ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ"

Transkript

1 ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ vypracovaná v rámci sub-projektu Programu švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Obsah 1 Cíle analýzy Představení projektu Účastníci projektu Cíle projektu Průběh projektu Analýza možností finančních zdrojů Evropské programy celoživotního vzdělávání Programy vhodné pro spolupráci na úrovni středního odborného školství Program švýcarsko-české spolupráce Návrhy oblastí pro další spolupráci Výměna pedagogických pracovníků Výměny žáků Závěr

3 1 Cíle analýzy Tato analýza se zpracovává jako součást sub-projektu (dále jen projektu) Mezinárodní partnerství technických škol a je jedním z výstupů projektu. Cílem analýzy je vyhodnotit realizovaný projekt, analyzovat možnosti a navrhnout oblasti a možnosti další spolupráce Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294 (dále jen SŠT) a švýcarské školy Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (dále jen ETML), které úspěšně participovaly na tomto projektu a rády by na něj navázaly, a to především dalším předáváním zkušeností v podobě výměn pedagogických pracovníků a také výměnnými pobyty švýcarských a českých žáků. Projekt Mezinárodní partnerství technických škol ve svém průběhu umožnil oběma stranám získat cenné zkušenosti s fungováním středního odborného školství v partnerské zemi. Především česká strana je odhodlána co nejvíce se inspirovat velmi dobře fungujícím švýcarským systémem. Vztahy mezi školami, které byly v průběhu projektu navázány, by obě školy rády dále rozvíjely ku prospěchu svých žáků. Obě školy již mají zkušenosti se spoluprací v oblasti mezinárodních mobilit, a proto nic nebrání jejich úspěšné budoucí spolupráci. Tato analýza nejprve popíše projekt Mezinárodní partnerství technických škol, jeho cíle, průběh a způsoby financování, a dále představí obě partnerské školy, které na projektu spolupracovaly. Následně budou analyzovány možnosti financování budoucí navazující spolupráce, především evropské Programy celoživotního vzdělávání a Program švýcarsko-české spolupráce. Na závěr budou vyhodnoceny přínosy celého projektu a navrženy oblasti další spolupráce obou partnerských škol. Analýza možné spolupráce by měla sloužit nejen oběma partnerským školám, ale zároveň být i inspirací pro ostatní střední odborné školy v České republice i ve Švýcarsku. Oba partneři přislíbili, že si znalosti a zkušenosti získané v průběhu projektu nenechají pro sebe. Zprávy ze zahraničních cest a především Srovnávací studie učňovského (středního odborného) školství v České republice a ve Švýcarsku a tato analýza budou dostupné na webových stránkách školy. Stejně tak se oba partneři pokusí do budoucích výměn zapojit i jiné školy ve svém okolí, aby žákům a pedagogům byla umožněna stáž v co nejvíce různých oborech. 3

4 2 Představení projektu 2.1 Účastníci projektu Vedoucím partnerem projektu je Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 (SŠT). Škola vznikla v roce 1954 se zaměřením na stavebnictví, nyní nabízí široké spektrum oborů zaměřených především na něj, ale také na strojírenství, elektrotechniku a služby. Zřizovatelem SŠT je Hlavní město Praha. Školu navštěvuje 740 žáků v denní formě vzdělávání a na vzdělávacím procesu se podílí 110 pedagogických pracovníků. Škola nabízí dvanáct tříletých učebních oborů (autoelektrikář, automechanik, elektrikář silnoproud, instalatér, malíř a lakýrník, montér suchých staveb, provoz služeb, strojní mechanik - zámečník, strojník, tesař, truhlář, zedník), tři čtyřleté studijní obory (mechanik inst. a el. zařízení, nábytkářská a dřevařská výroba, technická zařízení budov), pět speciálních oborů s výučním listem (malířské a lakýrnické práce, podlahářské práce, strojírenské práce, tesařské práce a zednické práce). Nabízí také dvouletou denní nástavbu v oborech dřevařská a nábytková výroba, provozní elektrotechnika, provozní technika a stavební provoz a tříletou dálkovou nástavbu v těchto oborech. SŠT má cenné zkušenosti s účastí na projektech mezinárodní spolupráce a s čerpáním peněz z evropských fondů. V dubnu 2012 byl například zahájen projekt Vyšší technická gramotnost oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (MIEZ), na který škola obdržela grant téměř tři miliony korun v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. V rámci mezinárodní spolupráce škola v současnosti participuje na multilaterálním projektu Bricks to Europe v rámci programu Leonardo da Vinci. Do tohoto projektu je zapojeno pět škol (kromě SŠT jsou to školy z Nizozemí, Finska, Velké Británie a Dánska). Jeho účelem je zlepšování vyučovacích metod a postupů v oboru stavebnictví. Především jde o zednické práce, tesařství a truhlářství. Cílem tohoto dvouletého projektu je naučit studenty a učitele práci s lidmi z jiné země a umožnit jim poznat pracovní metody a podmínky v jiných zemích Evropské unie. Kromě tohoto mnohostranného projektu škola navázala spolupráci také se Střední odbornou školou Skjetlein z norského Leinstrandu, která byla jejím partnerem v projektu Spolupráce při rozvoji učňovského školství financovaným z Finančních mechanismů EHP/Norska. Spolupráce se švýcarskou školou ETML tedy není zdaleka první zkušeností SŠT. 4

