Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Jana Havránková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha květen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Příchovicích dne 4. června Jana Havránková

3 Poděkování Především bych chtěla poděkovat paní Ing. Ivaně Eöllösové, za její rady a připomínky při vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří při mně po celou dobu studia stáli. Poděkování patří zejména mé rodině.

4 Anotace Práce popisuje právní rámec a obecnou charakteristiku hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Porovnává a vyhodnocuje nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření vybraných finančních institucí v České republice. Hlavní částí práce je charakteristika hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve třech bankovních domech a třech stavebních spořitelnách. Závěr práce je porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve třech bankovních domech a třech stavebních spořitelnách. Annotacion My work describes legal framework and common characteristic of the mortgage credits and building saving credits. It compares and evaluates the mortgage credits and building saving supply of chosen financial institutions in Czech republic. The main part of my work is characteristic of the mortgage credits and building saving credits. The conclusion of my work is comparison of mortgage credits and building savings credits in 3 banks and in 3 building and loan association.

5 Obsah Úvod Hypoteční úvěry Právní úprava Zajištění hypotečních úvěrů Použití hypotečního úvěru Státní finanční podpora Proces poskytování hypoték Úvěrová analýza Úvěrová smlouva Způsob čerpání Splácení hypotéky Úvěr ze stavebního spoření Právní úprava Použití úvěru ze stavebního spoření Smlouva o stavebním spoření Účastník stavebního spoření Tarif a tarifní varianty Cílová částka Státní podpora Podmínky poskytnutí úvěru Hodnotící číslo Hodnotící číselný faktor Výkonnostní faktor Žádost o poskytnutí úvěru Prokázání bonity žadatele Zajištění úvěru Úročení úvěru Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve vybraných finančních institucích Porovnání hypotečních úvěrů

6 3.1.1 Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna Vyhodnocení srovnání vybraných peněžních ústavů Porovnání úvěrů ze stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelna Wüstenrot stavební spořitelna Českomoravská stavební spořitelna Vyhodnocení srovnání vybraných stavebních spořitelen Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam příloh

7 Úvod Všeobecně jsou úvěry oblíbeným produktem fyzických osob. Lidé si půjčují na všechno možné, od peněz na zahraniční dovolenou, přes peníze na koupi krásného auta, až po hypotéky a půjčky na bydlení. Na všechny tyto potřeby je banka schopna poskytnout úvěr. Ve své bakalářské práci se zaměřím na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, které jsou poskytovány fyzickým osobám (občanům), protože fyzické osoby občané tvoří nejširší skupinu žadatelů o úvěr. Nejčastějším zdrojem financování bydlení jsou bezpochyby hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. V dnešní době si spousta lidí uvědomuje, že pro ně nemusí být výhodné platit vysoké nájmy. Dávají vlastně peníze do bydlení, které nevlastní, které mají pouze v pronájmu. Proto si spousta z nich začíná pořizovat hypotéky. Je to z důvodu toho, že měsíční splátka hypotečního úvěru se vyrovná placenému nájmu. Hlavní rozdíl je v tom, že po splacení tohoto úvěru je nemovitost v našem vlastnictví, což u placení pronájmu neplatí. V první části se budu zabývat podmínkami poskytování hypotečních úvěrů. Zaměřím se na to, co to vlastně je hypoteční úvěr a podle jakého zákona se řídí. Popíšu, jaké podmínky musí splňovat žadatel o hypoteční úvěr. Kromě již zmíněných podmínek na žadatele se budu zabývat způsoby zajištění hypotečního úvěru, jeho úrokovými sazbami a rozeberu průběh poskytování hypotečních úvěrů tzv. úvěrový proces. V úvěrovém procesu kromě jiného popíši způsoby čerpání a splácení hypotečního úvěru. Také se zmíním o tzv. úvěrových registrech, kam patří Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Ve druhé části se budu naopak věnovat podmínkám poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Vysvětlím pojem stavební spoření, a proč si musí klient, který by chtěl úvěr ze stavebního spoření, stavební spoření založit. Zmíním se, čím je upravováno stavební spoření, kdo může být účastníkem, jak je to se státní podporou. Průběh poskytování úvěru 7

8 ze stavebního spoření, co je to cílová částka, hodnotící číslo. Podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. V poslední třetí části porovnám různé peněžní ústavy v České republice, tedy jejich produkty. Nejdříve srovnám tři české banky, které poskytují hypoteční úvěry. Srovnám jejich produkty a poplatky. Zaměřím se na Komerční banku, Poštovní spořitelnu a Českou spořitelnu. Po té se pokusím naopak o srovnání třech stavebních spořitelen. Jak vysoké mají poplatky, jaké jsou jejich úrokové sazby. Zaměřím se na tarify jednotlivých stavebních spořitelen. Budu srovnávat Českomoravskou stavební spořitelnu, Raiffeisen stavební spořitelnu a Wüstenrot stavební spořitelnu. 8

9 1 Hypoteční úvěry Jak je již z názvu patrné, jedná se o úvěry, kde jsou poskytnuté peněžní prostředky investovány do nemovitostí tzv. hypotéka. Jsou tedy účelově vázány. Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož poskytnutí je podmíněno zástavou nemovitosti. Zákonem jsou definovány jako úvěry na investice do nemovitostí. Hypoteční úvěry jsou poskytovány na delší období v rozmezí od 3 let do 40 let. Výše hypotečních úvěrů se pohybuje od 70 % do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. 1.1 Právní úprava Hypoteční úvěry se řídí podle zákona o dluhopisech (zákon č. 190/2004 Sb.). 28 odstavec 3 daného zákona říká: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Zákon o dluhopisech umožňuje bankám zajištění hypotečních úvěrů zástavním právem na nemovitosti, které se nacházejí jak na území České republiky, tak na území členského státu Evropské unie nebo na území státu z Evropského hospodářského prostoru. Dále tento zákon umožňuje poskytování i tak zvaných neúčelových hypoték, jinak nazývaných, jako americká hypotéka. 1.2 Zajištění hypotečních úvěrů U hypotečních úvěrů se vždy vyžaduje jejich zajištění. Jedná se o zástavní právo k nemovitosti. Nelze tedy poskytnout hypotéku bez možnosti zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost, která je určená jako zástava, se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. 9

