Obsah. Toto slovo byste na úvodní stránce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Toto slovo byste na úvodní stránce"

Transkript

1

2 Toto slovo byste na úvodní stránce Obsah Úvodní povídání o Oskarovi 05 Dopis akcionářům od Ala Tolstoye, Oskarova prezidenta a předsedy představenstva 07 Důležité finanční údaje 08 Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky 1 1 Oskarovo vedení 14 Plány do budoucna 18 Značka a komunikace 20 Ocenění v roce Marketing 28 Technologie 34 Milníky 38 Prodej a péče o zákazníky 40 Co říkají naši zákazníci 44 Strategie a plánování 46 Lidské zdroje a rozvoj 48 Rádi se vzděláváme 52 Právní a regulační záležitosti 54 Finance Oskarovy prodejny 88 Tiráž 91 jistû neãekali. My jsme ho ale pouïili, protoïe jsme skálopevnû pfiesvûdãeni o tom, Ïe za v emi fakty a ãísly, strategiemi i prognózami se skr vá to nejvût í aktivum, které máme a to je na e láska k tomu, co dûláme. Karla D. Stephens, generální fieditelka Oskara

3 Úvodní povídání o Oskarovi Nad ení na e nejvût í pfiednost Vá nivost se obvykle pfiisuzuje JihoevropanÛm: ItalÛm, panûlûm a FrancouzÛm. MoÏná, Ïe jejich horkokrevnost, náruïivost, nad ení a impulzivnost má na svûdomí nûkterá z ingrediencí obsaïen ch v olivovém oleji. Rádi bychom tuto tradiãní pfiedstavu o nad ení nabourali. My v âeské republice jsme totiï pfiesvûdãeni o tom, Ïe se sv m zápalem pro vûc se vyrovnáme komukoli jinému. A zvlá - tû v Oskarovi je patrné, Ïe v echno dûláme s nad ením. Oskar byl v pořadí třetím mobilním operátorem v České republice. Vždycky jsme byli vnímáni jako někdo nový a jiný a rádi se podle toho i chováme. Od prvního dne jsme byli rozhodnuti dělat věci po svém, najít si svou vlastní cestu. K cíli, který jsme si vytyčili, nás spolehlivě vedou tři nadšení. Být zajedno: Jsme na jedné lodi. Naše síla plyne ze vzájemné sounáležitosti. To, že jsme každý jiný, není vůbec na překážku pokud dovedeme dát hlavy dohromady, dojdeme mnohem dál. Nejlíp se postaráte sami o sebe, když se budete starat jeden o druhého. Inspirovat ZKUŠENOST: Spousta báječných věcí je na dosah. Oskar nabízí Oskarákům možnost rozšířit si obzory a dostat se tam, kde ještě nikdy nebyli. Zbavit se vnitřního strachu, odhodit zábrany a poznat nepoznané. Úvodní povídání o Oskarovi Petr Hampejs, Sales Coach Petr se stará o své prarodiče, kteří ho jako dítě vychovávali. Žijí v severních Čechách, kousek od hranice s Německem, a Petr proto každý den dojíždí za prací 100 km do Prahy. Tomu se říká pravá láska a pracovní nasazení. ČELIT zvyklostem: Nikde není řečeno, že existuje jen jediný správný způsob, jak dělat to či ono. My u Oskara máme rádi lidi, kteří se ptají proč?, dovedou rozčeřit stojaté vody a jít za svou vizí. Odvaha být jiný je prvním krokem k tomu, aby člověk vytvořil něco mimořádného. Konformismus je nudný. Úvodní povídání o Oskarovi 04 05

4 Dopis akcionářům Od srdce k srdci Dopis akcionáfiûm od Ala Tolstoye, pfiedsedy pfiedstavenstva Oskara/Connexu a prezidenta a v konného fieditele spoleãnosti TIW. Ve správnû fungujícím podniku potfiebujete v echny tyto vlastnosti. Je ov em jedna vûc, která odli uje dobré od skvûlého. Tou vûcí je láska. Láska je mocná a pozitivní síla a nám v Oskarovi rozhodnû nechybí. Tento citát dokonale vyjadfiuje v e podstatné. Bez lásky není nic. Nemám v ak na mysli jen srdíãka a kvûtiny. Myslím lásku k práci, která nás Ïiví, plnûní si svého snu, pocit hrdosti na to, co jsme dokázali. Láska má nekoneãnû mnoho podob a do znaãné míry vymezuje to, co u Oskara dûláme. Působíme v oblasti sbližování lidí. Umožňujeme lidem, aby spolu byli i ve chvíli, kdy jsou od sebe tisíce kilometrů vzdáleni. Snažíme se, aby jejich život byl příjemnější. Když se nad tím tak zamyslíte, není to vůbec špatné, pracovat v takovém oboru. A my jsme v tomto podnikání dobří. Má slova potvrzují i fakta, která uvádíme níže a která hovoří sama za sebe. Oskar byl serverem MobilMania.cz vyhlášen již druhý rok po sobě nejlepším mobilním operátorem v České republice, což je projev obrovské důvěry ze strany veřejnosti. Zdá se, že jsme pronikli do českých srdcí. Naše marketingové kampaně se staly oblíbenými událostmi, o kterých si lidé povídají, které vyvolávají rozruch a nadšení a které díky úžasné tvořivosti a virtuozitě odpovídají duchu doby. Musíme se postarat o to, aby toto nadšení pro Oskara nepolevovalo. Český trh mobilních služeb jako celek pokračoval v roce 2004 v růstu. Míra penetrace SIM karet dosáhla 105 %, zejména díky tomu, že značný počet lidí má dvě či více SIM karet. Přesto v sobě trh skrývá potenciál k dalšímu růstu mobilní telefon používá pouze % osob ve věku nad 15 let. Navíc jsme přesvědčeni, že Oskar je atraktivním řešením pro zákazníky, kteří odcházejí od konkurence. Zaměření na zákazníky přinášející vyšší příjmy se vyplatilo. Oskar získal v roce 2004 celkem tarifních zákazníků, kteří tvořili 77 % celkového čistého nárůstu společnosti za rok. Díky tomu jsme mohli již druhým rokem v řadě dosáhnout nevyššího průměrného příjmu na zákazníka na českém trhu. Téměř polovinu našich klientů tvoří zákazníci s tarify. Jsou obyčejně své síti věrnější, uskuteční více hovorů a používají více služeb s přidanou hodnotou, jako jsou SMS, MMS a informační služby. Takové využívání mobilů se samozřejmě pozitivně odráží na našich příjmech. Tržby za služby vzrostly o 23,7 % a dosáhly 13,4 miliardy Kč, což znamená 20,1 % z celkových příjmů na českém mobilním trhu. V roce 2005 budeme mít spoustu práce. V tomto roce musíme rozběhnout poskytování vysokorychlostních datových služeb a zavedení systému 3G si vyžádá pečlivou a rozsáhlou přípravu. Máme před sebou náročné úkoly, ale jejich splnění je nutné k tomu, abychom přilákali ještě více důležitých klientů. Jako obvykle k tomu budeme potřebovat hodně energie a veškeré své síly. Buďte připraveni. Čeká na vás moře lásky. Do konce roku 2004 jsme zvýšili počet zákazníků na 1,8 milionu, a díky tomu opět stoupl i náš tržní podíl. Podle počtu SIM karet má naše společnost přibližně 17% podíl na českém mobilním trhu a od konce roku 2003 došlo k výraznému zvýšení počtu zákazníků o celých 18 %. Al Tolstoy, březen 2005 TIW je přední společností poskytující ve střední a východní Evropě bezdrátové hlasové a datové služby téměř 6,7 milionu zákazníků. Dopis akcionářům 07

