MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU"

Transkript

1 Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 OBSAH 1 MARKETING DEFINICE MARKETINGU ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MARKETINGU ROZDÍLY MEZI MARKETINGEM VÝROBKŮ A MARKETINGEM SLUŽEB CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA ODVĚTVÍ POHOSTINSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU TRH CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETING DEFINICE MARKETINGU A JEHO CHARAKTERISTICKÉ RYSY SPECIFICKÉ POSTAVENÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU MARKETINGU MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU PRODUKT CENA MÍSTO, DISTRIBUCE A DOSTUPNOST MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE LIDÉ BALÍČKY PROGRAMOVÁNÍ, SPOLEČNÉ PROJEKTY PARTNERSTVÍ LITERATURA

3 1 MARKETING 1.1 DEFINICE MARKETINGU Pojem marketing představuje takovou podnikatelskou koncepci, která se snaží orientovat především na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Dalším důležitým cílem je tvorba zisku, který je nezbytný pro další rozvoj podniku. Marketing můžeme definovat mnoha způsoby. Jednou z moderních a uznávaných definicí je definice přijatá Americkou marketingovou společností v roce 1985: Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací. Tuto definici lze vysvětlit tak, že marketing má zajistit, aby bylo požadované zboží na správném místě, v pravý čas, za odpovídající ceny a za pomoci propagace nabídnuto správným skupinám zákazníků. (Horáková,1992) Pro orientaci na zákazníka a cílový trh je nutné znát všechny charakteristiky, které firmě umožní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a služby za vhodné ceny, na očekávaném místě za podmínky, že se o nich potenciální spotřebitel dozví. Tyto podmínky vyjadřuje marketingový mix. Ten se skládá ze čtyř částí 4P: product (výrobek, služba), price (cena), place (místo) a promotion (propagace). (Nagyová, 1994) 1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MARKETINGU Všechny podniky mají své určité cíle, ať už jde o dosažení zisku, získání určitého podílu na trhu nebo návratnost investic do podniku vložených a těchto vytyčených cílů se snaží dosáhnout. Tyto cíle se v jednotlivých úsecích podniku rozpracovávají do určitých úloh, které je nezbytné pro dosažení daného cíle splnit. Také marketing jako jeden z úseků podniku stanovuje své úlohy, mezi které patří především uspokojení potřeb zákazníka a dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže. (Horáková, 1992) 3

4 Žádný podnik nemůže být z dlouhodobého hlediska úspěšný, pokud nerespektuje potřeby zákazníka. Podnik musí přizpůsobit svůj produkt požadavkům zákazníků, ale také mít výhodu nad konkurencí a nabízet například kvalitnější produkt nebo levnější než konkurence. Proto se efektivní marketing odvíjí od analýzy zákazníka a analýzy konkurence. Analýza zákazníka je založena na výzkumu chování spotřebitele. Pomocí této analýzy je potřeba zjistit, jaké psychologické, osobní, sociální a kulturní faktory ovlivňují kladné přijetí produktu spotřebitelem. Další neméně důležitou je analýza konkurence a konkurenční schopnosti z hlediska podniku. Schopnost obstát v ekonomické soutěži ovlivňuje několik činitelů, a to síla dodavatele, síla zákazníka, nahraditelnost produktu, výše obtížnosti vstupu firem do odvětví a výše rivality mezi podniky v odvětví. Čím jsou ukazatelé v této analýze a analýze zákazníka příznivější, tím by měl být podnik ve své činnosti úspěšnější ROZDÍLY MEZI MARKETINGEM VÝROBKŮ A MARKETINGEM SLUŽEB Musíme rozlišovat mezi marketingem výrobků a marketingem služeb, jako je např. marketing pohostinství a cestovního ruchu. Ve všech průmyslově vyspělých zemích se zvětšuje podíl lidí pracujících v oborech poskytujících služby. Důvodem tohoto vývoje je rostoucí bohatství a zvětšování rozsahu volného času jejich obyvatel. Jednou částí odvětví poskytujícího služby je odvětví pohostinství a cestovního ruchu. Dále sem patří bankovnictví, právní, účetní a řídící poradenství, pojišťovnictví, školství, zdravotnictví nebo zábavní služby. Marketing služeb je koncepce založená na poznání jedinečnosti všech služeb, je to obor marketingu modifikovaný pro obory služeb obyvatelstvu (Alastair M. Kortison, 1995). Rozdíly mezi marketingem výrobků a marketingem služeb jsou v tom, že některé z přístupů marketingu výrobků nelze použít v marketingu služeb a je nutné je upravit. Existuje šest obecných specifik, které ovlivňují marketing služeb: - nehmotný charakter služeb, - charakter výroby (místní a časová vázanost služeb), - pomíjivost služeb, - distribuční cesty, - podmíněnost nákladů, - vázanost služeb na jejich poskytovatele. 4