10 Ale v praxi banky většinou vyžadují zástavu na nemovitost, která se nachází právě na území České republiky a to zejména z důvodu rozdílného právního řádu v ostatních zemích. Zastavená nemovitost musí být zaregistrována v katastru nemovitostí, pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch banky a musí být pojištěna proti živelným katastrofám a jiným rizikům. Aby mohla být zjištěna hodnota nemovitosti, ze které se určuje jistící hodnota, musí být sestaven odhad nemovitosti. Odhad může být zpracován externím odhadcem nemovitosti (klient si vybere odhadce ze seznamu externích odhadců) nebo může být interní odhad, který zpracuje odhadce z pověření banky. Může být poskytnut i tzv. expresní odhad, který provádí klientský pracovník dle cenové mapy. Cena odhadu nemovitosti se pohybuje podle bankovního domu a podle toho co se odhaduje. U odhadu rodinných domů se cena odhadu pohybuje od Kč do Kč. 1.3 Použití hypotečního úvěru Poskytnuté peněžní prostředky z hypotečního úvěru, lze použít za účelem investování do: rodinného domu bytu v osobním vlastnictví objektu pro individuální rekreaci (chata nebo chalupa) stavebního pozemku (určeného pro výstavbu rodinného domu) nebytové jednotky bytového domu, polyfunkční nebo administrativní budovy 10

11 nemovitého příslušenství (například bazén, krb, oplocení, projekt, inženýrské činnosti, zařízení staveniště, vestavěné i volně stojící kuchyňské spotřebiče) Jak už jsem uvedla v úvodu, hypotéky jsou poskytovány za účelem investování do nemovitostí. V tomto případě by se jednalo o tzv. účelovou hypotéku. Princip spočívá v tom, že je určeno na co poskytnuté peníze z úvěru použít. Zde by se jednalo o investici do nemovitosti. Za nemovitosti se považují stavby a pozemky, které jsou spojeny pevným základem se zemí. Jednalo by se tedy o: rodinný dům pozemek byt bytový dům chatu nebytový prostor rozestavěnou nemovitost Ale také existuje tzv. neúčelová hypotéka, jinak také nazývaná jako americká hypotéka, kde naopak není určeno na co peníze z úvěru použít. Poskytnuté peněžní prostředky můžeme použít prakticky na cokoli. Jedná se tedy o hypoteční úvěry se zajištěním zástavním právem k nemovitostem, které nemají stanovený účel využití. Peněžní ústavy poskytují tyto americké hypotéky většinou jen do 70 % zastavěné hodnoty nemovitosti. 11

12 1.4 Státní finanční podpora Státní finanční podpora je určena pro žadatele do 36-ti let. V praxi to znamená, že žadatel nesmí v roce podání žádosti o státní finanční podporu být starší 36-ti let. Kdyby se jednalo o manžele, museli by tento věkový limit splnit oba dva. Státní finanční podpora je přiznána pouze k hypotečnímu úvěru na koupi bytu nebo rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Účelem úvěru může být tedy pouze nákup. Nemovitost, na jejíž nákup chceme uplatnit státní finanční podporu, musí být starší dvou let. To znamená před podáním žádosti o státní finanční podporu, musí být minimálně dva roky stará. Tento státní finanční příspěvek se poskytuje pouze jedenkrát. Pokud klient již státní finanční podporu jednou pobíral v jakékoliv bance, ke kterékoli nemovitosti, tak další nárok na poskytnutí státní finanční podpory nemá. Státní finanční podpora se poskytuje maximálně 10 let od první splátky hypotéky. Vyplácení podpory se přehodnocuje vždy při změně fixace, maximálně však po pěti letech. 1.5 Proces poskytování hypoték Proces poskytování hypoték se jinak také nazývá jako úvěrový proces. Označuje se tak cesta od podání žádosti o hypotéku až po její splacení. Pro poskytnutí hypotečního úvěru musí žadatel splňovat základní podmínky. Žadatel musí být starší 18-ti let a musí mít založený účet u peněžního ústavu, kde žádá o hypotéku. Dále musí být způsobilý k právním úkonům. Maximální věk žadatele je v době splatnosti hypotečního úvěru omezen v rozsahu 60 let - 67 let, záleží na druhu peněžního ústavu. O hypoteční úvěr může žádat buď jenom sám žadatel, nebo žadatel se spolužadatelem. To znamená, že spolu mohou žádat manželé, rodiče a děti, ale i příbuzní nebo druh a družka i lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu. 12

13 Kromě již zmíněných podmínek pro poskytnutí hypotečního úvěru, musí žadatel předložit následující doklady: dva doklady totožnosti (jedním z nich musí být občanský průkaz, druhým řidičský průkaz nebo kartička zdravotní pojišťovny) potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního platu za poslední 3 měsíce pokud byla mzda vyplácena v hotovosti (zaměstnavatelem potvrzené výplatní pásky za poslední 3 měsíce) Všechny tyto výše uvedené dokumenty potřebné k uzavření hypotečního úvěru jsou vyjmenovány v tak zvaném Seznamu potřebných dokumentů. Jak už jsem zmínila, hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavou nemovitosti. Proto musí klient při žádosti o hypoteční úvěr předložit ještě doklady o zastavené nemovitosti. aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy (nemusí se předkládat, protože v praxi často žádá klientský pracovník o elektronický výpis z katastru nemovitostí) geometrický plán (pouze v případě, že stavba nebyla dosud zapsána do katastru nemovitostí) jedno vyhotovení odhadu aktuálního stavu nemovitosti, odhad nemovitosti může být proveden: 1. interním odhadcem (odhadce peněžního ústavu) 2. externím odhadcem (žadatel si ho vybere ze seznamu externích odhadců) 3. dle cenové mapy (provede klientský pracovník peněžního ústavu), jedná se o expresní odhad doložení ostatních finančních prostředků vztahujících se k investičnímu záměru (koupě, výstavba) 13