5 Důležité finanční údaje Důležité finanční údaje 08

6 Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky Opojení láskou Dopis Karly D. Stephens, generální fieditelky Oskara Slovo láska pouïívám ãasto. âasto nevûdomky. Není na tom nic patného láska je pfiece pozitivní cit, kter naznaãuje souhlas a konstruktivní pfiístup. A s Oskarem je spojena spousta lásky. Mám ráda lidi, ktefií zde pracují, líbí se mi jejich postoje a jsem nad ená z energie, kterou v sobû mají. Líbí se mi, Ïe ne pro nû není odpovûì. Obdivuji jejich originalitu a pfiirozen talent. Myslím, že z mých slov je jasné, jak ohromně pyšná jsem na to, čeho jsme v Oskarovi dosáhli. Naše práce mě naprosto pohlcuje a jsem unesena způsobem, jakým k podnikání přistupujeme. Chci naší branží pořádně zatřást a způsobit v ní rozruch mnohem větší, než jaký jsme zatím způsobili. Rok 2004 byl pro společnost mimořádným rokem. Ani slovo smršť dobře nevyjadřuje, co všechno se v loňském roce událo. Úspěchy, kterých jsme dosáhli v tak krátkém čase, jsou svědectvím šikovnosti a oddanosti mých nejbližších spolupracovníků nemluvě o úžasné píli a obrovském nasazení všech zaměstnanců Oskara. Nejpovedenějším počinem v roce 2004 bylo zajištění zdrojů k refinancování firmy v hodnotě 575 milionů eur. Dali jsme vale dluhům, získali mnohem větší finanční flexibilitu a doplnili zásoby, abychom se mohli vydat na další spanilou jízdu. Tento krok nám umožní pokračovat v rozvoji společnosti a v upevňování výsledků naší skvělé práce. Ze zmíněné operace je také patrné, jak silnou jsme společností a jak velkou důvěru jsme dovedli vzbudit v kapitálovém trhu ve spojitosti s tím, co můžeme nabídnout. V únoru 2005 jsme byli třetí společností v ČR, které se podařilo získat licenci na provozování sítě UMTS. Díky tomu budeme moci začít našim klientům nabízet úplně nový druh datových služeb třetí generace, neboť možnosti mobilní telefonie se neustále rozšiřují. Náš přístup k poskytování služeb 3G bude typicky oskarovský osvěžující a jiný. Už teď to u nás hučí novými skvělými nápady jako v úle. Rok 2004 byl pro spoleãnost mimofiádn m rokem. Ani slovo smr È dobfie nevyjadfiuje, co v echno se v loàském roce událo. Dalším významným krokem roku 2004 bylo otevření našich nových a nádherných, koncepčně řešených obchodů. Jsou naprosto nepřehlédnutelné a odlišují Oskara nejen od jeho konkurentů, ale také od celého maloobchodního prostředí v této zemi. Je z nich naprosto jasné, že Oskar není zdaleka jen telekomunikační značkou, ale vlastně novým dynamickým životním stylem. pokračování >> Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky 11

7 Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky Alice Goliá ová, BTL specialist Alice nejenže Oskarem žije, ona se dokonce po oskarovsku čas od času obléká. Má slabost pro sportovní boty zvláště v červené barvě a je velice pyšná na svůj nový pár jasně červených bot Nike. Je to zdánlivě jen maličkost, která však vypovídá o téměř podvědomé lásce k firemním barvám. Je to neuvěřitelné, jak často se setkáte s červenou barvou na oblečení lidí v Oskarovi, od triček a ponožek po šátky a rukavice. Nemáme informace, jestli někdo z nich nosí červené spodní prádlo. Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky Velice mě překvapilo a potěšilo, že jsme během celé té náročné práce ani na okamžik nezaváhali a nepolevili. Přitom by k tomu stačilo jen málo. Ale jak jste si mohli přečíst v Alově dopise, podařilo se nám přitáhnout nové zákazníky a vykázat příjmy. To vypovídá hodně o naší píli, odhodlanosti a organizovanosti. Velice mû pfiekvapilo a potû ilo, Ïe jsme bûhem celé té nároãné práce ani na okamïik nezaváhali a nepolevili. Z čísel ani z přehledu úspěchů však nemůžete poznat, jak báječné prostředí jsme si ve společnosti vybudovali. Abych pravdu řekla, na to jsem pyšná ze všeho nejvíc. Jsou to právě lidé v Oskarovi, kteří z něj dělají výjimečnou organizaci jsou zapálení pro věc, nápadití, dovedou se poprat s obtížemi a vyrovnávat se se změnami. Spíše než to půjde od nich uslyšíte to půjde lépe!. Jsem přesvědčená, že díky tomuto postoji se bude společnost moci dostat ještě dál a výš. Na závěr ještě pár pozdravů na rozloučenou a na uvítanou. Viceprezident prodeje a péče o zákazníky Jeff Williams, v roce 2004 ze společnosti odešel a my bychom mu rádi poděkovali za to, jak výrazně přispěl k úspěšnému rozvoji Oskara. Přesuňme se ale z minulosti do současnosti dovolte mi přivítat tři nové talentované členy Oskarova vedení: Ann Hofvander, která nastoupila na místo viceprezidentky prodeje a péče o zákazníky, Andrease Laukenmanna, který vykonává funkci viceprezidenta strategie a plánování, a André Jéroma, který se stal viceprezidentem právních a regulačních záležitostí. Věřím, že naši noví kolegové přispějí svým dílem k dalšímu úspěšnému rozvoji Oskara. Jak vidíte, stihli jsme toho v uplynulých 12 měsících opravdu hodně. Ale z výsledků naší tvrdé práce budeme moci těžit v příštích 12 měsících i v obdobích následujících. Nenapadá mě lepší způsob, jak dopis ukončit, než S láskou, Karla Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky 12 13

