S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D"

Transkript

1 S E Z N A M V Ý R O B K Ů P O D L E T Ř Í D

2 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 abraziva (přídavné kapaliny Abrasives (Auxiliary fluids for abrasifs (fluides auxiliaires pro použití s -) use with -) pour -) abraziva (přídavné kapaliny Auxiliary fluids for use with fluides auxiliaires pour pro použití s -) abrasives abrasifs abraziva (přídavné kapaliny Fluids for use with abrasives fluides auxiliaires pour pro použití s -) (Auxiliary ) abrasifs absorpce oleje (syntetické Absorbing oil (Synthetic absorption d'huile (matières materiály pro -) materials for -) synthétiques pour l' -) acetanhydrid, anhydrid Acetic anhydride acétique (anhydride -) kyseliny octové acetát celulózy, v surovém Acetate of cellulose, acétate de cellulose à l'état stavu unprocessed brut acetáty, octany, etanáty Acetates [chemicals] * acétates [produits (chemikálie) * chimiques ]* aceton, propanon, Acetone acétone dimetylketon acetylen Acetylene acétylène acetylen tetrachlorid Acetylene tetrachloride acétylène (tétrachlorure d' -) (tetrachloretan) adhezivní přípravky na Bandages (Adhesive bandages chirurgicaux chirurgické bandážování preparations for surgical -) (adhésifs pour -) adhezivní přípravky na Bandages (Adhesive adhésifs pour bandages chirurgické bandážování preparations for surgical -) chirurgicaux aditiva (chemická) do olejů Additives (Chemical -) for oils additifs chimiques pour huiles aerosoly (hnací plyny pro -) Aerosols (Gas propellants aérosols (gaz propulseurs for -) pour -) aerosoly (hnací plyny pro -) Aerosols (Gas propellants gaz propulseurs pour for -) aérosols agar-agar Agar-agar agar-agar agrochemikálie, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení parazitů Agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides agriculture (produits chimiques pour l' -) [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] acryliques (résines -) à l'état brut akrylové pryskyřice surové Resins (Acrylic -), unprocessed aktinium Actinium actinium aktivní uhlí Carbons (Activated -) actif (charbon -) aktivní uhlí Carbons (Activated -) charbon actif akumulátory (okyselená voda na doplnění -) akumulátory (protipěnové roztoky do -) akumulátory (roztoky pro odstraňování síranů z -) Acidulated water for recharging batteries Batteries (Anti-frothing solutions for -) Liquids for removing sulphates from batteries eau acidulée pour la recharge des accumulateurs accumulateurs (solutions pour prévenir la formation d'écume dans les -) accumulateurs électriques (liquides pour désulfater les -) albuminový papír Albuminized paper albuminé (papier ) aldehyd amonný Ammonium aldehyde ammoniaque (aldéhyde -) aldehydy * Aldehydes * aldéhydes * algináty pro potravinářský Alginates for the food industry alginates pour l industrie průmysl alimentaire algináty pro průmyslové Aginates for industrial alginates à usage industriel účely alkalické jodidy pro Alkaline iodides for industrial alcalins (iodures -) à usage průmyslové účely industriel alkalické kovy Metals (Alkaline -) alcalins (métaux -) alkalické kovy Metals (Alkaline -) métaux alcalins alkalické kovy (soli -) Alkaline metals (Salts of -) métaux alcalins (sels de -) alkalické kovy (soli -) Alkaline metals (Salts of -) alcalins (sels de métaux )

3 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd alkalickozemité kovy Metals (Alkaline-earth -) alcalino-terreux (métaux -) alkálie Alkalies alcalis alkaloidy * Alkaloids * alcaloîdes * alkohol (etyl -) Alcohol (Ethyl -) éthylique (alcool -) alkohol (etyl -) Alcohol (Ethyl -) alcool éthylique alkohol * Alcohol * alcool * americium Americium américium amoniak (čpavek) * Ammonia * ammoniaque * amoniak (čpavek) pro Alkali (Volatile -) [ammonia] ammoniaque [alcali volatil] průmyslové účely for industrial à usage industriel amoniak (čpavek) pro Alkali (Volatile -) [ammonia] alcali volatil [ammoniaque] průmyslové účely for industrial à usage industriel amoniak (kamencový -, Ammonia alum ammoniaque (alun d' -) ledkový -) amonné soli Ammoniacal salts ammoniacaux (sels -) amonné soli Ammonium salts ammonium (sels d' -) amylacetát, octan amylnatý Amyl acetate amyle (acétate d' -) amylalkohol Amyl alcohol amylique (alcool -) anhydridy Anhydrides anhydrides antidetonační látky pro Anti-knock substances for antidétonants pour moteurs spalovací motory internal combustion engines à explosion antimon Antimony antimoine antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost antistatické přípravky, s výjimkou přípravků pro domácnost Antistatic preparations, other than for household Antistatic preparations, other than for household électricité statique (produits contre l' -) non à usage ménager statique (produits contre l'électricité ) non à usage ménager antranilová (kyselina -) Antranilic acid anthranilique (acide -) apretace (chemické) Starch size [chemical apprêts * preparations] apretační a natírací klih Size for finishing and priming colles [apprêts] apretování (přípravky pro Dressing and finishing apprêts * a konečnou úpravu textilií) preparations for textiles arabská guma pro Gum arabic for industrial arabique (gomme -) průmyslové účely argon Argon argon arsen Arsenic arsenic arseničnan olovnatý Arsenate (Lead ) arséniate de plomb arseničnan olovnatý Lead arsenate arséniate de plomb arseničnan olovnatý Lead arsenate plomb (arséniate de ) arsenové kyseliny Arsenious acid arsénieux (acide -) astat Astatine astate atomové reaktory (palivo Atomic piles (Fuel for -) atomiques (combustibles pro -) pour piles -) atomové reaktory (palivo Atomic piles (Fuel for -) combustibles pour piles pro -) atomiques automobilové karosérie Automobile body fillers mastic pour carrosseries (plniva pro -) bakteriální přípravky jiné než Bacterial preparations other bactériennes (préparations -) pro lékařské a zvěrolékařské účely than for medical and veterinary use autres qu'à usage médical ou vétérinaire baktericidní látky (enologické -) (chemické přípravky pro použití při výrobě a ošetřování vína) Oenological bactericides [chemical preparations used in wine making] bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin] bakteriologické přípravky jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely Bacteriological preparations other than for medical and veterinary use bactériologiques (préparations -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire

4 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 bakteriologické přípravky pro Acetification (Bacteriological octové kvašení preparations for -) bakteriologické přípravky pro Acetification (Bacteriological octové kvašení preparations for -) balzám gurjunský na výrobu laků Balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making varnish acétification (préparations bactériologiques pour l' -) bactériologiques (préparations ) pour l'acétification baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis balzám gurjunský na výrobu Balm of gurjun [gurjon, gurjan] gurjum [gurjun] (baume de ) laků for making varnish pour la fabrication de vernis bandážování (adhezivní Adhesive preparations for adhésifs pour bandages přípravky pro chirurgické -) surgical bandages chirurgicaux bandážování (adhezivní Adhesive preparations for collantes (matières ) pour přípravky pro chirurgické -) surgical bandages bandages chirurgicaux barium Barium baryum barium (sloučeniny s -) Barium compounds baryum (composés du -) barvení kovů (soli na -) Colouring metal (Salts for ) sels pour colorer les métaux barvení kovů (soli na -) Salts for coloring [colouring] sels pour colorer les métaux metal barvy (chemické přípravky Paints (Chemical preparations couleurs (produits chimiques pro výrobu -) for the manufacture of -) pour la préparation des -) barvy (zjasňující chemické Color-brightening chemicals couleurs (produits chimiques přípravky pro -) pro průmyslové účely for industrial pour l'avivage des -) à usage industriel barvy (zjasňující chemické Color-brightening chemicals avivage des couleurs přípravky pro -) pro průmyslové účely for industrial (produits chimiques pour l' ) à usage industriel baryt Barytes spath pesant barytový papír Baryta paper barytique (papier -) baterie (soli do Batteries (Salts for galvanic -) galvaniques (sels pour galvanických -) éléments -) baterie (soli do Batteries (Salts for galvanic -) sels pour éléments galvanických -) galvaniques baterie, akumulátory Accumulators (Acidulated eau acidulée pour la (okyselená voda na doplnění -) water for recharging -) recharge des accumulateurs baterie, akumulátory Accumulators (Acidulated acidulée (eau -) pour la (okyselená voda na doplnění -) water for recharging -) recharge des accumulateurs bauxit Bauxite bauxite bělení olejů (chemické přípravky na -) bělení tuku (chemické přípravky na -) bělicí (odbarvovací) přípravky pro průmyslové účely bělicí (odbarvovací) přípravky pro průmyslové účely bělicí přípravky organické Oil-bleaching chemicals Fat-bleaching chemicals Bleaching preparations [decolorants] for industrial Bleaching preparations [decolorants] for industrial Bleaching chemicals (Organic -) huiles (produits pour blanchir les -) graisses (produits pour blanchir les -) blanchiment (produits de -) [décolorants] à usage industriel décolorants à usage industriel blanchir les matières organiques (produits pour ) bělicí přípravky organické Organic-bleaching chemicals blanchir les matières organiques (produits pour -) bentonit Bentonite bentonite benzenové deriváty Benzene derivatives benzène (dérivés du -) benzeny (kyseliny na bázi -) Benzene-based acids benzène (acides de la série du -) benzoová kyselina Benzoic acid benzoïque (acide -) Berkelium Berkelium berkélium beton (chemické látky na provzdušnění -) Concrete-aeration chemicals béton (produits chimiques pour l'aération du -)

5 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd beton (konzervační přípravky Concrete preservatives, na -), s výjimkou barev except paints and oils a olejů béton (produits pour la conservation du -) [à l'exception des peintures et des huiles] beton (pojiva do -) Concrete (Agglutinants for -) béton (agglutinants pour le -) beton (pojiva do -) Concrete (Agglutinants for -) agglutinants pour le béton bezvodý amoniak Anhydrous ammonia anhydre (ammoniaque -) bílkovina (jodidovaná -) Iodised albumen albumine iodée bílkovina (sladová -) Malt albumen albumine de malt bílkovina (živočišná nebo Albumin [animal or vegetable, albumine [animale ou rostlinná, jako surovina) raw material] végétale, matière première] bílkoviny živočišné Animal albumen [raw material] animale (albumine -) [matière (surovina) première] bílkoviny, protein (surovina) Protein [raw material] protéine [matière première] biochemické katalyzátory Biochemical catalysts biochimiques (catalyseurs -) biologické přípravky, jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely biologické tkáňové kultury Biological preparations [other than for medical or veterinary ] Biological tissue cultures other than for medical or veterinary biologiques (préparations -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus bilogiques autres qu à usage médical ou vétérinaire jiné než pro zdravotní nebo veterinární účely bizmut Bismuth bismuth bramborová moučka pro Potato flour for industrial pommes de terre (farine de -) průmyslové účely à usage industriel brom pro chemické účely Bromine for chemical brome à usage chimique brzdové kapaliny Fluids (Brake -) freins (liquides pour -) brzdové kapaliny Fluids (Brake -) liquides pour freins celulóza Cellulose cellulose celulóza (acetát -), v surovém stavu celulóza (acetát -), v surovém stavu celulózové deriváty cement (chemické přípravky vodovzdorné pro -), s výjimkou barev cement (konzervační přípravky na -), s výjimkou barev a olejů Cellulose (Acetate of -), unprocessed cellulose (acétate de -) à l'état brut Cellulose (Acetate of -), acétate de cellulose à l'état unprocessed brut Cellulose derivatives cellulose (dérivés chimiques [chemicals] de la -) Cement-waterproofing ciment (préparations pour preparations, except paints l'imperméabilisation du -) [à l'exception des peintures] Preservatives (Cement -), except paints and oils cement (konzervační Cement preservatives, except přípravky pro -), s výjimkou paints and oils barev a olejů cement (vodovzdorné chemické přípravky pro -), s výjimkou barev cementační látky pro metalurgii Waterproofing chemicals (Cement -), except paints ciment (produits pour la conservation du ) [à l'exception des peintures et des huiles] ciment (produits pour la conservation du -) [à l'exception des peintures et des huiles] ciment (préparations pour l'imperméabilisation du ) [à l'exception des peintures] Cement [metallurgy] céments cer Cerium cérium cesium Caesium césium cihly (ochranné přípravky na -), s výjimkou nátěrů a olejů Preservatives (Brickwork -), except paints and oils briques (produits pour la conservation des ) [à l'exception des peintures et des huiles] toile sensibilisée pour la photographie plaques sensibilisées pour citlivá tkanina pro fotografii Sensitized cloth for photography citlivé desky pro tisk ofsetový Plates for offset printing (Sensitized -) offset citlivé filmy neexponované Sensitized films, unexposed pellicules sensibilisées mais non exposées

6 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 citlivý papír Sensitized paper sensible (papier ) curium Curium curium cymen (izopropyltoluen) Cymene cymène čeření moštů (přípravky Fining preparation (Must -) collage des moûts (produits pro -) pour le ) čeření moštů (přípravky Fining preparation (Must -) moûts (produits pour le pro -) collage des -) čeření tekutin (prostředky Clarification preparations clarification (préparations pro -) de -) čeřidlo na víno Wine finings colle à vin činění kůží (přípravky pro -) Leather-dressing chemicals činidla chemická, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely činidla chemická, s výjimkou činidel pro lékařské a zvěrolékařské účely čisticí chemické preparáty pro komíny čisticí chemické preparáty pro komíny čištění olejů (chemické prostředky pro -) čištění plynu (přípravky pro -) čištění tekutin (prostředky pro -) čištění vody (chemické přípravky pro -) čočky (přípravky proti zakalení, zamžení -) Chemical reagents [other than for medical or veterinary ] Chemical reagents [other than for medical or veterinary ] Cleaners, chemical (Chimney -) Cleaners, chemical (Chimney -) Oil-purifying chemicals Purification of gas (Preparations for the -) Purification preparations Water purifying chemicals Lenses (Preparations for preventing the tarnishing of -) Ammonia [volatile alkali] for industrial cuirs (produits pour l'habillage des -) réactifs chimiques [autres qu'à usage médical ou vétérinaire] chimiques (réactifs -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire nettoyage des cheminées (produits chimiques pour le -) cheminées (produits chimiques pour le nettoyage des ) purification des huiles (produits pour la -) épuration du gaz (produits pour l' -) clarification (préparations de -) purification de l'eau (produits pour la -) lentilles (produits contre la ternissure des -) čpavek (amoniak) pro průmyslové účely alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel defolianty (chemické Defoliants défoliants prostředky pro opad listí) degumování (přípravky Degumming preparations décreusage (produits de -) k odstraňování gumy) dehydratační prostředky pro Dehydrating preparations for déshydratants à usage průmyslové účely industrial industriel dekarbonizace motorů Engine-decarbonising décalaminage des moteurs (chemické přípravky pro -) chemicals (produits chimiques pour le -) desky (fotocitlivé -) Sensitized photographic plaques photographiques plates sensibilisées desky citlivé pro ofsetový tisk Sensitized plates for offset plaques sensibilisées pour printing offset desky fotocitlivé Photosensitive plates plaques photosensibles desky fotocitlivé Plates (Photosensitive -) plaques photosensibles desky fotografické se Plates (Sensitized plaques photographiques světlocitlivou vrstvou photographic -) sensibilisées desky gramofonové Renovating preparations for disques acoustiques (přípravky na renovaci -) phonograph records (produits pour la rénovation des -) destilovaná voda Water (Distilled -) distillée (eau -) destilovaná voda Water (Distilled -) eau distillée detergentní přísady do motorového benzínu detergentní přísady do motorového benzínu Gasoline (Detergent additives to -) Gasoline (Detergent additives to -) essence (additifs détergents pour l' -) additifs détergents pour l'essence

