Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Čj.: SŠNM/1248/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně pro mimoškolní činnost kolektiv vychovatelů Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 6. června 2013 Strana 1 (celkem 31)

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) internátu a domova mládeže je závazným, zveřejněným dokumentem podle zákona č.561/2004 Sb. Slouží pedagogům, rodičům, žákům, veřejnosti, zřizovateli i kontrolním orgánům. Vychází z analýzy předchozí činnosti, navrhuje činnosti a jejich souvztažnost podle kurikulárního přístupu, umožňuje další operativní změny. Program byl vytvořen ve spolupráci všech pedagogických pracovníků internátu a domova mládeže. Obsah: 1. Identifikační údaje zařízení 2. Charakteristika zařízení 3. Podmínky výchovy a vzdělávání 4. Charakteristika vzdělávacího programu 5. Výchovný program (střední škola, základní škola, školní družina) 6. Hodnocení žáků, vedení pedagogické dokumentace, autoevaulace 7. Přílohy Strana 2 (celkem 31)

3 1. Identifikační údaje Název dle zřizovací listiny: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Místo poskytování školských služeb: Českých bratří 1035, Nové Město nad Metují Na Hradčanech 1135, Nové Město nad Metují Nádražní 296, Opočno IČ: DIČ: CZ Telefon: Internetová stránka: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka školy: PaedDr. Olga Talášková Zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost: Kamila Valterová 2. Charakteristika zařízení Internát a domov mládeže (dále jen DM) spadá pod Střední školu a Základní školu, Nové Město nad Metují (dále jen škola). Stanovení kategorie ložnic v souladu se zněním 5 odst. 1., 2., 3. vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu ubytovaných žáků na pokoji, k vybavení domova a úrovni poskytovaných služeb jsou pokoje zařazeny do 1. a 2. kategorie. Internát a DM je rozdělen na tři pracoviště v Novém Městě nad Metují jsou to internát a domov mládeže Králíček a internát Hradčany, v Opočně je internát a domov mládeže. Stravovací služby žáci využívají školní jídelnu školy, která je v Opočně a poskytuje snídaně, obědy a večeře. Na internátu a DM jsou čajové kuchyňky vybavené varnými konvicemi, mikrovlnnými troubami a lednicemi. V internátě jsou ubytováni převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní školy a střední školy, v DM žáci středního odborného učiliště a jiných škol. Provoz internátu a DM je zajišťován ve dnech školního vyučování, začíná v neděli a nepřetržitým provozem pokračuje až do pátku, o víkendech jsou budovy uzavřeny. Škola poskytuje ubytovací a stravovací služby veřejnosti v době nepřítomnosti ubytovaných žáků v rámci doplňkové činnosti. Strana 3 (celkem 31)

4 3. Podmínky pro výchovu a vzdělání Materiální podmínky Internát a DM je součástí školy. Sídlí ve třech budovách, ve dvou v Novém Městě nad Metují a v jedné v Opočně. Pokoje žáků jsou dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové nebo 2+2 lůžkové. Pokoje jsou standardně vybaveny, každý žák má své lůžko s úložným prostorem, noční stolek, židli, skříň, místo u stolu, poličku a lampičku. Na každém patře je také vychovatelna, čajová kuchyňka a klubovna s televizí. Žáci si mohou z vybavení internátu a domova zapůjčit kulmy, feny, žehličku na žehlení prádla a žehličku na vlasy, sportovní potřeby jako např. vybavení pro tenis, stolní tenis, badminton. Celodenní stravování ubytovaných žáků je zajištěno školní jídelnou. Každý rok internát a DM předkládají materiální požadavky k zajištění svého provozu, které jsou dle finančních možností naplňovány (nákup drobného inventáře, materiální vybavení zájmové činnosti, malování prostor, drobná údržba, aj.) Personální podmínky Vychází z počtu a struktury ubytovaných žáků. Převážně jsou na internátu a DM ubytováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní školy a střední školy, částečně žáci jiných škol. Výchovně vzdělávací činnost vede zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost a podílí se na ní všichni skupinoví vychovatelé. Noční službu zajišťují bezpečnostní pracovníci. Téměř všichni zaměstnanci splňují předpoklady pro výkon práce vychovatele a dosáhli požadované pedagogické i speciálně pedagogické kvalifikace. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se vychovatelé vzdělávají dle svých odborných specializací ve školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, účastní se odborných seminářů a využívají samostudia Ekonomické podmínky Ubytování na internátu a DM a stravování se žákům poskytuje za úplatu dle aktuálního ceníku. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Příspěvek za ubytování a stravování se platí předem. Vyúčtování úplaty za ubytování je prováděno nejpozději na konci školního roku. Internát a DM provádí zejména o hlavních prázdninách doplňkovou ubytovací činnost Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP internátu a DM vytváří podmínky pro zpřístupňování vzdělávání nejen z hlediska srovnatelných možností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i z hlediska postupu, jak žáka motivovat a vtáhnout do aktivní účasti na vzdělávání. Prováděcími vyhláškami ke školskému zákonu jsou: - vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška) Strana 4 (celkem 31)