8 Oskarovo vedení Pfiedstavujeme vám t m Oskarova vedení. Devût zcela odli n ch osobností. Devût rozdíln ch oblastí specializace. A jedna vûc, kterou mají spoleãnou v ech devût miluje svou práci v Oskarovû pfiední linii. Viceprezidentka lidských zdrojů a rozvoje Oskarovo vedení Generální ředitelka Oskara Karla, bojovnice z první linie, byla u rozjezdu ne jednoho, ale už tří mobilních operátorů, každého v jiném koutě světa. Na začátku devadesátých let 20. století zastávala různé vedoucí funkce v čínské společnosti Unicom, včetně funkce ředitelky obchodu a marketingu. V období let 1996 až 1999 byla viceprezidentkou obchodu, marketingu a nových projektů společnosti MobiFon, která provozuje síť Connex v Rumunsku. Karla je vášnivá a vynalézavá žena, která se ráda pere s problémy a práci řadí mezi své koníčky. S oblibou tráví čas se svým manželem, synem a dvěma psy na chatě u jednoho z kanadských jezer. Má ráda: Red Hot Chili Peppers, kick-box, ãokoládu a stylové br le. Viceprezidentka financí a provozní podpory Muriel pracuje v Oskarovi od ledna Předtím zastávala různé vedoucí funkce v oblasti finančního plánování a řízení analýz v předních telekomunikačních společnostech, včetně BCT, TELUS Communications Inc a AGT Limited v Kanadě. Volný čas tráví Muriel ráda v přírodě, lyžuje, hraje golf a jezdí na horském kole. S oblibou cestuje po světě, miluje hudbu a s nadšením čelí novým věcem a výzvám. Má ráda: jazz, čerstvý vzduch, strmé kopce. Francinne pracuje v Oskarovi od samého začátku. Od té doby působila na různých pozicích. V roce 2000 založila v Oskarovi oddělení péče o zákazníky a přímých dodávek. Poté přestoupila do týmu řízení vztahů se zákazníky, kde se ujala funkce ředitelky. V listopadu 2002 se přesunula do personálního oddělení na místo ředitelky organizačního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Stihla toho už hodně. Ve vzácných chvílích volna si Francinne s potěšením zasoutěží v golfu. Má ráda: smysl pro humor, psy s osobností, černobílé fotografie, bramborové lupínky se solí a octem. Viceprezident technologií Fred nastoupil k Oskarovi v říjnu 1999, kdy se firma účastnila výběrového řízení. V jeho osobě získala společnost odborníka s dvanáctiletými zkušenostmi v odvětví bezdrátových telekomunikací, jenž měl za sebou mj. spolupráci na úspěšném rozjezdu rumunského GSM operátora Connex. Před tím Fred působil osm let v kanadské společnosti Rogers AT&T. Má rád: porážení Maria v cílové rovince, svůj nový motocykl Honda, víno Brunello. Fred je pořád v pohybu. Když zrovna nepilotuje malý letoun, prohání se na své motorce nebo běhá půlmaratony. Oskarovo vedení 14 15

9 Oskarovo vedení Svůj volný čas tráví Ann nejraději v přírodě, často se svou velkou láskou koněm Bellou. Má ráda: výzvy, jízdu tryskem, horké letní dny, jazzovou hudbu, pohled do kraje z vrcholků hor. Viceprezidentka prodeje a péče o zákazníky Oskarovo vedení Viceprezident marketingu Mario začal v Oskarovi pracovat na konci roku Předtím než se přestěhoval do České republiky, zastával řadu vedoucích funkcí ve společnostech TELUS Mobility a TELUS Corporation v západní Kanadě, kde získal bohaté zkušenosti v oblastech finančního, strategického a marketingového plánování. Ve chvílích volna Mario rád běhá, sleduje dobré filmy, pochutnává si na maminčiných těstovinách a na espressu a jak jinak rád hraje lední hokej. Má rád: porážení Freda v cílové rovince, jistý úsměv, odhodlání a hokejový tým Edmonton Oilers. Viceprezident značky a komunikace Igor se stal členem našeho týmu v červenci 2000, kdy nastoupil do funkce šéfa firemní komunikace a tiskového mluvčího. V dubnu 2003 byl jmenován ředitelem reklamy a firemní komunikace. Před svým příchodem do Oskara zastával Igor obdobné funkce ve společnosti Aliatel a v České televizi. Od roku 1993 do roku 1996 pracoval pro Český olympijský výbor a pro Český paralympijský výbor jako vedoucí marketingu a PR. Předtím žil a pracoval v Japonsku. Igor je v současné době členem odborné poroty české sekce Superbrands Council. Ve volném čase se co nejvíce snaží věnovat cestování, tenisu, lyžování, squashi, golfu, divadlu a hudbě. Má rád: džíny, sushi, dobré vtipy, měkkou postel, servírování es, sjíždění kopců s větrem o závod. Ann nastoupila k Oskarovi v říjnu Má bohaté zkušenosti z odvětví telekomunikací a finančnictví, které nastřádala během svého pracovního působení v Severní Americe. Na začátku bylo jejím úkolem založit tým pro řízení vztahů se zákazníky. Poté působila jako ředitelka interního prodeje a zákaznických služeb. Od listopadu 2004 vykonává funkci viceprezidentky prodeje a péče o zákazníky. Vysoký šarmantní blonďák, který se po očku pořád dívá do budoucna, ale oběma nohama stojí pevně na zemi. Ve svém volném čase Andreas velice rád jezdí na snowboardu a na horském kole. Miluje hudbu a říká se, že mu jde výtečně karaoke. Má rád: cestování, překračování hranic, nošení košile bez kravaty. Viceprezident strategie a plánování Andreas byl spoluzakladatelem mnichovské pobočky společnosti DiamondCluster a působil jako poradce při realizaci řady významných telekomunikačních projektů po celé Evropě. Tak se také seznámil s Oskarem. Netradiční způsob podnikání společnosti Andreasovi maximálně vyhovoval, a proto se rozhodl stát se zaměstnancem Oskara na plný úvazek. V září 2004 se stal viceprezidentem strategie a plánování. Viceprezident právních a regulačních záležitostí André začal v Oskarovi pracovat v roce 2002 jako právní poradce odpovědný za právní a regulační záležitosti. Svou kariéru odstartoval jako komerční právník, ale brzy se přesunul do dynamického světa telekomunikací. Před nástupem k Oskarovi zastával André vedoucí funkce v několika významných kanadských telekomunikačních společnostech, např. Stentor, BC Tel a Telus Corp. V lednu 2005 byl jmenován viceprezidentem právních a regulačních záležitostí. Kromě toho odpovídá za Oskarovo oddělení nákupu. Ve volném čase se André snaží zlepšit v golfu, ale mnohem lépe mu jde vychutnávání vín a cestování. Má rád: golf, výtečná toskánská vína, vítězství koneckonců, je to právník. Oskarovo vedení 16 17

10 V ichni u Oskara milujeme úspûch, a kdyï se tak díváme na rok 2005 a roky následující, budeme ho chtít stále víc. Jak ho dosáhnout? Tím, Ïe budeme pokraãovat v tom, co se nám dosud dafiilo, a Ïe se budeme snaïit dûlat to je tû lépe. Plány do budoucna Plány do budoucna 18 19