7 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd detergenty průmyslové Detergents for use in manufacturing processes détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication dextrin (apretura) Dextrine size dextrine [apprêt] diagnostické preparáty mimo preparátů pro lékařské a veterinární účely diastáza (enzym) pro průmyslové účely Diagnostic preparations, other than for medical or veterinary diagnostic (préparations pour le -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire diastases à usage industriel Diastase for industrial diazopapír Diazo paper papier diazo diazo-papír Papers (Diazo -) diazo (papier -) dispergační činidla pro olej Oil dispersants huiles (agents pour détruire les -) dispergační činidla pro ropu Petroleum dispersants pétrole (agents pour détruire le -) disperze plastické hmoty Plastics (Dispersions of -) dispersions de matières plastiques disperzní látky z plastů Dispersions of plastics dispersions de matières plastiques disperzní látky z plastů Dispersions of plastics plastiques (dispersions de matières ) ditioničitany Hyposulphites hyposulfites dlaždice, obkládačky Tiles (Preservatives for -), (ochranné přípravky pro -), except paints and oils s výjimkou barev a olejů dlaždice, obkládačky Tiles (Preservatives for -), (ochranné přípravky pro -), except paints and oils s výjimkou barev a olejů dobíjení, doplnění akumulátorů (okyselená voda na -) dobíjení, doplnění akumulátorů (okyselená voda na -) dolomit pro průmyslové účely drahé kovy (soli -) pro průmyslové účely drahé kovy (soli -) pro průmyslové účely Batteries (Acidulated water for recharging -) Batteries (Acidulated water for recharging -) conservation des tuiles (produits pour la -) [à l'exception des peintures et des huiles] tuiles (produits pour la conservation des ) [à l'exception des peintures et des huiles] accumulateurs (eau acidulée pour la recharge des -) eau acidulée pour la recharge des accumulateurs dolomite à usage industriel Dolomite for industrial Precious metals (Salts of -) métaux précieux (sels de -) for industrial à usage industriel Precious metals (Salts of -) sels de métaux précieux for industrial à usage industriel draselná voda Potash water potassiques (eaux -) draslík Potassium potassium draslík (dioxalát -) Dioxalate (Potassium -) bioxalate de potasse drť, kaše ze dřeva Pulp (Wood -) bois (pâte de -) drť, kaše ze dřeva Pulp (Wood -) pâte de bois dřevná kaše, drť Wood pulp pâte de bois dřevný líh Wood alcohol bois (esprit-de -) dřevný líh (produkty Wood alcohol (Preparations bois (produits de distillation destilace -) of the distillation of -) de l'esprit-de -) dřevný ocet Pyroligneous acid [wood bois (vinaigre de -) [acide vinegar] pyroligneux] dřevo (tříslivo) Wood (Tan -) bois à tanner duběnky Gallnuts noix de galle duběnky Gallnuts galle (noix de ) duběnky Nuts (Gall ) noix de galle dusičnan bizmutitý pro Bismuth nitrite for chemical bismuth (sous-nitrate de -) chemické účely à usage chimique dusičnan bizmutitý pro Nitrite (Bismuth -) for bismuth (sous-nitrate de -) chemické účely chemical à usage chimique dusičnan stříbrný Silver nitrate argent (nitrate d' -)

8 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 dusičnan stříbrný Silver nitrate argent (azotate d' ) dusičnan uranu Nitrate of uranium urane (nitrate d' -) dusičnany Nitrates nitrates dusičnany Nitrates azotates dusík Nitrogen azote dusíkaté vápno (hnojivo) Lime (Nitrogenous -) calcique (cyanamide -) [manure] [engrais] dusíkaté vápno (hnojivo) Lime (Nitrogenous -) cyanamide calcique [engrais] [manure] dusný oxid Nitrous oxide azote (protoxyde d' -) duše pneumatik (směsi na opravu -) dutiny stromů (výplně pro -) (lesnictví) Inner tubes of tires [tyres] (Compositions for repairing -) Tree cavity fillers [forestry] chambres à air (compositions pour la réparation des -) mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture] dvojchroman draselný Bichromate of potassium bichromate de potasse dvojchroman sodný Bichromate of soda bichromate de soude dysprosium Dysprosium dysprosium elektroforézní gely, jiné než pro lékařské nebo veterinární účely Electrophoresis gels, other than for medical or veterinary gels électrophorétiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire emulgátory Emulsifiers émulsifiants emulgátory Emulsifiers émulsificateurs emulze (fotografické -) Emulsions (Photographic -) photographiques (émulsions -) emulze (fotografické -) Emulsions (Photographic -) émulsions photographiques emulze pro řezání závitů emulze vrtné (přísady chemické do -) (výplach kalů) emulze vrtné (přísady chemické do -) (výplach kalů) Threading (Compositions for -) Drilling muds (Chemical additives to -) Drilling muds (Chemical additives to -) filetage (compositions pour le -) boues de forage (additifs chimiques pour -) additifs chimiques pour boues de forage emulze vrtné (výplach) Drilling muds boues pour faciliter le forage enologické baktericidy Bactericides (Oenological -) (chemické přípravky pro [chemical preparations used použití při výrobě vína) in wine making] enologické baktericidy (chemické přípravky pro použití při výrobě vína) enzymatické přípravky pro potravinářský průmysl enzymatické přípravky pro průmyslové účely Bactericides (Oenological -) [chemical preparations used in wine making] Enzyme preparations for the food industry Enzyme preparations for industrial oenologie (bactéricides pour l' -) [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin] bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin] enzymatiques (préparations -) pour l industrie alimentaire enzymatiques (préparations -) à usage industriel enzymy pro potravinářský Enzymes for the food industry enzymes pour l industrie průmysl alimentaire enzymy pro průmyslové Enzymes for industrial enzymes à usage industriel účely enzymy, kvasinky pro Ferments for chemical ferments à usage chimique chemický průmysl epoxidové pryskyřice Resins (Epoxy -), époxy (résines -) à l'état brut v surovém stavu unprocessed erbium Erbium erbium esence octová (zředěná kyselina octová) Spirits of vinegar [dilute acetic acid] esprit de vinaigre

9 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd esence octová (zředěná Spirits of vinegar [dilute vinaigre (esprit de ) kyselina octová) acetic acid] estery * Esters * esters * estery celulózy pro Cellulose esters for industrial cellulose (esters de -) průmyslové účely à usage industriel etan Ethane éthane éter kyseliny sírové Sulphuric ether sulfurique (éther -) étery Ethers * éthers * étery celulózy pro Cellulose ethers for industrial cellulose (éthers de -) průmyslové účely à usage industriel etylalkohol Ethyl alcohol alcool éthylique etylenglykol Glycol ether glycol (éthers de -) etyléter Ethyl ether éthylique (éther -) europium Europium europium expandovaný jíl pro hydroponické pěstování rostlin farmaceutické konzervační přísady Expanded-clay for hydroponic plant growing [substrate] Preservatives for pharmaceutical preparations argile expansée pour la culture hydroponique [substrat] pharmaceutiques (produits pour la conservation des produits -) fenol pro průmyslové účely Phenol for industrial phénol à usage industriel fermenty (mléčné) pro Fermetns (milk -) for the food ferements (milk -) for culinary potravinářský průmysl industry fermenty (mléčné) pro Ferments (milk -) for industrial ferments lactiques à usage průmyslové účely industriel fermenty, kvasinky Milk ferments for chemical lactiques (ferments -) (mléčné -) pro chemické účely à usage chimique fermium Fermium fermium [centurium] fermium Fermium centurium [fermium] ferokyanidy Ferrocyanides ferrocyanures ferotypové desky (pro fotografii) Filmy (kinematografické), opatřené citlivou vrstvou, neexponované filmy (rentgenové) citlivé, neexponované Ferrotype plates [photography] Films (Cinematographic -), sensitized but not exposed Films (X-ray -) sensitized but not exposed filmy citlivé neexponované Films (Sensitized -), unexposed filtrační keramické materiály Ceramic materials in ve formě částic particulate form, for use as filtering media filtrační materiály (chemické Filtering materials [chemical přípravky) preparations] filtrační materiály (minerální Filtering materials [mineral ferrotypiques (plaques -) [photographie] Films cinématographiques sensibilisés mais non exposés films radiographiques sensibilisés mais non exposés films sensibilisés mais non exposé céramiques (matériaux -) en particules pour filtres filtrantes (matières -) [produits chimiques] filtrantes (matières -) látky) substances] [substances minérales] filtrační materiály (plastické Filtering materials filtrantes (matières -) látky v surovém stavu) [unprocessed plastics] [matières plastiques à l'état brut] filtrační materiály (rostlinné Filtering materials [vegetable filtrantes (matières -) látky) substances] [substances végétales] filtrační přípravky pro Filtering preparations for the boissons (agents de filtrage nápojový průmysl beverages industry pour l'industrie des -) filtrační přípravky pro Filtering preparations for the filtrage (agents de ) pour nápojový průmysl beverages industry l'industrie des boissons filtry (uhlík do -) Carbon for filters filtres (charbon pour -) flokulační (vločkovací) Flocculants floculants činidla fluor Fluorine fluor

