I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91"

Transkript

1 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy, Praha 10, Ruská 91, za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud nebylo stanoveno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská Ředitelka školy: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., tel.: , statutární zástupce ředitele: MUDr. Marie Nejedlá tel.: , 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita a. Střední zdravotnická škola, Ruská 91 cílová kapacita 700 žáků b. Školní jídelna výdejna, Ruská 91 cílová kapacita 200 žáků 5. Obory vzdělání Škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacit a oboru / progra mu SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, denní 500 SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, večerní 170 SZŠ Ruská M/005 Zdravotnické lyceum, denní 272 SZŠ Ruská H/002 Ošetřovatel/ka,denní 90 SZŠ Ruská M/008 Ortoticko-protetický technik, denní 60 SZŠ Ruská M/003 Sociální péče pečovatelská činnost 136 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010 : J/004 Zubní instrumentářka Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): Střední zdravotnická škola Ruská 91, Praha 10 Pracoviště, na kterých praktikovali žáci ve školním roce Obory: Zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Ortoticko - protetický technik, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84 Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8, Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6 Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7 Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10 Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školní objekt je bezprostředně napojen na areál FNKV, což je z hlediska praktického i teoretického vyučování ideální. V budově je umístěna školní jídelna s výdejnou stravy. Prostorové podmínky vyhovují částečně cílové kapacitě školy, skladba odborných učeben odpovídá nárokům vzdělávacího programu. Pro všeobecně vzdělávací předměty je k dispozici učebna pro český jazyk, dějepis a estetickou výchovu, která je vybavena moderní audiovizuální technikou, dále dvě učebny výpočetní techniky, dvě odborné učebny cizích jazyků, učebna pro výuku přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí, tělocvična s posilovnou a laboratoř přírodovědných předmětů. Odborná výuka je zajištěna v učebnách psychologie, somatologie a v pěti učebnách ošetřovatelství. Všemi studijními obory je využívána multimediální učebna se zabudovanou audiovizuální technikou, vizualizérem a diaprojektorem; dále je využíváno pět učeben s interaktivní tabulí. Velmi dobře vybavená knihovna a studovna s šestnácti pracovními místy u počítačů vytvářejí žákům dobré podmínky pro samostudium. Všechny tituly mají anotace. V knihovně pracuje 3 dny v týdnu knihovnice, která vede elektronickou evidenci výpůjček. V řadě učeben jsou k dispozici zpětné projektory. Všechny učebny byly nově vybaveny posuvnými tabulemi a stahovacími velkoplošnými promítacími plátny. Pro všechny vyučující je k dispozici pro výuku 7 notebooků, 3 přenosné dataprojektory a 2 zpětné projektory. Nově byly také pořízeny modely pro výuku ošetřovatelství a první pomoci z finančních prostředků, které škola získala výukou kurzů. Další didaktické pomůcky se podle finančních možností školy průběžně doplňují. 9. Školská rada (ustanovena ) Zdeňka Feitová předsedkyně, zástupce rodičů Ing. Marie Kousalíková zástupce zřizovatele Ing. Irena Ondráčková zástupce zřizovatele Mgr. Ilona Šiklová zástupce pedagogických pracovníků Ing. Ondrej Smitka zástupce pedagogických pracovníků Ondřej Mašík zástupce zletilých studentů 3

4 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) , , ,72 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 64 84,21 nekvalifikovaných 12 15,79 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků poč et zaměření poč et účas tník ů Semináře 23 Domácí násilí, partnerské násilí 2 ROSA Právní aspekty povolání sestry Jak zvládat komunikační bariéry v pomáhající profesi Šikana ve školní třídě Cesty k modernímu ošetřovatelství Nevidomý ve zdravotnickém zařízení Ochrana reprodukčního zdraví Vzdělávání v ošetřovatelství a jeho perspektivy vzdělávací instituce 1 VFN + ČS 1 FN Brno 1 FN Motol 2 ČAS 1 ČAS + VFN 2 Spirála 2 ČAS 4

