acetát celulózy, v surovém stavu Acetate of cellulose, unprocessed acétate de cellulose à l'état brut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "acetát celulózy, v surovém stavu Acetate of cellulose, unprocessed acétate de cellulose à l'état brut 010008 1"

Transkript

1 abraziva (přídavné kapaliny pro Abrasives (Auxiliary fluids for use abrasifs (fluides auxiliaires pour použití s - with - abraziva (přídavné kapaliny pro Abrasives (Auxiliary fluids for use fluides auxiliaires pour abrasifs použití s - with - abraziva (přídavné kapaliny pro Fluids for use with abrasives fluides auxiliaires pour abrasifs použití s - (Auxiliary absorpce oleje (syntetické materiály Absorbing oil (Synthetic materials absorption d'huile (matières pro - for - synthétiques pour l' - acetanhydrid, anhydrid kyseliny Acetic anhydride acétique (anhydride octové acetát celulózy, v surovém stavu Acetate of cellulose, unprocessed acétate de cellulose à l'état brut acetáty, octany, etanáty Acetates [chemicals] * acétates * (chemikálie * aceton, propanon, dimetylketon Acetone acétone acetylen Acetylene acétylène acetylen tetrachlorid Acetylene tetrachloride acétylène (tétrachlorure d' (tetrachloretan adhezivní přípravky na chirurgické Bandages (Adhesive preparations bandages chirurgicaux (adhésifs bandážování for surgical - pour - adhezivní přípravky na chirurgické Bandages (Adhesive preparations adhésifs pour bandages bandážování for surgical - chirurgicaux aerosoly (hnací plyny pro - Aerosols (Gas propellents for - aérosols (gaz propulseurs pour aerosoly (hnací plyny pro - Aerosols (Gas propellents for - gaz propulseurs pour aérosols agar-agar Agar-agar agar-agar agrochemikálie, s výjimkou Agricultural chemicals, except agriculture (produits chimiques fungicidů, herbicidů, insekticidů a fungicides, weedkillers, herbicides, pour l' - [à l'exception des přípravků na hubení parazitů insecticides and parasiticides fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] akrylové pryskyřice surové Resins (Acrylic -, unprocessed acryliques (résines - à l'état brut aktinium Actinium actinium aktivní uhlí Carbons (Activated - actif (charbon aktivní uhlí Carbons (Activated - charbon actif akumulátory (okyselená voda na doplnění - Acidulated water for recharging batteries eau acidulée pour la recharge des accumulateurs akumulátory (protipěnové roztoky do - Batteries (Anti-frothing solutions for - accumulateurs (solutions pour prévenir la formation d'écume dans les - accumulateurs électriques (liquides pour désulfater les akumulátory (roztoky pro odstraňování síranů z - Liquids for removing sulphates from batteries albuminový papír Albuminized paper albuminé (papier aldehyd amonný Ammonium aldehyde ammoniaque (aldéhyde aldehydy * Aldehydes * aldéhydes * algarovila (tříslovina Algarovilla [tanning material] algarobilla pour la tannerie algináty (chemické přípravky, řasy jiné než potravinářské Alginates [gelling and inflating preparations] other than for alimentary Alkaline iodides for industrial alginates [produits gonflants, gélifiants] non à usage alimentaire alkalické jodidy pro průmyslové účely alcalins (iodures - à usage industriel alkalické kovy Metals (Alkaline - alcalins (métaux alkalické kovy Metals (Alkaline - métaux alcalins alkalické kovy (soli - Alkaline metals (Salts of - métaux alcalins (sels de alkalické kovy (soli - Alkaline metals (Salts of - alcalins (sels de métaux alkalickozemité kovy Metals (Alkaline-earth - alcalino-terreux (métaux alkálie Alkalies alcalis alkaloidy * Alkaloids * alcaloîdes * alkohol (etyl - Alcohol (Ethyl - éthylique (alcool

2 alkohol (etyl - Alcohol (Ethyl - alcool éthylique alkohol * Alcohol * alcool * americium Americium américium amoniak (čpavek * Ammonia * ammoniaque * amoniak (čpavek pro průmyslové Alkali (Volatile - [ammonia] for ammoniaque [alcali volatil] à usage účely industrial industriel amoniak (čpavek pro průmyslové Alkali (Volatile - [ammonia] for alcali volatil [ammoniaque] à usage účely industrial industriel amoniak (kamencový -, ledkový - Ammonia alum ammoniaque (alun d' amonné soli Ammoniacal salts ammoniacaux (sels amonné soli Ammonium salts ammonium (sels d' amylacetát, octan amylnatý Amyl acetate amyle (acétate d' amylalkohol Amyl alcohol amylique (alcool anhydridy Anhydrides anhydrides antidetonační látky pro spalovací Anti-knock substances for internal antidétonants pour moteurs à motory combustion engines explosion antimon Antimony antimoine antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost Antistatic preparations, other than for household électricité statique (produits contre l' - non à usage ménager antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost Antistatic preparations, other than for household statique (produits contre l'électricité non à usage ménager antranilová (kyselina - Antranilic acid anthranilique (acide apretace (chemické Starch size [chemical preparations] apprêts * apretační a natírací klih Size for finishing and priming colles [apprêts] apretování (přípravky pro - a Dressing and finishing preparations apprêts * konečnou úpravu textilií for textiles arabská guma pro průmyslové účely Gum arabic for industrial arabique (gomme argon Argon argon arsen Arsenic arsenic arseničnan olovnatý Arsenate (Lead arséniate de plomb arseničnan olovnatý Lead arsenate arséniate de plomb arseničnan olovnatý Lead arsenate plomb (arséniate de arsenové kyseliny Arsenious acid arsénieux (acide astat Astatine astate atomové reaktory (palivo pro - Atomic piles (Fuel for - atomiques (combustibles pour piles atomové reaktory (palivo pro - Atomic piles (Fuel for - combustibles pour piles atomiques bakteriální přípravky jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely Bacterial preparations other than for bactériennes (préparations - autres medical and veterinary use qu'à usage médical ou vétérinaire baktericidní látky (enologické - Oenological bactericides [chemical (chemické přípravky pro použití při preparations used in wine making] výrobě a ošetřování vína bakteriologické přípravky jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely bakteriologické přípravky pro octové kvašení bakteriologické přípravky pro octové kvašení Bacteriological preparations other than for medical and veterinary use Acetification (Bacteriological preparations for - Acetification (Bacteriological preparations for - bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin] bactériologiques (préparations - autres qu'à usage médical ou vétérinaire acétification (préparations bactériologiques pour l' - bactériologiques (préparations pour l'acétification

3 balzám gurjunský na výrobu laků Balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis gurjum [gurjun] (baume de pour la fabrication de vernis adhésifs pour bandages chirurgicaux collantes (matières pour bandages chirurgicaux balzám gurjunský na výrobu laků Balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish bandážování (adhezivní přípravky Adhesive preparations for surgical pro chirurgické - bandages bandážování (adhezivní přípravky Adhesive preparations for surgical pro chirurgické - bandages barium Barium baryum barium (sloučeniny s - Barium compounds baryum (composés du barvení kovů (soli na - Colouring metal (Salts for sels pour colorer les métaux barvení kovů (soli na - Salts for coloring [colouring] metal sels pour colorer les métaux barvy (chemické přípravky pro Paints (Chemical preparations for couleurs (produits chimiques pour výrobu - the manufacture of - la préparation des - barvy (zjasňující chemické Color-brightening chemicals for couleurs (produits chimiques pour přípravky pro - pro průmyslové účely industrial l'avivage des - à usage industriel barvy (zjasňující chemické Color-brightening chemicals for avivage des couleurs (produits přípravky pro - pro průmyslové účely industrial chimiques pour l' à usage industriel baryt Barytes spath pesant barytový papír Baryta paper barytique (papier baterie (soli do galvanických - Batteries (Salts for galvanic - galvaniques (sels pour éléments baterie (soli do galvanických - Batteries (Salts for galvanic - sels pour éléments galvaniques baterie, akumulátory (okyselená Accumulators (Acidulated water for acidulée (eau - pour la recharge voda na doplnění - recharging - des accumulateurs baterie, akumulátory (okyselená Accumulators (Acidulated water for eau acidulée pour la recharge des voda na doplnění - recharging - accumulateurs bauxit Bauxite bauxite bělení olejů (chemické přípravky na Oil-bleaching chemicals huiles (produits pour blanchir les bělení tuku (chemické přípravky na -Fat-bleaching chemicals graisses (produits pour blanchir les bělicí (odbarvovací přípravky pro průmyslové účely Bleaching preparations [decolorants] for industrial blanchiment (produits de - [décolorants] à usage industriel bělicí (odbarvovací přípravky pro průmyslové účely Bleaching preparations [decolorants] for industrial décolorants à usage industriel bělicí přípravky organické Bleaching chemicals (Organic- blanchir les matières organiques (produits pour bělicí přípravky organické Organic-bleaching chemicals blanchir les matières organiques (produits pour - bentonit Bentonite bentonite benzenové deriváty Benzene derivatives benzène (dérivés du benzeny (kyseliny na bázi - Benzene-based acids benzène (acides de la série du benzoová kyselina Benzoic acid benzoïque (acide berkelium Berkelium berkélium beton (chemické látky na Concrete-aeration chemicals béton (produits chimiques pour provzdušnění - l'aération du - beton (konzervační přípravky na -, Concrete preservatives, except béton (produits pour la s výjimkou barev a olejů paints and oils conservation du - [à l'exception des peintures et des huiles] beton (pojiva do - Concrete (Agglutinants for - béton (agglutinants pour le beton (pojiva do - Concrete (Agglutinants for - agglutinants pour le béton bezvodý amoniak Anhydrous ammonia anhydre (ammoniaque