14 Klient musí vyplnit Žádost o Hypoteční úvěr. V ní se vyplní všechny potřebné informace. V této žádosti vyplňuje klient své osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo, státní příslušenství a pohlaví. Dále se zde vyplňují osobní dokumenty, kam patří číslo občanského průkazu a uvádí se, co předložil jako druhý doklad totožnosti. Sepisují se také kontakty na klienta, což je adresa trvalého bydliště, telefon a popř. . V další části žádosti se zjišťují sociodemografická data, jako jsou např. společenské postavení (zaměstnanec, student, důchodce ), rodinný stav, počet osob v domácnosti, nejvyšší dosažené vzdělání atd. Potom se musí také vyplnit údaje o zaměstnání žadatele (název, IČO a adresa), tzn. název zaměstnavatele, pracovní pozice klienta, druh pracovní smlouvy a od kterého roku je u tohoto zaměstnavatele klient zaměstnáván. V posledních bodech žádosti musí klient uvést své měsíční příjmy a měsíční výdaje. Součástí Žádosti o poskytnutí je i souhlas klienta se zpracováním jeho osobních údajů. Vše se řídí Obchodními podmínkami pro poskytování hypotečních úvěrů daného peněžního ústavu, u kterého klient o úvěr žádá Úvěrová analýza Po sepsání žádosti o úvěr následuje proces, ve kterém se rozhoduje, jestli lze úvěr poskytnout a za jakých podmínek. Prověřuje se zde právní způsobilost a úvěruschopnost klienta a jeho ekonomická situace. Zjišťuje se právní subjektivitu klienta (v tomto případě mluvíme o fyzických osobách). Úvěruschopnost žadatele se prověřuje pomocí registrů. Tyto registry využívají instituce, které poskytují úvěrové produkty a sdílejí mezi sebou údaje o klientech. 14

15 Nejpoužívanějšími registry jsou na českém trhu Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům Bankovní registr klientských informací (BRKI) Registr poskytuje negativní i pozitivní záznamy o klientech, kteří jsou v něm evidováni. Na rozdíl od jiných registrů, není zařazování a aktualizace klientských informací podmíněna souhlasem klienta. Fyzické osoby jsou zde evidovány pod rodnými čísly. O konkrétním klientovi se zde dozvíte počet, objem, druh a dobu do splatnosti úvěrových obchodů a také informace o dodržování či naopak nedodržování splátkového kalendáře. Záznamy jsou v registru BRKI ponechávány 4 roky po úplném splacení závazků. Po uplynutí 4 let jsou záznamy vymazány, ale klient je v evidenci veden po dobu dalších 5 let, ale již se nezobrazují informace o splacených úvěrech Nebankovní registr klientských informací (NRKI) Na rozdíl od registru BRKI, kde jsou záznamy od bankovních institucí, v tomto registru se vyskytují naopak informace od nebankovních institucí, které též poskytují úvěrové produkty. Jsou to především leasingové a splátkové společnosti, které nevlastní bankovní licenci. Ke zpracování osobních údajů, musí klient poskytnout výslovný souhlas. Eviduje také pozitivní i negativní informace jako v předchozím případě. Tyto údaje jsou pravidelně jednou za měsíc aktualizovány. Klientské informace o poskytovaných úvěrových produktech jsou zde evidovány také po dobu 4 let od splacení závazku. V registru NRKI jsou uvedeny také pouhé žádosti o úvěr, když ale k úvěrovému obchodu nedojde, tyto údaje se stanou po 6 měsících neaktivní. 15

16 Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS) Tento registr shromažďuje pouze negativní informace o klientech, kteří nesplácejí. Ke zpracování informací o klientech musí mít registr SOLUS opět výslovný souhlas klienta se sdílením těchto informací. Databáze se minimálně jednou za měsíc aktualizuje (vždy do 10. dne v kalendářním měsíci). Negativní záznamy jsou od data splacení závazku evidovány ještě 3 roky. Následně se dává dotaz do registru dlužníků. Po prověření registrů se s klientem sjednává například pojištění. Pracovník se dotazuje, jestli chce úvěr pojistit a jaký druh pojištění, by si vybral Úvěrová smlouva Jedná se o písemnou smlouvu, ve které se zavazuje banka, že na požádání žadatele poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a žadatel se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Úvěrová smlouva by měla obsahovat přesné a nezaměnitelné údaje o jednotlivých stranách sjednávajících úvěr. Pracovník banky sepíše s klientem úvěrovou smlouvu, která musí obsahovat: identifikaci žadatele o úvěr identifikaci banky poskytující úvěr práva a povinnosti žadatele a banky účel úvěru (v případě že je úvěr účelový, jinak se účel neudává) výši úrokové sazby roční procentní sazbu nákladů (RPSN) výši úvěru způsob zajištění čerpání úvěru (termíny, částky a způsob) 16