5 Především školský zákon jednoznačně stanovuje princip práva na individuální přístup k žákům a ukládá brát ohled na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Jsou to tedy povinné podmínky vzdělávání. Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označuje ve smyslu školského zákona ( 16) žáky se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na internátě a DM monitorováni, vedeni ve školní matrice a je jim poskytována individuální péče v rámci jejich potřeb. Při výběru činností, při motivování i hodnocení musí vychovatelé brát ohled na integraci žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby. Na internátech a DM tvoří převážnou většinu ubytovaní, kteří vyžadují specifický pedagogický přístup. Proto je nutné jejich vzdělávání přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení nebo postižení žáka. Snížená sociální adaptabilita těchto žáků nebo zvýšená potřeba intenzivnější péče v některé oblasti vyžaduje přizpůsobení forem i obsahu činnosti internátu a domova. Prostředí a postupy by měly usnadňovat osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci ubytovaného žáka. Začleňování znevýhodněných žáků vyžaduje i vysoce profesionální přístup vychovatelů k těmto jedincům. Snahou vychovatelů je vytvořit každému ubytovanému žákovi optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Těmto žákům je potřeba pomoci zvýšenou motivací, věnovat jim více pozornosti a výrazně kladně je hodnotit i za malé dílčí pokroky v činnosti. Žáci s postižením či znevýhodněním mají být od počátku přijímáni jako ostatní, aby nepociťovali svou odlišnost či nedostatečnost Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Cílem programu podpory zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví internátu a DM je vytvořit prostředí, které respektuje a podporuje zdraví žáků ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a emocionální). Internát a DM vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti a provozu. Přijímá opatření k prevenci rizik. Seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy zvyšujícími jejich bezpečnost. Ředitelka školy vydává Vnitřní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před jevy spojené s rizikovým chováním žáků a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Žáci jsou se ŠVP internátu a DM, vnitřním řádem a všemi dalšími předpisy a pokyny seznámeni ihned při nástupu na internát a DM v úvodu nového školního roku. Vychovatelé v době pobytu žáků na internátu a DM mají odpovědnost za jejich bezpečnost a plní povinnosti dohledu nad nezletilými. Také pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení ukládá povinnost pedagogickým pracovníkům vykonávat nad žáky dohled. Vychovatelé a bezpečnostní pracovníci jsou jednou ročně proškoleni o předpisech PO a BOZP. Snaží se činit všechna opatření, aby nebezpečí úrazu bylo minimalizováno. Vychovatelé mají povinnost poučit všechny žáky o bezpečnosti při veškerých činnostech na internátě a DM i mimo objekt. Vychovatelé provádí poučení minimálně dvakrát ročně (na Strana 5 (celkem 31)