4 bílkovina (jodidovaná - Iodised albumen albumine iodée bílkovina (sladová - Malt albumen albumine de malt bílkovina (živočišná nebo rostlinná, Albumen [animal or vegetable, raw albumine [animale ou végétale, jako surovina material] matière première] bílkoviny živočišné (surovina Animal albumen [raw material] animale (albumine - [matière première] bílkoviny, protein (surovina Protein [raw material] protéine [matière première] biochemické katalyzátory Biochemical catalysts biochimiques (catalyseurs biologické přípravky, jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely Biological preparations [other than for medical or veterinary ] biologiques (préparations - autres qu'à usage médical ou vétérinaire bizmut Bismuth bismuth bramborová moučka pro Potato flour for industrial pommes de terre (farine de - à průmyslové účely usage industriel brom pro chemické účely Bromine for chemical brome à usage chimique brzdové kapaliny Fluids (Brake - freins (liquides pour brzdové kapaliny Fluids (Brake - liquides pour freins celulóza Cellulose cellulose celulóza (acetát -, v surovém stavu Cellulose (Acetate of -, cellulose (acétate de - à l'état brut unprocessed celulóza (acetát -, v surovém stavu Cellulose (Acetate of -, acétate de cellulose à l'état brut unprocessed celulózové deriváty Cellulose derivatives [chemicals] cellulose (dérivés chimiques de la cement (chemické přípravky vodovzdorné pro -, s výjimkou barev cement (konzervační přípravky na -, s výjimkou barev a olejů Cement-waterproofing preparations, except paints Preservatives (Cement -, except paints and oils cement (konzervační přípravky pro - Cement preservatives, except paints, s výjimkou barev a olejů and oils ciment (préparations pour l'imperméabilisation du - [à l'exception des peintures] ciment (produits pour la conservation du [à l'exception des peintures et des huiles] ciment (produits pour la conservation du - [à l'exception des peintures et des huiles] cement (vodovzdorné chemické Waterproofing chemicals (Cement- -ciment (préparations pour přípravky pro -, s výjimkou barev, except paints l'imperméabilisation du [à l'exception des peintures] cementační látky pro metalurgii Cement [metallurgy] céments cer Cerium cérium cesium Caesium césium cihly (ochranné přípravky na -, s výjimkou nátěrů a olejů Preservatives (Brickwork -, except paints and oils briques (produits pour la conservation des [à l'exception des peintures et des huiles] citlivá tkanina pro fotografii Sensitized cloth for photography toile sensibilisée pour la photographie citlivé desky pro tisk ofsetový Plates for offset printing (Sensitized plaques sensibilisées pour offset citlivé filmy neexponované Films (Sensitized -, unexposed pellicules [films] sensibilisées mais non impressionnées citlivé filmy neexponované Films (Sensitized -, unexposed films [pellicules] sensibilisés mais non impressionnés citlivý papír Sensitized paper sensible (papier curium Curium curium cymen (izopropyltoluen Cymene cymène čeření moštů (přípravky pro - Fining preparation (Must- - moûts (produits pour le collage des čeření moštů (přípravky pro - Fining preparation (Must- - collage des moûts (produits pour le čeření tekutin (prostředky pro - Clarification preparations clarification (préparations de čeřidlo na víno Wine finings colle à vin

5 činění kůží (přípravky pro - Leather-dressing chemicals cuirs (produits pour l'habillage des činidla chemická, s výjimkou Chemical reagents [other than for chimiques (réactifs - autres qu'à činidel pro lékařské a zvěrolékařské medical or veterinary ] usage médical ou vétérinaire účely činidla chemická, s výjimkou Chemical reagents [other than for réactifs chimiques [autres qu'à činidel pro lékařské a zvěrolékařské medical or veterinary ] usage médical ou vétérinaire] účely čisticí chemické preparáty pro Cleaners, chemical (Chimney - nettoyage des cheminées (produits komíny chimiques pour le - čisticí chemické preparáty pro Cleaners, chemical (Chimney - cheminées (produits chimiques komíny pour le nettoyage des čištění olejů (chemické prostředky Oil-purifying chemicals purification des huiles (produits pro - pour la - čištění plynu (přípravky pro - Purification of gas (Preparations for épuration du gaz (produits pour l' the - čištění tekutin (prostředky pro - Purification preparations clarification (préparations de čištění vody (chemické přípravky Water purifying chemicals purification de l'eau (produits pour pro - la - čočky (přípravky proti zakalení, Lenses (Preparations for preventing lentilles (produits contre la zamžení - the tarnishing of - ternissure des - čpavek (amoniak pro průmyslové Ammonia [volatile alkali] for alcali volatil [ammoniaque] à usage účely industrial industriel defolianty (chemické prostředky Defoliants défoliants pro opad listí degumování (přípravky k Degumming preparations décreusage (produits de odstraňování gumy dehydratační prostředky pro Dehydrating preparations for déshydratants à usage industriel průmyslové účely industrial dekarbonizace motorů (chemické Engine-decarbonising chemicals décalaminage des moteurs (produits přípravky pro - chimiques pour le - desky (fotocitlivé - Sensitized photographic plates plaques photographiques sensibilisées desky citlivé pro ofsetový tisk Sensitized plates for offset printing plaques sensibilisées pour offset desky fotocitlivé Photosensitive plates plaques photosensibles desky fotocitlivé Plates (Photosensitive - plaques photosensibles desky fotografické se světlocitlivou Plates (Sensitized photographic - plaques photographiques vrstvou sensibilisées desky gramofonové (přípravky na Renovating preparations for disques acoustiques (produits pour renovaci - phonograph records la rénovation des - destilovaná voda Water (Distilled - distillée (eau destilovaná voda Water (Distilled - eau distillée detergentní přísady do motorového Gasoline (Detergent additives to - essence (additifs détergents pour l' benzínu detergentní přísady do motorového Gasoline (Detergent additives to - additifs détergents pour l'essence benzínu detergenty průmyslové Detergents for use in manufacturing détergents [détersifs] utilisés au processes cours d'opérations de fabrication dextrin (apretura Dextrine size dextrine [apprêt] diagnostické preparáty mimo Diagnostic preparations, other than diagnostic (préparations pour le preparátů pro lékařské a veterinární for medical or veterinary účely autres qu'à usage médical ou vétérinaire diastáza (enzym pro průmyslové Diastase for industrial diastases à usage industriel účely diazopapír Diazo paper papier diazo diazo-papír Papers (Diazo - diazo (papier dispergační činidla pro olej Oil dispersants huiles (agents pour détruire les

6 dispergační činidla pro ropu Petroleum dispersants pétrole (agents pour détruire le disperze plastické hmoty Plastics (Dispersions of - dispersions de matières plastiques disperzní látky z plastů Dispersions of plastics dispersions de matières plastiques disperzní látky z plastů Dispersions of plastics plastiques (dispersions de matières ditioničitany Hyposulphites hyposulfites dlaždice, obkládačky (ochranné Tiles (Preservatives for -, except conservation des tuiles (produits přípravky pro -, s výjimkou barev a paints and oils olejů pour la - [à l'exception des peintures et des huiles] dlaždice, obkládačky (ochranné Tiles (Preservatives for -, except přípravky pro -, s výjimkou barev a paints and oils olejů dobíjení, doplnění akumulátorů Batteries (Acidulated water for (okyselená voda na - recharging - dobíjení, doplnění akumulátorů Batteries (Acidulated water for (okyselená voda na - recharging - tuiles (produits pour la conservation des [à l'exception des peintures et des huiles] accumulateurs (eau acidulée pour la recharge des - eau acidulée pour la recharge des accumulateurs dolomit pro průmyslové účely Dolomite for industrial dolomite à usage industriel drahé kovy (soli - pro průmyslové Precious metals (Salts of - for métaux précieux (sels de - à usage účely industrial industriel drahé kovy (soli - pro průmyslové Precious metals (Salts of - for sels de métaux précieux à usage účely industrial industriel draselná voda Potash water potassiques (eaux draslík Potassium potassium draslík (dioxalát - Dioxalate (Potassium - bioxalate de potasse drť, kaše ze dřeva Pulp (Wood - bois (pâte de drť, kaše ze dřeva Pulp (Wood - pâte de bois dřevná kaše, drť Wood pulp pâte de bois dřevný líh Wood alcohol bois (esprit-de dřevný líh (produkty destilace - Wood alcohol (Preparations of the bois (produits de distillation de distillation of - l'esprit-de- - dřevný ocet Pyroligneous acid [wood vinegar] bois (vinaigre de - [acide pyroligneux] dřevo (tříslivo Wood (Tan - bois à tanner duběnky Gallnuts noix de galle duběnky Gallnuts galle (noix de duběnky Nuts (Gall noix de galle dusičnan bizmutitý pro chemické Bismuth nitrite for chemical bismuth (sous-nitrate de - à usage účely chimique dusičnan bizmutitý pro chemické Nitrite (Bismuth - for chemical bismuth (sous-nitrate de - à usage účely chimique dusičnan stříbrný Silver nitrate argent (nitrate d' dusičnan stříbrný Silver nitrate argent (azotate d' dusičnan uranu Nitrate of uranium urane (nitrate d' dusičnany Nitrates nitrates dusičnany Nitrates azotates dusík Nitrogen azote dusíkaté vápno (hnojivo Lime (Nitrogenous - [manure] calcique (cyanamide - [engrais] dusíkaté vápno (hnojivo Lime (Nitrogenous - [manure] cyanamide calcique [engrais] dusný oxid Nitrous oxide azote (protoxyde d' duše pneumatik (směsi na opravu - Inner tubes of tires [tyres] chambres à air (compositions pour (Compositions for repairing - la réparation des - dutiny stromů (výplně pro - Tree cavity fillers [forestry] mastic pour remplir les cavités des (lesnictví arbres [arboriculture] dvojchroman draselný Bichromate of potassium bichromate de potasse dvojchroman sodný Bichromate of soda bichromate de soude dysprosium Dysprosium dysprosium

