PHASES: INITIAL CONSTRUCTION / Romanesque period - ashlar s masonry and cross vaults, second of XII century REMOVAL, ADDITION / Gothic period - removal cross vaults new timber oors, new roof and parts of walls ADDITION, INTERVENTION / Renaissance period - new gable wall, sgraf to and make the holes for new windows / Psychical, Hydrogeological, Enviromental, Geomorfological [ DEFECT ] [ RECORD OF CHANGES] 14 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

15 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments STONE MATERIAL PROPERTIES / shape - cylinder / work - carving / type - sandstone COLUMN STONE COMPONENT PROPERTIES / structural - bearing / functional - tectonics / architectural - coarse, uting / technique - mortise joints [ STRUCTURE ] [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] NATIONAL MUSEUM (About 1900 and now at night, source: wikipedie.cz) MAIN FACADE (Repair the bullet holes) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering IMPACT ACTION SPLINTERING MECHANISM FILLLING INTERVENTION ARCHIVAL RESEARCH HISTORICAL ACCOUNT HOLES AND SHARDS MAN AGENT STRUCTURAL PHASES: INITIAL CONSTRUCTION INITIAL / Modern history of the XIXc - / museum neo-renaissance building TODAY from / museum DAMAGE / Modern history of the XXc - by bomb during World War II, repairs before 1947, repair of the facade in by guns during Warshaw Pact intervention, facade repair between / Psychical - construction of the Prague Metro and the North- South Highway (noise, dust and constant vibrations) COURSE PŮVODCE USE CHANGE BUILDING RESEARCH STRUCTURAL CHANGE VICINITY OF THE OBJECT SURROUNDINGS CH. MANIFESTATION of D. BY USING / weapon - gun s bullet BY USING / The damage can be seen because it was used lighter sandstone to ll the bullet holes and shards. New intervention is not nedded. It illustrates of historical development. [ DEFECT ] / History of the XXth century - war, intervention, development [ HISTORICAL RECORD ] 15 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

16 PROJECT: KNOWLEDGE BASE FOR DEFECTS IN CULTURAL HERITAGE OBJECTS damages or deterioration of monuments [ DRAFT PROPOSAL / DRAFT TRANSLATION ] NATIONAL MUSEUM (Supporting of the architrave) The Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering STONE MATERIAL PROPERTIES / shape - voussoir / work - carving / type - sandstone / dynamic effects (assumption) TREMOR ACTION SHEAR MECHANISM SUPPORT INTERVENTION ARCHIVAL RESEARCH HISTORICAL ACCOUNT INITIAL / museum TODAY / museum PŮVODCE COURSE FUNCTIONAL CHANGE BUILDING RESEARCH STRUCTURAL CHANGE ARCHITRAVE STONE COMPONENT COME LOOSE MANIFESTATION of D. MAN AGENT BY USING / cars / underground / Psychical - constant vibrations from heavy traf c of the Prague Metro and the North-South Highway, also noise, dust VICINITY OF THE OBJECT LOCATION CHAR. CH. PROPERTIES / structural - bearing / functional - tectonics / architectural - coarse / technique - mortise joints BY USING / There are four trestles supporting architrave in the outer elds where the entablature is xed to the wall. STRUCTURAL PHASES: INITIAL CONSTRUCTION / Modern history of the XIXc - neo-renaissance building from DAMAGE / Modern history of the XXc - by bomb during World War II, by guns during Warshaw Pact intervention by the construction of the Prague Metro in 1972, 1978 by the construction of the Highway in 1978 [ STRUCTURE ] [ DEFECT ] / History of the XXth century - war, intervention, development [ RECORD OF CHANGES] 16 MONDIS INTERNAL MEETING - TREST,

17 ZMĚNY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ STAVBY ZMĚNY NAD A POD ÚROVNÍ TERÉNU (vodní režim, zatížení podloží, vystavení povětrnosti - tepelné ztráty, oslunění, osvětlení - vysychání) ZMĚNY STAVEBNÍHO PROSTŘEDÍ > VÝSTAVBA OBJEKTŮ V OKOLÍ VČETNĚ. INŽ. SÍTÍ > DEMOLICE OBJEKTŮ V OKOLÍ > ZÁSADNÍ ZMĚNY OBJEKTŮ V OKOLÍ ZMĚNY PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ > ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ (pevné částice, chemické látky) > ZNEČIŠTĚNÍ TERÉNU (posyp rozmrazovací solí) > ZNEČIŠTĚNÍ VODY (agresivita) > VÝSADBA NEBO KÁCENÍ STROMŮ (koruna - stínění) HYDROGEOLOGICKÉ ZMĚNY > ZMĚNA KORYTA/BŘEHU VODNÍHO TOKU/PLOCHY > ZMĚNA HLADINY POVRCHOVÉ ČI SPODNÍ VODY > VÝSADBA ČI KÁCENÍ STROMŮ (kořeny - vodní režim) Foto: idnes.cz GEOMORFOLOGICKÉ ZMĚNY > ZMĚNY VLASTNOSTÍ PODLOŽÍ > ZMĚNA KONFIGURACE OKOLNÍHO TERÉNU 17

