ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ"

Transkript

1 ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ vypracovaná v rámci sub-projektu Programu švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Obsah 1 Cíle analýzy Představení projektu Účastníci projektu Cíle projektu Průběh projektu Analýza možností finančních zdrojů Evropské programy celoživotního vzdělávání Programy vhodné pro spolupráci na úrovni středního odborného školství Program švýcarsko-české spolupráce Návrhy oblastí pro další spolupráci Výměna pedagogických pracovníků Výměny žáků Závěr

3 1 Cíle analýzy Tato analýza se zpracovává jako součást sub-projektu (dále jen projektu) Mezinárodní partnerství technických škol a je jedním z výstupů projektu. Cílem analýzy je vyhodnotit realizovaný projekt, analyzovat možnosti a navrhnout oblasti a možnosti další spolupráce Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294 (dále jen SŠT) a švýcarské školy Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (dále jen ETML), které úspěšně participovaly na tomto projektu a rády by na něj navázaly, a to především dalším předáváním zkušeností v podobě výměn pedagogických pracovníků a také výměnnými pobyty švýcarských a českých žáků. Projekt Mezinárodní partnerství technických škol ve svém průběhu umožnil oběma stranám získat cenné zkušenosti s fungováním středního odborného školství v partnerské zemi. Především česká strana je odhodlána co nejvíce se inspirovat velmi dobře fungujícím švýcarským systémem. Vztahy mezi školami, které byly v průběhu projektu navázány, by obě školy rády dále rozvíjely ku prospěchu svých žáků. Obě školy již mají zkušenosti se spoluprací v oblasti mezinárodních mobilit, a proto nic nebrání jejich úspěšné budoucí spolupráci. Tato analýza nejprve popíše projekt Mezinárodní partnerství technických škol, jeho cíle, průběh a způsoby financování, a dále představí obě partnerské školy, které na projektu spolupracovaly. Následně budou analyzovány možnosti financování budoucí navazující spolupráce, především evropské Programy celoživotního vzdělávání a Program švýcarsko-české spolupráce. Na závěr budou vyhodnoceny přínosy celého projektu a navrženy oblasti další spolupráce obou partnerských škol. Analýza možné spolupráce by měla sloužit nejen oběma partnerským školám, ale zároveň být i inspirací pro ostatní střední odborné školy v České republice i ve Švýcarsku. Oba partneři přislíbili, že si znalosti a zkušenosti získané v průběhu projektu nenechají pro sebe. Zprávy ze zahraničních cest a především Srovnávací studie učňovského (středního odborného) školství v České republice a ve Švýcarsku a tato analýza budou dostupné na webových stránkách školy. Stejně tak se oba partneři pokusí do budoucích výměn zapojit i jiné školy ve svém okolí, aby žákům a pedagogům byla umožněna stáž v co nejvíce různých oborech. 3

4 2 Představení projektu 2.1 Účastníci projektu Vedoucím partnerem projektu je Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 (SŠT). Škola vznikla v roce 1954 se zaměřením na stavebnictví, nyní nabízí široké spektrum oborů zaměřených především na něj, ale také na strojírenství, elektrotechniku a služby. Zřizovatelem SŠT je Hlavní město Praha. Školu navštěvuje 740 žáků v denní formě vzdělávání a na vzdělávacím procesu se podílí 110 pedagogických pracovníků. Škola nabízí dvanáct tříletých učebních oborů (autoelektrikář, automechanik, elektrikář silnoproud, instalatér, malíř a lakýrník, montér suchých staveb, provoz služeb, strojní mechanik - zámečník, strojník, tesař, truhlář, zedník), tři čtyřleté studijní obory (mechanik inst. a el. zařízení, nábytkářská a dřevařská výroba, technická zařízení budov), pět speciálních oborů s výučním listem (malířské a lakýrnické práce, podlahářské práce, strojírenské práce, tesařské práce a zednické práce). Nabízí také dvouletou denní nástavbu v oborech dřevařská a nábytková výroba, provozní elektrotechnika, provozní technika a stavební provoz a tříletou dálkovou nástavbu v těchto oborech. SŠT má cenné zkušenosti s účastí na projektech mezinárodní spolupráce a s čerpáním peněz z evropských fondů. V dubnu 2012 byl například zahájen projekt Vyšší technická gramotnost oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (MIEZ), na který škola obdržela grant téměř tři miliony korun v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. V rámci mezinárodní spolupráce škola v současnosti participuje na multilaterálním projektu Bricks to Europe v rámci programu Leonardo da Vinci. Do tohoto projektu je zapojeno pět škol (kromě SŠT jsou to školy z Nizozemí, Finska, Velké Británie a Dánska). Jeho účelem je zlepšování vyučovacích metod a postupů v oboru stavebnictví. Především jde o zednické práce, tesařství a truhlářství. Cílem tohoto dvouletého projektu je naučit studenty a učitele práci s lidmi z jiné země a umožnit jim poznat pracovní metody a podmínky v jiných zemích Evropské unie. Kromě tohoto mnohostranného projektu škola navázala spolupráci také se Střední odbornou školou Skjetlein z norského Leinstrandu, která byla jejím partnerem v projektu Spolupráce při rozvoji učňovského školství financovaným z Finančních mechanismů EHP/Norska. Spolupráce se švýcarskou školou ETML tedy není zdaleka první zkušeností SŠT. 4