5 Švýcarským partnerem v tomto projektu je švýcarská veřejná (kantonální) technická škola Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ETML), založená v roce 1916 a vyhledávaná pro výjimečnou kvalitu a odbornost studia. Škola se nachází v Lausanne v kantonu Vaud, čili ve francouzsky mluvící části Švýcarska. Jedná se o školu se 660 žáky a 100 pedagogy, která poskytuje jak střední odborné vzdělání, tak vzdělání na úrovni vysoké školy. Nabízí sedm technických a řemeslných oborů středního vzdělávání a čtyři obory vysokoškolského vzdělávání. Střední odborné vzdělání je na ETML zakončeno federálním certifikátem odbornosti, který odpovídá zhruba úrovni maturitní zkoušky v České republice. 2.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu byl přenos zkušeností, know how a dobré praxe mezi partnery v oblasti odborného školství. Švýcarský systém odborného vzdělání je známý svojí kvalitou a schopností připravit žáky na jejich budoucí povolání. Oproti tomu odborné školství v České republice se v poslední době potýká s problémem výrazného úbytku zájemců o vzdělání v této oblasti. Dopad tohoto problému je pak následně zřejmý i ve struktuře uchazečů o povolání, kde je v některých specializovaných oborech nedostatek zájemců. Proto je třeba učinit odborné vzdělání zajímavým a atraktivním pro žáky, kteří končí základní školní docházku. Vedlejším cílem projektu bylo umožnit pedagogům ze SŠT podrobnější seznámení se současným stavem a trendy vývoje odborného školství ve Švýcarsku. Zejména se jedná o seznámení se současnými trendy v teoretické a praktické přípravě, včetně návštěvy probíhající výuky, ale i o systémové aspekty, jako je švýcarský pohled na roli státu a trhu v odborném školství, roli a způsoby spolupráce sociálních partnerů a státu, internacionalizaci odborného vzdělávání v souvislosti s otvíráním evropského trhu práce a růstem mobility pracovníků a srovnatelnosti získávaného odborného vzdělání a kvalifikace. Druhým vedlejším cílem projektu pak je navázání dlouhodobější spolupráce, vzhledem k tomu, že řada problémů českého odborného školství tíží i školství ve Švýcarsku. Vzájemnou výměnnou zkušeností v oblasti středního odborného vzdělávání, výměnou odborníků a hledáním společných řešení pro stabilizaci a rozvoj odborného vzdělávání dojde k vzájemnému obohacování obou partnerů. Lze proto očekávat oboustranný zájem o výměnu zkušeností a využití výstupů projektu jak českým tak švýcarským partnerem ke zvýšení atraktivity odborného školství pro žáky i rodiče na jedné straně a pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů a zlepšení jejich konkurenceschopnosti na evropském trhu práce. 5

