Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Čj.: SŠNM/1248/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně pro mimoškolní činnost kolektiv vychovatelů Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 6. června 2013 Strana 1 (celkem 31)

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) internátu a domova mládeže je závazným, zveřejněným dokumentem podle zákona č.561/2004 Sb. Slouží pedagogům, rodičům, žákům, veřejnosti, zřizovateli i kontrolním orgánům. Vychází z analýzy předchozí činnosti, navrhuje činnosti a jejich souvztažnost podle kurikulárního přístupu, umožňuje další operativní změny. Program byl vytvořen ve spolupráci všech pedagogických pracovníků internátu a domova mládeže. Obsah: 1. Identifikační údaje zařízení 2. Charakteristika zařízení 3. Podmínky výchovy a vzdělávání 4. Charakteristika vzdělávacího programu 5. Výchovný program (střední škola, základní škola, školní družina) 6. Hodnocení žáků, vedení pedagogické dokumentace, autoevaulace 7. Přílohy Strana 2 (celkem 31)

3 1. Identifikační údaje Název dle zřizovací listiny: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Místo poskytování školských služeb: Českých bratří 1035, Nové Město nad Metují Na Hradčanech 1135, Nové Město nad Metují Nádražní 296, Opočno IČ: DIČ: CZ Telefon: Internetová stránka: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka školy: PaedDr. Olga Talášková Zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost: Kamila Valterová 2. Charakteristika zařízení Internát a domov mládeže (dále jen DM) spadá pod Střední školu a Základní školu, Nové Město nad Metují (dále jen škola). Stanovení kategorie ložnic v souladu se zněním 5 odst. 1., 2., 3. vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu ubytovaných žáků na pokoji, k vybavení domova a úrovni poskytovaných služeb jsou pokoje zařazeny do 1. a 2. kategorie. Internát a DM je rozdělen na tři pracoviště v Novém Městě nad Metují jsou to internát a domov mládeže Králíček a internát Hradčany, v Opočně je internát a domov mládeže. Stravovací služby žáci využívají školní jídelnu školy, která je v Opočně a poskytuje snídaně, obědy a večeře. Na internátu a DM jsou čajové kuchyňky vybavené varnými konvicemi, mikrovlnnými troubami a lednicemi. V internátě jsou ubytováni převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní školy a střední školy, v DM žáci středního odborného učiliště a jiných škol. Provoz internátu a DM je zajišťován ve dnech školního vyučování, začíná v neděli a nepřetržitým provozem pokračuje až do pátku, o víkendech jsou budovy uzavřeny. Škola poskytuje ubytovací a stravovací služby veřejnosti v době nepřítomnosti ubytovaných žáků v rámci doplňkové činnosti. Strana 3 (celkem 31)

4 3. Podmínky pro výchovu a vzdělání Materiální podmínky Internát a DM je součástí školy. Sídlí ve třech budovách, ve dvou v Novém Městě nad Metují a v jedné v Opočně. Pokoje žáků jsou dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové nebo 2+2 lůžkové. Pokoje jsou standardně vybaveny, každý žák má své lůžko s úložným prostorem, noční stolek, židli, skříň, místo u stolu, poličku a lampičku. Na každém patře je také vychovatelna, čajová kuchyňka a klubovna s televizí. Žáci si mohou z vybavení internátu a domova zapůjčit kulmy, feny, žehličku na žehlení prádla a žehličku na vlasy, sportovní potřeby jako např. vybavení pro tenis, stolní tenis, badminton. Celodenní stravování ubytovaných žáků je zajištěno školní jídelnou. Každý rok internát a DM předkládají materiální požadavky k zajištění svého provozu, které jsou dle finančních možností naplňovány (nákup drobného inventáře, materiální vybavení zájmové činnosti, malování prostor, drobná údržba, aj.) Personální podmínky Vychází z počtu a struktury ubytovaných žáků. Převážně jsou na internátu a DM ubytováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní školy a střední školy, částečně žáci jiných škol. Výchovně vzdělávací činnost vede zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost a podílí se na ní všichni skupinoví vychovatelé. Noční službu zajišťují bezpečnostní pracovníci. Téměř všichni zaměstnanci splňují předpoklady pro výkon práce vychovatele a dosáhli požadované pedagogické i speciálně pedagogické kvalifikace. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se vychovatelé vzdělávají dle svých odborných specializací ve školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, účastní se odborných seminářů a využívají samostudia Ekonomické podmínky Ubytování na internátu a DM a stravování se žákům poskytuje za úplatu dle aktuálního ceníku. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Příspěvek za ubytování a stravování se platí předem. Vyúčtování úplaty za ubytování je prováděno nejpozději na konci školního roku. Internát a DM provádí zejména o hlavních prázdninách doplňkovou ubytovací činnost Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP internátu a DM vytváří podmínky pro zpřístupňování vzdělávání nejen z hlediska srovnatelných možností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i z hlediska postupu, jak žáka motivovat a vtáhnout do aktivní účasti na vzdělávání. Prováděcími vyhláškami ke školskému zákonu jsou: - vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška) Strana 4 (celkem 31)