17 splácení úvěru a úroků a způsob úhrady splátek (splátkový kalendář) datum uzavření úvěrové smlouvy, podpisy žadatele a zástupců banky Výše úrokových sazeb Lze si u jednotlivých druhů hypoték sjednat tzv. garantovanou výši splátky. Pevná úroková sazba je po celou dobu trvání hypotéky. Znamená to, že úroková sazba se nemění, zůstává stejná po celou dobu splácení úvěru. U hypotečních úvěrů si lze také sjednat pevnou úrokovou sazbu na kratší období. Pevná úroková sazba může být na 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo až 30 let Způsob čerpání Účel hypotečního úvěru je přesně vymezen v úvěrové smlouvě, čerpání je tedy přísně účelové. Tato účelovost se kontroluje tím, že prostředky jsou například uvolňovány na základě vystavených dodavatelských faktur. Čerpání hypotéky je buď jednorázové (např. koupě nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů), peněžní prostředky se v tomto případě musí vyčerpat do 6 měsíců od data schválení úvěru nebo postupné (např. výstavba, rekonstrukce, přestavba, dostavba, modernizace nemovitosti), zde se čerpání musí uskutečnit do dvou roků od schválení úvěru Splácení hypotéky Čerpání hypotéky už spadá do první fáze splácení, kdy klient platí úroky pouze z vyčerpané části úvěru. Druhá fáze splácení nastává až po vyčerpání sjednané výše úvěrového limitu. Po vyčerpání limitu začíná klient splácet jistinu i s úroky. Splácení je zahájeno nejdříve v měsíci, který následuje po ukončení čerpání. Máme tři možné druhy splácení degresivní, progresivní a anuitní. 17

18 Degresivní splácení Degresivní splácení je založeno na principu snižování splátek. Znamená to, že počáteční splátka je vyšší a postupně se splátky snižují. Tento druh splácení by byl vhodný pro ty, kteří vědí nebo spíše očekávají, že budou mít v budoucnu nižší příjmy. Chtějí tedy na začátku, kdy mají příjmy vyšší, splácet vyšší splátky, aby se jim na další období splátky snižovaly Progresivní splácení Pro klienty, kteří naopak očekávají v budoucnosti zvýšení příjmů, by bylo vhodné progresivní splácení. Je založeno na opačném principu než splácení degresivní, a sice na zvyšování splátek. To znamená, že splátka na začátku bude nižší a postupně se zvyšuje. Klienti tedy chtějí, v době kdy mají nižší příjmy, splácet nižší splátky, aby pak v době očekávaných vyšších příjmů, mohli splácet vyšší splátky Anuitní splácení Asi nejčastější formou splácení hypoték, je tzv. anuitní splácení. Jedná se o formu pravidelných měsíčních splátek (anuit). Z toho vyplývá, že klient platí po celou dobu splácení stejně vysokou splátku, mění se jen poměr úroků a jistiny. To znamená, že na začátku splácení jsou úroky vyšší a naopak ke konci splácení se zvyšuje jistina a úroky jsou nižší. Z toho tedy vyplývá, že předčasné splacení hypotečního úvěru by bylo nevýhodné z důvodu právě vyšší úrokové sazby. 18

19 2 Úvěr ze stavebního spoření Další variantou k získání peněžních prostředků na bydlení je úvěr ze stavebního spoření. Tyto úvěr jsou poskytovány stavebními spořitelnami. Poskytnuté peněžní prostředky mohou být použity pouze na financování bytových potřeb. Jedná se o výstavbu bytu nebo domu, o koupi bytu, domu nebo pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí členského vkladu nebo rekonstrukci a modernizaci nemovitosti, která se nachází na území České republiky. Oproti spotřebitelským a hypotečním úvěrům je již z názvu patrné, že podmínkou poskytnutí úvěru je mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Stavební spoření je systém, který je založený na vkladech účastníků stavebního spoření. Z těchto vkladů jsou poskytovány úvěry na bytové potřeby účastníkům stavebního spoření. Tyto úvěry mají poměrně malé úrokové sazby, které jsou po celou dobu splácení stejné (pevné úrokové sazby). Stavební spoření se tedy skládá ze dvou fází. V první fázi dochází ke spoření, což je ukládání peněz na spořicí účet. K těmto vkladům stát poskytuje státní podporu. Druhá fáze je úvěrová, což už je samotné poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby. 2.1 Právní úprava Úvěry ze stavebního spoření jsou provozovány stavebními spořitelnami. Stavební spořitelnou se rozumí banka, která má jako předmět činnosti jen stavební spoření. Dále musí mít stavební spořitelna uděleno povolení podle zákona č. 21/1992 Sb. Další činnosti stavební spořitelny, respektive úvěry ze stavebního spoření, jsou upraveny zákonem o stavebním spoření a státní podpoře (zákon č. 96/1993 Sb.). Zákon o stavebním spoření a státní podpoře je doplněn zákonem České národní rady o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), ve znění: 19

20 zákona č. 35/1993 Sb. zákona č. 83/1995 Sb. zákona č. 423/2003 Sb. zákona č. 292/2005 Sb. zákona č. 161/2006 Sb. zákona č. 342/2006 Sb. 2.2 Použití úvěru ze stavebního spoření Poskytnuté peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření lze použít na níže uvedené bytové potřeby: výstavba bytu, domu, přístavby koupě pozemku, bytu, domu půdní vestavby daň z převodu bytů a domů, notářské poplatky opravy a rekonstrukce modernizace projektová dokumentace vypořádání dědických nebo družstevních podílů přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu úhrada jiných půjček a úvěrů na bytové účely s výjimkou pokut a jiných sankcí požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění 2.3 Smlouva o stavebním spoření Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a řídí se všeobecnými podmínkami dané stavební spořitelny. Je zde pouze 6-ti letá hranice, která se týká poskytování státní podpory. (viz. níže státní podpora) 20