5 Nehmotný charakter služeb způsobuje jejich snadnou napodobitelnost a možnost kopírování konkurencí (Hesková, 1999). Z těchto všech důvodů je nutné používat v marketingu pohostinství a cestovního ruchu několik následujících přístupů. Použití základních 4P marketingového mixu (produkt, cena, místo, propagace) a ještě dalších 4P (lidé, tvoření packagu, programování a spolupráce ). Lidé jsou velmi důležitá součást dalších 4P, jedná se zde hlavně o jejich přístup k zákazníkům. Další je programování a tvoření packagu, což znamená účelné zkombinování různých služeb a vybavení, aby odpovídali potřebám zákazníků. Poslední z těchto 4P je spolupráce, což představuje kooperaci s různými firmami v okolí. V marketingu pohostinství a cestovního ruchu má větší význam ústní reklama a použití emotivní propagace. Také jsou velmi důležité dobré vztahy s komplementárními firmami. Například penzion může nabízet svým hostům vyjížďky na koních v blízké jízdárně. Marketing služeb představuje zvláštní oblast marketingu z důvodů specifik, které odvětví služeb vyžaduje. V marketingu pohostinství a cestovního ruchu se jedná zejména o vázanost služby na určitou oblast nebo místo. 1.3 CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA ODVĚTVÍ POHOSTINSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Úspěšnost podnikání z velké části závisí na znalosti potřeb a představ zákazníka a jejich integraci do strategie firmy. Poznat zákazníka a jeho chování je velmi důležité pro sestavení prodejních, cenových a dalších strategií firmy. Zákazníci jsou velmi odlišní, a proto je nutné je rozdělovat (segmentovat) do několika podskupin podle věku, pohlaví, vzdělání či výše příjmů. Výrobek nebo službu, kterou podnik nabízí, by měl přizpůsobit segmentu zákazníků, kterým má být určen. To znamená, že pokud se například hotel chce zaměřit na mladou klientelu, měl by pro ni zařídit atraktivní program nebo pořádat pravidelně v hotelu disko. Informace o zákazníkovi získává podnik několika způsoby. Může je získat z interních zdrojů firmy, z marketingového monitorování nebo z marketingového výzkumu. Nejčastěji firma používá v marketingové praxi zdroje interní, protože jsou nejlevnější a nejlépe dostupné. Podnik je získává z evidence, finančních zpráv nebo ze záznamů o objednávkách. (Foret, 2000) 5

6 Způsob, jakým si zákazníci vybírají a konzumují nakoupené služby a jak se chovají po jejich nákupu, ovlivňují dva typy faktorů. Jsou to faktory osobní a mezilidské. Osobní faktory jsou psychologickými charakteristikami jednotlivce a patří mezi ně: potřeby, vnímání, poznávání, osobnost, životní styl a sebeúcta. Mezilidské faktory znázorňují vliv ostatních lidí na zákazníka. Patří mezi ně: kultury, referenční skupiny, sociální skupiny, názoroví vůdci a rodina. V současnosti již většinou neexistuje přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem a z tohoto důvodu se chování zákazníka zjišťuje pomocí výzkumu. Tento výzkum je zaměřen na zodpovězení následujícího okruhu otázek: - Které hlavní faktory ovlivňují chování spotřebitele? - Jakými pravidly se řídí proces rozhodování při koupi? - Jaká je odezva spotřebitelů na různé podněty? (Horáková, 1992). Pro zjednodušení vztahu mezi podněty marketingu a vyvolanou reakcí spotřebitele je možno použít model odezvy na podněty marketingu (obrázek č. 1). Podněty se dělí na marketing podniku a vnější činitele, jež jsou obtížněji ovlivnitelné než marketing daného podniku. Podněty působí na spotřebitele a ten určitým způsobem reaguje na daný podnět. Obrázek č. 1: Chování spotřebitele podle modelu odezvy na podněty marketingu Zdroj: Horáková,