5 Genetická metoda čtení 1 ZŠ Dobřichovice Metody výuky pro ADH 1 ZŠ Dobřichovice Pozitivní zpětná vazba 1 NIDV Šikana ve školní třídě 10 DYS centrum Šikana 1 SZŠ Nové kompenzační pomůcky 1 Asociace polio Státní maturita z Němčiny 1 ZŠ Smíchov Matematika nově, moderně, interaktivně 2 Descartes v.o.s. Matematika na SŠ 1 Národní knihovna Začlenění cizinců do výuky 1 AUČcj Kvalita života 2 VOŠ a SZŠ Praha 4 Zákony a vyhlášky v práci sester 1 1.LF UK Praha Cesty k efektivní výuce - umění komunikace 1 NIDV Cesta ke kvalitě autoevaluace 1 NUOV Příroda Prahy 1 MHMP Enersol Vzděl. Agentura Kroměříž Kurzy 18 Studium - koordinátor ŠVP 1 INFRA Prevence syndromu vyhoření 1 VOŠSP Praha 10 Angličtina 1 SZŠ Autoevaluace 1 SŠ Praha 5 STM 1 SCIO Kurz pro zadavatele státních maturit 6 Cermat STM hodnotitel 9 Cermat + NIDV První pomoc 1 IDZP Brno Boj proti rasismu a nesnášenlivosti 2 Český Helsinský výbor Diabetologie a obezitologie 1 ČAS Komunikace 5 Národní rada osob se ZP 20. stol. očima Židů 1 Centropa + Žid. museum Nebyly jen Lidice 1 Památníky Lidice/Ležáky Komunikace s žáky se spec. vzdělávacími potřebami 1 Národní rada osob se ZP Jak vyučovat o holocaustu 1 Památník Terezín Letní škola historie 1 UK Praha Kurz jevištní řeči 1 Velký vůz o.s. Zdravotník zotavovacích akcí 1 ASZŠ Instruktor snowbordingu 1 FTVS UK doplňkové ped. studium 4 Ukončení studia na PeF UK, preventista 1 PeF UK Kvalifikační rozšiřující studium ON a ZSV 1 PeF UK Studijní obor Tv a sport 1 FTVS UK Navazující mgr. obor Rehabilitace - SP o postižené 1 ZSF JCU České Budějovice školský management 0 rozšiřování aprobace 0 jiné (uvést jaké) 19 Odborný pobyt v Německu 1 Partnerské organizace Školitel v akr. kurzu Komunikace s osobami se ZP 1 SZŠ Internacionale Deutschlehrertagung MSUN Den učitelů němčiny 1 SGUN Metodickko-jazyková akademie SGUN 09 + SGUN 10 2 SGUN 5

6 Historické exkurze formy Historická exkurze na Žatecko Konference Sestra jako žena Jak zvládat komunikační bariéry v pomáhající profesi Konference Inovace ve výuce Konference Využití software Mathematika na SŠ Konference Jak zvládat komunikační bariéry + EQ Školitel v akr. kurzu Zákl. norma zdr.znalostí pro PP Konference Den ošetřovatelství Mezinárodní konference VS Liberecké psychologické dny Konference Evropské ošetřovatelství ACES Akademy konference Školitel v akr. kurzu Zdravotník zotavovacích akcí 1 Asociace učitelů dějepisu 2 Asociace učitelů dějepisu 2 MF a.s. 1 In line comunik., Brno 1 HYL s.r.o. 1 Elkan spol. s r.o. 1 ČAS 1 SZŠ 3 SZŠ MU Brno 1 SZŠ a VZŠ Liberec 1 FNKV + ČAS 1 ACES 2 SZŠ d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 20 17,69 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet Semináře 1 Kurzy 1 jiné (uvést jaké) - Zaměření Jednotné účetnictví státu Hygienické požadavky ve stravování počet účastníků vzdělávací instituce 1 Klub ekonomů o.s. 2 MUDr. Čihalová, Kroměříž, akreditovaná lektorka hygieny 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 15 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 9 - sami ukončili vzdělávání: 13 - vyloučeni ze školy: 13 - nepostoupili do vyššího ročníku: 28 z toho nebylo povoleno opakování: 13 - přestoupili z jiné školy: 11 - přestoupili na jinou školu: 15 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1. změna oboru: 5 2. přijetí do vyššího ročníku: 4 3. ukončení (ze strany školy): 14 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ 5 84 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 7 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1) ukončení po uplynutí doby přerušení: 7 2) ukončení školou: 15 3) přijetí do vyššího ročníku: 7 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SŠ 23,5 6,2 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SŠ 16,8 3,5 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SZŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 z celkového počtu žáků/studentů: SŠ Škola z celkového počtu žáků/studentů: SŠ Škola 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 23 Neprospělo 25 opakovalo ročník 15 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 76,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 117,12 z toho neomluvených 2,53 b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 17 Neprospělo 1 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 63,4 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 91,17 z toho neomluvených 0 9

