Obsah. Toto slovo byste na úvodní stránce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Toto slovo byste na úvodní stránce"

Transkript

1

2 Toto slovo byste na úvodní stránce Obsah Úvodní povídání o Oskarovi 05 Dopis akcionářům od Ala Tolstoye, Oskarova prezidenta a předsedy představenstva 07 Důležité finanční údaje 08 Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky 1 1 Oskarovo vedení 14 Plány do budoucna 18 Značka a komunikace 20 Ocenění v roce Marketing 28 Technologie 34 Milníky 38 Prodej a péče o zákazníky 40 Co říkají naši zákazníci 44 Strategie a plánování 46 Lidské zdroje a rozvoj 48 Rádi se vzděláváme 52 Právní a regulační záležitosti 54 Finance Oskarovy prodejny 88 Tiráž 91 jistû neãekali. My jsme ho ale pouïili, protoïe jsme skálopevnû pfiesvûdãeni o tom, Ïe za v emi fakty a ãísly, strategiemi i prognózami se skr vá to nejvût í aktivum, které máme a to je na e láska k tomu, co dûláme. Karla D. Stephens, generální fieditelka Oskara

3 Úvodní povídání o Oskarovi Nad ení na e nejvût í pfiednost Vá nivost se obvykle pfiisuzuje JihoevropanÛm: ItalÛm, panûlûm a FrancouzÛm. MoÏná, Ïe jejich horkokrevnost, náruïivost, nad ení a impulzivnost má na svûdomí nûkterá z ingrediencí obsaïen ch v olivovém oleji. Rádi bychom tuto tradiãní pfiedstavu o nad ení nabourali. My v âeské republice jsme totiï pfiesvûdãeni o tom, Ïe se sv m zápalem pro vûc se vyrovnáme komukoli jinému. A zvlá - tû v Oskarovi je patrné, Ïe v echno dûláme s nad ením. Oskar byl v pořadí třetím mobilním operátorem v České republice. Vždycky jsme byli vnímáni jako někdo nový a jiný a rádi se podle toho i chováme. Od prvního dne jsme byli rozhodnuti dělat věci po svém, najít si svou vlastní cestu. K cíli, který jsme si vytyčili, nás spolehlivě vedou tři nadšení. Být zajedno: Jsme na jedné lodi. Naše síla plyne ze vzájemné sounáležitosti. To, že jsme každý jiný, není vůbec na překážku pokud dovedeme dát hlavy dohromady, dojdeme mnohem dál. Nejlíp se postaráte sami o sebe, když se budete starat jeden o druhého. Inspirovat ZKUŠENOST: Spousta báječných věcí je na dosah. Oskar nabízí Oskarákům možnost rozšířit si obzory a dostat se tam, kde ještě nikdy nebyli. Zbavit se vnitřního strachu, odhodit zábrany a poznat nepoznané. Úvodní povídání o Oskarovi Petr Hampejs, Sales Coach Petr se stará o své prarodiče, kteří ho jako dítě vychovávali. Žijí v severních Čechách, kousek od hranice s Německem, a Petr proto každý den dojíždí za prací 100 km do Prahy. Tomu se říká pravá láska a pracovní nasazení. ČELIT zvyklostem: Nikde není řečeno, že existuje jen jediný správný způsob, jak dělat to či ono. My u Oskara máme rádi lidi, kteří se ptají proč?, dovedou rozčeřit stojaté vody a jít za svou vizí. Odvaha být jiný je prvním krokem k tomu, aby člověk vytvořil něco mimořádného. Konformismus je nudný. Úvodní povídání o Oskarovi 04 05

4 Dopis akcionářům Od srdce k srdci Dopis akcionáfiûm od Ala Tolstoye, pfiedsedy pfiedstavenstva Oskara/Connexu a prezidenta a v konného fieditele spoleãnosti TIW. Ve správnû fungujícím podniku potfiebujete v echny tyto vlastnosti. Je ov em jedna vûc, která odli uje dobré od skvûlého. Tou vûcí je láska. Láska je mocná a pozitivní síla a nám v Oskarovi rozhodnû nechybí. Tento citát dokonale vyjadfiuje v e podstatné. Bez lásky není nic. Nemám v ak na mysli jen srdíãka a kvûtiny. Myslím lásku k práci, která nás Ïiví, plnûní si svého snu, pocit hrdosti na to, co jsme dokázali. Láska má nekoneãnû mnoho podob a do znaãné míry vymezuje to, co u Oskara dûláme. Působíme v oblasti sbližování lidí. Umožňujeme lidem, aby spolu byli i ve chvíli, kdy jsou od sebe tisíce kilometrů vzdáleni. Snažíme se, aby jejich život byl příjemnější. Když se nad tím tak zamyslíte, není to vůbec špatné, pracovat v takovém oboru. A my jsme v tomto podnikání dobří. Má slova potvrzují i fakta, která uvádíme níže a která hovoří sama za sebe. Oskar byl serverem MobilMania.cz vyhlášen již druhý rok po sobě nejlepším mobilním operátorem v České republice, což je projev obrovské důvěry ze strany veřejnosti. Zdá se, že jsme pronikli do českých srdcí. Naše marketingové kampaně se staly oblíbenými událostmi, o kterých si lidé povídají, které vyvolávají rozruch a nadšení a které díky úžasné tvořivosti a virtuozitě odpovídají duchu doby. Musíme se postarat o to, aby toto nadšení pro Oskara nepolevovalo. Český trh mobilních služeb jako celek pokračoval v roce 2004 v růstu. Míra penetrace SIM karet dosáhla 105 %, zejména díky tomu, že značný počet lidí má dvě či více SIM karet. Přesto v sobě trh skrývá potenciál k dalšímu růstu mobilní telefon používá pouze % osob ve věku nad 15 let. Navíc jsme přesvědčeni, že Oskar je atraktivním řešením pro zákazníky, kteří odcházejí od konkurence. Zaměření na zákazníky přinášející vyšší příjmy se vyplatilo. Oskar získal v roce 2004 celkem tarifních zákazníků, kteří tvořili 77 % celkového čistého nárůstu společnosti za rok. Díky tomu jsme mohli již druhým rokem v řadě dosáhnout nevyššího průměrného příjmu na zákazníka na českém trhu. Téměř polovinu našich klientů tvoří zákazníci s tarify. Jsou obyčejně své síti věrnější, uskuteční více hovorů a používají více služeb s přidanou hodnotou, jako jsou SMS, MMS a informační služby. Takové využívání mobilů se samozřejmě pozitivně odráží na našich příjmech. Tržby za služby vzrostly o 23,7 % a dosáhly 13,4 miliardy Kč, což znamená 20,1 % z celkových příjmů na českém mobilním trhu. V roce 2005 budeme mít spoustu práce. V tomto roce musíme rozběhnout poskytování vysokorychlostních datových služeb a zavedení systému 3G si vyžádá pečlivou a rozsáhlou přípravu. Máme před sebou náročné úkoly, ale jejich splnění je nutné k tomu, abychom přilákali ještě více důležitých klientů. Jako obvykle k tomu budeme potřebovat hodně energie a veškeré své síly. Buďte připraveni. Čeká na vás moře lásky. Do konce roku 2004 jsme zvýšili počet zákazníků na 1,8 milionu, a díky tomu opět stoupl i náš tržní podíl. Podle počtu SIM karet má naše společnost přibližně 17% podíl na českém mobilním trhu a od konce roku 2003 došlo k výraznému zvýšení počtu zákazníků o celých 18 %. Al Tolstoy, březen 2005 TIW je přední společností poskytující ve střední a východní Evropě bezdrátové hlasové a datové služby téměř 6,7 milionu zákazníků. Dopis akcionářům 07