11 Značka a komunikace eã lásky Igor Pfierovsk viceprezident znaãky a komunikace Podle nûkter ch lidí je budování znaãky a marketing jemnou formou svádûní. My u Oskara si to ale nemyslíme. My tyto ãinnosti chápeme spí e jako snahu ukázat lidem, kdo skuteãnû jsme. Snahu ukázat svou otevfienost, popsat svûj postoj a odkr t své rebelství. Ukázat, v ãem jsme jiní, a jak mûïeme lidem pomoci vyjádfiit se, doma i v práci Vûfiíme, Ïe pak se do nás zamilují. Značka a komunikace Podle některých lidí je budování značky a marketing jemnou formou svádění. My u Oskara si to ale nemyslíme. My tyto činnosti chápeme spíše jako snahu ukázat lidem, kdo skutečně jsme. Snahu ukázat svou otevřenost, popsat svůj postoj a odkrýt své rebelství. Ukázat, v čem jsme jiní, a jak můžeme lidem pomoci vyjádřit se doma i v práci Věříme, že pak se do nás zamilují. V loňském roce jsme změnili naši posedlost po upřímnosti a otevřenosti. Snažili jsme se dát příležitost zákazníkům, aby se vyjádřili společně s námi. Aby o sobě dali vědět. Aby se ozvali, pěkně nahlas a sebevědomě. Hlavním mottem naší kampaně v roce 2004 tak bylo umožnit našim zákazníkům vyjádřit se. Nejdříve jsme rozvěsili po celé republice materiál v podobě filmového plakátu, po kterém následoval televizní spot Stačí říct - šedesátivteřinový hraný příběh, který se českými televizemi prohnal jako bouře v únoru V reklamě se v prostřihu objevují tři postavy, které vybíhají ze tří různých domů a za doprovodu pulzující rockové hudby běží jako o život ulicemi města. Když se po chvíli zastaví, aby nabraly dech, začnou z plných plic křičet. Energie, která z nich vychází, před sebou jako hurikán žene všechno, co jí stojí v cestě. Ve fantastické katarzi v závěru spotu se uvolní veškeré napětí. Účelem reklamy bylo ukázat, že Oskar vám umožňuje svobodně se vyjádřit a zbavit se nespokojenosti z toho, že musíte skrývat své nápady, myšlenky a pocity. Reklama taktéž naznačila razantní přeměnu Oskara ze společnosti nabízející vtipným způsobem produkty pro nejširší okruh spotřebitelů, jak tomu bylo bezprostředně po jejím vstupu na scénu v roce 2000, ve vytříbenější značku vyvolávající intenzivnější reakce, kterou je dnes. Záměrně jsme se přeorientovali na užší cílovou skupinu, kterou tvoří energičtí a průbojní lidé mezi 20 a 30 lety. Přestože vyrůstali z větší části až po roce 1989, tedy po nástupu demokracie, je v nich stále jakási zdrženlivost, když mají vstát a vyjádřit se. Heslo Stačí říct se proto k tomuto kulturnímu fenoménu výtečně hodí a je pro mladé lidi pobídkou k tomu, aby se nebáli vystupovat sebevědomě. Ústřední heslo, Stačí říct, bylo nápaditě rozpracováno do jednotné integrované komunikační kampaně pokrývající všechny sdělovací prostředky, která se postupně rozběhla v celé řadě tradičních i méně běž- ných médií. Venkovní reklamní plakáty vyzývaly lidi prostřednictvím nápisů vyvedených sprejem v hip-hop stylu k tomu, aby debatovali a provokovali. Na dalším plakátu bylo výraznou červenou rtěnkou na koupelnovém zrcadle napsáno slovo flirtuj. Ve vybraných barech a restauracích byly umístěny pivní tácky, plakáty a letáky, na nichž byly vytištěny kontroverzní otázky týkající se politiky, sportu a sexu tedy věcí, o kterých není radno se bavit na prvním rande. Využili jsme také internetové stránky a celou řadu reklamních předmětů a tištěných materiálů, abychom k rozšíření našeho sdělení použili opravdu maximum dostupných prostředků. Oskar se jednoznačně a cíleně spojuje s pocitem hrdosti plynoucím z upřímného lidského projevu. Téma Stačí říct je ohromně trefné a silné, a proto jsme na něm postavili dokonce i klání ve tvořivých disciplínách, jako byla např. soutěž Dělejte scény. V jejím rámci byli začínající filmaři vyzváni, aby předkládali náměty, které by mohly být zfilmovány některým z předních českých filmových tvůrců. A kampaň si samozřejmě našla svou cestu i do nových Oskarových obchodů. 20

12 Značka a komunikace Grace Molenaar, Director 1-to-1 Communication Grace si uvědomovala, že její tým odvedl na přípravě a zahájení vydávání časopisu ČILICHILI spoustu práce. Spojila se proto s předním českým návrhářem a zadala mu vyrobení speciálního náhrdelníku. Řetízek s přívěskem pak dostal celý její tým jako zvláštní poděkování. To, že na krku nosí s hrdostí řetízek, který jim připomíná jejich pracovní úspěch, říká hodně o odhodlání týmu dosáhnout skvělých výsledků. âasopis, kter vás rozpálí Značka a komunikace Kampaň Stačí říct nás také inspirovala ke zcela novému způsobu, jak oslovovat naše zákazníky. Když své klienty vybízíme k tomu, aby svobodně vyjádřili své názory, měli bychom jít příkladem. Proto se snažíme promlouvat k nim tak, aby si to zapamatovali. Komunikovat originálně, snad někdy až mírně drze nebo provokativně. Učíme je očekávat neočekávané. Byl proto čas posunout se kousek dál. Rozhodli jsme se nahradit veškeré letáky v našich obchodech něčím, co by si zákazníci chtěli vzít s sebou a v čem by je bavilo listovat. Něčím, co je pobaví, rozveselí, informuje i provokuje. Přišli jsme s myšlenkou stylového a nápaditého měsíčníku, který by si zákazníci mohli vyzvednout v našich prodejnách. Jak takový časopis pojmenovat? Chtěli jsme vymyslet nějaký výrazný název. Chvíli vedlo Kari. Nakonec jsme se ale přiklonili k ČILICHILI, protože podněcuje všechny naše smysly můžete se ho dotknout, ochutnat ho a přivonět si k němu. A ty nejpálivější chilli papričky jsou samozřejmě rudé, mají tedy Oskarovu barvu. Zdvojení stejně vyslovovaného slova v názvu navíc dobře funguje v češtině i v angličtině a název sám je možné číst několika způsoby. Celkové vyznění měsíčníku je mladistvé, uvolněné, snad i mírně provokativní a odvážné. Kombinujeme nápadné a vyzývavé fotografie a ilustrace s výrazným postojem a kvalitním tiskem. Do dnešního dne jsme vydali tematická čísla o minisukních, horoskopech, o Praze, televizi a o teenagerech. Obsah se vždy nějak točí kolem Oskara, pokaždé však velmi nevtíravým a jemným způsobem. Na českém trhu s tiskovinami nenajdete mnoho takových časopisů, takže se náš magazín stal jakýmsi kultovním vzorem pro ostatní. Zájem o časopis je veliký výtisků, které každý měsíc vydáváme (a speciální vánoční vydání, kterého jsme nechali vytisknout kusů), je z prodejen velmi rychle rozebráno. Kolem âilichili se rozpoutal docela slu n rozruch. Lidé si fiíkají: Ano, tohle je opravdu Oskar., a prostfiednictvím tohoto magazínu získávají od Oskara opravdu hodnû navíc. Jsme jedinou značkou na českém trhu mobilních telefonních služeb, která si mohla tento projekt dovolit, doplňuje Igor Přerovský. Kolem časopisu ČILICHILI se rozpoutal docela slušný rozruch. Lidé si říkají: Ano, tohle je opravdu Oskar. Prostřednictvím tohoto magazínu získávají od Oskara opravdu hodně navíc. Snad ještě důležitější je však to, že podle průzkumů se naši zákazníci v 72 % případů rozhodují ke koupi některého z našich produktů po přečtení magazínu. Časopis ČILICHILI je zřetelně rozdělen na dvě části na odvážný a nápaditý společenskokulturní úvod a umírněnější závěr. V něm zákazníci snadno najdou základní informace o Oskarových tarifech, telefonech, vysvětlení odborných výrazů i upřesnění podmínek týkajících se našich služeb. Značka a komunikace 22 23