6 počátku školního roku a na počátku 2. pololetí, podle potřeby je opakují). Připomenutí bezpečnosti se dále uskutečňuje při každé činnosti v novém terénu, při práci s novým materiálem, apod. Poučení o bezpečnosti zapisují vychovatelé do pedagogické dokumentace a na záznamový arch o poučení. Dojde-li k úrazu, zajistí vychovatel první pomoc a informuje rodiče, popřípadě vedení internátu. Vyplní patřičně dokumentaci o úrazu (Kniha úrazů). Vychovatelé mohou odpovídat pouze za určitý počet dětí. Ve skupině žáků se speciálně vzdělávacími potřebami je to 6-14 žáků na jednoho vychovatele, ve skupině domova mládeže žáků. Zásady bezpečnosti při konkrétních činnostech jsou rozpracovány v jednotlivých poučeních a ve Vnitřním řádu internátu a DM Podmínky pro hygienické a bezpečnostní působení: - vhodná struktura režimu žáků na internátu a DM s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem dne a skladbou volnočasových činností - vhodný studijní, stravovací a pitný režim - zdravé prostředí užívaných prostorů internátu a DM - ochrana žáků před úrazy - výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (provozní řády), pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti - dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby Formy zdravotní péče o žáky: Internát a DM jsou vybaveny lékárničkami, které jsou soustavně doplňovány požadovanými léky a zdravotnickým materiálem, nutným k poskytnutí první pomoci. Pokud mají žáci zdravotní potíže lehčího rázu, ošetření zabezpečují vychovatelé. Jedná-li se o vážnější případ, je vychovatelem zabezpečeno lékařské vyšetření nebo ošetření. O události a provedených opatřeních informuje vychovatel zákonného zástupce žáka. Všichni žáci jsou povinni při nástupu na internát a DM předložit průkazku zdravotního pojištění k evidenci a ihned hlásit skupinovému vychovateli případné změny Psychosociální podmínky: - vytváření klidného prostředí a příznivého sociálního klimatu otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost internátu, DM a školy - respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu žáků a osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl a vede k praktické činnosti, sledování všestranného prospěchu žáka jako hlavního momentu veškeré pedagogické činnosti - věková přiměřenost a motivující hodnocení respekt k individualitě žáků, jeho hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba - ochrana žáků před násilím, šikanou a dalším rizikovým chováním - umožnění spoluúčasti žáků na životě internátu a DM, která přechází do modelu demokratického společenství budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce (školní parlament) Strana 6 (celkem 31)

7 - včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti internátu a DM a jeho vnitřním životě. 4. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program vychází ze znění Vyhlášky: - podle 2 Domov poskytuje žákům středních škol a studentům VOŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a VOŠ a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. - podle 6 Internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a dětem přípravného stupně ZŠ speciální ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování Zásady a obecné cíle vzdělávání - rovný přístup každého občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana - zohledňování potřeb jedince - vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání - bezplatné základní a střední vzdělávání občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí - svobodné šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání - zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod - hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy - možnosti každého vzdělávat se po celou dobu života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života - získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání - pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého Strana 7 (celkem 31)

8 - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví Základní cíle vzdělávání jsou doplněny o cíle specifické pro internát a DM vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Internát a DM umožňuje žákům také přípravu na vyučování Priority vzdělávání a výchovy Při formulování klíčových kompetencí vycházíme z toho, že tyto kompetence by měly být zároveň použitelné v různých situacích a kontextech, měly by být multifunkční. Ambice a poslání internátu a DM ve vzdělávání a výchově jsou především v oblasti výchovy osobnosti žáka a výchovy v době mimo vyučování a vyplývají z jeho poslání a postavení v systému škol a školských ubytovacích zařízení. Tím jsou určeny i jeho základní cíle a úkoly, které spočívají ve vzdělávání a pedagogickém ovlivňování volného času žáků, tzn. v citlivém pedagogickém vedení žáků k účelnému využívání volného času, k výchově k volnému času. K tomu se volí specifické prostředky, formy a metody této činnosti a plní následující úkoly výchovy mimo vyučování. - relaxačně zdravotní obnova sil, upevňování zdraví, změna druhu a charakteru činností, změna sociálního prostředí - výchovně vzdělávací a sebevzdělávací seberealizace a osobnostní rozvoj, prostor pro sebevýchovu - sociální úkoly společenské uplatnění, činnost a aktivita Předpoklady a prostředky pro realizaci priorit ŠVP Realizace průřezových témat ve vzdělávání a výchově, která reprezentují okruhy problémů současného i budoucího světa, napomáhají rozvíjet osobnost žáka a procházejí napříč oblastmi vzdělávání a výchovy s cílem dosáhnout klíčových kompetencí žáka. - osobnostní a sociální výchova - výchova demokratického občana - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - multikulturní výchova - environmentální výchova - mediální výchova Vytváření a působení přirozeného a pozitivního psychosociálního prostředí Na jeho tvorbě se podílejí všichni účastníci vzdělávání s využitím prostředků vlastních výchově a vzdělávání v době mimo vyučování jako jsou. - dobrovolnost, spontánní aktivita, navození kladných pocitů, samostatnost a samosprávnost - seberealizace, sebepoznávání, motivace - zajímavost, pestrost a zájmovost, rozvoj individuálních i skupinových zájmů - odpočinkové a rekreační zaměření zájmové činnosti. Strana 8 (celkem 31)

