MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU"

Transkript

1 Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 OBSAH 1 MARKETING DEFINICE MARKETINGU ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MARKETINGU ROZDÍLY MEZI MARKETINGEM VÝROBKŮ A MARKETINGEM SLUŽEB CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA ODVĚTVÍ POHOSTINSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU TRH CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETING DEFINICE MARKETINGU A JEHO CHARAKTERISTICKÉ RYSY SPECIFICKÉ POSTAVENÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU MARKETINGU MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU PRODUKT CENA MÍSTO, DISTRIBUCE A DOSTUPNOST MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE LIDÉ BALÍČKY PROGRAMOVÁNÍ, SPOLEČNÉ PROJEKTY PARTNERSTVÍ LITERATURA

3 1 MARKETING 1.1 DEFINICE MARKETINGU Pojem marketing představuje takovou podnikatelskou koncepci, která se snaží orientovat především na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Dalším důležitým cílem je tvorba zisku, který je nezbytný pro další rozvoj podniku. Marketing můžeme definovat mnoha způsoby. Jednou z moderních a uznávaných definicí je definice přijatá Americkou marketingovou společností v roce 1985: Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací. Tuto definici lze vysvětlit tak, že marketing má zajistit, aby bylo požadované zboží na správném místě, v pravý čas, za odpovídající ceny a za pomoci propagace nabídnuto správným skupinám zákazníků. (Horáková,1992) Pro orientaci na zákazníka a cílový trh je nutné znát všechny charakteristiky, které firmě umožní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a služby za vhodné ceny, na očekávaném místě za podmínky, že se o nich potenciální spotřebitel dozví. Tyto podmínky vyjadřuje marketingový mix. Ten se skládá ze čtyř částí 4P: product (výrobek, služba), price (cena), place (místo) a promotion (propagace). (Nagyová, 1994) 1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MARKETINGU Všechny podniky mají své určité cíle, ať už jde o dosažení zisku, získání určitého podílu na trhu nebo návratnost investic do podniku vložených a těchto vytyčených cílů se snaží dosáhnout. Tyto cíle se v jednotlivých úsecích podniku rozpracovávají do určitých úloh, které je nezbytné pro dosažení daného cíle splnit. Také marketing jako jeden z úseků podniku stanovuje své úlohy, mezi které patří především uspokojení potřeb zákazníka a dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže. (Horáková, 1992) 3

4 Žádný podnik nemůže být z dlouhodobého hlediska úspěšný, pokud nerespektuje potřeby zákazníka. Podnik musí přizpůsobit svůj produkt požadavkům zákazníků, ale také mít výhodu nad konkurencí a nabízet například kvalitnější produkt nebo levnější než konkurence. Proto se efektivní marketing odvíjí od analýzy zákazníka a analýzy konkurence. Analýza zákazníka je založena na výzkumu chování spotřebitele. Pomocí této analýzy je potřeba zjistit, jaké psychologické, osobní, sociální a kulturní faktory ovlivňují kladné přijetí produktu spotřebitelem. Další neméně důležitou je analýza konkurence a konkurenční schopnosti z hlediska podniku. Schopnost obstát v ekonomické soutěži ovlivňuje několik činitelů, a to síla dodavatele, síla zákazníka, nahraditelnost produktu, výše obtížnosti vstupu firem do odvětví a výše rivality mezi podniky v odvětví. Čím jsou ukazatelé v této analýze a analýze zákazníka příznivější, tím by měl být podnik ve své činnosti úspěšnější ROZDÍLY MEZI MARKETINGEM VÝROBKŮ A MARKETINGEM SLUŽEB Musíme rozlišovat mezi marketingem výrobků a marketingem služeb, jako je např. marketing pohostinství a cestovního ruchu. Ve všech průmyslově vyspělých zemích se zvětšuje podíl lidí pracujících v oborech poskytujících služby. Důvodem tohoto vývoje je rostoucí bohatství a zvětšování rozsahu volného času jejich obyvatel. Jednou částí odvětví poskytujícího služby je odvětví pohostinství a cestovního ruchu. Dále sem patří bankovnictví, právní, účetní a řídící poradenství, pojišťovnictví, školství, zdravotnictví nebo zábavní služby. Marketing služeb je koncepce založená na poznání jedinečnosti všech služeb, je to obor marketingu modifikovaný pro obory služeb obyvatelstvu (Alastair M. Kortison, 1995). Rozdíly mezi marketingem výrobků a marketingem služeb jsou v tom, že některé z přístupů marketingu výrobků nelze použít v marketingu služeb a je nutné je upravit. Existuje šest obecných specifik, které ovlivňují marketing služeb: - nehmotný charakter služeb, - charakter výroby (místní a časová vázanost služeb), - pomíjivost služeb, - distribuční cesty, - podmíněnost nákladů, - vázanost služeb na jejich poskytovatele. 4