6 2.3 Průběh projektu V rámci projektu došlo k realizaci čtyř hlavních aktivit, kterými byly: studijní cesty českých odborníků do Švýcarska, seminář a závěrečná konference v Praze s účastí švýcarských partnerů, vypracování srovnávací studie vzdělávacích systémů v zemích partnerů projektu a vypracování této analýzy možností budoucí spolupráce. - Studijní cesty českých odborníků do Švýcarska: První cesta proběhla za účelem seznámení se švýcarským systémem vzdělání v oblasti odborného školství. V rámci této první studijní cesty, která proběhla v listopadu 2011, čeští pedagogové navštívili nejen partnerskou školu ETML, ale také další švýcarské školy a vzdělávací centra. Během různých prezentací nasbírali teoretické informace o švýcarském vzdělávacím systému a účastnili se několika diskusí se švýcarskými experty. Druhá cesta do Švýcarska proběhla v dubnu 2012 a jejím cílem byla výměna praktických zkušeností a know-how. Její důležitou součástí byla také příprava na závěrečnou konferenci projektu. - Seminář v Praze s účastí švýcarských expertů V březnu 2012 proběhl v Praze seminář za účelem seznámení švýcarských expertů se stavem odborného školství v ČR. - Závěrečná konference - Závěrečná konference proběhla v květnu 2012 v Praze za přítomnosti zástupců odborných škol i privátního sektoru, sociálních partnerů, zřizovatelů škol, samosprávy, i profesních institucí. Všichni byli seznámeni se závěry ze studijních cest a byly diskutovány návrhy na zlepšení odborného školství v České republice. - Srovnávací studie učňovského (středního odborného) školství v České republice a ve Švýcarsku a Analýza možností a návrh budoucích výměn pedagogických pracovníků a žáků Oba závěrečné dokumenty jsou vypracovány v češtině a přeloženy do francouzštiny. Budou dostupné všem zájemcům na webových stránkách obou partnerských škol. Zaměření projektu odpovídá Programu švýcarsko české spolupráce, Fondu Partnerství a Koncepčnímu rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Finanční dotace z Fondu Partnerství umožnily SŠT důkladně se seznámit se stavem učňovského školství ve Švýcarsku. Zkušenosti a knowhow švýcarského partnera byly velkým přínosem v řešení výše zmíněné problematiky a vzájemná spolupráce a následná aplikace získaných poznatků v budoucnu povede ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání v České republice. 6

7 3 Analýza možností finančních zdrojů 3.1 Evropské programy celoživotního vzdělávání Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie získala Česká republika možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ realizovaných na úrovni Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Svým vstupem do Evropské unie tak získala Česká republika i možnost plně se zapojit do všech vytvořených komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi (nejen mezi členskými státy EU, ale i s institucemi ze třetích zemí). Cílem komunitárních vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. Lisabonské strategie. Od roku 2007 spadají všechny vzdělávací programy spolufinancované Evropskou unií pod Program celoživotního učení a v ČR jsou spravované Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP). NAEP je tak hlavním koordinátorem těchto programů v České republice. Účelem těchto programů je finančně podporovat vzdělávací aktivity, a to ve všech etapách života, tedy od základního vzdělání až po další vzdělávání dospělých. Tyto evropské programy jsou většinou určeny pro vzdělávací instituce, které získávají finanční podporu, pomocí níž pak umožňují svým členům (pedagogům nebo žákům) vzdělávání v partnerském zařízení. Evropský program celoživotního vzdělávání koresponduje s dalšími evropskými politikami v oblasti zaměstnanosti, kultury, informačních a komunikačních technologií a rovných příležitostí. Je tvořen čtyřmi odvětvovými programy: program COMENIUS v oblasti školského vzdělávání, ERASMUS v oblasti vysokoškolského vzdělávání, program LEONARDO DA VINCI pro odborné vzdělávání a přípravu a program GRUNDTVIG pro vzdělávání dospělých. Odvětvové programy jsou doplněny Průřezovým programem, který podporuje především výuku jazyků a využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, a programem Jean Monnet, který podporuje studia evropské integrace. Každý program je určen pro jinou předem definovanou skupinu účastníků a má své specifické cíle. 7

8 Čtyři odvětvové programy COMENIUS Zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělávání. LEONARDO DA VINCI Zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu. ERASMUS Zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. GRUNDTVIG Zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení Největší důraz je kladen na akce mobility a partnerství a těm je také přidělena největší část rozpočtu jednotlivých programů. Celkový rozpočet programu činí 6,97 mld. EUR na sedm let. 3.2 Programy vhodné pro spolupráci na úrovni středního odborného školství Pro účely středních technických škol se nejvíce hodí program Leonardo da Vinci nebo Comenius, v případě, že škola provozuje kurzy v rámci dalšího vzdělávání dospělých, může využít i programu Grundtvig. Další spolupráce může probíhat také i nadále v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce. LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Cíle programu jsou následující: - podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce; 8