13 Značka a komunikace Eva Tûlecká, Supervisor CTS Eva pracuje v řídicím středisku v Říčanech, kde se svými kolegy pomocí testovacích telefonních hovorů zjišťuje oprávněnost vznesených stížností a odstraňuje problémy, které jsou nahlášeny na síti. Když se na středisko obrátil mladík, který si stěžoval na špatné spojení s Dánskem, kam se snažil dovolat své přítelkyni, Eva se rozhodla, že spojení hned sama vyzkouší. Na telefonu přítelkyně onoho mladíka se v Dánsku objevilo několik zmeškaných hovorů z neznámého čísla z České republiky. Svěřila se s tím svému příteli, který nelenil a neznámé číslo vytočil, rozčilený z představy, že jde o tajného ctitele. Jaká byla jeho úleva, když zjistil, že nešlo o tajného milence, ale o svědomitého mobilního operátora! NakaÏlivá kampaà, která ukázala, Ïe máme pokryto. Značka a komunikace Další kampaní připravenou na rok 2004, která probíhala ve všech médiích a jejímž cílem bylo posunout vnímání naší značky o kousek dál, byla kampaň Jsme posedlí pokrytím. Chtěli jsme se vypořádat s problémy kolem vnímání kvality pokrytí naší sítí českou veřejností. Jako nováček na českém trhu a finančně nejdostupnější mobilní operátor se Oskar musel v minulosti vyrovnávat s nezaslouženě špatnou pověstí ve spojitosti se signálem. A proto jsme přišli s touto kampaní. Neříkáme, že jsme nejlepší, vysvětluje Igor Přerovský. Říkáme ale, že děláme vše proto, abychom fungování sítě každý den zlepšovali. V úvodním televizním spotu vystupuje muž, který je posedlý tím, že ve svém domě balí vše do bublinkové fólie. Když už má do fólie zabaleny úplně všechny předměty, všimne si svého malého psa. Ale to byl jenom začátek. Brzy se po Praze a dalších větších městech po celé zemi začaly objevovat podivné artefakty obalené bublinkovou fólií. Autobusové zastávky, jízdní kola, automobily nic nezůstalo ušetřeno. Navrhli jsme vestičky do chladného počasí pro psy a kondomy distribuované v klubech a barech, na kterých byl vytištěn slo- gan Jsme posedlí pokrytím. V supermarketech pomáhali chlapci a dívky nakupujícím skládat zboží do tašek se značkou Oskara a s výše zmíněným heslem. Podařilo se nám také zaznamenat parádní rekord. Asi řidičů, kteří denně projedou po Nuselském mostě, nevěřilo vlastním očím. Nemohli si nevšimnout více než tří tisíc metrů čtverečních červené bublinkové fólie, která celý jeden týden v červnu 2004 pokrývala obě strany mostních zábran. Týmu 35 lidí zabralo vytvoření této dočasné okrasy jedné z nejznámějších a nejvýraznějších dominant Prahy 12 hodin a Oskar se díky tomu dostal do českého vydání Guinessovy knihy rekordů za vytvoření největší reklamní plochy v historii země. Oběma kampaním se dostalo v roce 2004 nejvyšších ocenění na mezinárodních akcích spojených s předáváním cen za reklamy. Kampaň Jsme posedlí pokrytím získala jednu ze zlatých medailí na 11. ročníku Zlaté paličky ve slovinské Portoroži a kampaň Stačí říct byla oceněna cenou stříbrnou. Kampaň Stačí říct získala také prestižní cenu Zlatá pecka Philips v soutěži, kterou organizuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Pro zaměstnance je fantastické, když dostanou nějaké ocenění, potvrzuje Igor Přerovský. Je to pro ně velká motivace, potvrzení, že lidé z oboru si jejich práce váží, a uznání, že se nám povedlo něco mimořádného. No řekněte, nemilovali byste to také? Značka a komunikace 24 25

14 Na grandiózním předávání cen 11. ročníku Mezinárodního festivalu reklamy Nové Evropy, které se konalo ve slovinské Portoroži (ceny jsou známější pod názvem Zlatá palička), byla naše kampaň Jsme posedlí pokrytím oceněna uznávanou mezinárodní porotou jednou ze zřídkakdy udílených zlatých cen. Naše kampaň Stačí říct propagující značku Oskar získala stříbrné ocenění. JiÏ druh m rokem za sebou byl Oskar vyhlá en nejlep ím mobilním operátorem v âeské republice. V průzkumu zveřejněném na internetových stránkách MobilMania.cz a v časopise Mobility byly návštěvníkům a čtenářům položeny dotazy týkající se nabízených služeb, výběru a kvality tří mobilních operátorů v České republice. Z celkových výsledků bylo patrné, že Oskar získal v roce 2004 před svými konkurenty ještě větší náskok. Ocenění v roce Oskar si vedl dobře rovněž v prestižním hodnocení Zlatá pecka Philips za rok 2004, které organizuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Jednu z nejvýznamnějších cen jsme získali za svou kampaň Stačí říct, která byla spuštěna v únoru Díky svému úspû nému dlouhodobému rozvoji vévodí Oskar Ïebfiíãku nejv znamnûj ích spoleãností âeské republiky. V rámci přehledu Stovky nejvýznamnějších společností v České republice, který sestavuje sdružení Czech Top 100, triumfoval Oskar v nové kategorii nazvané Nejdynamičtější společnost. V této kategorii je pořadí firem stanoveno na základě porovnání nejdůležitějších ekonomických ukazatelů vykázaných za několik posledních let. V celostátní soutěži Rhodos pasovala veřejnost svým hlasováním Oskara již podruhé v řadě na českou společnost s nejlepší image. Výsledky vzešly z hlasování veřejnosti na internetových stránkách idnes.cz. Ocenění v roce