7 1.4 TRH CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETING DEFINICE MARKETINGU A JEHO CHARAKTERISTICKÉ RYSY V současné době se můžeme setkat s celou řadou definic marketingu. Pro všechny je společným výchozím bodem názor, že marketing je nedílná součást řízení organizací a je nástrojem, který umožňuje sladit zájmy spotřebitele na jedné straně a zájmy výrobců a poskytovatelů služeb na straně druhé. Přitom zájmy obou skupin jsou patrné na první pohled. Pro organizace působící na trhu je cílem maximalizace zisku a získání stále významnějšího podílu na trhu. Někdy může být cílem i společenský přínos, například snížení ekologických důsledků určité činnosti apod. Cílem zákazníků je získávat prostřednictvím trhu co nejkvalitnější výrobky a služby za pokud možno nejvýhodnější ceny. Marketing cestovního ruchu je specifický tím, že se orientuje na sektor služeb, kde jsou výsledky ovlivněny především lidmi a způsobem jejich spolupráce. Z toho také vyplývá používání specifických marketingových nástrojů v cestovním ruchu. (Čertík, 2001, s. 56) SPECIFICKÉ POSTAVENÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Z POHLEDU MARKETINGU Jestliže mluvíme o marketingu cestovního ruchu, musíme vycházet z toho, že předmětem obchodu zde není výrobek, ale služby. Přitom služby cestovního ruchu mají celou řadu rysů, které ve svém důsledku vedou k modifikaci používaných marketingových nástrojů. Mezi obecné zvláštnosti služeb cestovního ruchu, platné i pro ostatní služby, patří: - nehmotný charakter služeb. Zatímco výrobky můžeme testovat a zkoušet, u služeb cestovního ruchu nic takového nelze. Jsou nehmotné, a abychom byli schopni určit jejich úroveň, musíme mít zkušenosti s tím, jak fungují. - místní a časová vázanost služeb (charakter výroby). Zatímco výrobky jsou ve většině případů na jednom místě vyráběny a na jiném místě prodávány, je většina služeb vyráběna a konzumována na stejném místě. - pomíjivost služeb. Výrobky se mohou vyrábět na sklad, služby nikoliv. Neprodané služby se ztrácejí, jejich hodnota je nulová. Včerejší prázdné lůžko v hotelu nebo sedadlo v 7

8 letadle se již nedá znovu realizovat. To vytváří obrovský tlak na poskytovatele služeb a na hledání takových marketingových nástrojů, které by takovým stavům zabránily a umožnily služby realizovat. - obrácené distribuční cesty. Zatímco u výrobků existuje často složitý a vysoce sofistikovaný distribuční systém jak dostat zboží k zákazníkovi, u služeb je tomu obráceně. Zákazník musí přijít sám do místa konzumace služby. Distribuční systém ve své podstatě neexistuje, neboť služby cestovního ruchu nelze transportovat. - podmíněnost nákladů. Jak se mění požadavky individuálních zákazníků, mění se i náklady na uskutečnění služeb. Především u služeb tvořených jako package nelze předem odhadnout přání zákazníků a tím i výši nákladů. - vázanost služeb na jejich poskytovatele. Většina služeb a jejich kvalita jsou vázány na poskytovatele. Typickým příkladem jsou dobré restaurace, kde spokojenost hostů, a tím i existence restaurace, je podmíněna uměním zdejšího kuchaře. Obdobně je tomu i se službami přepravců, cestovních kanceláří nebo průvodců. (Čertík, 2001, s. 58) 1.5 MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Marketingový mix je vlastně soubor taktických nástrojů, které může poskytovatel určitých služeb využívat pro získání konkurenceschopnosti svého produktu a pro jeho prosazení se na trhu. Jedná se především o čtyři skupiny charakteristik, označovaných v marketingové literatuře jako čtyři P : produkt (product), cena (price), místo (place), propagace (promotion). Marketing cestovního ruchu rozšiřuje tuto základní, možno říci klasickou podobu marketingového mixu, o další 4P : people (lidé), packaging (tvoření balíčků), programming (programování či spíše, s ohledem na užívaný smysl slova, tvorba projektů), partnership (spolupráce, kooperace). (Foret, Foretová, 2001, s. 66) 8