5 Švýcarským partnerem v tomto projektu je švýcarská veřejná (kantonální) technická škola Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ETML), založená v roce 1916 a vyhledávaná pro výjimečnou kvalitu a odbornost studia. Škola se nachází v Lausanne v kantonu Vaud, čili ve francouzsky mluvící části Švýcarska. Jedná se o školu se 660 žáky a 100 pedagogy, která poskytuje jak střední odborné vzdělání, tak vzdělání na úrovni vysoké školy. Nabízí sedm technických a řemeslných oborů středního vzdělávání a čtyři obory vysokoškolského vzdělávání. Střední odborné vzdělání je na ETML zakončeno federálním certifikátem odbornosti, který odpovídá zhruba úrovni maturitní zkoušky v České republice. 2.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu byl přenos zkušeností, know how a dobré praxe mezi partnery v oblasti odborného školství. Švýcarský systém odborného vzdělání je známý svojí kvalitou a schopností připravit žáky na jejich budoucí povolání. Oproti tomu odborné školství v České republice se v poslední době potýká s problémem výrazného úbytku zájemců o vzdělání v této oblasti. Dopad tohoto problému je pak následně zřejmý i ve struktuře uchazečů o povolání, kde je v některých specializovaných oborech nedostatek zájemců. Proto je třeba učinit odborné vzdělání zajímavým a atraktivním pro žáky, kteří končí základní školní docházku. Vedlejším cílem projektu bylo umožnit pedagogům ze SŠT podrobnější seznámení se současným stavem a trendy vývoje odborného školství ve Švýcarsku. Zejména se jedná o seznámení se současnými trendy v teoretické a praktické přípravě, včetně návštěvy probíhající výuky, ale i o systémové aspekty, jako je švýcarský pohled na roli státu a trhu v odborném školství, roli a způsoby spolupráce sociálních partnerů a státu, internacionalizaci odborného vzdělávání v souvislosti s otvíráním evropského trhu práce a růstem mobility pracovníků a srovnatelnosti získávaného odborného vzdělání a kvalifikace. Druhým vedlejším cílem projektu pak je navázání dlouhodobější spolupráce, vzhledem k tomu, že řada problémů českého odborného školství tíží i školství ve Švýcarsku. Vzájemnou výměnnou zkušeností v oblasti středního odborného vzdělávání, výměnou odborníků a hledáním společných řešení pro stabilizaci a rozvoj odborného vzdělávání dojde k vzájemnému obohacování obou partnerů. Lze proto očekávat oboustranný zájem o výměnu zkušeností a využití výstupů projektu jak českým tak švýcarským partnerem ke zvýšení atraktivity odborného školství pro žáky i rodiče na jedné straně a pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů a zlepšení jejich konkurenceschopnosti na evropském trhu práce. 5