9 4. 5. Žák jako ústřední postava vzdělávání a výchovy Primární podmínky podporující toto postavení. - uplatnění jeho základních práv vyplývajících ze školského zákona a z Úmluvy o právech dítěte, zejména práva na respektování osobnosti žáka a jeho zvláštností v závislosti na fyzické, psychické a mentální zralosti žáka a práva na volný čas - výchovné působení založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu k osobnosti, potřebám a zájmům žáka - vyváženost při uplatňování práv a plnění povinností, zajištění vymahatelnosti práv žáka - právo volby a vlastních rozhodnutí odpovídajících míře zralosti žáka, reálným možnostem a podmínkám života na internátu a DM s podporou vychovatele - uplatnění kompetencí žáka v podmínkách zařízení a jeho podíl na organizaci a činnosti zařízení - specifické postavení dospělého žáka (převzetí plné odpovědnosti za své chování a jednání, převzetí práv a povinností rodičů) - objektivní hodnocení práce a činnosti žáka vychovatelem a sebehodnocení žákem Základní pilíře učení Při strukturování pedagogicko-výchovné činnosti a jednotlivých aktivit vychází pedagogickovýchovná činnost ze čtyř základních pilířů učení podle organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu UNESCO Vzdělávání pro 21. století, PF UK, Praha Učit se znát - získávat vědomosti, dovednosti potřebné k učení - učit se objevovat nové věci - získávat poznatky analyzovat je - dávat poznatky do souvislostí - řešit problémy Učit se jak na to - získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život - učit se komunikovat - naučit se aktivně a tvořivě zasahovat do prostředí, které žáka a studenta obklopuje - učit se zodpovědnému přístupu k samostatné i týmové práci - učit se správně odhadnout své schopnosti a možnosti - učit se diskutovat, obhajovat své postoje - učit se přijímat případné kompromisy a diskutovat o nich Učit se žít společně - rozvíjet porozumění s jinými lidmi - rozvíjet poznání, že všichni máme svá práva, ale i povinnosti - osvojit si pravidla společenského chování Strana 9 (celkem 31)

10 - rozvíjet empatii - společně řešit problémy - pracovat jako člen týmu Učit se být - rozvíjet vnitřní kvality jedince - budovat jeho hodnotový systém - pěstovat zdravý životní styl Nezbytnou částí školního vzdělávacího programu jsou i očekávané výsledky označované pojmem klíčové kompetence tj. vstupní vědomosti rozvinuté do schopnosti a převedené či ověřované praktickými dovednostmi, popřípadě vyúsťující do postojů. Jsou definovány jako obecně přenositelné a použitelné soubory kvalit osobnosti, které každý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plnohodnotně žít v současném světě. Ve školských zařízeních budou kompetence rozšiřovány, upevňovány, ale asi nebude dostatek nástrojů či prostoru kompetence završit. Kompetence jsou pojímány jako integrované cíle pedagogického působení. Klíčové kompetence vznikají dlouhodobým procesem, jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaletého pobytu v internátě a DM Oblasti kompetence a) Kompetence k učení Cíl: podporovat účinnost vzdělávacího procesu při získávání středního vzdělávání s výučním listem a úspěšného absolvování dalších vzdělávacích kurzů - umět se učit - využívat efektivní způsoby učení - umět kriticky zhodnotit své výkony - získávat informace z různých pramenů a získané informace dávat do souvislostí - zkušenosti uplatňovat v praktickém životě b) Kompetence k řešení problémů Cíl: směrovat žáky k tomu, aby byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy - všímat si problémů, učit se je pochopit a hledat různé způsoby řešení - přizpůsobovat se změnám a umět svá řešení obhajovat - přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí - dokončovat započaté činnosti, překonávat překážky - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (konkrétní, logické, matematické) a myšlenkové operace c) Komunikativní kompetence Cíl: Rozvíjet schopnosti žáků úspěšně a samostatně komunikovat - vyjadřovat jasně formulovanými větami své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi Strana 10 (celkem 31)

11 - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů - kultivovaně komunikovat se svými vrstevníky i dospělými - dokázat vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky - vyhledávat témata k rozhovorům - umět naslouchat druhým, umět vést dialog a komunikovat v různých situacích vysvětlovat, žádat, děkovat, odmítat, informovat, přesvědčovat, vyjednávat, řešit konflikty d) Sociální a interpersonální kompetence Cíl: Vést žáky k tomu, aby si uměli stanovit na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové, pracovní i mimopracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, k utváření zdravých sociálních vazeb. Učit žáky žít a spolupracovat v novém prostředí, mimo svůj domov, v jiném městě, ve skupině, v úzkém kolektivu na pokoji - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek - využívat ke svému učení i zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, umět přijímat radu i kritiku - dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly - umět plánovat, organizovat, řídit a hodnotit práci svou i svého kolektivu - podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým lidem e) Kompetence občanské, činnostní a pracovní Cíl: Vést žáky k uznávání hodnot, postojů podstatných pro život v demokratické společnosti, vést žáky k tomu aby jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské a světové kultury Strana 11 (celkem 31)