5 Důležité finanční údaje Důležité finanční údaje 08

6 Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky Opojení láskou Dopis Karly D. Stephens, generální fieditelky Oskara Slovo láska pouïívám ãasto. âasto nevûdomky. Není na tom nic patného láska je pfiece pozitivní cit, kter naznaãuje souhlas a konstruktivní pfiístup. A s Oskarem je spojena spousta lásky. Mám ráda lidi, ktefií zde pracují, líbí se mi jejich postoje a jsem nad ená z energie, kterou v sobû mají. Líbí se mi, Ïe ne pro nû není odpovûì. Obdivuji jejich originalitu a pfiirozen talent. Myslím, že z mých slov je jasné, jak ohromně pyšná jsem na to, čeho jsme v Oskarovi dosáhli. Naše práce mě naprosto pohlcuje a jsem unesena způsobem, jakým k podnikání přistupujeme. Chci naší branží pořádně zatřást a způsobit v ní rozruch mnohem větší, než jaký jsme zatím způsobili. Rok 2004 byl pro společnost mimořádným rokem. Ani slovo smršť dobře nevyjadřuje, co všechno se v loňském roce událo. Úspěchy, kterých jsme dosáhli v tak krátkém čase, jsou svědectvím šikovnosti a oddanosti mých nejbližších spolupracovníků nemluvě o úžasné píli a obrovském nasazení všech zaměstnanců Oskara. Nejpovedenějším počinem v roce 2004 bylo zajištění zdrojů k refinancování firmy v hodnotě 575 milionů eur. Dali jsme vale dluhům, získali mnohem větší finanční flexibilitu a doplnili zásoby, abychom se mohli vydat na další spanilou jízdu. Tento krok nám umožní pokračovat v rozvoji společnosti a v upevňování výsledků naší skvělé práce. Ze zmíněné operace je také patrné, jak silnou jsme společností a jak velkou důvěru jsme dovedli vzbudit v kapitálovém trhu ve spojitosti s tím, co můžeme nabídnout. V únoru 2005 jsme byli třetí společností v ČR, které se podařilo získat licenci na provozování sítě UMTS. Díky tomu budeme moci začít našim klientům nabízet úplně nový druh datových služeb třetí generace, neboť možnosti mobilní telefonie se neustále rozšiřují. Náš přístup k poskytování služeb 3G bude typicky oskarovský osvěžující a jiný. Už teď to u nás hučí novými skvělými nápady jako v úle. Rok 2004 byl pro spoleãnost mimofiádn m rokem. Ani slovo smr È dobfie nevyjadfiuje, co v echno se v loàském roce událo. Dalším významným krokem roku 2004 bylo otevření našich nových a nádherných, koncepčně řešených obchodů. Jsou naprosto nepřehlédnutelné a odlišují Oskara nejen od jeho konkurentů, ale také od celého maloobchodního prostředí v této zemi. Je z nich naprosto jasné, že Oskar není zdaleka jen telekomunikační značkou, ale vlastně novým dynamickým životním stylem. pokračování >> Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky 11