5 Nehmotný charakter služeb způsobuje jejich snadnou napodobitelnost a možnost kopírování konkurencí (Hesková, 1999). Z těchto všech důvodů je nutné používat v marketingu pohostinství a cestovního ruchu několik následujících přístupů. Použití základních 4P marketingového mixu (produkt, cena, místo, propagace) a ještě dalších 4P (lidé, tvoření packagu, programování a spolupráce ). Lidé jsou velmi důležitá součást dalších 4P, jedná se zde hlavně o jejich přístup k zákazníkům. Další je programování a tvoření packagu, což znamená účelné zkombinování různých služeb a vybavení, aby odpovídali potřebám zákazníků. Poslední z těchto 4P je spolupráce, což představuje kooperaci s různými firmami v okolí. V marketingu pohostinství a cestovního ruchu má větší význam ústní reklama a použití emotivní propagace. Také jsou velmi důležité dobré vztahy s komplementárními firmami. Například penzion může nabízet svým hostům vyjížďky na koních v blízké jízdárně. Marketing služeb představuje zvláštní oblast marketingu z důvodů specifik, které odvětví služeb vyžaduje. V marketingu pohostinství a cestovního ruchu se jedná zejména o vázanost služby na určitou oblast nebo místo. 1.3 CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA ODVĚTVÍ POHOSTINSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Úspěšnost podnikání z velké části závisí na znalosti potřeb a představ zákazníka a jejich integraci do strategie firmy. Poznat zákazníka a jeho chování je velmi důležité pro sestavení prodejních, cenových a dalších strategií firmy. Zákazníci jsou velmi odlišní, a proto je nutné je rozdělovat (segmentovat) do několika podskupin podle věku, pohlaví, vzdělání či výše příjmů. Výrobek nebo službu, kterou podnik nabízí, by měl přizpůsobit segmentu zákazníků, kterým má být určen. To znamená, že pokud se například hotel chce zaměřit na mladou klientelu, měl by pro ni zařídit atraktivní program nebo pořádat pravidelně v hotelu disko. Informace o zákazníkovi získává podnik několika způsoby. Může je získat z interních zdrojů firmy, z marketingového monitorování nebo z marketingového výzkumu. Nejčastěji firma používá v marketingové praxi zdroje interní, protože jsou nejlevnější a nejlépe dostupné. Podnik je získává z evidence, finančních zpráv nebo ze záznamů o objednávkách. (Foret, 2000) 5

6 Způsob, jakým si zákazníci vybírají a konzumují nakoupené služby a jak se chovají po jejich nákupu, ovlivňují dva typy faktorů. Jsou to faktory osobní a mezilidské. Osobní faktory jsou psychologickými charakteristikami jednotlivce a patří mezi ně: potřeby, vnímání, poznávání, osobnost, životní styl a sebeúcta. Mezilidské faktory znázorňují vliv ostatních lidí na zákazníka. Patří mezi ně: kultury, referenční skupiny, sociální skupiny, názoroví vůdci a rodina. V současnosti již většinou neexistuje přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem a z tohoto důvodu se chování zákazníka zjišťuje pomocí výzkumu. Tento výzkum je zaměřen na zodpovězení následujícího okruhu otázek: - Které hlavní faktory ovlivňují chování spotřebitele? - Jakými pravidly se řídí proces rozhodování při koupi? - Jaká je odezva spotřebitelů na různé podněty? (Horáková, 1992). Pro zjednodušení vztahu mezi podněty marketingu a vyvolanou reakcí spotřebitele je možno použít model odezvy na podněty marketingu (obrázek č. 1). Podněty se dělí na marketing podniku a vnější činitele, jež jsou obtížněji ovlivnitelné než marketing daného podniku. Podněty působí na spotřebitele a ten určitým způsobem reaguje na daný podnět. Obrázek č. 1: Chování spotřebitele podle modelu odezvy na podněty marketingu Zdroj: Horáková,