12 - jednat odpovědně, samostatně, iniciativně nejen ve vlastním zájmu - znát svá práva i povinnosti - vnímat nespravedlnost a umět se jí bránit - respektovat sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými národními hodnotami - chápat nutnost udržitelných hodnot - vážit si tradic a kulturního dědictví a dále je rozvíjet - podílet se na zachování přírodního životního prostředí - orientovat se k hodnotám spravedlivosti, svobody, solidarity a tolerance f) Kompetence k trávení volného času Cíl: Vést žáky k aktivnímu a smysluplného využívání volného času - umět účelně trávit volný čas - orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času - umět si vybrat činnosti dle svých dispozic - rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech - rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací - umět odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času g) Kompetence k ochraně zdraví Cíl: Mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí - získat orientaci v základních názorech na zdraví, co zdraví prospívá a ho poškozuje - rozpoznat základní situace ohrožující zdraví - dbát na zdraví své i zdraví druhých - umět pochopit zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů - aktivně se zapojovat do činností podporujících zdraví - uplatňovat návyky osobní a intimní hygieny s ohledem na zdraví a ohleduplné mezilidské vztahy - uplatňovat zásady bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích, v případě potřeby umět vyhledat odbornou pomoc - uplatňovat způsoby bezpečného chování na dopravní komunikaci (jako chodec, cyklista, řidič) - znát zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu potravin a odpovědně se rozhodovat ve prospěch zdravých stravovacích návyků Formy výchovné práce Základní formou výchovné práce jsou pravidelné činnosti obsažené v denním režimu dne, které vycházejí z požadavků psychohygieny. Život internátu a DM obohacují také Strana 12 (celkem 31)

13 příležitostné aktivity, které mají zejména přispět k vytváření a rozvíjení sociálních vztahů. Vychovatelé průběžně pro výchovnou práci využívají spontánní aktivity žáků Formy výchovné činnosti probíhající na internátu a DM Vychází ze stálých úkolů vychovatele, který organizuje výchovně vzdělávací činnost se žáky, vede žáky k žádoucímu společenskému chování k přátelským a kooperativním vztahům mezi sebou navzájem a k zaměstnancům internátu a DM, podílí se na zajištění studijního klidu a přípravě žáků na vyučování, vychovává žáky k čistotě, kontroluje dodržování hygienických požadavků a dohlíží na zdravotní stav žáků, vede žáky k péči o inventář internátu a DM, jeho ochranu, k péči a ochraně majetku svého i spolubydlících, poskytuje žákům potřebné informace o vnitřním životě, organizuje činnost žáků v souladu s denním režimem, organizuje dobrovolnou veřejně prospěšnou činnost, dohlíží na pořádek a čistotu ve svěřených společných prostorách Formy výchovné činnosti - plánování a příprava výchovné činnosti a aktivity - kolektivní působení - individuální působení - individuální pohovory - průběžné neformální působení vychovatele - pravidelné aktivity studijní klid, zájmové útvary, akce zájmových útvarů - příležitostné aktivity- jednorázové akce, exkurze, výlety, turnaje, besedy, soutěže - spontánní aktivity využití sportovišť, internetu, kulturní akce ve městě atd. - odpočinkové činnosti Metody výchovné činnosti - motivace a aktivizace žáků - rozhovor, řízený rozhovor - přednáška, beseda - diskuse, řízená diskuse - trénink dovedností - modelová situace - dotazník - anketa - monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání (úspěšnost žáků, zapojení do aktivit, projektů) Strana 13 (celkem 31)