7 emulgátory Emulsifiers émulsifiants emulgátory Emulsifiers émulsificateurs emulze (fotografické - Emulsions (Photographic - photographiques (émulsions emulze (fotografické - Emulsions (Photographic - émulsions photographiques emulze pro řezání závitů Threading (Compositions for - filetage (compositions pour le emulze vrtné (přísady chemické do - Drilling muds (Chemical additives boues de forage (additifs chimiques (výplach kalů to - pour - emulze vrtné (přísady chemické do - Drilling muds (Chemical additives additifs chimiques pour boues de (výplach kalů to - forage emulze vrtné (výplach Drilling muds boues pour faciliter le forage enologické baktericidy (chemické přípravky pro použití při výrobě vína enologické baktericidy (chemické přípravky pro použití při výrobě vína enzymatické přípravky pro průmyslové účely Bactericides (Oenological - oenologie (bactéricides pour l' - [chemical preparations used in wine [produits chimiques utilisés au making] cours de la fabrication du vin] Bactericides (Oenological - bactéricides pour l'oenologie [chemical preparations used in wine [produits chimiques utilisés au making] cours de la fabrication du vin] Enzyme preparations for industrial enzymatiques (préparations - à usage industriel enzymy pro průmyslové účely Enzymes for industrial enzymes à usage industriel enzymy, kvasinky pro chemický Ferments for chemical ferments à usage chimique průmysl epoxidové pryskyřice v surovém Resins (Epoxy -, unprocessed époxy (résines - à l'état brut stavu erbium Erbium erbium esence octová (zředěná kyselina Spirits of vinegar [dilute acetic esprit de vinaigre octová acid] esence octová (zředěná kyselina Spirits of vinegar [dilute acetic vinaigre (esprit de octová acid] estery * Esters * esters * estery celulózy pro průmyslové Cellulose esters for industrial cellulose (esters de - à usage účely industriel etan Ethane éthane éter kyseliny sírové Sulphuric ether sulfurique (éther étery Ethers * éthers * étery celulózy pro průmyslové Cellulose ethers for industrial cellulose (éthers de - à usage účely industriel etylalkohol Ethyl alcohol alcool éthylique etylenglykol Glycol ether glycol (éthers de etyléter Ethyl ether éthylique (éther europium Europium europium farmaceutické konzervační přísady Preservatives for pharmaceutical pharmaceutiques (produits pour la preparations conservation des produits - fenol pro průmyslové účely Phenol for industrial phénol à usage industriel fermenty, kvasinky (mléčné - pro Milk ferments for chemical lactiques (ferments - à usage chemické účely chimique fermium Fermium fermium [centurium] fermium Fermium centurium [fermium] ferokyanidy Ferrocyanides ferrocyanures ferotypové desky (pro fotografii Ferrotype plates [photography] ferrotypiques (plaques [photographie] filmy citlivé neexponované Sensitized films, unexposed films [pellicules] sensibilisés mais non impressionnés filmy rentgenové, neexponované X-ray films, sensitized but not Roentgen (films - sensibilisés mais exposed non impressionnés filtrační keramické materiály ve Ceramic materials in particulate céramiques (matériaux - en formě částic form, for use as filtering media particules pour filtres filtrační materiály (chemické přípravky Filtering materials [chemical preparations] filtrantes (matières - [produits chimiques]

8 filtrační materiály (minerální látky Filtering materials [mineral filtrantes (matières - [substances substances] minérales] filtrační materiály (plastické látky v Filtering materials [unprocessed filtrantes (matières - [matières surovém stavu plastics] plastiques à l'état brut] filtrační materiály (rostlinné látky Filtering materials [vegetable filtrantes (matières - [substances substances] végétales] filtrační přípravky pro nápojový Filtering preparations for the boissons (agents de filtrage pour průmysl beverages industry l'industrie des - filtrační přípravky pro nápojový Filtering preparations for the filtrage (agents de pour průmysl beverages industry l'industrie des boissons filtry (uhlík do - Carbon for filters filtres (charbon pour flokulační (vločkovací činidla Flocculants floculants fluor Fluorine fluor formaldehyd pro chemické účely Formic aldehyde for chemical formique (aldéhyde - à usage chimique formy (prostředek na vyjímání Mould-release preparations démoulage (produits pour faciliter odlitku z - le - formy (přípravky pro výrobu - pro Foundry molding [moulding] fonderie (produits de moulage pour odlévání preparations la - fosfatidy Phosphatides phosphatides fosfáty (hnojiva Phosphates [fertilisers] phosphates [engrais] fosfor Phosphorus phosphore fotocitlivé desky Plates (Photosensitive - photosensibles (plaques fotografická redukční činidla Reducing agents for use in affaiblisseurs photographiques photography fotografické desky se světlocitlivou Plates (Sensitized photographic - photographiques (plaques vrstvou sensibilisées fotografické emulze Photographic emulsions émulsions photographiques fotografické senzibilizátory Sensitizers (Photographic - sensibilisateurs photographiques fotografické vývojky Developers (Photographic - photographiques (révélateurs fotografické vývojky Developers (Photographic - révélateurs photographiques fotografický papír Photographic paper photographie (papier pour la fotografie (chemické přípravky pro Photography (Chemical photographie (produits chimiques použití ve - preparations for use in - pour la - fotometrický papír Photometric paper photométrique (papier francium Francium francium fungicidy (chemické přísady do - Additives, chemical, to fungicides fongicides (additifs chimiques aux gadolinium Gadolinium gadolinium galan bizmutu Gallate (Basic of bismuth gallate basique de bismuth galát bizmutu, hydroxid bizmutitý Basic gallate of bismuth gallate basique de bismuth galáty (zásadité - bizmutu, Bismuth (Basic gallate of - bismuth (gallate basique de hydroxid bizmutitý galium Gallium gallium galotaninová kyselina Gallotannic acid gallotannique (acide galová kyselina na výrobu inkoustu Gallic acid for the manufacture of gallique (acide - pour la fabrication ink de l'encre galvanické lázně Galvanizing baths bains de galvanisation galvanizační přípravky Galvanizing preparations galvanisation (produits pour la glazury (chemické přípravky kromě Enamel (Chemical preparations, émaux (produits chimiques pour la pigmentů pro výrobu - except pigments, for the manufacture of - préparation des - [à l'exception des couleurs] glazury (pro keramiku Ceramic glazings glaçures pour la céramique glukóza pro průmyslové účely Glucose for industrial glucose à usage industriel gluten (lepidlo jiné než kancelářské a než pro domácnost Gluten [glue], other than for stationery or household gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage

9 glyceridy Glycerides glycérides glycerin pro průmyslové účely Glycerine for industrial glycérine à usage industriel glykol Glycol glycol glykoléter Glycol ether glycol (éthers de glykosidy Glucosides glucosides grafit pro průmyslové účely Graphite for industrial graphite à usage industriel gramofonové desky (přípravky na Phonograph records (Renovating acoustiques (produits pour la renovaci - preparations for - rénovation des disques - gramofonové desky (přípravky na renovaci - Phonograph records (Renovating preparations for - disques acoustiques (produits pour la rénovation des gramofonové desky (směsi pro výrobu - Compositions for the manufacture of phonograph records compositions pour la fabrication de disques acoustiques guáno (hnojivo Guano guano guma (rozpouštědla na - Gum solvents décreusage (produits de guma arabská pro průmyslové účely Gum arabic for industrial arabique (gomme guma tragantová pro průmyslové Tragacanth gum for use in adragante (gomme užití manufactures gurjunský balzám na výrobu laků Gurjun [gurjon, gurjan] (Balm of - gurgu [gurgum] (baume de - pour for making varnish la fabrication de vernis gurjunský balzám na výrobu laků Gurjun [gurjon, gurjan] (Balm of - baume de gurjun [gurgu, gurgum ou for making varnish gurjum] pour la fabrication de vernis hasicí směsi Fire extinguishing compositions extinctrices (compositions helium Helium hélium hlína valchařská pro textilní Fuller's earth for use in textile terre de foulage pour l'industrie průmysl industry textile hlinitý octan * Acetate (Aluminium - * alumine (acétate d' - * hlinitý octan * Acetate (Aluminium - * acétate d'alumine * hnojení (přípravky pro - Fertilizing preparations fertilisants (produits hnojiva Manure for agriculture engrais pour les terres hnojiva pro zemědělství Fertilizers engrais pour les terres hnojivo (dusičnan vápenatý Nitrogenous lime [manure] cyanamide calcique [engrais] hnojivo dusíkaté Nitrogenous fertilisers azotés (engrais holmium Holmium holmium hormony pro urychlení dozrávání Hormones for hastening the hormones pour activer la ovoce ripening of fruit maturation des fruits hormony pro urychlení dozrávání Hormones for hastening the maturation des fruits (hormones ovoce ripening of fruit pour activer la hrnčířská hlína Potting soil terreau humus Humus terreau humus (vrstva -u Humus top dressing humus (couvertures d' humus (vrstva -u Humus top dressing couvertures d'humus hydrát hlinitý Aluminium hydrate alumine (hydrate d' hydráty Hydrates hydrates hydraulické kapaliny Hydraulic circuits (Fluids for - circuits hydrauliques (liquides pour hydraulické kapaliny Hydraulic circuits (Fluids for - liquides pour circuits hydrauliques hydraulické obvody (kapaliny pro - Hydraulic circuits (Liquids for - hydrauliques (liquides pour circuits hydraulické obvody (kapaliny pro - Hydraulic circuits (Liquids for - liquides pour circuits hydrauliques hydrazin Hydrazine hydrazine hydrogen uhličitan sodný pro Bicarbonate of soda for chemical bicarbonate de soude à usage chemické účely chimique

10 hydrochlorečnany Hydrochlorates chlorhydrates hydroxid amonný pro průmyslové Volatile alkali [ammonia] for volatil (alcali - [ammoniaque] à účely industrial usage industriel hydroxid amonný pro průmyslové Volatile alkali [ammonia] for alcali volatil [ammoniaque] à usage účely industrial industriel hydroxid bizmutitý, galát bizmutu Basic gallate of bismuth gallate basique de bismuth hydroxid bizumutitý, galáty Bismuth (Basic gallate of - gallate basique de bismuth (zásadité - hydroxidy alkalických kovů Caustic alkali alcali caustique chemické přípravky na čištění, Bleaching chemicals (Wax- - blanchir les cires (produits bělení vosku chimiques pour - chemické přípravky na čištění, Bleaching chemicals (Wax- - cires (produits chimiques pour bělení vosku blanchir les chemické přípravky pro výrobu slitin kovů Alloying of metals (Chemical preparations for facilitating the - chimiques (produits - destinés à faciliter l'alliage de métaux chemické přípravky pro výrobu slitin kovů Alloying of metals (Chemical preparations for facilitating the - alliage de métaux (produits chimiques destinés à faciliter l' chemické přípravky zemědělské, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení parazitů chemické přípravky zemědělské, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení parazitů Chemicals (Agricultural -, except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides Chemicals (Agricultural -, except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides chimiques (produits - pour l'agriculture [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] agriculture (produits chimiques pour l' [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] chemikálie pro čištění radiátorů Radiator flushing chemicals radiateurs (produits chimiques de curage pour - chemikálie pro laboratorní analýzy Chemical substances for analyses in analyses en laboratoire (produits (s výjimkou analýz pro lékařské a laboratories [other than for medical chimiques pour - autres qu'à usage zvěrolékařské účely or veterinary ] médical ou vétérinaire chemikálie pro lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků pro hubení parazitů Forestry (Chemicals for -, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides sylviculture (produits chimiques pour la - [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] chemikálie pro průmysl Industrial chemicals chimiques (produits - pour l'industrie chemikálie pro vědecké účely Chemical preparations for scientific chimiques (préparations - à usage (kromě užití v lékařství a [other than for medical or scientifique [autres qu'à usage zvěrolékařství veterinary use] médical ou vétérinaire] chirurgické bandáže (adhezivní Surgical bandages (Adhesive bandages chirurgicaux (matières přípravky pro - preparations for - collantes pour - chirurgické bandáže (adhezivní Surgical bandages (Adhesive adhésifs pour bandages přípravky pro - preparations for - chirurgicaux chladicí kapaliny motorů (přípravky proti vření - chladicí kapaliny motorů (přípravky proti vření - Engine coolants (Anti-boil preparations for - Engine coolants (Anti-boil preparations for - moteurs (préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de - ébullition pour agents de refroidissement de moteurs (préparations contre l' agents de refroidissement pour moteurs de véhicules refroidissement pour moteurs de véhicules (agents de chladicí kapaliny pro motory vozidel Coolants for vehicle engines chladicí kapaliny pro motory Coolants for vehicle engines vozidel chladicí přípravky Refrigerants réfrigérants (produits chladicí přípravky Refrigerants frigorifiques (produits

11 chladiva Refrigerating preparations frigorifiques (produits chlor Chlorine chlore chlorečnany Chlorates chlorates chlorid amonný Sal ammoniac ammoniac (sel chlorid cínatý Bichloride of tin bichlorure d'étain chlorid cínatý Bichloride of tin étain (bichlorure d' chlorid hlinitý Aluminium chloride aluminium (chlorure d' chlorid hořečnatý Magnesium chloride magnésium (chlorure de chlorid uhličitý, tetrachlormetan Carbon tetrachloride carbone (tétrachlorure de chlorid vápenatý Lime chloride chaux (chlorure de chloridy Chlorides chlorures chloristany Perchlorates perchlorates chlornan sodný Hypochlorite of soda hypochlorite de soude chromany Chromates chromates impregnační chemické přípravky Leather-impregnating chemicals cuir (produits chimiques pour pro kůže l'imprégnation du - impregnační chemické přípravky pro textil Textile-impregnating chemicals textiles (produits chimiques pour l'imprégnation des matières impregnační látky proti vodě pro cement, s výjimkou barev Cement-waterproofing preparations, except paints ciment (préparations pour l'imperméabilisation du - [à l'exception des peintures] indikátorový papír (chemický Test paper, chemical essais (papier chimique pour infuzoriová hlinka, křemelina Earth (Diatomaceous - diatomées (terre à infuzoriová hlinka, křemelina Earth (Diatomaceous - terre à diatomées insekticidy (chemické přísady do - Additives, chemical, to insecticides insecticides (additifs chimiques aux iontoměniče [chemický preparát] Ion exchangers [chemical échangeurs d'ions [produits preparations] chimiques] izotopy pro průmyslové účely Isotopes for industrial isotopes à usage industriel jaderné reaktory (zpomalovače Nuclear reactors (Moderating réacteurs nucléaires (modérateurs reakcí pro - materials for - pour - jaderné reaktory (zpomalovače Nuclear reactors (Moderating modérateurs pour réacteurs reakcí pro - materials for - nucléaires japonská rudka Gambier gambir jod pro chemické účely Iodine for chemical iode à usage chimique jod pro průmyslové účely Iodine for industrial iodures à usage industriel jodid hlinitý Aluminium iodide aluminium (iodure d' jodidované bílkoviny Albumen (Iodised - iodée (albumine jodidované bílkoviny Albumen (Iodised - albumine iodée kafr pro průmyslové účely Camphor, for industrial camphre à usage industriel kainit Kainite kaînite kal (emulze na vrtný výplach - Muds (Drilling - forage (boues pour faciliter le kal (emulze na vrtný výplach - Muds (Drilling - boues pour faciliter le forage kalcinovaná soda Soda (Calcined - soude calcinée kalcinovaná soda, bezvodý Ash (Soda - barille (soude de uhličitan sodný kalcinovaná soda, bezvodý Ash (Soda - soude de barille uhličitan sodný kalení kovů (prostředky pro - Metal hardening preparations métaux (produits pour durcir les kalení kovů (prostředky pro - Metal hardening preparations métaux (produits pour la trempe des kalení kovů (prostředky pro - Metal hardening preparations trempe des métaux (produits pour la kalifornium Californium californium kámen kotelní (prostředky proti - Disincrustants désincrustants