18 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ZMĚNY PŮVODNÍ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY (PŘESTAVBA, MODERNIZACE ATD.) ÚDRŽBA A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ (OPATŘENÍ UVNITŘ A VNĚ STAVBY ZA ÚČELEM ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN PORUCH A POŠKOZENÍ) STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A STAVEBNÍ OPRAVY PRVKY > DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍHO PRVKU > NAHRAZENÍ POŠKOZENÉHO PORUŠENÉHO PRVKU > PŘIDÁNÍ NOVÉHO PRVKU (zesílení, podepření, podchycení, zavěšení, ztužení, spřažení) MATERIÁL > DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍHO MATERIÁLU > NAHRAZENÍ POŠKOZENÉHO MATERIÁLU > ZPEVNĚNÍ (injektáž) > ODVLHČENÍ A ODSOLENÍ (sanace) SPÁRY (SPOJE, TRHLINY, DILATACE ATD.) > ZESÍLENÍ SPOJŮ ČI NOVÝ TYP SPOJE > ZPEVNĚNÍ (spárování, klínování, vyzdívání) 18

19 FUNKČNÍ ZMĚNY PŮVODNÍ VYUŽITÍ OBJEKTU ZMĚNY VYUŽITÍ BEZ STAVEBNÍCH ZMĚN > SHODNÁ NEBO OBDOBNÁ FUNKCE NEVYŽADUJÍCÍ ZMĚNY STAVBY ANI UŽÍVÁNÍ > SHODNÁ NEBO OBDOBNÁ FUNKCE S ODLIŠNÝM REŽIMEM UŽÍVÁNÍ NEBO TYPEM PROVOZU - REKREAČNÍ CHALUPY (nevětrané a nevytápěné objekty) - HRADY A ZÁMKY (nutnost zajištění temperování a větrání) (muzejní a galerijní funkce - exponáty) (návštěvníci a produkce vodní páry) ZMĚNY UŽITÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI > SLUČITENÁ FUNKCE VYŽADUJÍCÍ MODERNIZACI TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY > NOVÁ FUNKCE NESLUČITELNÁ S PŮVODNÍ (vytápění dosud nevytápěného objektu) (obytné vestavby do podkroví) (mmožství stavebních prostupů) > NADMĚRNÉ ZVÝŠENÍ UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ (nové skladovací prostory) > NÁROKY NA DALŠÍ PROSTORY (přístavby, nástavby, vestavby) 19

20 PROJEKT: POHROMY A HAVÁRIE PŘÍRODNÍ POHROMY (ŽIVELNÉ) > POŽÁRY (blesk) > POVODNĚ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ (tání sněhu) > SESUV PŮDY (eroze) > SESUV SNĚHU (lavina) > ZEMĚTŘESENÍ V SEISMICKÝCH OBLASTECH > EXTRÉMNÍ POVĚTRNOST (vichřice) > DALŠÍ EXTRÉMNÍ KLIMATICKÉ VLIVY (námraza, sněhová kalamita, krupobití) ANTROPOGENNÍ VLIVY (NEÚMYLSNÉ - HAVÁRIE) > VÝBUCH PLYNU (kotelny, spotřebiče) > HAVÁRIE INŽ. SÍTÍ (kanalizace, vodovody) > POŽÁRY (vytápění, domácí spotřebiče) > DOPRAVNÍ HAVÁRIE (kamióny, rallye) > PODDIMENZOVÁNÍ (protržení vodní hráze) > TECHNOLOGICKÁ NEKÁZEŇ (pracovní postupy) ANTROPOGENNÍ VLIVY (ÚMYSLNÉ) > VANDALISMUS, ŽHÁŘSTVÍ ATD. > KRÁDEŽE 20 Foto, gra ka a text