7 Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky Alice Goliá ová, BTL specialist Alice nejenže Oskarem žije, ona se dokonce po oskarovsku čas od času obléká. Má slabost pro sportovní boty zvláště v červené barvě a je velice pyšná na svůj nový pár jasně červených bot Nike. Je to zdánlivě jen maličkost, která však vypovídá o téměř podvědomé lásce k firemním barvám. Je to neuvěřitelné, jak často se setkáte s červenou barvou na oblečení lidí v Oskarovi, od triček a ponožek po šátky a rukavice. Nemáme informace, jestli někdo z nich nosí červené spodní prádlo. Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky Velice mě překvapilo a potěšilo, že jsme během celé té náročné práce ani na okamžik nezaváhali a nepolevili. Přitom by k tomu stačilo jen málo. Ale jak jste si mohli přečíst v Alově dopise, podařilo se nám přitáhnout nové zákazníky a vykázat příjmy. To vypovídá hodně o naší píli, odhodlanosti a organizovanosti. Velice mû pfiekvapilo a potû ilo, Ïe jsme bûhem celé té nároãné práce ani na okamïik nezaváhali a nepolevili. Z čísel ani z přehledu úspěchů však nemůžete poznat, jak báječné prostředí jsme si ve společnosti vybudovali. Abych pravdu řekla, na to jsem pyšná ze všeho nejvíc. Jsou to právě lidé v Oskarovi, kteří z něj dělají výjimečnou organizaci jsou zapálení pro věc, nápadití, dovedou se poprat s obtížemi a vyrovnávat se se změnami. Spíše než to půjde od nich uslyšíte to půjde lépe!. Jsem přesvědčená, že díky tomuto postoji se bude společnost moci dostat ještě dál a výš. Na závěr ještě pár pozdravů na rozloučenou a na uvítanou. Viceprezident prodeje a péče o zákazníky Jeff Williams, v roce 2004 ze společnosti odešel a my bychom mu rádi poděkovali za to, jak výrazně přispěl k úspěšnému rozvoji Oskara. Přesuňme se ale z minulosti do současnosti dovolte mi přivítat tři nové talentované členy Oskarova vedení: Ann Hofvander, která nastoupila na místo viceprezidentky prodeje a péče o zákazníky, Andrease Laukenmanna, který vykonává funkci viceprezidenta strategie a plánování, a André Jéroma, který se stal viceprezidentem právních a regulačních záležitostí. Věřím, že naši noví kolegové přispějí svým dílem k dalšímu úspěšnému rozvoji Oskara. Jak vidíte, stihli jsme toho v uplynulých 12 měsících opravdu hodně. Ale z výsledků naší tvrdé práce budeme moci těžit v příštích 12 měsících i v obdobích následujících. Nenapadá mě lepší způsob, jak dopis ukončit, než S láskou, Karla Dopis Karly D. Stephens, Oskarovy generální ředitelky 12 13

8 Oskarovo vedení Pfiedstavujeme vám t m Oskarova vedení. Devût zcela odli n ch osobností. Devût rozdíln ch oblastí specializace. A jedna vûc, kterou mají spoleãnou v ech devût miluje svou práci v Oskarovû pfiední linii. Viceprezidentka lidských zdrojů a rozvoje Oskarovo vedení Generální ředitelka Oskara Karla, bojovnice z první linie, byla u rozjezdu ne jednoho, ale už tří mobilních operátorů, každého v jiném koutě světa. Na začátku devadesátých let 20. století zastávala různé vedoucí funkce v čínské společnosti Unicom, včetně funkce ředitelky obchodu a marketingu. V období let 1996 až 1999 byla viceprezidentkou obchodu, marketingu a nových projektů společnosti MobiFon, která provozuje síť Connex v Rumunsku. Karla je vášnivá a vynalézavá žena, která se ráda pere s problémy a práci řadí mezi své koníčky. S oblibou tráví čas se svým manželem, synem a dvěma psy na chatě u jednoho z kanadských jezer. Má ráda: Red Hot Chili Peppers, kick-box, ãokoládu a stylové br le. Viceprezidentka financí a provozní podpory Muriel pracuje v Oskarovi od ledna Předtím zastávala různé vedoucí funkce v oblasti finančního plánování a řízení analýz v předních telekomunikačních společnostech, včetně BCT, TELUS Communications Inc a AGT Limited v Kanadě. Volný čas tráví Muriel ráda v přírodě, lyžuje, hraje golf a jezdí na horském kole. S oblibou cestuje po světě, miluje hudbu a s nadšením čelí novým věcem a výzvám. Má ráda: jazz, čerstvý vzduch, strmé kopce. Francinne pracuje v Oskarovi od samého začátku. Od té doby působila na různých pozicích. V roce 2000 založila v Oskarovi oddělení péče o zákazníky a přímých dodávek. Poté přestoupila do týmu řízení vztahů se zákazníky, kde se ujala funkce ředitelky. V listopadu 2002 se přesunula do personálního oddělení na místo ředitelky organizačního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Stihla toho už hodně. Ve vzácných chvílích volna si Francinne s potěšením zasoutěží v golfu. Má ráda: smysl pro humor, psy s osobností, černobílé fotografie, bramborové lupínky se solí a octem. Viceprezident technologií Fred nastoupil k Oskarovi v říjnu 1999, kdy se firma účastnila výběrového řízení. V jeho osobě získala společnost odborníka s dvanáctiletými zkušenostmi v odvětví bezdrátových telekomunikací, jenž měl za sebou mj. spolupráci na úspěšném rozjezdu rumunského GSM operátora Connex. Před tím Fred působil osm let v kanadské společnosti Rogers AT&T. Má rád: porážení Maria v cílové rovince, svůj nový motocykl Honda, víno Brunello. Fred je pořád v pohybu. Když zrovna nepilotuje malý letoun, prohání se na své motorce nebo běhá půlmaratony. Oskarovo vedení 14 15