10 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 formaldehyd pro chemické Formic aldehyde for chemical formique (aldéhyde -) účely à usage chimique formy (prostředek na Mould-release preparations démoulage (produits pour vyjímání odlitku z -) faciliter le -) formy (přípravky pro výrobu - Foundry molding [moulding] fonderie (produits de pro odlévání) preparations moulage pour la -) fosfatidy Phosphatides phosphatides fosfáty (hnojiva) Phosphates [fertilisers] phosphates [engrais] fosfor Phosphorus phosphore fotocitlivé desky Plates (Photosensitive -) photosensibles (plaques -) fotografická redukční činidla Reducing agents for use in affaiblisseurs photography photographiques fotografické desky se Plates (Sensitized photographiques (plaques -) světlocitlivou vrstvou photographic -) sensibilisées fotografické emulze Photographic emulsions émulsions photographiques fotografické senzibilizátory Sensitizers (Photographic -) sensibilisateurs photographiques fotografické vývojky Developers (Photographic -) photographiques (révélateurs -) fotografické vývojky Developers (Photographic -) révélateurs photographiques fotografický papír Photographic paper photographie (papier pour la -) fotografie (chemické Photography (Chemical photographie (produits přípravky pro použití ve -) preparations for use in -) chimiques pour la -) fotometrický papír Photometric paper photométrique (papier -) francium Francium francium fungicidy (chemické přísady Additives, chemical, fongicides (additifs chimiques do -) to fungicides aux -) gadolinium Gadolinium gadolinium galan bizmutu Gallate (Basic ) of bismuth gallate basique de bismuth galát bizmutu, hydroxid Basic gallate of bismuth gallate basique de bismuth bizmutitý galáty (zásadité -) bizmutu, Bismuth (Basic gallate of -) bismuth (gallate basique hydroxid bizmutitý de -) galium Gallium gallium galotaninová kyselina Gallotannic acid gallotannique (acide -) galová kyselina na výrobu Gallic acid for the gallique (acide -) pour la inkoustu manufacture of ink fabrication de l'encre galvanické lázně Galvanizing baths bains de galvanisation galvanizační přípravky Galvanizing preparations galvanisation (produits pour la -) gely (elektroforézní), jiné než Gels (Electrophoresis -), gels électrophorétiques pro lékařské nebo other than for medical or autres qu'à usage médical veterinární účely veterinary ou vétérinaire geneticky vyšlechtěná semena pro zemědělskou výrobu glazury (chemické přípravky kromě pigmentů pro výrobu -) Genes of seeds for agricultural production Enamel (Chemical preparations, except pigments, for the manufacture of -) gènes de semences pour la production agricole émaux (produits chimiques pour la préparation des -) [à l'exception des couleurs] glazury (pro keramiku) Ceramic glazings glaçures pour la céramique glukóza pro potravinářský Glucose for the food industry glucose pour l industrie průmysl alimentaire glukóza pro průmyslové Glucose for industrial glucose à usage industriel účely gluten (lepidlo) jiné než Gluten [glue], other than for gluten [colle] autre que pour kancelářské a než pro domácnost stationery or household la papeterie ou le ménage glyceridy Glycerides glycérides glycerin pro průmyslové účely Glycerine for industrial glycérine à usage industriel

11 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd glykol Glycol glycol glykoléter Glycol ether glycol (éthers de -) glykosidy Glucosides glucosides grafit pro průmyslové účely Graphite for industrial graphite à usage industriel gramofonové desky Phonograph records acoustiques (produits pour la (přípravky na renovaci -) (Renovating preparations for -) rénovation des disques -) gramofonové desky Phonograph records disques acoustiques (přípravky na renovaci -) (Renovating preparations for -) (produits pour la rénovation des ) gramofonové desky (směsi Compositions for the compositions pour la pro výrobu -) manufacture of phonograph records fabrication de disques acoustiques guáno (hnojivo) Guano guano guma (rozpouštědla na -) Gum solvents décreusage (produits de -) guma arabská pro Gum arabic for industrial arabique (gomme -) průmyslové účely guma tragantová pro Tragacanth gum for use in adragante (gomme -) průmyslové užití manufactures gurjunský balzám na výrobu Gurjun [gurjon, gurjan] (Balm gurgu [gurgum] (baume de -) laků of -) for making varnish pour la fabrication de vernis gurjunský balzám na výrobu Gurjun [gurjon, gurjan] (Balm baume de gurjun [gurgu, laků of -) for making varnish gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis hasicí směsi Fire extinguishing extinctrices (compositions -) compositions helium Helium hélium hlína valchařská pro textilní Fuller's earth for use in textile terre de foulage pour průmysl industry l'industrie textile hlinitý octan * Acetate (Aluminium -) * alumine (acétate d' -) * hlinitý octan * Acetate (Aluminium -) * acétate d'alumine * hnojení (přípravky pro -) Fertilizing preparations fertilisants (produits -) hnojiva Manure for agriculture engrais pour les terres hnojiva pro zemědělství Fertilizers engrais pour les terres hnojiva z rybí moučky Fish meal fertilizers fertilisants de farine de poisson hnojivo (dusičnan vápenatý) Nitrogenous lime [manure] cyanamide calcique [engrais] hnojivo dusíkaté Nitrogenous fertilisers azotés (engrais -) holmium Holmium holmium hormony pro urychlení Hormones for hastening the hormones pour activer la dozrávání ovoce ripening of fruit maturation des fruits hormony pro urychlení Hormones for hastening the maturation des fruits dozrávání ovoce ripening of fruit (hormones pour activer la ) hrnčířská hlína Potting soil terreau humus Humus terreau humus (vrstva -u) Humus top dressing humus (couvertures d' -) humus (vrstva -u) Humus top dressing couvertures d'humus hydrát hlinitý Aluminium hydrate alumine (hydrate d' -) hydráty Hydrates hydrates hydraulické kapaliny Hydraulic circuits (Fluids for -) circuits hydrauliques (liquides pour -) hydraulické kapaliny Hydraulic circuits (Fluids for -) liquides pour circuits hydrauliques hydraulické obvody (kapaliny Hydraulic circuits (Liquids hydrauliques (liquides pour pro -) for -) circuits -) hydraulické obvody (kapaliny Hydraulic circuits (Liquids liquides pour circuits pro -) for -) hydrauliques hydrazin Hydrazine hydrazine