9 1.5.1 PRODUKT Produktem obecně myslíme cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (například spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo myšlenky). V případě cestovního ruchu je produktem služba. Služby mohou v rámci cestovního ruchu poskytovat: - dodavatelé. Mezi hlavní dodavatele služeb patří: o o o ubytovací zařízení a stravovací zařízení, dopravci (letecká, železniční, silniční, městská, vodní, námořní a ostatní doprava) atraktivity (přírodní, společenské události, kulturní a historické objekty, tematické parky) - zprostředkovatelé, tj. cestovní kanceláře a cestovní agentury, organizátoři incentivní a kongresové turistiky, manažeři a agentury služebních cest a jiní dealeři a zprostředkovatelé. - marketingové organizace, tj. organizace měst, regionů, zemí nebo států, které podporují turistické využití těchto území. V rámci sílícího konkurenčního boje procházejí dodavatelé dvěma významnými procesy: - rozšiřují záběr své činnosti tím, že posilují své pozice ve vymezené oblasti, např. tím, že fúzují nebo odkupují podíly konkurence. Takovému procesu říkáme horizontální integrace. - jinou reakcí na vývoj trhu je vstup dodavatelů služeb do nových oborů. Takovému procesu říkáme vertikální integrace. Služby cestovního ruchu mají celou řadu specifických odlišností od jiných služeb, které musíme z hlediska marketingu vnímat a přizpůsobovat tomu použití marketingových metod a nástrojů. Jedná se o tato specifika: - snazší kopírovatelnost. Jestliže restaurace uvede na svém jídelním lístku nové jídlo, může totéž učinit konkurenční restaurace. Stejně tak když tour-operátor zařadí do katalogové nabídky novou destinaci, může nejpozději v příští sezoně mít takovou destinaci ve své nabídce konkurenční cestovní kancelář. 9

10 - propagace mimo sezonu. Přes snahu organizátorů mají služby cestovního ruchu sezónní charakter, což vyplývá z přírodních možností, klimatických podmínek, fondu volného času turistů atd. Na rozdíl od jiných služeb nebo zboží však propagace není soustředěna do období vrcholné sezony, ale často se od ní velice liší. Například ve Velké Británii začíná prodejní sezona letních zájezdů v červnu předchozího roku. - větší závislost na komplementárních službách. Služby jsou v cestovním ruchu široce provázané a snížení kvality jedné z nich (například průvodcovských služeb u jinak perfektně připraveného zájezdu) vede k tomu, že zákazník vnímá sníženou kvalitu kompletní služby, v tomto případě celého zájezdu. - složitější distribuční cesty. Zatímco u zboží existuje klasické distribuční schéma: výrobce prodejce (velkoobchod a maloobchod) spotřeba v domácnosti, je situace v cestovním ruchu jiná. Místo výroby služeb je zároveň ve většině případů také místem jejich spotřeby. Kromě toho však zprostředkovatelé často rozhodují o tom, jaké služby bude zákazník vybírat (u zboží nemá zprostředkovatel, tj. dopravce a velkoobchod žádný vliv na zákazníkovo rozhodování) - větší vliv psychiky a emocí při nákupu. Při nákupu výrobku převažují racionální důvody koupě (funkčnost, užitné vlastnosti apod.). Služby cestovního ruchu jsou z hlediska užitku těžko měřitelné, jejich nákup je spojen s většími emocionálními a citovými očekáváními. - větší důraz na image a úroveň služeb. Řada zákazníků spojuje služby a jejich úroveň se jménem poskytovatele a jeho image. - větší význam vnější stránky poskytovaných služeb. Oblečení letušek, dokonale a permanentně uklizené odbytové prostory v McDonald s to jsou příklady důležitosti vnější stránky poskytovaných služeb, které rozhodují o spotřebním chování zákazníka. - kratší expozitura služeb. Zatímco o kvalitě a užitných vlastnostech výrobku (auto, lednice) nebo jiných služeb (stavební spoření, důchodové pojištění) se můžeme přesvědčovat dlouhodobě, u služeb cestovního ruchu je tento čas velmi krátký např. na dovolené strávíme několik dnů, v letadle několik hodin, v restauraci rychlého občerstvení pouze desítky minut. Ze strany zákazníka patří k hlavním požadavkům na poskytované služby cestovního ruchu: - dostupnost, snadnost objednání, 10