7 1.4 TRH CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETING DEFINICE MARKETINGU A JEHO CHARAKTERISTICKÉ RYSY V současné době se můžeme setkat s celou řadou definic marketingu. Pro všechny je společným výchozím bodem názor, že marketing je nedílná součást řízení organizací a je nástrojem, který umožňuje sladit zájmy spotřebitele na jedné straně a zájmy výrobců a poskytovatelů služeb na straně druhé. Přitom zájmy obou skupin jsou patrné na první pohled. Pro organizace působící na trhu je cílem maximalizace zisku a získání stále významnějšího podílu na trhu. Někdy může být cílem i společenský přínos, například snížení ekologických důsledků určité činnosti apod. Cílem zákazníků je získávat prostřednictvím trhu co nejkvalitnější výrobky a služby za pokud možno nejvýhodnější ceny. Marketing cestovního ruchu je specifický tím, že se orientuje na sektor služeb, kde jsou výsledky ovlivněny především lidmi a způsobem jejich spolupráce. Z toho také vyplývá používání specifických marketingových nástrojů v cestovním ruchu. (Čertík, 2001, s. 56) SPECIFICKÉ POSTAVENÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU MARKETINGU Jestliže mluvíme o marketingu cestovního ruchu, musíme vycházet z toho, že předmětem obchodu zde není výrobek, ale služby. Přitom služby cestovního ruchu mají celou řadu rysů, které ve svém důsledku vedou k modifikaci používaných marketingových nástrojů. Mezi obecné zvláštnosti služeb cestovního ruchu, platné i pro ostatní služby, patří: - nehmotný charakter služeb. Zatímco výrobky můžeme testovat a zkoušet, u služeb cestovního ruchu nic takového nelze. Jsou nehmotné, a abychom byli schopni určit jejich úroveň, musíme mít zkušenosti s tím, jak fungují. - místní a časová vázanost služeb (charakter výroby). Zatímco výrobky jsou ve většině případů na jednom místě vyráběny a na jiném místě prodávány, je většina služeb vyráběna a konzumována na stejném místě. - pomíjivost služeb. Výrobky se mohou vyrábět na sklad, služby nikoliv. Neprodané služby se ztrácejí, jejich hodnota je nulová. Včerejší prázdné lůžko v hotelu nebo sedadlo v 7

8 letadle se již nedá znovu realizovat. To vytváří obrovský tlak na poskytovatele služeb a na hledání takových marketingových nástrojů, které by takovým stavům zabránily a umožnily služby realizovat. - obrácené distribuční cesty. Zatímco u výrobků existuje často složitý a vysoce sofistikovaný distribuční systém jak dostat zboží k zákazníkovi, u služeb je tomu obráceně. Zákazník musí přijít sám do místa konzumace služby. Distribuční systém ve své podstatě neexistuje, neboť služby cestovního ruchu nelze transportovat. - podmíněnost nákladů. Jak se mění požadavky individuálních zákazníků, mění se i náklady na uskutečnění služeb. Především u služeb tvořených jako package nelze předem odhadnout přání zákazníků a tím i výši nákladů. - vázanost služeb na jejich poskytovatele. Většina služeb a jejich kvalita jsou vázány na poskytovatele. Typickým příkladem jsou dobré restaurace, kde spokojenost hostů, a tím i existence restaurace, je podmíněna uměním zdejšího kuchaře. Obdobně je tomu i se službami přepravců, cestovních kanceláří nebo průvodců. (Čertík, 2001, s. 58) 1.5 MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Marketingový mix je vlastně soubor taktických nástrojů, které může poskytovatel určitých služeb využívat pro získání konkurenceschopnosti svého produktu a pro jeho prosazení se na trhu. Jedná se především o čtyři skupiny charakteristik, označovaných v marketingové literatuře jako čtyři P : produkt (product), cena (price), místo (place), propagace (promotion). Marketing cestovního ruchu rozšiřuje tuto základní, možno říci klasickou podobu marketingového mixu, o další 4P : people (lidé), packaging (tvoření balíčků), programming (programování či spíše, s ohledem na užívaný smysl slova, tvorba projektů), partnership (spolupráce, kooperace). (Foret, Foretová, 2001, s. 66) 8

