6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU"

Transkript

1 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{ turistika, kongresov{ turistika atd.) jsou časově z{vislé (roční období, datum kon{ní kongresu, výstavy, olympijských her, sezónnost otvírací doby - období apod.) mají komplexní charakter a na jejich zajišťov{ní se tak podílí řada druhem a úrovní služeb naprosto odlišných subjektů z hlediska z{kazníka jsou zastupitelné: z hlediska destinace (Španělsko, Řecko), zprostředkovatele (výběr cestovní kancel{ře), dodavatele služeb (v individu{lní turistice volba dopravního prostředku, volba přepravce, volba hotelu) jsou č{stečně z{vislé na jejich včasném zabezpečení - z hlediska poskytovatele (zprostředkovatele) i z hlediska z{kazníka (rezervace dopravních cenin, rezervace ubytov{ní) popt{vka po určitém druhu služby je místně i časově značně z{visl{ (např. sezónnost, časově se měnící popt{vka po určitých destinacích) výrazně se uplatňuje segmentace trhu (přestože existují standardizované produkty typu rezortů u moře) podle destinací, ceny, komplexnosti, délky pobytu, cíle a z{jmů atd. Další specifika produktu cestovního ruchu uveden{ níže vych{zejí ze specifik služeb obecně (č{stečně podle Morrison 1995): Odlišnosti služeb od výrobku o Nehmotný charakter o Pomíjivost o Charakter výroby (proměnlivost) o Nedělitelnost o Podmíněnost n{kladů z{kazníkem o V{zanost na poskytovatele o Různé distribuční cesty

2 8 specifických rysů marketingu služeb o Kratší expozitura služeb klient si vytv{ří dojem z pobytu v destinaci v kratším období, než při užív{ní výrobku o Vliv psychiky a emocí při n{kupu služeb lidé mají sklon nakupovat služby CR podle toho, jak odpovídají jejich vlastní představě o Důraz na vnější str{nku poskytovaných služeb plyne z nemožnosti si vyzkoušet produkt, vnější str{nka odpovíd{ kvalitě poskytovaných služeb o Větší důraz na image charakter poskytovaných služeb je nehmotný, proto musí poskytovatelé služeb db{t na budov{ní image podniku o Složitější a proměnlivější distribuční cest fyzický distribuční systém neexistuje, pouze řada zprostředkovatelů, kteří mohou významně ovlivnit n{kupní chov{ní jednotlivců o Z{vislost na komplement{rních služb{ch důraz na komplexnost služby o Relativně snadné kopírov{ní služeb většina služeb je snadno napodobiteln{, je složité uchr{nit tajemství, jelikož nejde zabr{nit konkurenci, např. při vstupu do restaurace, do hotelu apod. o Důraz na propagaci mimo sezónu z{kazníci se připravují na dovolenou emotivně a dlouho dopředu, také vzrůst{ tlak na využití ubytovacích služeb v mimosezónním období Komplexní služba CR vznik{ na z{kladě složitě prov{zané spolupr{ce mnoha dodavatelů a zprostředkovatelů služeb, přičemž podmínky realizace a kvalita doplňkových služeb jsou mnohdy neovlivnitelné (např. prodej upomínkových předmětů, doprava v místě využívan{ individu{lně taxislužba a MHD, kulturní a sportovní zařízení, rychlé občerstvení). Subjektivní hodnocení kvality služby klientem je ovlivněno kvalitou všech poskytovaných služeb (často kvalitou nejhorší služby), počasím a dalšími přírodními podmínkami, lidským faktorem na straně sjednaných i nesjednaných poskytovatelů služeb, klientů i místních obyvatel (např. okradení klientů). Mezi z{kladní znaky kvalitní služby v CR patří spolehlivost, bezpečnost, dobrý poměr mezi kvalitou služby a cenou, způsob nabídky a rychlost zajištění služby, komplexnost, možnost individualizace.

3 2 Specifické přístupy k marketingu MM je z{kladním marketingovým n{strojem, podle kterého je pro jednotlivé tržní segmenty vytvořen konkrétní produkt s odpovídající cenou, který je distribuov{n nejvhodnějšími cestami za použití komunikačních a propagačních n{strojů nejvíce vyhovujících koncovým z{kazníkům. Pro marketing destinace je použív{n rozšířený MM, kromě z{kladních 4P (product, price, place, promotion) použív{ další 4P (people, packaging, partnership, programming). Nejnovější přístup využív{ kombinace původních 4P s cílem dosažení vyššího efektu v oblasti prodeje a umístění produktu na trhu. Zdroj: Přístupy k marketingovému mixu (Zdroj: Palatkov{) Destinace může nabízet pro různé skupiny popt{vky různé produkty, protože v jednom území se nach{zejí přev{žně atraktivity, které dok{žou uspokojit různé lidské potřeby, a tudíž oslovují více popt{vkových segmentů. Destinace jsou tedy multiprodejné tzn., že je lze prod{vat více způsoby:

4 Lze prod{vat různé kombinace služeb a atraktivit v destinaci (cykloturistika, dovolen{ pro rodiny s dětmi, z{žitkov{ dovolen{ - wellness, gurm{nsk{, ) Destinaci lze prod{vat různým cílovým trhům (historick{, rekreační, přímořsk{ a kulturní destinace) 3 Rozšířený marketingový mix (dle autorky Dagmar Jakubíkové) Mezi jednotlivé prvky rozšířeného MM patří: Úloha lidí v procesu poskytov{ní služeb (People) Balíčky služeb (Packaging) Spolupr{ci a partnerství (Partnership) Vytv{ření programů (Programming) 3.1 People V oblasti CR zaujímají různé role (investor, vlastník, manažer, zaměstnanec, dodavatel výrobků i poskytovatel služeb, obchodní mezičl{nek, ovlivňovatel, z{kazník atd.) Lidé a jejich spolupr{ce mohou být jak silnými, tak i slabými str{nkami cestovního ruchu!!! Ve firm{ch se může zaměstnanec (person{l) rozdělit do několika skupin dle toho, v jakém kontaktu jsou se z{kazníkem (časté či pravidelné styky) Kontaktní pracovníci Obsluhující pracovníci Koncepční pracovníci Podpůrní pracovníci Zdroj: Payne, A.: Marketing služeb, str. 196

5 Kontaktní pracovníci - v častém nebo pravidelném styku se z{kazníky, podílejí se na marketingových činnostech. Musí být zkušení v oblasti podnikových marketingových strategií, dobře vyškolení, motivovaní a připravení reagovat na potřeby a př{ní z{kazníků. Koncepční pracovníci - ovlivňují prvky marketingové strategie, ale do kontaktu se z{kazníkem přich{zejí jen zřídka Obsluhující pracovníci - nepodílí na marketingových aktivit{ch, ale přich{zejí často do kontaktu s klientem. Předpokladem jsou dobré komunikační schopnosti. Podpůrní pracovníci - nemají pravidelný kontakt se z{kazníky, ani se příliš nepodílejí na marketingových činnostech. 3.2 Packaging Pod pojmem balíček v marketingovém mixu cestovním ruchu se rozumí pro klienta možnost výběru služeb, s jehož pomocí si vytvoří vlastní program. Packaging znamen{ sestavov{ní balíků služeb, tj. kombinov{ní různých výrobků a služeb, za které z{kazník zaplatí souhrnnou cenu tak, aby přesně odpovídaly z{kazníkovým př{ním a požadavkům. Kombinace souvisejících a vz{jemně se doplňujících služeb vytv{ří komplexní nabídku, na kterou velmi úzce navazuje i obsahov{ specifikace programů (programming) určen{ různým typů klientů (různým tržním segmentům). Výhodou plynoucí ze sestavov{ní balíků služeb: eliminují působení faktoru času, zlepšují rentabilitu podnik{ní (prodlužují délku pobytu, iniciují klienty k častějšímu a opakovanému využív{ní služeb atd.), podporují spolupr{ci různých organizací zúčastněných na poskytov{ní služeb cestovního ruchu, tím se podílejí i na dosahov{ní lepších výsledků hospodaření jednotlivých organizací atd. 3.3 Partnership Za spolupr{ci jde považovat součinnost dvou a více subjektů zainteresovaných na rozvoji CR či na poskytov{ní služeb. CR je odvětvím, které je tudíž silně z{vislé na dobré spolupr{ci různých subjektů. Spolupr{ce probíh{ mezi různými organizacemi cestovního ruchu, jako např. jednotliví podnikatelé, ubytovací zařízení, cestovní kancel{ře a cestovní agentury, průvodci, přepravní společnosti. Vlivem vz{jemné spolupr{ce více společností v oboru pak může dojít ke snížení n{kladů, urychlení finanční n{vratnosti jejich investic, zvýšení popt{vky.

6 3.4 Programming Tvorba balíčků vytv{ří komplexní nabídku, na kterou velmi úzce navazuje i obsahov{ specifikace programů určen{ různým typům klientů. Balíčky s plnou tvorbou programů plní n{sledujících 5 klíčových úloh: 1. Eliminace působení faktoru času předpoklad, že balíčky a programy umožní firm{m zvl{dnout problém vyrovnanosti popt{vky na nabídky 2. Zlepšení rentability 3. Podíl na využív{ní segmentačních marketingových strategií sladit nabídku s potřebami specifických skupin z{kazníků 4. Komplement{rní vůči ostatním č{stem MM spr{vn{ kombinace = přitažlivější a zajímavější nabídka produktů 5. Vz{jemné spojení nez{vislé organizace pohostinství a CR

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA Bc. Martina Brtnická Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem předložené diplomové práce je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu

Více

Prolínání destinací a destinační partnerství

Prolínání destinací a destinační partnerství Prolínání destinací a destinační partnerství Ing. Monika Palatkova, Ph.D Hospodářská komora hlavního města Prahy Praha 2006 Prolínání destinací a destinační partnerství Vydalo: Ministerstvo pro místní

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU Kolektiv autorů MAG CONSULTING s.r.o. Praha 2006 KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE MÍSTNÍ,NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍMARKETING DESTINACE MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE Autor: Ing. Monika Palatková, PhD. Euroconsultants, s.r.o. Praha 2007 1/170 Místní, národní a mezinárodní

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogick{ fakulta Ústav pedagogiky a soci{lních studií Kateřina Gregovsk{ V. ročník prezenční studium Obor: z{klady společenských věd pedagogika PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU

24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU 24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU 24.1 Podstata a funkce ceny Cena je hodnota, jíž se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného produktu. Cena lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více