9 - podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy - zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání Ve svých cílech se tedy program Leonardo da Vinci z velké části shoduje s cíli projektu Spolupráce českých a švýcarských technických škol, a to především tím, že se soustředí na budoucí zaměstnatelnost učňů, na inovace v postupech odborného vzdělávání a snaží se zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání. Program Leonardo da Vinci se primárně zaměřuje na mobility, kam je také alokováno nejvíce prostředků. Účastníky programu mohou být následující právnické osoby: - instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci; - sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů; - podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací; - subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení; - subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni; - výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení; - vysokoškolské instituce; - neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace. Podporované aktivity jsou: IVT (Initial Vocational Training) - Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání. (Pod tuto aktivitu by spadaly případné výměny učňů.) PLM (People in the Labour Market) - Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce. 9

10 VETPRO (Vocational Education and Training Professionals) - Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. (Pod tuto aktivitu by spadaly případné výměny pedagogických pracovníků.) Kromě mobilit mohou být z programu Leonardo da Vinci financovány i jiné projekty, například přípravné návštěvy, projekty partnerství nebo multilaterální projekty zaměřené na přenos inovací. COMENIUS Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Program je určen: - Žákům/studentům ve školním vzdělávání - od mateřských po střední školy - Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT: o Mateřské školy, včetně speciálních o Základní školy, včetně speciálních a uměleckých o Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť - Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách - Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí - Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni - Výzkumným centrům a institucím zabývající se problematikou celoživotního učení - Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele - Institucím zajišťující poradenství a informační servis Z programu mohou být podporovány individuální mobility, spolupráce mezi školami a jinými organizacemi, multilaterální projekty nebo tematické sítě i jiné aktivity. 10

11 GRUNDTVIG Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Cíle programu jsou následující: - zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility - zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé - poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace - podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání - podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení - zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé Program je zaměřen na následující subjekty: - účastníky vzdělávání dospělých - instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání dospělých - učitele a jiné pracovníky těchto institucí nebo organizací - instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých - asociace a zástupci subjektů zapojených do vzdělávání dospělých, včetně asociací učitelů a účastníků vzdělávání dospělých - subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých - osoby a subjekty zodpovědné za formy, metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a národní úrovni - výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých - podniky a neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace - vysokoškolské instituce 11

12 Podobně jako program Leonardo da Vinci nabízí program Grundtvig hlavně mobility osob, projekty partnerství, vzdělávací workshopy a dobrovolnické projekty a také přípravné návštěvy, případně multilaterální projekty zaměřené na předávání nebo vývoj inovací. Přestože Švýcarsko není členem Evropské unie, účastní se evropských programů celoživotního vzdělávání stejně jako například Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko a Turecko. 3.3 Program švýcarsko-české spolupráce. Program švýcarsko-české spolupráce je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech EU, které k Evropské unii přistoupily v rámci tzv. východního rozšíření EU v roce Jejich cílem je snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytne Švýcarsko deseti novým členským zemím EU finanční příspěvek ve výši 1 miliardy švýcarských franků. Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie, která byla podepsaná 20. prosince Tato dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let, tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Řídícím orgánem je Ministerstvo financí ČR. Implementaci jednotlivých alokací mají na starosti věcně příslušná ministerstva. Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých bude vynaloženo minimálně 70 % příspěvku, a to: - Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - Životní prostředí a infrastruktura - Podpora soukromého sektoru - Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 12