6 2.3 Průběh projektu V rámci projektu došlo k realizaci čtyř hlavních aktivit, kterými byly: studijní cesty českých odborníků do Švýcarska, seminář a závěrečná konference v Praze s účastí švýcarských partnerů, vypracování srovnávací studie vzdělávacích systémů v zemích partnerů projektu a vypracování této analýzy možností budoucí spolupráce. - Studijní cesty českých odborníků do Švýcarska: První cesta proběhla za účelem seznámení se švýcarským systémem vzdělání v oblasti odborného školství. V rámci této první studijní cesty, která proběhla v listopadu 2011, čeští pedagogové navštívili nejen partnerskou školu ETML, ale také další švýcarské školy a vzdělávací centra. Během různých prezentací nasbírali teoretické informace o švýcarském vzdělávacím systému a účastnili se několika diskusí se švýcarskými experty. Druhá cesta do Švýcarska proběhla v dubnu 2012 a jejím cílem byla výměna praktických zkušeností a know-how. Její důležitou součástí byla také příprava na závěrečnou konferenci projektu. - Seminář v Praze s účastí švýcarských expertů V březnu 2012 proběhl v Praze seminář za účelem seznámení švýcarských expertů se stavem odborného školství v ČR. - Závěrečná konference - Závěrečná konference proběhla v květnu 2012 v Praze za přítomnosti zástupců odborných škol i privátního sektoru, sociálních partnerů, zřizovatelů škol, samosprávy, i profesních institucí. Všichni byli seznámeni se závěry ze studijních cest a byly diskutovány návrhy na zlepšení odborného školství v České republice. - Srovnávací studie učňovského (středního odborného) školství v České republice a ve Švýcarsku a Analýza možností a návrh budoucích výměn pedagogických pracovníků a žáků Oba závěrečné dokumenty jsou vypracovány v češtině a přeloženy do francouzštiny. Budou dostupné všem zájemcům na webových stránkách obou partnerských škol. Zaměření projektu odpovídá Programu švýcarsko české spolupráce, Fondu Partnerství a Koncepčnímu rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Finanční dotace z Fondu Partnerství umožnily SŠT důkladně se seznámit se stavem učňovského školství ve Švýcarsku. Zkušenosti a knowhow švýcarského partnera byly velkým přínosem v řešení výše zmíněné problematiky a vzájemná spolupráce a následná aplikace získaných poznatků v budoucnu povede ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání v České republice. 6

7 3 Analýza možností finančních zdrojů 3.1 Evropské programy celoživotního vzdělávání Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie získala Česká republika možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ realizovaných na úrovni Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Svým vstupem do Evropské unie tak získala Česká republika i možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi (nejen mezi členskými státy EU, ale i s institucemi ze třetích zemí). Cílem komunitárních vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. Lisabonské strategie. Od roku 2007 spadají všechny vzdělávací programy spolufinancované Evropskou unií pod Program celoživotního učení a v ČR jsou spravované Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP). NAEP je tak hlavním koordinátorem těchto programů v České republice. Účelem těchto programů je finančně podporovat vzdělávací aktivity, a to ve všech etapách života, tedy od základního vzdělání až po další vzdělávání dospělých. Tyto evropské programy jsou většinou určeny pro vzdělávací instituce, které získávají finanční podporu, pomocí níž pak umožňují svým členům (pedagogům nebo žákům) vzdělávání v partnerském zařízení. Evropský program celoživotního vzdělávání koresponduje s dalšími evropskými politikami v oblasti zaměstnanosti, kultury, informačních a komunikačních technologií a rovných příležitostí. Je tvořen čtyřmi odvětvovými programy: program COMENIUS v oblasti školského vzdělávání, ERASMUS v oblasti vysokoškolského vzdělávání, program LEONARDO DA VINCI pro odborné vzdělávání a přípravu a program GRUNDTVIG pro vzdělávání dospělých. Odvětvové programy jsou doplněny Průřezovým programem, který podporuje především výuku jazyků a využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, a programem Jean Monnet, který podporuje studia evropské integrace. Každý program je určen pro jinou předem definovanou skupinu účastníků a má své specifické cíle. 7

8 Čtyři odvětvové programy COMENIUS Zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělávání. LEONARDO DA VINCI Zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu. ERASMUS Zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. GRUNDTVIG Zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení Největší důraz je kladen na akce mobility a partnerství a těm je také přidělena největší část rozpočtu jednotlivých programů. Celkový rozpočet programu činí 6,97 mld. EUR na sedm let. 3.2 Programy vhodné pro spolupráci na úrovni středního odborného školství Pro účely středních technických škol se nejvíce hodí program Leonardo da Vinci nebo Comenius, v případě, že škola provozuje kurzy v rámci dalšího vzdělávání dospělých, může využít i programu Grundtvig. Další spolupráce může probíhat také i nadále v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce. LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Cíle programu jsou následující: - podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce; 8