9 Oskarovo vedení Svůj volný čas tráví Ann nejraději v přírodě, často se svou velkou láskou koněm Bellou. Má ráda: výzvy, jízdu tryskem, horké letní dny, jazzovou hudbu, pohled do kraje z vrcholků hor. Viceprezidentka prodeje a péče o zákazníky Oskarovo vedení Viceprezident marketingu Mario začal v Oskarovi pracovat na konci roku Předtím než se přestěhoval do České republiky, zastával řadu vedoucích funkcí ve společnostech TELUS Mobility a TELUS Corporation v západní Kanadě, kde získal bohaté zkušenosti v oblastech finančního, strategického a marketingového plánování. Ve chvílích volna Mario rád běhá, sleduje dobré filmy, pochutnává si na maminčiných těstovinách a na espressu a jak jinak rád hraje lední hokej. Má rád: porážení Freda v cílové rovince, jistý úsměv, odhodlání a hokejový tým Edmonton Oilers. Viceprezident značky a komunikace Igor se stal členem našeho týmu v červenci 2000, kdy nastoupil do funkce šéfa firemní komunikace a tiskového mluvčího. V dubnu 2003 byl jmenován ředitelem reklamy a firemní komunikace. Před svým příchodem do Oskara zastával Igor obdobné funkce ve společnosti Aliatel a v České televizi. Od roku 1993 do roku 1996 pracoval pro Český olympijský výbor a pro Český paralympijský výbor jako vedoucí marketingu a PR. Předtím žil a pracoval v Japonsku. Igor je v současné době členem odborné poroty české sekce Superbrands Council. Ve volném čase se co nejvíce snaží věnovat cestování, tenisu, lyžování, squashi, golfu, divadlu a hudbě. Má rád: džíny, sushi, dobré vtipy, měkkou postel, servírování es, sjíždění kopců s větrem o závod. Ann nastoupila k Oskarovi v říjnu Má bohaté zkušenosti z odvětví telekomunikací a finančnictví, které nastřádala během svého pracovního působení v Severní Americe. Na začátku bylo jejím úkolem založit tým pro řízení vztahů se zákazníky. Poté působila jako ředitelka interního prodeje a zákaznických služeb. Od listopadu 2004 vykonává funkci viceprezidentky prodeje a péče o zákazníky. Vysoký šarmantní blonďák, který se po očku pořád dívá do budoucna, ale oběma nohama stojí pevně na zemi. Ve svém volném čase Andreas velice rád jezdí na snowboardu a na horském kole. Miluje hudbu a říká se, že mu jde výtečně karaoke. Má rád: cestování, překračování hranic, nošení košile bez kravaty. Viceprezident strategie a plánování Andreas byl spoluzakladatelem mnichovské pobočky společnosti DiamondCluster a působil jako poradce při realizaci řady významných telekomunikačních projektů po celé Evropě. Tak se také seznámil s Oskarem. Netradiční způsob podnikání společnosti Andreasovi maximálně vyhovoval, a proto se rozhodl stát se zaměstnancem Oskara na plný úvazek. V září 2004 se stal viceprezidentem strategie a plánování. Viceprezident právních a regulačních záležitostí André začal v Oskarovi pracovat v roce 2002 jako právní poradce odpovědný za právní a regulační záležitosti. Svou kariéru odstartoval jako komerční právník, ale brzy se přesunul do dynamického světa telekomunikací. Před nástupem k Oskarovi zastával André vedoucí funkce v několika významných kanadských telekomunikačních společnostech, např. Stentor, BC Tel a Telus Corp. V lednu 2005 byl jmenován viceprezidentem právních a regulačních záležitostí. Kromě toho odpovídá za Oskarovo oddělení nákupu. Ve volném čase se André snaží zlepšit v golfu, ale mnohem lépe mu jde vychutnávání vín a cestování. Má rád: golf, výtečná toskánská vína, vítězství koneckonců, je to právník. Oskarovo vedení 16 17

10 V ichni u Oskara milujeme úspûch, a kdyï se tak díváme na rok 2005 a roky následující, budeme ho chtít stále víc. Jak ho dosáhnout? Tím, Ïe budeme pokraãovat v tom, co se nám dosud dafiilo, a Ïe se budeme snaïit dûlat to je tû lépe. Plány do budoucna Plány do budoucna 18 19

11 Značka a komunikace eã lásky Igor Pfierovsk viceprezident znaãky a komunikace Podle nûkter ch lidí je budování znaãky a marketing jemnou formou svádûní. My u Oskara si to ale nemyslíme. My tyto ãinnosti chápeme spí e jako snahu ukázat lidem, kdo skuteãnû jsme. Snahu ukázat svou otevfienost, popsat svûj postoj a odkr t své rebelství. Ukázat, v ãem jsme jiní, a jak mûïeme lidem pomoci vyjádfiit se, doma i v práci Vûfiíme, Ïe pak se do nás zamilují. Značka a komunikace Podle některých lidí je budování značky a marketing jemnou formou svádění. My u Oskara si to ale nemyslíme. My tyto činnosti chápeme spíše jako snahu ukázat lidem, kdo skutečně jsme. Snahu ukázat svou otevřenost, popsat svůj postoj a odkrýt své rebelství. Ukázat, v čem jsme jiní, a jak můžeme lidem pomoci vyjádřit se doma i v práci Věříme, že pak se do nás zamilují. V loňském roce jsme změnili naši posedlost po upřímnosti a otevřenosti. Snažili jsme se dát příležitost zákazníkům, aby se vyjádřili společně s námi. Aby o sobě dali vědět. Aby se ozvali, pěkně nahlas a sebevědomě. Hlavním mottem naší kampaně v roce 2004 tak bylo umožnit našim zákazníkům vyjádřit se. Nejdříve jsme rozvěsili po celé republice materiál v podobě filmového plakátu, po kterém následoval televizní spot Stačí říct - šedesátivteřinový hraný příběh, který se českými televizemi prohnal jako bouře v únoru V reklamě se v prostřihu objevují tři postavy, které vybíhají ze tří různých domů a za doprovodu pulzující rockové hudby běží jako o život ulicemi města. Když se po chvíli zastaví, aby nabraly dech, začnou z plných plic křičet. Energie, která z nich vychází, před sebou jako hurikán žene všechno, co jí stojí v cestě. Ve fantastické katarzi v závěru spotu se uvolní veškeré napětí. Účelem reklamy bylo ukázat, že Oskar vám umožňuje svobodně se vyjádřit a zbavit se nespokojenosti z toho, že musíte skrývat své nápady, myšlenky a pocity. Reklama taktéž naznačila razantní přeměnu Oskara ze společnosti nabízející vtipným způsobem produkty pro nejširší okruh spotřebitelů, jak tomu bylo bezprostředně po jejím vstupu na scénu v roce 2000, ve vytříbenější značku vyvolávající intenzivnější reakce, kterou je dnes. Záměrně jsme se přeorientovali na užší cílovou skupinu, kterou tvoří energičtí a průbojní lidé mezi 20 a 30 lety. Přestože vyrůstali z větší části až po roce 1989, tedy po nástupu demokracie, je v nich stále jakási zdrženlivost, když mají vstát a vyjádřit se. Heslo Stačí říct se proto k tomuto kulturnímu fenoménu výtečně hodí a je pro mladé lidi pobídkou k tomu, aby se nebáli vystupovat sebevědomě. Ústřední heslo, Stačí říct, bylo nápaditě rozpracováno do jednotné integrované komunikační kampaně pokrývající všechny sdělovací prostředky, která se postupně rozběhla v celé řadě tradičních i méně běž- ných médií. Venkovní reklamní plakáty vyzývaly lidi prostřednictvím nápisů vyvedených sprejem v hip-hop stylu k tomu, aby debatovali a provokovali. Na dalším plakátu bylo výraznou červenou rtěnkou na koupelnovém zrcadle napsáno slovo flirtuj. Ve vybraných barech a restauracích byly umístěny pivní tácky, plakáty a letáky, na nichž byly vytištěny kontroverzní otázky týkající se politiky, sportu a sexu tedy věcí, o kterých není radno se bavit na prvním rande. Využili jsme také internetové stránky a celou řadu reklamních předmětů a tištěných materiálů, abychom k rozšíření našeho sdělení použili opravdu maximum dostupných prostředků. Oskar se jednoznačně a cíleně spojuje s pocitem hrdosti plynoucím z upřímného lidského projevu. Téma Stačí říct je ohromně trefné a silné, a proto jsme na něm postavili dokonce i klání ve tvořivých disciplínách, jako byla např. soutěž Dělejte scény. V jejím rámci byli začínající filmaři vyzváni, aby předkládali náměty, které by mohly být zfilmovány některým z předních českých filmových tvůrců. A kampaň si samozřejmě našla svou cestu i do nových Oskarových obchodů. 20