11 - pružnost, vnímavost vůči jeho potřebám, - kvalita, - dostatek informací, - přístupná cena, - hodnota, kterou pro něj služba má, - pověst a image, - módnost. (Čertík, 2001, s ) CENA Cena je v cestovním ruchu ovlivněna celou řadou faktorů: - dosaženými náklady. Náklady představují výchozí bod pro stanovení ceny. Jestliže organizace není dlouhodobě schopna snížit své náklady, nemůže obstát v konkurenci. Často jsou však náklady spolu s přirážkou jediným faktorem tvorby cen, přičemž nejsou respektovány další důležité aspekty, jako je vývoj poptávky, sezónnost nebo ceny konkurence. - cíli společnosti. Ty mohou být zaměřeny na maximalizaci dosaženého zisku, ale také mohou být v časově omezeném období orientovány na posílení tržní pozice. - postavením společnosti na trhu a jejím image. Tržní vůdce, tj. společnost, která hraje rozhodující úlohu na trhu a má dobrý goodwill a image, může mít jinou cenovou politiku než bezejmenný podnik, který stojí na okraji téhož trhu. - velikostí a pohybem spotřebitelské poptávky. Tím, jak se mění spotřebitelská poptávka, mění se i ceny. S rostoucí poptávkou ceny zpravidla stoupají a obráceně při klesající poptávce klesají i ceny. - důležitostí ceny pro případné zákazníky. Jak již bylo výše uvedeno, cena je vnímána individuálně a je nutné správně odhadnout její význam pro různé skupiny zákazníků. - konkurencí. Přístup k tvorbě cen založený pouze na porovnání vlastních cen s cenami konkurenčními se nedoporučuje aplikovat, nicméně žádná společnost kromě monopolní si nemůže dovolit dlouhodobě nerespektovat ceny konkurence. 11

12 - náklady na distribuci. Vzhledem k distribučním cestám se většina služeb cestovního ruchu dostává k zákazníkům pomocí zprostředkovatelů. V ceně tedy musí být zahrnuta i určitá výše odměny (provize) pro zprostředkovatele. - komplementárními službami a zařízeními. Protože organizace v cestovním ruchu poskytují široké spektrum služeb, musí dbát na to, aby cenová výjimečnost jedné služby (extrémně nízká cena) nevyvolala záporný efekt, který povede k tomu, že zákazníci nebudou ostatní nabízené služby kupovat. - vlivem státních zásahů. Příkladem takového vlivu může být výše DPH (nebo spotřební daně) aplikovaná u jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo její změna. - konzistentnost s dalšími marketingovými nástroji. Vysoké ceny bývají spojovány s luxusními službami, u kterých je na stejné úrovni použití i ostatních marketingových nástrojů. Naopak nízké ceny jsou spojovány s holými službami nižší úrovně, čemuž odpovídá i jejich prezentace a distribuční ceny. - sezónností. Vzhledem k značné sezónnosti služeb cestovního ruchu je tento faktor při tvorbě cen často zohledňován. - kvalitou poskytovaných služeb. Zde platí přímá úměra čím je služba kvalitnější, tím je i vyšší její cena. Pro stanovení ceny hraje důležitou roli tzv. cenová elasticita spotřebitelské poptávky, která představuje vztah mezi cenou a úrovní poptávky. Služby s vysokou elasticitou poptávky jsou ty, u nichž i malá změna ceny vyvolá velký pohyb poptávky, naopak služby s nízkou elasticitou jsou takové, kde dochází i přes výrazný pohyb cen jen k pomalé reakci zákazníků a poptávka se mění jen málo. (Čertík, 2001, s ) Zákazníci nechápou změny cen jednoznačně. Jejich vnímání ceny je v marketingovém pojetí sice důležité, ale pochopitelně nemusí být rozhodující. V komplexnějším pojetí se doporučuje vycházet z následujících 3 C : 12

13 1. z poptávky zákazníků (customers-demand schedule), 2. z nákladů (cost function), 3. z cen konkurence (competitors prices). (Foret, Foretová, 2001, s. 70) MÍSTO, DISTRIBUCE A DOSTUPNOST Rozhodnutí o tom, jakými cestami (kanály) se náš produkt dostane na trh a k zákazníkovi, patří mezi nejdůležitější a následně ovlivňuje použití ostatních marketingových nástrojů. Kupříkladu na výši ceny se odrazí, zda se naše nabídka bude prezentovat prostřednictvím velkých prodejců nebo naopak cestou malých, specializovaných cestovních kanceláří. Rozhodnutí o odbytových cestách jsou obvykle vázána dlouhodobými smlouvami. Na rozdíl od jiných součástí marketingového mixu, distribuci nelze měnit operativně. Je to záležitost dlouhodobější, vyžadující perspektivní plánování a rozhodování. Opačným pólem distribuce je dostupnost. Je nutné dostat produkt k zákazníkovi co nejblíže, ale také je nutné dát mu na vědomí, kde produkt najde nebo kde o něm získá co nejvíce informací. Navíc v případě marketingu cestovního ruchu lze otázku místa a s ním související distribuce chápat minimálně v následujících třech podobách: 1. Může se jednat o samotnou atraktivitu místa. V tomto ohledu může místo vynikat jedinečnými přírodními, klimatickými, léčebnými, kulturně-historickými podmínkami. 2. Místo může být zajímavé svojí polohou. Leží na křižovatkách dopravní infrastruktury nebo je naopak zcela mimo ně, je v blízkosti nebo dokonce součástí velkých center nebo naopak mimo civilizaci. Může být v blízkosti hranic nebo jinak zajímavých atraktivních míst. 3. Konečně se jedná o zajištění dopravní dostupnosti našeho místa. Jednak jakými dopravními prostředky se tam mohou návštěvníci dostat (automobil, autobus, vlak, letadlo, loď a jejich kombinace) a následně potom, jak je doprava organizována (individuálně, hromadně). Důležitá je i dostupnost prostřednictvím telekomunikací. V případě cestovního ruchu vyvstává do popředí také ochrana přírodní či historické jedinečnosti místa, na ní totiž často zcela závisí jeho atraktivita. 13