13 4 Návrhy oblastí pro další spolupráci V průběhu projektu Mezinárodní spolupráce technických škol se vedení obou škol zabývalo budoucí spoluprací v oblasti výměn jak žáků, tak pedagogických pracovníků obou škol a na obou stranách je o tento způsob spolupráce velký zájem. Pro oba partnery je důležitý motivační prvek studentských výměn. Žáci, kteří budou školou vybraní, aby se zúčastnili výměny, dostanou šanci podívat se do cizí země, rozšířit si obzory a získat nové znalosti i technické dovednosti. Budou mít možnost vyzkoušet si, zda se zvládnou domluvit cizím jazykem a vůbec získají zkušenost z pobytu v cizojazyčném prostředí. Kromě toho si mohou vylepšit i tzv. soft skills samostatnost, rozhodnost nebo schopnost pracovat v týmu. Také si vyzkouší, jak se dokážou přizpůsobit neznámému prostředí. V životopise bude pobyt v zahraničí přidanou hodnotou, která může zaujmout případného zaměstnavatele. Možnost zahraniční stáže by měla studenty motivovat k lepším výkonům, protože by jí samozřejmě nemohl využít každý, ale pouze ti nejlepší žáci. Ředitel SŠT má s motivačním prvkem zahraničních stáží pozitivní zkušenosti v rámci programu Leonardo da Vinci vycestovali někteří žáci SŠT například do Velké Británie, o což byl mezi nimi velký zájem. Kdo chtěl ovšem této šance využít, musel mít velmi dobré znalosti angličtiny. Zájemci také dobrovolně navštěvovali hodiny angličtiny nad rámec svého klasického rozvrhu (dvě hodiny anglického jazyka týdně navíc). Kromě toho, že se v angličtině zlepšili dotyční žáci (díky hodinám navíc i díky samotnému pobytu), znamenalo to nový impuls pro celý ročník, ve kterém došlo ke zlepšení znalostí angličtiny díky soutěživosti mezi žáky a díky tomu, že se vzájemně od sebe mohli dále učit. Tento motivační prvek by samozřejmě fungovali i naopak, tedy u švýcarských učňů, kteří by dostali možnost navštívit Českou republiku, tedy zemi, do které by se možná jinak vůbec nepodívali. Zároveň by během svého pobytu s největší pravděpodobností komunikovali v anglickém jazyce a tedy i oni by si mohli zlepšit své komunikační dovednosti a získat cenné zkušenosti z pobytu v zahraničí. 13

14 4.1 Výměna pedagogických pracovníků Ředitelé obou škol se ovšem shodli, že v nejbližší době mají zájem spíše na výměně pedagogických pracovníků než učňů. Počítá se s návštěvou českých pedagogických pracovníků ve Švýcarsku i naopak. Čeští učitelé (především ti, kteří se neúčastnili studijních cest v rámci projektu) by se ve Švýcarsku seznámili s fungováním výuky a mohli by se zde inspirovat pro svou budoucí činnost. Přestože na straně českých učitelů není dostačující jazyková vybavenost, cesta by se mohla uskutečnit za přítomnosti tlumočníka. Učitelé by si tedy mohli ve Švýcarsku vyzkoušet v praxi vyučování (například zacházení s moderními učebními pomůckami, kterými SŠT nedisponuje) a mohli by se účastnit výuky formou náslechu. Jazyková vybavenost švýcarských učitelů je naopak velmi dobrá, proto by se v oblasti, kde se ETML nachází, zajisté čeští učitelé domluvili i jinými jazyky. Zároveň by čeští pedagogové jako odborníci mohli být zapojeni do evaluace výukových metod na ETML a naopak. Po zhlédnutí výuky by vyzdvihli její silné stránky a popsali ty slabší, případně by přispěli cennou radou a podělili se o své zkušenosti. Tento proces evaluace by byl pro obě strany prospěšnější než například školní inspekce, protože by nešlo o žádnou nadřazenou kontrolu, ale spíše o dobře míněné rady. Vylepšování výuky by mohlo probíhat při společné diskusi. Také v případě pedagogických pracovníků by, podobně jako u žáků, měla možnost pobytu ve Švýcarsku motivační charakter. Někteří z učitelů, kteří se účastnili projektu, přiznali, že podobná možnost by je nejspíš přiměla k intenzivnějšímu studiu cizích jazyků. Zároveň i švýcarští pedagogičtí pracovníci si díky projektu uvědomí nutnost umět další světový jazyk. Podle ředitele SŠT by největším přínosem pro SŠT byla návštěva švýcarských pedagogických pracovníků v době zavádění nových technologií na pracoviště SŠT. Švýcaři, kteří mají s modernějšími technologiemi zkušenosti, by mohli Čechy naučit s nimi pracovat. Takové příležitosti se naskytují každou chvíli, protože technologický vývoj jde nezadržitelně kupředu a vedení SŠT se mu snaží co nejrychleji přizpůsobovat i vybavením pro odbornou výuku učňů. Ve Švýcarsku je běžnou praxí, že učitelé odborného výcviku dostanou jednou za čas půl roku dovolenou určenou nejen na odpočinek, ale také a především na další studium a seznámení s novými technologiemi. Využívají toho často buď ke studiu jazyků, nebo navštěvují některý z kurzů 14