12 kámen kotelní (přípravky pro odstraňovaní - jiné než pro domácnost kámen vinný (pasta pro jiné než farmaceutické účely kámen vinný, s výjimkou kamene pro farmaceutické účely Scale removing preparations, other than for household détartrants, autres qu'à usage domestique Cream of tartar, other than for pharmaceutical crème de tartre non à usage pharmaceutique Tartar other than for pharmaceutical tartre non à usage pharmaceutique kamenec, ledek Alum alun kamenec, ledek (hlinitý - Aluminium alum alumine (alun d' kamenná sůl Rock salt gemme (sel kaolin Clay (China kaolin kaolin China slip kaolin kaolin Kaolin kaolin kapalina pro ovládání řízení Power steering fluid fluides pour direction assistée kapalina převodová Transmission fluid fluides pour transmission automatique kapaliny brzdové Brake fluid liquides pour freins kapaliny do hydraulických obvodů Fluids for hydraulic circuits liquides pour circuits hydrauliques kapaliny pro použití s abrazivy Auxiliary fluids for use with fluides auxiliaires pour abrasifs (přídavné abrasives karbid Carbide carbures karbid vápenatý Calcium carbide calcium (carbure de karbonyl pro ochranu rostlin Carbolineum for the protection of carbonyle pour la protection des plants plantes kasein pro průmyslové účely Casein for industrial caséine à usage industriel kasiopeum (lutecium Cassiopium [lutetium] cassiopeium [lutécium] katalyzátory Catalysts catalyseurs chimiques katalyzátory biochemické Biochemical catalysts biochimiques (catalyseurs katechu (extrakt východoindické Catechu cachou akácie kaučuk (látky na ochranu - Rubber preservatives caoutchouc (produits pour la conservation du - kaučuk (tekutý - Liquid rubber caoutchouc liquide kaučuk kapalný Rubber (Liquid - caoutchouc liquide kaučukový roztok Rubber solutions dissolutions de caoutchouc kazivec, fluorid vápenatý Fluorspar compounds fluor (composés de kebračo pro průmyslové účely Quebracho for industrial quebracho à usage industriel keramické glazury Glazings (Ceramic - céramique (glaçures pour la keramické glazury Glazings (Ceramic - glaçures pour la céramique keramické materiály ve formě částic Filtering media (Ceramic materials filtres (matériaux céramiques en užívané jako filtry in particulate form, for use as - particules pour - keramické materiály ve formě částic užívané jako filtry Filtering media (Ceramic materials in particulate form, for use as - céramiques (matériaux en particules pour filtres keramické směsi pro slinování [granule a prášky] keramika technická (směsi pro výrobu - Ceramic compositions for sintering [granules and powders] Ceramics (Compositions for the manufacture of technical - compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] céramique technique (compositions pour la fabrication de la ketony Ketones cétones kinofilmy (neexponované, opatřené Cinematographic film, sensitized cinématographiques (films citlivou vrstvou but not exposed sensibilisés mais non impressionnés klíčivost zeleniny (přípravky proti - Anti-sprouting preparations for vegetables germination des légumes (produits contre la

13 klížicí přípravky Sizing preparations encollage (produits pour l' klovatiny (lepidla jiné než Gums [adhesives] other than for gommes [colles] autres que pour la kancelářské a než pro domácnost stationery or household papeterie ou le ménage kolodium * Collodion * collodion * komíny (chemické přípravky na Chimney cleaners, chemical cheminées (produits chimiques čistění - pour le nettoyage des - kompost Compost compost kompost Compost paillis [engrais] kompost, lesní hrabanka Humus humus kondenzace (chemické látky pro - Condensation preparations condensation (produits chimiques (Chemical - de - kondenzaci zabraňující chemikálie Condensation-preventing chemicals buée (produits pour éviter la konečná úprava oceli (přípravky pro - Steel (Finishing preparations for use in the manufacture of - acier (préparations pour le perfectionnement de l' - konzervační oleje pro potraviny Oils for the preservation of food huiles pour la conservation des aliments konzervační přípravky na cement, s Preservatives (Cement -, except conservation du ciment (produits výjimkou barev a olejů paints and oils pour la - [à l'exception des peintures et des huiles] konzervační přísady do farmaceutických přípravků Preservatives for pharmaceutical preparations conservation des produits pharmaceutiques (produits pour la - sel pour conserver, autre que pour les aliments conservation des aliments (produits chimiques pour la conservation des aliments (produits chimiques pour la konzervační sůl jiná než pro konzervování potravin Preserving (Salt for -, other than for foodstuffs konzervování potravin (chemické Preserving foodstuffs (Chemical látky na - substances for - konzervování potravin (chemické Foodstuffs (Chemical substances látky pro - for preserving - korozívní přípravky Corrosive preparations corrosifs (produits kostní uhlí Charcoal (Bone - os (charbon d' kostní uhlí Charcoal (Bone - charbon d'os kotelní kámen (prostředky proti Disincrustants désincrustants tvorbě - kovová mýdla pro průmyslové Soap [metallic] for industrial savons métalliques à usage účely industriel kovy (alkalické - Alkaline metals métaux alcalins kovy (mořidla na - Mordants for metals mordants pour métaux kovy (prostředky pro kalení - Hardening preparations (Metal - métaux (produits pour durcir les kovy (přípravky pro popouštění - Tempering preparations (Metal - revenu des métaux (produits pour le kovy (přípravky pro popouštění - Tempering preparations (Metal - métaux (produits pour le revenu des kovy (přípravky pro žíhání - Metal annealing preparations métaux (produits pour le revenu des kovy alkalickozemité Alkaline-earth metals métaux alcalino-terreux kovy vzácných zemin (soli - Rare earth metals (Salts from - sels de métaux des terres rares kovy zemité Earths (Metal - terreux (métaux kovy zemité Earths (Metal - métaux terreux kreozot pro chemické účely Creosote for chemical créosote à usage chimique krevní uhlí Charcoal (Blood - sang (charbon de krevní uhlí Charcoal (Blood - charbon de sang krotonaldehyd Crotonic aldehyde crotonique (aldéhyde kryogenní přípravky Cryogenic preparations cryogéniques (produits krypton Krypton krypton krypton Krypton crypton

14 křemelina, infuzoriová hlinka Diatomaceous earth terre à diatomées křemelina, infuzoriová hlinka Kieselgur kieselgur křemičitan hlinitý Aluminium silicate alumine (silicate d' křemík Silicon silicium kultury mikroorganizmů jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely kultury mikroorganizmů jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely kůže (apretury n. mořidla mimo olejů na - pro kožedělný průmysl Microorganisms (Cultures of - other than for medical and veterinary use Microorganisms (Cultures of - other than for medical and veterinary use micro-organismes (cultures de - autres qu'à usage médical ou vétérinaire cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire Bate for dressing skins confits [mégisserie] kůže (chemické impregnační Impregnating chemicals (Leather- - imprégnation du cuir (produits přípravky pro - chimiques pour l' - kůže (chemické impregnační Impregnating chemicals (Leather- - cuir (produits chimiques pour přípravky pro - l'imprégnation du kůže (chemické přípravky na Leather-renovating chemicals cuir (produits chimiques pour renovaci - rafraîchir le - kůže (chemické přípravky pro Waterproofing chemicals (Leather- - imperméabilisation du cuir vodovzdornou úpravu - (produits chimiques pour l' - kůže (chemické přípravky pro Waterproofing chemicals (Leather- - cuir (produits chimiques pour vodovzdornou úpravu - l'imperméabilisation du kůže (lepidla na - Leather glues cuir (colles pour le kůže (mastix, tmel na - Leather (Mastic for - cuir (mastics pour le kůže (mastix, tmel na - Leather (Mastic for - mastics pour le cuir kůže (oleje na činění - Oils for tanning leather tannerie (huiles pour la kůže (oleje na zpracování - Oils for preparing leather in the huiles pour l'habillage des cuirs course of manufacture kůže (oleje pro činění - Oils for currying leather huiles pour le corroyage des cuirs kůže (přípravky pro činění - Dressing chemicals (Leather- - habillage des cuirs (produits pour l' kůže (přípravky pro činění - Dressing chemicals (Leather- - cuirs (produits pour l'habillage des kůže (přípravky pro zpracování - Skins (Currying preparations for - corroyage des peaux (produits pour le - kůže (přípravky pro zpracování - Skins (Currying preparations for - peaux (produits pour le corroyage des kůže surové (přípravky pro Currying preparations for leather corroyage des cuirs (produits pour zpracování - le - kvašení vína (chemické látky pro - Fermenting wine (Chemicals used bactéricides pour l'oenologie in - [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin] květináče rašelinové pro Peat pots for horticulture pots en tourbe pour l'horticulture zahradnické účely (sadbovače květiny (přípravky na ochranu - Flower preservatives fleurs (produits pour la conservation des - květiny (přípravky na ochranu - Preservatives (Flower - fleurs (produits pour la conservation des kyanamid vápenatý (hnojivo Calcium cyanamide [fertilizer] cyanamide calcique [engrais] kyanidování (roztoky pro - Cyanotyping (Solutions for - cyanotypie (solutions pour la kyanidy Cyanides [prussiates] cyanures [prussiates] kyanidy Cyanides [prussiates] prussiates kyanidy Prussiates cyanures [prussiates] kyselina boritá pro průmyslové Boric acid for industrial borique (acide - à usage industriel účely kyselina citrónová pro průmyslové účely Citric acid for industrial citrique (acide - à usage industriel