14 Podmínky, hlavní úkoly a záměry pro vzdělávání a výchovu mimo vyučování V personální oblasti a řízení Předpoklady vychovatele k realizaci vzdělávacího programu kompetence vychovatele: - kompetence pedagogické a psychodiagnostické řízení žákova vzdělávání a výchovy, motivace k učení, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a ke zdravému způsobu života s ohledem na zralost žáka. Jejich součástí jsou i kompetence odborné, speciální - kompetence komunikativní ve verbální i písemné podobě, schopnost úspěšného jednání s žáky, rodiči, spolupracovníky, schopnost vyjadřovat své myšlenky, informace i pocity a schopnost zapojit se do komunikace v různých sociálních kontextech - kompetence organizační a řídící schopnost plánovat, organizovat a hodnotit činnosti vlastní i žákovy, rozpoznávat a soustředit se na priority, navozovat a udržovat řád a systém - kompetence diagnostické a intervenční schopnost empatie, rozpoznávání příčin jevů v chování žáka a dosahování změn - kompetence poradenské a konzultativní nacházet řešení diagnostikovaných problémů, schopnost řešit je ve spolupráci s kolegy, rodiči, učiteli a dalšími - kompetence k reflexi a sebereflexi schopnost analyzovat vlastní činnost, vyvodit ze zjištěného důsledky v podobě modifikace vlastního jednání, chování, přístupů, metod. Schopnost reflektovat zkušenosti druhých, sebevzdělávat se a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - prohlubování vědomostí v pedagogických vědních oborech s důrazem na získávání nových poznatků a znalostí účinných metod a forem výchovy žáků - osvojení metodiky sociálního učení a prevence rizikového chování mládeže - seznámení se s obsahem a formou atraktivních oborů zájmové činnosti ve všech jejích oblastech - rozvíjet počítačovou gramotnost zaměstnanců - vést vychovatele ke změně postojů od tradičních forem a metod práce na internátech a DM k modernímu pojetí vzdělávání a výchovy mimo vyučování - pokusit se získat v zájmu rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků externí spolupracovníky pro zájmové kroužky V oblasti obsahu a organizace vzdělávání a výchovy. - vést a organizovat moderní a žáky žádané obory zájmové činnosti, rozvíjet možnosti spontánního využívání volného času smysluplnými činnostmi - realizovat reedukační programy pro žáky s poruchami chování, s nevhodnými sociálními stereotypy a projevy patologického a rizikového jednání i za pomoci externích spolupracovníků (psycholog, lékař, aj.) - přizpůsobovat obsah Vnitřního řádu internátu a DM výchovným prioritám, zejména v oblasti výchovy žáka, jako prostředků socializace a prevence rizikového chování žáků Strana 14 (celkem 31)

15 Roční rámcový plán výchovně-vzdělávací činnosti září - zahájení školního roku, organizace ubytování - předání pokojů do péče žáků (postupná kontrola a předávání inventáře pokojů) - seznámení žáků a studentů s VŘ DM a internátu, režimem dne, organizační strukturou - proškolení žáků a studentů bezpečnostní pravidla, provozní předpisy - proškolení předpisů na úseku požární ochrany - postupná adaptace žáků a studentů na nové prostředí - socializace - postupné začleňování do malých skupin na pokojích a ve výchovných skupinách - nabídka volnočasových aktivit - učíme se být realizujeme různé sportovní aktivity na hřišti, v tělocvičně - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - seznamování s městem (studenti 1. ročníků instituce, lékaři, aj.) říjen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - zahájení pravidelné zájmové činnosti - socializace žáka - akceptování individuálních zvláštností, snažit se být tolerantní ohleduplný - veřejně prospěšná činnost úpravy okolí internátu a domova mládeže, brigády - spolupráce při přípravách vánoční výstavy (dle plánu) - získávání a upevňování návyků studijní, hygienické, kultura stolování - turistické znalosti orientace v okolí města - sportovní aktivity (soutěž, turnaj) - příprava netradičních večeří grilování, opékání - pravidla pro používání vlastních el. spotřebičů žáků, revize listopad - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - učíme se jak na to - výchova k učení, sebevzdělávání a profesní přípravě - pravidelná zájmová činnost - vyhodnocení studijních výsledků a chování žáků a studentů ve skupině - vyhodnocení péče o prostředí a interiér (včetně průběžné kontroly inventáře pokojů) Strana 15 (celkem 31)