5 Především školský zákon jednoznačně stanovuje princip práva na individuální přístup k žákům a ukládá brát ohled na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Jsou to tedy povinné podmínky vzdělávání. Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označuje ve smyslu školského zákona ( 16) žáky se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na internátě a DM monitorováni, vedeni ve školní matrice a je jim poskytována individuální péče v rámci jejich potřeb. Při výběru činností, při motivování i hodnocení musí vychovatelé brát ohled na integraci žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby. Na internátech a DM tvoří převážnou většinu ubytovaní, kteří vyžadují specifický pedagogický přístup. Proto je nutné jejich vzdělávání přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení nebo postižení žáka. Snížená sociální adaptabilita těchto žáků nebo zvýšená potřeba intenzivnější péče v některé oblasti vyžaduje přizpůsobení forem i obsahu činnosti internátu a domova. Prostředí a postupy by měly usnadňovat osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci ubytovaného žáka. Začleňování znevýhodněných žáků vyžaduje i vysoce profesionální přístup vychovatelů k těmto jedincům. Snahou vychovatelů je vytvořit každému ubytovanému žákovi optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Těmto žákům je potřeba pomoci zvýšenou motivací, věnovat jim více pozornosti a výrazně kladně je hodnotit i za malé dílčí pokroky v činnosti. Žáci s postižením či znevýhodněním mají být od počátku přijímáni jako ostatní, aby nepociťovali svou odlišnost či nedostatečnost Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Cílem programu podpory zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví internátu a DM je vytvořit prostředí, které respektuje a podporuje zdraví žáků ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a emocionální). Internát a DM vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti a provozu. Přijímá opatření k prevenci rizik. Seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy zvyšujícími jejich bezpečnost. Ředitelka školy vydává Vnitřní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před jevy spojené s rizikovým chováním žáků a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Žáci jsou se ŠVP internátu a DM, vnitřním řádem a všemi dalšími předpisy a pokyny seznámeni ihned při nástupu na internát a DM v úvodu nového školního roku. Vychovatelé v době pobytu žáků na internátu a DM mají odpovědnost za jejich bezpečnost a plní povinnosti dohledu nad nezletilými. Také pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení ukládá povinnost pedagogickým pracovníkům vykonávat nad žáky dohled. Vychovatelé a bezpečnostní pracovníci jsou jednou ročně proškoleni o předpisech PO a BOZP. Snaží se činit všechna opatření, aby nebezpečí úrazu bylo minimalizováno. Vychovatelé mají povinnost poučit všechny žáky o bezpečnosti při veškerých činnostech na internátě a DM i mimo objekt. Vychovatelé provádí poučení minimálně dvakrát ročně (na Strana 5 (celkem 31)

6 počátku školního roku a na počátku 2. pololetí, podle potřeby je opakují). Připomenutí bezpečnosti se dále uskutečňuje při každé činnosti v novém terénu, při práci s novým materiálem, apod. Poučení o bezpečnosti zapisují vychovatelé do pedagogické dokumentace a na záznamový arch o poučení. Dojde-li k úrazu, zajistí vychovatel první pomoc a informuje rodiče, popřípadě vedení internátu. Vyplní patřičně dokumentaci o úrazu (Kniha úrazů). Vychovatelé mohou odpovídat pouze za určitý počet dětí. Ve skupině žáků se speciálně vzdělávacími potřebami je to 6-14 žáků na jednoho vychovatele, ve skupině domova mládeže žáků. Zásady bezpečnosti při konkrétních činnostech jsou rozpracovány v jednotlivých poučeních a ve Vnitřním řádu internátu a DM Podmínky pro hygienické a bezpečnostní působení: - vhodná struktura režimu žáků na internátu a DM s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem dne a skladbou volnočasových činností - vhodný studijní, stravovací a pitný režim - zdravé prostředí užívaných prostorů internátu a DM - ochrana žáků před úrazy - výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (provozní řády), pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti - dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby Formy zdravotní péče o žáky: Internát a DM jsou vybaveny lékárničkami, které jsou soustavně doplňovány požadovanými léky a zdravotnickým materiálem, nutným k poskytnutí první pomoci. Pokud mají žáci zdravotní potíže lehčího rázu, ošetření zabezpečují vychovatelé. Jedná-li se o vážnější případ, je vychovatelem zabezpečeno lékařské vyšetření nebo ošetření. O události a provedených opatřeních informuje vychovatel zákonného zástupce žáka. Všichni žáci jsou povinni při nástupu na internát a DM předložit průkazku zdravotního pojištění k evidenci a ihned hlásit skupinovému vychovateli případné změny Psychosociální podmínky: - vytváření klidného prostředí a příznivého sociálního klimatu otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost internátu, DM a školy - respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu žáků a osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl a vede k praktické činnosti, sledování všestranného prospěchu žáka jako hlavního momentu veškeré pedagogické činnosti - věková přiměřenost a motivující hodnocení respekt k individualitě žáků, jeho hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba - ochrana žáků před násilím, šikanou a dalším rizikovým chováním - umožnění spoluúčasti žáků na životě internátu a DM, která přechází do modelu demokratického společenství budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce (školní parlament) Strana 6 (celkem 31)