14 (Foret, Foretová, 2001, s ) MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE Ani sebelepší služba poskytovaná v cestovním ruchu není zárukou toho, že bude automaticky prodána. Nástrojem komunikace s potenciálními zákazníky je systém marketingové komunikace, jinak nazývané propagace. Tento marketingový nástroj bývá někdy nesprávně ztotožněn s marketingem jako celkem. Propagací se zabývají na jedné straně samotní pracovníci organizací cestovního ruchu, na straně druhé pracovníci profesionálních organizací, zabývajících se marketingovou komunikací reklamních agentur. (Čertík, 2001, s. 77) Propagační (komunikační) mix je kombinací těchto základních nástrojů: - reklamy, - osobního prodeje, - prodejní propagace (podpory prodeje), - vztahů s veřejností, - interní reklamy, - direct marketingu. Reklama je jakákoliv neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží a služeb, provedená za úplatu konkrétním subjektem. Mezi hlavní prostředky reklamy zahrnujeme: inzerci v tisku, www stránky na Internetu, televizní spoty, rozhlasové spoty, billboardy, reklamu v kinech, přímé zásilky. Každý pracovník marketingového oddělení ve společnosti stojí před otázkou, jaké z uvedených reklamních médií si vybrat. 14

15 Při výběru musíme respektovat především tyto aspekty: - jaký je náš cílový trh a jaké jsou jeho zvyklosti (sledování televize, poslech rádia, čtení periodického tisku apod.); - jaký je cíl propagace a reklamy a zda je vybrané médium vhodné jako nosič připravené zprávy; - charakter médií z hlediska zvolených parametrů (náklady, dosah na potenciální zákazníky, možná frekvence používání, flexibilita lhůt pro zveřejnění, trvalost zprávy apod.); - jaká média využívá konkurence; - jaký charakter má médium z hlediska kreativity. Osobní prodej je formou ústní nebo telefonické komunikace se zákazníkem s cílem prodat nabízenou službu nebo zboží. Osobní prodej je v cestovním ruchu využíván v řadě oblastí především při prodeji: - produktů tzv. klubové turistiky; - akcí kongresové a incentivní turistiky; - služeb pro individuální turisty, především dopravních cenin. Prodejní propagace (podpora prodeje) je způsob neosobního prodeje, kdy je zákazníkovi dán motiv nebo impuls k okamžitému nákupu. Jedná se o soubor nástrojů, které využívají různých cenových výhod a zvláštní hodnoty nabízených služeb k podnícení zájmu o nákup. V cestovním ruchu jsou tyto prostředky zaměřeny jak na konečné zákazníky, tak na zprostředkovatele prodejce. Mezi nejvýznamnější nástroje řadíme: - soutěže, hry, loterie; - akce v místě prodeje (ochutnávky v restauracích); 15