10 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání SŠ škola 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií SŠ závěrečné zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku 18 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 4 0 prospěl s vyznamenáním 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni : Prospěl 17 0 Neprospěl 0 0 maturitní zkoušky SŠ počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 18 1 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 9 2 prospěl s vyznamenáním 6 2 počet žáků, kteří byli hodnoceni : Prospěl Neprospěl

11 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) Obor: 53 Zdravotnictví skupina oborů vzdělání kód, název 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) počet přihlášek celkem 244 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 194 z toho v 1.kole 166 z toho ve 2.kole 27 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 113 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: ošetřovatel 9 obor: zdravotnický asistent - počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/2011 (z celkového počtu) 29 11

12 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) Obor: 78 Obecně odborná příprava (zdravotnické lyceum skupina oborů vzdělání kód, název počet přihlášek celkem 112 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 50 z toho v 1.kole 38 z toho ve 2.kole 11 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 62 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 10 obor: počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/

13 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) Sociální péče pečovatelská činnost skupina oborů vzdělání kód, název počet přihlášek celkem 39 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 22 z toho v 1.kole 15 z toho ve 2.kole 7 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání - počet nepřijatých celkem 17 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 8 obor: počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zkušenosti se začleňováním cizinců máme velmi dobré, dosud bylo dorozumění žáků v českém jazyce na vysoké úrovni a svými školními a mimoškolními aktivitami se nijak neliší od žáků české národnosti. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky máme spíše pozitivní, většina žáků dostuduje zvolený obor. V ojedinělých případech se však přes veškerou snahu a spolupráci s výchovnou poradkyní, odborem sociální péče a pedagogicko-psychologickou poradnou nepodaří udržet žáka ve škole. Speciální třídy škola nezřizuje. 13

14 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsme zatím ve škole řešili pouze v souvislosti s provozováním vrcholového sportu. V těchto případech je povolován individuální vzdělávací plán, případně úpravy vzdělávacího režimu v období sportovního soustředění Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2009/10 proběhla první část dvouletého cyklu vlastního hodnocení školy. Na jaře proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy s cílem zamapovat školní klima vzájemné vztahy, postoje a představy rodičů, žáků a učitelů. V září 2009 proběhlo testování u prvních ročníků maturitních oborů (denní studium). Testy byly z ČJL, CL, MA a OSP. Výsledky testů jsou uloženy v osobní složce každého žáka. Ze strany žáků i rodičů není o tyto testy velký zájem. 11. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku 2009/10 se dopracovávaly školní vzdělávací programy oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Oba programy vstoupily v platnost od a výuka podle ŠVP byla zahájena. Zároveň započaly práce na školních vzdělávacích programech oborů Zdravotnické lyceum, Ortoticko-protetický technik a Sociální péče. Byly vytvořeny učební plány a vyučující započali práce na přípravě osnov. ŠVP těchto oborů vstoupí v platnost od Koordinátorka přípravy ŠVP zahájila v dubnu 2010 e-learningový 250 hodinový kurz pro koordinátory, ukončen by měl být v únoru IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Netýká se SZŠ 14