7 - včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti internátu a DM a jeho vnitřním životě. 4. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program vychází ze znění Vyhlášky: - podle 2 Domov poskytuje žákům středních škol a studentům VOŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a VOŠ a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. - podle 6 Internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a dětem přípravného stupně ZŠ speciální ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování Zásady a obecné cíle vzdělávání - rovný přístup každého občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana - zohledňování potřeb jedince - vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků vzdělávání - bezplatné základní a střední vzdělávání občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí - svobodné šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání - zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod - hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy - možnosti každého vzdělávat se po celou dobu života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života - získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání - pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého Strana 7 (celkem 31)

8 - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví Základní cíle vzdělávání jsou doplněny o cíle specifické pro internát a DM vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Internát a DM umožňuje žákům také přípravu na vyučování Priority vzdělávání a výchovy Při formulování klíčových kompetencí vycházíme z toho, že tyto kompetence by měly být zároveň použitelné v různých situacích a kontextech, měly by být multifunkční. Ambice a poslání internátu a DM ve vzdělávání a výchově jsou především v oblasti výchovy osobnosti žáka a výchovy v době mimo vyučování a vyplývají z jeho poslání a postavení v systému škol a školských ubytovacích zařízení. Tím jsou určeny i jeho základní cíle a úkoly, které spočívají ve vzdělávání a pedagogickém ovlivňování volného času žáků, tzn. v citlivém pedagogickém vedení žáků k účelnému využívání volného času, k výchově k volnému času. K tomu se volí specifické prostředky, formy a metody této činnosti a plní následující úkoly výchovy mimo vyučování. - relaxačně zdravotní obnova sil, upevňování zdraví, změna druhu a charakteru činností, změna sociálního prostředí - výchovně vzdělávací a sebevzdělávací seberealizace a osobnostní rozvoj, prostor pro sebevýchovu - sociální úkoly společenské uplatnění, činnost a aktivita Předpoklady a prostředky pro realizaci priorit ŠVP Realizace průřezových témat ve vzdělávání a výchově, která reprezentují okruhy problémů současného i budoucího světa, napomáhají rozvíjet osobnost žáka a procházejí napříč oblastmi vzdělávání a výchovy s cílem dosáhnout klíčových kompetencí žáka. - osobnostní a sociální výchova - výchova demokratického občana - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - multikulturní výchova - environmentální výchova - mediální výchova Vytváření a působení přirozeného a pozitivního psychosociálního prostředí Na jeho tvorbě se podílejí všichni účastníci vzdělávání s využitím prostředků vlastních výchově a vzdělávání v době mimo vyučování jako jsou. - dobrovolnost, spontánní aktivita, navození kladných pocitů, samostatnost a samosprávnost - seberealizace, sebepoznávání, motivace - zajímavost, pestrost a zájmovost, rozvoj individuálních i skupinových zájmů - odpočinkové a rekreační zaměření zájmové činnosti. Strana 8 (celkem 31)

