Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT"

Transkript

1 io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: , PRO P RO UČITELE R

2 2 Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová dotace: 90 min./120 min. VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ / BAREVNÝ SVĚ T Anotace: V tomto programu si žáci uvědomí, že nic kolem nás není černé nebo bílé. Právě naopak, že svět i život je rozmanitý. A co víc? Dokonce to může být pro nás i přínosné. Žáci budou mít možnost postavám z klasické pohádky přiřadit role, které se jim líbí. Procvičí si fantazii a dovednost spolupracovat. Po pohádce se přeneseme do reality každodenního života. Podíváme se na situace, které jsou žákům blízké a pokusíme se je společnými silami rozebrat tak, aby si žáci uvědomili, že na každou věc se dá dívat z různých úhlů pohledu. Uvědomí si nezbytnost takového vnímání pro bezkonfliktní a vzájemně přínosné souži s ostatními lidmi. Na závěr si společnými silami vytvoří plakát, na kterém zobrazí výstupy z tohoto programu. Vyvěšením plakátu ve třídě se znalos a postoje, které v programu získají, v žácích hlouběji zakoření. RVP: Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět - lidé kolem nás; MKV kulturní diference, lidské vztahy; OSV - osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepoje, kreavita), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace), morální rozvoj (řešení problémů, hodnoty a postoje) Autorský tým: Ing. Bianka Machová Mgr. et Bc. Dita Kalousová Mgr. et Bc. Marna Tušková DOPORUČ ENÉ INFORMAČ NÍ ZDROJE / BAREVNÝ SVĚ T DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Vzdělávací program Varianty společnos Člověk v sni: FOUNTAIN, S. Místo na slunci. Globální výchova pro dě 5-10 let. Praha: Tereza, s. MACHOVÁ, B., ŠIMEČKOVÁ, V., TUŠKOVÁ, M. Cvičení pro mulkulturní výchovu. České Budějovice: CEGV Cassiopeia, s. MOREE, D. Než začneme s mulkulturní výchovou od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v sni o.p.s., s. ISBN MOREE, D., MORVAYOVÁ, P. Dvakrát měř, jednou řež od mulkulturní výchovy ke vhledu. 1. vyd. Praha: Člověk v sni o.p.s., s. ISBN PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu vyd. Praha: Portál, ISBN PIKE, G., SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu vyd. Praha: Portál, ISBN VAŇUROVÁ, Z. 10krát s MKV Metodické listy pro výuku mulkulturní výchovy dle osobnostního přístupu. Praha: Člověk v sni o.p.s., s. ISBN VARIANTY a kol. 10krát s MKV Metodické listy pro výuku mulkulturní výchovy dle osobnostního přístupu. Praha: Člověk v sni, o.p.s., Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012