15 celoživotního vzdělávání. V České republice tato možnost není, což je škoda, neboť vzdělání pedagogických pracovníků časem zastarává. ETML má také širší zkušenosti se vzděláváním dospělých, neboť kromě provozování svářečské školy, kterou provozuje i SŠT, nabízí i celou škálu dalších kurzů v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. 4.2 Výměny žáků Ředitelé obou partnerských škol mají zájem i na výměně žáků. Ze Švýcarské strany by kvůli jazykové bariéře byl zájem spíše o kratší pobyty švýcarských žáků v České republice, ředitel ETML navrhl délku 14 dnů. Z české strany by byl zájem i o delší pobyty žáků ve Švýcarsku. Samozřejmě ovšem závisí na osobnosti každého jednotlivého žáka, zda upřednostní zůstat doma, nebo zda využije šance podívat se do cizí země, získat zkušenosti a poznat cizí kulturu. Ředitel ETML slíbil, že se pokusí zprostředkovat spolupráci také se školami v okolí a s partnerskými podniky, stejně tak švýcarští žáci by na návštěvě v Praze měli dostat šanci podívat se do provozu stavební firmy Metrostav, která spolupracuje se SŠT, bude-li se jednat o žáky v oboru stavebnictví. Nejlepší předpoklady pro studentské výměny mají ovšem podle ředitele ETML žáci v oboru informatiky, neboť v tomto oboru neexistuje taková jazyková bariéra jako v ostatních oborech. Angličtina je jazyk, který je v tomto oboru velmi důležitý pro žáky v obou zemích. Aby bylo dosaženo motivačního efektu, je třeba upozornit žáky na možnost vycestování co nejdříve, aby minimálně půl roku předem mohli navštěvovat doplňující hodiny angličtiny. Je třeba je upozornit na to, že se v žádném případě nejedná o hromadný školní výlet za zábavou, nýbrž že cílem pobytu je zlepšení jejich kvalifikace, především jazykové vybavenosti a profesních znalostí. Jak již bylo uvedeno výše, SŠT v současné době participuje na projektu Bricks to Europe v rámci programu Leonardo da Vinci. Jedná se o dvouletý projekt, který škola hodnotí jako velmi úspěšný a proto bude usilovat o projekt navazující i s možností přistoupení švýcarského partnera. 15

16 5 Závěr Celý projekt Mezinárodní partnerství technických škol proběhl bez větších komplikací a spolupráce obou škol byla bezproblémová. V průběhu projektu došlo k obohacení obou partnerů. Česká delegace se během návštěv ve Švýcarsku seznámila s fungováním švýcarského vzdělávacího systému a díky návštěvám ETML a jiných škol či vzdělávacích center si odnesla i praktické poznatky o výuce na střední odborné škole ve Švýcarsku. Protože většina problémů, kterým čelí střední odborné školství, je společná jak českým, tak švýcarským školám, proběhlo v průběhu projektu několik plodných diskusí, při kterých se účastníci projektu seznámili s řešením daného problému v partnerské zemi. Během závěrečné konference projektu čeští i švýcarští pedagogové nejprve představili svůj vzdělávací systém a svou školu a posléze byly prezentovány zkušenosti získané během studijních cest. Do následující diskuse přispěli i pedagogové z jiných českých středních škol a zástupci soukromého sektoru a závěry této konference byly zpracovány ve Srovnávací studii učňovského (středního odborného) školství v České republice a ve Švýcarsku. Obě školy v budoucnu počítají s další spoluprací, především se zavedením studijních výměn pedagogů a žáků. Dá se tedy říci, že cíle projektu byly splněny. 16

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Autorka práce: Blanka Poštulková Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Bakalářská práce

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika Leonardo da Vinci 2 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci...... 4 2. Hodnocení kvality projektů mobility... 5 3. Hodnotící formulář...

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více