16 - sportovní aktivity, možnost plavání v krytém bazénu - pokračování spolupráce při přípravách vánoční výstavy prosinec - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - environmentální výchova - socializace žáka řešení konfliktů v sociálních vztazích, poznávání negativních důsledků v jejich nezvládnutí - pravidelná zájmová činnost - pomoc při instalaci vánoční výstavy - zachovávání tradic - vánoční výzdoba internátu a domova mládeže, poslech vánoční hudby - vánoční posezení - hotovení drobných dárků a zápichů - sportovní aktivity, vánoční turnaje, dle počasí zimní sporty leden - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - výchova ke zdravému životnímu stylu udržení žádoucích hygienických a stravovacích návyků - socializace žáka sociální dovednosti - vyhodnocení chování, studijních výsledků, zájmové práce ve skupinách - pravidelná zájmová činnost - sportovní aktivity, možnost plavání v krytém bazénu, dle počasí zimní sporty, návštěvy hokejových utkání únor - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - socializace žáka učit se být samostatný, zodpovědný, upevňovat přátelství a udržet si ho - komunikativní výchova - opakované proškolení vnitřního řádu DM a internátu, režim dne, provozní řády, bezpečnostní předpisy - pravidla pro používání vlastních elektrospotřebičů pokračování - kontrola inventáře pokojů - kulturní aktivity - sportovní aktivity, pravidelná zájmová činnost, dle počasí zimní sporty Strana 16 (celkem 31)

17 březen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - kultura stolování, společenské chování - socializace žáka poznávání svých schopností, nacházet svébytný a efektivní režim a styl učení - výchova personální a komunikativní - organizace sportovního turnaje - pravidelná zájmová činnost - úpravy interiérů kluboven - zachovávání tradic velikonoční výzdoba kluboven, pokojů - sportovní aktivity - pomoc při jarním úklidu areálu školy, brigádnická činnost - učit se znát duben - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - rozvoj osobnosti žebříčku hodnot - organizace a příprava sportovního turnaje spojená s netradiční večeří grilováním a hrou na hudební nástroje a zpěvem - kulturní a sportovní aktivity - intenzivní příprava žáků 3. ročníků na závěrečné zkoušky - dokončení pomoci s jarním úklidem areálu školy, brigádnická činnost dle poptávky - vycházky výlety do okolí města - upevňování správných stravovacích návyků květen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - učit se žít společně - výchova k právnímu vědomí a morálce - vycházky do okolí naučné stezky, obora, park - péče o prostředí a interiér - vyhodnocení ročního pobytu v internátu a domově mládeže (anketa, beseda) - vyhodnocení práce v zájmových klubech - sportovní aktivity, soutěže, hry na venkovním hřišti - netradiční večeře Strana 17 (celkem 31)

18 červen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - zdravý životní styl priority trávení volného času - plavání a kanoistika - anketa s kým chci bydlet příští rok, nejoblíbenější činnosti - návrhy dalších činností pro příští školní rok - sportovní aktivity, vycházky - postupná kontrola inventářů pokojů žáků, příprava na předávání pokojů, příprava na prázdninové ubytování - sportovní odpoledne - netradiční večeře- grilování Roční plán výchovně-vzdělávacích činností je koncipován vždy na jeden školní rok a obsahuje koncepci činností domova mládeže a internátu jen s orientačním časovým určením jednotlivých činností. Plán je možné doplnit v organizačním zabezpečení školního roku. V měsíčních plánech DM a internátu jsou uváděny konkrétní akce ve vazbě na konkrétní termíny, nikoliv dlouhodobé průběžné činnosti vychovatele. Týdenní plán rozpracovává měsíční plány do jednotlivých týdnů, popisuje jednotlivé činnosti na každý den v daném týdnu, podílí se na něm všichni žáci výchovné skupiny v rámci pravidelných pondělních schůzek skupin Časový plán - školní vzdělávací program je stanoven na dobu vzdělávacího cyklu žáků. Nabízené zájmové činnosti jsou průběžně aktualizovány na základě individuálních zájmů a učebního zaměření žáků - plán akcí dle ŠVP je vychovatelem v deníku výchovné skupiny rozpracován do měsíčních plánů činnosti výchovné skupiny, každý skupinový vychovatel zde zveřejňuje přehled plánované, pravidelné i jednorázové činnosti 5. Výchovný program Výchovný program je rámcovým programem pro práci vychovatele a ostatních pedagogických pracovníků s žáky, který má tyto znaky: - vymezuje, jakých kompetencí má žák dosáhnout - stanovuje výchovné cíle pro vychovatele - stanovuje upřednostňované postupy, formy a metody vzdělávání - respektuje věkové a osobnostní zvláštnosti žáků (důsledkem je členění na cykly) Je otevřeným programem, který může vychovatel dotvářet dle svých schopností, vědomostí a dovedností v souladu s poznatky současné vědy a společenskou zakázkou a v jednotlivých oblastech nezbytně upravovat podle zralosti a potřeb žáků (individuální přístup), je Strana 18 (celkem 31)