9 4. 5. Žák jako ústřední postava vzdělávání a výchovy Primární podmínky podporující toto postavení. - uplatnění jeho základních práv vyplývajících ze školského zákona a z Úmluvy o právech dítěte, zejména práva na respektování osobnosti žáka a jeho zvláštností v závislosti na fyzické, psychické a mentální zralosti žáka a práva na volný čas - výchovné působení založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu k osobnosti, potřebám a zájmům žáka - vyváženost při uplatňování práv a plnění povinností, zajištění vymahatelnosti práv žáka - právo volby a vlastních rozhodnutí odpovídajících míře zralosti žáka, reálným možnostem a podmínkám života na internátu a DM s podporou vychovatele - uplatnění kompetencí žáka v podmínkách zařízení a jeho podíl na organizaci a činnosti zařízení - specifické postavení dospělého žáka (převzetí plné odpovědnosti za své chování a jednání, převzetí práv a povinností rodičů) - objektivní hodnocení práce a činnosti žáka vychovatelem a sebehodnocení žákem Základní pilíře učení Při strukturování pedagogicko-výchovné činnosti a jednotlivých aktivit vychází pedagogickovýchovná činnost ze čtyř základních pilířů učení podle organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu UNESCO Vzdělávání pro 21. století, PF UK, Praha Učit se znát - získávat vědomosti, dovednosti potřebné k učení - učit se objevovat nové věci - získávat poznatky analyzovat je - dávat poznatky do souvislostí - řešit problémy Učit se jak na to - získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život - učit se komunikovat - naučit se aktivně a tvořivě zasahovat do prostředí, které žáka a studenta obklopuje - učit se zodpovědnému přístupu k samostatné i týmové práci - učit se správně odhadnout své schopnosti a možnosti - učit se diskutovat, obhajovat své postoje - učit se přijímat případné kompromisy a diskutovat o nich Učit se žít společně - rozvíjet porozumění s jinými lidmi - rozvíjet poznání, že všichni máme svá práva, ale i povinnosti - osvojit si pravidla společenského chování Strana 9 (celkem 31)

10 - rozvíjet empatii - společně řešit problémy - pracovat jako člen týmu Učit se být - rozvíjet vnitřní kvality jedince - budovat jeho hodnotový systém - pěstovat zdravý životní styl Nezbytnou částí školního vzdělávacího programu jsou i očekávané výsledky označované pojmem klíčové kompetence tj. vstupní vědomosti rozvinuté do schopnosti a převedené či ověřované praktickými dovednostmi, popřípadě vyúsťující do postojů. Jsou definovány jako obecně přenositelné a použitelné soubory kvalit osobnosti, které každý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plnohodnotně žít v současném světě. Ve školských zařízeních budou kompetence rozšiřovány, upevňovány, ale asi nebude dostatek nástrojů či prostoru kompetence završit. Kompetence jsou pojímány jako integrované cíle pedagogického působení. Klíčové kompetence vznikají dlouhodobým procesem, jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu několikaletého pobytu v internátě a DM Oblasti kompetence a) Kompetence k učení Cíl: podporovat účinnost vzdělávacího procesu při získávání středního vzdělávání s výučním listem a úspěšného absolvování dalších vzdělávacích kurzů - umět se učit - využívat efektivní způsoby učení - umět kriticky zhodnotit své výkony - získávat informace z různých pramenů a získané informace dávat do souvislostí - zkušenosti uplatňovat v praktickém životě b) Kompetence k řešení problémů Cíl: směrovat žáky k tomu, aby byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy - všímat si problémů, učit se je pochopit a hledat různé způsoby řešení - přizpůsobovat se změnám a umět svá řešení obhajovat - přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí - dokončovat započaté činnosti, překonávat překážky - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (konkrétní, logické, matematické) a myšlenkové operace c) Komunikativní kompetence Cíl: Rozvíjet schopnosti žáků úspěšně a samostatně komunikovat - vyjadřovat jasně formulovanými větami své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi Strana 10 (celkem 31)

11 - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů - kultivovaně komunikovat se svými vrstevníky i dospělými - dokázat vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky - vyhledávat témata k rozhovorům - umět naslouchat druhým, umět vést dialog a komunikovat v různých situacích vysvětlovat, žádat, děkovat, odmítat, informovat, přesvědčovat, vyjednávat, řešit konflikty d) Sociální a interpersonální kompetence Cíl: Vést žáky k tomu, aby si uměli stanovit na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové, pracovní i mimopracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, k utváření zdravých sociálních vazeb. Učit žáky žít a spolupracovat v novém prostředí, mimo svůj domov, v jiném městě, ve skupině, v úzkém kolektivu na pokoji - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek - využívat ke svému učení i zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, umět přijímat radu i kritiku - dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly - umět plánovat, organizovat, řídit a hodnotit práci svou i svého kolektivu - podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým lidem e) Kompetence občanské, činnostní a pracovní Cíl: Vést žáky k uznávání hodnot, postojů podstatných pro život v demokratické společnosti, vést žáky k tomu aby jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské a světové kultury Strana 11 (celkem 31)