16 - předvádění v místě prodeje; - vzorky, prémie a dary; - prodej služeb na splátky; - zvláštní rabaty; - výstavy a veletrhy. Vztahy k veřejnosti (public relations) jsou všechny aktivity spojené s udržováním nebo zlepšováním vztahů s jedinci nebo organizacemi. Mezi základní prostředky ovlivňující veřejnost patří: - vztahy s tiskem, kdy prostřednictvím novinářů a jiných osob spojených s médii dokážou organizace ve veřejnosti generovat příznivý názor na činnost společnosti. Ke klasickým způsobům komunikace s novináři patří tiskové konference; - produktová publicita, která spočívá v prezentaci produktů, jež by se prostřednictvím reklamy hůře na trhu prosazovaly, nebo kde prezentace prostřednictvím médií není dost účinná. Klasickým prostředkem jsou studijní cesty (educational visits); - publicita vztahující se k samotné společnosti, při které jsou organizovány akce, které interně (pro zaměstnance) nebo externě (pro veřejnost) vytvářejí příznivý goodwill společnosti; - lobbying je cílené prosazování zájmů společnosti, ale také zájmů skupiny firem nebo celého oboru prostřednictvím vlivných jednotlivců nebo skupin (poslanců, zastupitelů apod.). Lobbying se objevuje především při prosazování zájmů v oblasti legislativní a komunální; - vlastní vztahy s veřejností, zaměřené na sledování událostí, které by mohly posilovat kladný vliv společnosti na veřejnost a zároveň eliminovat dopad negativních událostí na veřejnost (krizový management). Mezi akce, které dokážou velmi pozitivně ovlivňovat vztah k veřejnosti patří sponzoring a nadační činnost. 16

17 Interní reklama představuje materiály používané pro vnitřní stimulaci prodeje v místě prodeje. Jedná se například o jídelní a nápojové lístky v restauracích, plakáty a informační tabule v cestovních kancelářích apod. Direct marketing je nástrojem, který může být charakterizován jako použití neosobních nebo telefonických médií, jež povzbuzují zájem o nákup produktů. Je založen na vytváření stálých vazeb s potencionálními zákazníky. Využití direct marketingu je vhodné tam, kde lze snadno segmentovat zákazníky a vytvářet jejich databáze. Běžně používané techniky direct marketingu jsou: - roznáška; - distribuce (lettershop) prostřednictvím pošty; - telemarketing. (Čertík, 2001, s ) LIDÉ Pro oblast služeb a cestovního ruchu je velice důležitý výběr a způsob řízení zaměstnanců. Ti jsou totiž neoddělitelně spjati s nabízeným produktem. Do značné míry jsou jeho součástí. Například spokojenost cestujících s dopravou není dána jen technickými parametry dopravního prostředku či dopravní cesty, ale také přístupem obsluhujícího personálu počínaje prodejem jízdenek, uvedením na místo, uložením zavazadel, obsluhou během jízdy, spolehlivostí (bezpečností i dochvilností) apod. Proto je nutné vést zaměstnance tak, aby pochopili, že úspěch celého podnikání záleží na práci a přístupu každého z nich. Je třeba je pečlivě vybírat, školit, trénovat, motivovat i kontrolovat a oceňovat. Velká pozornost by měla být věnována vytváření podnikové komunikace, identity a kulturní firmy. (Foret, Foretová, 2001, s. 72) BALÍČKY 17

18 Pod pojmem balíček tedy v marketingovém mixu cestovního ruchu rozumíme něco více než jen obvyklou kompenzaci předplaceného stravování při odjezdu z rekreace. Atraktivnost nabídky má vícerozměrnou podobu. Málokdy je jedna složka (přírodní úkaz, kulturní památka) sama o sobě tak jedinečná, že dokáže dlouhodobě přitahovat zájemce a návštěvníky. Obvykle se turistům nabízejí stovky a tisíce více či méně podobných možností (míst u moře nebo v horách, hradů, zámků či chrámů). Proto, aby se zvýšila zajímavost a případně se vytvořilo něco jedinečného, musí se nabídka pojmout jako komplex služeb, v němž se vzájemně doplňují, rozšiřují a posilují jednotlivé body. Jedná se o komplex služeb, který vzniká ze spolupráce a partnerství více organizací, které své dobré služby (například neobvyklý způsob dopravy, nevšední ubytování, nezvyklou stravu a pohoštění, jedinečný kulturní program, nápadité rozloučení atd.) prezentují společně. Balíček znamená pro klienta možnost výběru. Není zde snaha mu vnutit právě jen jedno místo, jeden hotel či jedno muzeum. Nabídka zahrnuje celý komplex možností svobodné volby, komplex, s jehož pomocí si může vytvořit program pro víkendové či týdenní putování a který jej ponouká vrátit se znovu a využít další nabízené možnosti. Jaké jsou důvody pro sestavování balíčků služeb? Z hlediska zákazníka lze důvody spatřovat především v těchto momentech: (Foret, Foretová, 2001, s. 72) - nižší cena, neboť při nákupu jednotlivých služeb by zákazník zaplatil více; - úspora času a větší hospodárnost; - záruka kvality, neboť package představuje zpravidla vyzkoušený a osvědčený soubor služeb; - uspokojení individuálních zájmů, protože vlastní sestavování některých specializovaných packagů by bylo pro zákazníka velmi obtížné. Z pohledu organizátorů jsou výhody packagů zřejmé, neboť znamenají: - úsporu nákladů. Vytváření packagů umožňuje nakupovat velké balíky služeb za sníženou cenu. - zvyšování poptávky v době mimo sezony a tím možnost vyrovnávat sezónní výkyvy. - zvyšování přitažlivosti pro vybrané cílové trhy. 18