12 Značka a komunikace Grace Molenaar, Director 1-to-1 Communication Grace si uvědomovala, že její tým odvedl na přípravě a zahájení vydávání časopisu ČILICHILI spoustu práce. Spojila se proto s předním českým návrhářem a zadala mu vyrobení speciálního náhrdelníku. Řetízek s přívěskem pak dostal celý její tým jako zvláštní poděkování. To, že na krku nosí s hrdostí řetízek, který jim připomíná jejich pracovní úspěch, říká hodně o odhodlání týmu dosáhnout skvělých výsledků. âasopis, kter vás rozpálí Značka a komunikace Kampaň Stačí říct nás také inspirovala ke zcela novému způsobu, jak oslovovat naše zákazníky. Když své klienty vybízíme k tomu, aby svobodně vyjádřili své názory, měli bychom jít příkladem. Proto se snažíme promlouvat k nim tak, aby si to zapamatovali. Komunikovat originálně, snad někdy až mírně drze nebo provokativně. Učíme je očekávat neočekávané. Byl proto čas posunout se kousek dál. Rozhodli jsme se nahradit veškeré letáky v našich obchodech něčím, co by si zákazníci chtěli vzít s sebou a v čem by je bavilo listovat. Něčím, co je pobaví, rozveselí, informuje i provokuje. Přišli jsme s myšlenkou stylového a nápaditého měsíčníku, který by si zákazníci mohli vyzvednout v našich prodejnách. Jak takový časopis pojmenovat? Chtěli jsme vymyslet nějaký výrazný název. Chvíli vedlo Kari. Nakonec jsme se ale přiklonili k ČILICHILI, protože podněcuje všechny naše smysly můžete se ho dotknout, ochutnat ho a přivonět si k němu. A ty nejpálivější chilli papričky jsou samozřejmě rudé, mají tedy Oskarovu barvu. Zdvojení stejně vyslovovaného slova v názvu navíc dobře funguje v češtině i v angličtině a název sám je možné číst několika způsoby. Celkové vyznění měsíčníku je mladistvé, uvolněné, snad i mírně provokativní a odvážné. Kombinujeme nápadné a vyzývavé fotografie a ilustrace s výrazným postojem a kvalitním tiskem. Do dnešního dne jsme vydali tematická čísla o minisukních, horoskopech, o Praze, televizi a o teenagerech. Obsah se vždy nějak točí kolem Oskara, pokaždé však velmi nevtíravým a jemným způsobem. Na českém trhu s tiskovinami nenajdete mnoho takových časopisů, takže se náš magazín stal jakýmsi kultovním vzorem pro ostatní. Zájem o časopis je veliký výtisků, které každý měsíc vydáváme (a speciální vánoční vydání, kterého jsme nechali vytisknout kusů), je z prodejen velmi rychle rozebráno. Kolem âilichili se rozpoutal docela slu n rozruch. Lidé si fiíkají: Ano, tohle je opravdu Oskar., a prostfiednictvím tohoto magazínu získávají od Oskara opravdu hodnû navíc. Jsme jedinou značkou na českém trhu mobilních telefonních služeb, která si mohla tento projekt dovolit, doplňuje Igor Přerovský. Kolem časopisu ČILICHILI se rozpoutal docela slušný rozruch. Lidé si říkají: Ano, tohle je opravdu Oskar. Prostřednictvím tohoto magazínu získávají od Oskara opravdu hodně navíc. Snad ještě důležitější je však to, že podle průzkumů se naši zákazníci v 72 % případů rozhodují ke koupi některého z našich produktů po přečtení magazínu. Časopis ČILICHILI je zřetelně rozdělen na dvě části na odvážný a nápaditý společenskokulturní úvod a umírněnější závěr. V něm zákazníci snadno najdou základní informace o Oskarových tarifech, telefonech, vysvětlení odborných výrazů i upřesnění podmínek týkajících se našich služeb. Značka a komunikace 22 23