12 - jednat odpovědně, samostatně, iniciativně nejen ve vlastním zájmu - znát svá práva i povinnosti - vnímat nespravedlnost a umět se jí bránit - respektovat sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými národními hodnotami - chápat nutnost udržitelných hodnot - vážit si tradic a kulturního dědictví a dále je rozvíjet - podílet se na zachování přírodního životního prostředí - orientovat se k hodnotám spravedlivosti, svobody, solidarity a tolerance f) Kompetence k trávení volného času Cíl: Vést žáky k aktivnímu a smysluplného využívání volného času - umět účelně trávit volný čas - orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času - umět si vybrat činnosti dle svých dispozic - rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech - rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací - umět odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času g) Kompetence k ochraně zdraví Cíl: Mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí - získat orientaci v základních názorech na zdraví, co zdraví prospívá a ho poškozuje - rozpoznat základní situace ohrožující zdraví - dbát na zdraví své i zdraví druhých - umět pochopit zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů - aktivně se zapojovat do činností podporujících zdraví - uplatňovat návyky osobní a intimní hygieny s ohledem na zdraví a ohleduplné mezilidské vztahy - uplatňovat zásady bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích, v případě potřeby umět vyhledat odbornou pomoc - uplatňovat způsoby bezpečného chování na dopravní komunikaci (jako chodec, cyklista, řidič) - znát zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu potravin a odpovědně se rozhodovat ve prospěch zdravých stravovacích návyků Formy výchovné práce Základní formou výchovné práce jsou pravidelné činnosti obsažené v denním režimu dne, které vycházejí z požadavků psychohygieny. Život internátu a DM obohacují také Strana 12 (celkem 31)

13 příležitostné aktivity, které mají zejména přispět k vytváření a rozvíjení sociálních vztahů. Vychovatelé průběžně pro výchovnou práci využívají spontánní aktivity žáků Formy výchovné činnosti probíhající na internátu a DM Vychází ze stálých úkolů vychovatele, který organizuje výchovně vzdělávací činnost se žáky, vede žáky k žádoucímu společenskému chování k přátelským a kooperativním vztahům mezi sebou navzájem a k zaměstnancům internátu a DM, podílí se na zajištění studijního klidu a přípravě žáků na vyučování, vychovává žáky k čistotě, kontroluje dodržování hygienických požadavků a dohlíží na zdravotní stav žáků, vede žáky k péči o inventář internátu a DM, jeho ochranu, k péči a ochraně majetku svého i spolubydlících, poskytuje žákům potřebné informace o vnitřním životě, organizuje činnost žáků v souladu s denním režimem, organizuje dobrovolnou veřejně prospěšnou činnost, dohlíží na pořádek a čistotu ve svěřených společných prostorách Formy výchovné činnosti - plánování a příprava výchovné činnosti a aktivity - kolektivní působení - individuální působení - individuální pohovory - průběžné neformální působení vychovatele - pravidelné aktivity studijní klid, zájmové útvary, akce zájmových útvarů - příležitostné aktivity- jednorázové akce, exkurze, výlety, turnaje, besedy, soutěže - spontánní aktivity využití sportovišť, internetu, kulturní akce ve městě atd. - odpočinkové činnosti Metody výchovné činnosti - motivace a aktivizace žáků - rozhovor, řízený rozhovor - přednáška, beseda - diskuse, řízená diskuse - trénink dovedností - modelová situace - dotazník - anketa - monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání (úspěšnost žáků, zapojení do aktivit, projektů) Strana 13 (celkem 31)