15 Marketing Barvy lásky Mario Mele, viceprezident marketingu My u Oskara máme rádi rozruch a s oblibou vyvoláváme senzaci. Jsme v razní, kuráïní a nûkdy i trochu ztfie tûní a provokativní. Pokud jste v poslední dobû nav tívili Prahu, moïná jste si v imli na ich nov ch prodejen. Vlastnû si jich nemûïete nev imnout. Do dálky záfií ãervenou barvou. Proã jsme si zvolili právû ãervenou? Je to pfieci barva, kterou si kaïd spojuje s vá ní. A ta se jako ãervená nit vine cel m Oskarem. Marketing Naše nové prodejny obracejí tradiční přístupy k prodeji a poskytování služeb vzhůru nohama. Za současnou podobou jsou měsíce podrobných průzkumů chování zákazníků a jejich interakce s personálem prodejen. Naše nové prodejny nejen že bourají veškeré zavedené maloobchodní postupy na poli telekomunikací, ale svou originalitou a vlivem na zákazníky se vymykají z tradičního schématu používaného i v ostatních sektorech. Jedna věc je jistá v České republice ještě nikdo nic takového dosud nezažil. V na ich prodejnách nenajdete nic, co by pfiipomínalo pult. Nepanují tu Ïádné hierarchie. Bariéra mezi prodavaãi a zákazníky byla zámûrnû zbourána. V našich prodejnách nenajdete nic, co by připomínalo pult. Nepanují tu žádné hierarchie. Bariéra mezi prodavači a zákazníky byla záměrně zbourána, aby bylo možné vytvořit přátelštější otevřené prostředí. Z hledání vhodného telefonu, tarifu nebo služby se oka- mžitě stává proces spolupráce, jakési okamžité partnerství, jehož účelem je postarat se o splnění potřeb zákazníka. V prodejnách máme telefony, které si mohou zákazníci na místě vyzkoušet a sami poznat, jak se s nimi zachází. Všude jsou po ruce integrované samoobslužné moduly, takže zákazníci mají přímý přístup k on-line službám a telefonickým službám pro klienty okamžitě po vstupu do prodejny. Nepříjemné čekání na chvíli, kdy budete obslouženi, u nás díky automatizovanému řízení pořadí nezažijete každý si vezme hned po vstupu lístek s pořadovým číslem a až do okamžiku, kdy na něj přijde řada, se může zabavit vyhledáváním informací na počítači. Celkově vyvolávají Oskarovy prodejny svěží dojem otevřenosti a příjemného prostředí, které zve k návštěvě. Čelní stěny jsou celé ze skla, které je v prodejnách kombinováno s perspexem, interiér doplňuje moderní osvětlení a jemné tkaniny. A nesmíme zapomenout na spoustu červených maličkostí. Překvapivě nové Oskarovy prodejny se zrodily z pevného přesvědčení, že každý okamžik, kdy jsou naši zaměstnanci v kontaktu s klientem, představuje příležitost pro prezentaci značky. Naše společnost prodává telefony prostřednictvím vlastní sítě prodejen, což znamená, že máme neustále kontrolu nad tím, jak bude tento zásadní okamžik setkávání zákazníků s naší firmou probíhat. Významná část zákazníků uzavírá smlouvu na využívání Oskarových služeb v našich prodejnách, a je tudíž důležité, aby první dojem z nich byl co nejlepší. Stephen Blanchette, který v roce 2004 vedl tým zaměřený na zkušenosti se značkou, přirovnává tuto situaci k první schůzce: Způsob, jakým člověk mluví, to, jak vypadá, jak je oblečen, jeho chování, tón hlasu a gesta, energie, jaká z něj vyzařuje, to všechno jsou klíčové faktory, které určují, zda se vztah bude dál vyvíjet. Nic nebylo ponecháno náhodě. Několik měsíců před otevřením šesti pilotních prodejen v říjnu 2004 byl postaven přesný prototyp obchodu v suterénu Oskarovy pražské centrály. Ochotní potenciální zákazníci i vlastní personál Oskara znalý věci, ti všichni fungovali jako pokusní králíci, kteří nám sdělovali své dojmy. Podle nich jsme potom dolaďovali ty nejmenší maličkosti. V znamná ãást zákazníkû uzavírá smlouvu na vyuïívání Oskarov ch sluïeb v na ich prodejnách, a je tudíï dûleïité, aby první dojem z nich byl co nejlep í. Marketing 28 29

16 Marketing Stephen Poulin, Retail Design Project Manager Když Stephen nastoupil k Oskarovi, chtěl pro něj navrhnout prodejnu, která by byla nejen inspirující pro zákazníky, ale zároveň i příjemným pracovním místem pro personál. Projektu dal celé srdce i duši a náhodě neponechal ani nejmenší detail. Byl tak pevně rozhodnut vytvořit to nejlepší oskarovské prostředí, že dokonce zkoumal možnosti upravení kvality vzduchu a provonění všech nových prodejen. Chce to skutečně opravdové zanícení, když někdo věnuje pozornost i takovým drobnostem. A co podkreslovalo přípravu celého tohoto úspěšného projektu? Láska k Oskarovi. PfiírÛstek do rodiny Ani ta nejpropracovanější koncepce maloobchodního prodeje na světě sama o sobě nic nezmůže, pokud není aplikována na správném místě. Umístění je zásadní. Ale jak měl Oskar rychle zajistit atraktivní místa pro nové úžasné prodejny a pokračovat v rozšiřování po celé České republice? Odpověď přišla jako blesk z čistého (nebo spíše z rudého?) nebe v podobě nápadu, který dostal Marek Sláčik, Director Acquisition & Channel Marketing, nad šálkem kávy v jedné klidné kavárně. Došlo mu, že společnost Phone House, nezávislý prodejce mobilních telefonů, který disponuje obchody na těch nejatraktivnějších místech po celé republice, by byla perfektní koupí. Díky této taktické transakci by Oskar mohl převzít všechny stávající prodejny společnosti Phone House a nemusel by se starat o postupné získávání jednotlivých prostorů, které by bylo příliš komplikované a časově náročné. přichystáno na předvánoční sháňku po mobilních telefonech. Ze společnosti Phone House přešli do Oskara i někteří její zaměstnanci. Do lo mu, Ïe spoleãnost Phone House, nezávisl prodejce mobilních telefonû, kter disponuje obchody na tûch nejatraktivnûj- ích místech po celé republice, by byla perfektní akvizicí. Odkoupené prodejny jsou skvěle situovány ve velkých městech a v nově otevřených nákupních střediscích, což je velmi výhodné z pohledu dopravní dostupnosti. A čas jistě potvrdí jejich neocenitelný přínos k dalšímu rozšiřování Oskarova vzrušujícího světa. Marketing Téměř okamžitě se rozběhla jednání o koupi celé společnosti Phone House, včetně kanceláři, zásob a ostatního dlouhodobého majetku, a velmi brzy byl dohodnut přímý odkup společnosti, který byl realizován v listopadu 2004, právě včas na to, aby bylo vše Marketing 30 31