12 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 hydrogen uhličitan sodný pro Bicarbonate of soda for bicarbonate de soude à chemické účely chemical usage chimique hydrochlorečnany Hydrochlorates chlorhydrates hydroxid amonný pro Volatile alkali [ammonia] for volatil (alcali -) [ammoniaque] průmyslové účely industrial à usage industriel hydroxid amonný pro Volatile alkali [ammonia] for alcali volatil [ammoniaque] průmyslové účely industrial à usage industriel hydroxid bizmutitý, galát Basic gallate of bismuth gallate basique de bismuth bizmutu hydroxid bizumutitý, galáty Bismuth (Basic gallate of -) gallate basique de bismuth (zásadité -) hydroxidy alkalických kovů Caustic alkali alcali caustique chemická aditiva do olejů Chemical additives for oils additifs chimiques pour huiles chemické přípravky na Bleaching chemicals (Wax -) blanchir les cires (produits čištění, bělení vosku chimiques pour -) chemické přípravky na Bleaching chemicals (Wax -) cires (produits chimiques čištění, bělení vosku pour blanchir les ) chemické přípravky pro Alloying of metals (Chemical chimiques (produits -) výrobu slitin kovů preparations for facilitating destinés à faciliter l'alliage chemické přípravky pro výrobu slitin kovů chemické přípravky zemědělské, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení parazitů chemické přípravky zemědělské, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení parazitů chemikálie pro čištění radiátorů chemikálie pro laboratorní analýzy (s výjimkou analýz pro lékařské a zvěrolékařské účely) chemikálie pro lesnictví, s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků pro hubení parazitů the -) Alloying of metals (Chemical preparations for facilitating the -) Chemicals (Agricultural -), except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides Chemicals (Agricultural -), except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides Radiator flushing chemicals Chemical substances for analyses in laboratories [other than for medical or veterinary ] Forestry (Chemicals for -), except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides de métaux alliage de métaux (produits chimiques destinés à faciliter l' ) chimiques (produits -) pour l'agriculture [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] agriculture (produits chimiques pour l' ) [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] radiateurs (produits chimiques de curage pour -) analyses en laboratoire (produits chimiques pour -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire sylviculture (produits chimiques pour la -) [à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides] chemikálie pro průmysl Industrial chemicals chimiques (produits -) pour l'industrie chemikálie pro vědecké Chemical preparations for chimiques (préparations -) účely (kromě užití scientific [other à usage scientifique [autres v lékařství than for medical or qu'à usage médical ou a zvěrolékařství) veterinary use] vétérinaire] chirurgické bandáže Surgical bandages (Adhesive bandages chirurgicaux (adhezivní přípravky pro -) preparations for -) (matières collantes pour -) chirurgické bandáže Surgical bandages (Adhesive adhésifs pour bandages (adhezivní přípravky pro -) preparations for -) chirurgicaux chladicí kapaliny motorů Engine coolants (Anti-boil moteurs (préparations contre (přípravky proti vření -) preparations for -) l'ébullition pour agents de chladicí kapaliny motorů (přípravky proti vření -) chladicí kapaliny pro motory vozidel Engine coolants (Anti-boil preparations for -) Coolants for vehicle engines refroidissement de -) ébullition pour agents de refroidissement de moteurs (préparations contre l' ) agents de refroidissement pour moteurs de véhicules

13 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd chladicí kapaliny pro motory Coolants for vehicle engines refroidissement pour moteurs vozidel de véhicules (agents de ) chladicí přípravky Refrigerants réfrigérants (produits -) chladicí přípravky Refrigerants frigorifiques (produits ) chladiva Refrigerating preparations frigorifiques (produits -) chlor Chlorine chlore chlorečnany Chlorates chlorates chlorid amonný Sal ammoniac ammoniac (sel -) chlorid cínatý Bichloride of tin bichlorure d'étain chlorid cínatý Bichloride of tin étain (bichlorure d' ) chlorid hlinitý Aluminium chloride aluminium (chlorure d' -) chlorid hořečnatý Magnesium chloride magnésium (chlorure de -) chlorid uhličitý, Carbon tetrachloride carbone (tétrachlorure de -) tetrachlormetan chlorid vápenatý Lime chloride chaux (chlorure de -) chloridy Chlorides chlorures chloristany Perchlorates perchlorates chlornan sodný Hypochlorite of soda hypochlorite de soude chromany Chromates chromates impregnační chemické Leather-impregnating cuir (produits chimiques pour přípravky pro kůže chemicals l'imprégnation du -) impregnační chemické Textile-impregnating textiles (produits chimiques přípravky pro textil chemicals pour l'imprégnation des matières -) impregnační látky proti vodě Cement-waterproofing ciment (préparations pour pro cement, s výjimkou barev preparations, except paints l'imperméabilisation du -) [à l'exception des peintures] indikátorový papír Test paper, chemical essais (papier chimique (chemický) pour -) infuzoriová hlinka, křemelina Earth (Diatomaceous -) diatomées (terre à -) infuzoriová hlinka, křemelina Earth (Diatomaceous -) terre à diatomées insekticidy (chemické Additives, chemical, insecticides (additifs přísady do -) to insecticides chimiques aux -) iontoměniče [chemický Ion exchangers [chemical échangeurs d'ions [produits preparát] preparations] chimiques] izotopy pro průmyslové účely Isotopes for industrial isotopes à usage industriel jaderné reaktory Nuclear reactors (Moderating réacteurs nucléaires (zpomalovače reakcí pro -) materials for -) (modérateurs pour -) jaderné reaktory Nuclear reactors (Moderating modérateurs pour réacteurs (zpomalovače reakcí pro -) materials for -) nucléaires japonská rudka Gambier gambir jíl (expandovaný) pro hydroponické pěstování rostlin (substrát) Clay (Expanded -) for hydroponic plant growing [substrate] argile expansée pour la culture hydroponique [substrat] jod pro chemické účely Iodine for chemical iode à usage chimique jod pro průmyslové účely Iodine for industrial iodures à usage industriel jodid hlinitý Aluminium iodide aluminium (iodure d' -) jodidované bílkoviny Albumen (Iodised -) iodée (albumine -) jodidované bílkoviny Albumen (Iodised -) albumine iodée kafr pro průmyslové účely Camphor, for industrial camphre à usage industriel kainit Kainite kaînite kal (emulze na vrtný Muds (Drilling -) forage (boues pour faciliter výplach -) le -) kal (emulze na vrtný Muds (Drilling -) boues pour faciliter le forage výplach -) kalcinovaná soda Soda (Calcined -) soude calcinée

14 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 kalcinovaná soda, bezvodý Ash (Soda -) barille (soude de -) uhličitan sodný kalcinovaná soda, bezvodý Ash (Soda -) soude de barille uhličitan sodný kalení kovů (prostředky Metal hardening preparations métaux (produits pour durcir pro -) les -) kalení kovů (prostředky Metal hardening preparations métaux (produits pour la pro -) trempe des ) kalení kovů (prostředky Metal hardening preparations trempe des métaux (produits pro -) pour la ) kalifornium Californium californium kámen kotelní (prostředky Disincrustants désincrustants proti -) kámen kotelní (přípravky pro Scale removing preparations, détartrants, autres qu'à odstraňovaní -) jiné než pro domácnost other than for household usage domestique kámen vinný, s výjimkou Tartar other than for tartre non à usage kamene pro farmaceutické účely pharmaceutical pharmaceutique kamenec, ledek Alum alun kamenec, ledek (hlinitý -) Aluminium alum alumine (alun d' -) kamenná sůl Rock salt gemme (sel ) kaolin Clay (China ) kaolin kaolin China slip kaolin kaolin Kaolin kaolin kapalina pro ovládání řízení Power steering fluid fluides pour direction assistée kapalina převodová Transmission fluid fluides pour transmission automatique kapaliny brzdové Brake fluid liquides pour freins kapaliny do hydraulických Fluids for hydraulic circuits liquides pour circuits obvodů hydrauliques kapaliny pro použití Auxiliary fluids for use with fluides auxiliaires pour s abrazivy (přídavné) abrasives abrasifs karbid Carbide carbures karbid vápenatý Calcium carbide calcium (carbure de -) karbonyl pro ochranu rostlin Carbolineum for the protection carbonyle pour la protection of plants des plantes karoserie automobilu (plniva Car body fillers mastic pour carrosseries pro -) kasein pro potravinářský Casein for the food industry caséine pour l industrie průmysl alimentaire kasein pro průmyslové účely Casein for industrial caséine à usage industriel kasiopeum (lutecium) Cassiopium [lutetium] cassiopeium [lutécium] katalyzátory Catalysts catalyseurs chimiques katalyzátory biochemické Biochemical catalysts biochimiques (catalyseurs -) katechu (extrakt Catechu cachou východoindické akácie) kaučuk (látky na ochranu -) Rubber preservatives caoutchouc (produits pour la conservation du -) kazivec, fluorid vápenatý Fluorspar compounds fluor (composés de -) kebračo pro průmyslové Quebracho for industrial quebracho à usage industriel účely keramické glazury Glazings (Ceramic -) céramique (glaçures pour la -) keramické glazury Glazings (Ceramic -) glaçures pour la céramique keramické materiály ve formě částic užívané jako filtry keramické materiály ve formě částic užívané jako filtry Filtering media (Ceramic materials in particulate form, for use as -) Filtering media (Ceramic materials in particulate form, for use as -) filtres (matériaux céramiques en particules pour -) céramiques (matériaux ) en particules pour filtres