14 Podmínky, hlavní úkoly a záměry pro vzdělávání a výchovu mimo vyučování V personální oblasti a řízení Předpoklady vychovatele k realizaci vzdělávacího programu kompetence vychovatele: - kompetence pedagogické a psychodiagnostické řízení žákova vzdělávání a výchovy, motivace k učení, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a ke zdravému způsobu života s ohledem na zralost žáka. Jejich součástí jsou i kompetence odborné, speciální - kompetence komunikativní ve verbální i písemné podobě, schopnost úspěšného jednání s žáky, rodiči, spolupracovníky, schopnost vyjadřovat své myšlenky, informace i pocity a schopnost zapojit se do komunikace v různých sociálních kontextech - kompetence organizační a řídící schopnost plánovat, organizovat a hodnotit činnosti vlastní i žákovy, rozpoznávat a soustředit se na priority, navozovat a udržovat řád a systém - kompetence diagnostické a intervenční schopnost empatie, rozpoznávání příčin jevů v chování žáka a dosahování změn - kompetence poradenské a konzultativní nacházet řešení diagnostikovaných problémů, schopnost řešit je ve spolupráci s kolegy, rodiči, učiteli a dalšími - kompetence k reflexi a sebereflexi schopnost analyzovat vlastní činnost, vyvodit ze zjištěného důsledky v podobě modifikace vlastního jednání, chování, přístupů, metod. Schopnost reflektovat zkušenosti druhých, sebevzdělávat se a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - prohlubování vědomostí v pedagogických vědních oborech s důrazem na získávání nových poznatků a znalostí účinných metod a forem výchovy žáků - osvojení metodiky sociálního učení a prevence rizikového chování mládeže - seznámení se s obsahem a formou atraktivních oborů zájmové činnosti ve všech jejích oblastech - rozvíjet počítačovou gramotnost zaměstnanců - vést vychovatele ke změně postojů od tradičních forem a metod práce na internátech a DM k modernímu pojetí vzdělávání a výchovy mimo vyučování - pokusit se získat v zájmu rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků externí spolupracovníky pro zájmové kroužky V oblasti obsahu a organizace vzdělávání a výchovy. - vést a organizovat moderní a žáky žádané obory zájmové činnosti, rozvíjet možnosti spontánního využívání volného času smysluplnými činnostmi - realizovat reedukační programy pro žáky s poruchami chování, s nevhodnými sociálními stereotypy a projevy patologického a rizikového jednání i za pomoci externích spolupracovníků (psycholog, lékař, aj.) - přizpůsobovat obsah Vnitřního řádu internátu a DM výchovným prioritám, zejména v oblasti výchovy žáka, jako prostředků socializace a prevence rizikového chování žáků Strana 14 (celkem 31)

15 Roční rámcový plán výchovně-vzdělávací činnosti září - zahájení školního roku, organizace ubytování - předání pokojů do péče žáků (postupná kontrola a předávání inventáře pokojů) - seznámení žáků a studentů s VŘ DM a internátu, režimem dne, organizační strukturou - proškolení žáků a studentů bezpečnostní pravidla, provozní předpisy - proškolení předpisů na úseku požární ochrany - postupná adaptace žáků a studentů na nové prostředí - socializace - postupné začleňování do malých skupin na pokojích a ve výchovných skupinách - nabídka volnočasových aktivit - učíme se být realizujeme různé sportovní aktivity na hřišti, v tělocvičně - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - seznamování s městem (studenti 1. ročníků instituce, lékaři, aj.) říjen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - zahájení pravidelné zájmové činnosti - socializace žáka - akceptování individuálních zvláštností, snažit se být tolerantní ohleduplný - veřejně prospěšná činnost úpravy okolí internátu a domova mládeže, brigády - spolupráce při přípravách vánoční výstavy (dle plánu) - získávání a upevňování návyků studijní, hygienické, kultura stolování - turistické znalosti orientace v okolí města - sportovní aktivity (soutěž, turnaj) - příprava netradičních večeří grilování, opékání - pravidla pro používání vlastních el. spotřebičů žáků, revize listopad - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - učíme se jak na to - výchova k učení, sebevzdělávání a profesní přípravě - pravidelná zájmová činnost - vyhodnocení studijních výsledků a chování žáků a studentů ve skupině - vyhodnocení péče o prostředí a interiér (včetně průběžné kontroly inventáře pokojů) Strana 15 (celkem 31)

16 - sportovní aktivity, možnost plavání v krytém bazénu - pokračování spolupráce při přípravách vánoční výstavy prosinec - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - environmentální výchova - socializace žáka řešení konfliktů v sociálních vztazích, poznávání negativních důsledků v jejich nezvládnutí - pravidelná zájmová činnost - pomoc při instalaci vánoční výstavy - zachovávání tradic - vánoční výzdoba internátu a domova mládeže, poslech vánoční hudby - vánoční posezení - hotovení drobných dárků a zápichů - sportovní aktivity, vánoční turnaje, dle počasí zimní sporty leden - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - výchova ke zdravému životnímu stylu udržení žádoucích hygienických a stravovacích návyků - socializace žáka sociální dovednosti - vyhodnocení chování, studijních výsledků, zájmové práce ve skupinách - pravidelná zájmová činnost - sportovní aktivity, možnost plavání v krytém bazénu, dle počasí zimní sporty, návštěvy hokejových utkání únor - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - socializace žáka učit se být samostatný, zodpovědný, upevňovat přátelství a udržet si ho - komunikativní výchova - opakované proškolení vnitřního řádu DM a internátu, režim dne, provozní řády, bezpečnostní předpisy - pravidla pro používání vlastních elektrospotřebičů pokračování - kontrola inventáře pokojů - kulturní aktivity - sportovní aktivity, pravidelná zájmová činnost, dle počasí zimní sporty Strana 16 (celkem 31)