17 Marketing Sv m zákazníkûm dáváme to nejlep í Marketing Když Oskar před pěti lety zahajoval svou činnost, naše ceny odrážely tehdejší marketingovou strategii firmy pro každého všechno. Naše ceny byly ve srovnání s našimi konkurenty výrazně nižší. Už tehdy jsme se při strukturování tarifů snažili o maximální jednoduchost a co nejvyšší poskytovanou hodnotu žádné smlouvy, žádné aktivační poplatky... Nevyužité volné minuty byly převáděny do následujícího měsíce. V roce 2002 jsme představili Tarify nové generace pro firemní i nefiremní klienty, které dodaly našim zásadám inovace, hodnoty a jednoduchosti nový rozměr. Zvláštní tarify pro podnikatele byly něčím v České republice zcela novým místo pevně stanoveného počtu volných minut jsme přišli s pohyblivými cenami. Znamená to, že čím více zákazníci používají své telefony, tím méně je ve výsledku jejich hovory stojí. Tuto strategii jsme ještě více propracovali v roce 2004, kdy jsme zavedli nové tarifní programy Naplno. Novým prvkem byly pevné sazby, tedy stejné ceny za telefonování do všech sítí. Zákazníci si mohli vybrat ten správný tarif ve třech jednoduchých krocích tomuto komunikačnímu přístupu říkáme Současně s těmito tarify jsme zavedli novou koncepci rodinných programů. To umožnilo zákazníkům spojit až čtyři tarify do jedné rodiny, a zajistit si tak výhodnější ceny pro volání mezi členy jedné skutečné rodiny. V ude, kde je to moïné, se sna- Ïíme o uplatàování nov ch postupû. Dobr m pfiíkladem mohou b t na e neomezené hlasové a SMS víkendy a nové programy pro zákazníky s tarify. Všude, kde je to možné, se snažíme o uplatňování nových postupů, říká Mario Mele. Zavádíme koncepce, které jsou v našem odvětví zcela nové, nebo přinejmenším dosud nepoužívané v České republice. Dobrým příkladem mohou být naše neomezené hlasové a SMS víkendy a nové programy pro zákazníky s tarify představenými v srpnu 2004, v rámci kterých nabízíme pevné sazby za volání do všech sítí. Naší hlavní snahou při stanovování cen je udržet celý proces maximálně průhledný a srozumitelný. Nemáme proto např. sazby za volání ve špičce a mimo špičku ani sazby pro volání v rámci sítě a do jiných sítí (u našich hlavních tarifních plánů). Stejná sazba je účtována rovněž za posílání textových zpráv. Všechny ceny se drží standardní pevné sazby v závislosti na tarifu, který jste si zvolili. S tím, jak se bude trh stále více zaplňovat, budeme svou cenovou strategii postupně upravovat a budeme používat další produkty a nová řešení pro poskytování služeb. Důvěryhodnost účtování cen za mobilní služby se buduje a udržuje velmi obtížně. My jsme si ji vybudovali. Znamená to, že zákazníci si mohou být při zavádění novinek jisti, že tyto novinky pro ně budou přínosem. Díky novým tarifům a pokračujícímu zaměření se na tarifní zákazníky jsme schopni zvyšovat svůj průměrný příjem na zákazníka. A to i přes skutečnost, že celkově tato hodnota na trhu klesá. I když máme jedny z nejnižších cen v ČR náš výnos z průměrného zákazníka je už po dva roky nejvyšší. A to už si žádá nějaké úsilí. Jakub t br, OskarÛv zákazník Na jménu Oskar je něco zvláštního. Částečně mě právě toto jméno přimělo k tomu, abych se právě Oskarovi krátce po jeho vstupu na trh upsal. Pak jsem ale se svou přítelkyní koupil dům ve Šluknovském výběžku. Signál tam nebyl nejlepší, a protože jsem potřeboval připojení k internetu, změnil jsem operátora. Brzy se však signál zlepšil, a tak jsem se k Oskarovi vrátil. S přítelkyní chováme psy a toho největšího jsme pojmenovali Oskar prostě proto, že se nám to jméno moc líbí. Marketing 32 33

18 Technologie Fred Hrenchuk: viceprezident technologií Fred si nedávno koupil motorku dvanáctistovku. Dlouhých pět měsíců však jeho radost a chlouba stála kvůli mrazivému počasí v garáži. Jednoho jarního sobotního rána konečně vysvitlo slunce den jako stvořený pro poznávání krajiny a svačinku v nějaké roztomilé vesničce. A tak natěšený Fred vyrazil na cestu. Jaké však bylo jeho překvapení, když sundal helmu a zjistil, že se řízen autopilotem dovezl do práce. Zkrátka, všechny cesty vedou do Oskara. Silnûj í a silnûj í Fred Hrenchuk: viceprezident technologií V novém vztahu se mûïe pfiihodit cokoli. Proto je tak vzru ující. Chcete-li v ak, aby se vyvíjel a sílil, musíte na nûm pracovat. UdrÏet silnou mobilní síè stojí ãas a také spoustu energie Oskar v âeské republice stále pracuje na zlep ování pokrytí a v konnosti sítû. Technologie Díky našemu odhodlání rozvíjet Oskarovy služby jsme získali řadu prvenství. Například v roce 2000 se nám podařilo pokrýt rekordních 98 % domácí populace za pouhých devět měsíců. Jednalo se o mimořádně ambiciózní rozjezd, který jsme museli připravit a zrealizovat co nejrychleji a co nejprofesionálněji. Naštěstí jsme již předtím zvládli všechny klíčové přípravné práce, a to ve spolupráci s dvěma obry telekomunikačního světa společnostmi Ericsson a Siemens. O rok později jsme zajistili pokrytí všech pražských stanic metra a stali jsme se prvním mobilním operátorem ve střední a východní Evropě, který svým zákazníkům začal poskytovat úplnou personalizaci WAP služeb. Rovněž jsme představili novou revoluční službu, díky níž mohou zákazníci využívat telefon k placení za zboží a služby. Fungujeme již pět let. Síť jsme už vybudovali a naše priority jsou nyní někde jinde. V současné době se spíše snažíme vyplnit drobné mezery v pokrytí a zajistit lepší fungování sítě v některých problematických oblastech. Signál mohou rušit nejen vysoké budovy, stožáry a kopce, ale také hluboká údolí, tunely a lesní porost. Chceme, aby s našimi službami měli všichni zákazníci tu nejlepší zkušenost. Proto tyto výkyvy v pokrytí signálem nebereme na lehkou váhu. Abychom dosáhli standardů, jež jsme si vytyčili, v průměru každých 48 hodin uvedeme do provozu jeden nový vysílač. Od roku 2001 jsme téměř zdvojnásobili počet základnových stanic. V dnešní době je naším signálem pokryto více než 99 % českých dálnic a silnic první třídy. Náš monitorovací tým urazí ročně až km, aby zabezpečil perfektní fungování sítě i v budoucnu. V oblastech jako jsou Šumava a Český les, které oplývají přírodními krásami, pečlivě zvažujeme, kam nový vysílač umístit. Ve městech se zase snažíme stožáry zamaskovat, aby vypadaly například jako komíny (viz fotografie na protější straně). Spolupracujeme s ekologickými skupinami, abychom našli vhodné místo a okolní krajinu narušili co nejméně. A je-li to možné, využíváme tato místa společně s konkurenčními sítěmi. Technologie 34 35