19 - intenzivnější využívání komplementárních zařízení. - častější nebo opakované využívání služeb. (Čertík, 2001, s ) PROGRAMOVÁNÍ, SPOLEČNÉ PROJEKTY Vznik partnerství a následně i vznik společných integrovaných produktů bývá nastartován vyhlášením zajímavých projektů, jejichž cílem je propojit společné úsilí více organizací a dát šanci všem, kdo mohou a mají zájem se do těchto společných programů zapojit. Projekty mohou seznámit širokou veřejnost s tím, co se chystá, a posílit účinnost společného úsilí. Příkladem takových projektů jsou například Dny otevřených dveří, organizované nejrůznějšími západoevropskými městy na podporu cestovního ruchu. Jsou zváni novináři i majitelé incomingových cestovních kanceláří, stejně jako domácí obyvatelé, a všem se město chlubí, co nového pro turisty a ostatní návštěvníky připravila jeho muzea, galerie, divadla, jaké nové možnosti pro trávení volného času město nabízí, co připravily hotely a restaurace. (Foret, Foretová, 2001, s ) PARTNERSTVÍ Právě proto, že spokojenost zákazníků je v cestovním ruchu závislá na partnerech (dodavatelích), kteří se často ani neznají a nepůsobí ve stejném místě, je nutné, aby o sobě alespoň věděli, aby spolu komunikovali a hlavně spolupracovali. Jsou totiž na sobě navzájem existenčně závislí. Zákazník chápe a hodnotí svůj pobyt jako komplex, balíček. Pokud nebude s nějakou částí spokojen, znovu se nevrátí. (Foret, Foretová, 2001, s. 73) Stejně tak musí všichni zaměstnanci pracovat na principu partnership, neboli spolupráce právě proto, aby výsledkem jejich práce byla především spokojenost zákazníka. 19

20 Tento princip však platí nejenom pro pracovníky a dodavatele, ale také pro orgány a organizace, působící v cestovním ruchu. V poslední době se objevuje často pojem partnerství, který představuje princip vzájemně výhodné spolupráce sféry soukromé, komunální, regionální a státní. Úspěšně je praktikován například v oblasti alpských zemí, jako je Rakousko a Švýcarsko. (Čertík, 2001, s. 83) 2. LITERATURA HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, stran. ISBN MORRISON, M. A. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, stran. ISBN NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace. Praha: VŠE, stran. ISBN FORET, M. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada, stran. ISBN X. FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha: Computer Press, stran. ISBN FORET, M. Marketingová komunikace. Praha: Computer Press, stran. ISBN SMITH, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, stran. ISBN HESKOVÁ, M. Základní problémy cestovního ruchu. Praha: VŠE, stran. ISBN PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. Praha: Grada, stran. ISBN SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada, stran. ISBN KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, stran. ISBN

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

předmětu "Marketing v pojišťovnictví"

předmětu Marketing v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu "Marketing v pojišťovnictví" Název tématického celku: Co je marketing a marketingový systém řízení a dále plánovací fáze marketingového

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Marketing management, marketing destinace

Marketing management, marketing destinace Marketing management, marketing destinace 1 Marketing management 1. Výzkum a analýza 2. Plánování 3. Realizace 4. Kontrola 5. Hodnocení 2 Organizace marketingu Kritéria organizace marketingu: 1. Jednotlivé

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR NABÍDKA PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR Petr Krč, obchodní a produkční ředitel ATIS a.s. Posouzení dané problematiky z pohledu CK ATIS (specialisty na pobyty v ČR

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní.

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. Ekonomie 12 Ve větách chybí vhodné slovo, vyberte to správné z nabídky. Otázka číslo: 1 Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. výsadní řadové podřadné Otázka

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D.

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Vilem.Kunz@vsfs.cz 1. Dnešní trhy Velký podíl neloajálních kupujících Často mění značky Berou ohled na slevové a marketingové akce tzv. brand switchers Dominance na straně maloobchodních

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více