13 Značka a komunikace Eva Tûlecká, Supervisor CTS Eva pracuje v řídicím středisku v Říčanech, kde se svými kolegy pomocí testovacích telefonních hovorů zjišťuje oprávněnost vznesených stížností a odstraňuje problémy, které jsou nahlášeny na síti. Když se na středisko obrátil mladík, který si stěžoval na špatné spojení s Dánskem, kam se snažil dovolat své přítelkyni, Eva se rozhodla, že spojení hned sama vyzkouší. Na telefonu přítelkyně onoho mladíka se v Dánsku objevilo několik zmeškaných hovorů z neznámého čísla z České republiky. Svěřila se s tím svému příteli, který nelenil a neznámé číslo vytočil, rozčilený z představy, že jde o tajného ctitele. Jaká byla jeho úleva, když zjistil, že nešlo o tajného milence, ale o svědomitého mobilního operátora! NakaÏlivá kampaà, která ukázala, Ïe máme pokryto. Značka a komunikace Další kampaní připravenou na rok 2004, která probíhala ve všech médiích a jejímž cílem bylo posunout vnímání naší značky o kousek dál, byla kampaň Jsme posedlí pokrytím. Chtěli jsme se vypořádat s problémy kolem vnímání kvality pokrytí naší sítí českou veřejností. Jako nováček na českém trhu a finančně nejdostupnější mobilní operátor se Oskar musel v minulosti vyrovnávat s nezaslouženě špatnou pověstí ve spojitosti se signálem. A proto jsme přišli s touto kampaní. Neříkáme, že jsme nejlepší, vysvětluje Igor Přerovský. Říkáme ale, že děláme vše proto, abychom fungování sítě každý den zlepšovali. V úvodním televizním spotu vystupuje muž, který je posedlý tím, že ve svém domě balí vše do bublinkové fólie. Když už má do fólie zabaleny úplně všechny předměty, všimne si svého malého psa. Ale to byl jenom začátek. Brzy se po Praze a dalších větších městech po celé zemi začaly objevovat podivné artefakty obalené bublinkovou fólií. Autobusové zastávky, jízdní kola, automobily nic nezůstalo ušetřeno. Navrhli jsme vestičky do chladného počasí pro psy a kondomy distribuované v klubech a barech, na kterých byl vytištěn slo- gan Jsme posedlí pokrytím. V supermarketech pomáhali chlapci a dívky nakupujícím skládat zboží do tašek se značkou Oskara a s výše zmíněným heslem. Podařilo se nám také zaznamenat parádní rekord. Asi řidičů, kteří denně projedou po Nuselském mostě, nevěřilo vlastním očím. Nemohli si nevšimnout více než tří tisíc metrů čtverečních červené bublinkové fólie, která celý jeden týden v červnu 2004 pokrývala obě strany mostních zábran. Týmu 35 lidí zabralo vytvoření této dočasné okrasy jedné z nejznámějších a nejvýraznějších dominant Prahy 12 hodin a Oskar se díky tomu dostal do českého vydání Guinessovy knihy rekordů za vytvoření největší reklamní plochy v historii země. Oběma kampaním se dostalo v roce 2004 nejvyšších ocenění na mezinárodních akcích spojených s předáváním cen za reklamy. Kampaň Jsme posedlí pokrytím získala jednu ze zlatých medailí na 11. ročníku Zlaté paličky ve slovinské Portoroži a kampaň Stačí říct byla oceněna cenou stříbrnou. Kampaň Stačí říct získala také prestižní cenu Zlatá pecka Philips v soutěži, kterou organizuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Pro zaměstnance je fantastické, když dostanou nějaké ocenění, potvrzuje Igor Přerovský. Je to pro ně velká motivace, potvrzení, že lidé z oboru si jejich práce váží, a uznání, že se nám povedlo něco mimořádného. No řekněte, nemilovali byste to také? Značka a komunikace 24 25

14 Na grandiózním předávání cen 11. ročníku Mezinárodního festivalu reklamy Nové Evropy, které se konalo ve slovinské Portoroži (ceny jsou známější pod názvem Zlatá palička), byla naše kampaň Jsme posedlí pokrytím oceněna uznávanou mezinárodní porotou jednou ze zřídkakdy udílených zlatých cen. Naše kampaň Stačí říct propagující značku Oskar získala stříbrné ocenění. JiÏ druh m rokem za sebou byl Oskar vyhlá en nejlep ím mobilním operátorem v âeské republice. V průzkumu zveřejněném na internetových stránkách MobilMania.cz a v časopise Mobility byly návštěvníkům a čtenářům položeny dotazy týkající se nabízených služeb, výběru a kvality tří mobilních operátorů v České republice. Z celkových výsledků bylo patrné, že Oskar získal v roce 2004 před svými konkurenty ještě větší náskok. Ocenění v roce Oskar si vedl dobře rovněž v prestižním hodnocení Zlatá pecka Philips za rok 2004, které organizuje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. Jednu z nejvýznamnějších cen jsme získali za svou kampaň Stačí říct, která byla spuštěna v únoru Díky svému úspû nému dlouhodobému rozvoji vévodí Oskar Ïebfiíãku nejv znamnûj ích spoleãností âeské republiky. V rámci přehledu Stovky nejvýznamnějších společností v České republice, který sestavuje sdružení Czech Top 100, triumfoval Oskar v nové kategorii nazvané Nejdynamičtější společnost. V této kategorii je pořadí firem stanoveno na základě porovnání nejdůležitějších ekonomických ukazatelů vykázaných za několik posledních let. V celostátní soutěži Rhodos pasovala veřejnost svým hlasováním Oskara již podruhé v řadě na českou společnost s nejlepší image. Výsledky vzešly z hlasování veřejnosti na internetových stránkách idnes.cz. Ocenění v roce