21 Smlouva o stavebním spoření má tyto náležitosti: číslo smlouvy identifikace žadatele o stavební spoření (v případě nezletilého účastníka identifikace zákonného zástupce) poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření výše měsíčních vkladů (nebo lze platit i jednorázově) varianta spoření (záleží na stavební spořitelně) forma spoření (zda bude prováděno převodem na účet nebo platbou v hotovosti) cílová částka úroková sazba z vkladů úroková sazba z úvěrů požadavek na státní podporu 2.4 Účastník stavebního spoření Smlouvu o stavebním spoření může uzavřít jak právnická, tak fyzická osoba. Stavební spoření může být uzavřeno i na nezletilou osobu. Nezletilou osobou se rozumí ten, kdo ještě nedosáhl věku 18 let. Proto za něj smlouvu uzavírá zákonný zástupce, což je rodič nebo osoba určená soudem (opatrovník, poručník). Nárok na státní podporu ke stavebnímu spoření má pouze účastník, který je: občan České republiky občan Evropské unie, kterému bylo vydáno rodné číslo příslušným orgánem České republiky fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a přiděleným rodným číslem příslušným orgánem České republiky 21

22 2.5 Tarif a tarifní varianty Tarif je jedním z parametrů smlouvy o stavebním spoření. Lze smlouvu uzavřít v tarifu, který je poskytován stavební spořitelnou. Většinou se jednotlivé tarify liší v úrokových sazbách a minimální výší naspořené cílové částky k poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Jedná se tedy zejména o to, jestli účastníci stavebního spoření chtějí spíše spořit nebo již uvažují o tom, že v budoucnu budou chtít využít možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. U tarifů stavebního spoření existují ještě takzvané tarifní varianty. Je to kombinace tarifu a tarifní varianty. 2.6 Cílová částka Cílová částka se skládá z uspořené částky, státní podpory a úvěru. Uspořená částka je součet vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory a jsou odečteny úhrady, které účtuje stavební spořitelna. Minimální výše je podle zvoleného tarifu. Horní hranice cílové částky je neomezená. Uvádí se vždy v celých tisících. 2.7 Státní podpora Státní podpora se poskytuje ze státního fondu České republiky formou ročních záloh. Je určena účastníkovi stavebního spoření, který je fyzická osoba a splňuje jednu z výše uvedených podmínek. Právnická osoba nemá u stavebního spoření nárok na státní podporu. Záloha státní podpory činní 15 % z částky, kterou klient naspořil za jeden kalendářní rok. Nejvyšší státní podpora je poskytována z částky Kč. To znamená, že státní podpora za rok činní maximálně Kč. Když účastník stavebního spoření vypoví smlouvu do 6 let od jejího uzavření, ztrácí tím pádem nárok na výplatu záloh státní podpory. 22

23 Klient může mít uzavřeno více smluv stavebního spoření, ale pouze na jednu z nich je nárok na státní podporu. 2.8 Podmínky poskytnutí úvěru Úvěr se poskytuje do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření. Po celou dobu splácení je úvěr úročen pevnou úrokovou sazbou a jsou stanoveny minimální výše měsíčních splátek. Úvěr ze stavebního spoření lze poskytnout účastníkovi stavebního spoření, kterému byla přidělena cílová částka. Aby mohla být účastníkovi přidělena cílová částka, musí splnit následující podmínky: být účastníkem stavebního spoření minimálně 24 měsíců musí mít naspořeno minimální procento cílové částky, které odpovídá zvolenému tarifu, který je sjednaný ve smlouvě dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla Hodnotící číslo Parametr, který určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vkladů vložených na účet stavebního spoření. Vypočítává se na tři desetinná místa, ale nezaokrouhluje se. Následující vzoreček slouží k vypočítání hodnotícího čísla (HČ). výkon úspor hodnotící číselný výkonnostní k rozhodnému dni * faktor * faktor HČ = Cílová částka 23

24 2.8.2 Hodnotící číselný faktor Hodnotící číselný faktor je hodnota, která je určená u každého tarifu popřípadě tarifní varianty dané stavební spořitelny Výkonnostní faktor Výkonnostní faktor zohledňuje výši uspořené částky a státní podpory na účtu stavebního spoření v poměru k výši požadovaného naspoření z cílové částky dle vybraného tarifu. Tento faktor může mít hodnotu minimálně 1 maximálně 2. Výkonnostní faktor (VF) se vypočítává se zaokrouhlením na tři desetinná místa. Zůstatek na účtu stavebního spoření k rozhodnému dni VF = Minimální procento naspoření (podle zvoleného tarifu) Minimální procento naspoření se zjistí podle zvoleného tarifu stavební spořitelny, u které máme sjednáno stavební spoření. 2.9 Žádost o poskytnutí úvěru Možnost žádosti o úvěr nastává po rozhodném dni od písemného vyrozumění dané stavební spořitelny o možnosti nároku na přidělení cílové částky. Účastník stavebního spoření ve spolupráci se stavební spořitelnou musí vyplnit a podepsat tiskopis Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Tato žádost se musí odeslat na ústředí dané stavební spořitelny ke schválení. 24

25 2.9.1 Prokázání bonity žadatele Žadatel o úvěr musí prokázat, že je schopen úvěr hradit ze svých trvale dosažitelných příjmů: přiměřenou obživu sobě i své rodině (tzn. zajištění nezbytných nákladů na domácnost a zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb členů rodiny) ostatní existující závazky (např. půjčky, jiné úvěry, výživné) závazky vůči stavební spořitelně (splátka úvěru) finanční rezervu ve stanovené výši z čistého měsíčního příjmu na krytí dalších potřeb členů domácnosti (dovolená, kultura, lékařská péče, školné atd.) - u rizikovějších úvěrových případů Stavební spořitelny požadují předložit k prověření úvěruschopnosti účastníka úvěrového případu potvrzení zaměstnavatele o výši jeho příjmu za posledních 12 měsíců a poslední 2 výplatní pásky Zajištění úvěru Stavební spořitelny nepožadují zajištění u úvěrů ze stavebního spoření, které je do výše Kč. Při částce vyšší než Kč požadují stavební spořitelny zajištění úvěru ze stavebního spoření finanční pohledávkou, nemovitostí nebo ručiteli Úročení úvěru Úroční úvěru ze stavebního spoření začíná dnem jeho čerpání. Úroková sazba je uvedena ve smlouvě podle sjednané tarifní varianty. Úvěr ze stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou, která je uvedena ve smlouvě se sjednanou tarifní variantou dané stavební spořitelny. Úroky se počítají z výše zůstatku 25