15 kyselina dusičná Nitric acid azotique (acide kyselina fluorovodíková Hydrofluoric acid fluorhydrique (acide kyselina fosforečná Phosphoric acid phosphorique (acide kyselina galová na výrobu inkoustu Gallic acid for the manufacture of gallique (acide - pour la fabrication ink de l'encre kyselina chlorovodíková Hydrochloric acid chlorhydrique (acide kyselina cholová Cholic acid cholique (acide kyselina jodičná Iodic acid iodique (acide kyselina mléčná Lactic acid lactique (acide kyselina mravenčí Formic acid formique (acide kyselina octová Vinegar (Wood - [pyroligneous pyroligneux (acide - [vinaigre de acid] bois] kyselina octová Vinegar (Wood - [pyroligneous vinaigre de bois [acide pyroligneux] acid] kyselina olejová Oleic acid oléique (acide kyselina oxalová (kyselina Oxalic acid oxalique (acide šťavelová kyselina persírová Persulphuric acid persulfurique (acide kyselina pikrová Picric acid picrique (acide kyselina pyrogalová Pyrogallic acid pyrogallique (acide kyselina salicylová Salicylic acid salicylique (acide kyselina sebaková Sebacic acid sébacique (acide kyselina sírová Sulphuric acid sulfurique (acide kyselina siřičitá Sulphurous acid sulfureux (acide kyselina stearová Stearic acid stéarique (acide kyselina sulfonová Sulphonic acids sulfonique (acide kyselina taninová Tannic acid tannique (acide kyselina uhličitá Carbonic acid carbonique (acide kyselina vinná Tartaric acid tartrique (acide kyselina wolframová Tungstic acid tungstique (acide kyselinovzdorné chemické Acid proof chemical compositions acides (compositions chimiques sloučeniny résistant aux - kyselinovzdorné chemické Acid proof chemical compositions chimiques (compositions sloučeniny résistant aux acides kyseliny * Acids * acides * kyseliny arsenu Arsenious acid arsénieux (acide kyseliny chromu Chromic acid chromique (acide kyseliny minerální Mineral acids minéraux (acides kyslík Oxygen oxygène laboratorní analýzy (chemické Analyses in laboratories (Chemical přípravky pro -, s výjimkou analýz preparations for - other than for pro lékařské nebo zvěrolékařské medical or veterinary účely laboratorní analýzy (chemické Analyses in laboratories (Chemical přípravky pro -, s výjimkou analýz preparations for - other than for pro lékařské nebo zvěrolékařské medical or veterinary účely chimiques (produits - pour analyses en laboratoire [autres qu'à usage médical ou vétérinaire] analyses en laboratoire (produits chimiques pour autres qu'à usage médical ou vétérinaire lakmusový papír Litmus paper papier de tournesol lakmusový papír Litmus paper tournesol (papier de lakmusový papír Nitrate paper papier nitré laky (rozpouštědla pro - Varnishes (Solvents for - vernis (dissolvants pour laky (rozpouštědla pro - Varnishes (Solvents for - dissolvants pour vernis lantan Lanthanum lanthane látky podporující hoření (chemické přísady do motorových paliv Combusting preparations [chemical additives to motor fuel] comburants [additifs chimiques pour carburants] lázně (galvanizační - Baths for galvanizing galvanisation (bains de

16 lázně (galvanizační - Baths for galvanizing bains de galvanisation lázně tónovací (fotografie Baths (Toning - [photography] virage (bains de - [photographie] lázně tónovací (fotografie Baths (Toning - [photography] bains de virage [photographie] lázně ustalovací (fotografie Baths (Fixing - [photography] fixage (bains de - [photographie] lázně ustalovací (fotografie Baths (Fixing - [photography] bains de fixage [photographie] lecitin jako surovina Lecithin [raw material] lécithine [matière première] led suchý (oxid uhličitý Dry ice [carbon dioxide] glace sèche [carbonique] ledek Salpetre salpêtre ledek Saltpeter salpêtre ledek, kamenec Alum alun ledek, kamenec (hlinitý - Aluminium alum alumine (alun d' lep na ptáky Birdlime glu lepidla jiná než kancelářská a než pro domácnost Gluten [glue], other than for stationery or household gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage lepidla na obuv Cement for boots and shoes mastics pour chaussures lepidla na papírové tapety Paperhanging (Adhesives for - papiers peints (colles pour lepidla na papírové tapety Paperhanging (Adhesives for - colles pour papiers peints lepidla na plakáty Adhesives for billposting colles pour affiches lepidla na plakáty Adhesives for billposting affiches (colles pour lepidla na plakáty Billposting (Adhesives for colles pour affiches lepidla pro průmyslové účely Adhesives for industrial adhésifs [matières collantes] pour l'industrie lepidla pro průmyslové účely Adhesives for industrial collantes (matières pour l'industrie lepidla pro průmyslové účely Glue for industrial colles pour l'industrie lepidla škrobová, s výjimkou kancelářských lepidel a lepidel pro domácnost lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky Starch paste [adhesive], other than for stationery or household amidon (colle d' - autre que pour la papeterie ou le ménage Adhesives for wall tiles adhésifs pour carreaux de revêtement lepidlo (klih pro apretaci a nátěr Size for finishing and priming colles [apprêts] lepidlo na kůže Leather glues cuir (colles pour le lepidlo, želatina jiná než pro domácnost, kancelářské účely a potravinářské účely Isinglass other than for stationery, household or alimentary ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire lepivé přípravky pro ošetřování Tree-grafting (Glutinous arboriculture (produits stromů preparations for - d'engluement pour l' - lepivost (přípravky pro odstranění - Separating and unsticking décoller (produits pour [ungluing] preparations lepkavé přípravky štěpařské pro Glutinous tree-banding preparations arboriculture (produits ošetřování stromů d'engluement pour l' lepkavé přípravky štěpařské pro Tree-banding (Glutinous engluement (produits d' - pour ošetřování stromů preparations for - l'arboriculture lepkavé přípravky štěpařské pro Tree-banding (Glutinous arboriculture (produits ošetřování stromů preparations for - d'engluement pour l' lesnictví (chemické látky pro - Chemicals for forestry, except sylviculture (produits chimiques mimo fungicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides pour la - [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] leštidla (přípravky na odstraňovaní - Removing polish (Substances for - dépolir (matières à líh dřevný Wood alcohol esprit-de-bois líh dřevný (produkty destilace - Wood alcohol (Preparations of the esprit-de-bois (produits de distillation of - distillation de l' - listí (chemické prostředky pro opad -Defoliants défoliants

17 lithium Lithium lithium louh sodný pro průmyslové účely Caustic soda for industrial soude caustique à usage industriel lutecium (kasiopeum Lutetium [cassiopium] lutécium [cassiopeium] lutecium (kasiopeum Lutetium [cassiopium] cassiopeium [lutécium] magnetické fluidum pro průmyslové Magnetic fluid for industrial fluide magnétique à usage industriel účely magnezit Magnesite magnésite manganany Manganate manganate manganičitý oxid Manganese dioxide manganèse (bioxyde de manglový strom, kořenovník (kůra - Mangrove bark for industrial manglier (écorce de - à usage pro průmyslové účely industriel maso (chemické přípravky pro Meat (Chemical preparations for fumiger la viande (produits pour uzení - smoking - maso (chemické přípravky pro Meat (Chemical preparations for viande (produits pour fumiger la uzení - smoking - maso (přípravky na změkčení nebo nakládání - pro průmyslové účely Meat tenderizers for industrial viande (produits pour attendrir la - à usage industriel mastek (křemičitan hořečnatý Talc [magnesium silicate] talc [silicate de magnésium] mastix, tmel na kůže Mastic for leather mastics pour le cuir mastix, tmel na pneumatiky Mastic for tires [tyres] mastics pour pneumatiques mastné kyseliny Fatty acids gras (acides matnost skla a ů (chemické Staining-chemicals (Enamel and ternissure des émaux et du verre přípravky pro dosažení - glass- - (produits chimiques pour la - matování skla (chemické látky pro - Glass-frosting chemicals mater le verre (produits pour média chladicí Refrigerating preparations frigorifiques (produits měniče iontů (chemické látky Exchangers (Ion - [chemicals] ions (échangeurs d' - [produits chimiques] měniče iontů (chemické látky Exchangers (Ion - [chemicals] échangeurs d'ions [produits chimiques] metaloidy (polokovy, nekovy Metalloids métalloïdes metan Methane méthane metylbenzen Benzene (Methyl benzène méthylé metylbenzen Methyl benzene benzène méthylé metylbenzol Benzol (Methyl benzol méthylé metylbenzol Methyl benzol benzol méthylé metyléter Methyl ether méthylique (éther mikroorganizmy (kultury jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely Cultures of microorganisms other than for medical and veterinary use mikroorganizmy (přípravky z - jiné Microorganisms (Preparations of - než pro lékařské a zvěrolékařské other than for medical and použití veterinary use mikroorganizmy (přípravky z - jiné Microorganisms (Preparations of - než pro lékařské a zvěrolékařské other than for medical and použití veterinary use mléčné kvasinky pro chemické Ferments (Milk - for chemical účely modráky (papír pro - - tisk technických výkresů modráky (plátno pro - - tisk technických výkresů modráky (plátno pro - - tisk technických výkresů cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire micro-organismes (préparations de - autres qu'à usage médical ou vétérinaire cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire lactiques (ferments - à usage chimique Blueprint paper photocalques (papier pour Cloth (Blueprint - photocalques (tissu pour Cloth (Blueprint - tissu pour photocalques mořidla na kovy Mordants for metals mordants pour métaux