9 - podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy - zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání Ve svých cílech se tedy program Leonardo da Vinci z velké části shoduje s cíli projektu Spolupráce českých a švýcarských technických škol, a to především tím, že se soustředí na budoucí zaměstnatelnost učňů, na inovace v postupech odborného vzdělávání a snaží se zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání. Program Leonardo da Vinci se primárně zaměřuje na mobility, kam je také alokováno nejvíce prostředků. Účastníky programu mohou být následující právnické osoby: - instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci; - sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů; - podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací; - subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení; - subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni; - výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení; - vysokoškolské instituce; - neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace. Podporované aktivity jsou: IVT (Initial Vocational Training) - Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání. (Pod tuto aktivitu by spadaly případné výměny učňů.) PLM (People in the Labour Market) - Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce. 9

10 VETPRO (Vocational Education and Training Professionals) - Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. (Pod tuto aktivitu by spadaly případné výměny pedagogických pracovníků.) Kromě mobilit mohou být z programu Leonardo da Vinci financovány i jiné projekty, například přípravné návštěvy, projekty partnerství nebo multilaterální projekty zaměřené na přenos inovací. COMENIUS Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Program je určen: - Žákům/studentům ve školním vzdělávání - od mateřských po střední školy - Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT: o Mateřské školy, včetně speciálních o Základní školy, včetně speciálních a uměleckých o Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť - Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách - Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí - Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni - Výzkumným centrům a institucím zabývající se problematikou celoživotního učení - Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele - Institucím zajišťující poradenství a informační servis Z programu mohou být podporovány individuální mobility, spolupráce mezi školami a jinými organizacemi, multilaterální projekty nebo tematické sítě i jiné aktivity. 10

11 GRUNDTVIG Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Cíle programu jsou následující: - zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility - zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé - poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace - podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání - podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení - zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé Program je zaměřen na následující subjekty: - účastníky vzdělávání dospělých - instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání dospělých - učitele a jiné pracovníky těchto institucí nebo organizací - instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých - asociace a zástupci subjektů zapojených do vzdělávání dospělých, včetně asociací učitelů a účastníků vzdělávání dospělých - subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých - osoby a subjekty zodpovědné za formy, metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a národní úrovni - výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých - podniky a neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace - vysokoškolské instituce 11

12 Podobně jako program Leonardo da Vinci nabízí program Grundtvig hlavně mobility osob, projekty partnerství, vzdělávací workshopy a dobrovolnické projekty a také přípravné návštěvy, případně multilaterální projekty zaměřené na předávání nebo vývoj inovací. Přestože Švýcarsko není členem Evropské unie, účastní se evropských programů celoživotního vzdělávání stejně jako například Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko a Turecko. 3.3 Program švýcarsko-české spolupráce. Program švýcarsko-české spolupráce je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech EU, které k Evropské unii přistoupily v rámci tzv. východního rozšíření EU v roce Jejich cílem je snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytne Švýcarsko deseti novým členským zemím EU finanční příspěvek ve výši 1 miliardy švýcarských franků. Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, která byla podepsaná 20. prosince Tato dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let, tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Řídícím orgánem je Ministerstvo financí ČR. Implementaci jednotlivých alokací mají na starosti věcně příslušná ministerstva. Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých bude vynaloženo minimálně 70 % příspěvku, a to: - Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - Životní prostředí a infrastruktura - Podpora soukromého sektoru - Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 12