15 Marketing Barvy lásky Mario Mele, viceprezident marketingu My u Oskara máme rádi rozruch a s oblibou vyvoláváme senzaci. Jsme v razní, kuráïní a nûkdy i trochu ztfie tûní a provokativní. Pokud jste v poslední dobû nav tívili Prahu, moïná jste si v imli na ich nov ch prodejen. Vlastnû si jich nemûïete nev imnout. Do dálky záfií ãervenou barvou. Proã jsme si zvolili právû ãervenou? Je to pfieci barva, kterou si kaïd spojuje s vá ní. A ta se jako ãervená nit vine cel m Oskarem. Marketing Naše nové prodejny obracejí tradiční přístupy k prodeji a poskytování služeb vzhůru nohama. Za současnou podobou jsou měsíce podrobných průzkumů chování zákazníků a jejich interakce s personálem prodejen. Naše nové prodejny nejen že bourají veškeré zavedené maloobchodní postupy na poli telekomunikací, ale svou originalitou a vlivem na zákazníky se vymykají z tradičního schématu používaného i v ostatních sektorech. Jedna věc je jistá v České republice ještě nikdo nic takového dosud nezažil. V na ich prodejnách nenajdete nic, co by pfiipomínalo pult. Nepanují tu Ïádné hierarchie. Bariéra mezi prodavaãi a zákazníky byla zámûrnû zbourána. V našich prodejnách nenajdete nic, co by připomínalo pult. Nepanují tu žádné hierarchie. Bariéra mezi prodavači a zákazníky byla záměrně zbourána, aby bylo možné vytvořit přátelštější otevřené prostředí. Z hledání vhodného telefonu, tarifu nebo služby se oka- mžitě stává proces spolupráce, jakési okamžité partnerství, jehož účelem je postarat se o splnění potřeb zákazníka. V prodejnách máme telefony, které si mohou zákazníci na místě vyzkoušet a sami poznat, jak se s nimi zachází. Všude jsou po ruce integrované samoobslužné moduly, takže zákazníci mají přímý přístup k on-line službám a telefonickým službám pro klienty okamžitě po vstupu do prodejny. Nepříjemné čekání na chvíli, kdy budete obslouženi, u nás díky automatizovanému řízení pořadí nezažijete každý si vezme hned po vstupu lístek s pořadovým číslem a až do okamžiku, kdy na něj přijde řada, se může zabavit vyhledáváním informací na počítači. Celkově vyvolávají Oskarovy prodejny svěží dojem otevřenosti a příjemného prostředí, které zve k návštěvě. Čelní stěny jsou celé ze skla, které je v prodejnách kombinováno s perspexem, interiér doplňuje moderní osvětlení a jemné tkaniny. A nesmíme zapomenout na spoustu červených maličkostí. Překvapivě nové Oskarovy prodejny se zrodily z pevného přesvědčení, že každý okamžik, kdy jsou naši zaměstnanci v kontaktu s klientem, představuje příležitost pro prezentaci značky. Naše společnost prodává telefony prostřednictvím vlastní sítě prodejen, což znamená, že máme neustále kontrolu nad tím, jak bude tento zásadní okamžik setkávání zákazníků s naší firmou probíhat. Významná část zákazníků uzavírá smlouvu na využívání Oskarových služeb v našich prodejnách, a je tudíž důležité, aby první dojem z nich byl co nejlepší. Stephen Blanchette, který v roce 2004 vedl tým zaměřený na zkušenosti se značkou, přirovnává tuto situaci k první schůzce: Způsob, jakým člověk mluví, to, jak vypadá, jak je oblečen, jeho chování, tón hlasu a gesta, energie, jaká z něj vyzařuje, to všechno jsou klíčové faktory, které určují, zda se vztah bude dál vyvíjet. Nic nebylo ponecháno náhodě. Několik měsíců před otevřením šesti pilotních prodejen v říjnu 2004 byl postaven přesný prototyp obchodu v suterénu Oskarovy pražské centrály. Ochotní potenciální zákazníci i vlastní personál Oskara znalý věci, ti všichni fungovali jako pokusní králíci, kteří nám sdělovali své dojmy. Podle nich jsme potom dolaďovali ty nejmenší maličkosti. V znamná ãást zákazníkû uzavírá smlouvu na vyuïívání Oskarov ch sluïeb v na ich prodejnách, a je tudíï dûleïité, aby první dojem z nich byl co nejlep í. Marketing 28 29

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Péče přináší ovoce. Březen / Duben 2011 02. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu?

Péče přináší ovoce. Březen / Duben 2011 02. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu? Jedna finta Individuální rozvojový plán Čínské přísloví říká: I dlouhá cesta začíná prvním krokem. Úspěch Ruku v ruce Kdo byl oceněn jako nejlepší spolupracovník v korporátu? Rozhovor Rizikové zaměstnání

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

Kontakty: www.hospimed.cz www.medisap.cz www.hoyer.cz www.stargen-eu.cz

Kontakty: www.hospimed.cz www.medisap.cz www.hoyer.cz www.stargen-eu.cz A B O Hospimedu Oslovení (2) Etický kodex (3) Historie firmy (4) Organizační schéma (6, 7) Marketing (38) Poděkování (40) Partneři, dodavatelé a odběratelé Mapa odběratelů a dodavatelů (5) Partneři (9)

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

str. 16 17 Kreativita, invence a vynalézavost je schopnost řešit reálné změny

str. 16 17 Kreativita, invence a vynalézavost je schopnost řešit reálné změny prosinec 2007 Žena, která se neztratí Pro ty, které násobí život Eva Brixi Síla je v zemi Síla je v úsměvu Beru si něco Čeho víc dávám Pokrok je v emoci Na prahu vědy Listuji do noci V myšlenkách z vody