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství V průběhu celého školního roku, podobně jako v minulých letech, poskytovala výchovná poradkyně našim žákům individuální konzultace, zaměřené především na pomoc při řešení školní neúspěšnosti a kázeňských přestupků. V některých případech se na ni obraceli studenti i se svými osobními problémy. Čtvrté ročníky informovala o možnostech studia na vyšších odborných i vysokých školách, také zajistila odbornou přednášku k tomuto tématu. S třídními učiteli pravidelně konzultovala výchovné a prospěchové problémy žáků. Nejtěsnější spolupráce byla s TU 1. a 2. ročníků. Ve třídách 1.A a 3.T řešila vztahy žáků ve třídě, protože ji TU informovaly o pravděpodobnosti výskytu šikany. Toto podezření řešila zadáním depistážních dotazníků šikany v jednotlivých třídách, jejich vyhodnocením s TU a následnými individuálními pohovory se žáky. Se třídou 3. T pracovala několikrát i skupinově. Těmito opatřeními se situace v obou třídách zlepšila a nebylo zapotřebí sáhnout k žádnému dalšímu výchovnému opatření. Dále pomáhala vedení školy řešit špatné vztahy mezi učiteli a třídami ( 2 případy). V tomto školním roce věnovala VP opět zvýšenou pozornost prevenci vzniku negativních jevů v třídních kolektivech. Pro první ročníky zorganizovala adaptační kurz, který se již stal na naší škole tradicí. Studenti se spolu s TU zúčastnili třídenního výjezdu, kde se pod vedením odborných instruktorů zúčastňovali nejen seznamovacích her, ale učili se týmově spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Ohlasy studentů i třídních učitelů byly opět velmi pozitivní, takže jej plánujeme i do budoucna. Je třeba také poznamenat, že na tento adaptační kurz se podařilo VP získat grant z Magistrátu HMP. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala výchovných komisí. Na základě výsledků jednání si některé žáky zařazovala do své evidence a dále s nimi pracovala. Co se týká spolupráce s rodiči, zúčastnila se třídních schůzek 1.r., na kterých rodiče informovala o nabídce poradenských služeb na škole. Tyto informace rovněž poskytovala na Dnech otevřených dveří. Na žádost TU se zúčastňovala i individuálních pohovorů s rodiči. 15

16 Po celou dobu výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala se školním psychologem, Mgr. Radovanem Slavíkem. Organizačně zajišťovala pro zájemce psychologické vyšetření v PPP a následnou schůzku, na které se žáci dozvěděli výsledky. V prvním pololetí proběhly v 1. ročnících besedy o správném učení, vedené psychologem. Pečovala o nástěnku výchovného poradenství ve 3. patře, kterou pravidelně aktualizovala. 2. Prevence sociálně patologických jevů 3x řešeno podezření na užívání a zneužívání návykových látek. Jednalo se o podezření na zneužívání marihuany a subutexu. Všichni byli šetřeni na podnět vyučujících ( neadekvátní jednání ve výuce nejčastěji TV a OSE) vše jsou prokázané buď se přiznali, že užívají či byli testováni na základě souhlasu rodičů nebo byli plnoletí. Všichni byli odesláni na konzultace s psychologem a museli navštívit terapeuta a přinést od něho potvrzení ev. telefonické spojení na možné konzultace preventisty s terapeutem. Ve škole je nyní jedna studentka s dohledem a jeden student s ukončenou terapií. Ostatní ukončili studium ze zdravotního či prospěchového důvodu. Studenti jsou monitorováni a informováni o řešení při výskytu drog a drog. závislosti. Na požádání jso jim poskytovány adresy terapeutů a psychologů. Během studia dostanou studenti propagační letáky a brožury s www. adresou. Během roku bylo ve třídách prováděno sociometrické šetření. Výsledek byl konzultován s třídním učitelem a výchovnou poradkyní. Jednotlivě třídy byly s hodnocením seznámeny. V rámci prevence rizikového chování každá třída podle ročníků absolvovala školení na dané téma. Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy - preventivní skupina SPJ nám zajistila její průběh a hodnocení 1. ročník Listina základních práv a svobod, AIDS a její prevence 2. ročník Sociálně patologické jevy, OPL jak je neznáte 3. ročník Kriminalita mladistvých, Bezpečí žen a dívek v Praze, Sebeobrana z pohledu zákona 4. ročník Základy právního vědomí Vybrané ročníky životní styl - Násilí ve vztazích teenagerů, AIDS jak předcházet nemoci, Zdravý 16