9 1.5.1 PRODUKT Produktem obecně myslíme cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (například spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo myšlenky). V případě cestovního ruchu je produktem služba. Služby mohou v rámci cestovního ruchu poskytovat: - dodavatelé. Mezi hlavní dodavatele služeb patří: o o o ubytovací zařízení a stravovací zařízení, dopravci (letecká, železniční, silniční, městská, vodní, námořní a ostatní doprava) atraktivity (přírodní, společenské události, kulturní a historické objekty, tematické parky) - zprostředkovatelé, tj. cestovní kanceláře a cestovní agentury, organizátoři incentivní a kongresové turistiky, manažeři a agentury služebních cest a jiní dealeři a zprostředkovatelé. - marketingové organizace, tj. organizace měst, regionů, zemí nebo států, které podporují turistické využití těchto území. V rámci sílícího konkurenčního boje procházejí dodavatelé dvěma významnými procesy: - rozšiřují záběr své činnosti tím, že posilují své pozice ve vymezené oblasti, např. tím, že fúzují nebo odkupují podíly konkurence. Takovému procesu říkáme horizontální integrace. - jinou reakcí na vývoj trhu je vstup dodavatelů služeb do nových oborů. Takovému procesu říkáme vertikální integrace. Služby cestovního ruchu mají celou řadu specifických odlišností od jiných služeb, které musíme z hlediska marketingu vnímat a přizpůsobovat tomu použití marketingových metod a nástrojů. Jedná se o tato specifika: - snazší kopírovatelnost. Jestliže restaurace uvede na svém jídelním lístku nové jídlo, může totéž učinit konkurenční restaurace. Stejně tak když tour-operátor zařadí do katalogové nabídky novou destinaci, může nejpozději v příští sezoně mít takovou destinaci ve své nabídce konkurenční cestovní kancelář. 9

10 - propagace mimo sezonu. Přes snahu organizátorů mají služby cestovního ruchu sezónní charakter, což vyplývá z přírodních možností, klimatických podmínek, fondu volného času turistů atd. Na rozdíl od jiných služeb nebo zboží však propagace není soustředěna do období vrcholné sezony, ale často se od ní velice liší. Například ve Velké Británii začíná prodejní sezona letních zájezdů v červnu předchozího roku. - větší závislost na komplementárních službách. Služby jsou v cestovním ruchu široce provázané a snížení kvality jedné z nich (například průvodcovských služeb u jinak perfektně připraveného zájezdu) vede k tomu, že zákazník vnímá sníženou kvalitu kompletní služby, v tomto případě celého zájezdu. - složitější distribuční cesty. Zatímco u zboží existuje klasické distribuční schéma: výrobce prodejce (velkoobchod a maloobchod) spotřeba v domácnosti, je situace v cestovním ruchu jiná. Místo výroby služeb je zároveň ve většině případů také místem jejich spotřeby. Kromě toho však zprostředkovatelé často rozhodují o tom, jaké služby bude zákazník vybírat (u zboží nemá zprostředkovatel, tj. dopravce a velkoobchod žádný vliv na zákazníkovo rozhodování) - větší vliv psychiky a emocí při nákupu. Při nákupu výrobku převažují racionální důvody koupě (funkčnost, užitné vlastnosti apod.). Služby cestovního ruchu jsou z hlediska užitku těžko měřitelné, jejich nákup je spojen s většími emocionálními a citovými očekáváními. - větší důraz na image a úroveň služeb. Řada zákazníků spojuje služby a jejich úroveň se jménem poskytovatele a jeho image. - větší význam vnější stránky poskytovaných služeb. Oblečení letušek, dokonale a permanentně uklizené odbytové prostory v McDonald s to jsou příklady důležitosti vnější stránky poskytovaných služeb, které rozhodují o spotřebním chování zákazníka. - kratší expozitura služeb. Zatímco o kvalitě a užitných vlastnostech výrobku (auto, lednice) nebo jiných služeb (stavební spoření, důchodové pojištění) se můžeme přesvědčovat dlouhodobě, u služeb cestovního ruchu je tento čas velmi krátký např. na dovolené strávíme několik dnů, v letadle několik hodin, v restauraci rychlého občerstvení pouze desítky minut. Ze strany zákazníka patří k hlavním požadavkům na poskytované služby cestovního ruchu: - dostupnost, snadnost objednání, 10