13 4 Návrhy oblastí pro další spolupráci V průběhu projektu Mezinárodní spolupráce technických škol se vedení obou škol zabývalo budoucí spoluprací v oblasti výměn jak žáků, tak pedagogických pracovníků obou škol a na obou stranách je o tento způsob spolupráce velký zájem. Pro oba partnery je důležitý motivační prvek studentských výměn. Žáci, kteří budou školou vybraní, aby se zúčastnili výměny, dostanou šanci podívat se do cizí země, rozšířit si obzory a získat nové znalosti i technické dovednosti. Budou mít možnost vyzkoušet si, zda se zvládnou domluvit cizím jazykem a vůbec získají zkušenost z pobytu v cizojazyčném prostředí. Kromě toho si mohou vylepšit i tzv. soft skills samostatnost, rozhodnost nebo schopnost pracovat v týmu. Také si vyzkouší, jak se dokážou přizpůsobit neznámému prostředí. V životopise bude pobyt v zahraničí přidanou hodnotou, která může zaujmout případného zaměstnavatele. Možnost zahraniční stáže by měla studenty motivovat k lepším výkonům, protože by jí samozřejmě nemohl využít každý, ale pouze ti nejlepší žáci. Ředitel SŠT má s motivačním prvkem zahraničních stáží pozitivní zkušenosti v rámci programu Leonardo da Vinci vycestovali někteří žáci SŠT například do Velké Británie, o což byl mezi nimi velký zájem. Kdo chtěl ovšem této šance využít, musel mít velmi dobré znalosti angličtiny. Zájemci také dobrovolně navštěvovali hodiny angličtiny nad rámec svého klasického rozvrhu (dvě hodiny anglického jazyka týdně navíc). Kromě toho, že se v angličtině zlepšili dotyční žáci (díky hodinám navíc i díky samotnému pobytu), znamenalo to nový impuls pro celý ročník, ve kterém došlo ke zlepšení znalostí angličtiny díky soutěživosti mezi žáky a díky tomu, že se vzájemně od sebe mohli dále učit. Tento motivační prvek by samozřejmě fungovali i naopak, tedy u švýcarských učňů, kteří by dostali možnost navštívit Českou republiku, tedy zemi, do které by se možná jinak vůbec nepodívali. Zároveň by během svého pobytu s největší pravděpodobností komunikovali v anglickém jazyce a tedy i oni by si mohli zlepšit své komunikační dovednosti a získat cenné zkušenosti z pobytu v zahraničí. 13

14 4.1 Výměna pedagogických pracovníků Ředitelé obou škol se ovšem shodli, že v nejbližší době mají zájem spíše na výměně pedagogických pracovníků než učňů. Počítá se s návštěvou českých pedagogických pracovníků ve Švýcarsku i naopak. Čeští učitelé (především ti, kteří se neúčastnili studijních cest v rámci projektu) by se ve Švýcarsku seznámili s fungováním výuky a mohli by se zde inspirovat pro svou budoucí činnost. Přestože na straně českých učitelů není dostačující jazyková vybavenost, cesta by se mohla uskutečnit za přítomnosti tlumočníka. Učitelé by si tedy mohli ve Švýcarsku vyzkoušet v praxi vyučování (například zacházení s moderními učebními pomůckami, kterými SŠT nedisponuje) a mohli by se účastnit výuky formou náslechu. Jazyková vybavenost švýcarských učitelů je naopak velmi dobrá, proto by se v oblasti, kde se ETML nachází, zajisté čeští učitelé domluvili i jinými jazyky. Zároveň by čeští pedagogové jako odborníci mohli být zapojeni do evaluace výukových metod na ETML a naopak. Po zhlédnutí výuky by vyzdvihli její silné stránky a popsali ty slabší, případně by přispěli cennou radou a podělili se o své zkušenosti. Tento proces evaluace by byl pro obě strany prospěšnější než například školní inspekce, protože by nešlo o žádnou nadřazenou kontrolu, ale spíše o dobře míněné rady. Vylepšování výuky by mohlo probíhat při společné diskusi. Také v případě pedagogických pracovníků by, podobně jako u žáků, měla možnost pobytu ve Švýcarsku motivační charakter. Někteří z učitelů, kteří se účastnili projektu, přiznali, že podobná možnost by je nejspíš přiměla k intenzivnějšímu studiu cizích jazyků. Zároveň i švýcarští pedagogičtí pracovníci si díky projektu uvědomí nutnost umět další světový jazyk. Podle ředitele SŠT by největším přínosem pro SŠT byla návštěva švýcarských pedagogických pracovníků v době zavádění nových technologií na pracoviště SŠT. Švýcaři, kteří mají s modernějšími technologiemi zkušenosti, by mohli Čechy naučit s nimi pracovat. Takové příležitosti se naskytují každou chvíli, protože technologický vývoj jde nezadržitelně kupředu a vedení SŠT se mu snaží co nejrychleji přizpůsobovat i vybavením pro odbornou výuku učňů. Ve Švýcarsku je běžnou praxí, že učitelé odborného výcviku dostanou jednou za čas půl roku dovolenou určenou nejen na odpočinek, ale také a především na další studium a seznámení s novými technologiemi. Využívají toho často buď ke studiu jazyků, nebo navštěvují některý z kurzů 14