15 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd keramické směsi pro slinování [granule a prášky] keramika technická (směsi pro výrobu -) Ceramic compositions for sintering [granules and powders] Ceramics (Compositions for the manufacture of technical -) compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] céramique technique (compositions pour la fabrication de la -) ketony Ketones cétones kinofilmy (neexponované, opatřené citlivou vrstvou) Cinematographic film, sensitized but not exposed cinématographiques (films -) sensibilisés mais non exposés germination des légumes (produits contre la -) klíčivost zeleniny (přípravky Anti-sprouting preparations proti -) for vegetables klížicí přípravky Sizing preparations encollage (produits pour l' -) klovatiny (lepidla) jiné než kancelářské a než pro domácnost kmenové buňky pro jiné než lékařské nebo veterinární účely Gums [adhesives] other than for stationery or household Stem cells other than for medical or veterinary gommes [colles] autres que pour la papeterie ou le ménage cellules souches autres qu à usage médical ou vétérinaire kolodium * Collodion * collodion * komíny (chemické přípravky na čistění -) Chimney cleaners, chemical cheminées (produits chimiques pour le nettoyage des -) kompost Compost compost kompost Compost paillis [engrais] kompost, lesní hrabanka Humus humus kondenzace (chemické látky Condensation preparations pro -) (Chemical -) kondenzaci zabraňující Condensation-preventing chemikálie chemicals konečná úprava oceli Steel (Finishing preparations (přípravky pro -) for use in the manufacture of -) konzervační oleje pro Oils for the preservation potraviny of food konzervační přípravky na Preservatives (Cement -), cement, s výjimkou barev except paints and oils a olejů konzervační přísady do farmaceutických přípravků konzervační sůl jiná než pro konzervování potravin konzervování potravin (chemické látky na -) konzervování potravin (chemické látky pro -) Preservatives for pharmaceutical preparations Preserving (Salt for -), other than for foodstuffs Preserving foodstuffs (Chemical substances for -) Foodstuffs (Chemical substances for preserving -) condensation (produits chimiques de -) buée (produits pour éviter la -) acier (préparations pour le perfectionnement de l' -) huiles pour la conservation des aliments conservation du ciment (produits pour la -) [à l'exception des peintures et des huiles] conservation des produits pharmaceutiques (produits pour la -) sel pour conserver, autre que pour les aliments conservation des aliments (produits chimiques pour la -) conservation des aliments (produits chimiques pour la -) korozívní přípravky Corrosive preparations corrosifs (produits -) kostní uhlí Charcoal (Bone -) os (charbon d' -) kostní uhlí Charcoal (Bone -) charbon d'os kotelní kámen (prostředky Disincrustants désincrustants proti tvorbě -) kovová mýdla pro Soap [metallic] for industrial savons à usage průmyslové účely industriel kovy (alkalické -) Alkaline metals métaux alcalins kovy (mořidla na -) Mordants for metals mordants pour métaux kovy (prostředky pro kalení -) kovy (přípravky pro popouštění -) Hardening preparations (Metal -) Tempering preparations (Metal -) métaux (produits pour durcir les -) revenu des métaux (produits pour le -)

16 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 kovy (přípravky pro Tempering preparations métaux (produits pour le popouštění -) (Metal -) revenu des ) kovy (přípravky pro žíhání -) Metal annealing preparations métaux (produits pour le revenu des -) kovy alkalickozemité Alkaline-earth metals métaux alcalino-terreux kovy vzácných zemin (soli -) Rare earth metals (Salts sels de métaux des terres from -) rares kovy zemité Earths (Metal -) terreux (métaux -) kovy zemité Earths (Metal -) métaux terreux kreozot pro chemické účely Creosote for chemical créosote à usage chimique krevní uhlí Charcoal (Blood -) sang (charbon de -) krevní uhlí Charcoal (Blood -) charbon de sang krotonaldehyd Crotonic aldehyde crotonique (aldéhyde -) kryogenní přípravky Cryogenic preparations cryogéniques (produits -) krypton Krypton krypton krypton Krypton crypton křemelina, infuzoriová hlinka Diatomaceous earth terre à diatomées křemelina, infuzoriová hlinka Kieselgur kieselgur křemičitan hlinitý Aluminium silicate alumine (silicate d' -) křemík Silicon silicium kultury mikroorganizmů jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely kultury mikroorganizmů jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely kůže (apretury n. mořidla mimo olejů na -) pro kožedělný průmysl kůže (chemické impregnační přípravky pro -) Microorganisms (Cultures of -) other than for medical and veterinary use Microorganisms (Cultures of -) other than for medical and veterinary use micro-organismes (cultures de -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire Bate for dressing skins confits [mégisserie] Impregnating chemicals (Leather- -) imprégnation du cuir (produits chimiques pour l' -) cuir (produits chimiques pour l'imprégnation du ) kůže (chemické impregnační Impregnating chemicals přípravky pro -) (Leather- -) kůže (chemické přípravky na Leather-renovating chemicals cuir (produits chimiques pour renovaci -) rafraîchir le -) kůže (chemické přípravky Waterproofing chemicals imperméabilisation du cuir pro vodovzdornou (Leather- -) (produits chimiques úpravu -) pour l' -) kůže (chemické přípravky pro vodovzdornou úpravu -) Waterproofing chemicals (Leather- -) cuir (produits chimiques pour l'imperméabilisation du ) kůže (lepidla na -) Leather glues cuir (colles pour le -) kůže (mastix, tmel na -) Leather (Mastic for -) cuir (mastics pour le -) kůže (mastix, tmel na -) Leather (Mastic for -) mastics pour le cuir kůže (oleje na činění -) Oils for tanning leather tannerie (huiles pour la -) kůže (oleje na zpracování -) Oils for preparing leather in the course of manufacture huiles pour l'habillage des cuirs kůže (oleje pro činění -) Oils for currying leather huiles pour le corroyage des cuirs kůže (přípravky pro činění -) Dressing chemicals habillage des cuirs (produits (Leather- -) pour l' -) kůže (přípravky pro činění -) Dressing chemicals cuirs (produits pour (Leather- -) l'habillage des ) kůže (přípravky pro Skins (Currying preparations corroyage des peaux zpracování -) for -) (produits pour le -) kůže (přípravky pro Skins (Currying preparations peaux (produits pour le zpracování -) for -) corroyage des ) kůže surové (přípravky pro Currying preparations for corroyage des cuirs (produits zpracování -) leather pour le -)