19 Technologie Dbáme na to, aby na e síè zachytila kaïdého Jestli jste pfiipraveni vy, tak my také Technologie Český mobilní trh je dnes téměř beze zbytku nasycený. Takže většinu našich nových zákazníků tvoří lidé, kteří dříve využívali služby konkurenčních sítí. Mají tedy možnost přímého srovnání. Proto jim musíme být schopni nabídnout minimálně stejnou kvalitu, na jakou byli zvyklí. Jinak je u Oskara moc dlouho neudržíme. Je velmi důležité, abychom vždy pohotově zjistili nedostatky v pokrytí a co nejrychleji je odstranili. Středem naší pozornosti, stejně jako v minulosti, zůstává zákazník. Uděláme vše proto, abychom mu poskytli takové služby, jaké si zaslouží. Naší hlavní strategií je zaměřit se na oblasti s vyšší koncentrací zákazníků či potenciálních zákazníků. Zapomínat však nebudeme ani na menší lokality. Více než polovina základnových stanic, které jsme vybudovali od roku 2002, se nachází v odlehlých regionech s méně než obyvateli. Ukazuje se, že naše taktika se vyplácí. Podle International Voice Quality Index má naše síť prvotřídní kvalitu jak v Čechách, tak na Moravě. Zároveň musíme myslet na finanční nákladnost těchto zlepšení. V roce 2004 jsme výrazně zpřísnili náš kapitálový management. Podařilo se nám mnohem lépe definovat přesný vztah mezi výdaji a pokrytím. Také naše marketingové oddělení se zabývá důležitou otázkou, jak změnit pohled veřejnosti na kvalitu sítě. Vzhledem k tomu, že jsme nejmladším a nejmenším operátorem v zemi a naše služby poskytujeme za nižší ceny, panuje mezi lidmi mylná představa o rozsahu a spolehlivosti naší sítě. V rámci kampaně Jsme posedlí pokrytím (viz str ) se nám podařilo nezapomenutelným a vtipným způsobem tuto záležitost vysvětlit a ukázat, jak moc nám na kvalitě pokrytí záleží. Z kulturního hlediska Oskar dozrál a stal se jednou z nejznámějších značek v České republice. Musíme však mít na paměti, že náš úspěch je výsledkem poskytování kvalitních mobilních telekomunikačních služeb zákazníkům. V současné době spojujeme napoprvé 99,64 % hovorů. A to vůbec není špatné. Nedávno jsme získali licenci k poskytování mobilních datových služeb třetí generace v České republice. S tím souvisí vývoj zcela nové technologie, která umožní poskytování nejrůznějších služeb od videotelefonování a stahování hudby až po telefonické bankovní služby a bezdrátové hry pro více hráčů. Právě probíhá interní testování těchto produktů a služeb. Naší dlouhodobou strategií je stát se vlivným a zároveň osobitým hráčem na trhu datových služeb třetí generace. Jednou věcí jsme si však jistí už teď musíme najít správnou rovnováhu mezi službami a cenami. Místní trh je pokrokový a zejména mladší generace se rychle adaptuje na nové technologie. Bude-li cena přiměřená, jsme přesvědčeni, že rozjezd 3G bude rychlý. Rovněž budeme muset přizpůsobit nabídku a obsah naší značce. Proto už teď přemýšlíme o zajímavých a nevšedních možnostech. V Oskarovi nevěříme na technologii pro technologii, říká Fred Hrenchuk. Vždy nám jde spíš o to, abychom nabízeli to nejlepší. Nemusíme být první. Technologie by nám měla usnadňovat a zpříjemňovat život. VÏdy nám jde spí o to, abychom nabízeli to nejlep í. Nemusíme b t první. Technologie by nám mûla usnadàovat a zpfiíjemàovat Ïivot. Technologie 36 37

20 V roce 2005 Oskar slaví své páté narozeniny. Ohlédnûme se zpût a pfiipomeàme si nûkteré dûleïité okamïiky, kter m vdûãíme za to, ãím jsme dnes. Milníky Milníky 38 39

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY DRUHÁ STRATEGIE: KONVERZE V minulém videu jsem vám ukázal postup, díky kterému se velmi jednoduše dají zdvojnásobit zisky na každého zákazníka. Pokud jste toto video ještě neviděli, doporučuji se na něj

Více

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave

Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Případové studie Případová studie Bob a Dave: Kampaň Budějovického Budvaru Bob a Dave Daniel Mlynář, Sales and Marketing Director; Jakub Holý, Senior Architect WDF Web Design Factory Základní idea konceptu

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

video komunikačními produkty Talk Fusion

video komunikačními produkty Talk Fusion Marketing na internetu se někdy může jevit jako nemožný úkol. E-mailový marketing je ale poměrně jednoduchá a neuvěřitelně účinná cesta; podle ředitele Direct Marketing Association má každý dolar, vynaložený

Více

Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto

Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto 2014 Ombudsman společností GE Money Bank a GE Money Auto Vážení klienti, akcionáři, obchodní partneři a kolegové, víme, že podmínkou

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina 3 2011 prosinec 2011 Vážení obchodní přátelé Přesto že čas je něco, s čím jsme tak těsně spjatí, zdá se jakoby běžel stále rychleji a předvánoční období je tu po roce zpět v plném proudu. Dovolte mi tedy,

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Petr Bucher, ComGate, 2011 ComGate, a.s. Strana 1 Osnova Kdo jsme / představení ComGate Co nás trápí v oblasti prodeje po telefonu Jak pomůže

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Jsme moderní technologická a konzultační společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní softwarová řešení.

Jsme moderní technologická a konzultační společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní softwarová řešení. firemní profil 2015 MY minuty, megabity, Metriky. Miliony detailních dat pomáhají našim zákazníkům k lepším výsledkům. Ale základ tvoříme My. Naše mozky a naše myšlenky, které nás posouvají ještě dál.

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Konference, Listopad 2013 Michal Štádler

Konference, Listopad 2013 Michal Štádler Konference, Listopad 2013 Michal Štádler S loajálním zákazníkem na věčné časy a nikdy jinak! V dnešní době už má kartičku v peněžence snad každý z nás. Trošku se však podivují nad tím, proč ji tam má,

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

PRESS KIT. LAN servis s.r.o.

PRESS KIT. LAN servis s.r.o. PRESS KIT LAN servis s.r.o. 1 O společnosti LAN servis s.r.o. Společnost LAN servis s.r.o. vstoupila na trh před více jak 20 lety a stala se tak jedním z nejdéle působících telekomunikačních operátorů

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Blog Zpodpalubí Firma: KPMG Česká republika, s.r.o. Kategorie: 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců) Hana Velíšková,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Voice portál. Pavel Cenek OptimSys, s.r.o.

Voice portál. Pavel Cenek OptimSys, s.r.o. Voice portál Pavel Cenek OptimSys, s.r.o. Vývoj software pro telekomunikace automatizace telefonní/hlasové komunikace integrace telefonie do firemních procesů (computer telephony integration, CTI) technologie

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence

Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Síla osobní spolupráce Cisco TelePresence Cisco TelePresence Síla osobního prožitku Věříme, že když lidé spolupracují, mohou dosáhnout výjimečných věcí. Ve společnosti Cisco vytváříme prostředí a prožitky,

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec O Vodafone Vodafone v ČR se od roku 2007 začal intenzivně orientovat na trh firemních zákazníků 2015 The

Více

Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě. WebTop100 26. března 2009

Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě. WebTop100 26. března 2009 Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě Eva Štípková Manager, Interactive Marketing Miroslav Čepický Tiskový mluvčí Vodafone ČR WebTop100 26. března 2009 1 Obsah: Provázanost interaktivního

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

DOBRÝ DEN. Patříte ještě mezi lidi co si myslí že platit peníze za komunikaci se svou rodinou, blízkými, zákazníky Vaší firmě je normální?

DOBRÝ DEN. Patříte ještě mezi lidi co si myslí že platit peníze za komunikaci se svou rodinou, blízkými, zákazníky Vaší firmě je normální? DOBRÝ DEN Patříte ještě mezi lidi co si myslí že platit peníze za komunikaci se svou rodinou, blízkými, zákazníky Vaší firmě je normální? Myslíte se že platit za hovory je normální? Věřte že není... ZÁKLADNÍ

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy

Rozvoj podnikatelských dovedností žáků CZ.1.07/1.1.26/03.0011. Výroční zpráva 2014. MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy Výroční zpráva 2014 MINIKERAMIKA s.r.o. Autor: Kateřina Gärtnerová Ředitel firmy OBSAH Základní informace o sdružení... 3 Vize, poslání a cíle sdružení... 4 Vyhodnocení finančního plánu... 4 Vyhodnocení

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

Podzimní nabídka pro firemní zákazníky

Podzimní nabídka pro firemní zákazníky Podzimní nabídka pro firemní zákazníky Jan Prokeš Ředitel Marketing Business Jiří Hájek Tiskový mluvčí Corporate Communication Praha, 30. 9. 2003 Program tiskové konference Řada výhod, lepší péče Shrnutí

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více