17 březen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - kultura stolování, společenské chování - socializace žáka poznávání svých schopností, nacházet svébytný a efektivní režim a styl učení - výchova personální a komunikativní - organizace sportovního turnaje - pravidelná zájmová činnost - úpravy interiérů kluboven - zachovávání tradic velikonoční výzdoba kluboven, pokojů - sportovní aktivity - pomoc při jarním úklidu areálu školy, brigádnická činnost - učit se znát duben - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - rozvoj osobnosti žebříčku hodnot - organizace a příprava sportovního turnaje spojená s netradiční večeří grilováním a hrou na hudební nástroje a zpěvem - kulturní a sportovní aktivity - intenzivní příprava žáků 3. ročníků na závěrečné zkoušky - dokončení pomoci s jarním úklidem areálu školy, brigádnická činnost dle poptávky - vycházky výlety do okolí města - upevňování správných stravovacích návyků květen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - učit se žít společně - výchova k právnímu vědomí a morálce - vycházky do okolí naučné stezky, obora, park - péče o prostředí a interiér - vyhodnocení ročního pobytu v internátu a domově mládeže (anketa, beseda) - vyhodnocení práce v zájmových klubech - sportovní aktivity, soutěže, hry na venkovním hřišti - netradiční večeře Strana 17 (celkem 31)

18 červen - preventivní program SŠ a ZŠ - klíčové kompetence (a g) - zdravý životní styl priority trávení volného času - plavání a kanoistika - anketa s kým chci bydlet příští rok, nejoblíbenější činnosti - návrhy dalších činností pro příští školní rok - sportovní aktivity, vycházky - postupná kontrola inventářů pokojů žáků, příprava na předávání pokojů, příprava na prázdninové ubytování - sportovní odpoledne - netradiční večeře- grilování Roční plán výchovně-vzdělávacích činností je koncipován vždy na jeden školní rok a obsahuje koncepci činností domova mládeže a internátu jen s orientačním časovým určením jednotlivých činností. Plán je možné doplnit v organizačním zabezpečení školního roku. V měsíčních plánech DM a internátu jsou uváděny konkrétní akce ve vazbě na konkrétní termíny, nikoliv dlouhodobé průběžné činnosti vychovatele. Týdenní plán rozpracovává měsíční plány do jednotlivých týdnů, popisuje jednotlivé činnosti na každý den v daném týdnu, podílí se na něm všichni žáci výchovné skupiny v rámci pravidelných pondělních schůzek skupin Časový plán - školní vzdělávací program je stanoven na dobu vzdělávacího cyklu žáků. Nabízené zájmové činnosti jsou průběžně aktualizovány na základě individuálních zájmů a učebního zaměření žáků - plán akcí dle ŠVP je vychovatelem v deníku výchovné skupiny rozpracován do měsíčních plánů činnosti výchovné skupiny, každý skupinový vychovatel zde zveřejňuje přehled plánované, pravidelné i jednorázové činnosti 5. Výchovný program Výchovný program je rámcovým programem pro práci vychovatele a ostatních pedagogických pracovníků s žáky, který má tyto znaky: - vymezuje, jakých kompetencí má žák dosáhnout - stanovuje výchovné cíle pro vychovatele - stanovuje upřednostňované postupy, formy a metody vzdělávání - respektuje věkové a osobnostní zvláštnosti žáků (důsledkem je členění na cykly) Je otevřeným programem, který může vychovatel dotvářet dle svých schopností, vědomostí a dovedností v souladu s poznatky současné vědy a společenskou zakázkou a v jednotlivých oblastech nezbytně upravovat podle zralosti a potřeb žáků (individuální přístup), je Strana 18 (celkem 31)

19 podkladem (osnovou) pro plánování výchovné činnosti vychovatele s výchovnou skupinou na školní rok Druhy a zaměření výchovných programů. Výchovný program internátu a DM se člení podle typu škol a zařízení: A. program pro žáky střední školy B. program pro žáky základní školy C. program pro žáky školní družiny Zaměření výchovy: výchova sociální, personální a komunikativní výchova k učení, sebevzdělávání a profesionální přípravě výchova ke zdravému životnímu stylu výchova k občanství A. Obsah výchovného programu charakteristika cyklů vzdělávání pro žáky Střední školy 1. Cyklus adaptace pro žáky 1. ročníků Cíl: Učit se a poznávat. A Vést žáky k poznávání sama sebe - přijetí nové sociální role - sebepoznávání na základě zpětné vazby vychovatelů o správnosti či nesprávnosti svých projevů a chování (pochvaly, odměny, povzbuzení, pokárání, apod.) - umět přijmout individuální zvláštnosti - přijmout vyvíjející se sexuální zralost, vyrovnat se s tělesnými a psychickými změnami - pěstování hrdosti a dobré vůle - poznání motivů chování - snažit se být tolerantní a ohleduplný A Pomáhat žákům spolupracovat a žít ve skupině a na pokoji - podpora komunikace - osvojení základů slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat) - kultivace slovního i mimoslovního projevu - spolupráce s vrstevníky, spolupráce ve větší skupině - podílet se na vytváření kamarádské atmosféry - poskytovat přátelskou podporu zprvu cizím dětem - respektovat právo a soukromí druhých - být tolerantní, mít vzájemnou úctu - umět se podělit s ostatními - přijímat pomoc od spolužáků - podílet se na úklidu společných prostor (pokoj, klubovna, kuchyňka, aj.) Strana 19 (celkem 31)