17 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd kvašení vína (chemické látky pro -) květináče rašelinové pro zahradnické účely (sadbovače) květiny (přípravky na ochranu -) květiny (přípravky na ochranu -) Fermenting wine (Chemicals used in -) Peat pots for horticulture bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques utilisés au cours de la fabrication du vin] pots en tourbe pour l'horticulture Flower preservatives fleurs (produits pour la conservation des -) Preservatives (Flower -) fleurs (produits pour la conservation des ) kyanamid vápenatý (hnojivo) Calcium cyanamide [fertilizer] cyanamide calcique [engrais] kyanidování (roztoky pro -) Cyanotyping (Solutions for -) cyanotypie (solutions pour la -) kyanidy Cyanides [prussiates] cyanures [prussiates] kyanidy Cyanides [prussiates] prussiates kyanidy Prussiates cyanures [prussiates] kyselina boritá pro Boric acid for industrial borique (acide -) à usage průmyslové účely industriel kyselina citrónová pro Citric acid for industrial citrique (acide -) à usage průmyslové účely industriel kyselina dusičná Nitric acid azotique (acide -) kyselina fluorovodíková Hydrofluoric acid fluorhydrique (acide -) kyselina fosforečná Phosphoric acid phosphorique (acide -) kyselina galová na výrobu Gallic acid for the gallique (acide -) pour la inkoustu manufacture of ink fabrication de l'encre kyselina chlorovodíková Hydrochloric acid chlorhydrique (acide -) kyselina cholová Cholic acid cholique (acide -) kyselina jodičná Iodic acid iodique (acide -) kyselina mléčná Lactic acid lactique (acide -) kyselina mravenčí Formic acid formique (acide -) kyselina octová Vinegar (Wood -) pyroligneux (acide -) [pyroligneous acid] [vinaigre de bois] kyselina octová Vinegar (Wood -) vinaigre de bois [acide [pyroligneous acid] pyroligneux] kyselina olejová Oleic acid oléique (acide -) kyselina oxalová (kyselina Oxalic acid oxalique (acide -) šťavelová) kyselina persírová Persulphuric acid persulfurique (acide -) kyselina pikrová Picric acid picrique (acide -) kyselina pyrogalová Pyrogallic acid pyrogallique (acide -) kyselina salicylová Salicylic acid salicylique (acide -) kyselina sebaková Sebacic acid sébacique (acide -) kyselina sírová Sulphuric acid sulfurique (acide -) kyselina siřičitá Sulphurous acid sulfureux (acide -) kyselina stearová Stearic acid stéarique (acide -) kyselina sulfonová Sulphonic acids sulfonique (acide -) kyselina taninová Tannic acid tannique (acide -) kyselina uhličitá Carbonic acid carbonique (acide -) kyselina vinná Tartaric acid tartrique (acide -) kyselina wolframová Tungstic acid tungstique (acide -) kyselinovzdorné chemické Acid proof chemical acides (compositions sloučeniny compositions chimiques résistant aux -) kyselinovzdorné chemické Acid proof chemical chimiques (compositions ) sloučeniny compositions résistant aux acides kyseliny * Acids * acides * kyseliny arsenu Arsenious acid arsénieux (acide -) kyseliny chromu Chromic acid chromique (acide -)

18 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 kyseliny minerální Mineral acids minéraux (acides -) kyslík Oxygen oxygène laboratorní analýzy (chemické přípravky pro -), s výjimkou analýz pro lékařské nebo zvěrolékařské účely laboratorní analýzy (chemické přípravky pro -), s výjimkou analýz pro lékařské nebo zvěrolékařské účely Analyses in laboratories (Chemical preparations for - ) other than for medical or veterinary Analyses in laboratories (Chemical preparations for -) other than for medical or veterinary chimiques (produits -) pour analyses en laboratoire [autres qu'à usage médical ou vétérinaire] analyses en laboratoire (produits chimiques pour ) autres qu'à usage médical ou vétérinaire lakmusový papír Litmus paper papier de tournesol lakmusový papír Litmus paper tournesol (papier de ) lakmusový papír Nitrate paper papier nitré laktóza [surovina] Lactose [raw material] lactose [matiere premiére] laktóza pro potravinářský Lactose for the food industry lactose pour l industrie průmysl alimentaire laktóza pro průmyslové účely Lactose for industrial lactose à usage industriel laky (rozpouštědla pro -) Varnishes (Solvents for -) vernis (dissolvants pour -) laky (rozpouštědla pro -) Varnishes (Solvents for -) dissolvants pour vernis lantan Lanthanum lanthane látky podporující hoření (chemické přísady do motorových paliv) Combusting preparations [chemical additives to motor fuel] comburants [additifs chimiques pour carburants] lázně (galvanizační -) Baths for galvanizing galvanisation (bains de -) lázně (galvanizační -) Baths for galvanizing bains de galvanisation lázně tónovací (fotografie) Baths (Toning -) virage (bains de -) [photography] [photographie] lázně tónovací (fotografie) Baths (Toning -) bains de virage [photography] [photographie] lázně ustalovací (fotografie) Baths (Fixing -) [photography] fixage (bains de -) [photographie] lázně ustalovací (fotografie) Baths (Fixing -) [photography] bains de fixage [photographie] lecitin jako surovina Lecithin [raw material] lécithine [matière première] lecitin pro potravinářský Lecithin for the food industry lécithine pour l industrie průmysl alimentaire lecitin pro průmyslové účely Lecithin for industrial lécithine à usage industriel led suchý (oxid uhličitý) Dry ice [carbon dioxide] glace sèche [carbonique] ledek Salpetre salpêtre ledek Saltpeter salpêtre ledek, kamenec Alum alun ledek, kamenec (hlinitý -) Aluminium alum alumine (alun d' -) lep na ptáky Birdlime glu lepek pro potravinářský Gluten for the food industry gluten pour ĺ industrie průmysl alimentaire lepek pro průmyslové účely Gluten or industrial gluten à usage industriel lepidla jiná než kancelářská a než pro domácnost Gluten [glue], other than for stationery or household gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage lepidla na obuv Cement for footwear mastics pour chaussures lepidla na papírové tapety Paperhanging (Adhesives papiers peints (colles pour -) for -) lepidla na papírové tapety Paperhanging (Adhesives colles pour papiers peints for -) lepidla na plakáty Adhesives for billposting colles pour affiches lepidla na plakáty Adhesives for billposting affiches (colles pour )

19 TŘÍDA 1 Seznam výrobků podle tříd lepidla na plakáty Billposting (Adhesives for ) colles pour affiches lepidla pro průmyslové účely Adhesives for industrial adhésifs [matières collantes] pour l'industrie lepidla pro průmyslové účely Adhesives for industrial collantes (matières ) pour l'industrie lepidla pro průmyslové účely Glue for industrial colles pour l'industrie lepidla škrobová, s výjimkou kancelářských lepidel a lepidel pro domácnost lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky lepidlo (klih) pro apretaci a nátěr Starch paste [adhesive], other than for stationery or household Adhesives for wall tiles amidon (colle d' -) autre que pour la papeterie ou le ménage adhésifs pour carreaux de revêtement Size for finishing and priming colles [apprêts] lepidlo na kůže Leather glues cuir (colles pour le -) lepidlo, želatina jiná než pro domácnost, kancelářské účely a potravinářské účely Isinglass other than for stationery, household or alimentary ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire arboriculture (produits d'engluement pour l' -) décoller (produits pour -) lepivé přípravky pro ošetřování stromů Tree-grafting (Glutinous preparations for -) lepivost (přípravky pro Separating and unsticking odstranění -) [ungluing] preparations lepkavé přípravky štěpařské Glutinous tree-banding arboriculture (produits pro ošetřování stromů preparations d'engluement pour l' ) lepkavé přípravky štěpařské Tree-banding (Glutinous engluement (produits d' -) pro ošetřování stromů preparations for -) pour l'arboriculture lepkavé přípravky štěpařské Tree-banding (Glutinous arboriculture (produits pro ošetřování stromů preparations for -) d'engluement pour l' ) lesnictví (chemické látky Chemicals for forestry, except sylviculture (produits pro -) mimo fungicidů, fungicides, herbicides, chimiques pour la -) [à insekticidů a přípravků insecticides and l'exception des fongicides, proti parazitům parasiticides herbicides, insecticides et des parasiticides] leštidla (přípravky na Removing polish (Substances dépolir (matières à -) odstraňovaní -) for -) líh dřevný Wood alcohol esprit-de-bois líh dřevný (produkty Wood alcohol (Preparations of esprit-de-bois (produits de destilace -) the distillation of -) distillation de l' -) listí (chemické prostředky Defoliants défoliants pro opad -) lithium Lithium lithium louh sodný pro průmyslové Caustic soda for industrial soude caustique à usage účely industriel lutecium (kasiopeum) Lutetium [cassiopium] lutécium [cassiopeium] lutecium (kasiopeum) Lutetium [cassiopium] cassiopeium [lutécium] magnetické fluidum pro Magnetic fluid for industrial fluide magnétique à usage průmyslové účely industriel magnezit Magnesite magnésite manganany Manganate manganate manganičitý oxid Manganese dioxide manganèse (bioxyde de ) manglový strom, kořenovník (kůra - pro průmyslové účely) maso (chemické přípravky pro uzení -) maso (chemické přípravky pro uzení -) maso (přípravky na změkčení nebo nakládání -) pro průmyslové účely Mangrove bark for industrial manglier (écorce de -) à usage industriel Meat (Chemical preparations fumiger la viande (produits for smoking -) pour -) Meat (Chemical preparations viande (produits pour for smoking -) fumiger la -) Meat tenderizers for industrial viande (produits pour attendrir la -) à usage industriel mastek (křemičitan Talc [magnesium silicate] talc [silicate de magnésium] hořečnatý) mastix, tmel na kůže Mastic for leather mastics pour le cuir