15 celoživotního vzdělávání. V České republice tato možnost není, což je škoda, neboť vzdělání pedagogických pracovníků časem zastarává. ETML má také širší zkušenosti se vzděláváním dospělých, neboť kromě provozování svářečské školy, kterou provozuje i SŠT, nabízí i celou škálu dalších kurzů v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. 4.2 Výměny žáků Ředitelé obou partnerských škol mají zájem i na výměně žáků. Ze Švýcarské strany by kvůli jazykové bariéře byl zájem spíše o kratší pobyty švýcarských žáků v České republice, ředitel ETML navrhl délku 14 dnů. Z české strany by byl zájem i o delší pobyty žáků ve Švýcarsku. Samozřejmě ovšem závisí na osobnosti každého jednotlivého žáka, zda upřednostní zůstat doma, nebo zda využije šance podívat se do cizí země, získat zkušenosti a poznat cizí kulturu. Ředitel ETML slíbil, že se pokusí zprostředkovat spolupráci také se školami v okolí a s partnerskými podniky, stejně tak švýcarští žáci by na návštěvě v Praze měli dostat šanci podívat se do provozu stavební firmy Metrostav, která spolupracuje se SŠT, bude-li se jednat o žáky v oboru stavebnictví. Nejlepší předpoklady pro studentské výměny mají ovšem podle ředitele ETML žáci v oboru informatiky, neboť v tomto oboru neexistuje taková jazyková bariéra jako v ostatních oborech. Angličtina je jazyk, který je v tomto oboru velmi důležitý pro žáky v obou zemích. Aby bylo dosaženo motivačního efektu, je třeba upozornit žáky na možnost vycestování co nejdříve, aby minimálně půl roku předem mohli navštěvovat doplňující hodiny angličtiny. Je třeba je upozornit na to, že se v žádném případě nejedná o hromadný školní výlet za zábavou, nýbrž že cílem pobytu je zlepšení jejich kvalifikace, především jazykové vybavenosti a profesních znalostí. Jak již bylo uvedeno výše, SŠT v současné době participuje na projektu Bricks to Europe v rámci programu Leonardo da Vinci. Jedná se o dvouletý projekt, který škola hodnotí jako velmi úspěšný a proto bude usilovat o projekt navazující i s možností přistoupení švýcarského partnera. 15

16 5 Závěr Celý projekt Mezinárodní partnerství technických škol proběhl bez větších komplikací a spolupráce obou škol byla bezproblémová. V průběhu projektu došlo k obohacení obou partnerů. Česká delegace se během návštěv ve Švýcarsku seznámila s fungováním švýcarského vzdělávacího systému a díky návštěvám ETML a jiných škol či vzdělávacích center si odnesla i praktické poznatky o výuce na střední odborné škole ve Švýcarsku. Protože většina problémů, kterým čelí střední odborné školství, je společná jak českým, tak švýcarským školám, proběhlo v průběhu projektu několik plodných diskusí, při kterých se účastníci projektu seznámili s řešením daného problému v partnerské zemi. Během závěrečné konference projektu čeští i švýcarští pedagogové nejprve představili svůj vzdělávací systém a svou školu a posléze byly prezentovány zkušenosti získané během studijních cest. Do následující diskuse přispěli i pedagogové z jiných českých středních škol a zástupci soukromého sektoru a závěry této konference byly zpracovány ve Srovnávací studii učňovského (středního odborného) školství v České republice a ve Švýcarsku. Obě školy v budoucnu počítají s další spoluprací, především se zavedením studijních výměn pedagogů a žáků. Dá se tedy říci, že cíle projektu byly splněny. 16

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Název projektu (sub-projektu): Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Danuša a Pašiakov iaková,, DZS - NAEP Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007 NAEP

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Obsah Představení Domu zahraniční spolupráce (DZS) Program Erasmus+ obecně Cíle, Struktura Odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+ Klíčová akce 2 Spolupráce na inovacích

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více