20 - rozvoj pocitu sounáležitosti, soudržnosti (vědět, že někam patřím) - podpora pocitu solidarity s druhými - nepovyšovat se nad jiné - podpora dovednosti podřídit se - rozvoj týmového ducha (schopnost nesnažit se zabodovat vždy a za každou cenu, ale umět ve správnou chvíli přihrát spoluhráčům, aby zvítězilo celé družstvo) - umět ocenit či podpořit druhé - umět přijímat oprávněnou kritiku, poučit se z ní a využít pro své zlepšení - umět se úspěšně společensky sebeprosadit - učit se řešit konflikty v sociálních vztazích A Snažit se, aby se žáci podíleli na formování neformálních vztahů ve skupině - poznat členy skupiny - přizpůsobit se životu ve skupině - poznávat roli a význam skupiny, nalezení svého místa - zabránění pocitu méněcennosti - navazování a udržování kamarádství s odlišně starými žáky - navazování a udržování kamarádství s oběma pohlavími - využívat příležitosti spoluvytvářet vztahy ve skupině A Pomáhat žákům žít mimo svůj domov, v jiném městě - vyrovnat se s odloučením od rodiny a přátel - vytvoření vlastního místa v pokoji - přizpůsobení se novému dennímu režimu - úspěšné přizpůsobení se novým požadavkům, pomoc při zvládání nových nároků - akceptovat novou autoritu - učit se samostatnosti v základních činnostech - vytvářet soběstačnost v osobní hygieně (umět si vyčistit zuby, umýt se, učesat, apod.) - vytváření a rozvoj soběstačnost v sebeobslužných činnostech (umět se obléci, obout, zavázat tkaničky, přinést tác s jídlem, apod.) - upevňování žádoucích návyků a režimových prvků - poznání základních orientačních bodů ve městě a okolí internátu - minimalizace úzkosti A Dbát, aby žáci zvládli nároky školy - pomoc s přípravou do školy, vypracováváním domácích úkolů - zajištění prostoru pro přípravu v denním režimu - spolupráce s třídní učitelkou, vyučujícími - využívání různých názorných pomůcek - poznávat své schopnosti a rezervy, hledat efektivní styl učení - učit se nacházet pomoc při přípravě na vyučování v podmínkách malé skupiny - efektivně využívat nabytých dovedností kvalitně se učit - vyrovnávat se se školními neúspěchy A. 2. Cyklus osobnostního rozvoje pro žáky 2. a 3. ročníků Cíl: Využívat a prohlubovat. Tvoří hlavní osu vzdělávacího programu pro všechny kategorie žáků, pokračuje proces adaptace a poznávání, dochází k upevňování a praktickému uplatňování kompetencí. Strana 20 (celkem 31)

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro DM 62/P4

Školní vzdělávací program pro DM 62/P4 Školní vzdělávací program pro DM 62/P4 Vypracoval: Schválil: Datum vydání: 31. 8. 2014 Platnost od: 1. 9. 2014 Bc. Hovorková Eva Ing. Bohdan Koždoň, ředitel školy 1. Organizace činnosti v DM 1. 1. Domov

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov 1 Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov Zpracoval kolektiv vychovatelů DM SUPŠ Schválila: Ing. Jana Rulcová ředitelka školy Platnost dokumentu: platnost ŠVP DM od 1. 9. 2009 aktualizováno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna Černovice, Jirákova 285, PSČ 394 94 IČO: 70844348, KB Pelhřimov, č.ú. 27-2641160257/0100 tel.: 565 492 201, 565 492 203, fax: 565

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a mateřská škola Březůvky

Základní škola a mateřská škola Březůvky Základní škola a mateřská škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ BŘEZŮVKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 MOTTO : Kdo si hraje nezlobí ukaž mi jak, abych to

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více