21 NEVHODNÉ ZÁSAHY POKRAČUJÍCÍ DEGRADACE ČI NOVÁ POŠKOZENÍ NEBO PORUCHY OSAZENÍ NEVHODNÝCH PRVKŮ > PLASTOVÁ OKNA (nedostatečná infiltrace) > KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (kromě zakrytí výzdoby a změny odsazení oken možná kondenzace vodní páry) POUŽITÍ NEVHODNÉHO MATERIÁLU > NEPRODYŠNÉ OBKLADY, OMÍTKY ČI NÁTĚRY (keramické, cementové, syntetické) (u vlhkého zdiva tvoří parotěsnou zábranu v důsledku vysokého difúzního odporu) > NEVHODNÁ SPÁROVACÍ HMOTA (neprodyšné cementové malty s krystalickými tlaky) (nepružné tmele) > NEVHODNÉ PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY DŘEVA (na bázi amonných solí) NESPRÁVNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP > MOKRÉ PROCESY V INTERIÉRU (betonové podlahy) > NEVHODNÉ ZPEVŇOVÁNÍ KAM. PRVKŮ A OMÍTEK (epoxidové pryskyřice, betonové plomby) > TECHNOLOGICKÁ NEKÁZEŇ (jiné příměsi, přísady a poměry mísení) (nevhodné klimatické vlivy - mráz) 21

22 DIAGNOSTICKÉ A MĚŘÍCÍ METODY OKOLNÍ PROSTŘEDÍ (Přístroje a zařízení pro dlouhodobé měření) > MĚŘENÍ KLIMATOLOGICKÁ, SEISMICKÁ ATD. STAVBA - NEDESTRUKTIVNÍ METODY (Mobilní přístroje a zařízení, čidla) > VELIKOST A PRŮBĚH DEFORMACE V ČASE > VELIKOST A PRŮBĚH TRHLIN V ČASE > MIKROKLIMA UVNITŘ STAVBY (teplota, vlhkost) > NĚKTERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ A MATERIÁLU STAVBA - DESTRUKTIVNÍ METODY (Sondy, vrty, odběr vzorků) > ODKRYTÍ BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST > ODEBRÁNÍ VZORKŮ ČI ČÁSTI PRVKŮ (pro zkoušky) LABORATORNÍ ZKOUŠKY (Laboratorní přístroje a zařízení) > MĚŘENÍ VLHKOSTI RŮZNÝMI METODAMI > ZJIŠTĚNÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ MATERIÁLU > DALŠÍ ZKOUŠKY VZORKŮ (mikroskopy) 22

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec. Statické poruchy objektu komína

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec. Statické poruchy objektu komína Investor : Vězeňská služba ČR Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec Stavba : Areál Vazební věznice Liberec Statické poruchy objektu komína Část projektu : Statická Proj.stupeň : Realizační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Šikmé střechy Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec; Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500, marek.novotny.izolace@email.cz www.izolace.cz; www.awal.cz 1 2 3 Historické řešení Původní historické

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB Průzkumy území a staveb Geotechnický průzkum Stavebně historický

Více

ZDICÍ PRVKY. Dokonalé řešení Vašeho prostoru

ZDICÍ PRVKY. Dokonalé řešení Vašeho prostoru ZDICÍ PRVKY Dokonalé řešení Vašeho prostoru Štípaný kámen šedý Štípaný kámen hnědý Štípaný kámen okrový Štípaný kámen červený info@betonbroz.cz www.betonbroz.cz Cihla BROŽ History karamelová Cihla BROŽ

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.03

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.03 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_PB.1.03 Ročník: ZD 3 Tematická oblast: Přestavby budov Tematický okruh: Úvod do předmětu Téma: 1 / 3 Přezkoušení z T 1, opakování okruhu Zpracoval: Robert Sventek Datum

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny 146 Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c. doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D. Ing. Radek ZIGLER, Ph.D. Ing. Jan KUBÁT

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Rodinný dům 2011. Vonoklasy Vonoklasy LITE FULL R. D. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Rodinný dům 2011. Vonoklasy Vonoklasy LITE FULL R. D. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1) Všeobecně NEMOPAS Typ: Prověřená.nemovitost: Inspekce nemovitosti Typ: Rok výstavby: Rok poslední rekonstrukce: Adresa: Evidenční číslo průkazu: Rodinný dům 211 bez rekonstrukce Vonoklasy Vonoklasy

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce

d.4.2) Vodorovné nenosné konstrukce a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a podkrovním prostorem, 4+kk, vč. příslušenství a garáže, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK, VYMÝVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK, VYMÝVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK, VYMÝVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37 Obsah ÚVOD..................................................................... 9 JAK SE ROZHODNOUT.......................................... 11 Výběr pozemku..........................................................

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška

Více