17 3. Ekologická výchova a environmentální výchova + Výchova k udržitelnému rozvoji Vzdělávací program EVVO je zapracován do ŠVP předmětů, ale uskutečňujeme jej hlavně prakticky. Jsme zapojeni do mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol, zaměřeného na obnovitelné zdroje energie, nové technologie výroby energií a snižování emisí v dopravě. 6. ročníku projektu Enersol 2010 se zúčastnili Klára Jeníková s žákovským projektem Biomasa a Daniel Vysušil s projektem a vlastnoručně vyrobeným Modelem nízkoenergetického domu. Pražské kolo soutěže a současně vzdělávacího semináře se konalo v historických prostorách Obecního domu, pod záštitou M.Hl.m.Prahy. Do národního finále Enersol 2010 jsme nepostoupili. Naši žáci jsou každoročně vstřícní k účasti na ekologické olympiádě, pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Znalosti z biologie a ochrany přírody mají příležitost porovnat se znalostmi žáků jiných středních škol. Na 15.ročníku Ekologické olympiády reprezentovali naši školu Julie Kepková, Nikola Lukáčová a Kamil Jirásek. Propagaci, instrukce a výsledky aktivit z oblasti ekologické výchovy prezentuje nástěnka EVVO. 4. Multikulturní výchova Obor zdravotnický asistent: Strž Památník Karla Čapka Lidice Obor zdravotnické lyceum: Strž Památník Karla Čapka Lidice Veletržní palác Hradčany Okoř zámek Roztoky u Prahy 17

18 Sociální péče: Hrusice Veletržní palác Ortoticko-protetický technik : Strž Památník Karla Čapka Lidice Obor ošetřovatel : Hradčany Vyšehrad Exkurze předmětová komise psychologie 1.oš kavárna po tmě 3.B tyfloservis 4.V stacionář Akord 3.LB FNKV diabetologie (komunikace) Exkurze OSE a OSN Zdravotnický asistent: Denní studium: 1.A, 1.B - ošetřovací jednotka ve FNKV, centrální sterilizace 1.C, Oš - JednotkaFNKV, vzdušné lůžko FNKV, plastická chirurgie (zdravý živ. Styl), DD Praha 4, sterilizace FNKV 2.A, 2.B - exkurze na oddělení 2.C - exkurze barokomory v ÚLZ, Transfúzní stanice VFN, biochemická a hematologická laboratoř FNKV 2.D - FNKV-H4 (uložení léků), biochemická laboratoř FNKV 3.A, 3.B - Domov pro osoby se zdravotním postižením ( Sulická 15907/48) 3.C, 4.A, 4.B, 4.D - kardiochirurgie VFN, hematoonkologie VFN, akutní příjem Nemocnice na Františku. Večerní studium: 1.r., 2.r., 3.r., 4.r, 5.r. - Hospic Štrasburk, Fatima Třeboradice, hemodialýza VFN, ortopedie a rehabilitace Clinicum 18

19 Ošetřovatel: 1.r. - ošetřovací jednotka ORT.4. stanice, hospic Strassburg, kavárna Po Tmě 2.r. - exkurze Psychiatrie Bohnice, Exkurze DD Řepy Praha 6 3.r. - Kojenecký ústav v Krči, Ústav pro mentálně postižené 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Jako každoročně se v lednu uskutečnil lyžařský kurz v rakouském Lienzu, kterého se zúčastnilo 33 žáků 1. až 3. ročníků. V květnu se 24 žáků 1. až 3. ročníků zúčastnilo cyklistického kurzu. Ve dnech uspořádala škola ozdravný pobyt žáků v ESTARTIT /Španělsko/. Zúčastnilo se 52 žáků. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Studenti se zapojili do sportovních soutěží ve florbalu a malé kopané v rámci POPRASKU a do soutěží pražských středních zdravotnických škol. Největšího úspěchu dosáhli právě v utkáních florbalových družstev SZŠ, chlapci i dívky obsadili 2. místo. 7. Soutěže Dne se konala soutěž v první pomoci, které se zúčastnili studenti mající v letošním školním roce tento předmět ve výuce. Jedna skupina studentů se později zúčastnila celostátní soutěže v první pomoci v Jihlavě. Kromě soutěžících se na soutěži podíleli i studenti, kteří zajišťovali modely pro vybrané situace a náhlé stavy v první pomoci. Při přípravě jsme vycházeli z modelových situací. Modelové situace si každé družstvo vylosovalo a po krátké přípravě předvedlo před porotou poskytnutí první pomoci. Každé družstvo si losovalo jednu modelovou situaci. Po absolvování soutěže porota vyhodnotila výsledky. První tři vítězná družstva obdržela dárkový balíček, ostatní drobné dárky, kterými jsme ocenili jejich účast a pomoc při přípravě soutěže. Dárkové balíčky byly hrazeny z rozpočtu SRP 19