26 úvěru a zúčtují se na konci příslušného kalendářního roku nebo ke dni splacení celého úvěru. 26

27 3 Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve vybraných finančních institucích V následující části bakalářské práce se budu zabývat shrnutím a porovnáním hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Ze 17 peněžních ústavů, které v České republice poskytují hypoteční úvěry, jsem si vybrala tři banky. U nich srovnám hypoteční úvěry, které poskytují, jejich podmínky a poplatky spojené s poskytnutím peněžních prostředků. Stavebních spořitelen je na našem trhu jen pět, opět srovnám tři. Porovnám tarify a tarifní varianty tří stavebních spořitelen, jaké jsou minimální částky z cílové částky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. 3.1 Porovnání hypotečních úvěrů V České republice existuje velké množství bank, které poskytují hypoteční úvěry. Mezi tyto banky patří zejména: Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. 27

28 Hypoteční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Wüstenrot hypoteční banka, a.s. GE Money Bank, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Volksbank, a.s. 28

29 Oberbank, a.s. UniCredit Bank, a.s. Waldviertler Sparkasse, a.s. LBBW Bank CZ, a. s. mbank, a.s. Hypoteční úvěry dále v České republice nabízejí společnosti, ve spolupráci s mateřskou společností nebo ve spolupráci s jinou bankou. 29

30 K těmto společnostem patří: Česká pojišťovna, a.s. ING Poštovní spořitelna Citibank Europe plc Z těchto peněžních ústavů jsem si vybrala tři, a sice Poštovní spořitelnu, Komerční banku a Českou spořitelnu, u kterých se budu snažit provést porovnání jimi poskytovaných hypotečních úvěrů. 30

31 3.1.1 Poštovní spořitelna Tabulka č. 1 Poštovní spořitelna Název Typ úvěru Doba splatnosti (minimální) Doba splatnosti (maximální) Výše úvěru (minimální) Výše úvěru (maximální) Úrokové sazby při fixaci 1 rok 3 roky 5 let Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru Poplatek Za vedení úvěrovéh o účtu (měsíčně) Hypoteční úvěr 85 % zástavní 0,8 % z výše úvěru do 85 % hodnoty účelový 5 let 30 let Kč hodnoty nemovitosti 5,29 % 4,99 % 5,09 % Kč min Kč max Kč 150 Kč nemovitosti Hypoteční úvěrdo 100 % hodnoty nemovitosti účelový 5 let 30 let Kč 100 % zástavní hodnoty nemovitosti 5,29 % 4,99 % 5,09 % Kč 0,8 % z výše úvěru min Kč max Kč 150 Kč 70 % zástavní Americká hypotéka neúčelový 3 roky 20 let Kč hodnoty nemovitosti max. 8,74 % 8,74 % 8,74 % Kč 2,7 % z objemu neúčelové části 150 Kč Kč informace čerpány (k ) z 31

32 3.1.2 Komerční banka Tabulka č. 2 Komerční banka Název Hypoteční úvěr Klasik Plus Typ úvěru Doba splatnosti (minimální) Doba splatnosti (maximální) Výše úvěru (minimální) účelový 5 let 30 let Kč Flexibilní hypotéka účelový 5 let 30 let Kč Hypotéka Dopředu Dozadu účelový 5 let 30 let Kč Informace čerpány (ke dni ) z Výše úvěru (maximální) 85 % zástavní hodnoty nemovitosti 100 % zástavní hodnoty nemovitosti 85 % nebo 100 % zástavní hodnoty nemovitosti 85 % (max. 8 mil.kč) 100 % (max.4 mil.kč) z ceny zastavené nemovitosti Úrokové sazby při fixaci 1 rok 3 roky 5 let 4,85% 4,45% 4,45% 5,70% 5,30% 5,30% Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu (měsíční) Kč Kč 150 Kč 4,80% 4,45% 4,45% Kč Kč 250 Kč 4,80% 4,45% 4,45% Kč Kč 150 Kč 32

33 3.1.3 Česká spořitelna Tabulka č. 3 Česká spořitelna Název Typ Úvěru Doba splatnosti (minimální) Doba splatnosti (maximální) Výše úvěru (minimální) Výše úvěru (maximální) Úrokové sazby při fixaci 1 rok 3 roky 5 let Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu (měsíčně) Ideální Hypotéka Účelový - 30 let % z hodnoty zastavěné nemovitosti 5,29 % 5,19 % 5,19 % Kč zdarma 200 Kč Hypotéka v hotovosti neúčelový - 20 let Kč 80 % z hodnoty zastavěné nemovitosti Pevná po celou dobu splácení 8 % - 0,8 % z požadovaného úvěru min Kč, max Kč 97 Kč Informace čerpány (ke dni ) z 33

34 3.1.4 Vyhodnocení srovnání vybraných peněžních ústavů Představíme si klasický příklad rodiny, to znamená rodiče a 2 děti. Věk rodičů je v rozmezí let. Rodina si chce pořídit vlastní bydlení, konkrétně si chtějí koupit rodinný dům. Nějakou částku již mají naspořenou, tudíž nepotřebují úvěr z celé hodnoty zastavené nemovitosti. Žadatele o hypotéku budu považovat za natolik bonitního, že nebude mít problém se získáním žádné hypotéky. Dobu splácení úvěru dáme na 30 let, s fixací úrokové sazby na 3 roky. Žádají o hypoteční úvěr ve výši Kč. Jedná se tedy o koupi nemovitosti, budeme se tedy pohybovat v nabídkách účelových hypoték. Z Poštovní spořitelny vezmu Hypoteční úvěr do 85 % z hodnoty nemovitosti, z Komerční banky Hypoteční úvěr Klasik a z České spořitelny Ideální Hypotéku. Úroková sazba: Poštovní spořitelna 4,99 % Komerční banka 4,45 % Česká spořitelna 5,19 % Poplatek za odhad nemovitosti: Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna Kč Kč Kč Poplatek za vyřízení úvěru: Poštovní spořitelna Kč Komerční bank Kč Česká spořitelna - 34