18 mořidla na kůže, s výjimkou olejů Dressing, except oils, for skins confits [mégisserie] pro kožedělný průmysl mořidla na kůže, s výjimkou olejů Skins (Dressing, except oils, for - confits [mégisserie] pro kožedělný průmysl mořidla pro tabák Tobacco (Sauce for preparing - tabac (sauce pour le mořidla pro tabák Tobacco (Sauce for preparing - sauce pour le tabac mořská voda pro průmyslové účely Water (Sea - [for industrial eau de mer [à usage industriel] ] mošty (přípravky na čeření - Must-fining preparations collage des moûts (produits pour le motorový benzín (detergentní Detergent additives to petrol additifs détergents pour l'essence přísady do - [gasoline] motorový benzín (detergentní Detergent additives to petrol détergents (additifs pour přísady do - [gasoline] l'essence motory (dekarbonizační přípravky Decarbonising engines (Chemical moteurs (produits chimiques pour pro - preparations for - le décalaminage des - motory (dekarbonizační přípravky Decarbonising engines (Chemical décalaminage des moteurs (produits pro - preparations for - chimiques pour le motory (přípravky proti vření Coolants (Anti-boil preparations for moteurs (préparations contre chladicí kapaliny pro - engine - l'ébullition pour agents de refroidissement de - motory (přípravky proti vření chladicí kapaliny pro - Coolants (Anti-boil preparations for engine - ébullition pour agents de refroidissement de moteurs (préparations contre l' motory vozidel (chladicí kapaliny Vehicle engines (Coolants for - moteurs de véhicules (agents de pro - refroidissement pour - motory vozidel (chladicí kapaliny Vehicle engines (Coolants for - refroidissement pour moteurs de pro - véhicules (agents de moučky pro průmyslové účely Flour for industrial farines à usage industriel mýdla (kovová - pro průmyslové Soap [metallic] for industrial savons métalliques à usage účely industriel naftalin, naftalen Naphtalene naphtalène nakládání masa (přípravky pro - Meat tenderizers for industrial attendrir la viande (produits pour pro průmyslové účely à usage industriel namáčecí přípravky (bělení Moistening [wetting] preparations mouillage (produits de for use in bleaching [blanchisserie] nelepivé přípravky (chemické přídavky pro tekutý škrob Liquifying chemicals (Starch- - [ungluing agents] décollage (agents de - [agents chimiques pour fluidifier l'amidon] nelepivé přípravky (chemické přídavky pro tekutý škrob Liquifying chemicals (Starch- - [ungluing agents] amidon (agents chimiques pour fluidifier l' [agents de décollage] nemrznoucí látky (chemikálie Antifreeze antigels neodym Neodymium néodyme neon Neon néon neptunium Neptunium neptunium neutralizační přípravky pro toxické Toxic gas neutralizers neutralisants de gaz toxiques plyny nitrátový papír Nitrate paper papier nitré obilniny (vedlejší produkty při zpracování - pro průmyslové účely By-products of the processing of cereals for industrial résidus du traitement des grains de céréales [à usage industriel] obkládačky (lepidla, pojiva, tmely Wall tiles (Adhesives for - carreaux de revêtement (adhésifs pro - pour - obkládačky (lepidla, pojiva, tmely Wall tiles (Adhesives for - adhésifs pour carreaux de pro - revêtement obuv (lepidla na - Boots (Cement for - chaussures (mastics pour obuv (lepidla na - Boots (Cement for - mastics pour chaussures obuvnické tmely Shoes (Cement for - mastics pour chaussures

19 ocel (přípravky na konečnou úpravu Finishing preparations for use in the acier (préparations pour le manufacture of steel perfectionnement de l' - ocet dřevný Pyroligneous acid [wood vinegar] vinaigre de bois [acide pyroligneux] ocet dřevný Wood vinegar [pyroligneous acid] vinaigre de bois [acide pyroligneux] octan hlinitý * Aluminium acetate * acétate d'alumine * octan olovnatý Lead acetate plomb (acétate de octan vápenatý Lime acetate chaux (acétate de octové kvašení (bakteriologické Bacteriological preparations for bactériologiques (préparations přípravky pro - acetification pour l'acétification očka punčoch (přípravky, Stockings (Substances for bas (produits pour empêcher le zabraňující pouštění - preventing runs in - démaillage des - očka punčoch (přípravky, Stockings (Substances for démaillage des bas (produits pour zabraňující pouštění - preventing runs in - empêcher le odbarvovací přípravky pro Decolorants for industrial décolorants à usage industriel průmyslové účely odlepování a separování (přípravky Unsticking and separating décoller (produits pour k - preparations odlévání (přípravky pro výrobu Molding preparations (Foundry - moulage (produits de - pour la forem pro - fonderie odlévání (přípravky pro výrobu forem pro - Molding preparations (Foundry - fonderie (produits de moulage pour la odlitky (mazadla, separační přípravky pro vyjímání z formy Mold-release preparations démoulage (produits pour faciliter le odlučování, separování olejů Oil-separating chemicals (chemikálie pro - odmašťovací přípravky pro výrobní Degreasing preparations for use in procesy manufacturing processes huiles (produits pour la dissociation des - dégraissage (produits de - utilisés au cours d'opérations de fabrication odstranění leštidel (prostředky na - Polish removing substances dépolir (matières à ofset (citlivé desky pro - Plates for offset printing (Sensitized offset (plaques sensibilisées pour oheň (prostředky na hašení - Extinguishing compositions (Fire - extinctrices (compositions ohnivzdorné přípravky Fireproofing preparations ignifuges ochrana květin (přípravky na - Preservatives (Flower - conservation des fleurs (produits pour la - ochrana rostlin (karbonyl pro - Carbolineum for the protection of carbonyle pour la protection des plants plantes ochrana zdiva (látky na -, s výjimkou nátěrů a olejů Preservatives (Masonry -, except paints and oils conservation de la maçonnerie (produits pour la - [à l'exception des peintures et des huiles] ochranné chemické přípravky k prevenci proti sněti obilné ochranné přípravky na cihly, s výjimkou nátěrů a olejů ochranné přípravky pro beton, s výjimkou barev a olejů ochranné přípravky pro cihly (s výjimkou barev a olejů Wheat blight [smut] (Chemical nielle (produits chimiques pour la preparations for protection against - protection contre la - Preservatives (Brickwork -, except paints and oils Preservatives (Concrete -, except paints and oils Brickwork preservatives, except paints and oils conservation des briques (produits pour la - [à l'exception des peintures et des huiles] béton (produits pour la conservation du - [à l'exception des peintures et des huiles] briques (produits pour la conservation des - [à l'exception des peintures et des huiles]

20 ochranné přípravky pro dlaždice, s výjimkou barev a olejů ochranné přípravky pro zdivo (s výjimkou nátěrů a olejů Preservatives for tiles, except paints and oils Masonry preservatives, except paints and oils tuiles (produits pour la conservation des - [à l'exception des peintures et des huiles] maçonnerie (produits pour la conservation de la - [à l'exception des peintures et des huiles] okenní sklo (chemické přípravky Windows (Anti-tarnishing vitres (produits contre la ternissure proti zmatnění - chemicals for - des - okyselená voda na doplnění Acidulated water for recharging eau acidulée pour la recharge des akumulátorů, baterií accumulators accumulateurs okyselená voda na doplnění Recharging accumulators recharge des accumulateurs (eau akumulátorů, baterií (Acidulated water for - acidulée pour la - okyselená voda na doplnění Recharging accumulators eau acidulée pour la recharge des akumulátorů, baterií (Acidulated water for - accumulateurs olej (dispergenty pro - Dispersants (Oil - huiles (agents pour détruire les olej (chemické látky na bělení - Bleaching chemicals (Oil- - blanchir les huiles (produits pour olej (chemické látky na bělení - Bleaching chemicals (Oil- - huiles (produits pour blanchir les olej (chemikálie na čištění - Purifying chemicals (Oil- - purification des huiles (produits pour la - olej (syntetické materiály pro Oil (Synthetic materials for huile (matières synthétiques pour absorpci - absorbing - l'absorption d' - olej (syntetické materiály pro Oil (Synthetic materials for absorption d'huile (matières absorpci - absorbing - synthétiques pour l' oleje (chemické odlučovače - Oil-separating chemicals huiles (produits pour la dissociation des - oleje na činění kůže Oils for tanning leather huiles pour la tannerie oleje na konzervování potravin Oils for the preservation of food huiles pour la conservation des aliments oleje na zpracování kůže Oils for preparing leather in the huiles pour l'habillage des cuirs course of manufacture oleje pro činění kůží Oils for currying leather huiles pour le corroyage des cuirs olivin (chemický přípravek Olivine [chemical preparations] olivine [produit chimique] oprava pneumatik (směsi pro - Tire repairing compositions bandages de roues (compositions pour la réparation des - oprava pneumatik (směsi pro - Tire repairing compositions pneumatiques (compositions pour la réparation des ovoce (hormony pro urychlení Fruit (Hormones for hastening the fruits (hormones pour activer la dozrávání - ripening of - maturation des - ovoce (hormony pro urychlení Fruit (Hormones for hastening the hormones pour activer la dozrávání - ripening of - maturation des fruits oxaláty (šťavelany Oxalates oxalates oxid antimonitý Antimony oxide oxyde d'antimoine oxid antimonitý Antimony oxide antimoine (oxyde d' oxid barnatý Baryta baryte oxid dusný Nitrous oxide protoxyde d'azote oxid hlinitý Alumina alumine oxid kobaltnatý pro průmyslové Cobalt oxide for industrial oxyde de cobalt à usage industriel účely oxid kobaltnatý pro průmyslové Cobalt oxide for industrial cobalt (oxyde de à usage účely industriel oxid lithný Lithia [lithium oxide] lithine oxid manganičitý Manganese dioxide bioxyde de manganèse oxid olovnatý Lead oxide oxyde de plomb oxid olovnatý Lead oxide plomb (oxyde de oxid rtuťnatý Mercuric oxide oxyde de mercure