20 Soutěž byla pro žáky přínosnou zkušenost a možností ověřit si své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. V průběhu školního byli na soutěž průběžně připravováni formou procvičování modelových situací. Soutěže Den psychologie se ve školním kola zúčastnilo 17 žáků; regionálního kola se účastnili 3 žáci. Celostátního kola se účastnila 1 žákyně, mezi prvními třemi se neumístila a další pořadí nebylo stanoveno. Dne se skupina 4 žáků naší školy zúčastnila celostátní recitační soutěž zdravotnických škol ve školním roce 2009/2010. Celkový počet účastníků byl přes 30 soutěžících. Z našich žáků byl oceněn Daniel Muravjev, získal Cenu poroty za mimořádný výkon. I ostatní naši žáci předvedli skvělé výkony, které publikum ocenilo potleskem. Žáci byli po celou cestu velmi kultivovaní, pěkně reprezentovali naši školu i Prahu. 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Každoroční ozdravný pobyt u moře se uskutečnil v termínu Tentokrát odjely dva plné autobusy do španělského přímořského letoviska Estartit. Studenti se věnovali samozřejmě koupání, procházkám a sportu. K velkým zážitkům patřila návštěva Barcelony. Odborný pobyt v německém Dortmundu se realizoval od Na jeho uskutečnění se podílel nadační fond MHMP Cesta za vzděláním a výbor HV SRPŠ. Odborný pobyt byl připraven ve spolupráci se Zdravotnickou školou Pflegeschule Dortmund-Süd und Schwerte GmbH. Vedení této školy pověřilo doprovodem naší skupiny Dipl. pedagoga pana Tobiase Strippela. Díky kontaktům školy se uskutečnila např. návštěva Josef Hospital Dortmund Hörte a Marienkrankenhaus Schwerte. Naši studenti se prezentovali divadelní scénkou a módní přehlídkou zdravotnických uniforem.. Cesta se uskutečnila menším autobusem Mercedes Benz, který byl při pobytu k dispozici. S ohledem na rozpočet se bydlelo na statku poblíž Dortmundu v chráněné krajinné oblasti Radlerherberge Schwerte. Kontakt s touto školou pokračuje, v letošním měsíci červnu navštívilo SZŠ 70 studentů této školy s doprovodem. Dipl. pedagog Tobias Strippel z této školy vystoupí na naši konferenci s mezinárodní účastí dne v posluchárně 3. LF UK. 20

21 Další odborný pobyt se uskutečnil v termínu v termálních lázních Bad Pyrmont. S ohledem na lázeňskou taxu se skupina ubytovala v Jugendherberge blízkého historického města Hameln. Pobyt se uskutečnil za finančního přispění nadace Cesta za vzděláním MHMP a HV SRPŠ. Garantem pobytu byla ředitelka církevní zdravotnické školy Christophorus Gesundheits und Krankenpflegeschule des Ev.- Bathildiskrankenhaus. Součástí pobytu byla prohlídka lázeňského komplexu, exkurze v Diakonii Caritas, v Domově seniorů, Neurologické rehabilitační klinice a Rehabilitační klinice zaměřené na pohybový aparát. Dále byl zorganizován sedmidenní jazykový kurz v Anglii (podpořeno z grantu MHMP) a třítýdenní odborná stáž v Nizozemí ( podpořeno z grantu NAEP). Podrobnější informace včetně fotodokumentace lze nalézt na webových stránkách školy 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84 Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8 Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6 Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10, Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice 21

22 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou PŘEHLED AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V GESCI SZŠ školní rok2009 /2010 Název akce Odborný zástupce (gestor) Zpracovatel Lektoři, popř. spolupracovníci ( z řad pracovníků SZŠ) 1. Všeobecný sanitář (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro pitevnu nebo pro autoptické oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro zařízení lékárenské péče (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro operační sál (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace v systému DVPP MŠMT) Platnost do Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Jana Šolcová Alena Venderová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Alena Venderová Alena Venderová Alena Venderová Mgr. Pavla Hřebíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Dana Ramešová Mgr. Helena Bredová 22

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2007/8

Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2007/8 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2007/8 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více