35 Poplatek za vedení úvěrového účtu Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna 150 Kč/měs. 150 Kč/měs. 200 Kč/měs. Měsíční splátka: Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna Kč Kč Kč Srovnání těchto tří hypotečních úvěrů ze třech bankovních domů bude lépe viditelné v následující tabulce. Zobrazila jsem v ní výše uvedené podmínky jednotlivých bank. Tabulka č. 4 Srovnání peněžních ústavů Peněžní ústav Úroková sazba Poplatek za odhad nemovitosti Poplatek za vyřízení úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu Měsíční splátka Poštovní spořitelna 4,99 % Kč Kč 150 Kč/měs Kč Komerční banky 4,45 % Kč Kč 150 Kč/měs Kč Česká spořitelna 5,19 % Kč Kč/měs Kč 35

36 3.2 Porovnání úvěrů ze stavebního spoření Podobně jako jsem srovnala hypoteční úvěry, tak se pokusím o srovnání úvěrů ze stavebního spoření. U nás v České republice existuje pět peněžních ústavů, které poskytují stavební spoření a s tím spjatý i úvěr ze stavebního spoření. Jedná se o těchto pět stavebních spořitelen: Českomoravská stavební spořitelna Modrá pyramida stavební spořitelna Raiffeisen stavební spořitelna Wüstenrot stavební spořitelna 36

37 Stavební spořitelna České spořitelny Z těchto výše uvedených stavebních spořitelen jsem si vybrala opět tři, a sice Raiffeisen stavební spořitelnu, Wüstenrot stavební spořitelnu a Českomoravskou stavební spořitelnu. 37

38 3.2.1 Raiffeisen stavební spořitelna Tabulka č. 5 Raiffeisen stavební spořitelna TARIF Minimální výše měsíční splátky (v % z cílové částky) Minimální naspořená částka Maximál ní výše úvěru Úroková míra Poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč / rok) Poplatek za vyřízení úvěru ze stavebního spoření (Kč) Poplatek za odhad nemovitosti (Kč) Spořící S041 0,5 %-0,7% 40 % 60 % 4,9 % 360 zdarma zdarma Úvěrový S061 0,5%-0,7% 40 % 60 % 3,5 % 360 zdarma zdarma informace čerpány (k ) z 38

39 3.2.2 Wüstenrot stavební spořitelna Tabulka č. 6 Wüstenrot stavební spořitelna TARIF Minimální výše měsíční splátky (v % z cílové částky) Minimální naspořená částka Maximální výše úvěru Úroková míra Poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč / rok) Poplatek za vyřízení úvěru ze stavebního spoření (Kč) Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) ON (normální) 0,5 50 % 50 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč OS (speciální) 0,6 50 % 50 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč OF (finanční) 0,7 40 % 60 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč OK (optimální) 0,7 30 % 70 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč informace čerpány (k ) z 39

40 3.2.3 Českomoravská stavební spořitelna Tabulka č. 7 Českomoravská stavební spořitelna TARIF Minimální výše měsíční splátky (v % z cílové částky) Minimální naspořená částka Maximální výše úvěru Úroková míra Poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč / rok) Poplatek za vyřízení úvěru ze stavebního spoření (Kč) Poplatek za odhad nemovitosti (Kč) Invest Standard 0,6 Rychlá 0,8 40 % 60 % 4,8 % 310 zdarma zdarma Perspektiv 0,53 35 % 65 % 4,8 % 310 zdarma zdarma Atraktiv Standard 0,6 Rychlá 0,8 38 % 62 % 3,7 % 310 zdarma zdarma informace čerpány (k ) z 40

41 3.2.4 Vyhodnocení srovnání vybraných stavebních spořitelen Porovnání úvěrů ze stavebního spoření vybraných stavebních spořitelen, provedu za podmínky toho, že žadatel o úvěr ze stavebního spoření, má již splněnou podmínku uzavření stavebního spoření. To znamená, že žadatel má stavební spoření uzavřeno déle než 24 měsíců. Žadatel splňuje i podmínku minimálního procenta naspořené cílové částky pro možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Peníze z poskytnutého úvěru, chce klient použít na menší rekonstrukci domu, na kterou bude potřebovat okolo Kč. Klient má cílovou částku ve výši Kč. Naspořil již potřebná procenta z cílové částky, aby mu mohl být poskytnut úvěr ze stavebního spoření. Žadatele o úvěr ze stavebního spoření budu považovat také za natolik bonitního, že nebude mít problém se získáním žádného úvěru ze stavebního spoření. Z Raiffeisen stavební spořitelny jsem si pro srovnání vybrala Úvěrový tarif S061, z Wüstenrot stavební spořitelny tarif ON (normální) a z Českomoravské stavební spořitelny tarif Perspektiv. Úroková míra: Raiffeisen stavební spořitelna 3,5 % Wüstenrot stavební spořitelna 3,7 % Českomoravská stavební spořitelna 4,8 % Výše poskytnutého úvěru ze stavebního spoření: Raiffeisen stavební spořitelna Kč Wüstenrot stavební spořitelna Kč Českomoravská stavební spořitelna Kč 41