3 10 DALŠÍ NÁMĚ TY / BAREVNÝ SVĚ T POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / BAREVNÝ SVĚ T 3 DALŠÍ NÁMĚTY POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU Jsem výjimečný/á nechte vyniknout jednotlivě každého žáka v takové činnos, která je mu blízká a ve které je lepší než většina spolužáků. Příklad: Pokud žák vyniká ve hře na klarinet, nechte žáka, aby zahrál celé třídě. Důležité je, aby nakonec vynikli všichni žáci třídy. Rizikový může být žák, který zdánlivě v žádné činnos nevyniká. Je velmi důležité najít něco (jakoukoli drobnost), ve které vynikne. Samozřejmě by se vždy mělo jednat o pozivní příklad výjimečnos a odlišnos. Kvěna jde o akvitu, při které se žáci věnují vnímání sebe sama jako jedince, ale zároveň také jako součás sociálních skupin. Postup: Každý žák si nakreslí obrys kvěny s šes okvětními lístky (podle Vašeho uvážení můžete nechat počet okvětních lístku na rozhodnu žáků). Dovnitř okvětních lístků žák napíše nebo nakreslí, co je pro něho důležité. Následně se pokusí odpovědět, proč je daná osoba, zvíře, věc, činnost pro něj důležitá. Pokud chce žák do kvěny napsat nebo nakreslit něco, o čem nechce mluvit s ostatními, zakóduje to do nějakého symbolu. Význam symbolu by neměl být ostatním na první pohled jasný, pouze dotyčnému žákovi. Je dobré dát žákům možnost (ne povinnost!!) ukázat své kvěny svým kamarádům. Hezkým výstupem akvity je vytvořit girlandu z kvěn všech žáků a pověsit ji ve třídě. Žáci musí být se sdílením kytek srozuměni na začátku akvity. Oslava narozenin zeptejte se žáků, jak slaví narozeniny, zda mají určité rodinné zvyklos, zda se někdy zúčastnili netradiční oslavy apod. Tato akvita jednoduchým způsobem ukáže diverzitu mezi žáky. Dále je možné porovnat oslavy narozenin žáků s oslavou narozenin dě z různých čás světa. Na co nikdy nezapomenu zeptejte se žáků, na jaký zážitek ze svého života nikdy nezapomenou a proč. Příběhy netradičních rodin seznamujte žáky s příběhy rodin, dě, které se něčím odlišují od tzv. běžných rodin u nás. Používejte skutečné příběhy z sku i z Vašeho okolí. Mohou to být lidé z ČR i ze zahraničí. Vyzvěte žáky, aby našli podobnos i odlišnos mezi jejich životem a životem konkrétní rodiny/dítěte. Tato akvita pomůže dětem získat větší rozhled o různých oblastech života lidí z různých sociokulturních skupin. Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Úvod Červená Karkulka I od tebe se můžu něco naučit Ukradený penál Lektor si povídá s žáky o výhodách a nevýhodách jinakos mezi lidmi. Úvodem žáci společně převypráví pohádku o Červené Karkulce. Následně pak ve skupinách vymýšlí novou pohádku s využim postav z Červené Karkulky. Vymyšlené pohádky představí skupiny ostatním spolužákům. Závěrem vede lektor diskusi, tak aby si žáci uvědomili pozivní stránku diverzity mezi lidmi. Žáci přemýšlí o tom, co hezkého a užitečného se mohou naučit od svých spolužáků a sdílí to s ostatními. Jinakost mezi lidmi s sebou nese i riziko nedorozumění a konfliktů. V této akvitě pracují žáci s komiksovým příběhem ze školního prostředí, který končí konfliktem. Žáci se učí dívat na konkrétní situaci z různých stran a společně se snaží najít důvody, proč ke konfliktu došlo a jaké jsou jeho příčiny. Přemýšlí o tom, co udělat a jak se chovat, aby konfliktním situacím a nedorozuměním předešli. Pro lepší zapamatování si různých situací si žáci jednotlivé příčiny vzniku konfliktu namalují. Žáci jsou si vědomi výhod i nevýhod toho, že je každý člověk určitým způsobem jedinečný. Žák je movován k vnímání odlišnos mezi lidmi jako něčeho přirozeného a také nezbytného pro rozvoj společnos. Žáci oceňují pozivní stránku rozmanitos mezi lidmi. Žáci jsou movování k tomu, aby vystoupili ze zažitých vzorců myšlení a zapojovali fantazii při hledání nových cest. Žáci se zdokonalí v dovednos spolupráce a komunikace. Žáci si uvědomují pozivní stránky u svých spolužáků. Žák nachází v jinakos příležitost k vlastnímu obohacení. Žáci jsou si vědomi toho, že pro lepší porozumění mezi lidmi je důležité naučit se dívat na věc z různých úhlů pohledu. Žáci jsou movování k vnímání různých úhlů pohledu. Žáci znají způsoby, jak předcházet nedorozuměním a konfliktům. Reflexe V plénu třídy se shrne obsah i cíle výukového programu. Žáci mají ucelený a objekvní pohled na rozmanitost mezi lidmi.