11 - pružnost, vnímavost vůči jeho potřebám, - kvalita, - dostatek informací, - přístupná cena, - hodnota, kterou pro něj služba má, - pověst a image, - módnost. (Čertík, 2001, s ) CENA Cena je v cestovním ruchu ovlivněna celou řadou faktorů: - dosaženými náklady. Náklady představují výchozí bod pro stanovení ceny. Jestliže organizace není dlouhodobě schopna snížit své náklady, nemůže obstát v konkurenci. Často jsou však náklady spolu s přirážkou jediným faktorem tvorby cen, přičemž nejsou respektovány další důležité aspekty, jako je vývoj poptávky, sezónnost nebo ceny konkurence. - cíli společnosti. Ty mohou být zaměřeny na maximalizaci dosaženého zisku, ale také mohou být v časově omezeném období orientovány na posílení tržní pozice. - postavením společnosti na trhu a jejím image. Tržní vůdce, tj. společnost, která hraje rozhodující úlohu na trhu a má dobrý goodwill a image, může mít jinou cenovou politiku než bezejmenný podnik, který stojí na okraji téhož trhu. - velikostí a pohybem spotřebitelské poptávky. Tím, jak se mění spotřebitelská poptávka, mění se i ceny. S rostoucí poptávkou ceny zpravidla stoupají a obráceně při klesající poptávce klesají i ceny. - důležitostí ceny pro případné zákazníky. Jak již bylo výše uvedeno, cena je vnímána individuálně a je nutné správně odhadnout její význam pro různé skupiny zákazníků. - konkurencí. Přístup k tvorbě cen založený pouze na porovnání vlastních cen s cenami konkurenčními se nedoporučuje aplikovat, nicméně žádná společnost kromě monopolní si nemůže dovolit dlouhodobě nerespektovat ceny konkurence. 11

12 - náklady na distribuci. Vzhledem k distribučním cestám se většina služeb cestovního ruchu dostává k zákazníkům pomocí zprostředkovatelů. V ceně tedy musí být zahrnuta i určitá výše odměny (provize) pro zprostředkovatele. - komplementárními službami a zařízeními. Protože organizace v cestovním ruchu poskytují široké spektrum služeb, musí dbát na to, aby cenová výjimečnost jedné služby (extrémně nízká cena) nevyvolala záporný efekt, který povede k tomu, že zákazníci nebudou ostatní nabízené služby kupovat. - vlivem státních zásahů. Příkladem takového vlivu může být výše DPH (nebo spotřební daně) aplikovaná u jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo její změna. - konzistentnost s dalšími marketingovými nástroji. Vysoké ceny bývají spojovány s luxusními službami, u kterých je na stejné úrovni použití i ostatních marketingových nástrojů. Naopak nízké ceny jsou spojovány s holými službami nižší úrovně, čemuž odpovídá i jejich prezentace a distribuční ceny. - sezónností. Vzhledem k značné sezónnosti služeb cestovního ruchu je tento faktor při tvorbě cen často zohledňován. - kvalitou poskytovaných služeb. Zde platí přímá úměra čím je služba kvalitnější, tím je i vyšší její cena. Pro stanovení ceny hraje důležitou roli tzv. cenová elasticita spotřebitelské poptávky, která představuje vztah mezi cenou a úrovní poptávky. Služby s vysokou elasticitou poptávky jsou ty, u nichž i malá změna ceny vyvolá velký pohyb poptávky, naopak služby s nízkou elasticitou jsou takové, kde dochází i přes výrazný pohyb cen jen k pomalé reakci zákazníků a poptávka se mění jen málo. (Čertík, 2001, s ) Zákazníci nechápou změny cen jednoznačně. Jejich vnímání ceny je v marketingovém pojetí sice důležité, ale pochopitelně nemusí být rozhodující. V komplexnějším pojetí se doporučuje vycházet z následujících 3 C : 12