19 podkladem (osnovou) pro plánování výchovné činnosti vychovatele s výchovnou skupinou na školní rok Druhy a zaměření výchovných programů. Výchovný program internátu a DM se člení podle typu škol a zařízení: A. program pro žáky střední školy B. program pro žáky základní školy C. program pro žáky školní družiny Zaměření výchovy: výchova sociální, personální a komunikativní výchova k učení, sebevzdělávání a profesionální přípravě výchova ke zdravému životnímu stylu výchova k občanství A. Obsah výchovného programu charakteristika cyklů vzdělávání pro žáky Střední školy 1. Cyklus adaptace pro žáky 1. ročníků Cíl: Učit se a poznávat. A Vést žáky k poznávání sama sebe - přijetí nové sociální role - sebepoznávání na základě zpětné vazby vychovatelů o správnosti či nesprávnosti svých projevů a chování (pochvaly, odměny, povzbuzení, pokárání, apod.) - umět přijmout individuální zvláštnosti - přijmout vyvíjející se sexuální zralost, vyrovnat se s tělesnými a psychickými změnami - pěstování hrdosti a dobré vůle - poznání motivů chování - snažit se být tolerantní a ohleduplný A Pomáhat žákům spolupracovat a žít ve skupině a na pokoji - podpora komunikace - osvojení základů slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat) - kultivace slovního i mimoslovního projevu - spolupráce s vrstevníky, spolupráce ve větší skupině - podílet se na vytváření kamarádské atmosféry - poskytovat přátelskou podporu zprvu cizím dětem - respektovat právo a soukromí druhých - být tolerantní, mít vzájemnou úctu - umět se podělit s ostatními - přijímat pomoc od spolužáků - podílet se na úklidu společných prostor (pokoj, klubovna, kuchyňka, aj.) Strana 19 (celkem 31)

20 - rozvoj pocitu sounáležitosti, soudržnosti (vědět, že někam patřím) - podpora pocitu solidarity s druhými - nepovyšovat se nad jiné - podpora dovednosti podřídit se - rozvoj týmového ducha (schopnost nesnažit se zabodovat vždy a za každou cenu, ale umět ve správnou chvíli přihrát spoluhráčům, aby zvítězilo celé družstvo) - umět ocenit či podpořit druhé - umět přijímat oprávněnou kritiku, poučit se z ní a využít pro své zlepšení - umět se úspěšně společensky sebeprosadit - učit se řešit konflikty v sociálních vztazích A Snažit se, aby se žáci podíleli na formování neformálních vztahů ve skupině - poznat členy skupiny - přizpůsobit se životu ve skupině - poznávat roli a význam skupiny, nalezení svého místa - zabránění pocitu méněcennosti - navazování a udržování kamarádství s odlišně starými žáky - navazování a udržování kamarádství s oběma pohlavími - využívat příležitosti spoluvytvářet vztahy ve skupině A Pomáhat žákům žít mimo svůj domov, v jiném městě - vyrovnat se s odloučením od rodiny a přátel - vytvoření vlastního místa v pokoji - přizpůsobení se novému dennímu režimu - úspěšné přizpůsobení se novým požadavkům, pomoc při zvládání nových nároků - akceptovat novou autoritu - učit se samostatnosti v základních činnostech - vytvářet soběstačnost v osobní hygieně (umět si vyčistit zuby, umýt se, učesat, apod.) - vytváření a rozvoj soběstačnost v sebeobslužných činnostech (umět se obléci, obout, zavázat tkaničky, přinést tác s jídlem, apod.) - upevňování žádoucích návyků a režimových prvků - poznání základních orientačních bodů ve městě a okolí internátu - minimalizace úzkosti A Dbát, aby žáci zvládli nároky školy - pomoc s přípravou do školy, vypracováváním domácích úkolů - zajištění prostoru pro přípravu v denním režimu - spolupráce s třídní učitelkou, vyučujícími - využívání různých názorných pomůcek - poznávat své schopnosti a rezervy, hledat efektivní styl učení - učit se nacházet pomoc při přípravě na vyučování v podmínkách malé skupiny - efektivně využívat nabytých dovedností kvalitně se učit - vyrovnávat se se školními neúspěchy A. 2. Cyklus osobnostního rozvoje pro žáky 2. a 3. ročníků Cíl: Využívat a prohlubovat. Tvoří hlavní osu vzdělávacího programu pro všechny kategorie žáků, pokračuje proces adaptace a poznávání, dochází k upevňování a praktickému uplatňování kompetencí. Strana 20 (celkem 31)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více