4 4 Doporučení pedagogům: POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / BAREVNÝ SVĚ T Lidé se projevují nekonečně různorodým chováním. Mají různé názory, různé zájmy, různě jednají. Při vzájemných setkáních se nám zdá, že někteří jsou stejní jako my, jiní jsou nám podobní, další se nám zdají být naprosto odlišní. S touto různorodos se setkáváme již od dětství. Uvědomujeme si, že někteří lidé mají odlišné názory, že preferují jiné věci. Automacky inklinujeme k těm, kteří jsou nám co nejvíce podobní. Jaký postoj ale zaujímáme k těm ostatním? Někdy může dojít ke konfrontaci odlišných názorů či postojů, jindy se jí raději vyhneme. Situace, ve kterých se setkají lidé odlišných názorů, postojů či hodnot, často končí nedorozuměním či konfliktem, ale nemusí to tak být vždy. Jedním z cílů mulkulturní výchovy je přivést žáky k uvědomění si, že jejich názory, postoje nebo jakékoliv jiné reakce na svět jsou jedněmi z mnoha. Lidé mají různé názory, situace hodno z různých úhlů pohledu a je těžké, nebo i nemožné říci, který je ten správný. Zdroj: MACHOVÁ, B., ŠIMEČKOVÁ, V., TUŠKOVÁ, M. Cvičení pro mulkulturní výchovu. České Budějovice: CEGV Cassiopeia, s. Připomínejte žákům, že rozmanitost je přirozená (stejně tak je tomu i v přírodě). Movujte žáky k vytváření pozitivního přístupu k rozmanitosti/jinakosti mezi lidmi. Podporujte žáky v nahlížení na situace různýma očima a z různých úhlů pohledu. Vyvěste fotografii a obrázky zobrazující různé situace z aktivity Ukradený penál ve třídě. Delší kontakt (vizuální) s výstupem z akvity povede k jejímu lepšímu zapamatování. Uplatňování předcházejících doporučení nevyžaduje velkou časovou dotaci nebo zvláštní výukový program. Postačující je vycházet z běžných situací ve škole a ty společně s žáky rozebrat a najít řešení. Příklad: Honzík nepřišel do školy a Anička ve třídě rozhlašuje, že se ulejvá, protože je dnes písemka z matemaky a Honzík matemaku neumí. Rozeberte s žáky možné důvody Honzíkovi nepřítomnos. C: Byl či nebyl? Časová dotace: 15 min. Cíle: Žáci lépe poznají své spolužáky. Prostřednictvím srovnání se spolužáky dojde k lepšímu uvědomění si jedinečnos každého z nás. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět lidé kolem nás; OSV osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepoje), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy); MKV kulturní diference Pomůcky: připravené otázky Postup: 1. Úvod Vysvětlení pravidel hry Vysvětlete žákům, že za chvíli všichni utvoří kruh. Vy jim budete klást otázky. Otázky se budou týkat jejich osoby a jejich zkušenos. Na jednotlivé otázky budou moci odpovědět ano nebo ne. Pokud bude jejich odpověď kladná, vstoupí do kruhu a plácnou si se všemi, kteří jsou uvnitř kruhu (odpověděli kladně) a vrá se zpět na své původní místo. V průběhu akvity by si měli žáci všímat, jak jejich spolužáci odpovídají. 2. Kruh Hra Byl či nebyl Žáci vytvoří kruh a vy jim postupně kladete jednotlivé otázky, přičemž žáci na ně výše zmíněným způsobem odpovídají. Počet otázek by měl být 15-20, dle věku žáků. Otázky si připravte předem. Měli byste začít od těch nejjednodušších po složitější. Měli by vycházet ze specifik a potřeb každé třídy. Možné otázky: Byl jsi někdy v Praze? Umíš plavat? Šplhal jsi někdy na strom? Maluješ rád? Umíš hrát na libovolný hudební nástroj? Viděl jsi již opici naživo? Byl jsi někdy v muzeu? Letěl jsi letadlem? 9 3. Závěr Akvitu můžete uzavřít sdílením v plénu třídy. Vyzvěte žáky, aby shrnuli co zajímavého se dozvěděli o svých spolužácích.

5 8Pracovní list: NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY 5 Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Jídlo: Kolik máš sourozenců? Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Barva: Co rád děláš ve volném čase? Koníček: Počet sourozenců: Na výukový program je možné navázat akvitami, které se věnují sebeuvědomění žáků tzv. práce s identou, prostřednictvím nichž si uvědomí jedinečnost každého člověka. Identa představuje významné téma jak ve vztahu k otázce kultury, tak ve vztahu k výchově člověka. Z tohoto důvodu je také jedním z nejdůležitějších témat v mulkulturní výchově. Skrze identu chápeme, hodnome a zařazujeme nejen sebe, ale také všechny kolem. Identu, která je nám vlastní, v běžném životě příliš nevnímáme. Uvědomujeme si ji při setkávání s okolním světem. Někdy více a někdy méně. Naše identa a její vnímání námi samotnými i okolím může být zdrojem konfliktů, ale také přínosem. Některé faktory, které mohou mít vliv na naši identu, dostáváme do vínku při narození, jiné získáváme v průběhu života. Identa není stálá. Právě naopak, vyvíjí se v čase na základě našich zkušenos a konkrétních situací, ve kterých se ocitáme. Naše identa se skládá z několika vrstev. Jednotlivé vrstvy mohou souviset s následujícími faktory (oblastmi): místo, kde jsme se narodili (např. stát, město, vesnice, chudinská čtvrť, ) místo, kde žijeme pohlaví náboženství rodinné zázemí (např. rodina úplná/neúplná, počet sourozenců, nejmladší/nejstarší, další příbuzní, ) naše role v životě (např. syn, dcera, matka, otec, babička, dědeček, ) příslušnost k profesní skupině (např. učitel, makléř, uklízečka, dělník, novinář, humanitární pracovník, ) příslušnost k zájmové skupině (např. hudebník, fotbalový fanoušek, cestovatel, ochránce přírody, ) předchozí zkušenosti a klíčové události v životě výchova ekonomická situace (např. dostatečné finanční zabezpečení, chudoba, luxus, ) Jaká je tvoje oblíbená pohádková postava? Pohádková postava: Jaké je tvoje oblíbené zvíře? Zvíře: Jak bys chtěl trávit letní prázdniny? Jak: Identa, která je nám připsána druhými na základě určitých znaků či kritérií členství (tzv. připsaná identa), může být v rozporu s identou pociťovanou (kým se cím být). Pokud nám přisuzuje okolí identu, se kterou nejsme ztotožněni, může dojít k nedorozumění a ke konfliktu. Zdroj: MACHOVÁ, B., ŠIMEČKOVÁ, V., TUŠKOVÁ, M. Cvičení pro mulkulturní výchovu. České Budějovice: CEGV Cassiopeia, s.