13 1. z poptávky zákazníků (customers-demand schedule), 2. z nákladů (cost function), 3. z cen konkurence (competitors prices). (Foret, Foretová, 2001, s. 70) MÍSTO, DISTRIBUCE A DOSTUPNOST Rozhodnutí o tom, jakými cestami (kanály) se náš produkt dostane na trh a k zákazníkovi, patří mezi nejdůležitější a následně ovlivňuje použití ostatních marketingových nástrojů. Kupříkladu na výši ceny se odrazí, zda se naše nabídka bude prezentovat prostřednictvím velkých prodejců nebo naopak cestou malých, specializovaných cestovních kanceláří. Rozhodnutí o odbytových cestách jsou obvykle vázána dlouhodobými smlouvami. Na rozdíl od jiných součástí marketingového mixu, distribuci nelze měnit operativně. Je to záležitost dlouhodobější, vyžadující perspektivní plánování a rozhodování. Opačným pólem distribuce je dostupnost. Je nutné dostat produkt k zákazníkovi co nejblíže, ale také je nutné dát mu na vědomí, kde produkt najde nebo kde o něm získá co nejvíce informací. Navíc v případě marketingu cestovního ruchu lze otázku místa a s ním související distribuce chápat minimálně v následujících třech podobách: 1. Může se jednat o samotnou atraktivitu místa. V tomto ohledu může místo vynikat jedinečnými přírodními, klimatickými, léčebnými, kulturně-historickými podmínkami. 2. Místo může být zajímavé svojí polohou. Leží na křižovatkách dopravní infrastruktury nebo je naopak zcela mimo ně, je v blízkosti nebo dokonce součástí velkých center nebo naopak mimo civilizaci. Může být v blízkosti hranic nebo jinak zajímavých atraktivních míst. 3. Konečně se jedná o zajištění dopravní dostupnosti našeho místa. Jednak jakými dopravními prostředky se tam mohou návštěvníci dostat (automobil, autobus, vlak, letadlo, loď a jejich kombinace) a následně potom, jak je doprava organizována (individuálně, hromadně). Důležitá je i dostupnost prostřednictvím telekomunikací. V případě cestovního ruchu vyvstává do popředí také ochrana přírodní či historické jedinečnosti místa, na ní totiž často zcela závisí jeho atraktivita. 13

14 (Foret, Foretová, 2001, s ) MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE Ani sebelepší služba poskytovaná v cestovním ruchu není zárukou toho, že bude automaticky prodána. Nástrojem komunikace s potenciálními zákazníky je systém marketingové komunikace, jinak nazývané propagace. Tento marketingový nástroj bývá někdy nesprávně ztotožněn s marketingem jako celkem. Propagací se zabývají na jedné straně samotní pracovníci organizací cestovního ruchu, na straně druhé pracovníci profesionálních organizací, zabývajících se marketingovou komunikací reklamních agentur. (Čertík, 2001, s. 77) Propagační (komunikační) mix je kombinací těchto základních nástrojů: - reklamy, - osobního prodeje, - prodejní propagace (podpory prodeje), - vztahů s veřejností, - interní reklamy, - direct marketingu. Reklama je jakákoliv neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží a služeb, provedená za úplatu konkrétním subjektem. Mezi hlavní prostředky reklamy zahrnujeme: inzerci v tisku, www stránky na Internetu, televizní spoty, rozhlasové spoty, billboardy, reklamu v kinech, přímé zásilky. Každý pracovník marketingového oddělení ve společnosti stojí před otázkou, jaké z uvedených reklamních médií si vybrat. 14

15 Při výběru musíme respektovat především tyto aspekty: - jaký je náš cílový trh a jaké jsou jeho zvyklosti (sledování televize, poslech rádia, čtení periodického tisku apod.); - jaký je cíl propagace a reklamy a zda je vybrané médium vhodné jako nosič připravené zprávy; - charakter médií z hlediska zvolených parametrů (náklady, dosah na potenciální zákazníky, možná frekvence používání, flexibilita lhůt pro zveřejnění, trvalost zprávy apod.); - jaká média využívá konkurence; - jaký charakter má médium z hlediska kreativity. Osobní prodej je formou ústní nebo telefonické komunikace se zákazníkem s cílem prodat nabízenou službu nebo zboží. Osobní prodej je v cestovním ruchu využíván v řadě oblastí především při prodeji: - produktů tzv. klubové turistiky; - akcí kongresové a incentivní turistiky; - služeb pro individuální turisty, především dopravních cenin. Prodejní propagace (podpora prodeje) je způsob neosobního prodeje, kdy je zákazníkovi dán motiv nebo impuls k okamžitému nákupu. Jedná se o soubor nástrojů, které využívají různých cenových výhod a zvláštní hodnoty nabízených služeb k podnícení zájmu o nákup. V cestovním ruchu jsou tyto prostředky zaměřeny jak na konečné zákazníky, tak na zprostředkovatele prodejce. Mezi nejvýznamnější nástroje řadíme: - soutěže, hry, loterie; - akce v místě prodeje (ochutnávky v restauracích); 15