Více

OVB Journal. Budujeme kvalitní a dlouhodobé vztahy. Nový systém CRM myovb. Michal Knapp OVB vnímám jako neskutečnou sílu

OVB Journal. Budujeme kvalitní a dlouhodobé vztahy. Nový systém CRM myovb. Michal Knapp OVB vnímám jako neskutečnou sílu OVB Journal duben 2010 Budujeme kvalitní a dlouhodobé vztahy Nový systém CRM myovb Michal Knapp OVB vnímám jako neskutečnou sílu Detlef Müller Korektní komunikace nastavuje rámec kvalitního partnerství

Více

CHYTRÉ TELEFONY PRO VŠECHNY

CHYTRÉ TELEFONY PRO VŠECHNY Nové Číslo 1 únor 2011 CHYTRÉ TELEFONY PRO VŠECHNY DRUHÝ POLOČAS KVALIFIKACE ZAČÍNÁ americká okrasa Obsah 28 Druhý poločas kvalifikace začíná Podporujeme naši českou fotbalovou reprezentaci. echo Nové

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou

Více

Times. Na předvánočním golfu jsme nejváženější klienty trochu naťukli, aby věděli, 1 kam příští rok s důvěrou zamířit. :-) 8. číslo.

Times. Na předvánočním golfu jsme nejváženější klienty trochu naťukli, aby věděli, 1 kam příští rok s důvěrou zamířit. :-) 8. číslo. 8. číslo prosinec 2007 https://intranet.logos.cz/sites/newsletter Times Na předvánočním golfu jsme nejváženější klienty trochu naťukli, aby věděli, 1 kam příští rok s důvěrou zamířit. :-) Logosí doplňovačka

Více

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20 Čerstvé potraviny. Co to vlastně je? str. 16 Sponzoring B2C a B2B str. 18 Tiskovou reklamu nakupujeme zásadně sami str. 34 ZAKLADATEL 2011, číslo 165, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Ficlová. Dana. V rybářské síti. ALBION HOTEL s lidmi omládl str. 1, 10 11. rozhovor měsíce s Ing. Danou Ficlovou, generální ředitelkou ALBION HOTELu

Ficlová. Dana. V rybářské síti. ALBION HOTEL s lidmi omládl str. 1, 10 11. rozhovor měsíce s Ing. Danou Ficlovou, generální ředitelkou ALBION HOTELu č e r v e n 2 0 1 0 / 6 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í V rybářské síti Markéta Bartíková Do rybářské sítě chytili jsme tolik

Více

Zálešáková. Nová kolekce vůní inspirovaná nejoblíbenějšími městy světa. Pavla. Podnikání je vždycky nejistota a riziko str.

Zálešáková. Nová kolekce vůní inspirovaná nejoblíbenějšími městy světa. Pavla. Podnikání je vždycky nejistota a riziko str. září 2012/9 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Pro miláčky Eva Brixi Sednout na kopeček zmrzliny A přikrýt sukni třešní Jsou to ale blbiny Nikdo mi tě nesní Pavla Zálešáková

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Friedmann Se Studiem Madam Business o vás a pro vás str. 1, 10 11. Václav

Friedmann Se Studiem Madam Business o vás a pro vás str. 1, 10 11. Václav l e d e n 2 0 1 0 / 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Pár slov ze sněhu Eva Brixi Zima je divoká jak bílé mámení Pravda je

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL!

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker srpen 2011 ročník II VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ BROKER CONSULTING ZVÍTĚZIL! 3 ČP INVEST má řešení Editorial

Více

Čerstvý vítr generace Y

Čerstvý vítr generace Y leden 2014 1 editorial Vydavatel: People management forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) Lublaňská 57/5, 120 04 Praha 2 telefon: 222 560 073, 608 071 381 fax: 224 232 353 e-mail: info@hrforum.cz

Více

Jírů. Marie. Zdravě s Valašskou Kyškou. Náš dům je náš marketing. rozhovor na stranách 10 11. Žena, která se neztratí. Pro neznámého Eva Brixi

Jírů. Marie. Zdravě s Valašskou Kyškou. Náš dům je náš marketing. rozhovor na stranách 10 11. Žena, která se neztratí. Pro neznámého Eva Brixi www.madambusiness.cz Žena, která se neztratí Pro neznámého Eva Brixi srpen 2015 Letní nocí jdu A přemýšlím O ničem A o jediném Jak je to s tebou Když vyhasíná den A předměty se mění v živé divadlo Nevím

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

Vorlová. Erika. Šikovných lidí je na trhu stále dost, ale musíte je umět správně oslovit. rozhovor na stranách 10 11

Vorlová. Erika. Šikovných lidí je na trhu stále dost, ale musíte je umět správně oslovit. rozhovor na stranách 10 11 www.madambusiness.cz Žena, která se neztratí Identita návratů Eva Brixi květen 2015 Co vítězí v mých smyslech květnových To já stále nevím Snad šeřík, konvalinky, pivoňky A temně růžová nápověda Ještě

Více

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky Podzim 2009 SYMBOL ÚSPĚCHU Kormidelník v moři peněz S viceguvernérem ČNB nejen o kurzu koruny Ve víně je hlavně práce Na Znojemsku už mají vlastní apelaci Návštěva ve Zlíně Podnikání a život v Baťově městě

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Leden 2013 / 1 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jitka Veselá Zdeněk Juračka Václav

Více

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou SMSka je společným projektem nás všech Setkání Strategického týmu SMS ve dnech 19. - 20. 6. 2014 s akčními závěry Reprezentační kanceláře ve Frýdku-Místku lákají Rekonstrukce v Back office vrcholí Evoluci

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015 VÝJIMEČNÉ ŽENY Léto 2015 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014 VÝJIMEČNÉ ŽENY Jaro 2014 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více