S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D

S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 abraziva (přídavné kapaliny pro použití s -) abraziva (přídavné kapaliny pro použití s -) abraziva (přídavné kapaliny pro použití

Více

S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D

S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 abraziva (přídavné kapaliny Abrasives (Auxiliary fluids for abrasifs (fluides auxiliaires 010004 1 pro použití s -) use with

Více

S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D

S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 abraziva (přídavné kapaliny Auxiliary fluids for use with fluides auxiliaires pour 010004 1 pro použití s -) abrasives abrasifs

Více

!STUDENTI DONESOU! PET

!STUDENTI DONESOU! PET Důkaz prvků v organických sloučeninách (C, H, N, S, halogeny), vlastnosti organických sloučenin, pokusy se svíčkou sacharosa oxid měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého oxid vápenatý hydroxid sodný, hydrogenuhličitan

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER TABULKA ODOLNOSTI VŮČI PŮSOBENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK TEKUTÁ GUMA Identifikace vzorku: gumová vrstva Laboratorní číslo: X-5710-1 C Parametry Zkušební metody Výsledky

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím.

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím. Chemická odolnost nerezových materiálů Nerezové oceli jsou definovány tak, že se vyznačují zvláště vysokou odolností vůči chemikáliím. Obecně platí, že obsahují alespoň 12% chromu a nejvýše 1,2% uhlíku.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Vyhlásené: 10.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1948

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Vyhlásené: 10.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1948 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 10.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1948 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 197. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 10.12.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1947

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 10.12.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1947 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 10.12.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1947 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 219. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 141. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

Tabulka chemické odolnosti

Tabulka chemické odolnosti Acetaldehyd (vodný roztok), 40% + o x + o + x x o x x o + o + + + o Acetamid (vodný roztok), 50% + + 1 x + + 1 + x x x + 1 x x x + x + 1 x + x + Kyselina octová, 2% + + + + + + + + o + + + + o + x x o

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/51

17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/51 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/51 PŘÍLOHA I Kategorie činností podle článku 10 Níže uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k výrobním kapacitám anebo jinému výstupu průmyslové

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Tabulka č. 4.1 / Table 4.1

Tabulka č. 4.1 / Table 4.1 Tabulka č. 4.1 / Table 4.1 1010 Dobývání černého uhlí 111.8 105.4 86.8 93.4 126.1 92.3 84.5 92.9 90.5 97.7 85.5 97.4 102.2 Mining and agglomeration of hard coal 1020 Dobývání hnědého uhlí 95.0 110.5 106.4

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

A B E C E D N Í S E Z N A M V Ý R O B K Ů

A B E C E D N Í S E Z N A M V Ý R O B K Ů A B E C E D N Í S E Z N A M V Ý R O B K Ů Abecední seznam výrobků A abraziva (přídavné kapaliny pro použití s -) abraziva (přídavné kapaliny pro použití s -) abraziva (přídavné kapaliny pro použití s -)

Více

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359

14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 127/1359 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU Tato

Více

A B E C E D N Í S E Z N A M V Ý R O B K Ů

A B E C E D N Í S E Z N A M V Ý R O B K Ů A B E C E D N Í S E Z N A M V Ý R O B K Ů Abecední seznam výrobků A abraziva (přídavné kapaliny Abrasives (Auxiliary fluids abrasifs (fluides auxiliaires 010004 1 pro použití s -) for use with -) pour

Více

jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské

jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské skladové hospodářství - kompletní program pro manipulaci

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Milí žáci kvarty a 9. ročníku ZŠ, na následujících stránkách najdete 8. kolo korespondenčního semináře, ve kterém opět můžete změřit své síly v oboru chemie se svými

Více

Ceník preparátů 2015 - Lamothe-Abiet (EUR)

Ceník preparátů 2015 - Lamothe-Abiet (EUR) EUR Turb D Jednoduché působení Komplexní působení Ceník preparátů 2015 - Lamothe-Abiet (EUR) str.1/4 Kvasinky - Bílá vína: Kvasinky - Rosé vína Název Balení Bez DPH S DPH 15% Název Balení Bez DPH S DPH

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ Celkem stran: Zpracoval: Podpis: Datum: 5 Ing. Kaplan 20.3.2008 N.B.R.: Akrylnitrilbutadien (Nitril) Acetaldehyd C B B B A - A Acetamid C - C - A - A Acetofenon C - C - A -

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy ST 100

Tabulka odolnosti. Epoxy ST 100 Vysvětlení značek: Tabulka odolnosti Epoxy ST 100 Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. + Odolný (+) Odolný,

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DG CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVKY, VÝROBKY A CHEMICKÁ VLÁKNA 24 CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVKY, VÝROBKY, A CHEMICKÁ VLÁKNA; SOVISEJÍCÍ PRÁCE 24.1 Základní chemické látky 24.11

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008

L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 L 286/98 CS Úřední věstník Evropské unie 29.10.2008 PŘÍLOHA II Seznam opracování zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu Dohoda

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

Charakteristika jednotlivých skupin korozivzdorných ocelí Značky

Charakteristika jednotlivých skupin korozivzdorných ocelí Značky Skupina ocelí Feritické Martenzitické Austenitické Charakteristika jednotlivých skupin korozivzdorných ocelí Značky Charakteristika skupiny uvedené v materiálov ých listech X6Cr13 (1.4000), X6Cr17 (1.4016),

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Zařazení nekovů v periodické tabulce

Zařazení nekovů v periodické tabulce Nekovy Zařazení nekovů v periodické tabulce pouze 17 nekovů [1] špatné vodiče tepla a elektřiny ochotně přijímají valenční elektrony jiných prvků Obecné vlastnosti nekovů izolanty oxidy nekovů jsou kyselinotvorné

Více

2. Základní informace o používaných materiálech

2. Základní informace o používaných materiálech 2. Základní informace o používaných materiálech Materiál Polyvinylchlorid Polypropylen Název PVC - U PP Specifické materiálové vlastnosti leh ený, m k ený B - obtížn ho lavý a samozhášivý C - snadno ho

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. Příloha. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 332 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Příloha návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU- Chile ve vztahu

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2010 KOM(2010)35 v konečném znění 2010/0020 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění

KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění Oblast použití je tam, kde se vyžaduje bezpečné utěsnění vody, odpadních vod, plynů, vzduchu, kyselin, louhů a uhlovodíků. Je vhodné pro všechny příruby z oceli, nerezavějící

Více

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu

Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Prováděcí předpis č. 2 k zákonu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne.., o stanovení finančních limitů pro účely koncesního zákona Vláda nařizuje podle 114 odst. 3 zákona č.. Sb., o veřejných koncesních

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0135 (NLE) 9084/16 ADD 1 COLAC 31 UD 101 WTO 133 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

VY_32_INOVACE_A 02 16

VY_32_INOVACE_A 02 16 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou:

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné 01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující 02 01 Odpady

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s

Více

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu

DODATEK II. Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statusu původu DODATEK II Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné Toto rozhodnutí se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem tohoto rozhodnutí.

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Ústí nad Labem 4/2013

Více

A aceton 丙 酮 acetaldehyd 乙 醛 acetylen 乙 炔 adheze 粘 附 adice 氧 化 ( 作 用 ) aldehydy 醛 类 alkany 烷 类, 链 烷 烃 alkaloidy 生 物 碱 类 alkeny 烯 属 烃 alkiny

A aceton 丙 酮 acetaldehyd 乙 醛 acetylen 乙 炔 adheze 粘 附 adice 氧 化 ( 作 用 ) aldehydy 醛 类 alkany 烷 类, 链 烷 烃 alkaloidy 生 物 碱 类 alkeny 烯 属 烃 alkiny A aceton 丙 酮 acetaldehyd 乙 醛 acetylen 乙 炔 adheze 粘 附 adice 氧 化 ( 作 用 ) aldehydy 醛 类 alkany 烷 类, 链 烷 烃 alkaloidy 生 物 碱 类 alkeny 烯 属 烃 alkiny 炔 烃 ; 链 炔 alkoholové kvašení 酒 精 发 酵 alkoholy 醇 类 ; 酒 精 aminokyseliny

Více

474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva

474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva 474/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. prosince 2000 o stanovení požadavků na hnojiva Změna: 401/2004 Sb. Změna: 209/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 3 odst. 5 a 16 písm.

Více

Hlavní koncepty a příprava dokumentace, III. část

Hlavní koncepty a příprava dokumentace, III. část Hlavní koncepty a příprava dokumentace, III. část Látky UVCB Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 Látka UVCB neznámé (Unknown) nebo proměnlivé (Variable) složení komplexní (Complex) reakční produkt

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více