16 - předvádění v místě prodeje; - vzorky, prémie a dary; - prodej služeb na splátky; - zvláštní rabaty; - výstavy a veletrhy. Vztahy k veřejnosti (public relations) jsou všechny aktivity spojené s udržováním nebo zlepšováním vztahů s jedinci nebo organizacemi. Mezi základní prostředky ovlivňující veřejnost patří: - vztahy s tiskem, kdy prostřednictvím novinářů a jiných osob spojených s médii dokážou organizace ve veřejnosti generovat příznivý názor na činnost společnosti. Ke klasickým způsobům komunikace s novináři patří tiskové konference; - produktová publicita, která spočívá v prezentaci produktů, jež by se prostřednictvím reklamy hůře na trhu prosazovaly, nebo kde prezentace prostřednictvím médií není dost účinná. Klasickým prostředkem jsou studijní cesty (educational visits); - publicita vztahující se k samotné společnosti, při které jsou organizovány akce, které interně (pro zaměstnance) nebo externě (pro veřejnost) vytvářejí příznivý goodwill společnosti; - lobbying je cílené prosazování zájmů společnosti, ale také zájmů skupiny firem nebo celého oboru prostřednictvím vlivných jednotlivců nebo skupin (poslanců, zastupitelů apod.). Lobbying se objevuje především při prosazování zájmů v oblasti legislativní a komunální; - vlastní vztahy s veřejností, zaměřené na sledování událostí, které by mohly posilovat kladný vliv společnosti na veřejnost a zároveň eliminovat dopad negativních událostí na veřejnost (krizový management). Mezi akce, které dokážou velmi pozitivně ovlivňovat vztah k veřejnosti patří sponzoring a nadační činnost. 16

17 Interní reklama představuje materiály používané pro vnitřní stimulaci prodeje v místě prodeje. Jedná se například o jídelní a nápojové lístky v restauracích, plakáty a informační tabule v cestovních kancelářích apod. Direct marketing je nástrojem, který může být charakterizován jako použití neosobních nebo telefonických médií, jež povzbuzují zájem o nákup produktů. Je založen na vytváření stálých vazeb s potencionálními zákazníky. Využití direct marketingu je vhodné tam, kde lze snadno segmentovat zákazníky a vytvářet jejich databáze. Běžně používané techniky direct marketingu jsou: - roznáška; - distribuce (lettershop) prostřednictvím pošty; - telemarketing. (Čertík, 2001, s ) LIDÉ Pro oblast služeb a cestovního ruchu je velice důležitý výběr a způsob řízení zaměstnanců. Ti jsou totiž neoddělitelně spjati s nabízeným produktem. Do značné míry jsou jeho součástí. Například spokojenost cestujících s dopravou není dána jen technickými parametry dopravního prostředku či dopravní cesty, ale také přístupem obsluhujícího personálu počínaje prodejem jízdenek, uvedením na místo, uložením zavazadel, obsluhou během jízdy, spolehlivostí (bezpečností i dochvilností) apod. Proto je nutné vést zaměstnance tak, aby pochopili, že úspěch celého podnikání záleží na práci a přístupu každého z nich. Je třeba je pečlivě vybírat, školit, trénovat, motivovat i kontrolovat a oceňovat. Velká pozornost by měla být věnována vytváření podnikové komunikace, identity a kulturní firmy. (Foret, Foretová, 2001, s. 72) BALÍČKY 17

18 Pod pojmem balíček tedy v marketingovém mixu cestovního ruchu rozumíme něco více než jen obvyklou kompenzaci předplaceného stravování při odjezdu z rekreace. Atraktivnost nabídky má vícerozměrnou podobu. Málokdy je jedna složka (přírodní úkaz, kulturní památka) sama o sobě tak jedinečná, že dokáže dlouhodobě přitahovat zájemce a návštěvníky. Obvykle se turistům nabízejí stovky a tisíce více či méně podobných možností (míst u moře nebo v horách, hradů, zámků či chrámů). Proto, aby se zvýšila zajímavost a případně se vytvořilo něco jedinečného, musí se nabídka pojmout jako komplex služeb, v němž se vzájemně doplňují, rozšiřují a posilují jednotlivé body. Jedná se o komplex služeb, který vzniká ze spolupráce a partnerství více organizací, které své dobré služby (například neobvyklý způsob dopravy, nevšední ubytování, nezvyklou stravu a pohoštění, jedinečný kulturní program, nápadité rozloučení atd.) prezentují společně. Balíček znamená pro klienta možnost výběru. Není zde snaha mu vnutit právě jen jedno místo, jeden hotel či jedno muzeum. Nabídka zahrnuje celý komplex možností svobodné volby, komplex, s jehož pomocí si může vytvořit program pro víkendové či týdenní putování a který jej ponouká vrátit se znovu a využít další nabízené možnosti. Jaké jsou důvody pro sestavování balíčků služeb? Z hlediska zákazníka lze důvody spatřovat především v těchto momentech: (Foret, Foretová, 2001, s. 72) - nižší cena, neboť při nákupu jednotlivých služeb by zákazník zaplatil více; - úspora času a větší hospodárnost; - záruka kvality, neboť package představuje zpravidla vyzkoušený a osvědčený soubor služeb; - uspokojení individuálních zájmů, protože vlastní sestavování některých specializovaných packagů by bylo pro zákazníka velmi obtížné. Z pohledu organizátorů jsou výhody packagů zřejmé, neboť znamenají: - úsporu nákladů. Vytváření packagů umožňuje nakupovat velké balíky služeb za sníženou cenu. - zvyšování poptávky v době mimo sezony a tím možnost vyrovnávat sezónní výkyvy. - zvyšování přitažlivosti pro vybrané cílové trhy. 18