6 6 A: Knížka o mně Časová dotace: akvita probíhá v několika hodinách dle časových možnos Příklady otázek pro reflexi: Jak se vám pracovalo? Bylo těžké nebo lehké vymyslet, co na danou stránku namalujete, zaznamenáte? Překvapilo vás něco o svých spolužácích? Dozvěděli jste se něco nového? 7 Cíle: Žáci přemýšlí o sobě a svém okolí. Žáci poznávají rozmanitost v rámci třídy. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět lidé kolem nás; Výtvarná výchova; OSV osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepoje), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy); MKV kulturní diference, lidské vztahy, mulkulturalita Pomůcky: papíry velikos A4 s nadpisy, pastelky, fixy, pero Poznámky pro učitele: Připravte pro každého žáka papíry o velikos A4 s nadpisem tématu, který budou žáci v hodině zpracovávat. Postup: Žáci si vytvoří svoji knížku. Počet stránek knížky je libovolný (záleží na rozhodnu pedagoga). 1. Úvod Uveďte žáky do tématu. Každý z nás je trochu jiný a vy si teď uděláte knížku, která bude o vás. Podle této knížky vás ostatní lépe poznají. 2. Postup Žáci postupně zaplňují listy fotkami, psaním i kresbami o sobě. Stránky mohou vyzdobit podle svého přání. Když jsou všechny stránky plné, složí je mezi dva listy barevného papíru (nebo ručně dělaného papíru), který tvoří obálku knížky. Na obálku napíší Knížka o mně a jméno autora. Návrhy stránek: Jmenuji se V mém domově je lidí Věci, které dělám rád(a) Rád(a) vidím, rád(a) slyším, rád(a) jím, rád(a) cím Můj nejlepší kamarád/ moje nejlepší kamarádka je, protože Jsem šťastný(á), když ; Jsem smutný(á), když ; Mám zlost, když 3. Závěr Po každé hodině je dobré si s žáky popovídat o tom, co malovali a vytvořit z obrázků galerii, aby se i ostatní mohli seznámit a dozvědět něco o svých spolužácích. Zdroj: FOUNTAIN, S. Místo na slunci. Globální výchova pro dě 5-10 let. Praha: Tereza, s. B: Globingo Časová dotace: 25 min. Cíle: Žáci lépe poznají své spolužáky. Žáci se zdokonalují v dovednosti komunikace. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět lidé kolem nás; OSV osobnostní rozvoj (sebepoznání a sebepoje), sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace); MKV kulturní diference, lidské vztahy, mulkulturalita Pomůcky: pracovní listy s otázkami, tužky Postup: 1. Úvod Rozdejte žákům pracovní listy s otázkami a vysvětlete jim, že jejich úkolem je získat ve třídě od spolužáků co nejvíce možných odpovědí. Tyto odpovědi a jména spolužáků zaznamenávají žáci do pracovních listů. U každé odpovědi by mělo být jiné jméno. Musí ve třídě oslovit co nejvíce spolužáků. 2. Vyplňování pracovních listů Žáci postupně získávají odpovědi na otázky v pracovním listu od svých spolužáků. Cílem je oslovit co nejvíce spolužáků ve Vámi určeném časovém limitu (doporučujeme 10 minut). Po završení časového limitu se žáci vrá na svá místa. 3. Závěr Akvitu uzavřete diskusí v plénu třídy. Vyzvěte žáky, aby shrnuli co zajímavého se dozvěděli o svých spolužácích, co je překvapilo, co naopak již věděli. Žáci se ve vymezeném časovém limitu neshnou potkat se všemi spolužáky a prostřednictvím sdílení se dozví další informace. Případně se jich můžete zeptat, jakou další otázku by rádi svým spolužákům položili.