20 Seznam výrobků podle tříd TŘÍDA 1 mastix, tmel na pneumatiky Mastic for tires [tyres] mastics pour pneumatiques mastné kyseliny Fatty acids gras (acides -) matnost skla a ů (chemické přípravky pro dosažení -) matování skla (chemické látky pro -) Staining-chemicals (Enamel and glass- -) Glass-frosting chemicals ternissure des émaux et du verre (produits chimiques pour la -) mater le verre (produits pour -) média chladicí Refrigerating preparations frigorifiques (produits -) měniče iontů (chemické Exchangers (Ion -) ions (échangeurs d' -) látky) [chemicals] [produits chimiques] měniče iontů (chemické Exchangers (Ion -) échangeurs d'ions [produits látky) [chemicals] chimiques] metaloidy (polokovy, nekovy) Metalloids métalloïdes metan Methane méthane metylbenzen Benzene (Methyl ) benzène méthylé metylbenzen Methyl benzene benzène méthylé metylbenzol Benzol (Methyl ) benzol méthylé metylbenzol Methyl benzol benzol méthylé metyléter Methyl ether méthylique (éther -) mikroorganizmy (kultury) jiné než pro lékařské a zvěrolékařské účely mikroorganizmy (přípravky z -) jiné než pro lékařské a zvěrolékařské použití mikroorganizmy (přípravky z -) jiné než pro lékařské a zvěrolékařské použití Cultures of microorganisms other than for medical and veterinary use Microorganisms (Preparations of -) other than for medical and veterinary use Microorganisms (Preparations of -) other than for medical and veterinary use cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire micro-organismes (préparations de -) autres qu'à usage médical ou vétérinaire lactiques (ferments -) à usage chimique mléčné kvasinky pro chemické účely Ferments (Milk -) for chemical modráky (papír pro -) - tisk Blueprint paper photocalques (papier pour -) technických výkresů modráky (plátno pro -) - tisk Cloth (Blueprint -) photocalques (tissu pour -) technických výkresů modráky (plátno pro -) - tisk Cloth (Blueprint -) tissu pour photocalques technických výkresů mořidla na kovy Mordants for metals mordants pour métaux mořidla na kůže, s výjimkou olejů pro kožedělný průmysl mořidla na kůže, s výjimkou olejů pro kožedělný průmysl mořidla pro tabák Dressing, except oils, for skins Skins (Dressing, except oils, for -) Tobacco (Sauce for preparing -) mořidla pro tabák Tobacco (Sauce for preparing -) mořská voda pro průmyslové Water (Sea -) [for industrial účely ] mošty (přípravky na čeření -) Must-fining preparations motorový benzín (detergentní přísady do -) motorový benzín (detergentní přísady do -) motory (dekarbonizační přípravky pro -) motory (dekarbonizační přípravky pro -) Detergent additives to petrol [gasoline] Detergent additives to petrol [gasoline] Decarbonising engines (Chemical preparations for -) Decarbonising engines (Chemical preparations for -) confits [mégisserie] confits [mégisserie] tabac (sauce pour le -) sauce pour le tabac eau de mer [à usage industriel] collage des moûts (produits pour le -) additifs détergents pour l'essence détergents (additifs ) pour l'essence moteurs (produits chimiques pour le décalaminage des -) décalaminage des moteurs (produits chimiques pour le -)

acetát celulózy, v surovém stavu Acetate of cellulose, unprocessed acétate de cellulose à l'état brut 010008 1

acetát celulózy, v surovém stavu Acetate of cellulose, unprocessed acétate de cellulose à l'état brut 010008 1 abraziva (přídavné kapaliny pro Abrasives (Auxiliary fluids for use abrasifs (fluides auxiliaires pour - 010004 1 použití s - with - abraziva (přídavné kapaliny pro Abrasives (Auxiliary fluids for use

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003. ze dne 16. prosince 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003. ze dne 16. prosince 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP)

Více

upravený obor / modified specialization

upravený obor / modified specialization nový obor / new specialization upravený obor / modified specialization Kód nadřazené kategorie / Superordinate category code Název nadřazené kategorie Name of the parent category 01 Produkty zemědělství

Více

CPV CS 03000000-1 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty 03100000-2 Produkty zemědělství

CPV CS 03000000-1 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty 03100000-2 Produkty zemědělství CPV CS 03000000-1 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty 03100000-2 Produkty zemědělství a zahradnictví 03110000-5 Produkty rostlinné výroby

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008. ze dne 28. listopadu 2007, (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008. ze dne 28. listopadu 2007, (Text s významem pro EHP) 15.3.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 74/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu

Více

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Příručka byla zpracována žáky IX. ročníku ve školním roce 2008/2009 v rámci projektu: CZ.1.O7/1.1.01.0004. Přispějeme k ještě kvalitnější a modernější

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

J. 04. 2011 2 OBSAH I. SHRNUTÍ... 1 II. III.

J. 04. 2011 2 OBSAH I. SHRNUTÍ... 1 II. III. SPOJENÉ STÁTY Sněmovna reprezentantů Výbor pro energetiku a obchod MENŠINOVÉ ZAMĚSTNANCI 0. 0 Chemikálie používané v hydraulickém lomu Připravil výboru zaměstnanců: Henry A. Waxman Pořadí členských Výbor

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1953. Uverejnené: 31.07.1953 Účinnosť od: 01.07.1953 67.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1953. Uverejnené: 31.07.1953 Účinnosť od: 01.07.1953 67. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1953 Uverejnené: 31.07.1953 Účinnosť od: 01.07.1953 67. N a ř í z e n í ministra zahraničního obchodu ze dne 30. června 1953, jimž se upravují vysvětlivky k

Více

(210) Číslo spisu 358543. (540) Reprodukce/Znění OZ. (111) Číslo zápisu 272039 Třídy výrobků a (511) služeb

(210) Číslo spisu 358543. (540) Reprodukce/Znění OZ. (111) Číslo zápisu 272039 Třídy výrobků a (511) služeb Zdroj ÚPV-ČR (210) Číslo spisu 358543 (540) Reprodukce/Znění OZ (111) Číslo zápisu 272039 Třídy výrobků a (511) služeb 2, 4, 6, 19, 36, 37, 39, 41, 42 Vídeňské obrazové (531) třídy 27.5.3 ; 27.5.9 ; 27.5.11

Více

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití Ag Al As galenit a tetraedrit; méně stříbro, akantit, Ag sulfosole, zlato (elektrum) aj. bauxity; málo nefelín, leucit, alunit; historicky kryolit hl. odpady po zpracování sulfidických rud fotografie (světlocitlivé

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Autor Organizace Název textu

Autor Organizace Název textu Autor Organizace Název textu Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO Marketing spol. s r.o. Komentář ke kategorizaci zdrojů podle směrnic EU na území hl. města Prahy BK2 - Emise-stacionární zdroje Blok Datum

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Ú p l n é z n ě n í NAŘÍZENÍ K O M I S E ( E S ) č. 8 8 9 / 2 0 0 8 9 9 PŘÍLOHA I Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Poznámky: A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více