19 - intenzivnější využívání komplementárních zařízení. - častější nebo opakované využívání služeb. (Čertík, 2001, s ) PROGRAMOVÁNÍ, SPOLEČNÉ PROJEKTY Vznik partnerství a následně i vznik společných integrovaných produktů bývá nastartován vyhlášením zajímavých projektů, jejichž cílem je propojit společné úsilí více organizací a dát šanci všem, kdo mohou a mají zájem se do těchto společných programů zapojit. Projekty mohou seznámit širokou veřejnost s tím, co se chystá, a posílit účinnost společného úsilí. Příkladem takových projektů jsou například Dny otevřených dveří, organizované nejrůznějšími západoevropskými městy na podporu cestovního ruchu. Jsou zváni novináři i majitelé incomingových cestovních kanceláří, stejně jako domácí obyvatelé, a všem se město chlubí, co nového pro turisty a ostatní návštěvníky připravila jeho muzea, galerie, divadla, jaké nové možnosti pro trávení volného času město nabízí, co připravily hotely a restaurace. (Foret, Foretová, 2001, s ) PARTNERSTVÍ Právě proto, že spokojenost zákazníků je v cestovním ruchu závislá na partnerech (dodavatelích), kteří se často ani neznají a nepůsobí ve stejném místě, je nutné, aby o sobě alespoň věděli, aby spolu komunikovali a hlavně spolupracovali. Jsou totiž na sobě navzájem existenčně závislí. Zákazník chápe a hodnotí svůj pobyt jako komplex, balíček. Pokud nebude s nějakou částí spokojen, znovu se nevrátí. (Foret, Foretová, 2001, s. 73) Stejně tak musí všichni zaměstnanci pracovat na principu partnership, neboli spolupráce právě proto, aby výsledkem jejich práce byla především spokojenost zákazníka. 19

20 Tento princip však platí nejenom pro pracovníky a dodavatele, ale také pro orgány a organizace, působící v cestovním ruchu. V poslední době se objevuje často pojem partnerství, který představuje princip vzájemně výhodné spolupráce sféry soukromé, komunální, regionální a státní. Úspěšně je praktikován například v oblasti alpských zemí, jako je Rakousko a Švýcarsko. (Čertík, 2001, s. 83) 2. LITERATURA HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, stran. ISBN MORRISON, M. A. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, stran. ISBN NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace. Praha: VŠE, stran. ISBN FORET, M. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada, stran. ISBN X. FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha: Computer Press, stran. ISBN FORET, M. Marketingová komunikace. Praha: Computer Press, stran. ISBN SMITH, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, stran. ISBN HESKOVÁ, M. Základní problémy cestovního ruchu. Praha: VŠE, stran. ISBN PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. Praha: Grada, stran. ISBN SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada, stran. ISBN KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, stran. ISBN

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Marketingový mix označuje kombinaci všech kontrolovatelných faktorů, která by měla uspokojit zákazníkovy potřeby.

Marketingový mix označuje kombinaci všech kontrolovatelných faktorů, která by měla uspokojit zákazníkovy potřeby. TAKTICKÝ MARKETING MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Marketingový mix označuje kombinaci všech kontrolovatelných faktorů, která by měla uspokojit zákazníkovy potřeby. Marketingový mix je soubor marketingových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Udržitelný rozvoj venkova 2. Problémy rozvoje venkova 3. Marketing v cestovním ruchu 4. Marketingový mix venkovského cestovního ruchu

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více