42 Počet měsíčních splátek úvětu: Raiffeisen stavební spořitelna 101 měsíců Wüstenrot stavební spořitelna 102 měsíců Českomoravská stavební spořitelna 127 měsíců Měsíční splátka: Raiffeisen stavební spořitelna Kč Wüstenrot stavební spořitelna Kč Českomoravská stavební spořitelna Kč Výše uvedené srovnání je zobrazeno v následující tabulce, která porovnává tři vybrané stavební spořitelny. Tabulka č. 8 Srovnání stavebních spořitelen Výše Stavební Počet Měsíční Úroková míra poskytnutého spořitelna splátek splátka úvěru Raiffeisen stavební 3,5 % Kč 101 měsíců Kč spořitelna Wüstenrot stavební 3,7 % Kč 102 měsíců Kč spořitelna Českomoravská stavební spořitelna 4,8 % Kč 127 měsíců Kč 42

43 Závěr Jak už jsem uvedla ve své práci, existuje celá řady hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Pracovníci banky se proto snaží vyjít všem klientům vstříc. Snaží se jim poradit, který úvěr by pro ně konkrétně byl nejvýhodnější. Žadatel o úvěr musí být starší 18-ti let a musí mít nebo si musí zřídit účet u dané banky, kde o hypoteční úvěr žádá. V případě úvěru ze stavebního spoření musí být žadatel účastníkem stavebního spoření nejméně 24 měsíců. Většina klientů ale přichází s větou Chtěl bych nějaký úvěr. V tuto chvíli, přichází čas pracovníka pobočky, který musí od klienta zjistit konkrétní požadavky (např. na co chce úvěr použít, v jaké výši, na jak dlouho, atd.). Po zjištění těchto základních informací se rozhodne, který úvěr by byl pro klienta nejvýhodnější. V případě kdyby se jednalo o klienta, který potřebuje peníze co nejdříve, určitě mu nebude pracovník banky nabízet úvěr ze stavebního spoření. Bylo by to z důvodu, jak už jsem uvedla, že nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká až po dvouletém trvání stavebního spoření. Hypoteční úvěr je nejlépe nabídnout klientovi, který potřebuje splátky úvěru rozprostřít na více let, aby mohl platit splátky ve výši, která by byla únosná jeho finanční situaci. Hypoteční úvěr lze splácet až 40 let. Hypotéka je určena klientům, kteří chtějí stavět dům nebo si chtějí koupit pozemek, na kterém si chtějí dům postavit atd. A jak už jsem uvedla, musí být hypotéka zajištěná zástavním právem k nemovitosti. Úvěr ze stavebního spoření je zase lépe použít při rekonstrukci domu nebo bytu, spíše na menší náklady. U těchto nižších úvěrových částek se nevyžaduje ani žádná zástava nemovitosti, oproti hypotečním úvěrům. Závěrem mé práce bych řekla, že úvěry jsou velmi oblíbeným produktem. Jak jsem měla možnost vidět na praxi, lidé si půjčují na všechno možné. Záleží tedy na konkrétním klientovi, co požaduje. Proto si myslím, že nabídka úvěrových produktů je dostatečně velká. Každý klient si může vybrat úvěr, který mu bude vyhovovat nejvíce. Každý peněžní ústav i každá 43

44 stavební spořitelna, jak je vidět ve výše uvedených příkladech, má více různých druhů produktů a je jen na klientovi, který mu bude pro jeho potřeby vyhovovat nejvíce. Z mého pohledu není ani pro klienta úvěrový proces nijak složitý. Jak jsem měla možnost vidět, pracovníci banky s klientem vyplní všechny potřebné formuláře a vše mu vysvětlí. Takže klient pouze podepíše potřebné dokumenty, aby mu mohly být poskytnuty peněžní prostředky. 44

45 Seznam literatury PAVELKA, F. BARDOVÁ, D. OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. Bankovní institut, a. s., Praha 2008, ISBN , 279 s. POLOUČEK, S. Bankovnictví. 1. vydání, C. H. Beek, 2006, ISBN , 716 s. Internetové stránky: Interní materiály Poštovní spořitelny Pracovní příručka ČMSS (Základy stavebního spoření) 45

46 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Poštovní spořitelna Tabulka č. 2 Komerční banka Tabulka č. 3 Česká spořitelna Tabulka č. 4 Srovnání peněžních ústavů Tabulka č. 5 Raiffeisen stavební spořitelna Tabulka č. 6 Wüstenrot stavební spořitelna Tabulka č. 7 Českomoravská stavební spořitelna Tabulka č. 8 Srovnání stavebních spořitelen 46

47 Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam potřebných dokumentů k Žádosti o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny Příloha č. 2 Žádost o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny Příloha č. 3 Obchodní podmínky ČSOB pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů Příloha č. 4 Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření Českomoravské stavební spořitelny Příloha č. 5 Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 47

48 Příloha č. 1 Seznam potřebných dokumentů k Žádosti o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny 48

49 49

50 Příloha č. 2 Žádost o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Příloha č. 3 Obchodní podmínky ČSOB pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Příloha č. 4 Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření Českomoravské stavební spořitelny 61

62 62

63 Příloha č. 5 Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 63

64 64

65 65

66 66

67 Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 67

68 68

69 69

70 70

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR Andrea Vlková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Problematika financování vlastního bydlení v České republice je srovnání nejrozšířenějších

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení The possibilities of financing own housing Anna Křivanová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu Analysis of mortgage loans on the Czech credit market

Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu Analysis of mortgage loans on the Czech credit market Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza hypotečních úvěrů na českém úvěrovém trhu Analysis of mortgage loans on the Czech credit market Diplomová práce Autor:

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Výběr optimální varianty financování bydlení pro vybraného klienta

Výběr optimální varianty financování bydlení pro vybraného klienta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů v ČR Petra Bednaříková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá hypotečními úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Trendy hypotečního úvěrování v ČR

Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy hypotečního úvěrování v ČR Bakalářská práce Autor: Jakub Černý Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2015

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Michal Smolný Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více